Renteswaps. Problemen en oplossingen: Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere. media staan er vol van.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Renteswaps. Problemen en oplossingen: Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere. media staan er vol van."

Transcriptie

1 - Problemen en oplossingen: Renteswaps Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere media staan er vol van. Veel ondernemers, maar ook particulieren, gaan gebukt onder hoge vaste rentes en worden geconfronteerd met de verplichting aanvullende zekerheid marktwaardes te stellen of kampen met grote negatieve van renteswaps. Volgens de AFM heeft het MKB voor 51 miljard aan rentederivaten en gaat het om enkele tienduizenden gevallen. Wij komen in de praktijk ook een kleiner aantal particulieren tegen met renteswaps in het kader van bijvoorbeeld een hypothecaire financiering tegen variabele rente. In dit artikel geef ik een kort overzicht van de problem en die spelen bij renteswaps en de huidige stand van rechtspraak over renteswap. Daarnaast ga ik in op de maatschappelijke initiatieven die er zijn en worden ontplooid om tot een oplossing van deze problemen te komen. Wat is een renteswap? RenteruiZ Een renteswap is een rentederivaat. Negen van de tien rentederivaten in het MKB is een renteswap. Een renteswap wordt vaak over the counter afgesloten tussen twee partijen. Deze partijen spreken af gedurende een bepaalde looptijd een bepaalde variabele rentevoet, zoals Euribor, uit te ruilen tegen een vaste rentevoet. De hoofdsom wordt niet uitgeruild, enkel de rentelasten. A betaalt de vaste rente aan B en B betaalt de variabele rente aan A. Marktwaarde De renteswap wordt aanvankelijk neutraal afgesloten. De gehanteerde rentes blijven zich echter ontwikkelen, de variabele rente en de marktrente kunnen immers stijgen of dalen. Bijvoorbeeld, als de variabele rente stijgt boven het niveau van de overeengekomen vaste swaprente, heeft A een rentevoordeel Bij een daling van de variabele rentevoet heeft A echter een rentenadeel omdat hij dan een hogere vaste rente betaalt. Dit rentevoordeel of -nadeel kan contant worden gemaakt, waarmee de marktwaarde van de renteswap wordt bepaald. Als A ofb de renteswap tussentijds wil beeindigen, zal dat zijn tegen de dan geldende marktwaarde van de renteswap. De ene swappartij zal die waarde aan de andere swappartij moeten vergoeden. SpecuZatie of afdekken risico Een renteswap kan worden gebruikt om te speculeren. Een renteswap kan echter ook worden gebruikt om renterisico's af te dekken. Een partij die een krediet heeft afgesloten tegen een variabele lening, loopt immers het risico op stijgende (of dalende) rentelasten. Dit is in theorie een onbeperkt risico en maakt het in de praktijk lastig om toekomstige renteverplichtingen goed in te schatten. DECEMBER DE HYPOTHEEKADVISEUR

2 RENTESWAPS Adviseur dient informatie in te winnen over financie/e positie, kennis en ervaring met be/egging, doe/stellingen en risicobereidheid van client In zo'n geval kan een renteswap uitkomst bieden. Door de variabele rente weg te ruilen tegen een vaste rente, betaalt de kredietnemer per saldo een vaste rente gedurende de looptijd van de renteswap. De kredietnemer, A in het eerste voorbeeld, is.daarmee beschermd tegen toekomstige rentestijgingen boven het niveau van de vaste rente. De kredietnemer kan echter niet profiteren van een dalende rente. De kredietnemer moet er bovendien rekening mee houden dat bij een dalende rente, de renteswap een negatieve marktwaarde heeft waardoor het tussentijds beeindigen van de renteswap aanzienlijke kosten kan meebrengen. Andersom geldt, dat bij tussentijdse beeindiging bij een gestegen rente een positieve marktwaarde aan de kredietnemer wordt vergoed. Bijzondere zorgplicht adviseur Hoge rentelasten en negatieve marktwaarde In de praktijk zijn veel renteswaps afgesloten tussen 2006 en Voor het MKB bleek het moeilijk een financiering te verkrijgen tegen een vaste rente. Een lening tegen variabele rente in combinatie met een renteswap bleek vaak wei een mogelijkheid. Na 2008 is de rente echter fors gedaald. Het gevolg is dat de rentelasten voor het MKB hoog zijn ten opzichte van de marktrente. Door de negatieve marktwaarde van de renteswap is tussentijdse beeindiging van de renteswap, om zo de rentelasten te verlagen, veelal geen optie. De negatieve marktwaarde leidt in sommige gevallen ook tot aanzuiveringsverplichtingen of het verplichten om aanvullende zekerheid te stellen. Het wekt geen verbazing dat velen niet gelukkig zijn met hun rente swap. Toch is dat niet de enige reden voor aile ophef en procedures. Bijzondere zorgplicht adviseur De renteswaps zijn vaak op advies van de bank afgesloten. Hoewel in de meeste derivatencontracten expliciet staat vermeldt dat geen sprake is van advies en dat de bank in deze transactie optreedt als wederpartij, blijkt dat in de praktijk toch vaak sprake is van een aanbeveling van een concrete renteswap aan een concrete client en dus van advies.!3ijbeleggingsadvisering rust op de adviseur een bijzondere zorgplicht. Zo dient de adviseur informatie in te winnen over de financiele positie, kennis en ervaring met belegging, doelstellingen en risicobereidheid van de client (het zogenaamde ken-uw-clieni beginsel). De adviseur dient te beoordelen of de renteswap geschikt is voor de betreffende client. Daarnaast dient de adviseur de client te informeren over en te waarschuwen voor de algemene en bijzondere risicos die zijn verbonden aan de geadviseerde belegging. Naar nu blijkt, is deze bijzondere zorgplicht niet altijd nagekomen. Dit heeft geleidt tot diverse procedures met wisselende resultaten voor de adviseur en de client. Wat ging er mis? Dat een renteswap tot rentenadeel kan leiden voor de client is op zichzelf geen reden met succes te klagen. De client is immers beschermd geweest tegen een rentestijging, maar daar staat tegenover dat ook niet kan worden geprofiteerd van een daling. Er is echter wei reden tot klagen als sprake is van een mismatch tussen krediet en renteswap of als er onvoldoende is gewaarschuwd voor de bijzondere risico's van de renteswap. Ik maak hier graag de kanttekening dat ik mogelijk enigszins bevooroordeeld ben aangezien ik als advocaat op- DE HYPOTHEEKADVISEUR 55 DECEMBER 2014

3 Combinatie van krediet met een renteswap is minder flexibel dan krediet met een vaste rente treedt in een aantal zaken betreffende renteswaps aan de zijde van de client. In dat artikel tracht ik uiteraard zo objectief mogelijk te zijn. diet. Ook hier geldt dat de renteswap dan niet Ianger het doel dient renterisico's af te dekken. Als de looptijd van de renteswap korter is, kan eveneens sprake zijn van een ongeschikt instrument. Na afloop van de renteswap zijn de renterisico's van de client dan immers niet meer gedekt. De adviseur zal de client uitdrukkelijk op dit risico moeten wijzen en moeten nagaan of die risico's stroken met de risicobereidheid en doelstellingen van de client. Mismatch in hoofdsom en aflossingsschema Renteswap en krediet zijn vastgelegd in aparte overeenkomsten. Het is zelfs niet no dig dat renteswap en krediet bij dezelfde bank worden afgesloten. Bij een renteswap die is bedoeld om renterisico's af te dekken is echter van groot belang dat renteswap en kredietovereenkomst wel op elkaar aansluiten. Voor een optimale werking van de renteswap dient dezelfde variabele rentevoet te worden uitgewisseld en moet het om dezelfde hoofdsom gaan. In een kredietovereenkomst waarbij een aflossingsschema is opgenomen, zal de renteswap een vergelijkbaar aflossingsschema moeten kennen. Denk bijvoorbeeld ook aan de situatie waarin niet de volledige hoofdsom onder de lening wordt opgenom en, terwijl de renteswap wel de volledige hoofdsom betreft. Als de hoofdsom onder de renteswap groter is (geworden) dan onder het krediet is sprake van een overhedge. Voor die overhedge fungeert de renteswap niet als dekking voor risico, maar wordt eigenlijk gespeculeerd. Voor dat deel past de renteswap dus niet bij de doelstellingen van de client zodat de client daar uitdrukkelijk voor moet worden gewaarschuwd. Risico op negatieve marktwaarde en restschuld In.een aantal gevallen is de client onvoldoende indringend gewezen op het risico dat de renteswap een negatieve marktwaarde zou ontwikkelen. Sommigen zijn daardoor onverwacht geconfronteerd met de verplichting om aanvullende zekerheid te stellen vanwege de forse negatieve marktwaarde van hun rente swap. Negatieve marktwaarde en aflossen krediet Een renteswap is soms geadviseerd als alternatief voor een lening met vaste rente. Een veel gehoorde klacht is dat de adviseur in dat kader de client onvoldoende heeft gewezen op de verschillen tussen een lening met vaste rente ten opzichte van een variabel krediet in combinatie met een renteswap. Als in de kredietovereenkomst bijvoorbeeld is opgenomen dat boetevrij tussentijds kan worden afgelost, dan dient de client er wel op gewezen te worden dat de renteswap niet zonder meer kosteloos kan worden beeindigd. Het boetevrij aflossen kan daarmee dus illusoir worden. De combinatie van krediet met een renteswap is minder flexibel dan een krediet met een vaste rente. Op die verschillen dient uitdrukkelijk te worden gewezen. De rechtbank Amsterdam heeft Mismatch in looptijd zelfs aangenomen dat onder omstandigheden de Een overhedge ontstaat ook als de looptijd van de kredietovereenkomst en renteswap moeten worrente swap langer is dan de looptijd van het kre- den beschouwd als samenhangende overeenkom- DEC EM BER DE H Y POT H EEK A D VIS EU R

4 RENTESWAPS In een aantal zaken wijst de rechter schadever goeding toe aan de client. Vanuit de adviseur is in een groot aantal zaken betoogt dat er geen scha de is geleden, omdat als alternatief voor de rente sten. De bank kon hierdoor niet zomaar overgaan tot beeindiging en opeising van het krediet, omdat daarbij in acht moest worden genomen dat tussentijdse beeindiging van de renteswap en af- lossing van de negatieve marktwaarde niet van de betreffende client kon worden gevergd. Stand van de huidige rechtspraak Er is in korte tijd een groot aantal procedures gevoerd over renteswaps. Zoals gezegd, met wisselende resultaten. De rechter blijkt ongevoelig voor gelukszoekers, die ondanks voldoende informatie en waarschuwing, klagen dat zij liever geen renteswap hadden afgesloten vanwege de achteraf gebleken rentenadelen Een beroep op dwaling blijkt in de praktijk evenmin te worden gehonoreerd. De rechter is wel gevoelig voor zaken waarin evident sprake is van een mismatch en voor zaken waarin de bank aantoonbaar te kort is geschoten in haar waarschuwings- en informatieplicht. swap een lening met een vergelijkbare vaste ren te zou zijn afgesloten. Dit argument vindt geen voet aan de grond, omdat volgens de rechter veelal niet vast staat dat de client - bij juiste en volledige informatie en waarschuwingen - zou hebben gekozen voor een vaste rente. De rechter begroot de schade veelal als de rentelasten verbonden aan een overhedge, of uit compensatie voor de.negatieve marktwaarde van de renteswap. Hoewel de rechter in vrijwel alle zaken overweegt dat de zorgplicht van de adviseur zwaarder weegt dan de eigen verantwoordelijkheid van de client, meent de rechter in veel gevallen dat de client niet geheel zonder blaam is. De rechter overweegt daarbij dat van de client mocht worden verwacht dat hij zich meer in het aangeboden informatiemateriaal zou verdiepen en waar nodig vragen zou stellen. Door dat onvoldoende te doen, he eft de client volgens de rechter veelal ook eigen schuld aan de ontstane schade. Bet gevolg is dat de schadevergoedingsplicht van de adviseur wordt beperkt met een percentage gelijk aan de eigen schuld van de client. Dit percentage eigen schuld wisselt in recente zaken van o tot 40%. Maatschappelijke oplossingen? AFM Naast individuele procedures, hebben renteswaps ook de aandacht van de toezichthouders en politiek. Onderzocht wordt of een breed gedragen oplossing kan worden bereikt, zodat iedere mogelijk gedupeerde individueel de gang naar de rechter moet maken. Volgens de AFM heeft het in sommige gevallen geschort aan de dienstverlening bij het afsluiten van deze rentederivaten. DE HYPOTHEEKADVISEUR 57 DECEMBER 2014

5 Naast individuele procedures hebben renteswaps ook de aandacht van de toezichthouders en politiek In dat kader publiceerde de AFM in februari van dit jaar een leidraad voor dienstverlening met betrekking tot rentederivaten. Deze leidraad ziet op verbeterde dienstverlening in de toekomst. Echter, de AFM heeft banken en MKB-oFganisaties ook opgeroepen gezamenlijk tot oplossing van bestaande probleemgevallen te komen. Politiek Naar aanleiding van Kamervragen, heeft Minister Dijsselbloem in september 2014 bij de Tweede Kamer te verstaan gegeven dat de Nederlandse banken ongeveer rentederivatencontracten herbeoordelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ergste gevallen zoals bijvoorbeeld een overhedge. De AFM heeft zich al kritisch uitgelaten over deze herbeoordeling, omdat niet altijd de leidraad wordt gevolgd. schadevergoeding die bindend kan worden toegewezen. De geleden schade zal vaak veel hoger zijn. Conclusie Kortom, ondanks de vele initiatieven die in de startblokken staan, is de individuele gang naar de rechter op dit moment nog de enige echte optie. Uit het voorgaande bleek al dat procedures tot wisselende resultaten leiden. De rechter blijkt geneigd enkel in gevallen waarbij de bijzondere zorgplicht aantoonbaar is geschonden over te gaan tot schadevergoeding, waarbij een deel van de schade voor eigen rekening van de client blijft wegens diens eigen verantwoordelijkheid. Dat laat echter onverlet dat procedures geen oplossing bieden voor clienten die gebukt gaan onder de negatieve gevolgen van een renteswap en bijvoorbeeld onder bijzonder beheer staan zonder dat zij de adviseur met succes een verwijt kunnen maken. Ofwel omdat zij een zorgplichtschending niet kunnen aantonen, ofwel omdat zij - ondanks voldoende informatie en waarschuwing - een achteraf ongelukkige beslissing hebben genomen. Voor deze clienten bieden maatschappelijke toekomstgerichte oplossing wellicht een uitkomst. Kifid Daarnaast is het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) voornemens een loket te openen waarin op korte termijn, tegen lage kosten een juridische beoordeling van een geschil over rentederivaten kan worden gegeven. Dit loket is echter nog altijd niet open. Bovendien moet er nog het nodige gebeuren voordat dit loket een werkelijke rol kan gaan spelen in de oplossingen. Het Kifid staat immers aileen open voor consumenten en dus niet voor het MKB. Bovendien kent het Kifid in bepaalde gevallen een maximale drempel aan Mies Verhage, BarentsKrans DECEMBER DE HYPOTHEEKADVISEUR

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

In de eerste helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 8 uitspraken gedaan en de Geschillencommissie heeft 50 uitspraken gedaan.

In de eerste helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 8 uitspraken gedaan en de Geschillencommissie heeft 50 uitspraken gedaan. Toelichting In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gedaan in de categorie Beleggen. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende

Nadere informatie

Informatieverstrekkingsverplichtingen

Informatieverstrekkingsverplichtingen Informatieverstrekkingsverplichtingen bij vermogensbeheer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. R.J. Watson * Inleiding In deze speciale uitgave over vermogensbeheer mag een bijdrage over informatieverstrekkingsverplichtingen

Nadere informatie

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 NOTA Derivaten beheersen Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013 Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 Inhoud Samenvatting... 2 1 Over derivaten en risico s... 4 1.1 Renterisico, derivaten en speculatie...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan.

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan. Toelichting In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) gedaan in de categorie Beleggen. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Financial literacy en de gemiddelde consument

Financial literacy en de gemiddelde consument Financial literacy en de gemiddelde consument mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. C.M. Verhage * Nederlanders hebben in de afgelopen jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid gekregen voor hun financiële

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem Prof. dr. O.O. Cherednychenko* en J.-M. Meindertsma** WETENSCHAPPELIJK Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem In de nasleep van de recente financiële crisis

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 4 juli 2014 Betreft Standaardproducten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 4 juli 2014 Betreft Standaardproducten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie