Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

2 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag en begroting 2014 Jaarplan

3 3 Jaarverslag 2013 Inleiding V oorjaar 2012 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een energiecoöperatie in Someren. Aan dit burgerinitiatief lag het besef ten grondslag dat een wezenlijk andere manier van den- ken en doen nodig is om ook de komende generaties een mooie toekomst te kunnen bieden. Immers, de voorspelde schaarste aan grondstoffen en energie is zorgwekkend. Er is grote afhankelijk- heid van grote energiebedrijven die strijden om fossiele bronnen, ook in politiek instabiele landen. De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot blijft ver achterwege bij de wenselijke scenario s. Er zullen nieuwe wegen bewandeld moeten worden. De noodzaak tot veranderen is nog niet breed doorgedrongen in onze samenleving. Daarom is het van belang dat er een beweging van onderop ontstaat. Door zich te verenigen in een energiecoöperatie en daarin zeggenschap te hebben, kunnen mensen een rol van betekenis spelen. Dit zal het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid in bredere zin ten goede komen. Inmiddels zijn er enkele honderden initiatieven tot een energiecoöperatie in Nederland. ZummerePo- wer is er daar één van. In dit jaarverslag en jaarplan leest u terug hoe onze eerste ervaringen waren en wat onze plannen zijn. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. (Gandhi)

4 4 Voorgeschiedenis N a een eerste rondgang door initiatiefnemer langs gemeente Someren, dorpsraden, bedrijven/organisaties en sleutelfiguren was er op 2 oktober 2012 een bijeenkomst van de Initiatiefgroep. Hier is het voornemen tot het oprichten van een energiecoöperatie besproken. En hoewel er nog heel veel vragen waren, werd besloten om het initiatief te ondersteunen en een Kerngroep te vormen. Deze Kerngroep bestond (uiteindelijk) uit: Carel van der Zanden (initiatiefnemer); Ans van der Velden (persoonlijke titel); Peter van der Tol (streekmanager De Peel); Jean-Paul Haazen (Greenco); Jan van de Rijdt (Varendonck- College); John Henkes (Dorpsraad Someren-Heide); Clemens Dijcks (gemeente Someren); Jan Martens (ZLTO). Eerste opdracht aan de Kerngroep was om afstemming te zoeken met Someren Bespaart Energie: een project opgezet door gemeente Someren, waarbij eigenaar- bewoners worden uitgenodigd om duurzaam te verbouwen en in contact worden gebracht met een aantal lokaal werkzame bedrijven. Om naar buiten te kunnen treden besloot de Kerngroep al snel tot een naam, te weten: ZummerePower. Zummere benadrukt het eigene en onafhankelijke. Power staat zowel voor energie als voor de lokaal gebundelde kracht.

5 5 Voorgeschiedenis (2) O p 13 november 2012 is de eerste voorlichtingbijeenkomst van Someren Bespaart Energie in De Ruchte en krijgt ZummerePower voor het eerst een podium om zich te presenteren. De voorzitter van de Kerngroep, Ans van der Velden-Coolen, doet dat op ludieke lichtgevende wijze. Die avond meldden zich veel geïnteresseerden aan. Deze zijn uitgenodigd op een brainstormsessie die plaatsvond op 18 december Dit heeft geleid tot het oprichten van vier werkgroepen te weten: Missie, Organisatie, Financiën Reductie en Inkoop Productie en Opslag Communicatie Bij de start, begin 2013, waren er 21 werkgroepleden. In de loop van 2013 zijn er enkele nieuwe leden bijgekomen en enkele teruggetreden. Het werk van de werkgroepen werd gecoördineerd door een Stuurgroep bestaande uit leden van de werkgroepen. Op 4 februari, 4 maart en 3 december 2013 waren er plenaire bijeenkomsten van alle werkgroepen. De werkgroepen hebben inhoudelijk plannen ontwikkeld (zie hoofdstuk Organisatie) en voorbereiding getroffen voor de voorlichtingsbijeenkomsten in de vier dorpskernen. De voorlichtingsbijeenkomsten in de 4 dorpskernen hebben plaatsgevonden in april In totaal waren er (buiten de regulier betrokkenen) ongeveer 90 bezoekers, waarvan 33 personen zich als aspirantlid hebben aangemeld. Ook bleek er concrete interesse om deel te nemen aan projecten zoals gezamenlijke inkoop van energie, zonnepanelen en isolatie. Reden genoeg om door te gaan op de ingeslagen weg.

