Problemen met renteswaps in Schotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Problemen met renteswaps in Schotland"

Transcriptie

1 212 Ars Aequi maart 2013 annotatie Annotatie Problemen met renteswaps in Schotland Prof.mr. D. Busch Court of Session 21 August 2012 [2012] CSOH 133 (Grant Estates Ltd. (in liquidation) and others v Royal Bank of Scotland plc and others) 1 Inleiding De praktijk wijst uit dat het midden- en kleinbedrijf (MKB), provincies, gemeenten en semi-publieke instellingen zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen zich niet altijd bewust zijn van de risico s verbonden aan renteswaps. 1 Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld woningcorporatie Vestia, die door onverantwoord gebruik van renteswaps aan de rand van de afgrond belandde. Een blik over de grens leert dat problemen met renteswaps en andere derivaten niet alleen in Nederland voorkomen. Een berucht voorbeeld betreft de gemeente Milaan, die grote verliezen leed door het afsluiten van rente swaps. De betrokken banken en bankiers zijn inmiddels door de rechtbank Milaan veroordeeld wegens fraude. 2 In Duitsland oordeelde het Bundesgerichtshof (BGH) enige tijd geleden dat Deutsche Bank bij de verkoop van een zogenaamde CMS Spread Ladder Swap aan een middelgrote Duitse onderneming in wc-artikelen (Ille Papier-Service GmbH) aan hoge civiele zorgplichten was gebonden. 3 In een recente Schotse zaak kwam een alleensprekende rechter in eerste aanleg echter tot het oordeel dat Royal Bank of Scotland bij het aangaan van een renteswap met een kleine projectontwikkelaar juist niet aan een civiele zorgplicht was onderworpen. 4 Deze laatste uitspraak staat in deze annotatie centraal. De Schotse uitspraak levert ook voor het Nederlandse recht interessante gezichtspunten op. Niet alleen omdat de vraag naar de civiele zorgplicht bij het afsluiten van renteswaps momenteel ook in Nederland actueel is, maar ook omdat de dienstdoende rechter Lord Hodge zeer duidelijk stelling neemt in een debat dat in Nederland (en elders in Europa) nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Te weten: welke invloed (if any) heeft de (Europese) financiële toezichtregelgeving, in het bijzonder de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), op het privaatrecht? 2 De risico s van renteswaps Voor een goed begrip van de zaak volgt nu eerst een korte beschrijving van de werking van renteswaps. Leningen aan bedrijven en (semi-)publieke instellingen worden niet zelden verleend tegen een variabele rente, bestaande uit de vigerende basisrente (LIBOR of EURIBOR 5 ) plus een vaste opslag. Omdat de basisrente fluctueert, fluctueert 1 Zie voor enkele lagere uitspraken over de zorgplicht van banken bij renteswaps met professionele (niet-particuliere) beleggers: Rechtbank Amsterdam 11 april 2007, RF 2007/81 (HBU/ NVG c.s.); Rechtbank Den Bosch 9 november 2011, JOR 2011/371 (AIG/Van Lanschot); Rechtbank Dordrecht 29 februari 2012, FR 2012/48 (Bugro/Rabobank). Zie over de civiele zorgplicht bij het aangaan van renteswaps recentelijk K. Rutten, De bijzondere zorgplicht van banken bij het afsluiten van renteswaps met professionele beleggers, TOP , p ; D. Busch, De civiele zorgplicht van banken tegenover professionele beleggers renteswaps met (semi-)publieke instellingen en het MKB, Ondernemingsrecht Zie voor de uitspraak aspx?a=246. Zie hierover bijvoorbeeld Banken schuldig in Milaanaffaire, FD 20 december 2012, p BGH 22 maart 2011, NJW 2011, 1949 (Ille Papier- Service GmbH/Deutsche Bank AG). Zie over deze uitspraak onder meer M.-P. Weller, Die Dogmatik des Anlageberatungsvertrags. Legitimation der strengen Rechtsprechungslinie von Bond bis Ille./. Deutsche Bank, ZBB , p ; R.J.W. Analbers en F.P.C. Strijbos, Spraakmakend BGHarrest over belangenconflicten bij swap-advisering door banken, V&O , p Court of Session 21 augustus 2012 [2012] CSOH 133 (Grant Estates Ltd. (in liquidation) and others v. Royal Bank of Scotland plc and others), zie html. Zie over deze zaak bijvoorbeeld: L. Mc- Cann, Swap mis-selling: Grant Estates Ltd (in administration) v The Royal Bank of Scotland plc, In-House Lawyer 2012, 205 (Nov), p ; Blow to IRSA mis-selling claims, Accountancy 2012, 149 (1432), 56 (auteur onbekend). 5 LIBOR: London Interbank Offered Rate; EURI- BOR: Euro Interbank Offered Rate.

