Waarom zijn we ermee opgehouden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom zijn we ermee opgehouden?"

Transcriptie

1 Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt.

2 Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen hun talenten versterken en ondersteunen bij hun uitdagingen. Jaarlijks weten ze wat er van hen wordt verwacht, wat zij mogen verwachten en hoe deze doelen bereikt worden. Dagelijks geven we feedback: wat er goed gaat, hoe ver ze zijn gevorderd en waar verbetering mogelijk is. Ook verwachten wij dat ze elkaar feedback geven en begeleiden hen hierin. Vorderingen worden niet alleen bijgehouden om prestaties te beoordelen, maar ook om te kijken of de methode (om de doelen te bereiken) effectief is geweest: was dit de beste manier voor deze personen om te leren? We bouwen werkvormen in voor samenwerking en daar waar nodig leren we ze zelfstandig te handelen en geven we werk op niveau. We vinden beweging en gezonde voeding belangrijk en daarom geven we voorlichting en is er wekelijks tijd ingeruimd voor sport. We kennen hun (thuis) situatie en voeren daar gesprekken over, mede om in te schatten in hoeverre dit invloed heeft op hun prestaties en welbevinden. Bij ernstige ziekte of handicaps is het mogelijk een presentatie te geven zodat de groep weet wat er speelt en welke invloed dit heeft. Dit alles om meer begrip voor elkaar te krijgen. We willen hen voorbereiden op de maatschappij en geven adviezen over een eventuele carrière. Die maatschappij is een enorme verandering aan het doormaken: we gaan van een kenniseconomie naar een transitietijdperk. Kennis is te vinden op internet, het gaat steeds meer om de toepassing van kennis en creativiteit. De uitdagingen waar we voor staan in de toekomst vragen om andere oplossingen en denkwijzen dan tot nu toe gangbaar waren. Dit alles doen we in een omgeving die zoveel mogelijk stimuleert, veiligheid biedt en waar vertrouwen wordt gegeven. Een omgeving waar iedereen een actieve rol heeft en duidelijk is waar we naartoe werken. Met liefde, overtuiging en de vrijheid om te leren dit gunnen we onze kinderen. Is dit niet een prachtig voorbeeld voor onze eigen medewerkers? Waarom doen we het te weinig, waarom gunnen wij het onszelf niet? Duurzame inzetbaarheid in de klas Laten we eens onder de loep nemen hoe een leerkracht dat doet: aan het begin van een schooljaar worden er regels in de klas vastgesteld. Deze regels zijn nodig om een goede leeromgeving te garanderen en om een veilig werkklimaat te scheppen. De leerkracht weet in grote lijnen wat hiervoor nodig is. Dat weten zij door hun ervaring, kennis en overtuigingen. Ze zien het kind niet alleen als scholier, maar als mens. Dat betekent dat niet alleen op school invloed wordt uitgeoefend, maar ook daarbuiten: ouders, maatschappij, gezondheid etc. Ze weten wat de leerlingen moeten leren om voorbereid te zijn op de toekomst. Met deze kennis en wetenschap krijgen leerlingen, daar waar mogelijk, inspraak op deze regels. Dat maakt dat ze zich meer betrokken voelen. Het gaat uiteindelijk over hen. De regels die worden afgesproken, werken alleen als er een duidelijk kader is dat niet te vaag of alleen voorschrijvend is. Als deze kaders vastberaden worden vastgelegd, met oog voor de situatie, kan je een leerling in zijn/haar kracht zetten. Die zal dan eerder denken: Ik doe dit omdat we weten waarom het goed voor ons is en we hebben het zo afgesproken. Wederom een prachtig voorbeeld in de klas: hoe je regels kunt omzetten van iets statisch naar een gedragsverandering door betrokkenheid en eigenaarschap. De voorbereiding op de toekomst waar technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is de reden waarom de 21st century skills momenteel worden ingevoerd (zie figuur 1). Daarbij horen competenties zoals: Probleem oplossend vermogen. Kritisch denken. Zelfstandigheid. Samenwerking. Sociale en communicatieve vaardigheden. Creativiteit. ICT geletterdheid. 2/7