6 6 Ondertekening Statuten D e Stuurgroep startte met zeven leden en eindigde met vijf leden die bij oprichting van de Coöperatieve Vereniging ZummerePower U.A. het eerste bestuur zouden vormen. Oprichting van de coöperatie vond plaats op 20 juni 2013 in het gemeentehuis in Someren, begeleid door notaris René van Kaam. Bestuursleden van het eerste uur: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid; Anton van Weert, lid.

7 7 Visie H oe ziet onze omgeving er in de verre toekomst uit? We leven in een wereld die zich kritisch toont over globalisering en grootschaligheid. Men- sen voelen zich afhankelijk van systemen die ze niet meer zelf in de hand hebben. Een wereld ook waarin schaarste aan grondstoffen en voedsel dreigt en waarin sprake is van een voortdurende disbalans tussen rijk en arm. Er wordt daarom gezocht naar alternatieven met meer regionale autonomie en mogelijkheden tot zelfvoorziening. Naar een wereld die zorgvuldig omgaat met grondstoffen, oog heeft voor de kringloop: afval = voedsel. Fossiele energie wordt steeds schaarser en dus steeds duurder. Er is grote afhankelijkheid van grote energiebedrijven die strijden om fossiele bronnen, ook in politiek instabiele landen. De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot blijft ver achterwege bij de wenselijke scenario s. Voor de burger leggen de stijgende energielasten gaandeweg een steeds groter beslag op het huishoudbudget. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. Daarbij overheerst het gevoel van onmacht. Daarom is het belangrijk dat mensen lokaal in actie komen, dat de gemeenschap revitaliseert. Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben? In de toekomst willen we een samenleving die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Een samenleving die lokaal sterk georganiseerd is; klein waar het kan, groot waar het moet. Dat is waar ZummerePower voor staat! Een samenleving waarin mensen samen met anderen aan het roer staan en daar trots op zijn. Die zorgvuldig omgaat met grondstoffen en hergebruik optimaal toepast. Langs welke weg gaan we die positie bereiken? We staan aan het begin van een transitiebeweging. Een transitie naar een duurzame samenleving waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoonte is. In dat kader wordt vaak gesproken over duurzaam ontwikkelen. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. (Brundtland, VN-conferentie Rapport 'Our common future' ) Bij duurzame ontwikkeling worden meestal vier dimensies onderscheiden: de mens in relatie tot zijn omgeving ( people ), milieu ( planet ), economie ( profit ) en technologie. Deze vier dimensies dienen in onderlinge samenhang tot een goed evenwicht gebracht te worden. Dat is een complexe opgave, die vraagt om het bepalen van (strategische) doelen met daaraan gekoppelde duurzaamheidsnormen en indicatoren.

8 8 Missie W at is ons werkterrein? Vanuit de brede visie richt ZummerePower zich in de eerste plaats op bewustwording rondom het energievraagstuk. Door inwoners en bedrijven van Someren actief te betrekken en deelgenoot te maken van het energievraagstuk en oplossingen aan te reiken zal bewustwording over duurzaamheid in bredere zin gestimuleerd worden en gevolgen hebben voor het gedrag. De trias energetica is daarbij richtinggevend. ZummerePower werkt daaraan in de eerste plaats met projecten op het gebied van: Energiebesparing: duurzame bouw en onderhoud, Educatie: voorlichting, bewustzijn, delen van kennis, Energievoorziening: zonnepanelen, aardwarmte, Werkvoorziening: innovatie, locale bedrijvigheid, Bij gebleken succes kan in een volgende fase kan gewerkt worden aan: Hergebruik van grondstoffen: cradle to cradle, Voedselvoorziening: local for local, biologisch/ecologisch, permacultuur, Natuurvoorziening: afvalwater natuurlijk reinigen, Watervoorziening: spaarzaam gebruik, kwaliteit drinkwater, Mobiliteitsvoorziening: auto s delen, fietsen stimuleren, Vitaliteits- en gezondheidsvoorziening: beweging, natuurgeneeskunde, Wat is ons bestaansrecht? ZummerePower is eigen: van, voor en door inwoners en bedrijven van Someren. Het is een belangrijke reden om te kiezen voor de coöperatieve verenigingsvorm. Door inwoners aandeelhouder te maken zal een impuls gegeven worden aan bewustwording omtrent energie en duurzaamheid. Daarnaast hebben leden zeggenschap over de revenuen, wordt onmacht weggenomen en sociale cohesie in de Somerense gemeenschap bevorderd. ZummerePower is onafhankelijk: de lokale duurzame energiecoöperatie heeft géén belang in toename van het energieverbruik. De coöperatie is ook zo min mogelijk afhankelijk van buitenlandse energievoorziening en van subsidies. De coöperatie zal een uitstekende partij zijn om inwoners en bedrijven te informeren en adviseren over lokale energieopwekking en energiebesparingsprojecten. Ook neemt de coöperatie zorg uit handen, bijvoorbeeld door de overstap naar een andere energieleverancier te regelen. Verder is de verbinding naar educatie en scholen snel gelegd. De inwoners krijgen betaalbare energie. De revenuen van de coöperatie komen ten goede aan de lokale gemeenschap.

9 9 Missie (2) W elke waarde hebben wij voor onze andere belanghebbenden? Behalve voor inwoners van Someren is ZummerePower ook van waarde voor andere belanghebbenden. De overheid wordt geholpen om ambities op het vlak van klimaatbeleid waar te maken. De agrarische sector kan een belangrijke leverancier zijn voor lokale energiebronnen. Dit kan bijdragen aan een positiever imago van de sector. Voor het bedrijfsleven biedt de verduurzaming nieuwe economische kansen en (lokale) werkgelegenheid, bijvoorbeeld door opwekking uit schone hernieuwbare energiebronnen (bijv. zon, wind, water, biomassa, geothermie). Door hergebruik van grondstoffen ontstaat aandacht voor een meer cyclische economie. Met de netwerkbedrijven zal er voor wat betreft distributie een nieuwe verhouding ontstaan. Wat zijn onze intenties en ambities? Het is de ambitie om het energieverbruik in de bebouwde omgeving met 50 % teruggebracht te hebben in Ook is de ambitie om te zorgen dat in Someren in % lokaal duurzaam opgewekte energie gebruikt wordt en om in 2050 energieneutraal te zijn, dat wil zeggen dat Someren in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. In het verre verschiet ligt CO2-neutraliteit. ZummerePower streeft naar minimaal 750 leden en 100 huishoudens met zonne-energie in Someren binnen 1 jaar. In 2014 willen we dat 40% van de Somerense huishoudens lid is van de coöperatie en 25 % van de bedrijven/instellingen. De droom is de zelfvoorzienende gemeente Someren. Voorgaande leidt tot het volgende Mission Statement: ZummerePower, samen en energiek op weg naar een duurzaam zelfvoorzienend Someren!

10 10 Organisatiemodel energiecoöperatie ZummerePower A lgemene vergadering ZummerePower heeft een platte organisatiestructuur. De coöperatieve vorm is gekozen om de leden maximaal zeggenschap te bieden. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Eind 2013 heeft ZummerePower 61 leden, waaronder twee bedrijven. In 2013 is er geen algemene (leden)vergadering geweest. De eerste ledenvergadering vindt plaats in januari De particuliere leden betalen een contributie van 20,-- per jaar. Bedrijven betalen meer naar gelang grootte van het bedrijf. Het bestuur In 2013 is het bestuur vijf keer bijeen geweest. Eind 2013 is de samenstelling als volgt: Ans van der Velden-Coolen, voorzitter; Anton van Weert, vicevoorzitter; Carel van der Zanden, secretaris/penningmeester; Kees Deelen, lid; Lorenz de Leeuw, lid. Diversen Adviseurs Jan van de Rijdt is als adviseur van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. Hij is vanaf het eerste begin betrokken bij ZummerePower. Samenwerking ZummerePower staat in contact met mensen en organisaties die lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk opereren. Bij de opstart is contact gelegd met: gemeente Someren, dorpsraden Someren-Eind en Someren-Heide, Belangengroep Lierop, Rabobank, OVS, ZLTO, ICAS, streekontwikkeling De Peel, Greenco, Varendonck-College, Summers Landschap, Veterinair Centrum Someren en enkele sleutelfiguren. Deze partijen hebben hun steun uitgesproken voor het initiatief. Gemeente Someren heeft daarnaast een aantal uren ter beschikking gesteld voor ambtelijke ondersteuning. ZummerePower neemt deel aan het SRE- koepelproject Lokale energiecoöperaties Zuidoost-Brabant. Hierin zijn zo n 20 initiatieven vertegenwoordigd. Met Morgen Groene Energie en Energyport Peelland is nauwer contact gezocht. Buiten de regio waren er contacten met o.a. EC Boxtel, Energie Dongen, Verenigde Energie Coöperaties Noord- Brabant. Buiten de provincie kunnen Weert Energie, LochemEnergie en TexelEnergie genoemd worden. En landelijk bleek Hier opgewekt een goed platform om kennis te delen.

11 Sympathisanten

12 12 Werkgroep Missie, Organisatie, Financiën D eze werkgroep heeft het voorwerk gedaan naar inrichting van de coöperatie ZummerePower. Zij heeft de missie beschreven en hoe de missie vertaald wordt naar strategie en doelen op tactisch niveau. Vervolgens heeft ze uitwerking gegeven aan de volgende vraagstellingen. Welke organisatievorm(en) is/ zijn de beste om missie, strategie en doelstellingen uit te dragen? Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Hoe wordt de zeggenschap geborgd? Hoe wordt de organisatie bestuurd en het toezicht geregeld? Hoe worden de statuten en huishoudelijk reglement ingericht? De werkgroep is na oprichting van de coöperatie opgeheven, omdat zij aan haar belangrijkste opdracht had voldaan. Leden : Carel van der Zanden (voorzitter), Jan van de Rijdt (verslag), Jean-Paul Haazen, Luut van Slooten, Rian Verberne.

13 13 Werkgroep Reductie en Inkoop D eze werkgroep richt zich vanuit de Trias Energetica ten eerste op energiebesparing. Vragen: Wat is de nul-situatie van energiegebruik door inwoners en bedrijven van Someren? Welke gevolgtrekkingen zijn daaruit te maken? Wanneer kan Someren energieneutraal zijn? Daarnaast zijn ook opdrachten omschreven. De eerste luidt als volgt: formuleer op basis van analyses een haalbare doelstelling voor de coöperatie en vertaal de doelstelling in gedefinieerde besparingsprojecten. Een andere opdracht voor de werkgroep is om de verschillende energieleveringsmodellen en de leveranciers met wie kan worden samengewerkt in beeld te brengen. Vervolgens dient een afwegingsmodel gemaakt te worden voor de keuze: wederverkoop via een commercieel bedrijf, handelen onder leveringsvergunning van een grote leverancier, zelf leveren onder eigen vergunning samen met andere coöperaties of anders? De laatste opdracht is het maken van een implementatieplan energielevering. Leden: Lorenz de Leeuw (voorzitter), Clemens Dijcks (verslag), Frits Rutjens, Anton van Weert, Jean-Paul Haazen, Carel van der Zanden.

14 14 Werkgroep Productie en Opslag D e opdracht aan werkgroep Productie en Opslag is als volgt: inventariseren van alle reeds bestaande lokale energieproductie, -levering en opslag en bekijken door wie dit gebeurt en in welke hoeveelheden. Welke kansen zijn er in Someren voor vormen van duurzame energieproductie, -levering en -opslag (zon, wind, biogas, geothermie, rioolwater, ).? Opzetten van plan energieproductie en -levering op korte termijn, bijvoorbeeld Zonnepanelen-project. In kaart brengen van mogelijkheden van lokale energieproductie, -levering en -opslag rekening houdend met de huidige en te verwachten regelgeving. Uitwerken hoe ZummerePower een vraagbaak/expertisecentrum/intermediair kan worden voor lokale ondernemers. Heel concreet is men gestart met de collectieve inkoop van zonnepanelen. Leden: Kees Deelen (voorzitter), Carel Smits, Steef van t Slot, Feike Hoogenbos, John van Asten, Peter Huijgens. Hoe worden onze doelstellingen gehaald?

15 15 Werkgroep Communicatie D eze werkgroep is verantwoordelijk voor de wijze waarop de coöperatie - ook in de oprichtingsfase - naar buiten treedt. Eerste aandacht ging uit naar logo en huisstijl en het inrichten van een website, zodat we vóór de voorlichtingsavonden in de dorpen goed zichtbaar zouden zijn, zowel analoog als digitaal. Dit in goede samenwerking met de afstudeerder van Fontys, Ted Manders. Verder maakte de werkgroep een plan van aanpak voor de bijeenkomsten in de vier dorpskernen en de eerste energiecafés. Er werden verschillende promotiematerialen ontworpen, zoals banner, flyer, etc. Voor de langere termijn richt de werkgroep zich op de volgende vraagstellingen. Welke aspecten dragen bij aan de ledenwerving en bewustwording? Hoe en wanneer wordt vorm gegeven aan: - plan van aanpak bewustwording duurzaamheid ; - communicatieplan ledenwerving; - communicatieplan leden; - betrekken van scholen en bedrijven; - beheer van externe relaties. Hoe kunnen social media worden ingezet bij het benaderen van de doelgroep(en)? Leden: Ans van der Velden (voorzitter), Mark Greijmans, Ted Manders, Hans Rutten, Gonnie van Bussel.

16 16 Diversen A ctieve leden hoeven niet per se structureel in een werkgroep plaats te nemen. Zij kunnen specifieke diensten verrichten en/of incidenteel actief zijn. In dat kader noemen wij graag: Henk Maas, (nog geen lid) ondersteuning bij het opzetten van de statuten; Thieu van Lierop, die de ledenadministratie verzorgt; Ton en Maria Vinken, die regelmatig medewerking geven aan het uitdragen van het gedachtengoed van ZummerePower. Onder andere door het laten bezichtigen van hun duurzaam ingerichte woning; Guido Hesselmans, die zich (begin 2014) bereid heeft verklaard om ZummerePower te ondersteunen bij boekhoudkundige en belastingtechnische kwesties.

17 17 Producten / diensten D e coöperatie is opgericht om producten/diensten te leveren aan haar leden. Dit wordt voorbereid in de werkgroepen, en aanhangende projectgroepen. Een aantal producten/diensten is opgeleverd, andere zijn in voorbereiding. Energiebesparing Het energieverbruik in Someren (peiljaar 2011) is in beeld gebracht. Uit onderstaande grafiek blijkt dat ongeveer 80% van het energieverbruik in Someren zakelijk verbruik betreft. De huishoudens in Someren verbruiken jaarlijks gemiddeld m 3 gas en kwh. Dat is hoger dan het gemiddelde huishouden in Nederland, dat verbruikt resp m 3 en kwh. Een mogelijke verklaring is de gemiddeld grotere woning- en huishoudengrootte in Someren. Wil Someren in 2050 energieneutraal zijn dan zal naast duurzame opwekking zo n 50% energiebesparing gerealiseerd moeten worden. ZummerePower zet projecten op om dit te bereiken, zowel gericht op particulieren als op bedrijven.

18 18 Producten / diensten (2) Project bewust worden en besparen bij particulieren staat eind 2013 in de steigers. Er is een projectgroep gevormd en een projectplan geschreven. De doelstelling van dit project is: de inwoners van Someren bewust maken van het energieverbruik in en rondom de woning. De volgende subdoelstellingen zijn beschreven: Ontwikkelen en realiseren van informatieve content op de website van ZummerePower voor de onderdelen Bewust worden en Besparen t.a.v. energieverbruik. Bewustwording van schaarste aan grondstoffen in het algemeen. Het ontzorgen van de inwoners van Someren op het gebied van bewust worden en energie besparen. Publieksactie in Someren om bewust worden en besparen op energieverbruik in het bijzonder en ZummerePower in het algemeen onder de aandacht te brengen. Energiebesparing bij bedrijven vraagt om goed inzicht in de nulsituatie van het energieverbruik. Eind 2013 is de inventarisatie hiervan nog niet afgerond. Met name de gegevens uit de glastuinbouw ontbreken nog, in combinatie met de energieproductie door betreffende bedrijven. In afwachting daarvan wordt al wel nagedacht over de mogelijkheid om vanuit ZummerePower een energiescan aan te bieden aan het bedrijfsleven, opgevolgd door advies over besparingsmaatregelen. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower wil stimuleren dat haar leden groene energie afnemen tegen een scherpe prijs. Veel afnemers van energie stappen niet over omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of zich laten afschrikken door verhalen over overstapleed. ZummerePower wil de klant daarin ontzorgen. Onderzocht is welke scenario s het meest voor de hand liggen voor gezamenlijke inkoop van energie. In afwachting van ontwikkelingen op de energiemarkt gaat ZummerePower in zee met een bestaande leverancier die een goede verhouding biedt tussen groene kwaliteit en prijs. Eind 2013 is de selectie bijna afgerond.

19 19 Producten / diensten (3) Duurzame opwekking van energie In 2050 zal 50% van de in Someren verbruikte energie duurzaam opgewekt moeten zijn wil Someren energieneutraal zijn. Verwacht wordt dat dit als volgt gerealiseerd kan worden. Gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen is het eerste project van duurzame opwekking dat ZummerePower heeft georganiseerd. In het voorjaar van 2013 is de eerste tranche zonnepanelen gestart. 16 kopers hebben meer dan 300 zonnepanelen laten installeren met een totaal te verwachten jaarlijkse opbrengst van meer dan kwh. De kosten van aanschaf en installatie bedroegen ZummerePower heeft de klanten zoveel mogelijk ontzorgd door begeleiding van het proces van begin tot eind. Dit omvatte ook het informeren over de wijze waarop de BTW op de investering teruggevraagd kon worden. Om het traject op gepaste wijze af te sluiten is er een fietstocht georganiseerd langs vier deelnemende adressen. Tenslotte is het project in november na een inventarisatie onder de klanten geëvalueerd met de leverancier SCX Solar.

20 20 Producten / diensten Collectieve opwekking door middel van zonne-energie is in 2013 verkend naar aanleiding van het geplande geluidsscherm bij de A67 ter hoogte van Lierop. Uit Lierop was het verzoek gekomen of ZummerePower wilde onderzoeken of hier pv-panelen op aangebracht kunnen gaan worden. We hebben daartoe overleg gehad met Belangengroep Lierop, gemeente en rijkswaterstaat. De provincie heeft de adviseur bekostigd die de eerste doorrekening heeft uitgevoerd. Ook is er een klankbordgroep gevormd van bewoners. Eind 2013 was het wachten op de definitieve invulling van de landelijke regeling Verlaagd tarief bij collectieve opwek. Ook over gebouwen van agrariërs en gemeente heeft ZummerePower verzoeken binnengekregen. Deze worden nog op hun mogelijkheden verkend. In de agrarische sector lijkt de combinatie van vervangen van asbestdaken door daken met geïntegreerde zonnepanelen kansrijk. Het uitwisselen van rest stromen van energie door bedrijven hoeft strikt genomen niet duurzaam te zijn, maar wordt wel meegenomen op de weg naar energieneutraliteit. Op 10 oktober 2013 heeft ZummerePower een energiecafé georganiseerd rondom dit thema. En op 27 november heeft een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle bedrijfsorganisaties in de gemeenten Someren en Asten. Reststromenmakelaar Frank de Bruijn van de provincie Noord-Brabant heeft daar een presentatie verzorgd over het uitwisselen van reststromen. Er is een projectgroep gevormd die met Frank de Bruijn de verkenning duurzaam gebruik reststromen gaat opstellen en de omvang en kosten van die eerste scan gaat afspreken. In dat werkgroepje hebben zitting: ZLTO, ICAS, DIA/OVA en Clemens Dijcks (namens de gemeenten Someren en Asten). Zowel provincie Noord-Brabant als gemeenten Asten en Someren hebben zich bereid verklaard dit project financieel te willen ondersteunen mits het bedrijfsleven evenredig bijdraagt. Overige systemen De andere in het diagram genoemde systemen van duurzame opwekking worden verkend. Voor windenergie worden kansen gezien. De omgeving is geschikt bevonden voor geothermie, dit vraagt echter nog veel onderzoek. Opslag van energie vraagt nog veel ontwikkeling op technisch en praktisch vlak. Biomassa zal een substantieel aandeel innemen. Tot dusver is de verkenning beperkt tot een door ZummerePower georganiseerde voorlichting over verwarming door middel van houten pellets en een bezoek aan een mestvergister. Hetzelfde geldt voor de warmtepompen en zonneboilers.

21 21 Promotie I n en direct na de oprichtingsfase is er veel tijd en energie gestoken in promotionele activiteiten. Voorlichtingsbijeenkomsten Informatieavonden in de kerkdorpen, april Excursie naar pluimveebedrijf gebr. Engelen en mestvergister Driessen, 25 mei Informatieavond 12 juni 2013 t.b.v. gezamenlijke inkoop zonnepanelen. Eerste energiecafé 20 juni en oprichting coöperatie. Kick-Off Zon-op-school project bij basisschool De Diamant op 28 augustus 2013, samen met Energyport Peelland. Informatieavond 4 september 2013 over pv-panelen geluidsscherm bij Lierop. Jubileummarkt IVN 29 sept Tweede energiecafé, specifiek voor ondernemers, op 10 okt Fietstocht langs vier adressen van gezamenlijke inkoop zonnepanelen op 2 november Asbest eraf, zonnepanelen erop (ZLTO en Rabobank) 21 november PR-activiteiten Website ingericht: Productie van banners en flyers (in de vorm van zelf te vouwen windmolentje). Informatiepanelen voor promotiestand. Nieuwsbrief uitgegeven. Social media: ZummerePower is actief op Facebook, Twitter en You Tube. Regelmatig publiciteit in Eindhovens Dagblad, t Contact, Peelbelang en lokale omroep SIRIS. Vermelding op site Hier opgewekt Vermelding op site SRE:

22 22 Jaaroverzicht 2013 Al onze evenementen en projecten op een rij. Informatieavonden in alle kerkdorpen. Eerste infoavond collectieve inkoop zonnepanelen Aftrap in de Ruchte te gast bij Someren bespaart Energie Excursie bij agrarische bedrijven Brainstormsessie met ruim 20 mensen 20 juni 2013, ondertekenen statuten in het gemeentehuis 2012 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

23 23 Folder-Flyers Asbest eraf, zonnepanelen erop IVN duurzaamheidsmarkt Ondernemerscafé Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24 24 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Financieel verslag 2013 en begroting 2014

25 25 Balans Balans Balans per 31- dec.-13 l1-dec-"ij3, Activa P ssiva :arnd 31 de 578 ende sch1111den L i ng OJg 161] 380 1] ] 1'otaal Activa 2.,96B

26 26 Jaarplan 2014 Organisatie: Leden Het aantal leden blijft achter bij de eerste verwachtingen. Ledenwerving zal (nog) meer actief opgepakt gaan worden. De overtuiging is dat dat het beste werkt aan de hand van concreet te realiseren producten/ diensten. Eind 2014 wil ZummerePower 150 leden hebben. In 2014 zijn er minimaal vier ledenvergaderingen. Werkgroepen De structuur van werkgroepen/projectgroepen wordt in 2014 tegen het licht gehouden. Daar waar het beter werkt om een werkgroep op te delen naar meer specifieke thema s en projecten zal dat gebeuren. Verder is het wenselijk om meer actieve leden te werven om zo de doorlooptijd van projecten te bekorten. Bestuur De functie van penningmeester wordt separaat ingevuld. Raad van Commissarissen Het is aan de ledenraad om een Raad van Commissarissen in te stellen. Als ZummerePower in 2014 projecten aangaat met grote financiële verplichtingen zal het bestuur de ledenvergadering adviseren om hiertoe te besluiten. Samenwerking De samenwerking met de gemeente Someren wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid in relatie tot concrete projecten. ZummerePower zal de organisaties/bedrijven die vanaf het eerste uur betrokken waren nogmaals benaderen om de samenwerking zo mogelijk te intensiveren. In 2014 zal ZummerePower actief participeren binnen het koepelproject lokale energiecoöperaties in Zuidoost- Brabant. ZummerePower zal besluiten of zij zich als lid aansluit bij de Verenigde EnergieCoöperaties Noord-Brabant (VEC). Daarbij afwegende in hoeverre de coöperatie al dan niet in samenwerking met anderen meer professioneel ingericht dient te worden.

27 27 Jaarplan 2014 (2) Producten/diensten: Energiebesparing Project bewust worden en b esparen bij particulieren wordt in 2014 daadwerkelijk op- gestart. Dit houdt in dat er energieadviezen aan huis gegeven worden met praktische tips hoe besparing bereikt kan worden. Er zullen daartoe energieadviseurs geworven worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de adviezen die gegeven worden in het verlengde van opdrachten uitgevoerd door leerlingen van het Varendonck-College (leerspoor Technasium). De website van ZummerePower zal ingericht worden met, dan wel verwijzen naar hulpmiddelen bij energiebesparing. Energiebesparing bij bedrijven wordt in 2014 door een projectgroep op de haalbaarheid onderzocht. Eind 2014 zal helder zijn of we dit concept handen en voeten kunnen geven. Gezamenlijke inkoop van energie ZummerePower gaat uiterlijk februari 2014 een overeenkomst aan met een leverancier van groene energie. Daarnaast zal zij onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met andere energiecoöperaties te komen tot het zelf leveren van energie.

28 28 Jaarplan 2014 (3) Duurzame opwekking van energie ZummerePower organiseert een tweede tranche gezamenlijke inkoop van pv-zonnepanelen. Dit zal eerste helft 2014 gerealiseerd zijn, met een uitloop tot 1 oktober In verband met collectieve opwekking door middel van zonne-energie zal er een besluit genomen worden over de mogelijkheid pv-panelen aan te brengen op het geplande geluidsscherm bij Lierop. Verder worden de mogelijkheden onderzocht van collectieve opwekking op gebouwen van gemeente en agrarische sector. Het uitwisselen van rest stromen van energie zal medio 2014 tot besluitvorming leiden over de haalbaarheid van een energiescan voor het bedrijfsleven. Daartoe zal eerst een quick scan plaatsvinden bij bedrijven die baat kunnen hebben bij dit project. Overige systemen ZummerePower wil in de loop van 2014 helderheid creëren over de mogelijkheden/beperkingen voor windenergie in Someren. Verder zal zij alert zijn op kansen die zich voordoen op het gebied van andere systemen van duurzame opwekking. Samen met andere coöperaties in de regio wordt onderzoek gedaan naar de potentie van biomassa als energiebron. Energieopslag ZummerePower zoekt naar mogelijkheden om geproduceerde energie op te kunnen slaan. Gedacht kan worden aan kortdurende opslag om kleine verschillen in productie versus energievraag op te kunnen vangen, maar er zal worden berekend of ook langduriger opslag haalbaar is.

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inleiding 3 Waar staan we voor? 4 Organisatie 5 Producten/diensten 8 Besparen particulieren 9 Besparen bedrijven 10 Gezamenlijke inkoop energie 11 Gezamenlijke inkoop PV

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016

Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016 Jaarverslag 2015 Jaarplan 2016 Inleiding 3 Waar staan we voor? 4 Organisatie 5 Producten/diensten 8 Besparen particulieren 9 Besparen bedrijven 10 Gezamenlijke inkoop energie 11 Gezamenlijke inkoop PV

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Berkel-Enschot 9 oktober 2013

Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Berkel-Enschot 9 oktober 2013 Programma Terugblik Organisatie BEC "Lokale energie: van Brussel tot Berkel- Enschot door Donald van den Akker Speerpunten BEC Wat bieden we leden? Hoe verder? Terugblik -

Nadere informatie

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 BELEIDSPLAN DRECHTSE STROMEN 2014-2020 Dordrecht, juni 2014 1. INLEIDING Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015

Kruishoutem energieneutraal. i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Kruishoutem energieneutraal i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen Energielandschap December 2015 Oost-Vlaanderen Energielandschap!Oost-Vlaanderen ombouwen tot een volwaardig energielandschap Hernieuwbare Energiescan

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

De items in deze Nieuwsbrief:

De items in deze Nieuwsbrief: Nieuwsbrief november 2013 View this email in your browser De items in deze Nieuwsbrief: Duurzaamheidsmarkt Alphen aan den Rijn goed bezocht Samenwerking Kringloopwinkel / Repaircafe / Rijndorp / ThermosPower

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Delft Energie coöperatie

Delft Energie coöperatie presentatie Delft Energie wie zijn wij presentatie Zonne-Strijp Arthur Hilgersom - Wouter Deen 22 februari 2017 1. Even voorstellen 2. Widar in de Zon 3. Duurzaamheidseducatie 4. Duurzaamheidsadvies 5.

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2018 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Verenigde Energie Coöperaties

Verenigde Energie Coöperaties Verenigde Energie Coöperaties Felix van Gemen Bijeenkomst LDE Brabant Directeur Coöperatie VEC u.a., VEC Energiediensten B.V. s-hertogenbosch, 3 oktober 2012 1 2 Aanleiding Betaalbaar Eigen Duurzaam De

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Algemeen bestuur 14 december 2011 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 22 Onderwerp: Groene Energie in Spaarnwoude Het algemeen bestuur besluit: 1.

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal Waalre, 28 november 2012 Pieter Brouwers Voorzitter Agenda Doel van deze avond Hoe is de coöperatie geboren Wat kan er momenteel op het gebied

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Deel 2: Activiteiten MONITOR

Deel 2: Activiteiten MONITOR Deel 2: Activiteiten MONITOR Deze Monitor gaat over jullie activiteiten met, voor en door bewoners op het gebied van: 1. Inkoop energie 2. Collectieve inkoopacties zonnepanelen 3. Energiebesparingsacties

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Bedrijfsplan Coöperatie Lingewaard Energie U.A.

Bedrijfsplan Coöperatie Lingewaard Energie U.A. Bedrijfsplan Coöperatie Lingewaard Energie U.A. juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting... 2 1. Missie, visie, context en doelstellingen... 4 2. Activiteiten... 7 2.1. Energiebesparing

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Energiecoöperatie Energiek Heusden (hierna te noemen: Energiek Heusden) is gestart met het realiseren van een project in onze gemeente waarbij gezamenlijk

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn Algemene Leden Vergadering Woensdag 25-jan-2017 20:00 in De Jister Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 5. Financieel verslag 6. Vaststellen

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland Bijlage bij overeenkomst met deelnemende gemeente in de Regio Zuid Holland Inleiding Woonlasten stijgen, fossiele energie wordt schaarser, en daarmee duurder. Individuele huishoudens hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Middels deze brochure bieden we inzicht in:

Middels deze brochure bieden we inzicht in: 2 Daarom energieopslag In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig draait op duurzame energie. Zon en wind worden daarmee de belangrijkste bronnen van elektriciteit. Een

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB)

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Datum : Donderdag 20 oktober 2011 Locatie Aan Van : Kloosterhotel ZIN, Vught : Deelnemers van de inspiratiebijeenkomst : Lili Mostard,

Nadere informatie