Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

2 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag en begroting 2014 Jaarplan

3 3 Jaarverslag 2013 Inleiding V oorjaar 2012 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een energiecoöperatie in Someren. Aan dit burgerinitiatief lag het besef ten grondslag dat een wezenlijk andere manier van den- ken en doen nodig is om ook de komende generaties een mooie toekomst te kunnen bieden. Immers, de voorspelde schaarste aan grondstoffen en energie is zorgwekkend. Er is grote afhankelijk- heid van grote energiebedrijven die strijden om fossiele bronnen, ook in politiek instabiele landen. De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot blijft ver achterwege bij de wenselijke scenario s. Er zullen nieuwe wegen bewandeld moeten worden. De noodzaak tot veranderen is nog niet breed doorgedrongen in onze samenleving. Daarom is het van belang dat er een beweging van onderop ontstaat. Door zich te verenigen in een energiecoöperatie en daarin zeggenschap te hebben, kunnen mensen een rol van betekenis spelen. Dit zal het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid in bredere zin ten goede komen. Inmiddels zijn er enkele honderden initiatieven tot een energiecoöperatie in Nederland. ZummerePo- wer is er daar één van. In dit jaarverslag en jaarplan leest u terug hoe onze eerste ervaringen waren en wat onze plannen zijn. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. (Gandhi)

4 4 Voorgeschiedenis N a een eerste rondgang door initiatiefnemer langs gemeente Someren, dorpsraden, bedrijven/organisaties en sleutelfiguren was er op 2 oktober 2012 een bijeenkomst van de Initiatiefgroep. Hier is het voornemen tot het oprichten van een energiecoöperatie besproken. En hoewel er nog heel veel vragen waren, werd besloten om het initiatief te ondersteunen en een Kerngroep te vormen. Deze Kerngroep bestond (uiteindelijk) uit: Carel van der Zanden (initiatiefnemer); Ans van der Velden (persoonlijke titel); Peter van der Tol (streekmanager De Peel); Jean-Paul Haazen (Greenco); Jan van de Rijdt (Varendonck- College); John Henkes (Dorpsraad Someren-Heide); Clemens Dijcks (gemeente Someren); Jan Martens (ZLTO). Eerste opdracht aan de Kerngroep was om afstemming te zoeken met Someren Bespaart Energie: een project opgezet door gemeente Someren, waarbij eigenaar- bewoners worden uitgenodigd om duurzaam te verbouwen en in contact worden gebracht met een aantal lokaal werkzame bedrijven. Om naar buiten te kunnen treden besloot de Kerngroep al snel tot een naam, te weten: ZummerePower. Zummere benadrukt het eigene en onafhankelijke. Power staat zowel voor energie als voor de lokaal gebundelde kracht.

5 5 Voorgeschiedenis (2) O p 13 november 2012 is de eerste voorlichtingbijeenkomst van Someren Bespaart Energie in De Ruchte en krijgt ZummerePower voor het eerst een podium om zich te presenteren. De voorzitter van de Kerngroep, Ans van der Velden-Coolen, doet dat op ludieke lichtgevende wijze. Die avond meldden zich veel geïnteresseerden aan. Deze zijn uitgenodigd op een brainstormsessie die plaatsvond op 18 december Dit heeft geleid tot het oprichten van vier werkgroepen te weten: Missie, Organisatie, Financiën Reductie en Inkoop Productie en Opslag Communicatie Bij de start, begin 2013, waren er 21 werkgroepleden. In de loop van 2013 zijn er enkele nieuwe leden bijgekomen en enkele teruggetreden. Het werk van de werkgroepen werd gecoördineerd door een Stuurgroep bestaande uit leden van de werkgroepen. Op 4 februari, 4 maart en 3 december 2013 waren er plenaire bijeenkomsten van alle werkgroepen. De werkgroepen hebben inhoudelijk plannen ontwikkeld (zie hoofdstuk Organisatie) en voorbereiding getroffen voor de voorlichtingsbijeenkomsten in de vier dorpskernen. De voorlichtingsbijeenkomsten in de 4 dorpskernen hebben plaatsgevonden in april In totaal waren er (buiten de regulier betrokkenen) ongeveer 90 bezoekers, waarvan 33 personen zich als aspirantlid hebben aangemeld. Ook bleek er concrete interesse om deel te nemen aan projecten zoals gezamenlijke inkoop van energie, zonnepanelen en isolatie. Reden genoeg om door te gaan op de ingeslagen weg.

6 6 Ondertekening Statuten D e Stuurgroep startte met zeven leden en eindigde met vijf leden die bij oprichting van de Coöperatieve Vereniging ZummerePower U.A. het eerste bestuur zouden vormen. Oprichting van de coöperatie vond plaats op 20 juni 2013 in het gemeentehuis in Someren, begeleid door notaris René van Kaam. Bestuursleden van het eerste uur: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid; Anton van Weert, lid.

7 7 Visie H oe ziet onze omgeving er in de verre toekomst uit? We leven in een wereld die zich kritisch toont over globalisering en grootschaligheid. Men- sen voelen zich afhankelijk van systemen die ze niet meer zelf in de hand hebben. Een wereld ook waarin schaarste aan grondstoffen en voedsel dreigt en waarin sprake is van een voortdurende disbalans tussen rijk en arm. Er wordt daarom gezocht naar alternatieven met meer regionale autonomie en mogelijkheden tot zelfvoorziening. Naar een wereld die zorgvuldig omgaat met grondstoffen, oog heeft voor de kringloop: afval = voedsel. Fossiele energie wordt steeds schaarser en dus steeds duurder. Er is grote afhankelijkheid van grote energiebedrijven die strijden om fossiele bronnen, ook in politiek instabiele landen. De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot blijft ver achterwege bij de wenselijke scenario s. Voor de burger leggen de stijgende energielasten gaandeweg een steeds groter beslag op het huishoudbudget. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. Daarbij overheerst het gevoel van onmacht. Daarom is het belangrijk dat mensen lokaal in actie komen, dat de gemeenschap revitaliseert. Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben? In de toekomst willen we een samenleving die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Een samenleving die lokaal sterk georganiseerd is; klein waar het kan, groot waar het moet. Dat is waar ZummerePower voor staat! Een samenleving waarin mensen samen met anderen aan het roer staan en daar trots op zijn. Die zorgvuldig omgaat met grondstoffen en hergebruik optimaal toepast. Langs welke weg gaan we die positie bereiken? We staan aan het begin van een transitiebeweging. Een transitie naar een duurzame samenleving waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoonte is. In dat kader wordt vaak gesproken over duurzaam ontwikkelen. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. (Brundtland, VN-conferentie Rapport 'Our common future' ) Bij duurzame ontwikkeling worden meestal vier dimensies onderscheiden: de mens in relatie tot zijn omgeving ( people ), milieu ( planet ), economie ( profit ) en technologie. Deze vier dimensies dienen in onderlinge samenhang tot een goed evenwicht gebracht te worden. Dat is een complexe opgave, die vraagt om het bepalen van (strategische) doelen met daaraan gekoppelde duurzaamheidsnormen en indicatoren.

8 8 Missie W at is ons werkterrein? Vanuit de brede visie richt ZummerePower zich in de eerste plaats op bewustwording rondom het energievraagstuk. Door inwoners en bedrijven van Someren actief te betrekken en deelgenoot te maken van het energievraagstuk en oplossingen aan te reiken zal bewustwording over duurzaamheid in bredere zin gestimuleerd worden en gevolgen hebben voor het gedrag. De trias energetica is daarbij richtinggevend. ZummerePower werkt daaraan in de eerste plaats met projecten op het gebied van: Energiebesparing: duurzame bouw en onderhoud, Educatie: voorlichting, bewustzijn, delen van kennis, Energievoorziening: zonnepanelen, aardwarmte, Werkvoorziening: innovatie, locale bedrijvigheid, Bij gebleken succes kan in een volgende fase kan gewerkt worden aan: Hergebruik van grondstoffen: cradle to cradle, Voedselvoorziening: local for local, biologisch/ecologisch, permacultuur, Natuurvoorziening: afvalwater natuurlijk reinigen, Watervoorziening: spaarzaam gebruik, kwaliteit drinkwater, Mobiliteitsvoorziening: auto s delen, fietsen stimuleren, Vitaliteits- en gezondheidsvoorziening: beweging, natuurgeneeskunde, Wat is ons bestaansrecht? ZummerePower is eigen: van, voor en door inwoners en bedrijven van Someren. Het is een belangrijke reden om te kiezen voor de coöperatieve verenigingsvorm. Door inwoners aandeelhouder te maken zal een impuls gegeven worden aan bewustwording omtrent energie en duurzaamheid. Daarnaast hebben leden zeggenschap over de revenuen, wordt onmacht weggenomen en sociale cohesie in de Somerense gemeenschap bevorderd. ZummerePower is onafhankelijk: de lokale duurzame energiecoöperatie heeft géén belang in toename van het energieverbruik. De coöperatie is ook zo min mogelijk afhankelijk van buitenlandse energievoorziening en van subsidies. De coöperatie zal een uitstekende partij zijn om inwoners en bedrijven te informeren en adviseren over lokale energieopwekking en energiebesparingsprojecten. Ook neemt de coöperatie zorg uit handen, bijvoorbeeld door de overstap naar een andere energieleverancier te regelen. Verder is de verbinding naar educatie en scholen snel gelegd. De inwoners krijgen betaalbare energie. De revenuen van de coöperatie komen ten goede aan de lokale gemeenschap.

9 9 Missie (2) W elke waarde hebben wij voor onze andere belanghebbenden? Behalve voor inwoners van Someren is ZummerePower ook van waarde voor andere belanghebbenden. De overheid wordt geholpen om ambities op het vlak van klimaatbeleid waar te maken. De agrarische sector kan een belangrijke leverancier zijn voor lokale energiebronnen. Dit kan bijdragen aan een positiever imago van de sector. Voor het bedrijfsleven biedt de verduurzaming nieuwe economische kansen en (lokale) werkgelegenheid, bijvoorbeeld door opwekking uit schone hernieuwbare energiebronnen (bijv. zon, wind, water, biomassa, geothermie). Door hergebruik van grondstoffen ontstaat aandacht voor een meer cyclische economie. Met de netwerkbedrijven zal er voor wat betreft distributie een nieuwe verhouding ontstaan. Wat zijn onze intenties en ambities? Het is de ambitie om het energieverbruik in de bebouwde omgeving met 50 % teruggebracht te hebben in Ook is de ambitie om te zorgen dat in Someren in % lokaal duurzaam opgewekte energie gebruikt wordt en om in 2050 energieneutraal te zijn, dat wil zeggen dat Someren in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. In het verre verschiet ligt CO2-neutraliteit. ZummerePower streeft naar minimaal 750 leden en 100 huishoudens met zonne-energie in Someren binnen 1 jaar. In 2014 willen we dat 40% van de Somerense huishoudens lid is van de coöperatie en 25 % van de bedrijven/instellingen. De droom is de zelfvoorzienende gemeente Someren. Voorgaande leidt tot het volgende Mission Statement: ZummerePower, samen en energiek op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren!

10 10 Organisatiemodel energiecoöperatie ZummerePower A lgemene vergadering ZummerePower heeft een platte organisatiestructuur. De coöperatieve vorm is gekozen om de leden maximaal zeggenschap te bieden. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Eind 2013 heeft ZummerePower 61 leden, waaronder twee bedrijven. In 2013 is er geen algemene (leden)vergadering geweest. De eerste ledenvergadering vindt plaats in januari De particuliere leden betalen een contributie van 20,-- per jaar. Bedrijven betalen meer naar gelang grootte van het bedrijf. Het bestuur In 2013 is het bestuur vijf keer bijeen geweest. Eind 2013 is de samenstelling als volgt: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Anton van Weert, vicevoorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid. Diversen Adviseurs Jan van de Rijdt is als adviseur van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. Hij is vanaf het eerste begin betrokken bij ZummerePower. Samenwerking ZummerePower staat in contact met mensen en organisaties die lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk opereren. Bij de opstart is contact gelegd met: gemeente Someren, dorpsraden Someren-Eind en Someren-Heide, Belangengroep Lierop, Rabobank, OVS, ZLTO, ICAS, streekontwikkeling De Peel, Greenco, Varendonck-College, Summers Landschap, Veterinair Centrum Someren en enkele sleutelfiguren. Deze partijen hebben hun steun uitgesproken voor het initiatief. Gemeente Someren heeft daarnaast een aantal uren ter beschikking gesteld voor ambtelijke ondersteuning. ZummerePower neemt deel aan het SRE- koepelproject Lokale energiecoöperaties Zuidoost-Brabant. Hierin zijn zo n 20 initiatieven vertegenwoordigd. Met Morgen Groene Energie en Energyport Peelland is nauwer contact gezocht. Buiten de regio waren er contacten met o.a. EC Boxtel, Energie Dongen, Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant. Buiten de provincie kunnen Weert Energie, LochemEnergie en TexelEnergie genoemd worden. En landelijk bleek Hier opgewekt een goed platform om kennis te delen.

11 Sympathisanten

12 12 Werkgroep Missie, Organisatie, Financiën D eze werkgroep heeft het voorwerk gedaan naar inrichting van de coöperatie ZummerePower. Zij heeft de missie beschreven en hoe de missie vertaald wordt naar strategie en doelen op tactisch niveau. Vervolgens heeft ze uitwerking gegeven aan de volgende vraagstellingen. Welke organisatievorm(en) is/ zijn de beste om missie, strategie en doelstellingen uit te dragen? Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Hoe wordt de zeggenschap geborgd? Hoe wordt de organisatie bestuurd en het toezicht geregeld? Hoe worden de statuten en huishoudelijk reglement ingericht? De werkgroep is na oprichting van de coöperatie opgeheven, omdat zij aan haar belangrijkste opdracht had voldaan. Leden : Carel van der Zanden (voorzitter), Jan van de Rijdt (verslag), Jean-Paul Haazen, Luut van Slooten, Rian Verberne.

13 13 Werkgroep Reductie en Inkoop D eze werkgroep richt zich vanuit de Trias Energetica ten eerste op energiebesparing. Vragen: Wat is de nul-situatie van energiegebruik door inwoners en bedrijven van Someren? Welke gevolgtrekkingen zijn daaruit te maken? Wanneer kan Someren energieneutraal zijn? Daarnaast zijn ook opdrachten omschreven. De eerste luidt als volgt: formuleer op basis van analyses een haalbare doelstelling voor de coöperatie en vertaal de doelstelling in gedefinieerde besparingsprojecten. Een andere opdracht voor de werkgroep is om de verschillende energieleveringsmodellen en de leveranciers met wie kan worden samengewerkt in beeld te brengen. Vervolgens dient een afwegingsmodel gemaakt te worden voor de keuze: wederverkoop via een commercieel bedrijf, handelen onder leveringsvergunning van een grote leverancier, zelf leveren onder eigen vergunning samen met andere coöperaties of anders? De laatste opdracht is het maken van een implementatieplan energielevering. Leden: Lorenz de Leeuw (voorzitter), Clemens Dijcks (verslag), Frits Rutjens, Anton van Weert, Jean-Paul Haazen, Carel van der Zanden.

14 14 Werkgroep Productie en Opslag D e opdracht aan werkgroep Productie en Opslag is als volgt: inventariseren van alle reeds bestaande lokale energieproductie, -levering en opslag en bekijken door wie dit gebeurt en in welke hoeveelheden. Welke kansen zijn er in Someren voor vormen van duurzame energieproductie, -levering en -opslag (zon, wind, biogas, geothermie, rioolwater, ).? Opzetten van plan energieproductie en -levering op korte termijn, bijvoorbeeld Zonnepanelen-project. In kaart brengen van mogelijkheden van lokale energieproductie, -levering en -opslag rekening houdend met de huidige en te verwachten regelgeving. Uitwerken hoe ZummerePower een vraagbaak/expertisecentrum/intermediair kan worden voor lokale ondernemers. Heel concreet is men gestart met de collectieve inkoop van zonnepanelen. Leden: Kees Deelen (voorzitter), Carel Smits, Steef van t Slot, Feike Hoogenbos, John van Asten, Peter Huijgens. Hoe worden onze doelstellingen gehaald?

15 15 Werkgroep Communicatie D eze werkgroep is verantwoordelijk voor de wijze waarop de coöperatie - ook in de oprichtingsfase - naar buiten treedt. Eerste aandacht ging uit naar logo en huisstijl en het inrichten van een website, zodat we vóór de voorlichtingsavonden in de dorpen goed zichtbaar zouden zijn, zowel analoog als digitaal. Dit in goede samenwerking met de afstudeerder van Fontys, Ted Manders. Verder maakte de werkgroep een plan van aanpak voor de bijeenkomsten in de vier dorpskernen en de eerste energiecafés. Er werden verschillende promotiematerialen ontworpen, zoals banner, flyer, etc. Voor de langere termijn richt de werkgroep zich op de volgende vraagstellingen. Welke aspecten dragen bij aan de ledenwerving en bewustwording? Hoe en wanneer wordt vorm gegeven aan: - plan van aanpak bewustwording duurzaamheid ; - communicatieplan ledenwerving; - communicatieplan leden; - betrekken van scholen en bedrijven; - beheer van externe relaties. Hoe kunnen social media worden ingezet bij het benaderen van de doelgroep(en)? Leden: Ans van der Velden (voorzitter), Mark Greijmans, Ted Manders, Hans Rutten, Gonnie van Bussel.

16 16 Diversen A ctieve leden hoeven niet per se structureel in een werkgroep plaats te nemen. Zij kunnen specifieke diensten verrichten en/of incidenteel actief zijn. In dat kader noemen wij graag: Henk Maas, (nog geen lid) ondersteuning bij het opzetten van de statuten; Thieu van Lierop, die de ledenadministratie verzorgt; Ton en Maria Vinken, die regelmatig medewerking geven aan het uitdragen van het gedachtengoed van ZummerePower. Onder andere door het laten bezichtigen van hun duurzaam ingerichte woning; Guido Hesselmans, die zich (begin 2014) bereid heeft verklaard om ZummerePower te ondersteunen bij boekhoudkundige en belastingtechnische kwesties.

17 17 Producten / diensten D e coöperatie is opgericht om producten/diensten te leveren aan haar leden. Dit wordt voorbereid in de werkgroepen, en aanhangende projectgroepen. Een aantal producten/diensten is opgeleverd, andere zijn in voorbereiding. Energiebesparing Het energieverbruik in Someren (peiljaar 2011) is in beeld gebracht. Uit onderstaande grafiek blijkt dat ongeveer 80% van het energieverbruik in Someren zakelijk verbruik betreft. De huishoudens in Someren verbruiken jaarlijks gemiddeld m 3 gas en kwh. Dat is hoger dan het gemiddelde huishouden in Nederland, dat verbruikt resp m 3 en kwh. Een mogelijke verklaring is de gemiddeld grotere woning- en huishoudengrootte in Someren. Wil Someren in 2050 energieneutraal zijn dan zal naast duurzame opwekking zo n 50% energiebesparing gerealiseerd moeten worden. ZummerePower zet projecten op om dit te bereiken, zowel gericht op particulieren als op bedrijven.

18 18 Producten / diensten (2) Project bewust worden en besparen bij particulieren staat eind 2013 in de steigers. Er is een projectgroep gevormd en een projectplan geschreven. De doelstelling van dit project is: de inwoners van Someren bewust maken van het energieverbruik in en rondom de woning. De volgende subdoelstellingen zijn beschreven: Ontwikkelen en realiseren van informatieve content op de website van ZummerePower voor de onderdelen Bewust worden en Besparen t.a.v. energieverbruik. Bewustwording van schaarste aan grondstoffen in het algemeen. Het ontzorgen van de inwoners van Someren op het gebied van bewust worden en energie besparen. Publieksactie in Someren om bewust worden en besparen op energieverbruik in het bijzonder en ZummerePower in het algemeen onder de aandacht te brengen. Energiebesparing bij bedrijven vraagt om goed inzicht in de nulsituatie van het energieverbruik. Eind 2013 is de inventarisatie hiervan nog niet afgerond. Met name de gegevens uit de glastuinbouw ontbreken nog, in combinatie met de energieproductie door betreffende bedrijven. In afwachting daarvan wordt al wel nagedacht over de mogelijkheid om vanuit ZummerePower een energiescan aan te bieden aan het bedrijfsleven, opgevolgd door advies over besparingsmaatregelen. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower wil stimuleren dat haar leden groene energie afnemen tegen een scherpe prijs. Veel afnemers van energie stappen niet over omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of zich laten afschrikken door verhalen over overstapleed. ZummerePower wil de klant daarin ontzorgen. Onderzocht is welke scenario s het meest voor de hand liggen voor gezamenlijke inkoop van energie. In afwachting van ontwikkelingen op de energiemarkt gaat ZummerePower in zee met een bestaande leverancier die een goede verhouding biedt tussen groene kwaliteit en prijs. Eind 2013 is de selectie bijna afgerond.

19 19 Producten / diensten (3) Duurzame opwekking van energie In 2050 zal 50% van de in Someren verbruikte energie duurzaam opgewekt moeten zijn wil Someren energieneutraal zijn. Verwacht wordt dat dit als volgt gerealiseerd kan worden. Gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen is het eerste project van duurzame opwekking dat ZummerePower heeft georganiseerd. In het voorjaar van 2013 is de eerste tranche zonnepanelen gestart. 16 kopers hebben meer dan 300 zonnepanelen laten installeren met een totaal te verwachten jaarlijkse opbrengst van meer dan kwh. De kosten van aanschaf en installatie bedroegen ZummerePower heeft de klanten zoveel mogelijk ontzorgd door begeleiding van het proces van begin tot eind. Dit omvatte ook het informeren over de wijze waarop de BTW op de investering teruggevraagd kon worden. Om het traject op gepaste wijze af te sluiten is er een fietstocht georganiseerd langs vier deelnemende adressen. Tenslotte is het project in november na een inventarisatie onder de klanten geëvalueerd met de leverancier SCX Solar.

20 20 Producten / diensten Collectieve opwekking door middel van zonne-energie is in 2013 verkend naar aanleiding van het geplande geluidsscherm bij de A67 ter hoogte van Lierop. Uit Lierop was het verzoek gekomen of ZummerePower wilde onderzoeken of hier pv-panelen op aangebracht kunnen gaan worden. We hebben daartoe overleg gehad met Belangengroep Lierop, gemeente en rijkswaterstaat. De provincie heeft de adviseur bekostigd die de eerste doorrekening heeft uitgevoerd. Ook is er een klankbordgroep gevormd van bewoners. Eind 2013 was het wachten op de definitieve invulling van de landelijke regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek. Ook over gebouwen van agrariërs en gemeente heeft ZummerePower verzoeken binnengekregen. Deze worden nog op hun mogelijkheden verkend. In de agrarische sector lijkt de combinatie van vervangen van asbestdaken door daken met geïntegreerde zonnepanelen kansrijk. Het uitwisselen van rest stromen van energie door bedrijven hoeft strikt genomen niet duurzaam te zijn, maar wordt wel meegenomen op de weg naar energieneutraliteit. Op 10 oktober 2013 heeft ZummerePower een energiecafé georganiseerd rondom dit thema. En op 27 november heeft een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle bedrijfsorganisaties in de gemeenten Someren en Asten. Reststromenmakelaar Frank de Bruijn van de provincie Noord-Brabant heeft daar een presentatie verzorgd over het uitwisselen van reststromen. Er is een projectgroep gevormd die met Frank de Bruijn de verkenning duurzaam gebruik reststromen gaat opstellen en de omvang en kosten van die eerste scan gaat afspreken. In dat werkgroepje hebben zitting: ZLTO, ICAS, DIA/OVA en Clemens Dijcks (namens de gemeenten Someren en Asten). Zowel provincie Noord-Brabant als gemeenten Asten en Someren hebben zich bereid verklaard dit project financieel te willen ondersteunen mits het bedrijfsleven evenredig bijdraagt. Overige systemen De andere in het diagram genoemde systemen van duurzame opwekking worden verkend. Voor windenergie worden kansen gezien. De omgeving is geschikt bevonden voor geothermie, dit vraagt echter nog veel onderzoek. Opslag van energie vraagt nog veel ontwikkeling op technisch en praktisch vlak. Biomassa zal een substantieel aandeel innemen. Tot dusver is de verkenning beperkt tot een door ZummerePower georganiseerde voorlichting over verwarming door middel van houten pellets en een bezoek aan een mestvergister. Hetzelfde geldt voor de warmtepompen en zonneboilers.

21 21 Promotie I n en direct na de oprichtingsfase is er veel tijd en energie gestoken in promotionele activiteiten. Voorlichtingsbijeenkomsten Informatieavonden in de kerkdorpen, april Excursie naar pluimveebedrijf gebr. Engelen en mestvergister Driessen, 25 mei Informatieavond 12 juni 2013 t.b.v. gezamenlijke inkoop zonnepanelen. Eerste energiecafé 20 juni en oprichting coöperatie. Kick-Off Zon-op-school project bij basisschool De Diamant op 28 augustus 2013, samen met Energyport Peelland. Informatieavond 4 september 2013 over pv-panelen geluidsscherm bij Lierop. Jubileummarkt IVN 29 sept Tweede energiecafé, specifiek voor ondernemers, op 10 okt Fietstocht langs vier adressen van gezamenlijke inkoop zonnepanelen op 2 november Asbest eraf, zonnepanelen erop (ZLTO en Rabobank) 21 november PR-activiteiten Website ingericht: Productie van banners en flyers (in de vorm van zelf te vouwen windmolentje). Informatiepanelen voor promotiestand. Nieuwsbrief uitgegeven. Social media: ZummerePower is actief op Facebook, Twitter en You Tube. Regelmatig publiciteit in Eindhovens Dagblad, t Contact, Peelbelang en lokale omroep SIRIS. Vermelding op site Hier opgewekt Vermelding op site SRE:

22 22 Jaaroverzicht 2013 Al onze evenementen en projecten op een rij. Informatieavonden in alle kerkdorpen. Eerste infoavond collectieve inkoop zonnepanelen Aftrap in de Ruchte te gast bij Someren bespaart Energie Excursie bij agrarische bedrijven Brainstormsessie met ruim 20 mensen 20 juni 2013, ondertekenen statuten in het gemeentehuis 2012 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

23 23 Folder-Flyers Asbest eraf, zonnepanelen erop IVN duurzaamheidsmarkt Ondernemerscafé Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24 24 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Financieel verslag 2013 en begroting 2014

25 25 Balans Balans Balans per 31- dec.-13 l1-dec-"ij3, Activa P ssiva :arnd 31 de 578 ende sch1111den L i ng OJg 161] 380 1] ] 1'otaal Activa 2.,96B

26 26 Jaarplan 2014 Organisatie: Leden Het aantal leden blijft achter bij de eerste verwachtingen. Ledenwerving zal (nog) meer actief opgepakt gaan worden. De overtuiging is dat dat het beste werkt aan de hand van concreet te realiseren producten/ diensten. Eind 2014 wil ZummerePower 150 leden hebben. In 2014 zijn er minimaal vier ledenvergaderingen. Werkgroepen De structuur van werkgroepen/projectgroepen wordt in 2014 tegen het licht gehouden. Daar waar het beter werkt om een werkgroep op te delen naar meer specifieke thema s en projecten zal dat gebeuren. Verder is het wenselijk om meer actieve leden te werven om zo de doorlooptijd van projecten te bekorten. Bestuur De functie van penningmeester wordt separaat ingevuld. Raad van Commissarissen Het is aan de ledenraad om een Raad van Commissarissen in te stellen. Als ZummerePower in 2014 projecten aangaat met grote financiële verplichtingen zal het bestuur de ledenvergadering adviseren om hiertoe te besluiten. Samenwerking De samenwerking met de gemeente Someren wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid in relatie tot concrete projecten. ZummerePower zal de organisaties/bedrijven die vanaf het eerste uur betrokken waren nogmaals benaderen om de samenwerking zo mogelijk te intensiveren. In 2014 zal ZummerePower actief participeren binnen het koepelproject lokale energiecoöperaties in Zuidoost- Brabant. ZummerePower zal besluiten of zij zich als lid aansluit bij de Verenigde EnergieCoöperaties Noord-Brabant (VEC). Daarbij afwegende in hoeverre de coöperatie al dan niet in samenwerking met anderen meer professioneel ingericht dient te worden.

27 27 Jaarplan 2014 (2) Producten/diensten: Energiebesparing Project bewust worden en b esparen bij particulieren wordt in 2014 daadwerkelijk op- gestart. Dit houdt in dat er energieadviezen aan huis gegeven worden met praktische tips hoe besparing bereikt kan worden. Er zullen daartoe energieadviseurs geworven worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de adviezen die gegeven worden in het verlengde van opdrachten uitgevoerd door leerlingen van het Varendonck-College (leerspoor Technasium). De website van ZummerePower zal ingericht worden met, dan wel verwijzen naar hulpmiddelen bij energiebesparing. Energiebesparing bij bedrijven wordt in 2014 door een projectgroep op de haalbaarheid onderzocht. Eind 2014 zal helder zijn of we dit concept handen en voeten kunnen geven. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower gaat uiterlijk februari 2014 een overeenkomst aan met een leverancier van groene energie. Daarnaast zal zij onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met andere energiecoöperaties te komen tot het zelf leveren van energie.

28 28 Jaarplan 2014 (3) Duurzame opwekking van energie ZummerePower organiseert een tweede tranche gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen. Dit zal eerste helft 2014 gerealiseerd zijn, met een uitloop tot 1 oktober In verband met collectieve opwekking door middel van zonne-energie zal er een besluit genomen worden over de mogelijkheid pv-panelen aan te brengen op het geplande geluidsscherm bij Lierop. Verder worden de mogelijkheden onderzocht van collectieve opwekking op gebouwen van gemeente en agrarische sector. Het uitwisselen van rest stromen van energie zal medio 2014 tot besluitvorming leiden over de haalbaarheid van een energiescan voor het bedrijfsleven. Daartoe zal eerst een quick scan plaatsvinden bij bedrijven die baat kunnen hebben bij dit project. Overige systemen ZummerePower wil in de loop van 2014 helderheid creëren over de mogelijkheden/beperkingen voor windenergie in Someren. Verder zal zij alert zijn op kansen die zich voordoen op het gebied van andere systemen van duurzame opwekking. Samen met andere coöperaties in de regio wordt onderzoek gedaan naar de potentie van biomassa als energiebron. Energieopslag ZummerePower zoekt naar mogelijkheden om geproduceerde energie op te kunnen slaan. Gedacht kan worden aan kortdurende opslag om kleine verschillen in productie versus energievraag op te kunnen vangen, maar er zal worden berekend of ook langduriger opslag haalbaar is.

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie