HOLLAND 3 1 MRT 2. Gedeputeerde Staten. De raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten. Aanbiedingsbrief begrotingscirculaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND 3 1 MRT 2. Gedeputeerde Staten. De raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten. Aanbiedingsbrief begrotingscirculaire 2010-2013"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten HOLLAND, /,H!/.! u' De raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Financieel Toezicht en Archiefinspectie Contact mw. D.C. Segers J Postadres Provinciehuis Postbus LP DenHaag T MRT 2 Ons kenmerk PZH A Uw kenmerk Bijlagen 1 Onderwerp Mj^. cj Aanbiedingsbrief begrotingscirculaire Geacht bestuur, Door twee achtereenvolgende kwartalen met een negatieve economische groei is Nederiand formeel vanaf februari in een recessie beland. Deze recessie zal ook consequenties hebben voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. De consequenties zullen te merken zijn in de inkomsten uit het gemeentefonds, specifieke uitkeringen en eigen inkomsten en uitgaven. Voorbeelden van de eigen inkomsten en uitgaven zijn op termijn hogere bijstandsuitgaven door de oplopende werkloosheid, minder inkomsten uit bouwleges door verminderde bouwactiviteiten, minder dividendinkomsten en lagere opbrengsten gebruikersheffing van niet-woningen door leegstand, enzovoorts. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft u inmiddels via tweetal ledenbrieven op de hoogte gesteld van de mogelijke financiele consequenties en wat gemeenten hieraan kunnen doen. Het is u wellicht niet ontgaan dat een discussie is ontstaan over het tijdelijk toestaan van begrotingstekorten. De VNG benadrukt dat het hun gaat om maatregelen op de korte termijn die incidentele effecten op de financiele huishouding hebben, waarbij het belang blijft dat gemeenten in meerjarig perspectief een sluitende begroting houden. Dit betekent dat ook de VNG de goedkeuringscriteria zoals vastgelegd in ons Beleidskader Financieel Toezicht onderschrijft. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW DenHaag Tram 9 en bussen 18, 22,65 stopper! dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tlen minuten lopen. De parkeemiimte voor auto's is beperkt. Begin maart is, na overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincies, afgesproken dat bij de beoordeling van de begroting uitgegaan zal worden van de bestaande wet- en regelgeving. In artikel 203, lid 1, van de Gemeentewet is bepaald dat de begroting 2010 naar ons oordeel in evenwicht dient te zijn of als dat niet het geval is de meerjarenraming aannemelijk dient te maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Wanneer het evenwicht naar ons oordeel niet tot stand zal worden gebracht behoeven de begroting evenals de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. MD

2 Ons kenmerk PZH A Dit impliceert tevens dat als medeoverheden lasten naar voren gaan halen, bijvoorbeeld door activiteiten/investeringen die toch al op de rol staan in een eerder begrotingsjaar uit te gaan voeren, het voornamelijk gaat om een verschuiving van lasten tussen jaren. Verwacht mag worden dat ook dan over een meerjarige periods bezien in casu de meerjarenbegroting behorende bij de begroting 2010 het duurzaam financieel evenwicht niet in gevaar komt. Omdat medeoverheden voor grote activiteiten/investeringen veelal ook al een bestemmingsreserve hebben gevormd zullen de extra (incidentele) lasten van het naar voren halen (deels) kunnen worden gedekt door onttrekkingen aan opgebouwde reserves en voor dat deel dus ook niet negatief doorwerken in het geraamde resultaat na bestemming in de begroting. Daarbij doen wij een appel op uw verantwoordelijkheid voor de financiele positie om bij een eventuele aanspraak op de (algemene) reserves ook de gevolgen voor het weerstandsvermogen te betrekken. Verder is de grondexploitatie een belangrijk onderwerp in het geheel. De gemeenten lopen de nodige risico's binnen de grondexploitatie. Van belang is dat tijdig inzicht wordt gegeven in de regie verwachtingen van de grondexploitatie en dat op tijd maatregelen worden genomen om verliezen te voorkomen of deze in ieder geval te beperken. Wat de actieve grondexploitatie betreft, gaan wij ervan uit dat er als gevolg van het vervroegen van activiteiten/investeringen en het daarbij inzetten van grondexploitatiereserves als eenmalig dekkingsmiddel geen tekorten in de grondexploitatie zullen ontstaan. Wij bieden u hierbij onze jaarlijkse begrotingscirculaire aan. In deze circulaire stellen wij u op de hoogte van de begrotingscriteria en beleidsuitgangspunten om in aanmerking te komen voor het repressief toezicht. Verder wordt informatie gegeven over verdere voorkomende ontwikkelingen. Wij verzoeken u met het vorenstaande en de inhoud van deze circulaire rekening te houden bij de opstelling van de begroting 2010 en de meerjarenraming Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, Ph. Huisman hoofd afdeling Financieel Toezicht en Archiefinspectie Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat ergeen fysieke handtekening in de brief. Bijlagen: - Begrotingscirculaire Brief aan de gemeenschappelijke regelingen, kenmerk PZH B Afschrift aan: - Burgemeester en Wethouders 2/2

3 Begrotingscirculaire Provincie Zuid-Holland maart 2009 In deze begrotingscirculaire widen wij u, in verband met de begroting 2010 en de meerjarenraming , informeren over een aantal onderwerpen met betrekking tot het financiele toezicht. Daamaast hebben zich op het terrain van het financiele toezicht op de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting Criteria voor de bepaling van het toezichtregime Uitgangspunt bij onze besluitvorming omtrent de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), ons Beleidskader Financieel Toezicht van februari 2004 en deze begrotingscirculaire. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2010 voor het repressief toezicht in aanmerking te komen zijn: 1. De begroting 2010 dient naar ons oordeel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht; 2. De jaarrekening 2008 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is, kan dat, afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime. Wij verwijzen u in dit verband naar paragraaf 4.2 van ons beleidskader; 3. De vastgestelde jaarrekening 2008 en de vastgestelde begroting 2010 dienen tijdig, respectievelijk v66r 15 juli en 15 november 2009, te zijn ingezonden. Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht 1 bedoeld. Dit houdt in dat structurele lasten dienen te worden gedekt door structured baten. Stelposten/taakstellingen In aanvulling op ons beleidskader maken wij u erop attent dat wij alleen met stelposten en taakstellingen akkoord gaan indien ze bij de vaststelling van de begroting ook daadwerkelijk op programmaniveau concreet ingevuld zijn. Ditzelfde geldt voor de meerjarenraming. Indien dit niet het geval is dan laten wij deze posten, bij de beoordeling van het materieel evenwicht, buiten beschouwing. Dit zou kunnen leiden tot het instellen van preventief toezicht. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de mei/junicirculaire gemeentefonds.

4 Verzocht wordt de meerjarige berekeningen 2010 tot en met 2013 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van deze circulaire (inclusief gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid), voor zover niet in de (bijlagen van de) begroting opgenomen, ter informatie aan ons toe te zenden. Verder willen wij nog benadrukken dat wij uitgaan van de 'harde 1 uitkeringsfactoren in de mei/junicirculaire en geen rekening houden met eigen prognoses met betrekking tot de ontwikkeling van het accres etcetera. Behoedzaamheidreserve In de meicirculaire gemeentefonds 2008 is melding gemaakt van het feit dat de voorgenomen halvering van de behoedzaamheidreserve geen doorgang heeft kunnen vinden, aangezien de halvering niet budgettair neutraal bleek door te voeren. In de septembercirculaire gemeentefonds 2008 wordt vermeld dat tijdens het Bestuurlijk Overleg van September 2008 is afgesproken om zowel in het voorjaar als in het najaar te bekijken in hoeverre er sprake is van budgettaire ruimte. Indien er zich op enig moment budgettaire ruimte voordoet, kan alsnog (na overleg) besloten worden deze ruimte in te zetten om het eenmalige kaseffect van de halvering te dekken. Daarnaast zal de werking van de behoedzaamheidreserve en de eventuele halvering meegenomen worden in de komende evaluatie van de normeringsystematiek Gemeente- en Provinciefonds. In afwachting van nadere ontwikkelingen op dit punt hanteren wij voorlopig onze bestaande beleidslijn, inhoudende dat als u mocht besluiten in de begroting rekening te houden met het tot uitkering komen van (een deel van) de behoedzaamheidreserve, wij bij de beoordeling van de financiele positie van uw gemeente maximaal 50% van de totale behoedzaamheidreserve als structureel dekkingsmiddel zullen accepteren. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten in de financiele begroting Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten als bedoeld in artikel 19, letter c van het BBV ontbreekt nog steeds bij een aantal gemeenten. Dit overzicht is een verplicht onderdeel van de toelichting op de baten en lasten geraamd in de programmabegroting. Wij verzoeken u daarbij dit overzicht meerjarig op te stellen. Het is een onmisbaar document voor het verkrijgen van een juist beeld, zowel voor de raad als voor de toezichthouder, van de materiele sluitendheid van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiele positie van een gemeente. Voor zover van toepassing, wordt aandacht gevraagd voor het samenstellen van dit overzicht. Inhoud meerjarenbegroting Geconstateerd is dat nog niet alle gemeenten adequaat invulling geven aan de meerjarenraming. Met verwijzing naar het BBV dient in het meerjarenperspectief inzicht te worden gegeven in de relevante budgettaire ontwikkelingen zoals: a. een meerjareninvesteringsprogramma, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen (en ook onderscheid tussen investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut); b. het budgettaire effect voor de jaarlijkse exploitatiebegroting veroorzaakt door het beschikken over algemene en/of bestemmingsreserves en voorzieningen; c. de effecten van nieuw beleid opgedragen door middel van nieuwe wet- en regelgeving (medebewindstaken) en eigen gemeentelijk nieuw beleid (autonoom beleid); In maart 2010 zullen de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. In de loop van 2010 zullen nieuwe college- en raadsprogramma's worden vastgesteld met als mogelijke consequentie aanpassingen en/of accentverschuivingen in het gemeentelijk beleid leidend tot aanpassing van budgetten. Voor zover de meerjarenraming qua raming van nieuw beleid "beleidsarm" zal zijn in afwachting van het nieuwe college-/raadsprogramma , geven wij u in

5 overweging stelposten voor nieuw college-/raadsbeleid in de meerjarenraming op te nemen, in lijn met de voor uw gemeente gebruikelijke budgetten van de afgelopen jaren. Overiae ontwikkelinqen Reactie op de ledenbrieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Als gevolg van de kredietcrisis ultimo 2008 tekent zich een economische recessie af met toenemende financiele effecten ook voor de gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in de ledenbrieven van 17 december 2008 en 27 januari 2009 de gemeentebesturen geynformeerd over de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De VNG-ledenbrief van 17 december 2008 stond nog in het teken van het inventariseren van de mogelijke consequenties van de recessie. In de ledenbrief van 27 januari 2009 staat de vraag centraal wat de gemeenten kunnen doen om de gevolgen van de economische recessie minder ernstig te laten zijn. De brief bevat een opsomming van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten, afhankelijk van de eigen financiele positie. De in kaart gebrachte maatregelen zijn gericht op de korte termijn met incidentele effecten op de financiele huishouding. In de brief wordt de provinciale toezichthouders gevraagd toe te staan dat gemeenten tijdelijk voor een bepaald aantal jaren een begrotingstekort mogen hebben. De VNG benadrukt dat het van belang blijft dat gemeenten in meerjarig perspectief een sluitende begroting houden. Dit betekent dat ook de VNG de goedkeuringscriteria zoals vastgelegd in ons Beleidskader Financieel Toezicht onderschrijft. Kortweg: de begroting moet naar ons oordeel in evenwicht zijn en indien dit niet het geval is, moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht de volgende jaren en uiterlijk in de laatste jaarschijf van de bijbehorende meerjarenbegroting tot stand komt. Dit impliceert tevens dat als medeoverheden lasten naar voren gaan halen, bijvoorbeeld door activiteiten/investeringen die toch al op de rot staan in een eerder begrotingsjaar uit te gaan voeren, het voornamelijk gaat om een verschuiving van lasten tussen jaren. Verwacht mag worden dat ook dan over een meerjarige periode bezien in casu de meerjarenraming behorende bij de begroting 2010 het duurzaam financieel evenwicht niet in gevaar komt. Omdat medeoverheden voor grote activiteiten/investeringen veelal ook een bestemmingsreserve hebben gevormd zullen de extra (incidentele) lasten van het naar voren halen (deels) kunnen worden gedekt door onttrekkingen aan opgebouwde reserves en voor dat deel dus ook niet negatief doorwerken in het geraamde resultaat na bestemming in de begroting. Daarbij doen wij een appel op uw verantwoordelijkheid voor de financiele positie om bij een eventuele aanspraak op de (algemene) reserves ook de gevolgen voor het weerstandsvermogen te betrekken. Ook voor wat de actieve grondexploitatie betreft gaan we ervan uit dat als gevolg van het vervroegen van activiteiten/investeringen en het daarbij inzetten van grondexploitatiereserves als eenmalig dekkingsmiddel geen tekorten in de grondexploitaties zullen ontstaan. Financieel toezicht gemeenten nieuwe stijl In december 2008 hebben wij besloten om het financieel toezicht op de gemeenten te moderniseren waarbij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de eigen gemeentefinancien zwaarder gaan wegen. Aanleiding hiertoe is het provinciaal programma Provincie Nieuwe Stijl (PNS) dat in april 2008 door Provinciale Staten is vastgesteld. Tot op heden heeft financieel toezicht haar taak gebaseerd op het onderzoek van de begroting en meerjarenraming. De nieuwe werkwijze zal meer plaatsvinden op basis van een dynamische risicoanalyse. De toezichthouder vormt gedurende het

6 hele jaar een oordeel over de ontwikkeling van de financiele positie van de gemeenten. Wanneer de financiele positie en de ontwikkeling van de gemeente goed is, zal de provincie langzaam aan meer terugtreden met betrekking tot het financieel toezicht en hiermee de verantwoordelijkheid voor de eigen gerneentefinancien bij de gemeenten verhogen. Maar dit kan zich natuurlijk ook vice versa ontwikkelen. De gemeenten met een goede financiele positie zullen, in verband met onze eindverantwoordelijkheid, nog wel altijd op afstand worden gevolgd. De nieuwe werkwijze wordt op dit moment verder uitgewerkt en zal de komende periode gezien moeten worden als een pilotperiode. Onderzoeksthema Duurzaam financieel evenwicht Naast de uitwerking van de nieuwe werkwijze zal binnenkort het 'Beleidskader financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen' van februari 2004 worden vervangen door het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader 'zichtbaar toezicht' (GTK). Begin 2008 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) vastgesteld. Met het GTK wordt invulling gegeven aan het begrip duurzaam financieel evenwicht. In 2005 is tussen de Minister van BZK en de Gedeputeerden verantwoordelijk voor financieel toezicht afgesproken dat tot 2010 door de financieel toezichthouders getoetst zal worden op duurzaam financieel evenwicht, zonder dat er sancties worden toegepast die voorzien waren in voorstellen voor wijziging van de Gemeente- en Provinciewet. Het thans nog geldende begrip structureel (materieel) begrotingsevenwicht wordt in deze wetsvoorstellen vervangen door het begrip duurzaam financieel evenwicht. In 2010 wordt beslist of deze wetsvoorstellen alsnog worden ingediend bij de Tweede Kamer. Dit toezichtskader is met ingang van de begrotingscyclus 2009 van kracht geworden. Voor de toezichtbeslissing 2010 is de vigerende Gemeentewet nog bepalend ofwel, als een gemeente voldoet aan de tekst verwoord in artikel 203, lid 1 Gemeentewet, is repressief toezicht van toepassing. Toepassing van het GTK heeft tot gevolg dat een gemeentelijke (meerjarenbegroting) aan een aantal eisen dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het repressieve toezicht. De beoordeling van de toezichthouder zal zich in dit kader vooral richten op: realistische raming van de baten en lasten in de (meerjaren)begroting (o.a. samenhang tussen benodigde budgetten berekend in de beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen en de beschikbare budgetten; achterstallig onderhoud en consistentie tussen raming algemene uitkering uit het gemeentefonds en de geraamde bedragen i.v.m. loon-en prijsstijgingen); beschikkingen over algemene - en bestemmingsreserves als structureel dekkingsmiddel voor de jaarlijkse begroting; een materieel sluitende begroting of een materieel sluitende meerjarenraming. Om tot een goede interpretatie en implementatie van het begrip duurzaam financieel evenwicht te komen, hebben de provinciale toezichthouders afgesproken het begrip "duurzaam financieel evenwicht" met ingang van 2008 als onderzoeksthema te hanteren. Doel van dit onderzoek is tot een uniforme toepassing van dit toezichtcriterium te komen. Het onderzoeksthema "duurzaam financieel evenwicht" wordt in 2010 herhaald. De ervaringen met de toetsing op duurzaam financieel evenwicht worden betrokken bij de beslissing over de voorgenoemde wetsvoorstelien. Grondexploitatie en economische crisis In de meeste gemeenten worden binnen de grondexploitatie relatief grote bedragen omgezet. In de afgelopen periode was de economische situatie gunstig en de vraag naar bouwgrond ruim. De

7 bouwgrondexploitatie betekende voor veel gemeenten een belangrijke bron van inkomsten, waarmee extra voorzieningen konden worden gerealiseerd. De economische crisis heeft het marktperspectief gewijzigd. De vraag naar bouwgrond lijkt te stagneren. Het uitvoeren van bestaande en uitgewerkte plannen kan daardoor een negatiever resultaat opleveren dan gecalculeerd. Daarbij komt dat de in een aantal gebieden te verwachten bevolkingskrimp(zie hierna) het ontwikkelen van nieuwe bouwterreinen daar minder noodzakelijk maakt. Het gevolg van een en ander is dat het grondexploitatieresultaat voor veel gemeenten in negatieve zin zal wijzigen. Hoewel het belang van voldoende aanbod van bouwgrond wordt onderkend, dienen ook de gevolgen voor de financiele positie in de besluitvorming over ruimtelijke- en volkshuisvestingsplannen te worden betrokken. In dit verband is het van groot belang dat de uitgangspunten van de grondexploitatie zijn gebaseerd op reele verwachtingen en dat op tijd maatregelen worden genomen om verliezen te voorkomen of deze in ieder geval te beperken. Inzicht in de reele beschikbare capaciteit en de behoefte aan bouwgrond voor de diverse categorieen woningen en bedrijven is hiervoor een vereiste. Tijdens het beoordelen van de financiele positie voor de jaren 2010 en volgende zullen wij dan ook aan het risico van de grondexploitatie bijzondere aandacht besteden. Bevolkingskrimp Verwacht wordt dat een aantal gemeenten in de komende periode te maken krijgt met een afname van het aantal inwoners. Dit heeft gevolgen voor onder meer de omvang van het voorzieningenniveau of de kosten daarvan en de hoogte van de gemeentefondsuitkering. De Raad voor de financiele verhoudingen heeft in maart 2008 een rapport over de afname van de bevolking uitgebracht. Hierin wordt ook aan het toezicht op de gemeentefinancien een rol toebedeeld. Als financieel toezichthouder zien wij toe op het duurzaam financiele evenwicht van de begroting van gemeenten. In dat verband is het van groot belang dat de gemeenteraad voldoende zicht heeft op de financiele risico's. Dit is een absolute voorwaarde voor het op tijd nemen van maatregelen, nodig voor het tot stand brengen of het handhaven van het structured financiele evenwicht. Voor een juist inzicht is het vervolgens van belang dat de begroting is gebaseerd op reele uitgangspunten. Dit geldt in het bijzonder voor de inschatting van de aantallen inwoners en woonruimten. Deze aantallen zijn de basis voor een groot aantal berekeningen in de begroting. Zowel de baten als de lasten dienen te worden afgestemd op de geraamde aantallen inwoners en woonruimten. Afname van deze aantallen heeft een vermindering van de gemeentefondsuitkering tot gevolg die moet worden opgevangen door verlaging van de lasten of verhoging van andere baten. Bij ons oordeel over de financiele positie op basis van de begroting zullen wij aan dit aspect bijzondere aandacht besteden. De realiteit van de in de begroting opgenomen aantallen inwoners en woningen en de financiele vertaling daarvan zullen wij in de te verwachten discussie over de gevolgen van de bevolkingskrimp actief inbrengen. Wet gemeentelijke watertaken Per 1 januari 2008 is de wetgeving voor de aanpak van grondwaterproblemen in bebouwd gebied flink gewijzigd. Kern ervan is dat perceelseigenaren het hemelwater zoveel mogelijk zelf moeten verwerken. De gemeenten bepalen in welke situaties dit mogelijk is. In de overige gevallen is de gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand van toepassing. Ook wordt de gemeente het aanspreekpunt voor de burger met grondwaterproblemen. De nieuwe wetgeving regelt de verbreding van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Om deze zorgplicht te bekostigen creeert deze wet een nieuw

8 belastingbevoegdheid. Vanaf 1 januari 2010 moeten de gemeenten zijn overgeschakeld op deze nieuwe belasting en kunnen alleen op basis van de nieuwe heffing kosten worden verhaald. Gemeenten kunnen de kosten voor inzameling van huishoudelijk afvalwater apart bij de burger in rekening brengen. Dit betekent dat ten opzichte van de huidige situatie twee afzonderlijke belastingen kunnen worden geheven: een ten behoeve van de kosten van afvoer van afvalwater en een ten behoeve van de kosten van afvoer van overtollig hemelwater en grondwater. Dit is niet verplicht. Verder neemt in de nieuwe wetgeving het gemeentelijke rioleringsplan een prominente plaats in. Het gemeentelijk beleid moet in het verbreed gemeentelijke rioleringsplan komen te staan. Het plan dient uiterlijk 2013 te voldoen aan de nieuwe eisen. Voor zover nodig vragen wij aandacht voor het vorenstaande en adviseren u deze ontwikkelingen en uw beleidsuitgangspunten in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen op te nemen. Bankreglement Gemeenschappelijke en gemeentelijke kredietbanken Sinds 1 januari 2007 zijn de financiele verhoudingen in Nederland gewijzigd. Vanaf die datum is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht. Deze beoogt de verantwoordelijkheden van de financiele dienstverlener te verbeteren. Dat geldt voor alle kredietverstrekkers in Nederland en dus ook voor de Gemeentelijke Kredietbanken. De wet schrijft in artikel 4:37 voor dat het bankreglement vastgesteld dient te worden door het college van burgemeester en wethouders, of indien de gemeentelijke kredietbank is ingesteld door middel van het treffen van een gemeenschappelijke regeling, door de betrokken gemeenteraden van de aan de regeling deelnemende gemeenten. Voor zover nog niet bekend informeren wij u dat het reglement dient te worden onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Verder wijzen wij erop dat voor de gemeenschappelijke regelingen de Wet Fido van toepassing is. Wijziging wet Fido U bent door het ministerie van BZK op 4 maart 2008 gemformeerd over de wijzigingsvoorstellen in de wet Fido. Deze wet is per 1 januari 2009 van kracht geworden. Als nadere uitwerking hiervan zijn twee regelingen aangepast te weten: 1. de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en 2. de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. 1. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Gelet op onrust op de financiele markten zijn de regels in de Ruddo aangescherpt om nieuwe transacties van decentrale overheden in uitzettingen en derivaten beter bestand te maken tegen de risico's in tijden van onrust op de financiele markten. De wijzigingen zijn bedoeld om risico's die decentrale overheden (open bij uitzettingen en derivaten te beperken. 2. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden De verplichting om de kwartaalopgave van de liquiditeitspositie toe te sturen aan de toezichthouder is komen te vervallen. De kwartaalrapportages blijven echter van belang voor het signaleren van overschrijdingen. Artikel 4, lid 2 van de Wet fido schrijft voor dat indien een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, het daarvan de toezichthouder op de hoogte stelt. Tevens legt men een kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Het is voor ons van belang dat de informatie over de kasgeldlimiet (kwartaalrapportages), zoals voorgeschreven staat, wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en jaarrekening.

9 Ook is de berekening van de renterisiconorm vereenvoudigd. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien niet meer mogen bedragen dan 20% (30% voor waterschappen) van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. Voor nadere informatie over het vorenstaande mogen wij u verwijzen naar de toelichting op de twee regelingen. Financieel toezicht in geval van gemeentelijke herindeling. In de loop van dit jaar zal een Handreiking Algemene Regels Herindeling (ARHI) worden vastgesteld. Deze Handreiking is een nadere uitwerking van het bijzonder financieel toezicht geregeld in hoofdstuk 11( Toezicht vanwege herindeling) van het GTK. De verwachting is dat ons college deze Handreiking in de loop van dit jaar zal vaststellen. Digitate aanlevering van begroting en jaarrekening c.a. De provincie is overgegaan op het digitaliseren van ingekomen post. Om de verwerking van de stukken goed te laten verlopen verzoeken wij u de begrotings- en jaarrekeningstukken met bijbehorende stukken niet alleen fysiek. maar ook digitaal aan te laten leveren. De fysieke evenals de digitate begroting en jaarrekening dienen qua vorm en inhoud aan de wettelijke eisen te voldoen. Bij de digitale begroting en jaarrekening dient verder nog rekening gehouden te worden met het volgende: De informatie dient op eenvoudige wijze te kunnen worden ontsloten; onze voorkeur gaat er daarom naar uit dat gebruik wordt gemaakt van het voor het beschikbaar stellen van informatie veelgebruikte Acrobat-format (pdf-formaat). Om de informatie toegankelijk te maken is het van belang dat het bestand is voorzien van een uitgebreide index met de mogelijkheid te 'linken' naar de betreffende informatie (programma, paragraaf, bijlage, enzovoort). Informatie die vanwege de omvang is verdeeld over meerdere schermen (te denken valt daarbij aan meerjarenramingen of bijlagen met meerdere kolommen die niet op een pagina passen) dient leesbaarte zijn; dit betekent bijvoorbeeld dat kolommen met omschrijvingen op elk scherm moeten worden herhaald. Ook is het mogelijk geworden de stukken in te zenden door middel van een e-formulier van financieel toezicht op onze website Wanneer u het onderwerp 'regie's', 'gemeenten' en vervolgens 'financieel toezicht' aanklikt, vindt u het webformulier 'financieel toezicht' om de stukken toe te sturen. Tot slot Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben gemformeerd.

10 Gedeputeerde Staten HOLLAND Het dagelijks bestuur van de in Zuid-Holland bestaande gemeenschappelijke regelingen Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Financieel Toezicht en Archiefinspectie Contact mw. D.C. Segers T Postadres Provinciehuis Postbus LP DenHaag T nl Datum f. a 3 1 MRT 2009 Ons kenmerk PZH B Uw kenmerk Bijlagen Onderwerp Begrotingscirculaire Geacht bestuur, In deze begrotingscirculaire willen wij u, in verband met de begroting 2010 en de meerjarenraming , informeren over een aantal onderwerpen met betrekking tot het financiele toezicht. Daarnaast hebben zich op het terrain van het financiele toezicht op de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting Criteria voor de bepaling van het toezichtregime Uitgangspunt bij onze besluitvorming omtrent de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), ons Beleidskader Financieel Toezicht van februari 2004 en deze begrotingscirculaire. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW DenHaag Tram 9 en bus 65 stoppen bij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2010 voor het repressief toezicht in aanmerking te komen zijn: 1. De begroting 2010 dient naar ons oordeel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 2. De jaarrekening 2008 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is, kan dat, afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime. Wij verwijzen u in dit verband naar paragraaf 4.2 van ons beleidskader. 3. De vastgestelde jaarrekening 2008 en de vastgestelde begroting 2010 dienen tijdig, respectievelijk v66r 15 juli en 15 november 2009, te zijn ingezonden. Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht 1 bedoeld. Dit houdt in dat structurele lasten dienen te worden gedekt door structured baten. MD

11 Ons kenmerk PZH B p HOLLAND Stelposten/taakstellingen In aanvufling op ons beleidskader maken wij u erop attent dat wij alleen met stelposten en taakstellingen akkoord gaan indien ze bij de vaststelling van de begroting ook daadwerkelijk op programmaniveau concreet ingevuld zijn. Ditzelfde geldt voor de meerjarenraming. Inzendtermijnonderwijsinstellingen Voor onderwijsinstellingen geldt een uitzondering wat betreft de inzendtermijn van de vastgestelde begroting Reden hiervoor is dat inzending van de begroting voor 15 juli in het algemeen niet mogelijk is als gevolg van de late vaststelling van de vergoedingen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor deze groep regelingen wordt er wel nadrukkelijk op aangedrongen de begroting 2009 voor 15 november 2009 aan ons college toe te zenden. Overiqe ontwikkelingen Financieel toezicht gemeenten nieuwe stijl In december 2008 hebben wij besloten het financieel toezicht op de gemeenten te moderniseren waarbij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de eigen gemeentefinancien en de gemeenschappelijke regelingen zwaarder gaan wegen. Aanleiding hiertoe is het provinciaal programma Provincie Nieuwe Stijl (PNS) dat in april 2008 door Provinciale Staten is vastgesteld. Tot op heden heeft Financieel Toezicht zijn taak gebaseerd op het onderzoek van de begroting en meerjarenraming. De nieuwe werkwijze zal meer plaatsvinden op basis van een dynamische risicoanalyse. De toezichthouder vormt gedurende het hele jaar een oordeel over de ontwikkeling van de financiele positie van de gemeenten. Wanneer de financiele positie en de ontwikkeling van de gemeente goed zijn, zal de provincie langzaamaan meer terugtreden met betrekking tot het financieel toezicht en hiermee de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeentefinancien en de gemeenschappelijke regelingen bij de gemeenten verhogen. Maar dit kan zich natuurlijk ook vice versa ontwikkelen. De gemeenten met een goede financiele positie zullen, in verband met onze eindverantwoordelijkheid, nog wel altijd op afstand worden gevolgd. De nieuwe werkwijze wordt op dit moment verder uitgewerkt en zal de komende periode gezien moeten worden als een pilotperiode. Bankreglement Gemeenschappelijke en gemeentelijke kredietbanken Sinds 1 januari 2007 zijn de financiele verhoudingen in Nederland gewijzigd. Vanaf die datum is de Wet op het financieel toezicht van kracht. Deze beoogt de verantwoordelijkheden van de financiele dienstverlener te verbeteran. Dat geldt voor alle kredietverstrekkers in Nederland en dus ook voor de gemeentelijke kredietbanken. De wet schrijft in artikel 4:37 voor dat het bankreglement vastgesteld dient te worden door burgemeester en wethouders, of indien de gemeentelijke kredietbank is ingesteld door middel van het treffen van een gemeenschappelijke regeling, door de betrokken gemeenteraden van de aan de regeling deelnemende gemeenten. Voor zover nog niet bekend informeren wij u dat het reglement dient te worden onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Verder wijzen wij erop dat voor de gemeenschappelijke regelingen de Wet fido van toepassing is. 2/4

12 Ons kenmerk PZH B Wijziging Wet fido U bent door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 4 maart 2008 getnformeerd over de wijzigingsvoorstellen in de Wet fido. Deze wet is per 1 januari 2009 van kracht geworden. Als nadere uitwerking hiervan zijn twee regelingen aangepast te weten: 1. de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo); 2. de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. 1. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden Gelet op de onrust op de financiele markten zijn de regels in de Ruddo aangescherpt om nieuwe transacties van decentrale overheden in uitzettingen en derivaten beter bestand te maken tegen de risico's in tijden van onrust op de financiele markten. De wijzigingen zijn bedoeld om risico's die decentrale overheden lopen bij uitzettingen en derivaten te beperken. 2. Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden De verplichting om de kwartaalopgave van de liquiditeitspositie toe te sturen naar de toezichthouder is komen te vervallen. De kwartaalrapportages blijven echter van belang voor het signaleren van overschrijdingen. Artikel 4, lid 2, van de Wet fido schrijft voor dat indien een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, het de toezichthouder daarvan op de hoogte stelt. Tevens legt men een kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Het is voor ons van belang dat de informatie over de kasgeldlimiet (kwartaalrapportages), zoals voorgeschreven staat, wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en jaarrekening. Ook is de berekening van de renterisiconorm vereenvoudigd. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien niet meer mogen bedragen dan 20% (30% voorwaterschappen) van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. Voor nadere informatie over het vorenstaande mogen wij u verwijzen naar de toelichting op de twee regelingen. Inzending van besluiten Het is ons opgevallen dat er in de besluiten omtrent de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen vaak geen vaststellingsdatum wordt vermeld. Ook wordt niet aangegeven of dit besluit in een openbare vergadering van het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden. Wij vragen uw aandacht hiervoor. Verder verzoeken wij in het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur op te nemen dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur is aangeboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan is vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten zijn toegezonden. 3/4

13 Ons kenmerk PZH B Digitate aanlevering van begroting en jaarrekening c.a. De provincie is overgegaan op het digitaliseren van ingekomen post. Om de verwerking van de stukken goed te laten verlopen verzoeken wij u de begrotings- en jaarstukken met bijbehorende stukken niet alleen fysiek. maar ook digitaal aan te laten leveren. De fysieke evenals de digitate begroting en jaarrekening dienen qua vorm en inhoud aan de wettelijke eisen te voldoen. Bij de digitale begroting en jaarrekening dient verder nog rekening gehouden te worden met het volgende: De informatie dient op eenvoudige wijze te kunnen worden ontsloten; onze voorkeur gaat er daarom naar uit dat gebruik wordt gemaakt van het voor het beschikbaar stellen van informatie veelgebruikte Acrobat-format (pdf-formaat). Om de informatie toegankelijk te maken is het van belang dat het bestand is voorzien van een uitgebreide index met de mogelijkheid te 'linken' naar de betreffende informatie (programma, paragraaf, bijlage, enzovoort). Informatie die vanwege de omvang is verdeeld over meerdere schermen (te denken valt daarbij aan meerjarenramingen of bijlagen met meerdere kolommen die niet op een pagina passen) dient leesbaar te zijn; dit betekent bijvoorbeeld dat kolommen met omschrijvingen op elk scherm moeten worden herhaald. Ook is het mogelijk geworden de stukken in te zenden door middel van een e-formulier van Financieel Toezicht op onze website Tot slot Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben getnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, Ph. Huisman hoofd afdeling Financieel Toezicht en Archiefinspectie Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. Afschrift aan: De raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten (ter informatie) 4/4

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

1 4 JUL Kopie aan: 9

1 4 JUL Kopie aan: 9 PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Lelystad Ingekomen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 1 4 JUL 2014 Kopie aan: 9 Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april

Toetsingsaspecten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) 1 april Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente (merge Gelderse colleges van B&W) telefoonnummer

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

III /04/2014

III /04/2014 Provincie Noord-Brabant III 10.1419815 30/04/2014 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Aan de raden van de gemeenten en besturen

Nadere informatie

REG.NR.: GEMEENTEIJSSELSTEIN - 0 APR SEKT j AFD./AMBT. Onderwerp

REG.NR.: GEMEENTEIJSSELSTEIN - 0 APR SEKT j AFD./AMBT. Onderwerp provincie ::\Jtrecht VERZONDEN 0 7 APR 2m CollegevanGedeputeerdeStaten Aan de raad van de gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein REG.NR.: GEMEENTEIJSSELSTEIN - 0 APR. 2010 OB TA/TK P 'thagoraslaan

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Brief financieel toezicht 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 provincie HOLLAND ZUID De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de raden van de Noord-Hollandse gemeenten. Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. W.J.C. de Wit-Scholten AD/KAB/IBT Telefoonnummer 023 514 4618

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college. Zaaknummer : : Fenno van Andel Portefeuillehouder : wethouder D.A.

Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college. Zaaknummer : : Fenno van Andel Portefeuillehouder : wethouder D.A. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college Zaaknummer : 495373 Steller : Fenno van Andel Portefeuillehouder : wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Onderwerp : Begroting 2016 - repressief toezicht Gevraagd

Nadere informatie

BEGROTINGSCIRCULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

BEGROTINGSCIRCULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Inhoud BEGROTINGSCIRCULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Inleiding...2 1. Proces Financieel toezicht in aanloop naar uw begroting 2018...3 2. Wij bepalen de vorm van toezicht...4 We houden repressief

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID provincie HOLLAND 1% ~U~~ Z~14 Gemeente Molenwaard F-~ ~.f Gedeputeerde Staten + r ~~e~. Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92 j. van. straalen@pzh.

Nadere informatie

Provincie Noord-Hollan

Provincie Noord-Hollan Noord-Hollan GESCAND OP 2 4 APR. 2015 Gemeente Wormerland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de raden van de Noord-Hollandse gemeenten. Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.L. Hordijk SVT/IBT Doorkiesnummer

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

Iv3 toetsingsbeleid en begrotingsgegevens EMU

Iv3 toetsingsbeleid en begrotingsgegevens EMU Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 19 lull 2005 Ons kenmerk 2005-0000139706 Colleges van B&W en Provinciale staten Onderdeel DGKB/FOBB inlichtingen J. Nijenhuis T (070)4268603

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

tttm provinde,..,:.1 groningen Ing. d.d.: 02 JAN.2014 Comm.; .FC

tttm provinde,..,:.1 groningen Ing. d.d.: 02 JAN.2014 Comm.; .FC Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Gronin Postbus 610 9700 AP GRONINGEN en Ing. d.d.: Comm.; Afd.: - tttm provinde,..,:.1

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Inkomende post

Inkomende post i Inkomende post - 6313 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 ' Nr. 63) 3/2-13:003/: ùriffie jlk. ' lnl,oarkispjit, april zo,a - -----,-------,,, jjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjj-j

Nadere informatie

Financieel toezicht De crisis voorbij?

Financieel toezicht De crisis voorbij? Financieel toezicht De crisis voorbij? Commissie ABF 25 november 2015 Even voorstellen Afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur Team Interbestuurlijk Toezicht Jenneke Hollebrandse Dick Schuurman 2 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus EA Den Haag

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Fluwelen Burgwal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 302 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders in Fryslân. Leeuwarden, 6 mei 2014 Verzonden,

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders in Fryslân. Leeuwarden, 6 mei 2014 Verzonden, Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders in Fryslân Leeuwarden, 6 mei 2014 Verzonden, Ons kenmerk : 01133465 Afdeling : Stafbureau Ondersteuning Bestuur en Directie Behandeld door : / +31 58 292

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Bijlage bij brief met kenmerk: 8114E517 /8114E522

Bijlage bij brief met kenmerk: 8114E517 /8114E522 Bijlage bij brief met kenmerk: 8114E517 /8114E522 Inhoudsopgave Begrotingsrichtlijnen en toetsingsaspecten (meerjaren)begroting 2016-2019 Inleiding... 2 Toetsingsaspecten... 2 Criteria repressief toezicht

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer Aan de gemeenteraad Van College van Burgemeester en wethouders Datum 29 juli 2014 Onderwerp mededeling Gedeputeerde Staten vaststelling gemeentegrenzen nieuwe gemeente Krimpenerwaard Zaaknummer 124168

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. 2007. Nr. : 07.0017 Dnst. : CS Bezwaren preventief toezicht begroting 2007. Leiden, 13 februari 2007. Het College verzoekt de Raad in te stemmen met bijgaande brief, inhoudende de gronden van bezwaar tegen

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer ONTVANGEN 7 MRT 2014 provincie ELDERLAND Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Geldermalsen T.a.v. het college Postbus 112 4190 CC GELDERMALSEN

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant GEMEENTE BOXTEL 2 0 MEI 2014 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Aan de raden van de gemeenten in Noord-Brabant afd. CD ovť kopie 9V info@brabant.nl

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

zaaknummer. 2bl3-00'6650

zaaknummer. 2bl3-00'6650 ."I ' provincie Bezoe/tacfres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Amhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Groningen Postbus 610 9700 AP GRONINGEN DGBK/BDF Financieel en inforrnate stelsel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact M. van der Ark T 070 441 75 04 m.vander.ark@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

ii nun ni'ii ii i uni ii ini

ii nun ni'ii ii i uni ii ini ii nun ni'ii ii i uni ii ini B17-009885 Gemeente įfí Bergen op Zoom Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Aan Mw. Drs. E. Breebaart, afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht Brabantlaan 1 Postbus 90151

Nadere informatie

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergaderdatum Juni 2011 Nummer 6352 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De raad van de gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB BARNEVELD telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november

Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W. 12 november Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Mergebrief met adreslijst van alle gemeenteraden in Gelderland (CRM) In kopie naar colleges van B&W telefoonnummer

Nadere informatie

$çmxffin LUTD. Prgvrncï HorrAND. 1. Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid

$çmxffin LUTD. Prgvrncï HorrAND. 1. Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid Lid Gedeputeerde Staten R.A.M. van der Sande Prgvrncï HorrAND LUTD $çmxffin Contact 070-441 70 13 ram.vander.sande@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U13.23793* *U13.23793* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Concernstaf Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Martijn de Quartel Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

Ingeval er vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de toetsingscriteria, zijn wij bereid een nadere toelichting te geven.

Ingeval er vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de toetsingscriteria, zijn wij bereid een nadere toelichting te geven. LuttenbergStraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Aan het AB van de gemeenschappelijke regeling Inlichtingen

Nadere informatie

provincie limburg

provincie limburg 1812201592075140004 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster E-mail FIN Ons kenmerk VpI. nummer Bijlage(n) 2015195906 Behandeld Telefoon Faxnummer Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten In de provincie Limburg

De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten In de provincie Limburg De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten In de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n)

Nadere informatie

Begrotingscirculaire gemeenten 2018

Begrotingscirculaire gemeenten 2018 Begrotingscirculaire gemeenten 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wij bepalen de vorm van toezicht 4 We houden repressief of preventief toezicht 4 Wanneer houden we repressief toezicht? 4 Wanneer houden we preventief

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Themacirculaire 2007

Themacirculaire 2007 Themacirculaire 2007 Provincie Zuid-Holland mei 2(X)7 1. inielding Na de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hebben de gezamenlijke toezichthouders (Interprovinciaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER. Kwestie van evenwicht!

GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER. Kwestie van evenwicht! GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER Kwestie van evenwicht! 2014 Inhoud INLEIDING... 4 INLEIDING... 4 EEN NIEUW KADER!... 5 INHOUD... 7 HOOFDSTUK 1... 8 FINANCIEEL TOEZICHT GEMEENTEWET (GW)... 8

Nadere informatie

ZUID. Begrotingscirculaire 2014-2017. provincie p^qlland. maart 2013

ZUID. Begrotingscirculaire 2014-2017. provincie p^qlland. maart 2013 provincie p^qlland ZUID Begrotingscirculaire 2014-2017 maart 2013 In deze begrotingscirculalre zijn de wettelijke criteria en een aanlal onderwerpen opgenomen die bijzondere aandacht verdienen met betrekking

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Financieel toezicht door de provincie

Financieel toezicht door de provincie Financieel toezicht door de provincie Waarom een brochure over toezicht op gemeentefinanciën? Op 7 maart 2002 is de Wet Dualisering Gemeente - bestuur inwerking getreden. Deze wet versterkt uw kaderstellende

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland 1 Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Aan de Raden van de Noord-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.L. Hordijk AD/KAB/IBT Doorkiesnummer +31235143467 hordijke@noord-holland.nl

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Begrotingscirculaire gemeenschappelijke regelingen

Begrotingscirculaire gemeenschappelijke regelingen Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenschappelijke regelingen Maart 2017 2 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 1 Vormen van toezicht 7 1.1 Repressief toezicht 7 1.2 Preventief toezicht 7 2 Toetsingsaspecten

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie