van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor Geachte certificaathouder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor 25.000.000. Geachte certificaathouder,"

Transcriptie

1 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie vertoonde in 2013 eindelijk tekenen van herstel. Het producentenen consumentenvertrouwen namen toe en ook het aantal openstaande vacatures is gestegen. Dit herstel is nog niet terug te vinden op de kantorenmarkt. De leegstand is verder toegenomen naar 15,7% en de waarderingen van kantoren staan nog steeds erg onder druk. De fund manager heeft na een intensief onderhandelingstraject een ondertekend huurvoorstel van Uitvoeringsinstantie (UWV) ontvangen waarbij nog een voorbehoud is gemaakt voor goedkeuring van de ondernemingsraad van UWV. Het gebouw wordt deels (5.827 m²) gehuurd voor een periode van 5 jaar met een break optie na 3 jaar. Het resterende gedeelte (5.058 m²) wordt in eerste instantie gehuurd voor een periode van 3 maanden waarna op flexibele basis per maand wordt gehuurd. Voor het gebouw in Nieuwegein is in november een huurvoorstel uitgebracht aan een potentiële huurder voor circa m². De fund manager heeft daarbij ook verbouwingsplannen gepresenteerd om het gebouw zoveel als mogelijk te laten voldoen aan de eisen van de kandidaat. Helaas heeft de fund manager medio februari 2014 het bericht ontvangen dat de kandidaat niet verder wenst te gaan met het gebouw. Voor het gebouw in Den Haag zijn renovatieplannen gemaakt voor de upgrading van onder andere de entree, uitbreiding van de begane grond en het creëren van een tweede entree. Door deze plannen verwacht de fund manager dat het gebouw goed kan concurreren met de andere gebouwen die in de omgeving worden aangeboden. van twee renteswap-overeenkomsten in 2013, een rentecapovereenkomst afgesloten voor Het direct rendement over 2013 bedraagt 40,5%. Het direct rendement is voornamelijk sterk gestegen doordat het eigen vermogen (de intrinsieke waarde) is gedaald als gevolg van de afwaarderingen van de vastgoedportefeuille. Het resultaat van de bedrijfsvoering is sterk gestegen ten opzichte van 2012 door de schikking die is getroffen met de voormalig verkoper van het gebouw aan de Oudenoord in Utrecht. Daarnaast zijn de rentelasten aanzienlijk gedaald door de afloop van een tweetal swapcontracten zodat kan worden geprofiteerd van de lage variabele rente. Het indirect rendement over 2013 bedraagt -/- 127,3%, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de afwaarderingen van de vastgoedportefeuille en het negatieve hefboomeffect doordat het vastgoed voor een gedeelte is gefinancierd met vreemd vermogen. De handelskoers is, ondanks het gestegen resultaat van de bedrijfsvoering, de afgelopen periode sterk gedaald door de afwaarderingen van de vastgoedportefeuille. De uitkering per certificaat, welke is gebaseerd op de fiscaal verplichte uitdelingsverplichting, bedraagt circa 676 en zal in mei 2014, onder inhouding van dividendbelasting, worden uitgekeerd. In 2013 hebben zich geen mogelijkheden voor verkoop van gebouwen voorgedaan. De fund manager onderhoudt contacten met diverse beleggingsmakelaars om op verkoopmogelijkheden te kunnen anticiperen, in het geval die zich voordoen. Door de afwaardering van de vastgoedportefeuille is de verhouding tussen de lening en de waarde van de ondergezette gebouwen (LTV) sterk opgelopen. De fund manager heeft in februari 2014 een gesprek gevoerd met de Hypothekenbank om de resultaten van het fonds en de strategie toe te lichten. Om het rente risico te minimaliseren heeft het fonds, na expiratie Naar verwachting zal het resultaat van de bedrijfsvoering over 2014 lager uitvallen in vergelijking met de gerealiseerde cijfers over De vastgoedportefeuille zal naar verwachting verder worden afgewaardeerd in De kantorenmarkt lijkt nog niet direct te profiteren van de aantrekkende economie. Jaarverslag

2 Daarnaast is de resterende looptijd van de huurovereenkomsten (1 jaar en 10 maanden) kort waardoor er op termijn onzekerheid bestaat over de cashflow door de situatie op de kantorenmarkt. Bij de verhuur van de gebouwen zullen huurprijzen op een (fors) lager niveau liggen waarbij nog steeds sprake is van aanzienlijke huurincentives. De focus van de fund manager blijft liggen op het afsluiten dan wel verlengen van de huurcontracten. Bouwfonds Real Estate Investment Management (Bouwfonds REIM) heeft in oktober 2013 haar naam gewijzigd in Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM). Met deze nieuwe naam wil Bouwfonds IM benadrukken dat het een bredere focus heeft op real assets met activiteiten in de volgende vijf sectoren commercieel vastgoed, woningen, parkeergarages, communicatie infrastructuur en landbouw & boerderijen. Namens Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV Monique Korting MSRE MRICS Fund manager BOVF 2 Bouwfonds Office Value Fund NV

3 Profiel van het fonds Het fonds is een beleggingsinstelling voor particuliere beleggers dat door Bouwfonds IM in 2005 is geïntroduceerd. Het fonds belegt in negen kantoorgebouwen die verspreid in Nederland zijn gelegen met een focus op huurders uit de overheidssector of financiële instellingen. Het fonds is aangegaan in de vorm van een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Participanten zijn slechts verplicht om bij te dragen in de verliezen en schulden van het fonds tot maximaal het bedrag van hun inbreng. Het fonds heeft de status van een fiscale beleggingsinstelling (fbi) waardoor het fonds wel aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, maar tegen een nultarief. De aandelen van het fonds zijn in handen van Stichting Administratiekantoor Bouwfonds Office Value Fund. Het administratiekantoor geeft certificaten van aandelen uit, die in beginsel beperkt overdraagbaar zijn. Het fonds heeft zich bij aanvang ten doel gesteld een gemiddeld direct rendement van 6,5% en een gemiddeld indirect rendement van 1,5% op jaarbasis (enkelvoudig) te realiseren, berekend over een beleggingsperiode van 12 jaar. Het fonds publiceert maandelijks een handelskoers. Voor de bepaling van de handelskoers van de certificaten wordt de intrinsieke waarde van het fonds berekend. De vastgoedbeleggingen van het fonds worden hierbij gewaardeerd op de marktwaarde, vermeerderd met de acquisitiekosten en de structureringskosten. De acquisitiekosten worden, wanneer er geen sprake is van verwachte langdurige leegstand, gedurende de verwachte looptijd van het fonds afgeschreven. Indien wel sprake is van langdurige leegstand voor een groot gedeelte van het gebouw dan worden de acquisitiekosten versneld afgeschreven. Het fonds keert in beginsel eenmaal per jaar uit ter grootte van de fiscale uitdelingsverplichting, zoals die geldt voor fiscale beleggingsinstellingen. De uitkering dient volgens artikel 29.2 van de statuten van het fonds binnen acht maanden na het einde van het boekjaar te worden uitgekeerd. Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV (hierna te noemen de beheerder) treedt op als beheerder van het fonds en beschikt als beheerder/ directie van het fonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overeenkomstig artikel 2:65 Wft. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in de Nederlandse wetgeving kan de beheerder tot en met 21 juli 2014 gebruik maken van een overgangsjaar. Gedurende dit overgangsjaar blijven op de beheerder de regels van de Wft van toepassing die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreden van de AIFM-richtlijn golden. De beheerder beschikt derhalve, als beheerder in de zin van de Wft, over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering als bedoeld in de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid van de Wft die voldoet aan de vereisten van de Wft. Meer informatie over de beheerder is te vinden op fondsen/beheerders/bvb. De beheerder en Bouwfonds IM maken sinds eind 2006 onderdeel uit van de Rabo Vastgoedgroep. Op de aanvangsdatum van het fonds bedroeg de handelskoers Het fonds kan, onder in het prospectus genoemde omstandigheden, stoppen met het inkopen van certificaten. Jaarverslag

4 Kerngegevens (bedragen in 2) 31 december 31 december 31 december 31 december Eigen vermogen (intrinsieke waarde) Eigen vermogen op basis van handelskoers (a) Hoofdsom hypothecaire lening Marktwaarde vastgoedportefeuille Aantal uitgegeven certificaten (b) Handelskoers (a/b) Total expense ratio 4,9% 4,8% 9,1% 6,2% Lopende kosten ratio 16,0% 8,0% * De vermelde marktwaarde omvat niet de gehele vastgoedportefeuille. De laatste aankoop is in januari 2008 afgerond. Een overzicht van het aankoopjaar van de vastgoedobjecten treft u aan in bijlage 1. (bedragen in 2) Direct rendement over periode 40,4% 13,5% 14,9% 10,9% Indirect rendement over periode (127,2%) (58,9%) (29,0%) (19,4%) Waardemutatie vastgoedbeleggingen ( ) ( ) ( ) ( ) Resultaat bedrijfsvoering Totale uitkering per certificaat 675,53 263,02 244,55 125,76 Definities Eigen vermogen op basis van handelskoers Het eigen vermogen van het fonds gecorrigeerd met de afschrijving van de acquisitie- en structureringskosten. Total expense ratio Alle kosten die in een jaar ten laste van de beleggingsinstelling zijn gebracht, exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten gedeeld door het gemiddelde gestorte kapitaal van het fonds, uitgedrukt in een percentage. Lopende kosten ratio Alle kosten die in een jaar ten laste van de beleggingsinstelling zijn gebracht, uitgezonderd de rentebaten, -lasten, huurderving en leegstand, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds (exclusief de waarde van de rentederivaten), uitgedrukt in een percentage. Direct rendement De som van de inkomsten van het fonds minus de som van de exploitatiekosten, de overige bedrijfskosten (exclusief afschrijving van de acquisitieen structureringskosten) en de financiële baten en lasten gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds, uitgedrukt in een percentage. Indirect rendement De (on)gerealiseerde waardeverandering (inclusief verkoopkosten) van de vastgoedobjecten van het fonds na afschrijving van de acquisitie- en structureringskosten, rekening houdende met een eventuele winstdeling van de directie gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds, uitgedrukt in een percentage. Waardemutatie vastgoedbeleggingen De (on)gerealiseerde waardeverandering van de vastgoedobjecten van het fonds gewaardeerd volgens de grondslagen van het fonds (pagina 20). 4 Bouwfonds Office Value Fund NV

5 31 december 31 december 31 december 31 december 31 december * * * ,3% 5,9% 5,9% 6,0% 3,6% (15 feb. t/m 31 dec.) 8,7% 7,1% 7,0% 6,9% 6,4% (15,4%) (12,8%) 1,7% 4,3% 3,7% ( ) ( ) ,45 129,70 720,45 650,00 550,00 Resultaat bedrijfsvoering De som van de inkomsten van het fonds minus de som van de exploitatiekosten, de overige bedrijfskosten (exclusief afschrijving van de acquisitie- en structureringskosten) en de financiële baten en lasten. Jaarverslag

6 6 Bouwfonds Office Value Fund NV

7 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie Marktontwikkelingen Resultaten Duurzaamheid Vastgoed Financieringen Wet- en regelgeving Vooruitzichten Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens Controleverklaring Statutaire bepalingen omtrent de winstbestemming Resultaatverdeling Lopende kosten ratio Gebeurtenissen na balansdatum 34 Bijlage 1. Portefeuilleoverzicht 35 Bijlage 2. Financieringen 36 Jaarverslag

8 1. Verslag van de directie Het directieverslag is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de marktontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tot en met 31 december 2013 beschreven. Daarna worden de resultaten weergegeven over deze periode. Vervolgens wordt ingegaan op het thema duurzaamheid. Hierna worden de ontwikkelingen op het gebied van de vastgoedportefeuille, financiering, wet- en regelgeving gedurende het boekjaar beschreven alsmede de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na balansdatum. Ten slotte komen de vooruitzichten aan bod. 1.1 Marktontwikkelingen Allereerst worden de economische ontwikkelingen beschreven over Daarna komen de ontwikkelingen op de kantorenmarkt aan bod. Economische ontwikkelingen De Nederlandse economie vertoont eindelijk tekenen van herstel. De economische groei in het derde kwartaal van 2013 is naar boven bijgesteld, waardoor de recessie officieel is afgewend. In het vierde kwartaal duiden verder verschillende vertrouwensindicatoren op herstel. Het producentenvertrouwen is van het sterk negatieve niveau gestegen naar neutraal en ook consumenten zijn aanzienlijk minder negatief. De Nederlandse inkoopmanagers vertonen zelfs het grootste vertrouwen van alle landen in de eurozone. De werkloosheid is in de afgelopen jaren sterk opgelopen. Deze stijging is in de tweede helft van 2013 flink afgeremd en tussen juli en november zelfs gedaald van 8,7% tot 8,2% 1. In december is deze positieve ontwikkeling gekeerd en was weer sprake van een stijging tot 8,5%. De daling werd veroorzaakt door een vermindering van het aantal mensen dat zich nog als werkzoekend registreerde. Het aantal werkenden is sinds de zomer verder gedaald. Positief is echter dat het aantal openstaande vacatures is toegenomen. Kortom, op de arbeidsmarkt staan de seinen niet allemaal meer op rood. Ondanks genoemde positieve signalen zijn er in de tweede helft van 2013 nog veel sombere berichten. De economie is in 2013 naar schatting ongeveer met 1% 2 gekrompen. Dit is veroorzaakt door een daling van de particuliere en overheidsconsumptie. Het begrotingstekort zal naar verwachting uitkomen op -3% 3 en daarmee opnieuw de grens van het volgens het stabiliteitspact 4 toelaatbare opzoeken. Ook de staatschuld als percentage van het bruto binnenlands product zal verder toenemen tot bijna 75% 5. In 2013 bedroeg de inflatie in Nederland 2,5% 6 en was daarmee gemiddeld gelijk aan het niveau in Na het uitwerken van het effect van enkele belastingverhogingen (zoals de btw) is de inflatie van de piek in juli licht boven de 3% weer gedaald tot ruim onder de 2%. De korte rente is nog steeds erg laag, waardoor toch sprake blijft van een negatieve reële rente 7. De rente op staatsobligaties is licht gestegen, maar blijft zowel in historisch als in internationaal perspectief erg laag, ondanks de verlaging van de kredietstatus van Nederland in november 2013 door S&P van AAA naar AA+. Het vertrouwen bij beleggers in de winstgevendheid van bedrijven heeft zowel in Nederland als in veel andere landen geleid tot fors stijgende aandelenkoersen. Als er gekeken wordt naar het saldo van de lopende rekening 8 kan worden geconcludeerd dat de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven groot is. Deze is namelijk met een overschot van naar schatting 11% 9 het hoogste in de eurozone hoger ook dan het de laatste tijd zo geprezen Duitsland en zelfs één van de hoogste ter wereld. Kantorenmarkt Aan het eind van de jaren 90 en begin jaren 00 zijn veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd CBS, 23 januari 2014, seizoensgecorrigeerde werkloosheid in Nederland Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus De afspraken gemaakt door de deelnemende landen ter bevordering van de stabiliteit van de euro Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus 6 CBS Persbericht, 9 januari Van een negatieve rente is sprake als de inflatie hoger is dan de nominale rente Deze bestaat uit het saldo van de handelsbalans, de dienstenbalans en de kapitaalopbrengstenbalans Percentage van het Bruto Binnenlands Produkt 8 Bouwfonds Office Value Fund NV

9 De daaropvolgende vraaguitval, als gevolg van de langdurige economische recessies heeft ervoor gezorgd dat sprake is van een groot overaanbod op de Nederlandse kantorenmarkt. De leegstand is in 2013 opgelopen van circa 15% aan het begin van het jaar tot 15,7% 10. Dit betekent dat ruim 7,7 miljoen m² niet in gebruik is en te huur wordt aangeboden. De stijging van het aanbod is ondanks de recessie beperkt. Dit is vooral te danken aan de sterke afname van de nieuwbouw. In toenemende mate speelt ook sloop, transformatie en renovatie van verouderde kantoren een rol. Dat de vraag naar kantoren laag was, is verder te merken aan de beperkte verhuur van kantoorruimte. In 2013 werd in totaal naar schatting m² verhuurd wat het laagste niveau is in de afgelopen 20 jaar. De daling van de verhuur van kantoren ten opzichte van het voorgaande jaar is afgevlakt en de bodem lijkt daarbij in zicht. Bij een aanhoudend herstel van de economie zal ook de verhuur weer toenemen. In de huidige ruime markt hebben kantoorgebruikers veel keuzemogelijkheden. In een toenemend aantal gevallen vindt een heroriëntatie plaats. Vaak wordt de keuze gemaakt om te verhuizen richting grote steden op goed bereikbare vervoersknooppunten en op levendige locaties met verschillende voorzieningen op korte afstand. Arbeid wordt meer en meer kennisintensief en grote steden zijn dé plaatsen, waar hoogopgeleide werknemers graag wonen, werken en recreëren. Hier is de vraag naar kantoren dan ook aanzienlijk beter dan in satellietsteden en kleine steden buiten de Randstad. De markthuren en huurincentives staan op sommige locaties dan ook veel meer onder druk dan op andere locaties. Aan de andere kant kiezen ook huurders er uiteindelijk voor om een nieuw contract te sluiten op de huidige locatie waar veelal een flink lagere huur kan worden bedongen. Daarbij blijven huurincentives in de meeste gevallen zeer gebruikelijk. In 2013 is het totale transactievolume in kantoorbeleggingen toegenomen ten opzichte van Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal zeer omvangrijke transacties met voornamelijk buitenlandse beleggers. Nederlandse beleggers zijn nog steeds weinig actief op de kantorenmarkt. Het aantal transacties is beperkt en de waarden staan nog steeds sterk onder druk. De in eerdere verslagen genoemde tweedeling in de markt tekent zich nog steeds sterk af. Kantoren die gelegen zijn buiten de absolute toplocaties van de grote steden en die niet minimaal 5 tot 7 jaar verhuurd zijn veelal erg moeilijk financierbaar en daardoor ook moeilijk verkoopbaar. Dit in tegenstelling tot kantoren gelegen op de toplocaties in de grote steden en dan met name in Amsterdam. In navolging van de ontwikkelingen in de grote Europese steden, als Londen, Parijs en München, zijn beleggers op zoek naar kansen in de iets minder prominente Europese (hoofd) steden. Deze beleggers zijn echter meestal uitsluitend op zoek naar de zeer grootschalige kantoorbeleggingen met voornamelijk meerdere huurders. In 2013 zijn vastgoedeigenaren in toenemende mate bereid verlies te nemen op vastgoedportefeuilles. In andere gevallen worden zij gedwongen door banken om vastgoed te verkopen. Prijsniveaus zijn in sommige gevallen inmiddels aantrekkelijk genoeg geworden voor private equity beleggers, die bereid zijn risico te nemen, maar wel hoge rendementseisen hebben. Het aantal transacties is hierdoor licht toegenomen. 1.2 Resultaten In deze paragraaf worden het direct en indirect rendement toegelicht. Daarnaast wordt de fiscale uitdelingsverplichting vermeld op basis waarvan de uitkering wordt gedaan. Tot slot wordt de ontwikkeling van de handelskoers beschreven. Direct rendement Het direct rendement over 2013 bedraagt 40,4% 11. Het rendement is fors gestegen ten opzichte van De belangrijkste reden van de stijging is dat het eigen vermogen (intrinsieke waarde) is gedaald als gevolg van de negatieve waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Door de berekeningswijze van het direct rendement, als percentage van het eigen vermogen, heeft de daling van het eigen vermogen een opwaarts effect op het direct rendement. 10 DTZ fact sheet januari 2014 en januari Definitie van direct rendement op pagina 4 Jaarverslag

10 Het resultaat van de bedrijfsvoering komt uit pagina 20 in dit jaarverslag, van grote invloed zijn op en is aanzienlijk gestegen ten op de wijze van berekenen. De volgende factoren opzichte van De inkomsten zijn gestegen zijn van invloed op het indirect rendement: door de schikking ( ) die getroffen is met 1. Afwaardering vastgoedportefeuille: in het de voormalig verkoper van het kantoorgebouw aan boekjaar is, op basis van de waarderingsgrondslagen, een bedrag ter grootte de Oudenoord in Utrecht. Daarnaast zijn de overige opbrengsten gestegen door afkoopsommen die van -/ aan herwaardering zijn ontvangen van vertrekkende huurders die hun geboekt op het vastgoed (-/- 21,3%). Als gevolg opleveringsverplichting, die van toepassing is bij van deze afwaardering daalt de intrinsieke het einde van het huurcontract, hebben afgekocht. waarde. Voor de berekening van het indirect rendement wordt de afwaardering van het De exploitatiekosten liggen op een lager niveau ten vastgoed gerelateerd aan de gemiddelde opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De post intrinsieke waarde ( ). commerciële kosten is gestegen. Deze kosten 2. Vreemd vermogen: de verhouding tussen hebben betrekking op het verhuurtraject voor de het vreemd vermogen en totaal vermogen kantoorgebouwen in Nieuwegein, Den Haag en bedraagt 82,5%. Een mutatie in de waarde Leeuwarden. De technische kosten liggen op een van de vastgoedportefeuille heeft door het lager niveau. zogenoemde hefboomeffect van het vreemd vermogen een grotere impact op het rendement De overige bedrijfskosten liggen op een hoger voor de certificaathouders dan indien er geen niveau. De afschrijving op de acquisitiekosten sprake was van vreemd vermogen. Dit effect is gestegen aangezien vanaf 1 januari 2013 bedraagt over het boekjaar -/- 100,3%. wederom, conform de grondslagen, wordt 3. Afschrijving geactiveerde acquisitiekosten: in afgeschreven op de resterende acquisitiekosten het boekjaar is voor een bedrag ter grootte van voor het gebouw aan de Oudenoord in Utrecht (-/-5,6%) afgeschreven op de De overige kosten zijn gestegen door de geactiveerde acquisitiekosten. In de berekening doorbelasting van kosten ( ) voor toezicht van het indirect rendement wordt de door de AFM en DNB. Zoals vermeld in het afschrijving op acquisitiekosten meegenomen. halfjaarverslag 2013 zijn deze kosten in voorgaande jaren niet aan het fonds doorbelast. De directie De vastgoedportefeuille is door een externe heeft besloten om slechts 50% van kosten door taxateur gewaardeerd. Door het ontbreken van te belasten. De beheervergoeding is fors gedaald goede referentieobjecten is het voor taxateurs aangezien deze vergoeding gebaseerd is op de zeer moeilijk om tot een waardebepaling te gemiddelde marktwaarde van het vastgoed over komen. Er vinden in de huidige markt weinig goede vergelijkbare beleggingstransacties plaats. Enerzijds vinden er nog wel transacties De rentelasten zijn aanzienlijk gedaald aangezien in plaats in het absolute topsegment, anderzijds 2013 twee renteswapcontracten zijn geëxpireerd. zien we ook transacties plaatsvinden die (deels) Hierdoor is de rente van dit leningdeel niet langer gedwongen zijn zodat verkoopprijzen onder druk meer gefixeerd en kan worden geprofiteerd tot stand zijn gekomen. De portefeuille kent van de lage variabele rente. Dit betekent dat de daarnaast een relatief korte looptijd van de huidige rentelasten in 2013 met ruim 40% zijn gedaald. huurcontracten waardoor de impact van mogelijk toekomstige leegstand groot is. Indirect rendement Het indirect rendement over 2013 bedraagt De fund manager heeft voor twee gebouwen - /-127,2% 12. Het indirect rendement is fors (Transistorstraat 11 in Almere en Beneluxlaan 901- gedaald ten opzichte van dezelfde periode 909 in Utrecht) een tweede taxatie laten uitvoeren vorig jaar. De afname van het rendement wordt door een ander taxatiekantoor. veroorzaakt door een aantal factoren, waarbij de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen op 12 Definitie van indirect rendement op pagina 4 10 Bouwfonds Office Value Fund NV

11 Het verschil tussen de interne en de oorspronkelijke externe waardering van deze gebouwen was namelijk zeer groot. Daarbij kon de fund manager zich niet vinden in de argumentatie van de eerste taxateur. De tweede taxatie kwam voor beide gebouwen uit op een hogere waardering (circa +9%). De gehanteerde uitgangspunten lagen meer in de lijn met de interne uitgangspunten. Om deze reden zijn de taxaties van de tweede taxateur voor beide gebouwen verwerkt in de jaarcijfers. De procentuele verandering van de marktwaarde van de vastgoedportefeuille bedraagt -/- 22,1% ten opzichte van de marktwaarde ultimo Het kantoorgebouw in Apeldoorn is fors afgewaardeerd met 53% door de opzegging van het huurcontract door de RGD per 1 mei Daarnaast is de leegstand in Apeldoorn verder opgelopen hetgeen er toe heeft geleid dat het risico voor dit project aanzienlijk is toegenomen. Het gebouw in Den Haag is, door de opzegging van het huurcontract door de RGD per 31 december 2014, met 31% in waarde afgenomen. In deze waardering zijn de investeringskosten opgenomen die zeer waarschijnlijk benodigd zijn bij wederverhuur van het kantoorgebouw. Meer informatie over de verhuuractiviteiten treft u aan op pagina 12. Uitkering De fiscale uitdelingsverplichting wordt vastgesteld op basis van de fiscale winst. De fiscale uitdelingsverplichting over het boekjaar bedraagt circa De directie van het fonds stelt voor om circa 676 per certificaat in contanten uit te keren. Dit bedrag zal naar verwachting in mei 2014, onder inhouding van dividendbelasting, worden uitgekeerd aan de certificaathouders. Handelskoers De handelskoers op 1 januari 2013 bedroeg De handelskoers is het afgelopen jaar gedaald naar De koersdaling wordt veroorzaakt door de sterke afwaardering van de vastgoedportefeuille. De waarde van de vastgoedportefeuille is per 31 december 2013 door onafhankelijke taxateurs vastgesteld. Deze waardering is verwerkt in de handelskoers van 1 januari De ontwikkeling van de handelskoers treft u hieronder aan. Aangezien het fonds sinds mei 2008 geen certificaten meer inkoopt, worden verzoeken tot inkoop door Stichting Administratiekantoor Bouwfonds Office Value Fund op een wachtlijst geplaatst. Tot en met de handelsdag van 1 januari 2014 heeft de stichting in totaal 246 certificaten ingekocht en daarnaast voor in totaal 579 certificaten verzoeken tot inkoop ontvangen Handelskoers Bouwfonds Office Value Fund N.V januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari oktober juli april januari 2005 Jaarverslag

12 1.3 Duurzaamheid In het boekjaar hebben zich binnen het fonds geen mogelijkheden aangediend waardoor grote energiebesparingen konden worden gerealiseerd. De property manager onderzoekt voortdurend de mogelijkheden om besparingen te realiseren, maar neemt daarbij ook het natuurlijk vervangingsmoment in acht. Door de beoogde renovatie van het gebouw in Den Haag, die gefaseerd zal plaatsvinden in 2014 en 2015 zal het energielabel verbeteren van een label D naar label C. 1.4 Vastgoed In deze paragraaf worden de ontwikkelingen beschreven van de vastgoedportefeuille die zich hebben voorgedaan in 2013 alsmede de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na balansdatum. In de bijlage 1 treft u een overzicht aan van de vastgoedportefeuille. uitgevoerd tijdens het schilderwerk dat gepland is in De voorziening voor te betalen onderhoudskosten van , zoals opgenomen in het halfjaarverslag 2013, is verlaagd met Deze voorziening is benodigd voor het herstellen van de gebreken aan de betonconstructie. Op advies van een constructeur dient namelijk ook het corrosieproces, hetgeen betonrot veroorzaakt, gestopt te worden. Daarna dient de betonconstructie hersteld te worden door het aanbrengen van stalen profielen ter vervanging van de betonnen liggers in de parkeergarage. Aangezien het fonds jaarlijks een bedrag toevoegt aan de reservering van de Vereniging van Eigenaren wordt de gevormde voorziening naar de huidige verwachting jaarlijks met afgebouwd. Rotterdam, Looiershof 1-11 In het gebouw staat per 31 december m² fysiek leeg. Dit metrage is inclusief 214 m² dat momenteel nog wordt gehuurd door Bureau Personeel & Organisatie maar niet fysiek meer in gebruik is. In totaal is per 31 december ,5% van het kantoorgebouw verhuurd voor een duur van circa 3,5 jaar. De makelaar heeft door middel van mailings en telefonisch contact potentiële huurders benaderd. De ruimten zijn aan enkele partijen aangeboden en een aantal partijen heeft de ruimten bezichtigd. De bezichtigingen hebben helaas niet geleid tot verhuuronderhandelingen. De gevraagde huurprijs is zeker concurrerend met andere kantoorruimte in de omgeving. De vraag naar kantoorruimte in Rotterdam is echter voornamelijk gelegen in het centrumgebied. Het faillissement van de huurder Engel & Colfield is door de curator afgewikkeld, de achterstand is volledig voldaan. Het herstelwerk aan de patio, waarvoor de aannemer verantwoordelijk was conform de uitspraak van de Raad van Arbitrage, is uitgevoerd. Er is tevens overeenstemming bereikt over het vervangen van alle kitvoegen. Het vervangen zal op kosten van de aannemer plaatsvinden en wordt Utrecht, Oudenoord Zoals reeds uitgebreid beschreven in het halfjaarverslag 2013 heeft het fonds een schikking getroffen met voormalig verkoper van het kantoorgebouw. De schikking van is in juni 2013 ontvangen en als eenmalige bate verwerkt in de jaarcijfers. Leeuwarden, Tesselschadestraat 5 In juli 2013 heeft de fund manager een Request for Proposal ontvangen van UWV. In dit verzoek heeft UWV haar wensenpakket kenbaar gemaakt voor diverse huurscenario s. UWV heeft het verzoek naar meerdere eigenaren gestuurd om zodoende de te ontvangen huurvoorstellen te kunnen vergelijken. Aangezien het wensenpakket van UWV een hoog investeringsniveau met zich meebracht hetgeen niet haalbaar was in relatie tot de looptijd van het nieuwe contract, heeft de fund manager alternatieve scenario s aangedragen. Eén van de scenario s was gebaseerd op de verhuur van het kantoorgebouw in huidige staat, aldus zonder investeringen, met daarbij een fors lagere huurprijs. UWV heeft uiteindelijk besloten om met dit scenario verder te gaan. Het huurvoorstel is ondertekend waarbij nog een voorbehoud gemaakt is voor goedkeuring vanuit de ondernemingsraad. Deze goedkeuring dient voor 31 maart 2014 te worden verstrekt. 12 Bouwfonds Office Value Fund NV

13 Het gebouw wordt grotendeels (circa m²) vanaf 1 januari 2015 verhuurd voor een periode van 5 jaar met een break optie na 3 jaar. De resterende ruimte (circa m²) wordt in eerste instantie vanaf 1 januari 2015 voor 3 maanden gehuurd en daarna op flexibele basis met een opzegtermijn van 1 maand. Den Bosch, Hervenplein 2 De discussie met het projectmanagementbureau over de aansprakelijkheid voor de schade aan het dak is bijna afgerond. Het fonds heeft zowel de huurder als het projectmanagementbureau aansprakelijk gesteld voor schade aan het dak na werkzaamheden die in opdracht van huurder zijn uitgevoerd. Ondanks de onderbouwing van de door het fonds ingeschakelde schade-expert over de oorzaak van de schade was de schade expert van de tegenpartij niet overtuigd dat de schade aan haar cliënt was toe te rekenen. Na diverse gesprekken heeft de schadeexpert uiteindelijk aangegeven dat ze een vergoeding van een gedeelte van de claim aan de verzekeringsmaatschappij zullen voorleggen. De vergoeding is gebaseerd op de totaal gemaakte kosten waarbij rekening gehouden is met het voordeel dat het fonds heeft doordat het hele dak reeds voor de geplande vervangingstermijn is vervangen. Het is gebruikelijk om hiervoor een afslag toe te passen. De totale vergoeding die aan de verzekeringsmaatschappij is voorgelegd bedraagt exclusief btw. In dit bedrag zijn de kosten inbegrepen die het fonds heeft moeten maken voor het inschakelen van een schadeexpert. De tegenpartij dient ook de btw over het schadebedrag te vergoeden aangezien het fonds de btw niet kan verrekenen omdat het gebouw btw onbelast wordt verhuurd. De kosten voor herstel van het dak bedragen exclusief btw en zijn reeds verantwoord in de jaarrekening Indien de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding toekent dan zal dit bedrag als éénmalige bate worden verantwoord in de jaarrekening van Den Haag, Schedeldoekshaven 101 De RGD heeft in januari 2013 de huurovereenkomst opgezegd per 31 december De RGD heeft namelijk geen zicht op een andere gebruiker waardoor de overeenkomst is opgezegd. De fund manager heeft twee makelaars ingeschakeld voor de verhuur van het gebouw. Daarnaast heeft de fund manager renovatieplannen laten maken zodat het gebouw weer kan concurreren ten opzichte van andere gebouwen die voor verhuur worden aangeboden. Deze investering betreft een upgrading van de entree, een uitbreiding van de begane grond, het creëren van een tweede entree en een inpandige ontsluiting met de parkeergarage. Hierbij is ook rekening gehouden dat het gebouw aan meerdere huurders kan worden verhuurd waardoor sprake is van risicospreiding. De kosten worden geraamd op circa 3 miljoen exclusief btw. Hierbij zijn de kosten voor upgrading van de kantoorruimten, zoals een nieuw plafond met verlichting en nieuwe vloerbedekking, niet inbegrepen. Deze kosten worden geraamd op circa 200 p/m² exclusief btw. Gezien de locatie van het gebouw en de vraag van kantoorgebruikers naar centrumlocaties in Den Haag, wordt nu al een start gemaakt met de voorbereidingen. De plannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Enkele huurkandidaten hebben het gebouw bezichtigd en zijn zich aan het oriënteren welke gebouwen geselecteerd worden voor het indienen van een request for proposal. Nieuwegein, Buizerdlaan 12 Medio 2013 is het resterende gedeelte van het gebouw leeggekomen aangezien het contract met Allianz per 30 juni 2013 afliep. Zoals omschreven in het halfjaarverslag heeft de fund manager naar aanleiding van een request for proposal een huurvoorstel uitgebracht aan een potentiële kandidaat. Dit was een zeer intensief traject waarbij plannen zijn gemaakt voor verbeteringen aan het gebouw en mogelijke huisvestingsconcepten zijn uitgewerkt. De kandidaat was zeer te spreken over de kwaliteit van de gepresenteerde plannen maar heeft uiteindelijk ervoor gekozen om het huurcontract te verlengen voor hun huidige huisvestingslocatie. In oktober was opnieuw een potentiële kandidaat in de markt. Deze kandidaat heeft het gebouw bezichtigd waarbij de fund manager mogelijke verbouwingsplannen heeft gepresenteerd. In november heeft de fund manager een request for proposal ontvangen. Jaarverslag

14 In december heeft de fund manager dit verzoek beantwoord middels het uitbrengen van een huurvoorstel rekening houdend met een verbouwing van het gebouw. In januari 2014 heeft de fund manager nog aanvullende informatie toegestuurd naar aanleiding van gestelde vragen. Helaas heeft de fund manager medio februari 2014 het bericht ontvangen dat de kandidaat niet verder het onderhandelingstraject wenst in te gaan. De reden hiervoor is enerzijds de indeling van het gebouw. De vloerenvelden zijn verspreid over teveel verdiepingen. Daarnaast was het niet mogelijk om op dit moment een garantie af te geven of het gebouw na alle technische aanpassingen voor 100% zou kunnen voldoen aan de technische eisen van de kandidaat. Het onderzoek of asbest in de constructie van het gebouw is verwerkt is afgerond. Bij destructief onderzoek, dat steekproefsgewijs door een asbestspecialist is verricht, is geen asbest in de constructie aangetroffen. Apeldoorn, Hoofdstraat 21 De RGD heeft het huurcontract per 30 april 2014 opgezegd. De fund manager heeft twee makelaars ingeschakeld voor de verhuur van het gebouw. Daarnaast zijn plannen gemaakt voor de upgrading van de entree zodat deze plannen gepresenteerd kunnen worden aan kandidaat-huurders. Een hotelketen die benaderd is voor het object heeft aangegeven geen interesse te hebben. Deze keten ziet geen marktpotentieel voor een hotel in Apeldoorn. Een transformatie naar woningen lijkt in eerste instantie vanuit financieel oogpunt geen interessant scenario maar zal verder worden onderzocht. Utrecht, Beneluxlaan Geen bijzonderheden te vermelden. Almere, Transistorstraat 11 In het eerste kwartaal van 2014 is een overleg gepland met de huurder. De fusieplannen tussen huurder Yarden en Monuta zijn afgeketst zodat de gesprekken over een nieuwe huurovereenkomst weer worden opgestart. Expiraties Expiraties van huurovereenkomsten gaan vaak gepaard met zeer hoge kosten zoals leegstand, huurvrije perioden, overige incentives en makelaarscourtage(s). Op pagina 15 staat een overzicht vermeld van het expiratiejaar van de afzonderlijke huurovereenkomsten van alle vastgoedobjecten van het fonds. De gekozen weergave van de expirerende jaarhuur geeft het moment weer waarop potentiële financiële leegstand ontstaat, alsmede de grootte van de financiële leegstand ten opzichte van de totale theoretische jaarhuur. De grafiek geeft geen duidelijkheid over de uiteindelijke huurderving en kosten, aangezien deze kosten afhankelijk zijn van de specifieke situatie. De gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten bedraagt circa 1 jaar en 10 maanden. De huur overeenkomst met KPN voor een antenne op het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan in Utrecht is in deze grafiek niet opgenomen vanwege de relatief lage huuropbrengst in verhouding tot de totale theoretische jaarhuur. Er is nog geen rekening gehouden met de huurverlenging van de huurovereenkomst met UWV in Leeuwarden gezien de ontbindende voorwaarde. De hoogste concentratie aan potentiële financiële leegstand in de portefeuille ligt in 2015 (36% van de totale theoretische jaarhuur). In 2018 komt dit percentage uit op circa 22% van de totale theoretische jaarhuur. Indien de huurovereenkomst met UWV doorgang vindt dan bedraagt de gemiddelde looptijd circa 2 jaar en 1 maand. In de huidige verslechterde verhuurmarkt worden kantoorgebouwen met kortlopende huurovereenkomsten sterk afgewaardeerd vanwege het risico op (langdurige) leegstand en bijbehorende kosten. Daarnaast grijpt een huurder vaker een opzeggingsmogelijkheid aan om te heronderhandelen over een nieuwe huurprijs en looptijd. De fund manager onderhoudt intensief en proactief contact met alle huurders over ontwikkelingen binnen het bedrijf, huisvestingsplannen en huurderswensen. Op deze manier kan in een vroeg stadium worden bekeken of bestaande huurovereenkomsten kunnen worden verlengd, of dat er gezocht moet worden naar een nieuwe huurder. Verkoopplan In 2013 zijn twee gebouwen aangeboden aan mogelijke kandidaatkopers. 14 Bouwfonds Office Value Fund NV

15 40% Overzicht potentiële financiële leegstand per % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dit heeft echter niet geleid tot een transactie. De huurovereenkomsten worden als relatief kort beschouwd waardoor beleggers een hoger risicoprofiel aan de gebouwen toekennen. Er zijn momenteel wel durfkapitalisten op de beleggingsmarkt actief, echter zijn zij alleen bereid om te kopen tegen hoge kortingen waardoor met name gedwongen verkopen in aanmerking komen. Daarnaast heeft de fund manager gesprekken gevoerd over verkoop van het gebouw aan de Beneluxlaan in Utrecht aan de huidige huurder hetgeen niet tot een verkoop heeft geleid zoals vermeld in het halfjaarverslag De directie blijft alert om op verkoopmogelijkheden te kunnen anticiperen, in het geval die zich voordoen. Daarnaast onderhouden de fund manager en de dispositiemanager frequent contact met de makelaars, teneinde de verkoop te kunnen opstarten zodra marktomstandigheden daartoe ten gunste zijn gewijzigd. Uiteraard wordt bij de uitvoering van het verkoopplan te allen tijde vanuit het belang van alle certificaathouders gehandeld. Hypothekenbank Frankfurt AG In de leningovereenkomst met Hypothekenbank Frankfurt AG zijn voorwaarden voor de Loan To Value (LTV) vastgelegd. Deze ratio geeft de hoogte van de uitstaande lening weer als percentage van de marktwaarde van de ondergezette gebouwen. Conform de leningovereenkomst mag de LTV maximaal 65% bedragen. Het fonds is met Hypothekenbank Frankfurt AG overeengekomen dat, overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken, jaarlijks 2% van de oorspronkelijke hoofdsom zal worden afgelost totdat de LTV onder de 65% uitkomt. Aangezien de LTV ultimo 2011 boven het niveau van 65% lag, namelijk 75,8%, is in afgelost. In 2013 is wederom 2% van de oorspronkelijke hoofdsom afgelost gezien de LTV per 31 december ,7% bedroeg. Op basis van de externe waardering per 31 december 2013 bedraagt de LTV 116,1% en zal wederom 2% van de oorspronkelijke hoofdsom worden afgelost in Financieringen Het totaal bedrag van de aangetrokken financieringen bedroeg per 31 december De financieringen zijn ondergebracht bij Hypothekenbank Frankfurt AG ( ) en Bouwfonds IM Financial Services BV ( ). 13 In de lening is het aflossingsbedrag opgenomen van dat gedurende de komende 12 maanden wordt afgelost wat als kortlopende schuld is gekwalificeerd 14 Aangezien de lening een looptijd heeft tot 30 april 2014 is het gehele bedrag als kortlopende schuld gekwalificeerd Jaarverslag

16 Bouwfonds IM Financial Services BV In mei 2013 is de hypothecaire lening die bij Bouwfonds IM was gesloten overgenomen door Bouwfonds IM Financial Services BV. Deze bv is een 100% dochter van Bouwfonds IM. De lening is verlengd tot 30 april 2014 met de voorwaarde dat indien de LTV tussen de 50% en de 65% bedraagt er jaarlijks 2% van de hoofdsom dient te worden afgelost. Bij een LTV hoger dan 65% dient direct te worden afgelost tot een niveau van 65%. Aangezien de LTV op moment van verlenging van de lening 54,2% bedroeg heeft in mei 2013 een aflossing plaatsgevonden van Daarnaast zijn in de leningvoorwaarden de rentemarge en cross default ongewijzigd opgenomen. Een cross default houdt in dat indien het fonds in default is bij de Hypothekenbank Frankfurt AG er ook een default optreedt voor de lening van Bouwfonds IM Financial Services BV. De leninggever heeft aangegeven tot op heden geen verdere voorwaarden aan de lening te stellen, gezien de afspraken die gemaakt zijn met Hypothekenbank Frankfurt AG. Voor de berekening van de LTV heeft de leninggever aangegeven dat, vanuit risicoperspectief, de taxatie van de eerste taxateur aldus met de lagere waarde wordt gehanteerd. Hierdoor komt de LTV uit op 66,6%. Gezien de LTV convenant van maximaal 65% dient voor 1 maart 2014 additioneel te worden afgelost zodat de LTV uitkomt op 65%. Daarnaast zal in 2014 wederom een bedrag van worden afgelost aangezien de LTV, na de additionele aflossing van , 65% bedraagt. Er is een verlengingsmogelijkheid van de lening opgenomen van twee maal één jaar. Voorwaarden voor de verlenging van de lening zijn onder andere dat er geen vervroegde opeisingsgrond mag zijn en dat de leegstand niet meer mag bedragen dan 20% van het totale registervastgoed. De fund manager heeft een verzoek bij Bouwfonds IM Financial Services BV ingediend voor verlenging van de lening. De leninggever heeft de intentie geuit om, uitgaande van de gemaakte afspraken met Hypothekenbank Frankfurt AG, de lening te verlengen. Rentederivaten De totale hoofdsom van de renteswapcontracten per 31 december 2013 bedraagt met een gemiddelde rente van 3,7%. Per 1 januari en 1 mei 2013 zijn respectievelijk de renteswapcontracten van en geëxpireerd hetgeen inhoudt dat voor deze leningbedragen de rente variabel is geworden. Aangezien vanaf 1 mei 2013 slechts voor een relatief klein deel van de lening het renterisico was afgedekt heeft de directie besloten om een rentecapovereenkomst af te sluiten voor een hoofdsom van voor de periode van 2 januari 2014 tot 4 januari Met het sluiten van deze overeenkomst is een maximaal renteniveau van 1,5% met de bank overeengekomen. Indien de 3 maands Euribor lager is dan dit niveau dan betaalt het fonds de lagere rente. Indien de rente boven het afgesproken niveau komt dan betaalt het fonds maximaal de afgesproken rente. De overeenkomst is per 21 november 2013 afgesloten. De premie die het fonds hiervoor heeft betaald ( ) is in de jaarrekening verwerkt. De fund manager houdt de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt nauwlettend bij en bepaalt op basis hiervan of het beleid ten aanzien van de rentederivaten moet worden bijgesteld. Vanaf 2 januari 2014 is voor een gedeelte van de lening ter grootte van de rente niet gefixeerd. Het niet gefixeerde gedeelte van de lening biedt flexibiliteit bij een eventuele gedeeltelijke vervroegde aflossing van de lening. 1.6 Wet- en regelgeving Per 22 juli 2013 is de AIFM-richtlijn in Nederland in werking getreden. De AIFM-richtlijn is een Europese richtlijn die regels stelt waaraan beheerders van beleggingsinstellingen moeten voldoen. De Nederlandse wetgeving waarin de AIFM-richtlijn is geïmplementeerd kent echter voor enkele beheerders en beleggingsinstellingen een uitzondering of vrijstelling. Eén van die uitzonderingen is op Bouwfonds Office Value Fund NV van toepassing. De AIFM-richtlijn is daarom niet van toepassing op Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV als beheerder van Bouwfonds Office Value Fund NV Dit fonds is namelijk een zogenaamd passief fonds. Daarnaast heeft Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV als beheerder van het fonds na 22 juli 2013 geen additionele beleggingen ten behoeve van het fonds gedaan, of zal nog worden gedaan. 16 Bouwfonds Office Value Fund NV

17 De enige investering die de beheerder in de bestaande portefeuille van het fonds zal doen ten laste van de liquide middelen van het fonds, is ten behoeve van renovatie/onderhoud aan de bestaande vastgoedbeleggingsobjecten om de waarde te kunnen behouden. 1.7 Vooruitzichten In deze paragraaf worden de verwachtingen weergegeven over de economie, kantoren- en beleggingsmarkt. Daarnaast worden ook de fondsvooruitzichten beschreven. Economische ontwikkelingen Voor 2014 wordt verwacht dat de Nederlandse economie weer een groei gaat realiseren. Deze zal met zo n 0,5% 15 bescheiden zijn, maar duidelijk beter dan halverwege 2013 gedacht. De werkloosheid zal naar verwachting nog wat verder oplopen en ook door de achteruitgang in koopkracht in de afgelopen jaren zullen consumenten nog weinig bereid zijn tot het doen van meer aankopen. De krimp van de particuliere bestedingen zal echter afvlakken tot 1,5% 16. Ook de overheid zal nog een krimp van de bestedingen laten zien. Het herstel zal worden gedragen door de aantrekkende wereldeconomie. Vooral de wereldhandel zal veel sterker groeien, wat in Nederland leidt tot een groei van zowel de export en import met meer dan 4% 17. Een belangrijke verbetering in internationaal perspectief is het wegebben van alle onzekerheid omtrent de euro en het schuldenplafond in de VS. Indien deze discussies niet terugkeren, kan het vertrouwen verder aan kracht winnen. Kantorenmarkt De economische vooruitzichten zijn voor 2014 gunstiger. Naar verwachting zal hierdoor de verhuisgeneigdheid van bedrijven toenemen. Dit zal een positief effect hebben op het aantal huurtransacties. De leegstand zal echter nog niet aanzienlijk afnemen, doordat bedrijven vaak nog ruim behuisd zijn en bij een verhuizing minder meters zullen gaan huren. Door de trek naar de grote steden zullen de regionale verschillen Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus Rabobank, 8 januari 2014, Dutch Economy in Focus verder toenemen. Dit zal ook te merken zijn aan de verschillen in markthuur ontwikkeling en huurincentives. Daarnaast zullen steeds meer kansloze kantoren uit de markt worden genomen en niet meer actief te huur worden aangeboden. Ook in 2013 is de waarde van het gemiddelde kantoor in Nederland verder afgenomen en aanvangsrendementen zijn verder toegenomen. In combinatie met de nog steeds lage rente wordt de kantorenmarkt zo een steeds aantrekkelijker beleggingsmarkt. Nederlandse institutionele beleggers hebben in de afgelopen jaren per saldo afstand gedaan van kantoorbeleggingen. Door de toegenomen waarde van aandelenportefeuilles is daardoor vastgoed veelal onderwogen in de asset mix. In de komende jaren mag daardoor verwacht worden dat deze partijen het aandeel kantoren in portefeuille weer gaan uitbreiden. Ook bij buitenlandse partijen is er steeds meer interesse in de Nederlandse markt. Zowel Amerikaanse en Aziatische partijen als ook beleggers uit het Midden-Oosten zullen actiever worden. Dit zijn aan de ene kant beleggers die op zoek zijn naar veilige (core) beleggingen op toplocaties en aan de andere kant partijen die distressed portefeuilles tegen grote discounts proberen te kopen. Voor veel kantoren met onzekerheid in de verhuur zal het voorlopig nog lastig blijven om beleggers of financiers te vinden. Fondsvooruitzichten Naar verwachting zal het resultaat van de bedrijfsvoering over 2014 lager uitkomen ten opzichte van De inkomsten liggen op een lager niveau aangezien in 2014 gezien de toegenomen leegstand door het gebouw in Apeldoorn. Tevens is het niet de verwachting dat in 2014 afkoopsommen worden ontvangen. Daarnaast zullen de exploitatiekosten op een hoger niveau liggen, rekening houdend met een commerciële kosten ten behoeve van de verhuuractiviteiten. Er is wel rekening gehouden met de gefaseerde investering voor het gebouw in Den Haag. De rentelasten zullen naar verwachting lager uitvallen in vergelijking met Voor een langere periode in 2014 geldt voor een groter deel van de lening een variabele rente, daarbij van uitgaande dat de variabele rente laag blijft. Jaarverslag

18 Bij het afgegeven van bovenstaande verwachtingen is geen rekening gehouden met eventuele verkoop van gebouwen. Het fonds zal naar verwachting in 2014 wederom te maken krijgen van afwaardering van de vastgoedportefeuille gezien de verwachte marktomstandigheden en de kortere resterende looptijd van de huurcontracten. De focus van de fund manager blijft liggen op het afsluiten danwel verlengen van huurcontracten. De handelskoers zal naar verwachting in 2014 een verder dalend verloop laten zien aangezien de verwachte maandelijkse afwaardering groter is dan het maandelijkse exploitatieresultaat. Hoevelaken, 21 februari 2014 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV ir. René Smeehuijzen MRE drs. Arie Willem Rozendaal 18 Bouwfonds Office Value Fund NV

19 2. Jaarrekening 2013 Algemeen De naamloze vennootschap Bouwfonds Office Value Fund NV is opgericht op 8 oktober 2004 en is statutair gevestigd te Hoevelaken. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de Wft alsmede met hetgeen voorgeschreven in het prospectus. Tevens zijn RJ 213 Vastgoedbeleggingen en RJ 615 Beleggingsinstellingen in aanmerking genomen bij het opstellen van de jaarrekening. De directie van het Bouwfonds Office Value Fund NV wordt gevoerd door Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV (www.bouwfondsim.nl/nl/fondsen/ beheerders/bvb). Het fonds heeft geen personeelsleden in dienst. Toelichtende paragraaf ten aanzien van de continuïteit. Het marktrisico is voor het fonds primair gelegen in de verhuurbaarheid, de verkoopbaarheid en de waardering van de vastgoedportefeuille alsmede de financiering van de fondsactiviteiten (en de aan de financiering gekoppelde voorwaarden). Per balansdatum van de jaarrekening zijn de onzekerheden over de verhuurbaarheid en de waardering van de vastgoedportefeuille nog relatief groot en aan continue verandering onderhevig. Deze onzekerheden vloeien voort uit de aanhoudende economische crisis en de daarmee samenhangende gevolgen voor de vastgoed- en financieringsmarkt. De directie van het fonds heeft externe onafhankelijke taxateurs een waardering van de vastgoedbeleggingen per 31 december 2013 laten opstellen. Daarnaast heeft de directie een inschatting gemaakt ten aanzien van de toekomstige kasstromen uit de fondsactiviteiten. De directie heeft hierbij rekening gehouden met toekomstige scenario s en ontwikkelingen op de vastgoed- en financieringsmarkten. Er is onder meer rekening gehouden met een aanvullende jaarlijkse aflossing aan Hypothekenbank Frankfurt AG aangezien het fonds per 31 december 2013 niet voldoet aan de leningvoorwaarden. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse aflossing op de lening van Bouwfonds IM Financial Services BV alsmede de extra aflossing in verband met de LTV convenant van 65%. Daarnaast is rekening gehouden met de leegstandsverwachtingen en te verstrekken huurkortingen. Het fonds beschikt over voldoende liquiditeiten om de uitgaven voor het komende jaar te kunnen financieren. Het fonds kan blijven voldoen aan de huidige rente- en aflossingsverplichtingen. De marktontwikkelingen kunnen nog steeds een significante impact hebben op de waardering van alle aan vastgoed gerelateerde posten en de resultaatontwikkeling in de komende periode. Conform de leningovereenkomst met Hypothekenbank Frankfurt AG mag de LTV maximaal 65% bedragen. Indien de LTV tussen de 65% en 70% ligt, dient een aflossing gedaan te worden op de lening van 2% van de oorspronkelijke hoofdsom waarbij het fonds een periode van twee keer zes maanden heeft om de LTV onder de 65% te brengen. Indien de LTV 70% of hoger bedraagt, is de lening opeisbaar. Vanwege de afwaarderingen ultimo 2009 kwam de LTV uit op 69,1%. Het fonds heeft hiervan melding gemaakt bij de bank. Met de bank is overeengekomen dat het fonds 2% van de oorspronkelijke hoofdsom op jaarbasis, verspreid over vier kwartalen, dient af te lossen totdat de LTV weer onder de 65% uitkomt. Het voorgaande wijkt aldus af van de leningvoorwaarden. In het boekjaar 2013 is gezien de hoogte van de LTV ultimo 2012 (90,7%) opnieuw 2% van de oorspronkelijke hoofdsom afgelost. De LTV ultimo 2013 komt uit op 116,1 % zodat in 2014 opnieuw 2% van de oorspronkelijke hoofdsom zal worden afgelost. Hypothekenbank Frankfurt AG heeft het fonds niet in gebreke gesteld onder de geldende financieringsvoorwaarden. Het fonds heeft echter ook geen toezegging van de bank ontvangen waarin zij afstand doet van haar recht tot opeisen van de lening of tot het ondernemen van andere stappen, in aanvulling op hetgeen in 2010 overeengekomen. Jaarverslag

20 Met inachtneming dat het fonds kan voldoen aan de additionele aflossingsverplichtingen en dat geen signalen van Hypothekenbank Frankfurt AG zijn ontvangen dat verdere stappen zullen worden ondernomen, veronderstelt de directie van het fonds dat deze financiering voor een periode van twaalf maanden na datering van de jaarrekening niet zal worden opgeëist. Conform de leningovereenkomst met Bouwfonds IM Financial Services BV dient 2% van de oorspronkelijke hoofdsom te worden afgelost bij een LTV tussen 50% en 65%. Bij een LTV hoger dan 65% dient direct te worden afgelost tot een niveau van 65%. In het boekjaar 2013 is, gezien de hoogte van de LTV medio 2013 (54,2%), bij verlenging van de lening per 1 mei % van de oorspronkelijke hoofdsom afgelost. In de leningovereenkomst met Bouwfonds IM Financial Services BV is een cross default opgenomen. Dit houdt in dat indien het fonds in default is bij een andere financier er ook een default optreedt voor de lening van Bouwfonds IM Financial Services BV. De leninggever heeft tot op heden aangegeven de lening niet op te eisen en geen verdere voorwaarden aan de lening te stellen gezien de afspraken die de fund manager heeft gemaakt met de Hypothekenbank Frankfurt AG. De lening loopt tot 30 april 2014 maar kent een verlengingsmogelijkheid van twee maal één jaar. De leninggever heeft de intentie geuit de lening te verlengen indien onder andere geen sprake is van meer dan 20% leegstand in de ondergezette gebouwen en er geen vervroegde opeisingsgronden zijn. Er zijn geen signalen vanuit Bouwfonds IM Financial Services BV dat de lening bij einde van de looptijd zal worden opgeëist. De LTV ultimo 2013 komt uit op 66,6% op basis van de waardering van de eerste taxateur waardoor voor 1 maart 2014 additioneel dient te worden afgelost zodat de LTV op maximaal 65% uitkomt. Daarnaast zal in 2014 wederom een bedrag van worden afgelost aangezien de LTV, na de additionele aflossing van , 65% bedraagt. Op het moment van het dateren van de jaarrekening is de directie van het fonds van mening dat de continuïteit van het fonds is gewaarborgd voor tenminste een periode van twaalf maanden na datering van deze jaarrekening ervan uitgaande dat Hypothekenbank Frankfurt AG niet tot het opeisen van de lening zal overgaan en Bouwfonds IM Financial Services BV haar lening zal verlengen. Grondslagen van waardering Voorzover niet anders is aangegeven zijn de activa, met uitzondering van de materiële vaste activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat, conditie kosten koper. Indien en voorzover de marktwaarde lager is dan de aankoopprijs plus de nog af te schrijven aankoopkosten, maar hoger dan de aankoopprijs, worden de vastgoedobjecten gewaardeerd tegen aankoopprijs plus de nog af te schrijven aankoopkosten. In deze situatie worden de aankoopkosten gedurende de verwachte (resterende) looptijd van het fonds afgeschreven. Indien de marktwaarde lager is dan de aankoopprijs, worden de vastgoedobjecten gewaardeerd tegen marktwaarde plus nog af te schrijven aankoopkosten. In deze situatie wordt het verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs ten laste van het resultaat van het fonds gebracht en worden de aankoopkosten gedurende de verwachte (resterende) looptijd van het fonds afgeschreven. Indien de marktwaarde hoger is dan de aankoopprijs plus de nog af te schrijven aankoopkosten dan worden de aankoopkosten niet meer afgeschreven. In het geval de marktwaarde hoger is geweest dan de aankoopprijs plus de nog af te schrijven aankoopkosten, en vervolgens weer daalt onder de aankoopprijs plus de dan nog af te schrijven aankoopkosten, wordt vanaf dat moment lineair afgeschreven over de resterende looptijd van het fonds. Er vinden geen inhaalafschrijvingen plaats. Indien en zover de marktwaarde van de individuele vastgoedobjecten negatief afwijkt van de oorspronkelijke aankoopprijs kan de directie van het fonds besluiten tot een bijzondere waardevermindering van de geactiveerde aankoopkosten. 20 Bouwfonds Office Value Fund NV

Bouwfonds Office Value Fund NV

Bouwfonds Office Value Fund NV Bouwfonds Office Value Fund NV Halfjaarverslag 2013 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het halfjaarverslag 2013 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). Er is nog steeds

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV

Bouwfonds Office Value Fund NV Bouwfonds Office Value Fund NV Jaarverslag 2012 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). De Nederlandse economie

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV

Bouwfonds Office Value Fund NV Bouwfonds Office Value Fund NV Halfjaarverslag 2012 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het halfjaarverslag 2012 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). Ondanks dat

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Halfjaarverslag 2011

Bouwfonds Office Value Fund NV. Halfjaarverslag 2011 Bouwfonds Office Value Fund NV Halfjaarverslag 2011 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het halfjaarverslag 2011 van Bouwfonds Office Value Fund NV (het fonds). Het eerste halfjaar wordt gekenmerkt

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV

Bouwfonds Office Value Fund NV Bouwfonds Office Value Fund NV Jaarverslag 2011 Geachte certificaathouder, Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bouwfonds Office Value Fund NV (hierna te noemen BOVF of het fonds). Vanaf de tweede helft

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2016: HOGERE HUUROPBRENGSTEN EN BEZETTING, WAARDESTIJGING VASTGOED - Huuropbrengsten van 12,5 naar 13,0 miljoen (4,2%) - Bezettingsgraad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Kerngegevens 3. Verslag van de directie 4. Jaarrekening 2005 9. Balans per 31 december 2005 11. Winst- en verliesrekening 2005 12

Kerngegevens 3. Verslag van de directie 4. Jaarrekening 2005 9. Balans per 31 december 2005 11. Winst- en verliesrekening 2005 12 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Verslag van de directie 4 Jaarrekening 2005 9 Balans per 31 december 2005 11 Winst- en verliesrekening 2005 12 Kasstroomoverzicht 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Jaarverslag 2010

Bouwfonds Office Value Fund NV. Jaarverslag 2010 Bouwfonds Office Value Fund NV Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens per 31 december 2010 2 Verslag van de directie 3 - Marktontwikkelingen 5 - Kantorenmarkt 6 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VSM

Informatiebijeenkomst VSM Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden. en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2 Opening Welkom

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Halfjaarverslag 2010

Bouwfonds Office Value Fund NV. Halfjaarverslag 2010 Bouwfonds Office Value Fund NV Halfjaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens per 30 juni 2010 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie