Bedrijventerrein Oosterveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijventerrein Oosterveld"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 2.1. Bestemmingplan Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit 4 3 Parkmanagement 3.1. Diensten parkmanagement Basispakket Contributie parkmanagement, kosten per kavel 6 4 Vergunningen 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader van het Activiteitenbesluit Gebruiksbesluit Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden 9 5 Praktische informatie 5.1 Bodem Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot Nutsvoorzieningen en glasvezel Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Uitweg 12 6 De uitgifteprocedure en koop 6.1 Uitgifteprocedure Grondprijzen Reservering Optie Aankoop Notaris Kadaster Termijnen 14 7 Overige informatie 7.1 Informatieadressen Aantal handige internetsites Bijlagen (op usb-stick) 15 Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 2

3 1 Inleiding Ten noordoosten van Hengelo ligt bedrijventerrein Oosterveld. Het terrein ligt nabij de afslag Hengelo Noord, tussen de snelweg A1 en de Oldenzaalsestraat (tot aan de gemeentegrens met Dinkelland). Het is ruim 23 hectare groot en er is 15 ha uitgeefbaar als bedrijfsgrond. Het terrein is volledig bouwrijp en wordt sinds 2009 uitgegeven In 2009 en 2010 hebben zich de eerste bedrijven op het terrein gevestigd Profiel bedrijven Bedrijventerrein Oosterveld is een regulier gemengd bedrijventerrein in Hengelo. Er is ruimte voor bedrijven uit de sectoren: industrie (zoals kleinschalige productiebedrijven, elektrotechnische bedrijven); bouw; transport en distributie; dienstverlening (zoals installatie-, reparatiebedrijven, drukkerijen), niet zijnde zakelijke dienstverlening (dus geen solitaire kantoren); groothandel, al dan niet met showroom (showrooms voor detailhandel zijn, evenals detailhandel, niet toegestaan op dit bedrijventerrein). Een uitzondering hierop vormt detailhandel van zogeheten abc-goederen (a)uto s, (b)oten en (c)aravans. De 42 bouwkavels hebben een grootte van ca tot 8000 m 2. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan op het bedrijventerrein Aanbieden grond aan planontwikkelaars Voor een aantal percelen hebben bouwbedrijven het eerste recht van koop/bouw. Dit betreft de bouwbedrijven: Ten Tije Groep (www.tentijegroep.nl); Holtdijk Projectontwikkeling / Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV (www.holtdijk.nl; Bouwbedrijf Munster (www.bouwbedrijfsmunster.nl). Nadere informatie hierover kan worden verkregen bij de accountmanager Bedrijven voor bedrijventerrein Oosterveld, Hans Jansink, telefoon (074) Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 3

4 2. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan De volledige documenten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan kunt u vinden op de website van de gemeente Hengelo (www.hengelo.nl). Hieronder enkele belangrijke bepalingen uit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan Bestemmingplan Het Oosterveld is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan A1 zone. Op bedrijventerrein Oosterveld mogen zich bedrijven vestigen die vallen binnen de milieucategorieën 1 t/m 3. De bedrijven die onder deze categorieën vallen zijn meestal de wat kleinere bedrijven die geen zware industrie uitoefenen. Detailhandel is niet toegestaan op het terrein. Verkoop van producten via internet is bespreekbaar. De volgende factoren spelen een rol bij de beoordeling of een bedrijf wordt beschouwd als zijnde detailhandel: er is een kassa aanwezig; er is een showroom; omzetgegevens (aantoonbaar dat detailhandel miniem is); ruimtebeslag (aantoonbaar dat ruimte t.b.v. detailhandel beperkt is); er wordt geadverteerd voor particuliere verkoop (folders); internet. Beoordeling van bovenstaande factoren is maatwerk en gebeurt in eerste instantie door de afdeling Vergunningen van de gemeente Hengelo in nauwe samenwerking met het uitgifteteam (zie ook verderop in de tekst) Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit Het beeldkwaliteitplan beschrijft de voorwaarden waaraan de gebouwen op Oosterveld moeten voldoen. Enkele belangrijke uitgangspunten uit het beeldkwaliteitplan zijn hieronder opgesomd: De toegestane bouwhoogte is afhankelijk van de positie binnen het terrein. Alle accenten van de eerste orde vormen de hoogste gebouwen van het bedrijventerrein, namelijk maximaal 24 meter (voor nadere uitleg wordt naar het beeldkwaliteitplan verwezen). Alle gebouwen die tussen de Oldenzaalsestraat en de laan liggen hebben de hoogte van maximaal 12 meter. De zuidelijke rand mag een hoogte hebben van 15 meter; Ten minste 30% van een bedrijfspand op zichtlocaties dient een minimale hoogte van 6 meter te hebben aan de voorzijde. Op deze wijze wordt een te grote differentiatie in hoogteopbouw voorkomen; Opslag dient binnen de perceelsgrens plaats te vinden en visueel afgeschermd te worden, zodat deze niet zichtbaar is vanaf het openbaar gebied. Op deze wijze heeft dit een minimale negatieve invloed op de beeldkwaliteit van het plangebied; Er moet, bij ieder bouwwerk, gestreefd worden naar een uitgebalanceerde compositie van materialen en kleuren met een koude versus warme uitstraling. Onder de eerste groep vallen staal, beton, glas, lichtgrijs hoogwaardig damwandprofiel en antraciet/zwart geglazuurd baksteen, tot de tweede groep behoren geglazuurd baksteen in bruin- tot roodtinten, hout, koper, keramische tegels in bruin- tot roodtinten. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 4

5 3 Parkmanagement Om de kwaliteit van het bedrijventerrein nu en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd. Verantwoordelijk voor het parkmanagement op Bedrijventerrein Oosterveld is Klapwijk Parkmanagement B.V.. Alle bedrijven die zich vestigen worden lid van de Coöperatie. Deze regelt en coördineert diverse taken en diensten waarbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven. Het parkmanagement levert een belangrijke bijdrage aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein. Het gezamenlijk inkopen van diensten leidt tot een kostenreductie. Dit geldt vooral voor diensten waarvan elke ondernemer gebruik maakt. 3.1 Diensten parkmanagement Het parkmanagement levert een aantal verplichte standaarddiensten (het basispakket) en een aantal optionele diensten (het pluspakket). Er is bewust gekozen voor een beperkt pakket. Parkmanagement moet zichzelf bewijzen. Als blijkt dat na verloop van tijd de ondernemers meer diensten gezamenlijk willen afnemen, zal dat op dat moment door de ondernemers in de Coöperatie worden geregeld. Naast het verplichte pakket kan de Coöperatie te zijner tijd besluiten tot een facultatief pakket. De statuten en het Reglement zijn vastgesteld en op te vragen bij de Coöperatie. 3.2 Basispakket Gebiedsbeveiliging Collectieve beveiliging is één van de pijlers van parkmanagement. Op bedrijventerreinen is vaak een hoge frequentie van inbraken te zien. Beveiliging kan de hoeveelheid inbraken sterk verminderen. Een goede beveiliging verhoogt de kwaliteit en sfeer op een bedrijventerrein en kan via collectiviteit interessante kostenvoordelen opleveren voor de ondernemers. Gebiedsbeveiliging wordt geregeld via een collectief contract van de Coöperatie met een beveiligingsbedrijf. De parkmanager zal de keuze voor het beveiligingsbedrijf voorbereiden. De kosten voor gebiedsbeveiliging zitten in de algemene bijdrage van de leden aan de Coöperatie. Elke eigenaar van een gebouw kan voor gebouwenbeveiliging aansluiten bij de collectieve (raam)overeenkomst die door de coöperatie wordt afgesloten. Gezien de ligging van Oosterveld en het feit dat er een beperkt aantal toegangswegen zijn is beveiliging van het terrein via cameratoezicht het meest voor de hand liggend. Naar verwachting geven twee camera s voldoende beeld van de bewegingen. Via intelligente software kunnen verdachte bewegingen worden gelokaliseerd. Op basis hiervan zal na tussenkomst van een meldkamer de beveiliger actie moeten ondernemen. De kans op criminaliteit en vandalisme neemt hierdoor af. Tevens wordt de opsporing makkelijker en de kans op aanhouding groter. Door de aanwezigheid van cameratoezicht zijn verzekeraars wellicht bereid extra korting op de verzekering te geven. Hierdoor kunnen de kosten weer geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend. Afvalinzameling Met collectieve afvalinzameling kunnen belangrijke kostenvoordelen voor de bedrijven worden behaald. Daarnaast biedt deze dienst vanuit het oogpunt van verkeer en duurzaamheid het belangrijke voordeel dat slechts één afvalinzamelaar in plaats van vele verschillende inzamelaars op het bedrijventerrein rondrijden. Bewegwijzering Bewegwijzering draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Oosterveld en is identiteitsbepalend. Voor de identiteit van het terrein is het gewenst om eenheid uit te stralen in de bewegwijzering. Het gaat zowel om de nieuwe bewegwijzering zelf, als om het onderhouden en het vernieuwen van de bewegwijzering tijdens parkmanagement. Onderhoud van de haag Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 5

6 In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat (vanuit kwaliteitseisen) in bepaalde gedeelten van het bedrijventerrein een haag als afscheiding van de privaat-openbare ruimte moet worden geplaatst (op kavel van de bedrijven). Vanwege de eenduidigheid in kwaliteit zal deze haag op het gehele terrein worden vereist. Deze haag zal worden aangelegd door de gemeente, en het onderhoud vindt plaats door de parkmanagementorganisatie. Op deze wijze zijn er meer waarborgen voor een eenduidige, mooie uitstraling van de haag dan in het geval deze door alle bedrijven zelf wordt onderhouden. Parkmanager De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven op bedrijventerrein Oosterveld. Hij verricht zaken op het gebied van (raam)contracten voor bijvoorbeeld collectieve afvalinzameling. Inschatting is dat aan de opstartfase van Oosterveld 300 uur wordt besteed door de parkmanager. In de loop der jaren worden de werkzaamheden en daarmee de uren uitgebreid. Voor de beheerfase verwachten wij dat de parkmanager ongeveer 180 uur per jaar (circa 4 uur per week) nodig heeft om het parkmanagement op Oosterveld goed te organiseren Contributie parkmanagement, kosten per kavel De kavelgrootte op Oosterveld varieert van m 2 tot m 2. Uitgangspunt is dat bedrijven een vaste bijdrage per jaar betalen afhankelijk van de kavelgrootte. De bijdrage zal in rekening worden gebracht vanaf het passeren van de akte van levering. In de periode tot de bouwgrond gereed is zal een korting van 25% op de jaarlijkse bijdrage worden verleend. Uitgangspunt is de volgende verdeelsleutel: Kavelgrootte Jaarlijkse bijdrage per kavel m m m > m Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 6

7 4 Vergunningen Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Hier kunt u ook online een vergunningcheck doen. U voert de locatie en de werkzaamheden in en vervolgens kunt u zien of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of misschien wel geen van beide. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of wilt u eerst een vooroverleg over uw plannen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen Vooroverleg Gaat het om een complexe aanvraag? Dan adviseren wij u om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Dat kan via Een medewerker van de afdeling Vergunningen neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt dan sneller duidelijkheid tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg loopt u meer kans op een afwijzing Toetsingscriteria Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan een aantal criteria. Dit zijn het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand (het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de welstandscommissie), de bouwverordening (onder andere bouw op schone grond) en het Bouwbesluit (dit bevat voorschiften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu). Als voldaan wordt aan deze criteria zal de gemeente de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verlenen Termijnen De wettelijke termijn voor het afdoen van een ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouwen bedraagt 8 weken. De snelheid van afhandeling wordt in hoge mate beïnvloed door de kwaliteit van de ingediende aanvraag en of er een vooroverleg heeft plaatsgevonden (zie 4.1.4). Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de aanvraag afgehandeld kan worden Ontheffing Het bestemmingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van intensief en zuinig ruimtegebruik. Dit betekent dat de planvoorschriften ruime mogelijkheden bieden met betrekking tot bebouwingspercentages, bouwhoogten en afstanden tot de perceelsgrenzen. Door deze ruime mogelijkheden geeft de gemeente de voorkeur aan bouwplannen die voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften of, met andere woorden, aan plannen waarvoor geen ontheffingsprocedure gevolgd hoeft te worden. Het bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid om door middel van een ontheffingsprocedure van de voorschriften af te wijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor nokhoogten en afstanden tot perceelgrenzen. Voor een ontheffing geldt tevens dat het plan ter inzage moet worden gelegd. Binnen deze termijnen kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Als een bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan kan mogelijk met een ontheffing op grond van het bestemmingsplan of een aparte ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) medewerking worden verleend. Een omgevingsvergunningaanvraag die niet voldoet aan het bestemmingsplan is tevens een verzoek om ontheffing. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 7

8 4.1.5 Maak gebruik van het vooroverleg Het vooroverleg is ingevoerd om, zonder kosten en tegen een geringe inspanning in tekenwerk, een mogelijkheid te bieden om te kunnen bepalen of een officiële omgevingsvergunningaanvraag een kans van slagen heeft. In de vooroverlegfase wordt aan de hand van een ingediende concept-aanvraag in ieder geval getoetst aan het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Daarnaast wordt er gekeken of er nog andere vergunningen moeten worden aangevraagd voor andere activiteiten die onder de Omgevingsvergunning vallen (bijvoorbeeld gebruiksbesluit, aanleggen uitweg of het doen van een milieumelding). De tijd die u met het vooroverleg kwijt bent, kan later met de bouwaanvraag, indien er geen grote afwijkingen zijn, weer worden ingehaald. Het vooroverleg kunt u aanvragen door contact op te nemen met de vergunningmanager van de afdeling Vergunningen. Wij willen u met klem adviseren om van deze mogelijkheid gebruik te maken Welstand De bouwplannen worden voorgelegd aan de rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert. Het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de Welstandscommissie. Deze commissie komt normaliter elke twee weken bij elkaar. Nieuwbouwplannen worden standaard meegenomen naar de commissie en worden daar getoetst. De Welstandscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de gemeente. De termijn voor toetsing door de welstandcommissie bedraagt circa vier weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningaanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn ondermeer gekoppeld aan de bouwkosten. De bouwkosten moeten marktconform worden opgeven, ook als een deel van de werkzaamheden door middel van zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd. Een overzicht van de leges is terug te vinden in de Legesverordening 2010 van de gemeente Hengelo. U kunt deze legesverordening nalezen op de website van de gemeente Hengelo. 4.2 Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader het Activiteitenbesluit Voordat u een nieuw bedrijf opricht of een bestaand bedrijf wijzigt of uitbreidt, is een melding nodig op grond van het Activiteitenbesluit óf een omgevingvergunning. Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de meeste bedrijven binnen de gemeente Hengelo is dit besluit en de daarbij behorende voorschriften van toepassing. Deze bedrijven zijn meldingplichtig. De grotere en meer milieubelastende bedrijven blijven milieuvergunningplichtig. De vraag of een bedrijfsmatige activiteit meldingplichtig óf vergunningplichtig is, kan worden beantwoord door gebruik te maken van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze internettoepassing maakt duidelijkheid of er sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM is te vinden op 4.2 Meldingplichtige bedrijven Via de AIM wordt meer duidelijkheid gegeven over het Activiteitenbesluit en of sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM biedt bedrijven de volgende functionaliteiten: Valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit? Moet u een milieuvergunning aanvragen? U kunt een vragenboom doorlopen met als resultaat een voorschriftenpakket dat voor de specifieke situatie van uw bedrijf van toepassing is. U heeft de keuze om zowel digitaal als op papier een melding in te dienen bij het bevoegde gezag. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 8

9 Een melding dient 4 weken voor de start van de bedrijfsactiviteiten te zijn ingediend (in drievoud). Voor bedrijven die meldingplichtig zijn, geldt dat het doen van een melding een nodig is bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Vergunningplichtige bedrijven Indien een bedrijf niet meldingplichtig is, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de bedrijfsactiviteiten. De procedure voor deze vergunning bedraagt maximaal 6 maanden vanaf het moment dat er een complete aanvraag bij de gemeente is ingediend. 4.3 Gebruiksbesluit Het Gebruiksbesluit omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken. Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes, aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. Alle gebouwen moeten aan de voorwaarden in het Gebruiksbesluit voldoen. In een aantal gevallen is dit niet voldoende om de brandveiligheid te garanderen. In die gevallen moet u als eigenaar/beheerder van het gebouw de gemeente op de hoogte stellen. Er zijn twee mogelijkheden: u moet een omgevingsvergunning voor het gebruik aanvragen of u moet een melding doen. 1. De vergunningplicht geldt voor de volgende gebouwen: er wordt aan meer dan 10 personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (gezondheidszorg gebouwen, hotels, pensions); er wordt aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven). 2. Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen: indien er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, scholen); inden er kamergewijze verhuur plaatsvindt; bij gebouwen waarvoor voor een gelijkwaardige oplossing is gekozen om brandveilig gebruik te realiseren (bijvoorbeeld bij toepassing van de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, overdrukinstallaties). Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding kunt u terecht op 4.4 Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden Duurzaam Bouwen (dubo) is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie, aardwarmte of materialen die lang mee gaan en die onderhoudsarm zijn. Voor u als opdrachtgever betekent dubo vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzaam bedrijf met meer toekomstwaarde. Een kwalitatief beter bedrijfsgebouw met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening is voor u van belang. Bovendien kan het bedrijfsgebouw langer meegaan en kan er op onderhoudskosten worden bespaard. Veel bouwbedrijven zijn uitstekend op de hoogte van dubo en hebben vaak al (gedeeltelijk) hun bouwwijze hierop afgestemd. Beperking van het energieverbruik verdient om een aantal redenen extra aandacht. Een goed geïsoleerd bedrijfsgebouw is niet alleen comfortabel maar geeft ook een besparing van de energiekosten. Daarnaast wordt door het verminderde energieverbruik een waardevolle bijdrage geleverd aan een beter milieu. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 9

10 5 Praktische informatie De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. U kunt de verrichte bodemonderzoeken op deze locatie inzien bij de afdeling Beleid en Advies. Het kan voor het aan- of afvoeren van grond nodig zijn nader onderzoek te doen en er kunnen aan het toepassen (het hergebruiken) van grond op een andere locatie, kosten verbonden zijn. 5.1 Bodem De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. Voor grondverzet gelden de bepalingen uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van de bodemkwaliteitskaart mag grond die vrijkomt uit het Oosterveld zonder partijkeuring elders binnen de gemeente Hengelo worden toegepast. Bij afvoer van grond buiten de gemeentegrenzen dient mogelijk wel een partijkeuring te worden uitgevoerd. Als u grond afvoert, moet u dat altijd melden bij de gemeente. 5.2 Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot De kavel die u koopt wordt geleverd op een door de gemeente bepaald grondpeil. Dit grondpeil is ontstaan door ophoging van het Oosterveld met grond die vrijgekomen is uit allerlei werken (wegen, waterpartijen en dergelijke) binnen het Oosterveld. Daarnaast is het gebied opgehoogd met grond die van elders afkomstig is. Voor uw situatie geldt dat de grond die vrijkomt uit een eventuele bouwput, op het perceel kan worden hergebruikt. Als u toch grond van de kavel wilt aan- of afvoeren, komen alle hierop betrekking hebbende kosten voor uw rekening. Er is binnen het Oosterveld geen gronddepot aanwezig. Dit betekent dat als u grond wilt aanof afvoeren, dit buiten het gebied van het Oosterveld dient te gebeuren en u rekening dient te houden met transport- en eventueel verwerkingskosten. 5.3 Nutsvoorzieningen en glasvezel Sinds de privatisering van de energiemarkt bestaan er twee soorten nutsbedrijven: de netwerkbeheerder en de energieleverancier. De netwerkbeheerder is het bedrijf dat de kabels en leidingen legt en bezit, de energieleverancier is degene die u gas of elektriciteit levert. De energieleverancier kunt u zelf kiezen, de netwerkbeheerder niet. Voor de aansluiting van gas, elektra en kabeldiensten dient u zelf (of uw aannemer) contact op te nemen met de betrokken netwerkbeheerder. Dat werkt alleen door middel van een aanvraag voor een gecombineerde aansluiting (via internet op Dan wordt alles in één keer aangesloten. Voor details en kostenopgaven kunt u contact opnemen met de netwerkbeheerders van bedrijventerrein Oosterveld: Gas: COGAS Centraal Overijssel BV., Afdeling Almelo, Postbus 71, 7600 AB Almelo. Telefoon (0546) , Elektra: Essent Netwerk BV., Afdeling Hengelo, Postbus 856, 5201 AW s-hertogenbosch. Telefoon , Water: Vitens NV, Afdeling Overijssel, Postbus 10005, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Telecom en glasvezel: KPN Telecom BV., Rayon Noord-Oost, Postbus 10013, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Daarnaast moet u voor de leverantie van Gas en Elektra over het Netwerk een energieleverancier kiezen. De energieleverancier hoeft niet dezelfde te zijn als de netwerkbeheerder. Op kunt u de meeste energieleveranciers Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 10

11 vinden. Met de energieleverancier sluit u een leveringscontract af om daadwerkelijk energie geleverd te krijgen. Op het terrein is naast een kopernetwerk van KPN ook een glasvezel netwerk aangelegd. Over deze kabel kunt u, afhankelijk van de aanbieders allerlei diensten betrekken (internet, telefoon, televisie, enz.). Senior Adviseur Infrastructuur, Jan Klein, telefoon (050) of of Parkmanagement Oosterveld biedt in het kader van het facultatieve dienstenpakket de mogelijkheid om op collectieve basis gas en elektriciteitscontracten af te sluiten tegen gunstige tarieven. Neem hiervoor contact op met het parkmanagement Oosterveld: of (074) Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Op bedrijventerrein Oosterveld wordt duurzaam omgegaan met water. Hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater afgevoerd en niet zoals in het verleden gebeurde via een gemengd rioleringsysteem. Bij een gescheiden systeem wordt alleen het afvalwater naar de zuivering afgevoerd en blijft het hemelwater zoveel mogelijk binnen het plangebied. Uitgangspunt daarbij is de strategie vasthouden bergen - afvoeren. Hemelwaterwater wordt zolang mogelijk vastgehouden op particulier terrein en in de wadi s. Wadi s zijn grasgreppels waarin het hemelwater langzaam kan wegzakken in de bodem. Wanneer de wadi s verzadigd zijn, vindt afvoer plaats naar de retentievijver waar het water wordt geborgen. Pas als dat ook niet meer mogelijk, wordt het water afgevoerd worden naar de watergang(en) Afvoer hemelwater Het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen dient op de erfgrens bovengronds aangeboden te worden. Hemelwater afkomstig van de daken en de terreinverhardingen komt in de groene afvoergoten langs de straat terecht. Het heeft de voorkeur dat het hemelwater bovengronds over de terreinverharding vloeit richting straat. Zo nodig kunnen molgoten aangebracht worden om het water te geleiden. De afvoer vindt zichtbaar plaats, zodat foutieve aansluitingen worden voorkomen. Uitgangspunt is dat de het hemelwater aan de voorkant van de gebouwen wordt aangeleverd. De architect van de bedrijfsgebouwen moet hiermee rekening houden Wadi s Ook het hemelwater dat op de wegen valt, komt via de groene afvoergoten in de wadi s terecht. Wadi s zijn, inclusief berm, tot 6 meter brede greppels voorzien van gras. Een wadi heeft een bepaalde bergingscapaciteit. Als er meer regen valt dan de bergingscapaciteit, stroomt het water naar de speciale bergruimte onder de wadi s. Mocht deze ruimte ook volledig gevuld raken dan loopt het over in de retentievijver, die met een stuwconstructie in verbinding staat met de watergang. Na de regenval is het de bedoeling dat de wadi in maximaal twee dagen tijd weer droog staat, zodat de waterberging weer tijdig beschikbaar is Rioolaansluiting Het afvalwater wordt afgevoerd via een ondergronds rioolstelsel. Voor uw kavel ligt een uitlegger voor uw afvalwateraansluiting. De aansluiting van uw bedrijf op deze uitlegger is in opdracht van en voor rekening van de koper. Let erop dat u de aanvraag voor een rioolaansluiting tijdig indient Zink, koper en lood Milieuvriendelijk en duurzaam waterbeheer begint bij de bron. Voorkom uitloging van verontreinigende stoffen. De belangrijkste uitlogende materialen die leiden tot verhoogde concentraties in afstromend hemelwater zijn zink, koper en lood. De eerste twee zijn toegestaan volgens het nationaal pakket duurzaam bouwen, lood is dat niet. Zink wordt op grote schaal toegepast in dakgoten, regenpijpen en meubilair. Zink loogt sterk uit. Dit leidt tot Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 11

12 hoge concentraties in het afstromende hemelwater. Koper wordt op beperkte schaal toegepast als dakbedekkingmateriaal, of als materiaal voor regenpijpen. In verband met de belasting van het watersysteem is de toepassing van zink en koper in nieuwe situaties minder gewenst. 5.5 Uitweg Omdat bedrijventerrein Oosterveld gebruikmaakt van bovengrondse hemelwaterafvoer in de vorm van groene afvoergoten, is het belangrijk dat de uitweg goed wordt aangelegd. De uitwegen doorkruizen deze groene afvoergoten. Het is van wezenlijk belang dat de uitwegen zo worden aangelegd dat ze de waterhuishouding niet verstoren. De groenstrook waarin de uitwegen komen te liggen is eigendom van de gemeente. Vanwege de zorgvuldige aanleg en uniformiteit legt de gemeente de definitieve uitweg zelf aan tijdens het woonrijp maken van het bedrijventerrein. Dit betekent dat er tijdens het bouwrijp maken een tijdelijke constructie moet worden aangelegd. Deze tijdelijke constructie wordt door aanvrager voor eigen rekening conform de uitwegvergunning (plaats en breedte) aangelegd. Voor een uitwegvergunning op een bedrijventerrein is het volgende uitgangspunt van toepassing. Maximaal 2 uitwegen van 6 meter breed of 1 uitweg van 7 meter breed. In overleg met de gemeente Hengelo is eventueel afwijking van dit uitgangspunt mogelijk. Voor de uitweg(en) dient u een omgevingsvergunning aan te vragen via Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 12

13 6 De uitgifteprocedure 6.1 Uitgifteprocedure Om in aanmerking te komen voor een kavel op bedrijventerrein Oosterveld kunt u uw interesse kenbaar maken bij de accountmanager bedrijven van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo. U wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Een gemeentelijk uitgifteteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen, Grondzaken en Vergunningen is verantwoordelijk voor de toewijzing van de percelen. Het uitgifteteam bespreekt de verzoeken van de bedrijven en beoordeelt ze. Bij de toekenning van de kavels spelen meerdere criteria een rol. Deze criteria zijn gebaseerd op het gemeentelijke uitgiftebeleid voor bedrijven. Voorbeelden van criteria zijn: het aantal werknemers in relatie tot het gewenste perceeloppervlak, in hoeverre het bedrijfsprofiel passend is binnen de bepalingen van het bestemmingsplan en de urgentie van verplaatsing van het bedrijf. 6.2 Grondprijzen De gedifferentieerde grondprijzen voor de bouwkavels worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld. De verschillen in grondprijzen op het bedrijventerrein zijn afhankelijk van aspecten als beeldkwaliteit, bebouwingsmogelijkheden, ligging, bereikbaarheid en grootte van de bouwkavel. De gedifferentieerde tariefstelling is in regionaal verband afgestemd. Ter indicatie: de gemeentelijke grondprijzen voor deze locatie liggen tussen de 142 en 163 per m². 6.3 Reservering Tijdens het oriënterende gesprek kan er in overleg met de Bedrijfscontactfunctionaris (hierna te noemen BCF) een keuze worden gemaakt voor een bepaalde locatie op Oosterveld. De kavel wordt daarbij voor u kosteloos gereserveerd voor een bepaalde periode. Tijdens de reserveringstermijn kunt u oriënteren of de vestiging van uw bedrijf op Oosterveld voor u interessant is en of de locatie op het bedrijventerrein de juiste is. In de reserveringsperiode kan indien mogelijk - nog eenvoudig van locatie of kavel gewisseld worden. Vóór het einde van de reserveringstermijn vernemen wij graag of u een optie wilt nemen op de bouwkavel of u afziet van de bouwkavel. Als u niet reageert, is de gemeente na de reserveringsperiode vrij om de bouwkavel aan derden aan te bieden. 6.4 Optie U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoek of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en uiteraard alle overige publiekrechtelijk geldende voorschriften. Als u serieus verder wilt onderzoeken of vestiging op Oosterveld financieel en qua bouwplan haalbaar is, dan kunt u binnen de reserveringsperiode aangeven dat u een optieovereenkomst toegezonden wilt krijgen. Als u deze binnen twee weken ondertekent en retour stuurt, is de optie van kracht. De optietermijn is zes maanden. Aan de optie zijn rentekosten verbonden als u in de optieperiode besluit de grond niet aan te kopen of als u de optietermijn wilt verlengen. In het eerste geval betaalt u wettelijke rente over het aantal maanden waarop u de bouwkavel in optie hebt gehad. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gezien. In het tweede geval betaalt u wettelijke rente over de verlengingstermijn per maand. Als u dan alsnog afziet van aankoop, dan betaalt u ook rente over de eerste zes maanden. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 13

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n.

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n. Bouwkavels 530 m2 voor 148.500 v.o.n. Beste heer / mevrouw, Is een woning bouwen ook uw droom? In de prachtige nieuwe wijk Stadszicht II Tholen worden ruime kavels aangeboden. Op deze kavels kunt u uw

Nadere informatie

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING...

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE WABO-AANVRAAG

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN?

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? Dorps wonen met alle voorzieningen dichtbij? Het kan in De Marke III. Hengevelde is één van de kernen in de gemeente Hof van Twente. Een gemeente die zich kenmerkt door een

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451 Ontwerp uw eigen woning Februari 2015 INTRODUCTIE BOUWKAVELS Flierhuyserve 1 t/m 7 (oneven) zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Huisnummer

Nadere informatie

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1 Informatie inwinnen Spoorboekje Bouwen in Wanneer u bouwplannen heeft, is het verstandig om eerst informatie in te winnen bij de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, Team Economie van de gemeente

Nadere informatie

De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel

De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel Inschrijven voor twee-onder-een-kapwoning als koppel Hebt u interesse in een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning en wilt u zich hiervoor inschrijven? Dan moet

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Gemeente Hengelo, april 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL 3 1.3 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 4 2 VERKAVELING 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan.

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan. KLUSWIJZER 11 Zelf een aanbouw plaatsen Woont u naar uw zin, maar wilt u toch meer ruimte in de woning? Als verhuizen voor u geen optie is, kan een aanbouw uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID Versie 01-10-2012 De kavels In het plan De Laan Zuid zijn in totaal 72 kavels beschikbaar. De kavels zijn gereed voor uitgifte. Er zijn nog kavels beschikbaar. Er zijn 64

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

GEMEENTE VEGHEL. Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit. Nummer: BV20100065/290 7232

GEMEENTE VEGHEL. Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit. Nummer: BV20100065/290 7232 GEMEENTE VEGHEL Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit Nummer: BV20100065/290 7232 Aanvraag en procedure Op 17 juni 2010 is een aanvraag ontvangen van Alphons Coolen Ontwikkeling

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 woningen.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 1 oktober 2015 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx,

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx, ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 275436 Contactpersoon

Nadere informatie

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Vrije kavels Nedervecht Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Januari 2015 1 Inleiding In Nederhorst den Berg wordt op het voormalige sport- en volkstuinencomplex

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Garstlanden III Richtlijnen bij aankoop kavel

Garstlanden III Richtlijnen bij aankoop kavel Garstlanden III Richtlijnen bij aankoop kavel Inschrijven voor twee-onder-een-kapwoning als koppel Hebt u interesse in een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning en wilt u hiervoor inschrijven? Dan moet

Nadere informatie

14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 14.0001619

14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 14.0001619 V Gemeente Hoogeveen ^ Bork Recycling B.V. De heer R. Bork Zwartschaap 46 7934 PC STUIFZAND DATUM ONDERWERP ONS NUMMER 14 januari 2014 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure, HZ_WABO 2013/0259 Geachte

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN 1 2 3 4 5 6 7 WELKOM

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

K E N N I S G E V I N G

K E N N I S G E V I N G K E N N I S G E V I N G Ontwerp- omgevingsvergunning De Vriesstraat 24. Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

Bedrijfskavels te koop. Scherpenzeel (GLD)

Bedrijfskavels te koop. Scherpenzeel (GLD) Juli 2014 Bedrijfskavels te koop Scherpenzeel (GLD) Juli 2014 2 Algemene informatie In Scherpenzeel worden op een prachtige zichtlocatie langs de provinciale weg N224 (Zeist Arnhem) 5 bouwkavels te koop

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis!

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! TE KOOP Plaats: Helmond Adres: Postelstraat ongenummerd Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! Algemeen Deze bouwkavel is gelegen op een locatie waar verder nooit kavels worden aangeboden. De kavel

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Mevrouw J. de Jong. Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL. Geachte mevrouw de Jong,

Mevrouw J. de Jong. Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL. Geachte mevrouw de Jong, Mevrouw J. de Jong Kerkhofweg 3 7031 JE WEHL uw brief van: 30 augustus 2012 datum: 13 december 2012 onderwerp: Brief (kennisgeving) ontwerp besluit nummer: 2012.0577/ 2012.22486 inlichtingen bij: S. Ursem

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Bransveen Richtlijnen bij aankoop kavel

Bransveen Richtlijnen bij aankoop kavel Bransveen Richtlijnen bij aankoop kavel Inschrijven voor twee-onder-een-kapwoning als koppel Hebt u interesse in een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning en wilt u zich hiervoor inschrijven? Dan moet

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

BügelHajema. Ruimtelijke onderbouwing omgevings- vergunning tuinbouw,bedrijf Wagenweg- Veertweg in Noord-Scharwoude. voor ideeën.

BügelHajema. Ruimtelijke onderbouwing omgevings- vergunning tuinbouw,bedrijf Wagenweg- Veertweg in Noord-Scharwoude. voor ideeën. Ruimtelijke onderbouwing omgevings- vergunning tuinbouw,bedrijf Wagenweg- Veertweg in Noord-Scharwoude Beli00rl Vii beslui! vmn 8l.J 95,,1,:f. _l >,,'!: t (;.fti ans o nl W"l\:x.iI s van LANGEDIJK Datum

Nadere informatie

KAVELTEKENING KAVEL 15

KAVELTEKENING KAVEL 15 17.75 35.28 6.00 58 12.63 Keerlus HV UITHOFSLAAN 54e» uit te geven grond (opp. 5 HV toekomstig weg Huisvuilaanbiedplaats 0 5 10 15 20 25 m Gewijzigd: Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Geo-informatie

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Bedrijventerrein. Windmolenbos Haelen. (Gemeente Leudal)

Bedrijventerrein. Windmolenbos Haelen. (Gemeente Leudal) Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen (Gemeente Leudal) Bedrijventerrein Windmolenbos geeft ondernemers de ruimte! Op totaal ca. 5 hectare wordt gestreefd naar een functioneel bedrijventerrein met aandacht

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten:

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten: Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De heer K. Schimmel Schoonhorsterweg 14 3772 TK BARNEVELD Onderwerp Omgevingsvergunning Geachte heer Schimmel, Op 2 oktober 2014 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd

Nadere informatie

Vrije kavels in Nieuwveense Landen, Centrumwonen. Bouw zelf uw droomhuis

Vrije kavels in Nieuwveense Landen, Centrumwonen. Bouw zelf uw droomhuis Bouw zelf uw droomhuis Bouw zelf uw droomhuis januari 2015 Inhoudsopgave 1. Wonen in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen...5 2. Zelf uw woning bouwen...7 3. Kavels te koop...8 4. Welstandsbeoordeling en

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte mevrouw Golob,

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte mevrouw Golob, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v. I. Golob Postbus 122 3000 BE Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte mevrouw

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 1 2 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Wij, burgemeester en wethouders, hebben op 8 november 2010 een aanvraag voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK

INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK INFORMATIE IN VERBAND MET BOUWACTIVITEITEN OP GOUWE PARK - opgesteld door Bedrijvenschap Regio Gouda - Bouw- en milieuvergunningen Gouwe Park is gelegen op het grondgebied van de gemeente Moordrecht. Vergunningen,

Nadere informatie

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Op grond van artikel 2.22 lid 2 van de WABO mag het Bevoegd Gezag voorwaarden aan een Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m²

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m² Kavelpaspoort lot 3 20 en 316 tot 574 m² Kom je erbij? Zeker doen! Zelf bouwen... Zeker doen! Vrij om zelf te bouwen in assaupark! Zeker doen! Wij hebben een kavel! Veilig opgroeien Zeker doen! In de nieuwe

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

sonniuspark wonen tussen bos en ven

sonniuspark wonen tussen bos en ven sonniuspark wonen tussen bos en ven Zelf bouwen in Sonniuspark Zelf bouwen op een vrije kavel of samen met anderen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zelf bouwen in Sonniuspark? Zo

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Vrije kavels in Nieuwveense Landen, Centrumwonen. Bouw zelf uw droomhuis

Vrije kavels in Nieuwveense Landen, Centrumwonen. Bouw zelf uw droomhuis Bouw zelf uw droomhuis Bouw zelf uw droomhuis maart 2016 Inhoudsopgave 1. Wonen in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen...5 2. Zelf uw woning bouwen...7 3. Kavels te koop...8 4. Welstandsbeoordeling en omgevingsvergunning...9

Nadere informatie