Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 1 juli 2014 inzake het actualiseren van de beleidsregels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen; gelet op de Parkeerverordening Dordrecht; B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen Afdeling I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. autodate: een overeenkomst tussen een autodateaanbieder en een autodatedeelnemer betreffende het tijdelijk gebruik van een motorvoertuig die de autodateaanbieder ter beschikking stelt aan een autodatedeelnemer; 2. autodateaanbieder: rechtspersoon die motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt en in het bezit is van een autodatevergunning; 3. autodatedeelnemer: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met een autodateaanbieder inzake autodate; 4. autodatestandplaats: een vaste parkeerplaats die is aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate en is aangeduid met verkeersbord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de vermelding "alleen autodate"; 5. autodatevergunning: een vergunning, bestemd voor een autodateaanbieder voor het gebruik van een autodatestandplaats; 6. bedrijf: een door één of meer natuurlijke personen gevoerd, daadwerkelijk activiteiten kennend bedrijf of beroep, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of anderszins geregistreerd. Onder bedrijf wordt tevens en in ieder geval verstaan: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting; 7. beroeps- of bedrijfsvaartuig: het voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt vaartuig; 8. bewonersvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken van het motorvoertuig, bestemd voor bewoners in een vergunninghoudersector; 9. bezoekersvergunning: een vergunning, in de vorm van een kraskaart, die geldt voor drie uur parkeren, voor bewoners van door het college aan te wijzen gebieden en te gebruiken door bezoekers van deze bewoners op voor vergunninghouders bestemde parkeerplaatsen; 10. BRP: Basisregistratie Personen van de gemeente Dordrecht; 11. college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht; Pagina 1/9

2 12. dagvergunning: een tijdelijke vergunning, voor motorvoertuigen, die verleend kan worden aan een organisatie die bijv. een congres organiseert. 13. dienstenparkeerplaats: een vaste parkeerplaats die is aangewezen voor de houder van een dienstenvergunning en is aangeduid met verkeersbord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig ten behoeve waarvan een dienstenvergunning is verleend; 14. dienstenvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken van het motorvoertuig, bestemd voor een in de gezondheidszorg werkzame persoon voor gebruik op diens dienstenparkeerplaats; 15. duplicaat: vergunningbewijs dat wordt afgegeven ter vervanging van het eerder afgegeven vergunningbewijs in geval van diefstal en/of vermissing. 16. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het kentekenregister als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven; 17. kampeermiddel: een middel dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief (nacht)verblijf; 18. kampeermiddelvergunning: een vergunning ten behoeve van een kampeermiddel, bestemd voor bewoners in een vergunninghouderssector; 19. kentekenregister: het register betreffende opgegeven kentekens, bedoeld in artikel 42 van de WVW 1994; 20. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 (alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen) inclusief hetgeen onder een brommobiel wordt verstaan in het RVV 1990 (bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie); 21. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 22. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats ten aanzien waarvan het parkeren wordt geregeld door parkeerapparatuur; 23. parkeergelegenheid op eigen terrein (POET): parkeerplaats(en) op een terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving of parkeerplaats(en) waarover de aanvrager kan beschikken op een terrein of in een garage waar in het kader van de verleende bouw- of omgevingsvergunning is overeengekomen dat deze is (zijn) bedoeld als parkeergelegenheid voor het gebouw waarvoor de bouw- of omgevingsvergunning is verleend. Een parkeerplaats op een terrein dient ten minste 2,30 meter bij 5,50 meter en een parkeerplaats in een garage dient ten minste 2,65 meter bij 5,50 meter te zijn. Op een parkeerplaats, deel uitmakende van een bouw- of omgevingsvergunning, op een terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken waar in het kader van de verleende bouwof omgevingsvergunning is overeengekomen dat deze is (zijn) bedoeld als parkeergelegenheid voor het gebouw waarvoor de bouw- of omgevingsvergunning is verleend, zijn de genoemde afmetingen van de parkeerplaats niet van toepassing; 24. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk Pagina 2/9

3 laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden; 25. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 (Staatsblad 1990, 459); 26. schippersvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken van het motorvoertuig, bestemd voor de schipper van een beroeps- of bedrijfsvaartuig dat afgemeerd is in een vergunninghouderssector; 27. tijdelijke vergunning: een vergunning bestemd voor bewoners of bedrijven met een parkeergelegenheid op eigen terrein in een vergunninghouderssector voor de duur van de werkzaamheden of activiteiten op, onder, in, boven, aan of nabij de weg door toedoen van derden waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeergelegenheid op eigen terrein. 28. vergunning: een door het college op grond van de geldende parkeerverordening verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren in een vergunnninghouderssector; 29. vergunningbewijs: het schriftelijk bewijsstuk van de vergunning dat aan de vergunninghouder wordt verstrekt; 30. vergunninghouder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend; 31. vergunninghoudersplaats: een parkeerplaats aangeduid met verkeersbord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 of een parkeerplaats gelegen binnen een zone aangeduid met verkeersbord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze parkeerplaats niet is uitgezonderd; 32. vergunninghouderssector: een aangewezen gebied in de gemeente Dordrecht dat bestaat uit één of meerdere weggedeelte(n) dat is of die zijn aangewezen als bestemd voor het parkeren door vergunninghouders; 33. vervangende vergunning: vergunning voor de duur van 14 dagen, bestemd voor degenen die de beschikking hebben over een bewonersvergunning, dienstenvergunning, schippersvergunning of zakelijke vergunning en wegens een calamiteit van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend tijdelijk een motorvoertuig met een ander kenteken berijden; 34. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een parkeervergunning; 35. weg(en): weg, als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder b van de WVW 1994 (alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten); 36. woonboot: boot, niet zijnde een pleziervaartuig, met de eigenschappen van een zelfstandige woning; 37. WVW 1994: de Wegenverkeerswet van 21 april 1994 (Staatsblad 1994, 475); 38. zakelijke vergunning: een vergunning, afgegeven op bedrijfsnaam, bestemd voor bedrijven in een vergunninghoudersector die onbeperkt geldig is van maandag tot en met zaterdag van 9:00-22:00 uur; 39. zelfstandige woning: een woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning. Het is een woning met: - eigen (afsluitbare) voordeur; - eigen toilet; - eigen badkamer; - eigen keuken. Pagina 3/9

4 Afdeling II Regels voor vergunningen Artikel 2 Aanvragen van vergunningen 1. De aanvraag voor een vergunning wordt op een door het college beschikbaar te stellen elektronisch of schriftelijk formulier ingediend. 2. Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag voor een vergunning. Artikel 3 Verlenen van vergunningen 1. Een vergunning wordt, afhankelijk van het moment van de aanvraag, verleend voor maximaal 6 maanden en daarna stilzwijgend verleend met perioden van 6 maanden. 2. Voor een motorvoertuig dat langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2,40 meter wordt geen vergunning verleend. Afdeling III Soorten vergunningen Artikel 4 Autodatevergunning 1. Een autodateaanbieder komt in aanmerking voor een autodatevergunning indien de autodateaanbieder aantoont dat in de omgeving waar de autodatestandplaats gewenst wordt een redelijke belangstelling voor en behoefte aan autodate bestaat en indien de parkeerdruk het toelaat; 2. Voor de houder van een autodatevergunning wordt een autodatestandplaats aangewezen. Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord met de vermelding "alleen autodate". Artikel 5 Bewonersvergunning 1. Een bewoner van een zelfstandige woning of woonboot gelegen in een vergunninghouderssector komt in aanmerking voor een bewonersvergunning indien hij of zij op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in de BRP is ingeschreven, in het bezit is van een geldig rijbewijs en het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd geregistreerd is op het adres waarvoor de bewonersvergunning word aangevraagd. 2. Met een in de BRP ingeschreven persoon wordt gelijkgesteld de eigenaar of huurder die bij de aanvraag van de bewonersvergunning een kopie van het eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de zelfstandige woning of woonboot gelegen in een vergunninghouderssector kan overleggen. 3. Wanneer een bewonersvergunning wordt aangevraagd voor een leaseauto dient bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst overlegd te worden. 4. Per zelfstandige woning of woonboot kunnen maximaal twee bewonersvergunningen verleend worden met dien verstande dat op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in ieder geval twee personen voldoen aan de in lid 1 van dit artikel genoemde criteria. Pagina 4/9

5 5. Indien een vergunninghouder gebruik maakt van een vervangend voertuig kan een vervangende vergunning verstrekt worden. 6. Het college kan de aanvraag voor een eerste bewonersvergunning tijdelijk verlenen in een door het college aan te wijzen parkeergarage. 7. Een tweede vergunning wordt verleend, mits het maximum aantal tweede vergunningen van de vergunninghouderssector waar de aanvraag betrekking op heeft nog niet is uitgegeven. Indien een aanvraag voor een parkeervergunning wordt ingediend wanneer het maximum aantal tweede vergunningen van de betreffende vergunninghouderssector reeds is uitgegeven, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst voor de betreffende vergunninghouderssector. De vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvraag. Vergunningverlening vindt in dat geval plaats, zodra een vergunning voor de betreffende sector beschikbaar is en wel aan de eerst genoteerde op de wachtlijst. De aanvraag wordt op het moment van verlening van de wachtlijst verwijderd. 8. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. 9. De bewonersvergunning is kentekengebonden en kan voor maximaal één kenteken worden verleend. 10. Indien op het adres van de aanvrager reeds een vergunning is verleend of parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig is, komt de aanvrager slechts in aanmerking voor een tweede bewonersvergunning. Artikel 6 Bezoekersvergunning 1. Een bewoner van een zelfstandige woning of een woonboot gelegen in een vergunninghouderssector komt in aanmerking voor bezoekersvergunningen. 2. Per zelfstandige woning of woonboot kunnen maximaal 15 bezoekersvergunningen per kwartaal worden verleend. 3. Een bedrijf gelegen in een vergunninghouderssector komt niet in aanmerking voor bezoekersvergunningen. Artikel 7 Dienstenvergunning 1. Een in de gezondheidszorg werkzame persoon komt in aanmerking voor een dienstenvergunning indien hij of zij een spoedeisende medische hulp verleent waardoor hij of zij binnen een bepaalde termijn ter plaatse dient te zijn en er sprake is van parkeerdruk in de omgeving van zijn of haar woon- of werkadres. Tevens dient hij of zij in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dient het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd op zijn of haar naam te staan. 2. Een in de gezondheidszorg werkzame persoon dient bij de aanvraag van de dienstenvergunning aannemelijk te maken dat hij of zij spoedeisende medische hulp verleent en binnen een bepaalde termijn ter plaatse dient te zijn. Een in de gezondheidszorg werkzame persoon verleent spoedeisende hulp, indien zij binnen 15 minuten ter plaatse moeten zijn. Van huisartsen en verloskundigen wordt aangenomen dat zij spoedeisende medische hulp verlenen. 3. Wanneer een dienstenvergunning wordt aangevraagd voor een leaseauto dient hij Pagina 5/9

6 of zij bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst te overleggen. 4. Indien een vergunninghouder gebruik maakt van een vervangend voertuig kan een vervangende vergunning verstrekt worden. 5. Een dienstenvergunning wordt aan een huisarts of verloskundige verleend als men is geregistreerd als zelfstandig werkend persoon in de gezondheidszorg. Dit wordt getoetst aan de hand van registratie in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 6. Er is sprake van parkeerdruk in de omgeving van het woon- of werkadres, indien binnen een loopafstand van 100 meter van dit adres op diverse tijdstippen onvoldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 7. De in de gezondheidszorg werkzame persoon komt niet in aanmerking voor een dienstenvergunning bij zijn woon- of werkadres, indien hij/zij daar beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. 8. Voor de houder van een dienstenvergunning wordt bij zijn woon- of werkadres een dienstenparkeerplaats aangewezen. Deze wordt aangegeven met een verkeersbord model E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig. 9. De houder van een dienstenvergunning komt voor het adres waarvoor hij een dienstenparkeerplaats heeft toegewezen gekregen slechts in aanmerking voor een tweede bewonersvergunning of een tweede zakelijke vergunning. Artikel 8 Kampeermiddelvergunning 1. Een eigenaar of houder van een kampeermiddel komt in aanmerking voor een kampeermiddelvergunning indien hij/zij op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in de BRP is ingeschreven, in het bezit is van een geldig rijbewijs en het kampeermiddel of het trekkende motorvoertuig op zijn of haar naam staat. 2. De kampeermiddelvergunning is geldig voor maximaal drie achtereenvolgende dagen. 3. De kampeermiddelvergunning is geldig voor de vergunninghouderssector waarin de aanvrager woont. 4. De vergunningplicht voor een niet-gemotoriseerd kampeermiddel geldt zowel wanneer het is gekoppeld aan het trekkende motorvoertuig als wanneer het daarvan is losgekoppeld. Artikel 9 Schippersvergunning 1. Een schipper van een beroeps- of bedrijfsvaartuig komt in aanmerking voor een schippersvergunning (voor sector A en G) indien zijn of haar beroeps- of bedrijfsvaartuig afgemeerd is in een vergunninghouderssector, in het bezit is van een geldig rijbewijs en hij of zij eigenaar of houder van het motorvoertuig is waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 2. Een schipper van een beroeps- of bedrijfsvaartuig mag slechts van de schippersvergunning gebruik maken indien zijn of haar beroeps- of bedrijfsvaartuig afgemeerd is in een vergunninghouderssector. 3. Per beroeps- of bedrijfsvaartuig kan maximaal één schippersvergunning verleend worden. Pagina 6/9

7 4. Indien een vergunninghouder gebruik maakt van een vervangend voertuig kan een vervangende vergunning verstrekt worden. 5. Wanneer een schippersvergunning wordt aangevraagd voor een leaseauto dient bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst overlegd te worden. Artikel 10 Dagvergunningen 1. Organisaties van evenementen komen in aanmerking voor dagvergunningen. 2. De dagvergunning is geldig voor een periode van 24 uur. Artikel 11 Tijdelijke vergunning 1. Een bewoner van een zelfstandige woning of een bedrijf in een vergunninghoudersector met een parkeergelegenheid op eigen terrein komt in aanmerking voor een tijdelijke vergunning indien, door toedoen van derden, geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeergelegenheid op eigen terrein vanwege werkzaamheden of activiteiten op, onder, in, boven, aan of nabij de weg; 2. De duur van de tijdelijke vergunning is gelijk aan de duur dat er door toedoen van derden geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeergelegenheid op eigen terrein. Artikel 12 Zakelijke vergunning 1. Een bedrijf komt in aanmerking voor een zakelijke vergunning indien het bedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is gevestigd in een vergunninghoudersector. 2. Per bedrijf kunnen maximaal twee zakelijke vergunningen verleend worden. 3. Bedrijven worden aangemerkt als één bedrijf en derhalve als één aanvrager, indien zij zijn gevestigd op één adres of naburige adressen en aldaar gezamenlijk gelijksoortige bedrijfsactiviteiten uitoefenen dan wel, indien zij, wanneer geen sprake is van gelijksoortige bedrijfsactiviteiten, uitsluitend op het niveau van verantwoordelijke functies, zoals de directie, gemeenschappelijke functies hebben. Hiervoor kunnen bewijsstukken worden verlangd. Onder meer worden de volgende criteria gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag: - staan de bedrijven zelfstandig ingeschreven op het adres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; - hebben de bedrijven een zelfstandig huur- of koopcontract ter zake van het betreffende adres; - hebben de bedrijven verschillende werknemers; - hebben de bedrijven verschillende bestuurders of directeuren; - hanteren de bedrijven elk een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en briefhoofd; - worden de bedrijven uitgeoefend in verschillende branches. 4. Het college kan een eerste zakelijke vergunning tijdelijk verlenen in een parkeergarage. 5. Een tweede vergunning wordt verleend, mits het maximum aantal tweede vergunningen van de vergunninghouderssector waar de aanvraag betrekking op Pagina 7/9

8 heeft nog niet is uitgegeven. Indien een aanvraag voor een parkeervergunning wordt ingediend wanneer het maximum aantal tweedevergunningen van de betreffende vergunninghouderssector reeds is uitgegeven, wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst voor de betreffende vergunninghouderssector. De vermelding op de wachtlijst vindt plaats naar de datum van ontvangst van de aanvraag. Vergunningverlening vindt in dat geval plaats, zodra een vergunning voor de betreffende sector beschikbaar is en wel aan de eerst genoteerde op de wachtlijst. De aanvraag wordt op het moment van verlening van de wachtlijst verwijderd. 6. Een zakelijke vergunning wordt afgegeven op bedrijfsnaam. 7. Het aantal te verlenen zakelijke vergunningen wordt verminderd met de parkeergelegenheid op eigen terrein. 8. Indien het bedrijf beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein komt het bedrijf in aanmerking voor een tweede vergunning. Afdeling IV Parkeergelegenheid op eigen terrein Artikel 13 Uitsluitingen Een parkeerplaats op eigen terrein welke buiten toedoen van de aanvrager tijdelijk niet beschikbaar is voor het parkeren van het motorvoertuig van de aanvrager, wordt niet als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. Artikel 14 POET door derden in gebruik Indien een aanvrager over een parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt, welke hij of zij aan een derde ter beschikking heeft gesteld, wordt deze parkeergelegenheid voor de toepassing van deze beleidsregels voor de aanvrager als een parkeergelegenheid op eigen terrein beschouwd. Artikel 15 POET en uitbreiding vergunninghouderssector Indien het besluit tot invoering van betaald parkeren in een bepaald gebied in werking is getreden, wordt een parkeerplaats die door een aanvrager aan een derde ter beschikking is gesteld voordat de inwerkingtreding heeft plaatsgevonden, gedurende een periode van 12 maanden na deze inwerkingtreding, niet als een parkeerplaats op eigen terrein beschouwd. De aanvrager dient dan door middel van een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst aan te tonen dat hij niet over de parkeerplaats kan beschikken en dat hij de parkeerplaats aan een derde ter beschikking heeft gesteld. Pagina 8/9

9 Afdeling V Slotbepalingen Artikel 16 Intrekking, citeertitel en inwerkingtreding 1. De van 19 december 2006 worden ingetrokken. 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Beleidsregels parkeervergunningen Dordrecht". 3. Dit besluit treedt in werking op 10 september Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september Het college van Burgemeester en Wethouders de loco-secretaris de burgemeester K.J. van Hengel A.A.M. Brok Pagina 9/9

Gemeente Dordrecht Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren - Nr december

Gemeente Dordrecht Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren - Nr december GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 80187 23 december 2014 Gemeente Dordrecht Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren -

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebestuur Let op: vaststellen na vaststelling Parkeerverordening Dordrecht door Raad ONTWERP BESLUIT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen.

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. beleidsregel Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen Het College van Waalwijk, Overwegende dat: het noodzakelijk

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; besluit: Dordrecht Nr. 1855529 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12008_10 23 februari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2016;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2016; Besluitnummer 10 Qenwe nte G O G S Vergadering d.d. 15 december 2016 Verzonden 2 december 2016 0. Vaststelling 2e wijziging parkeerverordening " Goes 2015 Registratienummer 16INT02608 De raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009;

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 16 december 2009; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009; registratienummer: 09b&w00842;

Nadere informatie

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN

ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN ONTHEFFINGSREGELING BLAUWE ZONE LEIDEN Vastgesteld --------- Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd: artikel 1.3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 25 en 87 van het Reglement

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen

Verordening parkeerbelastingen Verordening parkeerbelastingen De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende de heffing en invordering van rechten ter

Nadere informatie

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF

Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF Gemeenteraad Onderwerp: Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 (parkeerbelasting) Registratienummer: GF11.20104 De raad der gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2016 Onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016

Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115893 3 december 2015 Gemeente Zeist Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van.. september 2015 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING

Nadere informatie

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015)

R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 3 maart (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) R-MRM/2015/649 BELEIDSREGELS PARKEREN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 3 maart 2015 (Vastgesteld door B&W op 3 maart 2015) Inhoud Beleidsregels parkeren Boxmeer 2015... 2 Afdeling I... 3 Definities en Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden

Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden B en W. nr. 12.0649 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Aanpassing Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De aangepaste Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden vast te

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017. VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast

Nadere informatie

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017.

Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenburg aan de Geul. Nr. 182317 22 december 2016 Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2017. De raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2016 Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Voorstel 1-1-2016 Raad Elektronisch gemeenteblad 1-2-2016

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2018 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 17RV060 Inzake Begroting 2018 VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2018 Gemeente Zeist Wetstechnische Informatie Gegevens

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen;

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wageningen Nr. 105682 22 juni 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen; HOOFDSTUK 1BEWONERSPARKEERVERGUNNING (parkeerverordening artikel 3,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit : De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 513963; gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115892 3 december 2015 Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011; 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 720454 onderwerp Vaststelling belastingverordeningen 2012 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 NUMMER. D-2013/315613 24 OKTOBER 2013 ZAAKNUMMER. Z-2013/021200 Parkeerverordening Amstelveen 2013 verordeningen en reglementen Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016)

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 121440 16 december 2015 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (PARKEERVERORDENING

Nadere informatie

Afdeling Belastingen. Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

Afdeling Belastingen. Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven: Gemeenteraad Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11-2016 De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017" van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-2016,

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Parkeerverordening 2016

Parkeerverordening 2016 Parkeerverordening 2016 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2016, kenmerk 41396; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 101430 27 juli Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen De raad van de Gemeente Amstelveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1; Parkeerverordening 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1; Parkeerverordening 2014. DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013, raadsvoorstelnummer 2013/073/1; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988; gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening; besluiten tot vaststelling van: Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0050187 Onderwerp Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2013, 1 8 wijziging Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J.

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren.

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 148003 26 oktober 2016 Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 Stb. "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016". Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels

Nadere informatie

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Boxtel 1996; Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013 Ag. nr.: 9.1 1210401 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-9-12; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--.

Het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is conform bestendige gedragslijn verhoogd naar het wettelijk vastgestelde maximum van 51,--. Raadsvoorstel 116 Vergadering 5 november 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2010 B&W vergadering : 8 september 2009 Dienst / afdeling : MO/BV Aan de gemeenteraad, In 2008

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage 7. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage 7 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 225 van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2014; Bloemenbadplaats Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 19 december 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GOES 2016

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GOES 2016 BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GOES 2016 Het College van Burgemeester en wethouders van Goes, gelet op het bepaalde in de Parkeerverordening Goes 2016, b e s l u i t : de hierna volgende beleidsregels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013. RAADSVOORSTEL 12.0127 Rv. nr.:12.0127 B&W-besluit d.d.:20-11-2012 B&W-besluit nr.:12.1110 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-079 Registratiekenmerk: Onderwerp: Parkeerverordening 2015 Korte inhoud: De Parkeerverordening 2015 vervangt de overeenkomstige verordening uit 2003. Datum: 6 oktober 2014

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141048872 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: D. Bruin Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 8529 E-mail: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Nadere informatie

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem

Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Nadere regels parkeervergunningen Gorinchem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, gelet op artikel 7 van de Parkeerverordening gemeente Gorinchem 2015, B E S L U I T: I.

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Gemeenteblad nr. 329, 24 november 2016 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 nr. 91; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet besluit de Raad van de gemeente Gooise Meren:

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet besluit de Raad van de gemeente Gooise Meren: Parkeerverordening 2018 Gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994. besluit de Raad van de gemeente Gooise Meren: vast te stellen de Verordening op het gebruik van

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE BESLUIT. Verordening parkeerbelastingen Deurne 2018 Gemeenteblad nr. 385, 16 november 2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017 nr.69e gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011

Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 92 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad VERORDENING PARKEERBELASTINGEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Deurne 2017 Nr. 91g DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2016 nr. 91; geiet op artikel 225 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de: Verordening op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; Sector/afdeling: PZ/GB Nr.: 241119 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; Sector/afdeling: PZ/GB Nr: 125838-g De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren.

Opmerkingen m.b.t. de regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Parkeerverordening 2011 Citeertitel Parkeerverordening 2011 Besloten door Gemeenteraad Deze

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart

Nadere informatie

1. Bewonersvergunningen (artikel 3 lid 2 onder a en artikel 4 van de Parkeerverordening 1992)

1. Bewonersvergunningen (artikel 3 lid 2 onder a en artikel 4 van de Parkeerverordening 1992) Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2005.1165 I RIS 132875_3-jan.2006 BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikelen 3 en 4 van de Parkeerverordening 1992;

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR133716_1. Parkeerverordening 2012

CVDR. Nr. CVDR133716_1. Parkeerverordening 2012 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR133716_1 4 oktober 2016 Parkeerverordening 2012 De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer: ; gelet

Nadere informatie

Parkeerverordening 2014 gemeente IJsselstein Gemeenteraad mobiliteit. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2014 gemeente IJsselstein Gemeenteraad mobiliteit. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente IJsselstein Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gegevens van de regeling Gemeente IJsselstein Officiële naam regeling gemeente IJsselstein Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen

Nadere informatie

Parkeerverordening IJsselstein 2014-I

Parkeerverordening IJsselstein 2014-I Gemeente IJsselstein Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gegevens van de regeling Gemeente IJsselstein Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Parkeerverordening (Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van parkeervergunningen 2012)

Gemeente Woerden. Parkeerverordening (Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van parkeervergunningen 2012) Gemeente Woerden 12R.00013 ^ gemeente WOERDE -b Onderwerp: parkeerverordening 2012 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 1 november van: - burgemeester en wethouders; vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Zuid Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 25

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/56

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/56 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/56 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Concept B&W besluit / Beleidsregels parkeervergunningen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

Onderwerp Concept B&W besluit / Beleidsregels parkeervergunningen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Gemeente Den Haag RIS087984a_23-07-2001 Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk SB2001/17532 Doorkiesnummer (070) 3536738 Aantal bijlagen Datum Onderwerp Concept

Nadere informatie