Bedrijventerrein Oosterveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijventerrein Oosterveld"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 2.1. Bestemmingplan Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit 4 3 Parkmanagement 3.1. Diensten parkmanagement Basispakket Contributie parkmanagement, kosten per kavel 6 4 Vergunningen 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader van het Activiteitenbesluit Gebruiksbesluit Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden 9 5 Praktische informatie 5.1 Bodem Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot Nutsvoorzieningen en glasvezel Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Uitweg 12 6 De uitgifteprocedure en koop 6.1 Uitgifteprocedure Grondprijzen Reservering Optie Aankoop Notaris Kadaster Termijnen 14 7 Overige informatie 7.1 Informatieadressen Aantal handige internetsites Bijlagen (op usb-stick) 15 Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 2

3 1 Inleiding Ten noordoosten van Hengelo ligt bedrijventerrein Oosterveld. Het terrein ligt nabij de afslag Hengelo Noord, tussen de snelweg A1 en de Oldenzaalsestraat (tot aan de gemeentegrens met Dinkelland). Het is ruim 23 hectare groot en er is 15 ha uitgeefbaar als bedrijfsgrond. Het terrein is volledig bouwrijp en wordt sinds 2009 uitgegeven In 2009 en 2010 hebben zich de eerste bedrijven op het terrein gevestigd Profiel bedrijven Bedrijventerrein Oosterveld is een regulier gemengd bedrijventerrein in Hengelo. Er is ruimte voor bedrijven uit de sectoren: industrie (zoals kleinschalige productiebedrijven, elektrotechnische bedrijven); bouw; transport en distributie; dienstverlening (zoals installatie-, reparatiebedrijven, drukkerijen), niet zijnde zakelijke dienstverlening (dus geen solitaire kantoren); groothandel, al dan niet met showroom (showrooms voor detailhandel zijn, evenals detailhandel, niet toegestaan op dit bedrijventerrein). Een uitzondering hierop vormt detailhandel van zogeheten abc-goederen (a)uto s, (b)oten en (c)aravans. De 42 bouwkavels hebben een grootte van ca tot 8000 m 2. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan op het bedrijventerrein Aanbieden grond aan planontwikkelaars Voor een aantal percelen hebben bouwbedrijven het eerste recht van koop/bouw. Dit betreft de bouwbedrijven: Ten Tije Groep (www.tentijegroep.nl); Holtdijk Projectontwikkeling / Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV (www.holtdijk.nl; Bouwbedrijf Munster (www.bouwbedrijfsmunster.nl). Nadere informatie hierover kan worden verkregen bij de accountmanager Bedrijven voor bedrijventerrein Oosterveld, Hans Jansink, telefoon (074) Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 3

4 2. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan De volledige documenten bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan kunt u vinden op de website van de gemeente Hengelo (www.hengelo.nl). Hieronder enkele belangrijke bepalingen uit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan Bestemmingplan Het Oosterveld is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan A1 zone. Op bedrijventerrein Oosterveld mogen zich bedrijven vestigen die vallen binnen de milieucategorieën 1 t/m 3. De bedrijven die onder deze categorieën vallen zijn meestal de wat kleinere bedrijven die geen zware industrie uitoefenen. Detailhandel is niet toegestaan op het terrein. Verkoop van producten via internet is bespreekbaar. De volgende factoren spelen een rol bij de beoordeling of een bedrijf wordt beschouwd als zijnde detailhandel: er is een kassa aanwezig; er is een showroom; omzetgegevens (aantoonbaar dat detailhandel miniem is); ruimtebeslag (aantoonbaar dat ruimte t.b.v. detailhandel beperkt is); er wordt geadverteerd voor particuliere verkoop (folders); internet. Beoordeling van bovenstaande factoren is maatwerk en gebeurt in eerste instantie door de afdeling Vergunningen van de gemeente Hengelo in nauwe samenwerking met het uitgifteteam (zie ook verderop in de tekst) Voorwaarden vanuit beeldkwaliteit Het beeldkwaliteitplan beschrijft de voorwaarden waaraan de gebouwen op Oosterveld moeten voldoen. Enkele belangrijke uitgangspunten uit het beeldkwaliteitplan zijn hieronder opgesomd: De toegestane bouwhoogte is afhankelijk van de positie binnen het terrein. Alle accenten van de eerste orde vormen de hoogste gebouwen van het bedrijventerrein, namelijk maximaal 24 meter (voor nadere uitleg wordt naar het beeldkwaliteitplan verwezen). Alle gebouwen die tussen de Oldenzaalsestraat en de laan liggen hebben de hoogte van maximaal 12 meter. De zuidelijke rand mag een hoogte hebben van 15 meter; Ten minste 30% van een bedrijfspand op zichtlocaties dient een minimale hoogte van 6 meter te hebben aan de voorzijde. Op deze wijze wordt een te grote differentiatie in hoogteopbouw voorkomen; Opslag dient binnen de perceelsgrens plaats te vinden en visueel afgeschermd te worden, zodat deze niet zichtbaar is vanaf het openbaar gebied. Op deze wijze heeft dit een minimale negatieve invloed op de beeldkwaliteit van het plangebied; Er moet, bij ieder bouwwerk, gestreefd worden naar een uitgebalanceerde compositie van materialen en kleuren met een koude versus warme uitstraling. Onder de eerste groep vallen staal, beton, glas, lichtgrijs hoogwaardig damwandprofiel en antraciet/zwart geglazuurd baksteen, tot de tweede groep behoren geglazuurd baksteen in bruin- tot roodtinten, hout, koper, keramische tegels in bruin- tot roodtinten. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 4

5 3 Parkmanagement Om de kwaliteit van het bedrijventerrein nu en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd. Verantwoordelijk voor het parkmanagement op Bedrijventerrein Oosterveld is Klapwijk Parkmanagement B.V.. Alle bedrijven die zich vestigen worden lid van de Coöperatie. Deze regelt en coördineert diverse taken en diensten waarbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven. Het parkmanagement levert een belangrijke bijdrage aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein. Het gezamenlijk inkopen van diensten leidt tot een kostenreductie. Dit geldt vooral voor diensten waarvan elke ondernemer gebruik maakt. 3.1 Diensten parkmanagement Het parkmanagement levert een aantal verplichte standaarddiensten (het basispakket) en een aantal optionele diensten (het pluspakket). Er is bewust gekozen voor een beperkt pakket. Parkmanagement moet zichzelf bewijzen. Als blijkt dat na verloop van tijd de ondernemers meer diensten gezamenlijk willen afnemen, zal dat op dat moment door de ondernemers in de Coöperatie worden geregeld. Naast het verplichte pakket kan de Coöperatie te zijner tijd besluiten tot een facultatief pakket. De statuten en het Reglement zijn vastgesteld en op te vragen bij de Coöperatie. 3.2 Basispakket Gebiedsbeveiliging Collectieve beveiliging is één van de pijlers van parkmanagement. Op bedrijventerreinen is vaak een hoge frequentie van inbraken te zien. Beveiliging kan de hoeveelheid inbraken sterk verminderen. Een goede beveiliging verhoogt de kwaliteit en sfeer op een bedrijventerrein en kan via collectiviteit interessante kostenvoordelen opleveren voor de ondernemers. Gebiedsbeveiliging wordt geregeld via een collectief contract van de Coöperatie met een beveiligingsbedrijf. De parkmanager zal de keuze voor het beveiligingsbedrijf voorbereiden. De kosten voor gebiedsbeveiliging zitten in de algemene bijdrage van de leden aan de Coöperatie. Elke eigenaar van een gebouw kan voor gebouwenbeveiliging aansluiten bij de collectieve (raam)overeenkomst die door de coöperatie wordt afgesloten. Gezien de ligging van Oosterveld en het feit dat er een beperkt aantal toegangswegen zijn is beveiliging van het terrein via cameratoezicht het meest voor de hand liggend. Naar verwachting geven twee camera s voldoende beeld van de bewegingen. Via intelligente software kunnen verdachte bewegingen worden gelokaliseerd. Op basis hiervan zal na tussenkomst van een meldkamer de beveiliger actie moeten ondernemen. De kans op criminaliteit en vandalisme neemt hierdoor af. Tevens wordt de opsporing makkelijker en de kans op aanhouding groter. Door de aanwezigheid van cameratoezicht zijn verzekeraars wellicht bereid extra korting op de verzekering te geven. Hierdoor kunnen de kosten weer geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend. Afvalinzameling Met collectieve afvalinzameling kunnen belangrijke kostenvoordelen voor de bedrijven worden behaald. Daarnaast biedt deze dienst vanuit het oogpunt van verkeer en duurzaamheid het belangrijke voordeel dat slechts één afvalinzamelaar in plaats van vele verschillende inzamelaars op het bedrijventerrein rondrijden. Bewegwijzering Bewegwijzering draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Oosterveld en is identiteitsbepalend. Voor de identiteit van het terrein is het gewenst om eenheid uit te stralen in de bewegwijzering. Het gaat zowel om de nieuwe bewegwijzering zelf, als om het onderhouden en het vernieuwen van de bewegwijzering tijdens parkmanagement. Onderhoud van de haag Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 5

6 In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat (vanuit kwaliteitseisen) in bepaalde gedeelten van het bedrijventerrein een haag als afscheiding van de privaat-openbare ruimte moet worden geplaatst (op kavel van de bedrijven). Vanwege de eenduidigheid in kwaliteit zal deze haag op het gehele terrein worden vereist. Deze haag zal worden aangelegd door de gemeente, en het onderhoud vindt plaats door de parkmanagementorganisatie. Op deze wijze zijn er meer waarborgen voor een eenduidige, mooie uitstraling van de haag dan in het geval deze door alle bedrijven zelf wordt onderhouden. Parkmanager De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven op bedrijventerrein Oosterveld. Hij verricht zaken op het gebied van (raam)contracten voor bijvoorbeeld collectieve afvalinzameling. Inschatting is dat aan de opstartfase van Oosterveld 300 uur wordt besteed door de parkmanager. In de loop der jaren worden de werkzaamheden en daarmee de uren uitgebreid. Voor de beheerfase verwachten wij dat de parkmanager ongeveer 180 uur per jaar (circa 4 uur per week) nodig heeft om het parkmanagement op Oosterveld goed te organiseren Contributie parkmanagement, kosten per kavel De kavelgrootte op Oosterveld varieert van m 2 tot m 2. Uitgangspunt is dat bedrijven een vaste bijdrage per jaar betalen afhankelijk van de kavelgrootte. De bijdrage zal in rekening worden gebracht vanaf het passeren van de akte van levering. In de periode tot de bouwgrond gereed is zal een korting van 25% op de jaarlijkse bijdrage worden verleend. Uitgangspunt is de volgende verdeelsleutel: Kavelgrootte Jaarlijkse bijdrage per kavel m m m > m Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 6

7 4 Vergunningen Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. 4.1 Omgevingsvergunning aanvragen U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Hier kunt u ook online een vergunningcheck doen. U voert de locatie en de werkzaamheden in en vervolgens kunt u zien of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of misschien wel geen van beide. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of wilt u eerst een vooroverleg over uw plannen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen Vooroverleg Gaat het om een complexe aanvraag? Dan adviseren wij u om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Dat kan via Een medewerker van de afdeling Vergunningen neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt dan sneller duidelijkheid tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg loopt u meer kans op een afwijzing Toetsingscriteria Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan een aantal criteria. Dit zijn het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand (het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de welstandscommissie), de bouwverordening (onder andere bouw op schone grond) en het Bouwbesluit (dit bevat voorschiften uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu). Als voldaan wordt aan deze criteria zal de gemeente de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verlenen Termijnen De wettelijke termijn voor het afdoen van een ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouwen bedraagt 8 weken. De snelheid van afhandeling wordt in hoge mate beïnvloed door de kwaliteit van de ingediende aanvraag en of er een vooroverleg heeft plaatsgevonden (zie 4.1.4). Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de aanvraag afgehandeld kan worden Ontheffing Het bestemmingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van intensief en zuinig ruimtegebruik. Dit betekent dat de planvoorschriften ruime mogelijkheden bieden met betrekking tot bebouwingspercentages, bouwhoogten en afstanden tot de perceelsgrenzen. Door deze ruime mogelijkheden geeft de gemeente de voorkeur aan bouwplannen die voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften of, met andere woorden, aan plannen waarvoor geen ontheffingsprocedure gevolgd hoeft te worden. Het bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid om door middel van een ontheffingsprocedure van de voorschriften af te wijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor nokhoogten en afstanden tot perceelgrenzen. Voor een ontheffing geldt tevens dat het plan ter inzage moet worden gelegd. Binnen deze termijnen kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Als een bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan kan mogelijk met een ontheffing op grond van het bestemmingsplan of een aparte ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) medewerking worden verleend. Een omgevingsvergunningaanvraag die niet voldoet aan het bestemmingsplan is tevens een verzoek om ontheffing. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 7

8 4.1.5 Maak gebruik van het vooroverleg Het vooroverleg is ingevoerd om, zonder kosten en tegen een geringe inspanning in tekenwerk, een mogelijkheid te bieden om te kunnen bepalen of een officiële omgevingsvergunningaanvraag een kans van slagen heeft. In de vooroverlegfase wordt aan de hand van een ingediende concept-aanvraag in ieder geval getoetst aan het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Daarnaast wordt er gekeken of er nog andere vergunningen moeten worden aangevraagd voor andere activiteiten die onder de Omgevingsvergunning vallen (bijvoorbeeld gebruiksbesluit, aanleggen uitweg of het doen van een milieumelding). De tijd die u met het vooroverleg kwijt bent, kan later met de bouwaanvraag, indien er geen grote afwijkingen zijn, weer worden ingehaald. Het vooroverleg kunt u aanvragen door contact op te nemen met de vergunningmanager van de afdeling Vergunningen. Wij willen u met klem adviseren om van deze mogelijkheid gebruik te maken Welstand De bouwplannen worden voorgelegd aan de rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert. Het beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de Welstandscommissie. Deze commissie komt normaliter elke twee weken bij elkaar. Nieuwbouwplannen worden standaard meegenomen naar de commissie en worden daar getoetst. De Welstandscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de gemeente. De termijn voor toetsing door de welstandcommissie bedraagt circa vier weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunningaanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn ondermeer gekoppeld aan de bouwkosten. De bouwkosten moeten marktconform worden opgeven, ook als een deel van de werkzaamheden door middel van zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd. Een overzicht van de leges is terug te vinden in de Legesverordening 2010 van de gemeente Hengelo. U kunt deze legesverordening nalezen op de website van de gemeente Hengelo. 4.2 Omgevingsvergunning milieu of melding in het kader het Activiteitenbesluit Voordat u een nieuw bedrijf opricht of een bestaand bedrijf wijzigt of uitbreidt, is een melding nodig op grond van het Activiteitenbesluit óf een omgevingvergunning. Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van toepassing. Voor de meeste bedrijven binnen de gemeente Hengelo is dit besluit en de daarbij behorende voorschriften van toepassing. Deze bedrijven zijn meldingplichtig. De grotere en meer milieubelastende bedrijven blijven milieuvergunningplichtig. De vraag of een bedrijfsmatige activiteit meldingplichtig óf vergunningplichtig is, kan worden beantwoord door gebruik te maken van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze internettoepassing maakt duidelijkheid of er sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM is te vinden op 4.2 Meldingplichtige bedrijven Via de AIM wordt meer duidelijkheid gegeven over het Activiteitenbesluit en of sprake is van een melding- of vergunningplicht. De AIM biedt bedrijven de volgende functionaliteiten: Valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit? Moet u een milieuvergunning aanvragen? U kunt een vragenboom doorlopen met als resultaat een voorschriftenpakket dat voor de specifieke situatie van uw bedrijf van toepassing is. U heeft de keuze om zowel digitaal als op papier een melding in te dienen bij het bevoegde gezag. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 8

9 Een melding dient 4 weken voor de start van de bedrijfsactiviteiten te zijn ingediend (in drievoud). Voor bedrijven die meldingplichtig zijn, geldt dat het doen van een melding een nodig is bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Vergunningplichtige bedrijven Indien een bedrijf niet meldingplichtig is, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de bedrijfsactiviteiten. De procedure voor deze vergunning bedraagt maximaal 6 maanden vanaf het moment dat er een complete aanvraag bij de gemeente is ingediend. 4.3 Gebruiksbesluit Het Gebruiksbesluit omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken. Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes, aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. Alle gebouwen moeten aan de voorwaarden in het Gebruiksbesluit voldoen. In een aantal gevallen is dit niet voldoende om de brandveiligheid te garanderen. In die gevallen moet u als eigenaar/beheerder van het gebouw de gemeente op de hoogte stellen. Er zijn twee mogelijkheden: u moet een omgevingsvergunning voor het gebruik aanvragen of u moet een melding doen. 1. De vergunningplicht geldt voor de volgende gebouwen: er wordt aan meer dan 10 personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (gezondheidszorg gebouwen, hotels, pensions); er wordt aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven). 2. Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen: indien er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, scholen); inden er kamergewijze verhuur plaatsvindt; bij gebouwen waarvoor voor een gelijkwaardige oplossing is gekozen om brandveilig gebruik te realiseren (bijvoorbeeld bij toepassing van de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, overdrukinstallaties). Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding kunt u terecht op 4.4 Duurzaam bouwen en energiebesparende mogelijkheden Duurzaam Bouwen (dubo) is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie, aardwarmte of materialen die lang mee gaan en die onderhoudsarm zijn. Voor u als opdrachtgever betekent dubo vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzaam bedrijf met meer toekomstwaarde. Een kwalitatief beter bedrijfsgebouw met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening is voor u van belang. Bovendien kan het bedrijfsgebouw langer meegaan en kan er op onderhoudskosten worden bespaard. Veel bouwbedrijven zijn uitstekend op de hoogte van dubo en hebben vaak al (gedeeltelijk) hun bouwwijze hierop afgestemd. Beperking van het energieverbruik verdient om een aantal redenen extra aandacht. Een goed geïsoleerd bedrijfsgebouw is niet alleen comfortabel maar geeft ook een besparing van de energiekosten. Daarnaast wordt door het verminderde energieverbruik een waardevolle bijdrage geleverd aan een beter milieu. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 9

10 5 Praktische informatie De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. U kunt de verrichte bodemonderzoeken op deze locatie inzien bij de afdeling Beleid en Advies. Het kan voor het aan- of afvoeren van grond nodig zijn nader onderzoek te doen en er kunnen aan het toepassen (het hergebruiken) van grond op een andere locatie, kosten verbonden zijn. 5.1 Bodem De bodem ter plaatse van het Oosterveld is geschikt voor het beoogde gebruik. Voor grondverzet gelden de bepalingen uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van de bodemkwaliteitskaart mag grond die vrijkomt uit het Oosterveld zonder partijkeuring elders binnen de gemeente Hengelo worden toegepast. Bij afvoer van grond buiten de gemeentegrenzen dient mogelijk wel een partijkeuring te worden uitgevoerd. Als u grond afvoert, moet u dat altijd melden bij de gemeente. 5.2 Grond aan- of afvoeren, aanleghoogte en gronddepot De kavel die u koopt wordt geleverd op een door de gemeente bepaald grondpeil. Dit grondpeil is ontstaan door ophoging van het Oosterveld met grond die vrijgekomen is uit allerlei werken (wegen, waterpartijen en dergelijke) binnen het Oosterveld. Daarnaast is het gebied opgehoogd met grond die van elders afkomstig is. Voor uw situatie geldt dat de grond die vrijkomt uit een eventuele bouwput, op het perceel kan worden hergebruikt. Als u toch grond van de kavel wilt aan- of afvoeren, komen alle hierop betrekking hebbende kosten voor uw rekening. Er is binnen het Oosterveld geen gronddepot aanwezig. Dit betekent dat als u grond wilt aanof afvoeren, dit buiten het gebied van het Oosterveld dient te gebeuren en u rekening dient te houden met transport- en eventueel verwerkingskosten. 5.3 Nutsvoorzieningen en glasvezel Sinds de privatisering van de energiemarkt bestaan er twee soorten nutsbedrijven: de netwerkbeheerder en de energieleverancier. De netwerkbeheerder is het bedrijf dat de kabels en leidingen legt en bezit, de energieleverancier is degene die u gas of elektriciteit levert. De energieleverancier kunt u zelf kiezen, de netwerkbeheerder niet. Voor de aansluiting van gas, elektra en kabeldiensten dient u zelf (of uw aannemer) contact op te nemen met de betrokken netwerkbeheerder. Dat werkt alleen door middel van een aanvraag voor een gecombineerde aansluiting (via internet op Dan wordt alles in één keer aangesloten. Voor details en kostenopgaven kunt u contact opnemen met de netwerkbeheerders van bedrijventerrein Oosterveld: Gas: COGAS Centraal Overijssel BV., Afdeling Almelo, Postbus 71, 7600 AB Almelo. Telefoon (0546) , Elektra: Essent Netwerk BV., Afdeling Hengelo, Postbus 856, 5201 AW s-hertogenbosch. Telefoon , Water: Vitens NV, Afdeling Overijssel, Postbus 10005, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Telecom en glasvezel: KPN Telecom BV., Rayon Noord-Oost, Postbus 10013, 8000 GA Zwolle. Telefoon , Daarnaast moet u voor de leverantie van Gas en Elektra over het Netwerk een energieleverancier kiezen. De energieleverancier hoeft niet dezelfde te zijn als de netwerkbeheerder. Op kunt u de meeste energieleveranciers Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 10

11 vinden. Met de energieleverancier sluit u een leveringscontract af om daadwerkelijk energie geleverd te krijgen. Op het terrein is naast een kopernetwerk van KPN ook een glasvezel netwerk aangelegd. Over deze kabel kunt u, afhankelijk van de aanbieders allerlei diensten betrekken (internet, telefoon, televisie, enz.). Senior Adviseur Infrastructuur, Jan Klein, telefoon (050) of of Parkmanagement Oosterveld biedt in het kader van het facultatieve dienstenpakket de mogelijkheid om op collectieve basis gas en elektriciteitscontracten af te sluiten tegen gunstige tarieven. Neem hiervoor contact op met het parkmanagement Oosterveld: of (074) Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Oosterveld Op bedrijventerrein Oosterveld wordt duurzaam omgegaan met water. Hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater afgevoerd en niet zoals in het verleden gebeurde via een gemengd rioleringsysteem. Bij een gescheiden systeem wordt alleen het afvalwater naar de zuivering afgevoerd en blijft het hemelwater zoveel mogelijk binnen het plangebied. Uitgangspunt daarbij is de strategie vasthouden bergen - afvoeren. Hemelwaterwater wordt zolang mogelijk vastgehouden op particulier terrein en in de wadi s. Wadi s zijn grasgreppels waarin het hemelwater langzaam kan wegzakken in de bodem. Wanneer de wadi s verzadigd zijn, vindt afvoer plaats naar de retentievijver waar het water wordt geborgen. Pas als dat ook niet meer mogelijk, wordt het water afgevoerd worden naar de watergang(en) Afvoer hemelwater Het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen dient op de erfgrens bovengronds aangeboden te worden. Hemelwater afkomstig van de daken en de terreinverhardingen komt in de groene afvoergoten langs de straat terecht. Het heeft de voorkeur dat het hemelwater bovengronds over de terreinverharding vloeit richting straat. Zo nodig kunnen molgoten aangebracht worden om het water te geleiden. De afvoer vindt zichtbaar plaats, zodat foutieve aansluitingen worden voorkomen. Uitgangspunt is dat de het hemelwater aan de voorkant van de gebouwen wordt aangeleverd. De architect van de bedrijfsgebouwen moet hiermee rekening houden Wadi s Ook het hemelwater dat op de wegen valt, komt via de groene afvoergoten in de wadi s terecht. Wadi s zijn, inclusief berm, tot 6 meter brede greppels voorzien van gras. Een wadi heeft een bepaalde bergingscapaciteit. Als er meer regen valt dan de bergingscapaciteit, stroomt het water naar de speciale bergruimte onder de wadi s. Mocht deze ruimte ook volledig gevuld raken dan loopt het over in de retentievijver, die met een stuwconstructie in verbinding staat met de watergang. Na de regenval is het de bedoeling dat de wadi in maximaal twee dagen tijd weer droog staat, zodat de waterberging weer tijdig beschikbaar is Rioolaansluiting Het afvalwater wordt afgevoerd via een ondergronds rioolstelsel. Voor uw kavel ligt een uitlegger voor uw afvalwateraansluiting. De aansluiting van uw bedrijf op deze uitlegger is in opdracht van en voor rekening van de koper. Let erop dat u de aanvraag voor een rioolaansluiting tijdig indient Zink, koper en lood Milieuvriendelijk en duurzaam waterbeheer begint bij de bron. Voorkom uitloging van verontreinigende stoffen. De belangrijkste uitlogende materialen die leiden tot verhoogde concentraties in afstromend hemelwater zijn zink, koper en lood. De eerste twee zijn toegestaan volgens het nationaal pakket duurzaam bouwen, lood is dat niet. Zink wordt op grote schaal toegepast in dakgoten, regenpijpen en meubilair. Zink loogt sterk uit. Dit leidt tot Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 11

12 hoge concentraties in het afstromende hemelwater. Koper wordt op beperkte schaal toegepast als dakbedekkingmateriaal, of als materiaal voor regenpijpen. In verband met de belasting van het watersysteem is de toepassing van zink en koper in nieuwe situaties minder gewenst. 5.5 Uitweg Omdat bedrijventerrein Oosterveld gebruikmaakt van bovengrondse hemelwaterafvoer in de vorm van groene afvoergoten, is het belangrijk dat de uitweg goed wordt aangelegd. De uitwegen doorkruizen deze groene afvoergoten. Het is van wezenlijk belang dat de uitwegen zo worden aangelegd dat ze de waterhuishouding niet verstoren. De groenstrook waarin de uitwegen komen te liggen is eigendom van de gemeente. Vanwege de zorgvuldige aanleg en uniformiteit legt de gemeente de definitieve uitweg zelf aan tijdens het woonrijp maken van het bedrijventerrein. Dit betekent dat er tijdens het bouwrijp maken een tijdelijke constructie moet worden aangelegd. Deze tijdelijke constructie wordt door aanvrager voor eigen rekening conform de uitwegvergunning (plaats en breedte) aangelegd. Voor een uitwegvergunning op een bedrijventerrein is het volgende uitgangspunt van toepassing. Maximaal 2 uitwegen van 6 meter breed of 1 uitweg van 7 meter breed. In overleg met de gemeente Hengelo is eventueel afwijking van dit uitgangspunt mogelijk. Voor de uitweg(en) dient u een omgevingsvergunning aan te vragen via Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 12

13 6 De uitgifteprocedure 6.1 Uitgifteprocedure Om in aanmerking te komen voor een kavel op bedrijventerrein Oosterveld kunt u uw interesse kenbaar maken bij de accountmanager bedrijven van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo. U wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Een gemeentelijk uitgifteteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen, Grondzaken en Vergunningen is verantwoordelijk voor de toewijzing van de percelen. Het uitgifteteam bespreekt de verzoeken van de bedrijven en beoordeelt ze. Bij de toekenning van de kavels spelen meerdere criteria een rol. Deze criteria zijn gebaseerd op het gemeentelijke uitgiftebeleid voor bedrijven. Voorbeelden van criteria zijn: het aantal werknemers in relatie tot het gewenste perceeloppervlak, in hoeverre het bedrijfsprofiel passend is binnen de bepalingen van het bestemmingsplan en de urgentie van verplaatsing van het bedrijf. 6.2 Grondprijzen De gedifferentieerde grondprijzen voor de bouwkavels worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld. De verschillen in grondprijzen op het bedrijventerrein zijn afhankelijk van aspecten als beeldkwaliteit, bebouwingsmogelijkheden, ligging, bereikbaarheid en grootte van de bouwkavel. De gedifferentieerde tariefstelling is in regionaal verband afgestemd. Ter indicatie: de gemeentelijke grondprijzen voor deze locatie liggen tussen de 142 en 163 per m². 6.3 Reservering Tijdens het oriënterende gesprek kan er in overleg met de Bedrijfscontactfunctionaris (hierna te noemen BCF) een keuze worden gemaakt voor een bepaalde locatie op Oosterveld. De kavel wordt daarbij voor u kosteloos gereserveerd voor een bepaalde periode. Tijdens de reserveringstermijn kunt u oriënteren of de vestiging van uw bedrijf op Oosterveld voor u interessant is en of de locatie op het bedrijventerrein de juiste is. In de reserveringsperiode kan indien mogelijk - nog eenvoudig van locatie of kavel gewisseld worden. Vóór het einde van de reserveringstermijn vernemen wij graag of u een optie wilt nemen op de bouwkavel of u afziet van de bouwkavel. Als u niet reageert, is de gemeente na de reserveringsperiode vrij om de bouwkavel aan derden aan te bieden. 6.4 Optie U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoek of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en uiteraard alle overige publiekrechtelijk geldende voorschriften. Als u serieus verder wilt onderzoeken of vestiging op Oosterveld financieel en qua bouwplan haalbaar is, dan kunt u binnen de reserveringsperiode aangeven dat u een optieovereenkomst toegezonden wilt krijgen. Als u deze binnen twee weken ondertekent en retour stuurt, is de optie van kracht. De optietermijn is zes maanden. Aan de optie zijn rentekosten verbonden als u in de optieperiode besluit de grond niet aan te kopen of als u de optietermijn wilt verlengen. In het eerste geval betaalt u wettelijke rente over het aantal maanden waarop u de bouwkavel in optie hebt gehad. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gezien. In het tweede geval betaalt u wettelijke rente over de verlengingstermijn per maand. Als u dan alsnog afziet van aankoop, dan betaalt u ook rente over de eerste zes maanden. Informatiefolder Bedrijventerrein Oosterveld 13

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n.

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n. Bouwkavels 530 m2 voor 148.500 v.o.n. Beste heer / mevrouw, Is een woning bouwen ook uw droom? In de prachtige nieuwe wijk Stadszicht II Tholen worden ruime kavels aangeboden. Op deze kavels kunt u uw

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure kavel D-2, Vang 13, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 9 VERKOOPTEKENING... 10

Nadere informatie

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat.

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat. N18 er a Varviksingel Knalhutteweg O ldenzaalse str aa t Open voor ondernemen Lossersestraat Auke Vleerstraat Hengelosestraat D eurnin g s t r a t Laaressingel Oldenzaalsestraat Westerval Centrum Gronausestraat

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE WABO-AANVRAAG

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

Aanvraagformulier aankoop restgroen

Aanvraagformulier aankoop restgroen Aanvraagformulier aankoop restgroen Datum aanvraag: Burgerservicenummer: KvK-nummer: Vestigingsnummer: Achternaam of Naam Bedrijf: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1

Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Verkoopbrochure F-kavels Steenspil, bedrijventerrein Oude Molen te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Foto s... 7 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING...

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2084998/3298354 op een aanvraag voor een omgevingsverguning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), ex artikel 2.1, lid

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied De Steeg te Bemelen Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE

Nadere informatie

EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN AANVRAGEN

EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN AANVRAGEN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN AANVRAGEN Een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen Gaat u bouwen of verbouwen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. U kunt in

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plan Joseph Partounsstraat te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Uitgiftebrochure kaveluitgifte

Uitgiftebrochure kaveluitgifte Uitgiftebrochure kaveluitgifte Kavel 9, 12 e Septemberlaan te Noorbeek Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 WIE KOMT IN AANMERKING? 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied Op t Hövelke te Mheer Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting

Nadere informatie

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN?

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? Dorps wonen met alle voorzieningen dichtbij? Het kan in De Marke III. Hengevelde is één van de kernen in de gemeente Hof van Twente. Een gemeente die zich kenmerkt door een

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451 Ontwerp uw eigen woning Februari 2015 INTRODUCTIE BOUWKAVELS Flierhuyserve 1 t/m 7 (oneven) zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Huisnummer

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied Karreweg te St. Geertruid Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport

Nadere informatie

De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel

De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel De Marke II Richtlijnen bij aankoop kavel Inschrijven voor twee-onder-een-kapwoning als koppel Hebt u interesse in een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning en wilt u zich hiervoor inschrijven? Dan moet

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied Joseph Partounsstraat te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg:

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg: gemeente Hardinxveld-Giessendam FORMULIER PRINCIPEVERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING OF RUIMTELIJK INITIATIEF Aan: Gemeente Hardinxveld-Giessendam T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling Registratie/zaaknummer:

Nadere informatie

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1

Informatie inwinnen. Spoorboekje. emmen Maakt Meer Mogelijk1 Informatie inwinnen Spoorboekje Bouwen in Wanneer u bouwplannen heeft, is het verstandig om eerst informatie in te winnen bij de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, Team Economie van de gemeente

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Voornemen verlenen omgevingsvergunning Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De Bunte Vastgoed Oost De heer W. van den Top Amsterdamseweg 42a 6712 GJ EDE Onderwerp Voornemen verlenen omgevingsvergunning Geachte heer van den Top, Op 9 september

Nadere informatie

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16027 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16027 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 314205 Dossier: OV16027 Documentnummer: 314205BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 21 februari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

gemeente Lent sectie A nummer 4189

gemeente Lent sectie A nummer 4189 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) D161118687 *D161118687* Wij hebben op 18 april 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Deelgebied 1 Grens Oldenzaal Centraal Luchtfoto Oldenzaal Centraal Deelgebied 1 Bestaande situatie 2011: Herijking Masterplan Oldenzaal Centraal Luchtfoto plangebied

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Gemeente Hengelo, april 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL 3 1.3 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 4 2 VERKAVELING 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: 0512-20150924V Bert Jan Bakker 386222 Onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z OMGEVINGSVERGUNNING voor het project: Zout- renovatie buitenhavenverlader locatie: Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum activiteiten: bouwen van een bouwwerk verleend aan: Akzo Nobel Salt Olo-nummer: 2713523

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verbouwen en splitsen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Nadere informatie

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2

TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: m2 Grondprijs: 148,-/m2 175,-/m2 TE KOOP Bouwkavels op bedrijventerrein Eeneind II Zuid Adres: Collse Heide Oppervlakte: 1000 3000 m 2 Grondprijs: 148,-/m 2 175,-/m 2 (zichtlocaties) Algemene beschrijving van bedrijventerrein Eeneind

Nadere informatie

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure Vrije bouwkavels De Schulp Informatiebrochure INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 LOCATIE 2 STAAT VAN DE BOUWKAVEL 3 KAVELREGELS 3 KAVELPRIJZEN 5 VERKOOPPROCEDURE 5 NADERE INFORMATIE 6 BIJLAGEN 6 Informatiebrochure

Nadere informatie

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT Landgoed Maetland waar ligt het? Net even buiten de Gelderse stad Doetinchem ligt ten zuidoosten daarvan het dorp Gaanderen. Aan de rand van Gaanderen, treft u het bijzondere,

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: P. Schoemaker Dunamis Holding BV Postbus 371 2400 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN : Besluit in ontwerp - verlening Rietveld 33 A in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postadres Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 1 oktober 2015 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Vooroverleg omgevingsvergunning

Vooroverleg omgevingsvergunning Vooroverleg omgevingsvergunning Ondergetekende verzoekt om vooroverleg omgevingsvergunning voor het onderstaande project. Dit houdt in dat het project wordt getoetst aan het bestemmingsplan en de redelijke

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Nummer: W2015-0516 Z -15-56162 / 75207 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee; beschikkende op de aanvraag van: onbekend wonende/gevestigd: Dijkstelweg

Nadere informatie

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf

Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 18 april 2017 Onderwerp: Amaliaplein - Coördinatieregeling en Beeldkwaliteitsparagraaf Aan de raad. Beslispunten *Z00EA8A5F53*

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING met uitgebreide procedure

OMGEVINGSVERGUNNING met uitgebreide procedure gemeente "*' Berkelland Project Locatie OMGEVINGSVERGUNNING met uitgebreide procedure : Het oprichten van een woning ; Wiersseweg 82 in Ruurio (kadastrale gegevens: gemeente Ruurio, sectie P en nummer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

ontwerp omgevingsvergunning wb16z augustus 2016 oio

ontwerp omgevingsvergunning wb16z augustus 2016 oio G E M E E N TT E E \ \ J N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S P O S T A D R E S W E B S I T E / E - M A I L T E L E F O O N Raadhuisstraat 1 Postbus 109 www.gemeentenoordenveld.nl T 14 050 9301

Nadere informatie

Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Fianestraat te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 4 3. Luchtfoto... 5 4. Foto s... 6 BIJLAGEN... 7 VERKOOPTEKENING... 8 KAART BERGEN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 8 Type woning tweekapper Oppervlakte ± 306 m² Verkoopprijs 86.000,--

Nadere informatie

De heer K. Doornwaard Grafhorsterweg 81A 8277 AB GRAFHORST

De heer K. Doornwaard Grafhorsterweg 81A 8277 AB GRAFHORST De heer K. Doornwaard Grafhorsterweg 81A 8277 AB GRAFHORST Uw kenmerk Zaaknummer Behandeld door Bijlagen 2015-0664 F. van der Spek 1 Telefoonnummer Verzenddatum 14 038 13 juli 2016 Onderwerp Omgevingsvergunning

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: College Onderwerp: V200900098 aanvraag voor reguliere bouwvergunning voor het wijzigen van de uitvoer van een eerder verleende bouwvergunning voor een vrijstaand bijgebouw op het perceel Burgemeester v/d

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer Te koop / Te huur A1 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark, Deventer Uitstekend bereikbaar, direct aan de A1 56 hectare uitgeefbare grond Nieuw hoogwaardig bedrijventerrein www.dtz.nl Locatie Kwaliteit,

Nadere informatie

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan.

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan. KLUSWIJZER 11 Zelf een aanbouw plaatsen Woont u naar uw zin, maar wilt u toch meer ruimte in de woning? Als verhuizen voor u geen optie is, kan een aanbouw uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels Brummen, Mercuriusweg ong. kavels OMSCHRIJVING: Te koop bouwkavels van 743 m² en 781 m². Op bedrijventerrein Rhienderen Noord gelegen bedrijfskavels ter grootte van 743 m² en 781 m². Eventueel ook beschikbaar

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning Nummer: W2015-0047 Z -15-39696 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee; beschikkende op de aanvraag van: de heer M. Wilmsen wonende/gevestigd: Prinses

Nadere informatie

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx,

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx, ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 275436 Contactpersoon

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN 1 2 3 4 5 6 7 WELKOM

Nadere informatie

Uweigenhuisbouwen. In5stappenvan kavelnaardroomhuis

Uweigenhuisbouwen. In5stappenvan kavelnaardroomhuis Uweigenhuisbouwen In5stappenvan kavelnaardroomhuis Vanaf het moment dat u een kavel koopt gaat u natuurlijk meteen aan de slag met het realiseren van uw woning. Een uitdaging die vooral leuk, maar ook

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 woningen.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Industrie - Service B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Industrie - Service B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Industrie - Service B.V. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "het oprichten van een loods" (Locatie: Oosterhorn 20-22 te Farmsum) Groningen, 12 december

Nadere informatie