2 annotatie Ars Aequi maart ook de rente die op de lening moet worden betaald. Lange tijd steeg de basisrente voornamelijk, met als gevolg een stijging van de funding kosten voor bedrijven en (semi-) publieke instellingen. Veelal tegelijk met het afsluiten van de lening (danwel niet lang daarna) werd tussen de leningnemer en de leninggever (of een andere bank) een renteswap (in het Nederlands: een renteruilcontract) afgesloten ter afdekking van het risico van een rentestijging. De leningnemer ruilt zijn variabele rente dan tegen een vaste rente met de bank. Kortom, het risico van een rentestijging is boven het niveau van de afgesproken vaste rente voor rekening en risico van de bank. Uiteraard moet er door de klant wel worden betaald voor het afsluiten van het swapcontract. Bovendien is het swapcontract voor de klant alleen gunstig zolang de variabele rente op de onderliggende lening hoger ligt dan de vaste swaprente. Als de variabele rente lager is dan de vaste swaprente, betaalt de leningnemer immers meer dan hij zou hebben betaald zonder swapcontract. Dan zou hij immers alleen de lagere variabele rente hebben behoeven te betalen. Door de financiële crisis is de basisrente in de loop van 2008 gedaald, met als gevolg dat in veel gevallen de vaste swaprente hoger werd dan de variabele rente op de onderliggende lening het swapcontract heeft dan een negatieve waarde voor de klant. Veel leningnemers wilden daarom hun swapcontracten vroegtijdig beëindigen, ook omdat de bank bij een negatieve waarde onderpand vraagt om het kredietrisico op de klant af te dekken (margin calls). Een swapcontract met een negatieve waarde kan weliswaar tussentijds worden beëindigd, maar dat brengt in de regel dan wel (hoge) kosten mee voor de klant. Ook komt het voor dat het op enig moment gewenst is een onderliggende lening vroegtijdig af te lossen. Het swapcontract loopt in dat geval in principe door. Het swapcontract kan ook dan vroegtijdig worden beëindigd, maar dat brengt in de regel dan wel weer (hoge) kosten mee. Leningnemers in de (semi)publieke sector en in het MKB (maar ook daarbuiten) lijken zich niet altijd van deze risico s bewust te zijn geweest. 6 3 De feiten Terug naar de Schotse swapzaak. De feiten lagen als volgt. Grant Estates Limited (GEL) was een kleine projectontwikkelaar in onroerend goed. GEL sloot op 6 en 11 juli 2007 twee leningen af voor een totaalbedrag van bij de Royal Bank of Scotland (RBS). De leningen hadden een variabele rente, bestaande uit een basisrente (LIBOR op 6 juli 5,75% plus een opslag van 1,4%). In december 2007 werd met RBS een renteswap afgesloten ter afdekking van het risico van een rentestijging op de onder liggende leningen. Door de financiële crisis daalde de rente echter tot onder het niveau van de vaste rente onder het swapcontract en betaalde GEL meer dan zij zou hebben betaald zonder het swapcontract. In de loop van 2008 kwam GEL door de financiële crisis in de problemen en slaagde zij er niet langer in haar verplichtingen tegenover RBS na te komen. RBS vroeg vervolgens op 25 februari 2011 het faillissement (administration) aan van GEL. Daarop dagvaardt GEL RBS. In essentie stelt GEL dat RBS het swapcontract niet had mogen verkopen aan GEL (misselling). GEL vordert onder meer schadevergoeding wegens (1) schending van financiële toezichtregels uit het Conduct of Business Sourcebook (COBS) van de Financial Services Authority (FSA, de financiële toezichthouder), die de implementatie in het Verenigd Koninkrijk vormen van MiFID, (2) negligent advice en negligent misrepresentation 7 en (3) breach of contract (wanprestatie). 8 4 Claim wegens schending van toezichtregels De toepasselijke Terms of Business (ToB) bepaalden onder meer dat RBS will not provide [GEL] with advice on the merits of a particular transaction en dat GEL should obtain ( ) independent financial, legal and tax advice (art. 3.3). De ToB bepaalden voorts dat RBS will provide [GEL] with general dealing services on an execution only basis (art. 3.2) en dat [a]s we or our affiliates will act as principal in all transactions covered by these Terms, no duty of best execution arises under the FSA Rules as no transactions are executed under circumstances giving rise to duties similar to those arising on an order to execute a transaction as agent. [GEL] may either accept or reject the price we offer [GEL] and we do not represent that such price is necessarily the best price (art. 10). 9 Voor alle duidelijkheid merk ik op dat execution only (art. 3.2) hier kennelijk niet wordt gebruikt in de betekenis van het als direct of middellijk vertegenwoordiger van de klant verrichten van transacties in financiële instrumenten, maar verwijst naar de situatie dat een bank louter als contractuele wederpartij betrokken is bij een transactie in financiële instrumenten. De ToB bepaalden verder dat [w]here these Terms of Business conflict with Applicable Regulations, the latter shall prevail. Applic able Regulations shall include the FSA Rules ( ) (art. 2.2) en dat [n]othing in these terms shall oblige us to do anything that we believe to be contrary to Applicable Regulations. Nothing in these terms will exclude or restrict any liability that we owe you under the FSA Rules (art. 19.1). Tot slot bepaalde schedule 1 behorende bij de ToB dat GEL onder de toezichtregels werd ingedeeld als niet-professionele cliënt (private customer). 6 Dan is er nog een meer speculatieve inzet van renteswaps. Het betreft dan de situatie dat alvast een renteswap wordt afgesloten die ingaat op een moment in de toekomst, ter afdekking van het opwaartse renterisico op toekomstige leningen met een variabele rente. Risicovol, want als de lening later toch niet nodig is, zit een partij wel vast aan de lasten van het derivaat. Die variant doet zich in de praktijk nog wel eens voor, maar was in de Schotse zaak die in deze annotatie centraal staat niet aan de orde. Zie daarover Busch 2013 (noot 1). 7 Aanvankelijk werd de schadeclaim ook gebaseerd op fraudulent misrepresentation, maar die grondslag is in de loop van het geding weer ingetrokken (zie nr. 8 van de uitspraak). Niettemin gaat Lord Hodge wel in op deze grondslag, zie nr van de uitspraak. Ik besteed in deze annotatie verder geen aandacht aan deze ingetrokken grondslag. 8 Zie nr. 1-8 van de uitspraak. 9 Zie nr. 29 van de uitspraak.

3 214 Ars Aequi maart 2013 annotatie GEL was van mening dat de uitdrukkelijke bepaling in de ToB dat geen advies werd verstrekt en dat RBS alleen als contractuele wederpartij optrad bij het swapcontract, niets veranderde aan de realiteit dat bankmedewerkers van RBS aan GEL advies verstrekten in de zin van de toezichtregels van de FSA. Die kwalificatie was volgens GEL doorslaggevend, omdat de ToB duidelijk bepalen dat de FSA regels zouden prevaleren bij strijd met de ToB. GEL meent daarom een civiele claim te kunnen indienen wegens schending van de toezichtregels met betrekking tot advies op basis van section 150 van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), bepalende dat een schending van toezichtregels uitgevaardigd door de FSA op basis van Part X, Chapter I FSMA ( ) is actionable at the suit of a private person [i.e. een particuliere belegger, DB] who suffers loss as a result of the contravention, subject to the defences and other incidents applying to actions for breach of statutory duty. De beperking tot particuliere beleggers leverde volgens GEL evenwel strijd op met een Europeesrechtelijk beginsel van gelijke behandeling, zodat ook professionele klanten zoals GEL een civiele claim zouden kunnen indienen wegens schending van MiFID bepalingen zoals geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk. 10 Uit de ToB blijkt weliswaar dat RBS GEL als particuliere cliënt beoogde te behandelen (zie boven), maar dit argument speelde in het debat opvallend genoeg geen rol. Lord Hodge overweegt in reactie op het bovenstaande betoog dat MiFID niet voorschrijft dat cliënten professioneel of particulier een civiele claim kunnen indien tegen banken wegens een schending van in het nationale recht geïmplementeerde MiFID regels. 11 MiFID beoogt weliswaar zowel particuliere als professionele klanten te beschermen, maar dat betreft een louter toezichtrechtelijke bescherming. MiFID voorziet niet in een bescherming via het civiele recht. Section 150 FSMA voorziet weliswaar in een civiele claim ten behoeve van particuliere beleggers bij schending van toezichtregels, maar dat is een eigen keuze van de wetgever in het Verenigd Koninkrijk geweest die al voorafgaand aan de implementatie van MiFID was gemaakt en op geen enkele wijze verband houdt met wat MiFID voorschrijft. Van een Europeesrechtelijk beginsel van gelijke behandeling tussen professionele en particuliere beleggers is volgens Lord Hodge bovendien geen sprake. Nu GEL overduidelijk geen private person zou zijn maar een professionele klant, komt GEL hoe dan ook geen actie toe uit hoofde van section 150 FSMA. 12 Ook van een adviesovereenkomst met GEL zou geen sprake zijn. De ToB zijn duidelijk. Of er in de praktijk al dan niet geadviseerd is door bankmedewerkers van RBS doet gelet op de duidelijke bepaling in de ToB niet ter zake. Ook het feit dat in toezichtrechtelijke zin (mogelijk) wel sprake was van advies door de feitelijke gang van zaken, maakt dit volgens Lord Hodge niet anders, ook niet gelet op de bepaling in de ToB dat [w]here these Terms of Business conflict with Applicable Regulations, the latter shall prevail. Applicable Regulations shall include the FSA Rules ( ). Deze bepaling heeft volgens Lord Hodge louter tot doel te verduidelijken dat contractuele bepalingen die afwijken van het financieel toezichtrecht, niet door de bank in stelling kunnen worden gebracht tegen de toezichthouder FSA. Kortom, de contractuele bepaling dat geen sprake is van advies, kan de bank niet in stelling brengen tegen de FSA, als deze van oordeel is dat daarvan in toezichtrechtelijke zin juist wel sprake is en de toepasselijke COBS regels zijn geschonden. Volgens Lord Hodge heeft de bepaling niet tot doel de COBS regels in het contract te incorporeren als contractuele bepalingen, met als gevolg dat de toezichtrechtelijke kwalificatie als advies ook in civielrechtelijke zin zou gelden, met inbegrip van alle toezichtregels die op advies van toepassing zijn. Bij een schending van de toezichtregels voor advies zou dan automatisch sprake zijn van breach of contract (wanprestatie). Die stap is Lord Hodge echter niet bereid te zetten Claim wegens negligent misrepresentation en negligent advice GEL baseerde haar schadeclaim niet alleen op een rechtstreekse schending van de toezichtregels, maar ook meer indirect op negligent misrepresentation en negligent advice. GEL stelde zich op het standpunt dat zelfs als zij geen rechtstreeks beroep zou kunnen doen op de COBS regels op grond van section 150 FSMA (zie boven), dan nog zouden de COBS regels in een civiele procedure van belang zijn, namelijk om te bepalen of RBS een delictuele common law duty of care had tegenover GEL. Immers, no reasonably competent adviser would have acted in a manner inconsistent with the COBS rules. 14 In essentie kwam het standpunt van GEL erop neer dat, ongeacht wat de ToB hierover bepaalden, medewerkers van RBS financieel advies hadden verstrekt in strijd met de COBS regels, en dat GEL op dat advies was afgegaan. RBS heeft daarom haar duty of care geschonden. 15 Lord Hodge gaat ook in dit betoog niet mee. De ToB geven duidelijk aan dat het nooit de bedoeling van RBS is geweest een adviesrelatie aan te gaan met GEL waaruit een duty of care voortvloeit. Lord Hodge wijst daarbij onder meer op de ToB bepalingen (1) dat RBS op basis van execution only werkte, in de betekenis dat RBS louter als contractuele wederpartij zou optreden, (2) dat RBS geen advies verstrekte aan GEL, en (3) dat RBS niet onderworpen was aan een verplichting tot best execution. De 10 Zie nr. 31, 40, 43, 44 van de uitspraak. 11 Veel beleggingsondernemingen (ondernemingen die beleggingsdiensten zoals advies verlenen en beleggingsactiviteiten zoals handel voor eigen rekening verrichten) zijn banken. Zij worden in de praktijk aangeduid als bank-beleggingsondernemingen en zijn grotendeels aan dezelfde MiFID regels onderworpen als beleggingsondernemingen die geen bank zijn. Zie art. 1 lid 2 MiFID, in Nederland geïmplementeerd in art. 2:13 lid 1, 2:22 lid 1, 3:33, 3:110 leden 4 en 5, 4:8 lid 2, 4:12 lid 4 en 4:82 lid 1 Wft. 12 Zie nr van de uitspraak. 13 Zie nr van de uitspraak. 14 Zie nr. 70 van de uitspraak. 15 Zie nr. 70 van de uitspraak.

4 annotatie Ars Aequi maart gedragingen van de bankmedewerkers moet in het licht van deze bepalingen worden beoordeeld. Voor zover GEL erop vertrouwde dat de uitlatingen van bankmedewerkers van RBS moesten worden aangemerkt als beleggingsadvies, was dit vertrouwen niet gerechtvaardigd tegen de achtergrond van de duidelijke afspraken tussen partijen zoals neergelegd in de ToB. 16 Lord Hodge gaat uit van een strikte scheiding tussen toezichtrecht en privaatrecht, met inbegrip van het ondernemingsrecht. GEL voerde nog aan dat de beide bestuurders van GEL jong en onervaren waren. Lord Hodge erkent dat sprake was van inequality of bargaining power tussen GEL en RBS. Het ondernemingsrecht verwacht van bestuurders evenwel to achieve an objective standard of competence and knowledge (section 174 Companies Act 2006) en een beroep op afwezigheid van de noodzakelijke mate van kennis en kunde kan daarom in zijn ogen niet geaccepteerd worden. Where COBS rule applies, the authorised person [hier: RBS, DB] has an obligation to enquire into and assess the experience of the client when considering the appropriateness of a financial product. But that duty under COBS, if applicable, does not in my view alter the position of GEL at common law. 17 Meer in het algemeen is Lord Hodge van mening dat een common law duty of care niet kan worden gebaseerd op toezichtregels. Looking to the policy of the FSMA one discovers that it provides protection to consumers of financial services through a self-contained regulatory code and statutory remedies for breach of its rules. As I have said, it needs no fortification by the parallel creation of common law duties and remedies. Further, the existence of a duty in negligence for failure to comply with the COBS rules would circumvent the statutory restriction on the direct right of action [of section 150 FSMA]. 18 De civiele actie van section 150 FSMA is immers voorbehouden aan private persons, zodat professionele partijen zoals GEL daarop geen beroep toekomt. Het beroep van GEL op negligent misrepresentation en negligent advice wordt verworpen Claim wegens breach of contract Volgens GEL was bovendien sprake van breach of contract. Volgens GEL, by seeking to stipulate in the standard form contract that no advice is given, [RBS] is, in effect, seeking to exclude liability of that advice. 20 Voor zover de ToB aansprakelijkheid voor advies uitsluiten, zouden zij buiten toepassing moeten blijven op grond van section 17 van de Unfair Contract Terms Act 1977, omdat it was not fair and reasonable to incorporate those terms into the parties contract. 21 Ook dit betoog wordt verworpen door Lord Hodge: [t]hose terms do not restrict liability for breach of a contractual obligation but by defining the scope of service negate the relationship of adviser and advisee and the assumption of a general or specific advisory duty. ( ) [S]ection 25(5) of the 1977 Act, which extends a reference to excluding or restricting liability for breach of an obligation or duty to include a reference to excluding or restricting the obligation itself, does not apply to section GEL agreed in advance the contractual definition of its relationship with RBS and must accept the consequences of that agreement on its contractual and other common law claims. 23 Noot Claim wegens schending van toezichtregels 1 De Schotse rechter is glashelder. Een contractuele bepaling, inhoudende dat de bank louter als contractuele wederpartij handelt en de bank de klant niet adviseert, is ook van toepassing als een bankmedewerker de klant in werkelijkheid juist wel beleggingsadvies geeft als bedoeld in MiFID. Dat is zelfs het geval als het swapcontract een bepaling kent die inhoudt dat het toezichtrecht prevaleert boven het contract in geval een contractuele bepaling niet strookt met het toepasselijke financieel toezichtrecht. Deze bepaling heeft volgens Lord Hodge louter tot doel te verduidelijken dat contractuele bepalingen die afwijken van het financieel toezichtrecht niet door de bank in stelling kunnen worden gebracht tegen de toezichthouder FSA. Kortom, de contractuele bepaling dat geen sprake is van advies, kan de bank niet in stelling brengen tegen de FSA als deze van oordeel is dat daarvan in toezichtrechtelijke zin juist wel sprake is en de toepasselijke toezichtregels zijn geschonden. Volgens Lord Hodge heeft de bepaling niet tot doel de toezichtregels in het contract te incorporeren als contractuele bepalingen, met als gevolg dat de toezichtrechtelijke kwalificatie als advies ook in civielrechtelijke zin zou gelden, met inbegrip van alle toezichtregels over advies. 2 Een Nederlandse civiele rechter zou vermoedelijk anders tegen de kwestie aankijken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een tussenvonnis van de rechtbank Dordrecht van 29 februari Het ging om de vraag of Rabobank de civiele zorgplicht had geschonden bij het afsluiten van een renteswap met Bugro B.V. (eigenaar van een motortankschip waarmee olietransport over de binnenwateren werd verzorgd). De Rabobank had in de onderliggende transactiedocumentatie opgenomen dat zij niet optrad als adviseur en dat de documentatie niet mocht worden aangemerkt als advies om de erin beschreven transacties aan te gaan. De rechtbank was van oordeel dat dit niet afdeed aan het feit dat Rabobank Bugro nu eenmaal had geadviseerd. Op Rabobank rustte daarom 16 Zie in het bijzonder nr. 75 en 76 van de uitspraak. 17 Zie nr. 78 van de uitspraak. 18 Zie nr. 79 van de uitspraak. 19 Zie nr van de uitspraak. 20 Zie nr. 81 van de uitspraak. 21 Zie nr. 81 van de uitspraak. 22 Zie nr. 82 van de uitspraak. 23 Zie nr. 83 van de uitspraak. 24 Rechtbank Dordrecht 29 februari 2012, FR 2012/48 (Bugro/Rabobank), rov

5 216 Ars Aequi maart 2013 annotatie de verplichting bij haar advisering de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen (art. 7:401 BW). Dat wil zeggen, zij moest handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Kortom, gelet op de feitelijke gang van zaken kwam aan de contractuele bepaling dat de bank niet adviseerde, geen werking toe omdat een medewerker van de bank in werkelijkheid juist wel beleggingsadvies verstrekte aan de professionele (niet-particuliere) klant. Deze benadering strookt met de Duitse rechtsliteratuur en lijkt mij ook voor het Nederlandse recht juist. 25 Ofschoon de rechtbank Dordrecht daar in de genoemde zaak niet aan refereert, kan deze benadering in Nederland worden gebaseerd op de dero gerende werking van de redelijkheid en billijkheid dan wel, als het gaat om kleine ondernemingen, op de grond dat een contractueel beding inhoudende dat de bank louter als contractuele wederpartij handelt en niet adviseert, gelet op de feitelijke gang van zaken onredelijk bezwarend is Als het contract expliciet bepaalt dat het toezichtrecht prevaleert boven het contract (zoals in de Schotse zaak aan de orde was), zou een Nederlandse civiele rechter mijns inziens al helemaal weinig aarzeling hebben voorrang te verlenen aan het financieel toezichtrecht. De bepaling, inhoudende dat de bank louter als contractuele wederpartij optreedt en niet adviseert, wordt dan door middel van een redelijke interpretatie van het contract buiten werking gesteld. Dat de Nederlandse civiele rechter de clausule in navolging van de Schotse rechter aldus zou uitleggen, dat de bepaling louter tot doel heeft te verduidelijken dat de contractsbepaling, inhoudende dat geen sprake is van advies, niet door de bank in stelling kan worden gebracht tegen de toezichthouder als deze tot het oordeel komt dat daarvan in toezichtrechtelijke zin juist wel sprake is en de toezichtregels zijn geschonden, lijkt mij niet erg waarschijnlijk. 4 Als de Nederlandse civiele rechter eenmaal tot het oordeel komt dat in werkelijkheid sprake was van advies en de daarbij in acht te nemen toezichtregels uit hoofde van MiFID, zoals geïmplementeerd bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft), geschonden zijn, dan is de stap naar het oordeel dat de bank wanprestatie heeft geleverd danwel een onrechtmatige daad heeft gepleegd wegens een schending van de relevante toezichtregels, nog slechts een kleine. Section 150 FSMA biedt alleen private persons de mogelijkheid een civiele schadeclaim in te dienen wegens schending van de toezichtregels, maar een dergelijke beperking kent het Nederlandse civiele recht niet. De wetsgeschiedenis op de Wft merkt op dat [d]aar waar de consument schade lijdt als gevolg van een overtreding van dit voorstel ( ) ook [zal] worden voldaan aan het relativiteitsvereiste van artikel 6:163 BW. Dit voorstel heeft immers mede tot doel consumenten te beschermen. 27 Consument moet men in deze context overigens ruim uitleggen. Het betreft eenvoudig een ieder die afnemer is van financiële diensten, dat wil zeggen cliënt is. Deze lezing wordt bijvoorbeeld bevestigd door de alinea in de wetsgeschiedenis van de Wft voorafgaand aan de zojuist geciteerde passage, waar wordt gerefereerd aan consumenten, of andere civielrechtelijke relaties van financiële ondernemingen. 5 Bovendien, of de overtreden toezichtnorm waarop een cliënt zich beroept nu tot het prudentieel toezicht behoort of tot het gedragstoezicht, in de visie zoals deze blijkt uit de wetsgeschiedenis maakt dat voor de toepassing van het relativiteitsvereiste niet uit. 28 Alle bepalingen bij of krachtens de Wft strekken er mede toe de vermogensbelangen van cliënten te beschermen. Deze lezing strookt met andere passages uit de wetsgeschiedenis op de Wft, waar wordt opgemerkt dat het prudentieel toezicht van DNB 29 niet alleen wordt uitgeoefend in het algemeen belang, maar er mede toe strekt afnemers van de diensten die door de betrokken financiële ondernemingen [waaronder banken, DB] worden aangeboden of verricht, te beschermen. Ook het gedragstoezicht van de AFM 30 wordt niet alleen uitgeoefend in het algemeen belang, maar strekt er mede toe de vermogensrechtelijke belangen van cliënten te beschermen. 31 Volledigheidshalve merk ik op dat de visie zoals deze blijkt uit de wetsgeschiedenis op de Wft in de literatuur wordt bekritiseerd. Alleen gedragsregels zouden er in beginsel mede toe strekken de vermogensbelangen van beleggers te beschermen en prudentiële regels in beginsel niet. 32 Zelfs als dat zo is, maakt dat in de praktijk meestal niet veel uit. In de praktijk is het voornamelijk een schending van de gedragsregels die ten grondslag wordt gelegd aan civiele schadeclaims. In een geval zoals aan de orde in de Schotse swapzaak zou dat vermoedelijk niet anders zijn. 25 Zie M.-P. Weller 2011 (noot 3), op p. 193 (l.k.). 26 Zie art. 6:248 lid 2 BW en art. 6:233(a) juncto art. 6:235 lid 1 BW. Vgl. D. Busch, Best execution, in: D. Busch/C.M. Grundmann-van de Krol (red.), Handboek beleggingsondernemingen, Deventer: Kluwer 2009, p Kamerstukken II 2005/06, , nr. 19, p Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector (art. 1:24 lid 1 Wft). Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten (art. 1:25 lid 1 Wft). 29 De Nederlandsche Bank N.V. 30 Stichting Autoriteit Financiële Markten. 31 Zie voor het prudentieel toezicht: Kamerstukken II 2003/04, , nr. 3, p Dat het prudentieel toezicht er mede toe strekt de vermogensbelangen van polishouders (een species van het genus cliënt) te beschermen, blijkt ook uit HR 13 oktober 2006, NJ 2008/529, m.nt. C.C. van Dam; JOR 2006/295, m.nt. D. Busch; JA 2007/2, m.nt. W.H. van Boom en RF 2007/8 (DNB/Stichting Vie d Or), r.o Zie voor het gedragstoezicht: Kamerstukken II 2003/04, , nr. 3, p Zie bijv. S.B. van Baalen, Aansprakelijkheid als gevolg van een schending van de Wft-regels, in: D. Busch, D.R. Doorenbos, C.M. Grundmann-van de Krol, R.H. Maatman,M.P. Nieuwe Weme en W.A.K. Rank (red.), Onderneming en financieel toezicht (Serie Onderneming en Recht deel 57, 2e druk), Deventer: Kluwer 2010, p , op p Een genuanceerder stelsel dan blijkt uit de wetsgeschiedenis op de Wft wordt ook bepleit door J.H. Lemstra en V.M. Neering, Civielrechtelijke handhaving, in: Busch en Grundmann-van de Krol (red.) 2009 (noot 26), op p

6 annotatie Ars Aequi maart Claim wegens negligent misrepresentation en negligent advice 6 GEL baseert haar schadeclaim niet alleen op een rechtstreekse schending van de toezichtregels, maar ook meer indirect op negligent misrepresentation en negligent advice. Lord Hodge gaat daar echter niet in mee, omdat het contract duidelijk is. Het is nooit de bedoeling geweest een adviesrelatie aan te gaan met GEL waaruit een duty of care voortvloeit. Voor zover GEL erop vertrouwde dat de uitlatingen van bankmedewerkers van RBS moesten worden aangemerkt als beleggingsadvies, was dit vertrouwen niet gerechtvaardigd tegen de achtergrond van de duidelijke afspraken tussen partijen zoals neergelegd in de ToB, te weten dat geen sprake was van een adviesrelatie. 7 Meer in het algemeen is Lord Hodge van mening dat een common law duty of care niet kan worden gebaseerd op toezichtregels. De juistheid van die stelling lijkt naar Schots recht enigszins twijfelachtig. Dit houdt onder meer verband met een tweetal Engelse uitspraken, te weten Gorham and others v British Telecommunications plc and others en Seymour v Ockwell. De uitspraken waren door partijen niet onder de aandacht gebracht van Lord Hodge. In de laatste uitspraak oordeelde een van de rechters over de toezichtregels dat ( ) whilst the ambit of the duty of care owed by a financial adviser at common law is not necessarily co-extensive with the duties owed by that adviser under the applicable regulatory regime, the regulations afford strong evidence as to what is expected of a competent adviser in most situations. 33 Engelse uitspraken zijn weliswaar niet verbindend voor de Schotse rechter, maar zij leveren wel persuasive authority op. Als partijen de uitspraken hadden voorgelegd aan Lord Hodge, was zijn beslissing mogelijk anders uitgevallen. 8 Hoe dit ook zij, anders dan Lord Hodge zou de Nederlandse rechter vermoedelijk tot de conclusie zijn gekomen dat de bank juist wel een civiele zorgplicht (in functioneel opzicht enigszins vergelijkbaar met de common law duty of care) in acht moest nemen tegenover GEL en dat deze civiele zorgplicht bovendien geconcretiseerd kan worden aan de hand van de toepasselijke toezichtregels. Volledig zeker is dit echter niet. Rechtspraak van de Hoge Raad over de civiele zorgplicht tegenover professionele (niet-particuliere) beleggers zoals GEL ontbreekt vooralsnog volledig. Er is uiteraard wel uitgebreide rechtspraak van de Hoge Raad voorhanden over de civiele zorgplicht tegenover particuliere beleggers, maar het is de vraag of men deze rechtspraak één-op-één kan toepassen in relatie tot professionele (niet-particuliere) beleggers Zelf zou ik menen dat banken ook tegenover professionelen (niet-particulieren) een civiele zorgplicht in acht moeten nemen. Bij de concretisering van de civiele zorgplicht zouden de publiekrechtelijke zorgplichten zoals deze voortvloeien uit MiFID mijns inziens een leidende rol moeten vervullen. MiFID bevat immers een gedetailleerd stelsel van zorgplichten in relatie tot beleggingsdienstverlening zoals advies ook in relatie tot professionelen (niet-particulieren). De belangrijkste zorgplichten die MiFID voorschrijft hebben betrekking op informatie- en waarschuwingsplichten en de ken-uw-cliënt regels. Zoals al terloops werd opgemerkt, MiFID is in Nederland geïmplementeerd in de Wft en daaruit voortvloeiende lagere regelgeving. MiFID voorziet in maximumharmonisatie van het financieel toezichtrecht voor banken die beleggingsdiensten verlenen en beleggingsactiviteiten verrichten. 35 De lidstaten hebben dus niet langer de bevoegdheid strengere (of minder strenge) toezichtregels te stellen, tenzij dit blijkt uit MiFID zelf. Wat dit voor de civiele rechters betekent is in Nederland (en elders in Europa) nog geen uitgemaakte zaak. Wel is het inmiddels gemeengoed in althans de Nederlandse rechtspraak dat de toezichtrechtelijke gedragsregels de civiele zorgplicht inkleuren, in elk geval in relatie tot particuliere beleggers, maar in relatie tot professionele beleggers zou dat naar mijn mening niet anders mogen zijn. 36 Over de vraag of de civiele zorgplicht strenger (of minder streng) mag zijn dan de toezichtregels voorschrijven, lopen de meningen in de literatuur uiteen. De Hoge Raad heeft in de bekende effectenlease-arresten van 5 juni 2009 weliswaar geoordeeld dat de civiele zorgplicht strenger mag zijn dan de toezichtregels, maar deze zaken 33 Gorham and others v British Telecommunications plc and others [2000] WLR 2129, 2141 per Lord Justice Pill (Court of Appeal) ( The courts can be expected to attach considerable weight to the content of codes ( ) but are not excluded from making their own assessment of a situation. ); Seymour v Ockwell [2005] EWHC 1137 (Queen s Bench Division), 77 per H.H. Judge Havelock- Allan Q.C. Zie hierover bijvoorbeeld L.D. van Setten en T. Plews, Chapter 11 (England & Wales), in: D. Busch and D.A. DeMott (Eds.), Liability of Asset Managers, Oxford: OUP 2012, Zie over de bijzondere civiele zorgplicht onder meer: HR 24 januari 1997, NJ 1997/260 (D/ ING) (zorgplicht bij handel in opties); HR 23 mei 1997, NJ 1998/192, m.nt. Van Zeben (Rabobank/ Everaars) (zorgplicht bij handel in opties); HR 9 januari 1998, NJ 1999/285, m.nt. W.M. Kleijn; JOR 1998/116, m.nt. Kortmann (MeesPierson/Ten Bos) (zorgplicht tegenover derden); HR 26 juni 1998, NJ 1998/660, m.nt. Van Zeben (Van de Klundert/Rabobank) (zorgplicht bij handel in opties); HR 11 juli 2003, NJ 2005/103, m.nt. Du Perron; AA , p. 929 ( AA ), m.nt. Hartlief (Kouwenberg/Rabobank) (zorgplicht bij handel in opties); HR 23 december 2005, NJ 2006/289, m.nt. Mok; JOR 2006/20, m.nt. Grundmann-van de Krol (Safe Haven) (zorgplicht tegenover derden); HR 23 maart 2007, NJ 2007/333, m.nt. Mok (ABN AMRO/Van Velzen) (zorgplicht bij handel in opties); HR 5 juni 2009, NJ 2012/182; AA , p. 188 ( AA ), m.nt. Van Boom en Lindenbergh; JOR 2009/199, m.nt. Lieverse; JA 2009/117 (Treek/Dexia Bank Nederland) (zorgplicht bij aanbieding van effectenlease producten); HR 5 juni 2009, NJ 2012/183; JA 2009/116 (Levob Bank/Bolle) (zorgplicht bij aanbieding effectenlease producten); HR 5 juni 2009, NJ 2012/184, m.nt. Vranken; JOR 2009/200; JA 2009/118, m.nt. Van Boom (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon Bank) (zorgplicht bij aanbieding van effectenlease producten); HR 27 november 2009, AA , p. 336 (1AA ), m.nt. Raaijmakers; JOR 2010/43, m.nt. Frielink (Vereniging van Effectenbezitters c.s./world Online International NV) (zorgplicht tegenover derden); HR 24 december 2010, NJ 2011/251, m.nt. Tjong Tjin Tai; AA , p. 720 ( AA ), m.nt. Lindenbergh en Pape; JOR 2011/54, m.nt. Pijls (Fortis Bank/Bourgonje) (zorgplicht vermogens beheerder); HR 3 februari 2012, AA , p. 752 ( AA ), m.nt. Busch; JOR 2012/116 m.nt. Van Baalen (Coöperatieve Rabobank Vaart en Vecht UA/X) (zorgplicht bij beleggingsadvies). 35 Zie noot Zie noot 34.

7 218 Ars Aequi maart 2013 annotatie speelden in het pre-mifid tijdperk. 37 Destijds vormde het toepasselijke toezichtrecht de implementatie van de Investment Services Directive (ISD) en die richtlijn voorzag anders dan MiFID in minimumharmonisatie. 38 In het kader van de rechtszekerheid en een Europees level playing field valt er mijns inziens veel voor te zeggen dat de civiele rechters in Nederland (en elders in Europa) geen strengere (of minder strenge) zorgplichten mogen opleggen dan die welke voortvloeien uit de MiFID regels en dat geldt zowel in relatie tot particuliere als professionele beleggers. 39 Het argument van de rechtszekerheid is in de financiële praktijk van groot belang en zou door civiele rechters serieus genomen moeten worden. Banken stemmen hun interne systemen en organisatie in de praktijk begrijpelijkerwijs af op de gedetailleerde eisen die het financieel toezichtrecht aan de organisatie en de omgang met klanten stelt. 10 Interessant is in dit kader dat de rechtbank Rotterdam recentelijk in een vergelijkbare kwestie prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Europees Hof van Justitie: (1) Verzet het recht van de Europese Unie en in het bijzonder artikel 31 lid 3 van de Derde Levensrichtlijn zich ertegen dat levensverzekeraars (op grond van open en/of ongeschreven regels van Nederlands recht, zoals de redelijkheid en billijkheid die de (pre)contractuele verhouding tussen een levensverzekeraar en een aspirant-verzekeringnemer beheersen en/of een algemene en/of bijzondere zorgplicht) verplicht zijn om verzekeringnemers meer gegevens te verstrekken omtrent kosten en risicopremies van de verzekering dan in 1999 werd voorgeschreven door de Nederlandse bepalingen waarmee de Derde Levensrichtlijn (in het bijzonder art. 2, tweede lid onder q en r van de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998, RIAV 1998) werd geïmplementeerd?; (2) Doet bij de beantwoording van vraag 1 ter zake wat, naar Nederlands recht, het gevolg is c.q. kan zijn van het niet verstrekken van die gegevens? 40 De beantwoording van deze vragen is mogelijk ook relevant voor de wijze waarop men de verhouding tussen MiFID en de civiele zorgplicht moet bezien. 11 Hoe dit ook zij, naar mijn mening zou bij dit alles moeten gelden dat de civiele zorgplicht zoals ingevuld aan de hand van MiFID niet contractueel kan worden beperkt of uitgesloten. De zorgplicht is te fundamenteel om te worden uitgesloten. De geldigheid van dit soort clausules zou afbreuk doen aan het met MiFID beoogde level playing field en de beleggersbescherming die MiFID ook aan professionele (niet-particuliere) beleggers beoogt te bieden. Een clausule die de zorgplicht uitsluit of beperkt zal daarom al snel in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan wel, als het gaat om kleine ondernemingen, een onredelijk bezwarend beding in algemene voorwaarden opleveren. 41 Claim wegens breach of contract 12 Tot slot baseerde GEL zijn claim op breach of contract. Volgens GEL kwam de contractuele bepaling dat geen sprake was van advies, neer op een uitsluiting van aansprakelijkheid voor onjuiste advisering en was daarom sprake van een onredelijk bezwarend beding in algemene voorwaarden. De Schotse rechter verwierp dat betoog. In Nederland zou een beroep op het onredelijk bezwarende karakter van een dergelijk beding vermoedelijk meer kans van slagen hebben. Zie mijn eerdere opmerkingen hierover. Slot 13 Voor een ieder die geïnteresseerd is in de vraag naar de invloed van het (Europees) financieel toezichtrecht op het privaatrecht, is deze uitspraak lezenswaardig. De uitspraak is vooral interessant omdat Lord Hodge uitgaat van een strikt onderscheid tussen financieel toezichtrecht en privaatrecht en eigenlijk niets wil weten van een beïnvloeding van het privaatrecht door het financieel toezichtrecht. Een visie die de meeste Nederlandse juristen vermoedelijk vrij extreem zullen vinden, maar juist daarom stof tot nadenken biedt, in het bijzonder voor Nederlandse civiele rechters die een oordeel moeten geven over het bestaan en de omvang van de civiele zorgplicht van banken tegenover professionelen (niet-particulieren) of het nu gaat om renteswaps of niet. Of in deze zaak hoger beroep is ingesteld, heb ik uit openbare bronnen niet af kunnen leiden. Wordt misschien vervolgd HR 5 juni 2009, NJ 2012/182; AA , p. 188 ( AA ), m.nt. Van Boom en Lindenbergh; JOR 2009/199, m.nt. Lieverse; JA 2009/117 (Treek/Dexia Bank Nederland) r.o ; HR 5 juni 2009, NJ 2012/183; JA 2009/116 (Levob Bank/Bolle) r.o ; HR 5 juni 2009, NJ 2012/184, m.nt. Vranken; JOR 2009/200; JA 2009/118, m.nt. Van Boom (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon Bank) r.o Richtlijn 93/22/EEG, PbEG L 141, 11 juni 1993, p Zie hierover in relatie tot professionele beleggers D. Busch, Hebben banken een zorgplicht tegenover professionele beleggers?, Ondernemingsrecht , p ; Busch 2013 (noot 1). Zie voorts in relatie tot aansprakelijkheid van vermogensbeheerders: D. Busch, Het civiel effect van MiFID: Europese invloed op aansprakelijkheid van vermogensbeheerders, Ondernemingsrecht , p ; en in rechtsvergelijkend perspectief D. Busch, Why MiFID Matters to Private Law The Example of MiFID s Impact on an Asset Manager s Civil Liability, Capital Markets Law Journal , p Zie in deze lijn ook Lieverse in haar annotatie nr. 12 onder HR 5 juni 2009, JOR 2009/199 (Treek/Dexia Bank Nederland), onder verwijzing naar art. 32 lid 1, tweede alinea, MiFID (verwezen wordt naar het niet bestaande art. 31 lid 7 MiFID, maar dat zal een verschrijving zijn). In vergelijkbare zin Van Baalen, die van mening is dat terughoudendheid op haar plaats is waar het gaat om het baseren van concrete zorgplichten op het ongeschreven recht buiten het stelsel van MiFID om. De markt moet erop kunnen vertrouwen dat de MiFID-regels een sluitend systeem vormen. Zie Van Baalen 2010 (noot 32), p Ook Bierens zit op de lijn dat civiele rechters niet strenger zouden mogen zijn dan MiFID. Zie B. Bierens, Het waarheen en waarvoor van de bancaire zorgplicht. De ontwikkeling van een weerbarstig leerstuk op het snijvlak van financieel publiek- en privaatrecht, NTBR Andere auteurs zijn juist weer van mening dat de civiele rechter wel strengere (of minder strenge) zorgplichten mag opleggen dan die welke voortvloeien uit MiFID. Zie bijvoorbeeld O.O. Cherednychenko, European Securities Regulation, Private Law and the Firm- Client Relationship, ERPL (2009), p , op p ; O.O. Cherednychenko, De bijzondere zorgplicht van de bank in het spanningsveld tussen publiek- en privaatrecht, NTBR 2010, p , op p. 74; Rutten 2012 (noot 1), op p Rechtbank Rotterdam 28 november 2012, LJN: BY 5159 (Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V./X). 41 Zie art. 6:248 lid 2 BW en art. 6:233(a) juncto art. 6:235 lid 1 BW.

Renteswaps en het civiel effect van MiFID volgens het Europees Hof van Justitie

Renteswaps en het civiel effect van MiFID volgens het Europees Hof van Justitie annotatie Ars Aequi september 2013 667 Annotatie Renteswaps en het civiel effect van MiFID volgens het Europees Hof van Justitie Prof.mr. D. Busch HvJ EU 30 mei 2013, nr. C-604/11 (Genil 48 SL e.a./bankinter

Nadere informatie

Artikel. Zorgplichten bij financiële contracten: is er nog een wezenlijke rol voor het contractenrecht weggelegd? 1. Inleiding

Artikel. Zorgplichten bij financiële contracten: is er nog een wezenlijke rol voor het contractenrecht weggelegd? 1. Inleiding Artikel Zorgplichten bij financiële contracten: is er nog een wezenlijke rol voor het contractenrecht weggelegd? O.O. Cherednychenko* 1. Inleiding Contracteren gaat zich tegenwoordig steeds meer afspelen

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur

De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur 752 Ars Aequi oktober 2012 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20120752 De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur Prof.mr. D. Busch HR 3 februari 2012, LJN: BU4914 (Coöperatieve

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

De zorgplicht van banken ten opzichte van professionele beleggers. Freddie Stoutmeijer Juli 2015

De zorgplicht van banken ten opzichte van professionele beleggers. Freddie Stoutmeijer Juli 2015 De zorgplicht van banken ten opzichte van professionele beleggers Freddie Stoutmeijer Juli 2015 De zorgplicht van banken ten opzichte van professionele beleggers Freddie Stoutmeijer Juli 2015 A.A. Pasaribu

Nadere informatie

Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 28 mei 2014)

Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 28 mei 2014) AH 2099 2014Z07113 Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 28 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1927 1 Bent u bekend met het artikel Forse claims dreigen

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2099 Vragen van het lid

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst

Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Rentederivaten beleggingsadvies zorgplicht Afsluiten rentederivaat met klant is altijd een beleggingsdienst Inleiding In navolging van de Engelse banken 1 is inmiddels wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten van

Privaatrechtelijke aspecten van Privaatrechtelijke aspecten van co-assurantie een rechtsvergelijkend onderzoek mr. drs. Jessica Roos Rechtsvraag Hoe moeten beurspolissen worden uitgelegd? Belangrijkste verschillen co-assurantie en provinciale

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers BTW: een update in 45 minuten Erik Scheer & Casper Evers Onderwerpen 1. Inleiding 2. De BTW-verordening (1 juli 2011) 3. Ontwikkelingen Hof van Justitie 2 Inleiding 3 Inleiding Talloze ontwikkelingen die

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93381

Nadere informatie

Sytsma c.s. / Van der Heiden. Hoge Raad 5 oktober 2012, Ondernemingsrecht 2013/22 noot: J.W.P.M. van der Velden i

Sytsma c.s. / Van der Heiden. Hoge Raad 5 oktober 2012, Ondernemingsrecht 2013/22 noot: J.W.P.M. van der Velden i Sytsma c.s. / Van der Heiden Hoge Raad 5 oktober 2012, Ondernemingsrecht 2013/22 noot: J.W.P.M. van der Velden i Onderscheid aanbieden effecten aan het publiek en effectenbemiddeling. Prospectusaansprakelijkheid.

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Conflicterende interpreta.es of onzorgvuldige regelgeving

Conflicterende interpreta.es of onzorgvuldige regelgeving Conflicterende interpreta.es of onzorgvuldige regelgeving mr. dr. Cees de Jong Privaatrechtelijk Van handelsagent naar opdrachtnemer 2 1 Publiekrechtelijk Van bedrijfsregeling naar toezichtregime - Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN (BIJZONDERE) ZORG- PLICHT IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING

ONTWIKKELING VAN (BIJZONDERE) ZORG- PLICHT IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING ONTWIKKELING VAN (BIJZONDERE) ZORG- PLICHT IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING Mr. B.M.C. Stenden is advocaat bij Financieel Recht advocaten en behartigt de belangen van afnemers van financiële producten. In

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 489 Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie 2006 bij HR 10 november M. van Kogelenberg Published in JA 2007, 20 (Astrazeneca c.s./ Menzis c.s.) 1 Aansprakelijkheid zorgverzekeraar.

Nadere informatie

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen

Willem Pel. Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Willem Pel Met dank aan: mevrouw Dr G.H.M.M. ten Horn, Sylvia Janssen en Dick van Velzen Zorgplicht voorafgaand aan advies Zorgplicht achteraf na bemiddeling (nazorg) Juridisch kader BW Wft AFM Rechtspraak

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht van banken jegens derden: de bank naast financieel dienstverlener ook toezichthouder? MASTERSCRIPTIE

De bijzondere zorgplicht van banken jegens derden: de bank naast financieel dienstverlener ook toezichthouder? MASTERSCRIPTIE 2016 De bijzondere zorgplicht van banken jegens derden: de bank naast financieel dienstverlener ook toezichthouder? MASTERSCRIPTIE M.M. VERSCHUREN ANR: 150057 Scriptiebegeleider: Mevr. Mr. M.I. Zeldenrust

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief P r o f. d r. O. O. C h e r e d n y c h e n k o * 1 Inleiding Het is geen nieuws dat private verhoudingen in de

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014

t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 t twaalfuurtje van deze week 10 december 2014 Deze week een eigen zaak waarin de Rechtbank Gelderland, Zittingsplaats Zutphen, geoordeeld heeft over de derdenwerking van een exoneratiebeding in een taxatierapport.

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Vragen Hoe zit het met de privaatrechtelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32]

[TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] [TITLE IN CAPS, VERDANA, 32] DEBAT I Handhaving van een standaardessentiëel octrooi: FRANDlicentie of verbod? Zeist, 14 maart 2012 INLEIDING Op diverse terreinen worden standaards gebruikt om uniforme

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Voordracht 9 juni 2015, Minisymposium Juridische gevolgen voor kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE?

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? Marketing, Big Data en privacyregels Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA - 14 november 2013 - Big data & marketing (Energieverbruik, KNMI data en bouwjaar

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in

Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in 9 Engels recht Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in ICT-contracten tussen professionele partijen.

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hoe weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt?

Hoe weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt? Hoe weet u zeker dat u voldoende d pensioen opbouwt? Vrijdag 20 april 2012 Jean-Paul au van Oudheusden, CFA jean.paul.van.oudheusden@rbs.com Actuele Spaarrente 2 April 2012 Bron: FX.nl Actuele Depositorente

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU)

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Verjaring in het verzekeringsrecht Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Inleiding Wetgever heeft de ambitie gehad in de artt. 3:306 tot en met 3:326 BW het hele verjaringsrecht te regelen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht

Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht Aansprakelijkheid van toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht VIDE Jaarcongres 15 juni 2012 A.J. (Lian) van Poortvliet aj.vanpoortvliet@pelsrijcken.nl June 17, 2012 Programma Juridisch kader

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht van banken bij het afsluiten van renteswaps met professionele beleggers

De bijzondere zorgplicht van banken bij het afsluiten van renteswaps met professionele beleggers De bijzondere zorgplicht van banken bij het afsluiten van renteswaps met professionele beleggers Mr. K. rutten Vestia is wellicht het bekendste voorbeeld van een professionele belegger die de afgelopen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten

Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Herstelkader Rentederivaten checklist voor als u in het verleden een rentederivaat heeft afgesloten Ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb ers) die in het verleden een rentederivaat hebben

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Rialto. Tóch verzekerd BELANGRIJK: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager / kandidaat-verzekeringnemer bent

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis)

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, juli 2008 Aan de orde in onderhavige zaak is (mede)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ).

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Inleiding Het Consultatiedocument is de opvolger van een

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-319 d.d. 2 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Het opschrift van paragraaf 8.1.2a komt te luiden: 8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:19, vierde

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken en privacy. Nico van Eijk Amsterdam, 11 april 2014

Oneerlijke handelspraktijken en privacy. Nico van Eijk Amsterdam, 11 april 2014 Oneerlijke handelspraktijken en privacy Nico van Eijk Amsterdam, 11 april 2014 2 Google Buzz Gestart in 2009 Sociale netwerkdienst geïntegreerd met Gmail Followers /to follow others 3 4 5 6 Unfair or Deceptive

Nadere informatie

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14.04 / 13 juni

Nadere informatie

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes Opzegging duurovereenkomst Mr. dr. H. Wammes * HR 1 juli 2014, NJ 2015,2 (noot T.T.T.) Eneco beëindigt sponsorovereenkomst met organisator en gaat de Benelux Tour zelf organiseren. * HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012 ... No.W03.12.0390/II 's-gravenhage, 5 november 2012 Bij Kabinetsmissive van 28 september 2012, no.12.002275, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens

Nadere informatie