3 Duurzame inzetbaarheid in de school/ organisatie Wellicht zonder er de naam duurzame inzetbaarheid aan te geven, doen we dit al met onze leerlingen. Wat wordt eigenlijk verstaan onder deze term? Voor organisaties en medewerkers brengt de World Health Organization een mooie focus aan ten aanzien van duurzaam werk: Het onderhoud en de promotie van de gezondheid, motivatie en werkcapaciteit van de werknemer. Het verbeteren van de werkomgeving en van het werk teneinde deze veilig, gezond en, indien mogelijk, ontwikkelingsgericht te laten zijn. Het ontwikkelen van een arbeidsorganisatie en cultuur (inclusief managementsystemen, personeelsbeleid enz.) in een richting die ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk ondersteunen. Als je deze focuspunten op je laat inwerken, zie je wederom de parallel met wat wij leerlingen willen bieden. Stel jezelf bijvoorbeeld eens de vraag: hoe stimulerend is de leeromgeving (c.q. het klaslokaal) voor onze leerlingen? En hoe stimulerend is de leeromgeving (de leerkrachtenruimte) voor leerkrachten? Of: In hoeverre creëren wij een veilige leeromgeving voor leerkrachten? Waarom geen gezondheidsdag of sportactiviteiten voor leerkrachten? Wat betekenen de 21st century skills voor onszelf, want ons staat dezelfde toekomst te wachten. Nogmaals: het goede voorbeeld geven wijzelf, maar passen het niet of te weinig op onszelf toe. Hebben wij als organisatie een duidelijk beeld van wat duurzame inzetbaarheid is en wat onze leerkrachten nodig hebben, is nog zo n vraag. Zijn onze kaders duidelijk, vastberaden, met oog voor de situatie en zetten wij medewerkers in hun kracht? Duurzame inzetbaarheid is, bij uitstek, een dynamiek tussen medewerker en organisatie; het vloeit in elkaar over, waardoor synergie zou moeten ontstaan. De organisatie moet zich constant de vraag stellen: als dit wordt verlangd van de medewerkers, bieden wij, als organisatie, dat ook? Wie willen wij zijn, wat is onze identiteit? Hoe blijven wij aantrekkelijk voor medewerkers? Leven - betrokken Hoe meer identiteit, hoe meer dit medewerkers zal aantrekken die zichzelf hierin terugvinden, hoe meer intrinsieke beloning, hoe meer gezondheid en welzijn. Kortom, hoe duurzamer inzetbaar. Dezelfde vragen gelden ook voor de medewerker. Zij hebben hier eenzelfde verantwoordelijkheid in. Dit proces en deze vragen zijn (net als in de klas) een ontdekkingstocht waarover je met elkaar praat. Duurzame inzetbaarheid houdt niet alleen in dat we medewerkers gezond, gemotiveerd en productief tot de pensioenleeftijd werkend houden, maar dat wij hen ook laten mee ontwikkelen met de huidige en toekomstige tijd. Als we kijken naar het onderwijs dan stomen we kinderen klaar voor de maatschappij en de arbeidsmarkt en ondersteunen hun bij de ontdekking wie ze zijn, willen zijn en kunnen zijn. De leerlingen van nu zijn de medewerkers van morgen en organisaties moeten zich hier bewust van zijn en hierin meebewegen. Want als de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen en organisaties hier geen ruimte voor bieden, doen wij dan iets niet goed of leren wij onze leerlingen niet de juiste vaardigheden? Door duurzame inzetbaar te zien als iets wat moet volgens de CAO en het opleggen zonder oog te hebben voor de situatie en door over medewerkers te praten en niet met hen, krijgt het een voorschrijvend en in nog ergere gevallen een dwingend karakter. Medewerkers krijgen vervolgens de neiging om het te zien als iets wat moet of gebruiken het opportunistisch waardoor het zijn doel voorbij schiet. Werken - ondernemend Sociale en culturele vaardigheden Communiceren Kritisch denken Kernvakken Samenwerken Taal & Rekenen Onderwijs in de 21e eeuw Creativiteit Probleem oplossend vermogen ICT geletterdheid Leren - nieuwsgierig De medewerker weer als een mens zien, in de context van nu en de toekomst, vraagt om andere manier van denken, leren en doen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen, zal een gehele loopbaan bij één werkgever doorbrengen steeds zeldzamer worden. Zoals gezegd zullen organisaties en medewerkers (en ook de leerlingen die wij voorbereiden op de toekomst) Duurzame inzetbaarheid is, bij uitstek, een dynamiek tussen medewerker en organisatie. Uit onderzoek (CAOP Research & Europa (maart 2013). Duurzaam inzetbaar en mobiel. Secundaire analyse POMO 2012 voor het Primair Onderwijs) blijkt dat medewerkers het moeilijk vinden te benoemen wat de werkelijke belemmeringen zijn om mee te groeien uit angst hun baan te verliezen. Ze zijn (nog) niet gewend om de leidinggevende te vertrouwen en daardoor tot de kern van ervaren problemen te komen. Of ze denken dat er toch geen oplossing zal zijn. Daarnaast lijkt er een kloof te zijn tussen wat leidinggevenden denken waar medewerkers behoefte aan hebben en wat ze uit zichzelf zouden willen doen. Met beleid proberen we het deels te ondervangen, maar een echte verandering komt tot stand door met elkaar in gesprek te gaan: wat heeft de organisatie nodig om goed onderwijs te geven en wat heeft de medewerker nodig aan begeleiding en eventueel maatwerk om hieraan te voldoen? Welke factoren naast kennis en vaardigheden hebben invloed op deze medewerker? Is er een bijzondere privé omstandigheid of zijn er gezondheidskwesties die hier een positieve of negatieve invloed op hebben? De medewerker is niet alleen medewerker, maar ook mens. Uit onderzoek (Veldkamp, Rogier van Kalmthout (januari 2014). Issuemonitor duurzame inzetbaarheid Q4 2013) blijkt dat een leidinggevende het moeilijk vindt privé zaken te bespreken, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat medewerkers hier voor het merendeel geen probleem mee hebben. De kunst is dus een open gesprek te kunnen voeren en te kijken naar het eigen goede voorbeeld dat de school al geeft als het om leerlingen gaat. moeten meebewegen met ontwikkelingen. Bepaalde beroepen (en dus ook organisaties die niet mee veranderen) sterven uit. We willen graag denken in baangarantie (zie ook de Wet Werk en Zekerheid), maar zullen steeds meer toegroeien naar werkgarantie: een loopbaan bij verschillende werkgevers. Welke toegevoegde waarde heb je als organisatie en/of medewerker? figuur 1: 21st century skills 3/7

4 Samen kom je tot betere oplossingen. Wat staat ons dus te doen? De hoeveelheid informatie die over dit onderwerp te vinden is, werkt bijna verlammend: waar moet je beginnen, hoe zorg je ervoor dat dit niet alleen beleid wordt dat is dichtgetimmerd met regels, maar een duidelijke visie met kaders heeft? Hoe zorg je dat het niet alleen voor oudere medewerkers geldt, maar voor iedereen? Welke aanpak garandeert succes? Realiseren we ons wat we nu doen: in het onderwijs, maar ook Nederland, voorzien veel instrumenten en beleid in het ontzien van medewerkers. Kijk naar het voormalige BAPO, het huidige seniorenverlof. Meer vrij geven en/of ontzien maakt een medewerker niet altijd effectiever en langer inzetbaar. Wederom is uit diverse onderzoeken (Didier Fouarge, Andries de Grip, Raymond Montizaan (2013), Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs) gebleken, dat juist ontwikkelen, ongeacht de leeftijd, bijdraagt aan effectiviteit en tevredenheid. Leeftijd is niet alleen bepalend voor de motivatie en inzet. Functieduur en de mate waarin uitdaging te vinden is in het werk zijn grotere voorspellers voor motivatie of uitvalrisico. gewerkt. Betrek hen bij het proces, maak samen een plan van aanpak. Geef bij medewerkers aan dat er plannen zijn om vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid. Een vervolgstap is dus bewustwording, informatie over het onderwerp delen en het in een context plaatsen: waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk? Dit is niet een HRM-feestje, maar van belang voor iedereen die in de organisatie werkt. Vraag om meedenkers. Het beleid heeft direct invloed op hen, zij zouden een belangrijke inbreng moeten hebben. Verken met medewerkers wat het transformatietijdperk (waar leerlingen op worden voorbereid) voor onszelf betekent; op organisatie- en medewerkersniveau en welke HR-instrumenten of welk beleid (zoals duurzame inzetbaarheid) daarbij kan ondersteunen. Oplossingen moeten vooral niet alleen door een leidinggevende of de HR functionaris bedacht worden! Onze collectieve intelligentie is groter dan wij denken, samen kom je tot betere oplossingen. Schep kaders die duidelijk zijn, creëer betrokkenheid voor de afspraken die je hierover maakt, heb oog voor de situatie. Een kant-en-klaar beleidsmodel voor duurzame inzetbaarheid zou voorbij gaan aan de eigenheid van de organisatie en de medewerkers. Laat ik even terug gaan naar ons eigen voorbeeld hoe we met leerlingen omgaan: kijk naar wat er is, waar behoefte aan is bij zowel de organisatie als de medewerker, weet welke doelen je wil bereiken. Van leerlingen wordt ook niet verwacht dat ze in één keer een grote stap kunnen maken en we geven ze zelfs de ruimte om van ervaring te leren. Het zal een leerproces zijn en het is raadzaam om niet teveel tegelijk te willen. Dit proces kan er als volgt uitzien: Begin bij het begin: Wat houdt duurzame inzetbaarheid in? Verdiep je in de materie. Hoe staat het ervoor in onze organisatie: een mooi instrument om het beeld te vormen is SPP: Strategische personeelsplanning. Als duidelijk is hoe de organisatie ervoor staat: welke doelen wil je bereiken of welke ambities heb je en welke middelen stel je hiervoor beschikbaar. Schep kaders: bereid het voor en creëer betrokkenheid: Informeer leidinggevenden. Duurzame inzetbaarheid is een vaag begrip voor de meeste medewerkers en soms ook voor leidinggevenden die hier nog niet bewust mee hebben Ga aan de slag: Breng eens in beeld hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen (zie voorbeeld op volgende pagina). Ga aan de hand hiervan het gesprek aan en kijk welke oplossingen voor meerdere personen kunnen gelden of welke oplossingen op maat gemaakt kunnen worden. Zorg dat je ruimte houdt om maatwerk te kunnen bieden en wees daar transparant in. Leer ervan: Werkt het? Of schiet het zijn doel voorbij? Evalueer wat je hebt gedaan en stel het zo nodig bij. Zorg dat het beleid/gedrag wordt geborgd: integreer het in bijvoorbeeld het scholingsplan, functioneringsgesprekken etc. De kunst is een open gesprek te voeren en te kijken naar het eigen goede voorbeeld dat de school al geeft als het om leerlingen gaat. 4/7

5 Durf buiten gebaande paden te treden en kijk naar de mogelijkheden. Een schoolvoorbeeld: Duurzame inzetbaarheid bevat begrippen zoals: mobiliteit, inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit, flexibiliteit en professionaliteit. Een terrein waarop wij ons tot nu toe nog niet vaak begeven is levensstijl advies. Het geeft, net als bij leerlingen, inzicht in leefgewoonte, welbevinden en gezondheid. Typisch om te bedenken dat onze kinderen hierover advies krijgen van consultatiebureaus, de schoolarts, school etc., maar slechts 6% van de werkgevers in onderwijs (Didier Fouarge, Andries de Grip, Raymond Montizaan (2013). Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs) dit mogelijk maakt voor medewerkers. Ook hier geldt dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker als het gaat om eigen gezondheid en leefgewoonte en daar als volwassene zelf keuzes in kan maken. Dat moet vooral zo blijven, maar voorlichting hierover kan heel verhelderend werken. Het geeft niet alleen inzicht voor de persoon, maar als alle gegevens samen worden bekeken (globaal, niet te herleiden naar personen), kan de organisatie aanknopingspunten vinden om duurzame inzetbaarheid veel gerichter aan te pakken. Het Vervangingsfonds heeft in dit kader het afgelopen jaar een pilot opgezet met HAN Seneca. Zij zijn een onderdeel van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) Sport en Bewegen en is het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid. Cijfers en zo Google geeft resultaten op het begrip duurzame inzetbaarheid. Er zijn resultaten op de zoekterm duurzame inzetbaarheid in het onderwijs. In de overheidssector heeft 53% van leidinggevenden van duurzame inzetbaarheid gehoord. Slechts 17% van medewerkers kennen dit begrip en weten ongeveer te beschrijven wat daaronder wordt verstaan. 70% van zowel leidinggevenden als medewerkers vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen duurzame inzetbaarheid. In 7% van de bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, vindt men het niet succesvol. Reden hiervoor: medewerkers anticiperen niet of het beleid werkt niet zoals het moet. Bij bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, voelt 70% van de medewerkers zich gemotiveerd ten opzicht van 48% van medewerkers die in een bedrijf werken waar duurzame inzetbaarheid niet is ingevoerd. Ten aanzien van betrokkenheid/eigenaarschap: 67% van leidinggevenden vinden dat ze medewerkers waardering geven voor hun werk. 30% van de medewerkers ervaart dit hetzelfde. 87% van medewerkers vindt het geen probleem als de psychosociale arbeidsbelasting door de leidinggevende wordt geagendeerd en besproken. 25% van de leidinggevenden die werken in een organisatie waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, vindt dat het beleid voor medewerkers te vrijblijvend is. Slechts 17% van leidinggevenden vindt dat er aandacht is voor stresspreventie. 7% van de medewerkers hebben het idee dat er iets aan stresspreventie wordt gedaan. Nog geen 10% van onderwijs- en overheidsorganisaties voorzien in het geven van life style advies. Juist dit advies wordt door medewerkers die het hebben gekregen, als grootste eye-opener gezien voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. In bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, zijn 80% van de gesprekken over functioneren, gezondheid, ontwikkeling etc. met medewerkers structureel ingepland ten opzicht van 45% van de gesprekken bij bedrijven waar duurzame inzetbaarheid niet is ingevoerd. HAN Seneca heeft een bus waarin alle faciliteiten aanwezig zijn om testen uit te voeren. Deze bus komt letterlijk bij je voor de deur. Medewerkers die willen, kunnen zich laten onderzoeken op de volgende punten (de testen kunnen worden uitgebreid of aangepast): Mentale gezondheid/welbevinden. Fysieke gezondheid. BRAVO (beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning). De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport voor de medewerker. De scores worden vergeleken met de gemiddelde scores van een relevante vergelijkingsgroep, zodat er inzicht is of er gemiddeld, beneden gemiddeld of boven gemiddeld is gescoord. Daarbij worden adviezen op maat gegeven om de gezondheid c.q. vitaliteit te verbeteren. Op organisatieniveau komt een groepsrapportage. Hierin wordt stilgestaan bij de gezondheidstoestand van de medewerkers en is er nagegaan of het werk hier invloed op heeft. Daardoor kan er naast een beweeg- en voedingsadvies ook advies op medisch vlak en op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden geven. Stel je voor dat geconcludeerd wordt dat het merendeel van de medewerkers te weinig beweegt en/of spanning ervaart, zou je dan in overleg met je team kunnen kijken of een groep van hen behoefte heeft om gefaciliteerd te worden om bijvoorbeeld 1 uur in de week een yogales op school te krijgen? Heel veel andere interventies zijn ook denkbaar. Durf buiten gebaande paden te treden en kijk naar de mogelijkheden (er is al een gymlokaal, het is eventueel ook leuk om het op een later moment met leerlingen te doen etc.). 5/7

6 Conclusie Is er antwoord op de vraag: Waarom zijn we ermee opgehouden? Eigenlijk niet duidelijk genoeg. We realiseren onvoldoende wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en hoe we dit vorm kunnen geven. De wijze waarop we leerlingen begeleiden, ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst heeft veel overeenkomsten met de onderdelen die onder duurzame inzetbaarheid worden verstaan. Het zou helpen hier voorbeeld aan te nemen. Daarbij kan je niet vooraf al vaststellen welke instrumenten hiervoor nodig zijn, want dan ga je ervan uit dat elke situatie hetzelfde is. Om te komen tot kaders die bijdragen aan de duurzaamheid van zowel de organisatie als de medewerker, is een procesaanpak waarbij alle betrokkenen inspraak hebben, essentieel voor een succesvol resultaat. Leer van het proces met de leerlingen, waaraan jullie dagelijks bijdragen en leer ook samen! Waar kunnen wij bij helpen? De consultants van OSGMetrium kennen het onderwijs van binnenuit en zijn daarmee in staat het goede gesprek te voeren met de klanten. Wij spreken de taal van het onderwijs en onze adviezen sluiten dan ook aan bij de belevingswereld van het onderwijs. Als je anders kijkt, zie je meer. Wij realiseren dat veel beleid, instrumenten en interventies aanwezig zijn, maar deze worden niet altijd bewust ingezet om medewerkers productief, gemotiveerd en gezond hun loopbaan te ontwikkelen. Het zal niet altijd gaan om andere dingen doen, maar de dingen anders doen. Naast kwaliteit voor de inhoud, hechten wij ook waarde aan de kwaliteit van het proces: duurzame inzetbaarheid vraagt op alle niveaus om kennis, verantwoordelijkheid en de bereidheid om hiermee aan de slag te willen. Uiteindelijk draagt dit bij aan welbevinden wat zich doorvertaalt in een lager verzuim, minder gedwongen uitstroom en het beter behalen van doelen van zowel de organisatie als het individu. Niet onbelangrijk: er zijn subsidies te verkrijgen voor de invoering van duurzame inzetbaarheid! Wij helpen u graag. 6/7

7 Auteur: Miranda van der Meulen Consultant OSGMetrium zet zich in om de gehele bedrijfsvoering van scholen eenvoudiger te maken. Wij doen dat door zorg uit handen te nemen en bureaucratie tegen te gaan, zodat er zoveel mogelijk tijd, geld en energie naar het directe onderwijs gaat. Door het verbinden van onze kennis en onze mensen met de organisatie en mensen van onze klant ontwikkelen we met elkaar nieuwe oplossingen voor het onderwijs. Eenvoudige oplossingen die we toepassen zonder te verzanden in bureaucratie. Want eenvoud werkt. OSGMetrium is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen OSG en Metrium. Afzonderlijk zetten OSG en Metrium zich al vanaf 1925 in voor het Nederlandse onderwijs. OSGMetrium behoort daarmee tot de meest ervaren bureaus op het gebied van bedrijfsvoering, organisatieadvies en personeelsdiensten. Wij werken voor 425 schoolbesturen, scholen, medewerkers en leerlingen vanuit 9 vestigingen verspreid over heel Nederland, wat persoonlijk contact makkelijk maakt. OSGMetrium Schepen Bierwischstraat HZ Arnhem T E I eenvoud werkt.

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH)

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Nieuwsgierigheid een basis in de school? Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Sanne Dekker Neuropsycholoog, onderzoeker

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Training Creatief denken

Training Creatief denken Training Creatief denken Creatief denken: een oplossing voor elk probleem Creatief denken is vandaag de dag een must. De markt verandert razendsnel en als je niet innovatief bent, loop je achter de feiten

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

De workshop Persoonlijk leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Persoonlijk leiderschap wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap, je leven leiden vanuit je kracht Hoe geef je leiding aan jezelf? En wat is daar eigenlijk het belang van? Het is heel verstandig om eens in de

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Ontdek je managementsupport.nl/event

Ontdek je managementsupport.nl/event e-pocket Ontdek je managementsupport.nl/event Beste talentvolle professional, Bedankt dat je de e-pocket Ontdek je talent hebt gedownload! Met deze e-pocket kun je een eerste stap zetten om je persoonlijke

Nadere informatie

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de als democratische oefenplaats Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk!

Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Haal het beste uit jezelf met een training van het A+O fonds Rijk! Ontdek en gebruik je talenten en competenties: Maak stappen in je loopbaan

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Inspelen op levensfasen van je medewerkers bij het bepalen van beloning

Inspelen op levensfasen van je medewerkers bij het bepalen van beloning Inspelen op levensfasen van je medewerkers bij het bepalen van beloning Met je beloningskeuzes inspelen op de levensfase waarin je medewerkers zitten. Wat levert dat op en hoe pak je het aan? De arbeidsmarkt

Nadere informatie

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan Context Netspar Brief Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen jaren sterk veranderd:

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder Jan Booij, tri-plus Programma Wie ben ik Duurzame Inzetbaarheid? Wat speelt een rol? Aanpak Wat kun je als OR Afsluiting Wat is het profiel van een

Nadere informatie

Verwonderen Ontdekken Onderzoeken

Verwonderen Ontdekken Onderzoeken Verwonderen Ontdekken Onderzoeken Op reis naar toekomstvaardige leerlingen! Visiedocument Samenwerkingsschool de Nijewier Tjalleberd Datum: 25 maart 2019 Versie: vastgesteld Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

VBZ ARBEIDSMARKTCONFERENTIE MET LEF KOERSEN OP KANSEN EIGEN REGIE IS HET DUURZAME MEEDOEN Oktober 2017 Tinka van Vuuren

VBZ ARBEIDSMARKTCONFERENTIE MET LEF KOERSEN OP KANSEN EIGEN REGIE IS HET DUURZAME MEEDOEN Oktober 2017 Tinka van Vuuren VBZ ARBEIDSMARKTCONFERENTIE MET LEF KOERSEN OP KANSEN EIGEN REGIE IS HET DUURZAME MEEDOEN Oktober 2017 Tinka van Vuuren EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de Zorg: een deskundige partner voor werkgevers Ontstaan

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

Dynamiek op de academische arbeidsmarkt. Employability, vitaliteit en werkvermogen: Drie pijlers van duurzame inzetbaarheid Tinka van Vuuren

Dynamiek op de academische arbeidsmarkt. Employability, vitaliteit en werkvermogen: Drie pijlers van duurzame inzetbaarheid Tinka van Vuuren Dynamiek op de academische arbeidsmarkt Employability, vitaliteit en werkvermogen: Drie pijlers van duurzame inzetbaarheid Tinka van Vuuren 24 november 2016 SoFoKleS Stelling Een goede werkgever is verantwoordelijk

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Vitaliteit, een gezonde leefstijl betekent een duurzame organisatie

Vitaliteit, een gezonde leefstijl betekent een duurzame organisatie Workshop Vitaliteit Vitaliteit, een gezonde leefstijl betekent een duurzame organisatie Vitaliteit staat steeds vaker bij bedrijven op de prioriteitenlijst. En terecht, vitale medewerkers zijn onder andere

Nadere informatie

Training Vitaliteit. Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht

Training Vitaliteit. Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht Training Vitaliteit Vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht Je hebt voldoende beweging, je eet gezond en je zorgt dat je op tijd je rust en ontspanning neemt. Kortom, je zit lekker in je vel. In één

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

Tinka van Vuuren Open Universiteit

Tinka van Vuuren Open Universiteit Vitale mensen in gezonde bedrijven 22 november 2018 Eigen regie op gezondheid Tinka van Vuuren Open Universiteit Als je weinig beweegt, heb je sneller een slecht humeur en geen zin om dingen te doen Is

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Openbaar en betekenisvol: wij dagen de 21 e eeuw uit!

Openbaar en betekenisvol: wij dagen de 21 e eeuw uit! Openbaar en betekenisvol: wij dagen de 21 e eeuw uit! zelfbewust eigentijds ambities kritisch ondersteuning open uitdaging ruimdenkend samen ondernemend betrokken oog voor de wereld vrijheid creatief daadkracht

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf!

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Peter Dona Er is en er wordt steeds meer geschreven, onderzocht en nieuwe methoden bedacht om de leefstijl van werknemers positief te veranderen.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen Eindbijeenkomst 3 juni Inhoud presentatie Waarom dit project De visie op duurzame inzetbaarheid Behoefte-inventarisatie in de branche Aan de slag met DI:

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Levensfasebeleid bij Viataal

Levensfasebeleid bij Viataal Levensfasebeleid bij Viataal Kijken door een andere bril! Viataal is gefuseerd met de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. In 2010 presenteren wij ons onder een nieuwe naam en met een nieuwe

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE 2E MONTESSORISCHOOL HET WINTERKONINKJE,

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE 2E MONTESSORISCHOOL HET WINTERKONINKJE, TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE 2E MONTESSORISCHOOL HET WINTERKONINKJE, december 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje Gespreksleidraad Werkstress Informatieboekje Inleiding in opdracht van Stress, een goed gesprek helpt Stress, soms is het handig. Stress houdt je scherp voor korte piekmomenten en in acuut bedreigende

Nadere informatie

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl

Marjolein Vloothuis m. 06 177 04 356 www.vloothuisadvies.nl Almere, 2010. Beste lezer, Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een thema dat wellicht ook in uw bedrijf of organisatie actueel is. Deze presentatie is slechts een impressie over wat zich thans afspeelt

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Motiveren is de sleutel

Motiveren is de sleutel Motiveren is de sleutel 1 Werken aan betere bedrijfsresultaten door je medewerkers te motiveren Motivatie is de sleutel Een medewerker die van binnenuit gemotiveerd is voor zijn werk, kan ook saaie of

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie