Bedrijventerrein Oosterveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijventerrein Oosterveld"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 2.1. Bestemmingplan Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit 4 3 Parkmanagement 3.1. Diensten parkmanagement Basispakket Contributie parkmanagement, kosten per kavel 6 4 Vergunningen 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader van het Activiteitenbesluit Gebruiksbesluit Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden 9 5 Praktische informatie 5.1 Bodem Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot Nutsvoorzieningen en glasvezel Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Uitweg 12 6 De uitgifteprocedure en koop 6.1 Uitgifteprocedure Grondprijzen Reservering Optie Aankoop Notaris Kadaster Termijnen 14 7 Overige informatie 7.1 Informatieadressen Aantal handige internetsites Bijlagen (op usb-stick) 15 Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 2

3 1 Inleiding Ten noordoosten van Hengelo ligt bedrijventerrein Oosterveld. Het terrein ligt nabij de afslag Hengelo Noord, tussen de snelweg A1 en de Oldenzaalsestraat (tot aan de gemeentegrens met Dinkelland). Het is ruim 23 hectare groot en er is 15 ha uitgeefbaar als bedrijfsgrond. Het terrein is volledig bouwrijp en wordt sinds 2009 uitgegeven In 2009 en 2010 hebben zich de eerste bedrijven op het terrein gevestigd Profiel bedrijven Bedrijventerrein Oosterveld is een regulier gemengd bedrijventerrein in Hengelo. Er is ruimte voor bedrijven uit de sectoren: industrie (zoals kleinschalige productiebedrijven, elektrotechnische bedrijven); bouw; transport en distributie; dienstverlening (zoals installatie-, reparatiebedrijven, drukkerijen), niet zijnde zakelijke dienstverlening (dus geen solitaire kantoren); groothandel, al dan niet met showroom (showrooms voor detailhandel zijn, evenals detailhandel, niet toegestaan op dit bedrijventerrein). Een uitzondering hierop vormt detailhandel van zogeheten abc-goederen (a)uto s, (b)oten en (c)aravans. De 42 bouwkavels hebben een grootte van ca tot 8000 m 2. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan op het bedrijventerrein Aanbieden grond aan planontwikkelaars Voor een aantal percelen hebben bouwbedrijven het eerste recht van koop/bouw. Dit betreft de bouwbedrijven: Ten Tije Groep (www.tentijegroep.nl); Holtdijk Projectontwikkeling / Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV (www.holtdijk.nl; Bouwbedrijf Munster (www.bouwbedrijfsmunster.nl). Nadere informatie hierover kan worden verkregen bij de accountmanager Bedrijven voor bedrijventerrein Oosterveld, Hans Jansink, telefoon (074) Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 3

4 2. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan De volledige documenten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan kunt u vinden op de website van de gemeente Hengelo (www.hengelo.nl). Hieronder enkele belangrijke bepalingen uit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan Bestemmingplan Het Oosterveld is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan A1 zone. Op bedrijventerrein Oosterveld mogen zich bedrijven vestigen die vallen binnen de milieucategorieën 1 t/m 3. De bedrijven die onder deze categorieën vallen zijn meestal de wat kleinere bedrijven die geen zware industrie uitoefenen. Detailhandel is niet toegestaan op het terrein. Verkoop van producten via internet is bespreekbaar. De volgende factoren spelen een rol bij de beoordeling of een bedrijf wordt beschouwd als zijnde detailhandel: er is een kassa aanwezig; er is een showroom; omzetgegevens (aantoonbaar dat detailhandel miniem is); ruimtebeslag (aantoonbaar dat ruimte t.b.v. detailhandel beperkt is); er wordt geadverteerd voor particuliere verkoop (folders); internet. Beoordeling van bovenstaande factoren is maatwerk en gebeurt in eerste instantie door de afdeling Vergunningen van de gemeente Hengelo in nauwe samenwerking met het uitgifteteam (zie ook verderop in de tekst) Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit Het beeldkwaliteitplan beschrijft de voorwaarden waaraan de gebouwen op Oosterveld moeten voldoen. Enkele belangrijke uitgangspunten uit het beeldkwaliteitplan zijn hieronder opgesomd: De toegestane bouwhoogte is afhankelijk van de positie binnen het terrein. Alle accenten van de eerste orde vormen de hoogste gebouwen van het bedrijventerrein, namelijk maximaal 24 meter (voor nadere uitleg wordt naar het beeldkwaliteitplan verwezen). Alle gebouwen die tussen de Oldenzaalsestraat en de laan liggen hebben de hoogte van maximaal 12 meter. De zuidelijke rand mag een hoogte hebben van 15 meter; Ten minste 30% van een bedrijfspand op zichtlocaties dient een minimale hoogte van 6 meter te hebben aan de voorzijde. Op deze wijze wordt een te grote differentiatie in hoogteopbouw voorkomen; Opslag dient binnen de perceelsgrens plaats te vinden en visueel afgeschermd te worden, zodat deze niet zichtbaar is vanaf het openbaar gebied. Op deze wijze heeft dit een minimale negatieve invloed op de beeldkwaliteit van het plangebied; Er moet, bij ieder bouwwerk, gestreefd worden naar een uitgebalanceerde compositie van materialen en kleuren met een koude versus warme uitstraling. Onder de eerste groep vallen staal, beton, glas, lichtgrijs hoogwaardig damwandprofiel en antraciet/zwart geglazuurd baksteen, tot de tweede groep behoren geglazuurd baksteen in bruin- tot roodtinten, hout, koper, keramische tegels in bruin- tot roodtinten. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 4

5 3 Parkmanagement Om de kwaliteit van het bedrijventerrein nu en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd. Verantwoordelijk voor het parkmanagement op Bedrijventerrein Oosterveld is Klapwijk Parkmanagement B.V.. Alle bedrijven die zich vestigen worden lid van de Coöperatie. Deze regelt en coördineert diverse taken en diensten waarbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven. Het parkmanagement levert een belangrijke bijdrage aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein. Het gezamenlijk inkopen van diensten leidt tot een kostenreductie. Dit geldt vooral voor diensten waarvan elke ondernemer gebruik maakt. 3.1 Diensten parkmanagement Het parkmanagement levert een aantal verplichte standaarddiensten (het basispakket) en een aantal optionele diensten (het pluspakket). Er is bewust gekozen voor een beperkt pakket. Parkmanagement moet zichzelf bewijzen. Als blijkt dat na verloop van tijd de ondernemers meer diensten gezamenlijk willen afnemen, zal dat op dat moment door de ondernemers in de Coöperatie worden geregeld. Naast het verplichte pakket kan de Coöperatie te zijner tijd besluiten tot een facultatief pakket. De statuten en het Reglement zijn vastgesteld en op te vragen bij de Coöperatie. 3.2 Basispakket Gebiedsbeveiliging Collectieve beveiliging is één van de pijlers van parkmanagement. Op bedrijventerreinen is vaak een hoge frequentie van inbraken te zien. Beveiliging kan de hoeveelheid inbraken sterk verminderen. Een goede beveiliging verhoogt de kwaliteit en sfeer op een bedrijventerrein en kan via collectiviteit interessante kostenvoordelen opleveren voor de ondernemers. Gebiedsbeveiliging wordt geregeld via een collectief contract van de Coöperatie met een beveiligingsbedrijf. De parkmanager zal de keuze voor het beveiligingsbedrijf voorbereiden. De kosten voor gebiedsbeveiliging zitten in de algemene bijdrage van de leden aan de Coöperatie. Elke eigenaar van een gebouw kan voor gebouwenbeveiliging aansluiten bij de collectieve (raam)overeenkomst die door de coöperatie wordt afgesloten. Gezien de ligging van Oosterveld en het feit dat er een beperkt aantal toegangswegen zijn is beveiliging van het terrein via cameratoezicht het meest voor de hand liggend. Naar verwachting geven twee camera s voldoende beeld van de bewegingen. Via intelligente software kunnen verdachte bewegingen worden gelokaliseerd. Op basis hiervan zal na tussenkomst van een meldkamer de beveiliger actie moeten ondernemen. De kans op criminaliteit en vandalisme neemt hierdoor af. Tevens wordt de opsporing makkelijker en de kans op aanhouding groter. Door de aanwezigheid van cameratoezicht zijn verzekeraars wellicht bereid extra korting op de verzekering te geven. Hierdoor kunnen de kosten weer geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend. Afvalinzameling Met collectieve afvalinzameling kunnen belangrijke kostenvoordelen voor de bedrijven worden behaald. Daarnaast biedt deze dienst vanuit het oogpunt van verkeer en duurzaamheid het belangrijke voordeel dat slechts één afvalinzamelaar in plaats van vele verschillende inzamelaars op het bedrijventerrein rondrijden. Bewegwijzering Bewegwijzering draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Oosterveld en is identiteitsbepalend. Voor de identiteit van het terrein is het gewenst om eenheid uit te stralen in de bewegwijzering. Het gaat zowel om de nieuwe bewegwijzering zelf, als om het onderhouden en het vernieuwen van de bewegwijzering tijdens parkmanagement. Onderhoud van de haag Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 5

6 In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat (vanuit kwaliteitseisen) in bepaalde gedeelten van het bedrijventerrein een haag als afscheiding van de privaat-openbare ruimte moet worden geplaatst (op kavel van de bedrijven). Vanwege de eenduidigheid in kwaliteit zal deze haag op het gehele terrein worden vereist. Deze haag zal worden aangelegd door de gemeente, en het onderhoud vindt plaats door de parkmanagementorganisatie. Op deze wijze zijn er meer waarborgen voor een eenduidige, mooie uitstraling van de haag dan in het geval deze door alle bedrijven zelf wordt onderhouden. Parkmanager De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven op bedrijventerrein Oosterveld. Hij verricht zaken op het gebied van (raam)contracten voor bijvoorbeeld collectieve afvalinzameling. Inschatting is dat aan de opstartfase van Oosterveld 300 uur wordt besteed door de parkmanager. In de loop der jaren worden de werkzaamheden en daarmee de uren uitgebreid. Voor de beheerfase verwachten wij dat de parkmanager ongeveer 180 uur per jaar (circa 4 uur per week) nodig heeft om het parkmanagement op Oosterveld goed te organiseren Contributie parkmanagement, kosten per kavel De kavelgrootte op Oosterveld varieert van m 2 tot m 2. Uitgangspunt is dat bedrijven een vaste bijdrage per jaar betalen afhankelijk van de kavelgrootte. De bijdrage zal in rekening worden gebracht vanaf het passeren van de akte van levering. In de periode tot de bouwgrond gereed is zal een korting van 25% op de jaarlijkse bijdrage worden verleend. Uitgangspunt is de volgende verdeelsleutel: Kavelgrootte Jaarlijkse bijdrage per kavel m m m > m Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 6

7 4 Vergunningen Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Hier kunt u ook online een vergunningcheck doen. U voert de locatie en de werkzaamheden in en vervolgens kunt u zien of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of misschien wel geen van beide. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of wilt u eerst een vooroverleg over uw plannen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen Vooroverleg Gaat het om een complexe aanvraag? Dan adviseren wij u om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Dat kan via Een medewerker van de afdeling Vergunningen neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt dan sneller duidelijkheid tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg loopt u meer kans op een afwijzing Toetsingscriteria Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan een aantal criteria. Dit zijn het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand (het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de welstandscommissie), de bouwverordening (onder andere bouw op schone grond) en het Bouwbesluit (dit bevat voorschiften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu). Als voldaan wordt aan deze criteria zal de gemeente de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verlenen Termijnen De wettelijke termijn voor het afdoen van een ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouwen bedraagt 8 weken. De snelheid van afhandeling wordt in hoge mate beïnvloed door de kwaliteit van de ingediende aanvraag en of er een vooroverleg heeft plaatsgevonden (zie 4.1.4). Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de aanvraag afgehandeld kan worden Ontheffing Het bestemmingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van intensief en zuinig ruimtegebruik. Dit betekent dat de planvoorschriften ruime mogelijkheden bieden met betrekking tot bebouwingspercentages, bouwhoogten en afstanden tot de perceelsgrenzen. Door deze ruime mogelijkheden geeft de gemeente de voorkeur aan bouwplannen die voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften of, met andere woorden, aan plannen waarvoor geen ontheffingsprocedure gevolgd hoeft te worden. Het bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid om door middel van een ontheffingsprocedure van de voorschriften af te wijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor nokhoogten en afstanden tot perceelgrenzen. Voor een ontheffing geldt tevens dat het plan ter inzage moet worden gelegd. Binnen deze termijnen kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Als een bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan kan mogelijk met een ontheffing op grond van het bestemmingsplan of een aparte ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) medewerking worden verleend. Een omgevingsvergunningaanvraag die niet voldoet aan het bestemmingsplan is tevens een verzoek om ontheffing. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 7

8 4.1.5 Maak gebruik van het vooroverleg Het vooroverleg is ingevoerd om, zonder kosten en tegen een geringe inspanning in tekenwerk, een mogelijkheid te bieden om te kunnen bepalen of een officiële omgevingsvergunningaanvraag een kans van slagen heeft. In de vooroverlegfase wordt aan de hand van een ingediende concept-aanvraag in ieder geval getoetst aan het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Daarnaast wordt er gekeken of er nog andere vergunningen moeten worden aangevraagd voor andere activiteiten die onder de Omgevingsvergunning vallen (bijvoorbeeld gebruiksbesluit, aanleggen uitweg of het doen van een milieumelding). De tijd die u met het vooroverleg kwijt bent, kan later met de bouwaanvraag, indien er geen grote afwijkingen zijn, weer worden ingehaald. Het vooroverleg kunt u aanvragen door contact op te nemen met de vergunningmanager van de afdeling Vergunningen. Wij willen u met klem adviseren om van deze mogelijkheid gebruik te maken Welstand De bouwplannen worden voorgelegd aan de rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert. Het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de Welstandscommissie. Deze commissie komt normaliter elke twee weken bij elkaar. Nieuwbouwplannen worden standaard meegenomen naar de commissie en worden daar getoetst. De Welstandscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de gemeente. De termijn voor toetsing door de welstandcommissie bedraagt circa vier weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningaanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn ondermeer gekoppeld aan de bouwkosten. De bouwkosten moeten marktconform worden opgeven, ook als een deel van de werkzaamheden door middel van zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd. Een overzicht van de leges is terug te vinden in de Legesverordening 2010 van de gemeente Hengelo. U kunt deze legesverordening nalezen op de website van de gemeente Hengelo. 4.2 Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader het Activiteitenbesluit Voordat u een nieuw bedrijf opricht of een bestaand bedrijf wijzigt of uitbreidt, is een melding nodig op grond van het Activiteitenbesluit óf een omgevingvergunning. Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de meeste bedrijven binnen de gemeente Hengelo is dit besluit en de daarbij behorende voorschriften van toepassing. Deze bedrijven zijn meldingplichtig. De grotere en meer milieubelastende bedrijven blijven milieuvergunningplichtig. De vraag of een bedrijfsmatige activiteit meldingplichtig óf vergunningplichtig is, kan worden beantwoord door gebruik te maken van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze internettoepassing maakt duidelijkheid of er sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM is te vinden op 4.2 Meldingplichtige bedrijven Via de AIM wordt meer duidelijkheid gegeven over het Activiteitenbesluit en of sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM biedt bedrijven de volgende functionaliteiten: Valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit? Moet u een milieuvergunning aanvragen? U kunt een vragenboom doorlopen met als resultaat een voorschriftenpakket dat voor de specifieke situatie van uw bedrijf van toepassing is. U heeft de keuze om zowel digitaal als op papier een melding in te dienen bij het bevoegde gezag. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 8

9 Een melding dient 4 weken voor de start van de bedrijfsactiviteiten te zijn ingediend (in drievoud). Voor bedrijven die meldingplichtig zijn, geldt dat het doen van een melding een nodig is bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Vergunningplichtige bedrijven Indien een bedrijf niet meldingplichtig is, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de bedrijfsactiviteiten. De procedure voor deze vergunning bedraagt maximaal 6 maanden vanaf het moment dat er een complete aanvraag bij de gemeente is ingediend. 4.3 Gebruiksbesluit Het Gebruiksbesluit omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken. Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes, aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. Alle gebouwen moeten aan de voorwaarden in het Gebruiksbesluit voldoen. In een aantal gevallen is dit niet voldoende om de brandveiligheid te garanderen. In die gevallen moet u als eigenaar/beheerder van het gebouw de gemeente op de hoogte stellen. Er zijn twee mogelijkheden: u moet een omgevingsvergunning voor het gebruik aanvragen of u moet een melding doen. 1. De vergunningplicht geldt voor de volgende gebouwen: er wordt aan meer dan 10 personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (gezondheidszorg gebouwen, hotels, pensions); er wordt aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven). 2. Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen: indien er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, scholen); inden er kamergewijze verhuur plaatsvindt; bij gebouwen waarvoor voor een gelijkwaardige oplossing is gekozen om brandveilig gebruik te realiseren (bijvoorbeeld bij toepassing van de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, overdrukinstallaties). Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding kunt u terecht op 4.4 Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden Duurzaam Bouwen (dubo) is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie, aardwarmte of materialen die lang mee gaan en die onderhoudsarm zijn. Voor u als opdrachtgever betekent dubo vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzaam bedrijf met meer toekomstwaarde. Een kwalitatief beter bedrijfsgebouw met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening is voor u van belang. Bovendien kan het bedrijfsgebouw langer meegaan en kan er op onderhoudskosten worden bespaard. Veel bouwbedrijven zijn uitstekend op de hoogte van dubo en hebben vaak al (gedeeltelijk) hun bouwwijze hierop afgestemd. Beperking van het energieverbruik verdient om een aantal redenen extra aandacht. Een goed geïsoleerd bedrijfsgebouw is niet alleen comfortabel maar geeft ook een besparing van de energiekosten. Daarnaast wordt door het verminderde energieverbruik een waardevolle bijdrage geleverd aan een beter milieu. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 9

10 5 Praktische informatie De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. U kunt de verrichte bodemonderzoeken op deze locatie inzien bij de afdeling Beleid en Advies. Het kan voor het aan- of afvoeren van grond nodig zijn nader onderzoek te doen en er kunnen aan het toepassen (het hergebruiken) van grond op een andere locatie, kosten verbonden zijn. 5.1 Bodem De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. Voor grondverzet gelden de bepalingen uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van de bodemkwaliteitskaart mag grond die vrijkomt uit het Oosterveld zonder partijkeuring elders binnen de gemeente Hengelo worden toegepast. Bij afvoer van grond buiten de gemeentegrenzen dient mogelijk wel een partijkeuring te worden uitgevoerd. Als u grond afvoert, moet u dat altijd melden bij de gemeente. 5.2 Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot De kavel die u koopt wordt geleverd op een door de gemeente bepaald grondpeil. Dit grondpeil is ontstaan door ophoging van het Oosterveld met grond die vrijgekomen is uit allerlei werken (wegen, waterpartijen en dergelijke) binnen het Oosterveld. Daarnaast is het gebied opgehoogd met grond die van elders afkomstig is. Voor uw situatie geldt dat de grond die vrijkomt uit een eventuele bouwput, op het perceel kan worden hergebruikt. Als u toch grond van de kavel wilt aan- of afvoeren, komen alle hierop betrekking hebbende kosten voor uw rekening. Er is binnen het Oosterveld geen gronddepot aanwezig. Dit betekent dat als u grond wilt aanof afvoeren, dit buiten het gebied van het Oosterveld dient te gebeuren en u rekening dient te houden met transport- en eventueel verwerkingskosten. 5.3 Nutsvoorzieningen en glasvezel Sinds de privatisering van de energiemarkt bestaan er twee soorten nutsbedrijven: de netwerkbeheerder en de energieleverancier. De netwerkbeheerder is het bedrijf dat de kabels en leidingen legt en bezit, de energieleverancier is degene die u gas of elektriciteit levert. De energieleverancier kunt u zelf kiezen, de netwerkbeheerder niet. Voor de aansluiting van gas, elektra en kabeldiensten dient u zelf (of uw aannemer) contact op te nemen met de betrokken netwerkbeheerder. Dat werkt alleen door middel van een aanvraag voor een gecombineerde aansluiting (via internet op Dan wordt alles in één keer aangesloten. Voor details en kostenopgaven kunt u contact opnemen met de netwerkbeheerders van bedrijventerrein Oosterveld: Gas: COGAS Centraal Overijssel BV., Afdeling Almelo, Postbus 71, 7600 AB Almelo. Telefoon (0546) , Elektra: Essent Netwerk BV., Afdeling Hengelo, Postbus 856, 5201 AW s-hertogenbosch. Telefoon , Water: Vitens NV, Afdeling Overijssel, Postbus 10005, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Telecom en glasvezel: KPN Telecom BV., Rayon Noord-Oost, Postbus 10013, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Daarnaast moet u voor de leverantie van Gas en Elektra over het Netwerk een energieleverancier kiezen. De energieleverancier hoeft niet dezelfde te zijn als de netwerkbeheerder. Op kunt u de meeste energieleveranciers Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 10

11 vinden. Met de energieleverancier sluit u een leveringscontract af om daadwerkelijk energie geleverd te krijgen. Op het terrein is naast een kopernetwerk van KPN ook een glasvezel netwerk aangelegd. Over deze kabel kunt u, afhankelijk van de aanbieders allerlei diensten betrekken (internet, telefoon, televisie, enz.). Senior Adviseur Infrastructuur, Jan Klein, telefoon (050) of of Parkmanagement Oosterveld biedt in het kader van het facultatieve dienstenpakket de mogelijkheid om op collectieve basis gas en elektriciteitscontracten af te sluiten tegen gunstige tarieven. Neem hiervoor contact op met het parkmanagement Oosterveld: of (074) Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Op bedrijventerrein Oosterveld wordt duurzaam omgegaan met water. Hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater afgevoerd en niet zoals in het verleden gebeurde via een gemengd rioleringsysteem. Bij een gescheiden systeem wordt alleen het afvalwater naar de zuivering afgevoerd en blijft het hemelwater zoveel mogelijk binnen het plangebied. Uitgangspunt daarbij is de strategie vasthouden bergen - afvoeren. Hemelwaterwater wordt zolang mogelijk vastgehouden op particulier terrein en in de wadi s. Wadi s zijn grasgreppels waarin het hemelwater langzaam kan wegzakken in de bodem. Wanneer de wadi s verzadigd zijn, vindt afvoer plaats naar de retentievijver waar het water wordt geborgen. Pas als dat ook niet meer mogelijk, wordt het water afgevoerd worden naar de watergang(en) Afvoer hemelwater Het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen dient op de erfgrens bovengronds aangeboden te worden. Hemelwater afkomstig van de daken en de terreinverhardingen komt in de groene afvoergoten langs de straat terecht. Het heeft de voorkeur dat het hemelwater bovengronds over de terreinverharding vloeit richting straat. Zo nodig kunnen molgoten aangebracht worden om het water te geleiden. De afvoer vindt zichtbaar plaats, zodat foutieve aansluitingen worden voorkomen. Uitgangspunt is dat de het hemelwater aan de voorkant van de gebouwen wordt aangeleverd. De architect van de bedrijfsgebouwen moet hiermee rekening houden Wadi s Ook het hemelwater dat op de wegen valt, komt via de groene afvoergoten in de wadi s terecht. Wadi s zijn, inclusief berm, tot 6 meter brede greppels voorzien van gras. Een wadi heeft een bepaalde bergingscapaciteit. Als er meer regen valt dan de bergingscapaciteit, stroomt het water naar de speciale bergruimte onder de wadi s. Mocht deze ruimte ook volledig gevuld raken dan loopt het over in de retentievijver, die met een stuwconstructie in verbinding staat met de watergang. Na de regenval is het de bedoeling dat de wadi in maximaal twee dagen tijd weer droog staat, zodat de waterberging weer tijdig beschikbaar is Rioolaansluiting Het afvalwater wordt afgevoerd via een ondergronds rioolstelsel. Voor uw kavel ligt een uitlegger voor uw afvalwateraansluiting. De aansluiting van uw bedrijf op deze uitlegger is in opdracht van en voor rekening van de koper. Let erop dat u de aanvraag voor een rioolaansluiting tijdig indient Zink, koper en lood Milieuvriendelijk en duurzaam waterbeheer begint bij de bron. Voorkom uitloging van verontreinigende stoffen. De belangrijkste uitlogende materialen die leiden tot verhoogde concentraties in afstromend hemelwater zijn zink, koper en lood. De eerste twee zijn toegestaan volgens het nationaal pakket duurzaam bouwen, lood is dat niet. Zink wordt op grote schaal toegepast in dakgoten, regenpijpen en meubilair. Zink loogt sterk uit. Dit leidt tot Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 11

12 hoge concentraties in het afstromende hemelwater. Koper wordt op beperkte schaal toegepast als dakbedekkingmateriaal, of als materiaal voor regenpijpen. In verband met de belasting van het watersysteem is de toepassing van zink en koper in nieuwe situaties minder gewenst. 5.5 Uitweg Omdat bedrijventerrein Oosterveld gebruikmaakt van bovengrondse hemelwaterafvoer in de vorm van groene afvoergoten, is het belangrijk dat de uitweg goed wordt aangelegd. De uitwegen doorkruizen deze groene afvoergoten. Het is van wezenlijk belang dat de uitwegen zo worden aangelegd dat ze de waterhuishouding niet verstoren. De groenstrook waarin de uitwegen komen te liggen is eigendom van de gemeente. Vanwege de zorgvuldige aanleg en uniformiteit legt de gemeente de definitieve uitweg zelf aan tijdens het woonrijp maken van het bedrijventerrein. Dit betekent dat er tijdens het bouwrijp maken een tijdelijke constructie moet worden aangelegd. Deze tijdelijke constructie wordt door aanvrager voor eigen rekening conform de uitwegvergunning (plaats en breedte) aangelegd. Voor een uitwegvergunning op een bedrijventerrein is het volgende uitgangspunt van toepassing. Maximaal 2 uitwegen van 6 meter breed of 1 uitweg van 7 meter breed. In overleg met de gemeente Hengelo is eventueel afwijking van dit uitgangspunt mogelijk. Voor de uitweg(en) dient u een omgevingsvergunning aan te vragen via Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 12

13 6 De uitgifteprocedure 6.1 Uitgifteprocedure Om in aanmerking te komen voor een kavel op bedrijventerrein Oosterveld kunt u uw interesse kenbaar maken bij de accountmanager bedrijven van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo. U wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Een gemeentelijk uitgifteteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen, Grondzaken en Vergunningen is verantwoordelijk voor de toewijzing van de percelen. Het uitgifteteam bespreekt de verzoeken van de bedrijven en beoordeelt ze. Bij de toekenning van de kavels spelen meerdere criteria een rol. Deze criteria zijn gebaseerd op het gemeentelijke uitgiftebeleid voor bedrijven. Voorbeelden van criteria zijn: het aantal werknemers in relatie tot het gewenste perceeloppervlak, in hoeverre het bedrijfsprofiel passend is binnen de bepalingen van het bestemmingsplan en de urgentie van verplaatsing van het bedrijf. 6.2 Grondprijzen De gedifferentieerde grondprijzen voor de bouwkavels worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld. De verschillen in grondprijzen op het bedrijventerrein zijn afhankelijk van aspecten als beeldkwaliteit, bebouwingsmogelijkheden, ligging, bereikbaarheid en grootte van de bouwkavel. De gedifferentieerde tariefstelling is in regionaal verband afgestemd. Ter indicatie: de gemeentelijke grondprijzen voor deze locatie liggen tussen de 142 en 163 per m². 6.3 Reservering Tijdens het oriënterende gesprek kan er in overleg met de Bedrijfscontactfunctionaris (hierna te noemen BCF) een keuze worden gemaakt voor een bepaalde locatie op Oosterveld. De kavel wordt daarbij voor u kosteloos gereserveerd voor een bepaalde periode. Tijdens de reserveringstermijn kunt u oriënteren of de vestiging van uw bedrijf op Oosterveld voor u interessant is en of de locatie op het bedrijventerrein de juiste is. In de reserveringsperiode kan indien mogelijk - nog eenvoudig van locatie of kavel gewisseld worden. Vóór het einde van de reserveringstermijn vernemen wij graag of u een optie wilt nemen op de bouwkavel of u afziet van de bouwkavel. Als u niet reageert, is de gemeente na de reserveringsperiode vrij om de bouwkavel aan derden aan te bieden. 6.4 Optie U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoek of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en uiteraard alle overige publiekrechtelijk geldende voorschriften. Als u serieus verder wilt onderzoeken of vestiging op Oosterveld financieel en qua bouwplan haalbaar is, dan kunt u binnen de reserveringsperiode aangeven dat u een optieovereenkomst toegezonden wilt krijgen. Als u deze binnen twee weken ondertekent en retour stuurt, is de optie van kracht. De optietermijn is zes maanden. Aan de optie zijn rentekosten verbonden als u in de optieperiode besluit de grond niet aan te kopen of als u de optietermijn wilt verlengen. In het eerste geval betaalt u wettelijke rente over het aantal maanden waarop u de bouwkavel in optie hebt gehad. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gezien. In het tweede geval betaalt u wettelijke rente over de verlengingstermijn per maand. Als u dan alsnog afziet van aankoop, dan betaalt u ook rente over de eerste zes maanden. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 13

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2010

Nota Grondprijzen 2010 Nota Grondprijzen 2010 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Team Ruimte Versie: 2.5.4 Datum: 03-11-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Functies van de nota... 3 1.3

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie