Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus AB Utrecht tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp."

Transcriptie

1 Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement bedragen 39,00 p.j. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven, advertenties, mededelingen of kopij te weigeren, aan te passen of in te korten. Overname van redactionele artikelen (niet ondertekend of ondertekend met naam of initialen van een redactielid) is toegestaan met bronvermelding. Voor overname van gesigneerde artikelen is voorafgaand toestemming van de auteur(s) vereist. Redactieteam: Bestuur NVNLP Freek Dirkx Angelique de Graaff Rob Kamps Ronald van Oosten Petra Vink Ellis Buis Correctie en vormgeving: Dubbeljoe / Linda van de Werf Drukwerk en verzending: Geers Offset, Gent Redactie: Sluitingsdatum inzending kopij: Artikelen en ingezonden brieven voor het Lentenummer 2006 van INzicht: 28 februari 2006 Bestuur NVNLP: Rudy Vandamme (voorzitter) Arthur van de Ven (penningmeester) Gerda Aberson (secretaris) Dick Kleijne (algemeen bestuurslid) Bestuur: Inhoud Colofon en inhoud Bestuurszaken Woordje van de voorzitter Ingezonden brieven Ledencolumn Algemene artikelen - Broederziel alleen? Helen door spelen met NLP Het vergeten spoor naar een Volhoudbare Samenleving NLP voegt hart en ziel toe aan ondernemen NLP, sport en sportwereld: een inkopper? Thema: Modelleren - Advanced Modeling, verslag NVNLP najaarsbijeenkomst Excelleren in lijn, de excellente leerkracht Werken met vitaliteit en plezier Bewust trainen vanuit je onbewuste It s only Rock n Roll Klare taal over modelleren Speelwijzer Boekenrubriek Knipselrubriek Praktijkvoorbeelden Activiteitenagenda s Focusjes NLP Netwerknieuws Informatie over het lidmaatschap van de NVNLP en haar statuten is op te vragen bij het secretariaat van de NVNLP. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus AB Utrecht tel Illustratie omslag: foto: Brandon Grunewald met dank aan: 70south.com 1

2 Update van het bestuur Op de laatste ledenvergadering is Dick Kleijne unaniem verkozen als nieuw, algemeen bestuurslid van de NVNLP (per ). Dick s kennis, ervaring en expertise komen uitermate goed van pas. Dick beschikt over zowel bestuurlijke ervaring als een macht aan business consultancy ervaring binnen organisaties. Daarnaast is Dick s juridische achtergrond een zeer welkome aanvulling. Zijn senioriteit en NLP-kennis completeren het beeld van een bestuurder waarmee de NVNLP zeer content kan zijn! Bijna overbodig om te vertellen: aansluitend bij de bestuurlijke randvoorwaarden die het huidige bestuur voor haar eigen functioneren heeft vastgelegd: Dick is niet instituut-gebonden Ger van Drunen en en Johan van de Kant hebben twee jaren de Kascommissie vormgegeven, met alle uitvoering van werkzaamheden die daaraan verbonden zijn. Het NVNLP-bestuur van 2003 en 2004 heeft van beiden het dringende advies gekregen om een eenduidig declaratiebeleid te ontwikkelen en scherper te gaan sturen op de ratio uitgaven/investeringen door de Vereniging en opbrengsten voor de vereniging en haar leden. Het bestuur heeft deze beide zaken inmiddels geïmplementeerd. Met de déchargeverlening aan de Kascommissie, zijn, met dank aan Ger en Johan voor hun inzet voor het boekjaar 2004 twee nieuwe leden tijdens de ALV geïnstalleerd: Ger van Marion en Roël Hintzen. Beiden beschikken over ruime kennis en ervaring om het bestuur niet alleen achteraf bij de Kascontrole 2005, maar ook tijdens het boekjaar 2006 te controleren en te adviseren. Tijdens de laatste ledenvergadering is ook gestemd en goedkeuring verkregen voor het nieuwe NVNLP-Klachtenprotocol. Door ervaring wijs geworden heeft het bestuur een protocol voorgesteld met een ruimere werkingssfeer (klagers hoeven geen lid te zijn en klachten kunnen betrekking hebben op elke vorm van dienstverlening die onze leden bieden) en een slagvaardige procedure voor de oplossing van mogelijke klachten. (Geen bemiddelingspoging door kostbare juristen maar terstondte klachtbehandeling met een bindende uitspraak door een Commissie van wijze mannen en vrouwen. We verwachten hierdoor reële klachten professioneel te kunnen afhandelen, met insteek van een Beroepsvereniging, tegen minimale kosten. Bij deze vergadering is eveneens het Huishoudelijk reglement met meerderheid van stemmen grondig herzien. Op operationeel vereningingsvlak kan gemeld worden dat de ledenaanwas onverminderd doorgaat. Diverse acties staan op stapel: zo zal er in januari een grote ledenwervingsactie in Vlaanderen plaatsvinden. Van diverse instituten is een aanvraag tot aansluiting bij de NVNLP door de Kwaliteitscommissie in behandeling. De kennisnetwerken zijn tijdens de ALV formeel gelanceerd. Eind van de maand zal de benodigde info hierover openbaar zijn op de website, evenals de regionale seminars en workshops voor de leden. Waar in 2005 nog een budgettair probleem (kosten seminarruimten) dreigde voor de organisatie, is voor 2006 begroot om hiermee meteen in januari van start te gaan. Zodra het rooster in alle details vaststaat (eind december) zullen de leden hierover per mail worden geïnformeerd. Last but not least: de eerste stappen zijn inmiddels gezet op het gebied van inbedding van het NVNLP-Kwaliteitsbeleid in een Europese context met nieuw te formuleren standaards. Eind januari zal een volgende afstemming plaatsvinden met een aantal Europese zusterverenigingen. Behalve professionalisering van de normen, onderlinge samenwerking en uitwisseling is een van de doelstellingen om in 2007 een Europees NLP-congres te organiseren. Gezien het relatief grote ledenaantal van de NVNLP heeft Nederland een hoorbare stem in dit Europese geheel. We zijn klaar voor 2006 en zien de NVNLP-toekomst met enthousiasme tegemoet! Hele fijne inspirerende feestdagen gewenst en een in alle opzichten Super 2006! Het bestuur 2 I N z i c h t W i n t e r

3 Woordje van de voorzitter Integriteit in bestuur Ecologisch wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, wat heb ik als NLP er daar mee te maken? Wel, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je pinguïns gaat modelleren. Maar wie weet. De ingesloten folder heeft te maken met een deal van de redactie van INzicht met de eigenaar van de prachtige foto op de cover. We mogen de winterse modelingsfoto gratis plaatsen in ruil voor een kleine promotie van het idealistische en niet commerciële initiatief van 70South. Gaat dit te ver volgens jou? Dan gaat het over ethisch ondernemen: het gebruiken of misbruiken van mogelijkheden. We hebben er ernstig over nagedacht en vonden dit een acceptabele deal. Hetzelfde echter doet zich nog op andere punten voor. Op de prachtige traditionele najaarsbijeenkomst kwam een mevrouw naar me toe en vroeg me of ze mijn boek NLP in ontwikkeling. Een open manifest gratis kon krijgen. Ze had gehoord dat het boek uitgedeeld was tijdens de twintigste verjaardag van de vereniging in mei. Ze excuseerde zich dat ze er toen niet bij kon zijn. Ik heb me vervolgens geëxcuseerd dat ik het niet cadeau kan geven. De actie gold alleen maar toen. Je zult zeggen: so what! Het is toch normaal dat promoties een datum hebben. Maar toch voelde ik me een beetje gegeneerd met mijn weigering. Weet je waarom? Ik stond daar in de hoedanigheid van voorzitter van de NVNLP en als voorzitter zou ik niets liever willen dat dergelijk belangwekkend boek door zoveel mogelijk leden bestudeerd zou worden. De andere kant van het verhaal is dat ik de productie van het boek geheel zelf heb gefinancierd: al mijn werkuren die ik anders te gelde had kunnen maken en 6.000,= out of pocket productiekosten. En daar stond ik dan met een dubbele rol: als voorzitter en als auteur. Je voelt het al aankomen: hier is een verstrengeling aan de gang. Ik, Rudy Vandamme, schrijf een boek en de voorzitter Rudy Vandamme, presenteert het boek aan leden. Het voorbeeld lijkt onschuldig en berust eigenlijk op een vergissing. Beter was geweest dat ofwel de vereniging het werk financierde (budgettair niet haalbaar) ofwel dat Rudy Vandamme zijn boek niet opdraagt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging laat staan promotie maakt tijdens een ledenbijeenkomst. Het gevolg is dat het boek zijn weg niet vindt naar de lezers. De verkoopcijfers via de officiële kanalen: tien exemplaren in vijf maanden. Als auteur en zelfstandig onderzoeker maakt mij dat kwaad, maar als voorzitter weet ik zeker dat de houding van het bestuur inclusief mezelf de enige juiste is op dit moment in de ontwikkeling van de vereniging. Waarover gaat het eigenlijk? Belangenverstrengeling! Het loert om elk hoekje als je meerdere functies hebt. Vrijwillige bestuurders hebben naast hun rol in de vereniging vaak ook een commercieel belang of een psychologisch belang. Het is een normale neiging om een vereniging te gebruiken om je eigen winkel te promoten of om een publiek te vinden dat je aandacht geeft. Het is menselijk, maar niet gunstig voor de vereniging en moet voorkomen worden. Integriteit is de belangrijkste waarde voor een bestuur van een vereniging. Ten alle prijze moet belangenverstrengeling vermeden worden. Er wordt nu, in het kader van de professionalisering en bestuurlijke openheid, een ethische code gemaakt om die zaken te regelen. Eén richtlijn is alvast dat in het bestuur slechts één lid van een instituut mag aanwezig zijn. Een ander actie punt is dat het bestuur de kascommissie met volle vertrouwen opdraagt om de uitgaven van het bestuur te controleren. Je kunt er trouwens gerust op zijn dat het bestuur uiterst zuinig omgaat met geld dat gaat naar eetgelegenheden, verplaatsingskosten, kostenvergoedingen voor telefoon, studiereizen, enzovoort. Nu moet er ook nog een regel komen voor flyers over Antarctica en voor voorzitters die op eigen kosten een boek schrijven over NLP en de missie van de NVNLP. Of zijn we verdraagzaam genoeg dat een voorzitter zijn eigen boek aan de man brengt? Ik kijk uit naar jullie reactie en wens je een gezond en succesvol nieuw jaar! Contact: M o d e l l e r e n 3

4 Ingezonden brieven In deze rubriek verwelkomen we reacties van INzicht-lezers op eerder gepubliceerde artikelen, maar ook op het bonte scala van wat zich in en rond de wereld van NLP afspeelt. In alle gevallen gaat de redactie van INzicht ervan uit dat iedereen recht heeft op zijn eigen model van de wereld. De redactie neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brieven. Welzijn begint met intolerantie Geachte redactieleden van INzicht, Naar aanleiding van het thema en de inhoud van het vorige nummer van INzicht, zou ik graag de volgende visie naar voren brengen: Welzijn staat centraal binnen NLP. Toen dr. Richard Bandler in 2003 in Dublin het 30-jarige bestaan van NLP vierde met een lezing, was de titel: 30 jaar NLP, gids tot geluk. Nu kunnen we ons afvragen in hoeverre geluk en welzijn hetzelfde zijn, maar laat ik het kort houden en concluderen dat het vooral gaat om ons goed te voelen. Maar alleen je goed voelen is niet genoeg. Voor een gelukkig leven heb je nog iets anders nodig, namelijk goede keuzes maken. Kijk, NLP kan niet voorkomen dat er nare dingen in je leven gebeuren. Maar een groot deel van de ellende die mensen zich op de hals halen, wordt veroorzaakt doordat zij zelf de verkeerde keuzes maken. Een goed voorbeeld is altijd de man die net verlaten is door zijn vrouw. Na drie jaar lang het bloed onder zijn nagels getreiterd te zijn door haar, heeft ze hem nu voor een ander verlaten. Hij besluit daarop zich te bezatten in de kroeg en versiert daar zijn volgende vrouw. En wanneer hij haar aan me voorstelt, dan is het eerste wat ik zie dat hij weer precies dezelfde soort vrouw gevonden heeft. Met als gevolg dat hij de komende drie jaar weer in de ellende zit voordat zij er met een ander vandoor gaat. Met andere woorden: op het moment dat je goed in staat bent om goede keuzes te maken, zorg je ervoor dat je door veel minder ellende getroffen wordt. Nu blijkt dat mensen vooral goede keuzes maken wanneer ze zich goed voelen. Daarom is het dus belangrijk om je eerst goed te voelen en pas daarna keuzes te maken. Net zoals het goed is om je eerst goed te voelen en dan pas te beginnen aan een activiteit. De meeste mensen hebben het idee dat ze eerst iets moeten presteren, voordat ze zich als beloning goed mogen voelen. Maar dit lijkt me de verkeerde volgorde. Beter is het om je eerst goed te voelen en dan pas aan de slag te gaan. Je weet dat je je goed mag gaan voelen nadat je iets succesvol hebt afgerond. En je weet ook hoe dat gaat voelen. Wat houdt je dan tegen om, voordat je aan de activiteit begint, dat goede gevoel alvast op te roepen? Het blijkt dat doordat je je goed voelt voordat je aan de activiteit begint, je minder fouten maakt. Hierdoor is de kans dat je je werk succesvol doet groter. En dus is de kans ook groter dat je je goed mag voelen. Zodat je reden te meer hebt om je vooraf al goed te gaan voelen. Zelfs als het onverhoopt toch mis mocht gaan, dan ben je door je goede gevoel beter in staat om de schade te herstellen. En wordt het een grote puinhoop, dan heb je tenminste nog plezier gehad. Kortom voor een gelukkig leven zijn twee dingen nodig. Je goed voelen en goede beslissingen nemen. Vandaar dat technieken om dit te bereiken centraal staan in de NLP opleiding. Intolerantie Toch zie ik in mijn praktijk veel mensen voorbij komen die zich niet goed voelen en niet de goede keuzes maken. Dit geldt zelfs voor sommige NLP practitioners en master practitioners. Je komt soms schrijnende situaties tegen. Mensen met angststoornissen die er vijftien jaar lang mee rond lopen. Die tientallen therapieën geprobeerd hebben, zonder succes. En hoewel ik 4 I N z i c h t W i n t e r

5 ook niet kan garanderen dat mijn aanpak bij iedereen werkt, is het succespercentage zo hoog dat ik werk op basis van no cure, no pay. Wat ik in mijn praktijk telkens weer zie, is dat mensen die zolang met ernstige psychische problemen rondlopen, berensterk zijn. Neem nou een cliënt van mij die eigenlijk vanaf zijn twintigste levensjaar agorafobie had. Deze sterke man heeft daarmee doorgelopen en doorgeleefd totdat hij eind dertig zo kapot ervan was dat hij met een burnout thuis zat. (Zijn verhaal staat kort weergegeven op mijn site Was hij niet zo sterk geweest dan was hij veel eerder ingestort. En had hij veel eerder adequate hulp gezocht voor zijn probleem. Nu heeft hij er jaren mee doorgelopen waardoor zijn brein meer en meer het slechte negatieve gedrag en gevoel heeft aangeleerd. Wat voor hem, maar ook voor ons, van belang is, is dat hij intolerant wordt voor zijn eigen negatieve gevoelens. Dat hij wanneer hij zich naar voelt, dit niet meer accepteert en dat hij actie gaat ondernemen om zich weer goed te voelen. De mensen die het moeilijkst zijn om te helpen, zijn die mensen die uit het niets opeens grote paniek of angstaanvallen krijgen. Vaak wanneer ik dit probleem tegen het lijf loop, dan vraag ik hen om meer in detail te beschrijven wat er gebeurde. En in bijna alle gevallen, hoor ik hetzelfde antwoord. Ik ging op weg naar... en ik voelde al aankomen dat het mis zou gaan. Mensen hebben soms de neiging om nare en negatieve gevoelens op te bouwen. En nadat het op die manier de hele dag meer en meer zich opgebouwd heeft, komt het opeens tot een uitbarsting waarvan het dan lijkt alsof die uit het niets te voorschijn komt. Feitelijk hebben de onlustgevoelens al sinds s ochtend vroeg de tijd gekregen om sterker en sterker te worden. Daarom is het van belang dat je zeer kritisch naar je eigen gevoel wordt en intolerant voor zelfs de kleinste voorgevoelens. Het is namelijk vele malen makkelijker deze kleine voorgevoelens te stoppen dan een paniekaanval. Maar ook voor alledaagse mensen zoals jij en ik die niet ergens last van hebben, is het goed om intolerant te zijn tegenover onze negatieve gevoelens. Een goed voorbeeld zijn irritaties. Veel mensen die een partner hebben, herkennen zich in het beeld dat ze zich met regelmaat irriteren aan hun geliefde. Maar in plaats van om elk wissewasje ruzie te gaan maken, is het veel beter om je te realiseren dat jouw brein het irritatiegevoel produceert. En niet het feit dat hij voor de zoveelste keer de dop van de tandpasta er niet opgedraaid heeft. Of dat zijn vieze sokken nog op de grond liggen. Wanneer je de vraag of jouw partner belangrijk genoeg is om zelf te veranderen met ja beantwoordt, dan volgt daar automatisch uit dat je beter intolerant kan zijn naar je eigen irritaties. En dat je deze irritaties zelf stopt. Zonder daarbij je geliefde negatief te bejegenen. Kortom: wees intolerant naar je eigen negatieve gevoelens Wees ook intolerant naar anderen Toch is welzijn niet klaar wanneer je zelf de hele tijd gelukkig bent. In mijn visie ben je ook moreel verplicht om van de wereld een betere plek te maken. Te beginnen met je eigen tuin. Met een achtergrond in de Wijsbegeerte weet ik hoe lang en diep je kunt discussiëren over wat goed en kwaad is. Terwijl het toch duidelijk is. Als een kind met honger je om eten vraagt, weet je dat eten geven het juiste is om te doen. Wanneer je iemands eigendommen steelt, dan weet je dat je fout zit. Helaas is de wereld vol met mensen die slechte dingen doen. Of het nu waar is of niet, er leeft bij een groot aantal mensen het idee dat het steeds slechter gaat met Nederland. En een van de hoofdschuldige die wordt aangewezen is de cultuur van leven en laten leven. Van tolerantie. Op een bepaalde manier denk ik dat daar ook wel een punt in zit. Naarmate er minder opgetreden wordt tegen slecht gedrag, zul je meer wandaden tegen komen. Vandaar dat ik van mening ben dat een NLP practitioner of master practitioner moreel verplicht is om op te treden tegen misstanden. Dat als NLPer je verplicht bent om mensen die verkeerde dingen doen tot de orde te roepen. M o d e l l e r e n 5

6 Ingezonden brieven Niet alleen staat welzijn in jouw leven centraal, ook het lot van anderen zou belangrijk voor je moeten zijn. Het idee is dat als alle NLPers wereldwijd in hun eigen omgeving ervoor zorgen dat dingen beter gaan, er als vanzelf een betere wereld ontstaat. Toch is het belangrijk om dit op een gezonde manier te doen. We kennen allemaal de verhalen van mensen die zich ergens mee gingen bemoeien en waar het heel slecht mee afgelopen is. Als NLPer acht ik je in staat om op een verstandige wijze mensen veilig to corrigeren. Zelf vind ik ruzie maken een van de beste instrumenten. Het educatieve element van een fikse ruzie is niet te onderschatten. Helaas is het zo dat je bij sommige mensen pas doordringt nadat je flink stennis hebt lopen schoppen. Het nadeel voor de meeste mensen is echter dat jezelf zo van streek raakt op het moment dat je boos en kwaad bent en je ruzie wilt gaan maken. Door de neurologische opbouw van onze hersenen, blijkt het emotionele deel van ons brein ons nadenk gedeelte te bombarderen met schijnsignalen om zo de controle over ons lichaam te behouden. Dat is de reden dat we zo slecht kunnen nadenken als we kwaad zijn. En dat we zulke nare dingen eruit flappen als we boos zijn. Wanneer je na enige tijd weer rustig bent geworden, komen er allemaal slimme ideeën in je op. Oh shit, dat had ik moeten zeggen. En voordat je er erg in hebt, heb je spijt van alle nare dingen die gezegd zijn. Maar op het moment dat je controle over je gevoelens het gekregen met NLP, dan ben je in staat om te doen wat ik doe als ik ruzie maak. Van buiten sta ik te stormen en te tieren alsof de Derde Wereldoorlog is uitgebroken, maar van binnen ben ik rustig en kalm en ben ik bezig het boodschappenlijstje voor de supermarkt samen te stellen. De meeste mensen die ik in mijn praktijk tegenkom doen het precies andersom. Zij koken van binnen, maar zijn van buiten schijnbaar onaangedaan. En ze tolereren de meest vreselijke dingen van de meest nare mensen. Een van de ergste voorbeelden was een cliënt die door zijn baas een pot pindakaas naar zijn hoofd gegooid kreeg tijdens de lunch. Ik raad dan altijd maar aan om zo iemand een bloedneus te slaan. Ooit toen ik in mijn onbezonnen jeugd in de vredesbeweging rondliep, had ik ergens gelezen dat er minder oorlog zou zijn als er meer bloedneuzen zouden zijn. Ik werd een paar maanden geleden gevraagd om een assertiviteitstraining te geven voor tieners. Toen de ouders hun kroost weer kwamen ophalen en ze aan de kids vroegen wat ze geleerd hadden, antwoorden ze dat ze meer volwassenen bloedneuzen moesten slaan. Waarop de ouders mij wat vreemd aankeken. Later werd ik door enkele ouders gebeld met de mededeling dat hun schuchtere, wat verlegen zwijgertjes waren omgetoverd in assertieve tieners. Kortom: wees intolerant voor mensen die nare en negatieve dingen doen. Maar voel je goed terwijl je ze terecht wijst. Waar het allemaal op neerkomt Waar het om gaat is dat je het besef krijgt dat het universum ook van jou is. Dat jij net zoveel recht hebt om je goed te voelen als ieder ander. Het is ook mijn universum, dus zullen we met elkaar rekening moeten houden. En we zullen op een prettige manier met elkaar samen moeten leven. Hierbij is het juist van belang dat je goed communiceert wat je wel bevalt en wat je niet bevalt. Door intolerant te zijn voor je eigen negatieve gevoel en de wandaden van anderen in je omgeving, creëer je de voorwaarden voor welzijn in je leven. Door je goed te voelen en de juiste beslissingen te nemen, verminder je de ellende. Door mensen in je omgeving goed op te voeden, breng je de wereld een stapje dichter bij het paradijs. Op deze manier creëer je meer persoonlijke vrijheid voor jezelf en voor anderen. En persoonlijke vrijheid is het einddoel van NLP. Check daarom elke keer dat je iets leert, of iets meemaakt of iemand iets tegen je zegt of je er goed door gaat voelen of juist niet. Is dat laatste het geval, onderneem dan actie om je weer goed te voelen en de ander duidelijk te maken dat hij of zij 6 I N z i c h t W i n t e r

7 moet stoppen andere mensen het leven naar te maken. voelt, en rustig, ontspannen tegen zichzelf zegt: Oh, wat voelt dit weer heerlijk. Zorg ervoor dat je dat gemakkelijk, comfortabel en veilig kunt doen, en je zult merken dat je welzijn een grote hoogte bereikt. Wanneer ik naar mezelf kijk, dan zie ik iemand die het grootste gedeelte van de dag zich gelukkig Joost van der Leij NLP trainer van Tiouw.com contact auteur: Naar één Nederlandse Vereniging voor TA en NLP? Met veel genoegen heb ik de ingezonden brief gelezen van Boris Bouricius. De herkenning is voor mij groot en ook ik ervaar het samengaan van deze twee stromingen als een basisuitgangspunt in mijn dagelijkse werk. In Nederland bestaat al sinds jaren een opleidingsinstituut dat deze 2 stromingen combineert: Phoenix Opleidingen in Utrecht. Deze totaal-opleiding, die drie jaar duurt, geeft je de theorie van beide stromingen, en vooral belangrijk: de mogelijkheid om hier ook mee te oefenen met elkaar. Na deze 3-jarige opleiding en een tweedaags examen, ben je Practitioner NLP en kun je verder gaan voor Master, die een jaar duurt. Door de TA kan ik aan cliënten op een overzichtelijke en begrijpende manier theorie uitleggen. Boris heeft al een stuk theorie van Eric Berne beschreven in zijn artikel. Naast de eerste uitleg over ouder-volwassenekind ga ik via NLP verder met het uitleggen van gedrag, het waarom van gedrag, de waarde van dat gedrag en de keuze die je maakt voor dat gedrag. Voor cliënten die zich voor het eerst op dit terrein begeven is het lastig om zichzelf op een andere manier te bekijken. Het geeft dan ook vaak een hé, zo heb ik er nog nooit naar gekeken effect als ze gaan snappen dat wat ze doen, hoe ze dat doen en het waarom ze dat doen, een functie heeft of heeft gehad. Van daaruit kan ik iedere keer een stap verder maken: met delen gaan werken of het score model gebruiken. Ik spring regelmatig van de ene tool naar de andere. Ik gebruik ze door elkaar en naast elkaar; al naar gelang de situatie en steeds met veelbelovend resultaat! Mijn conclusie: ik steun Boris oproep! Door deze twee stromingen samen te voegen kan er een heel sterk geheel ontstaan dat mensen meer mogelijkheden geeft en daarnaast: meer inzichten biedt! Eric Berne zei het al, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Lichaam en geest zijn één en dienen naar mijn mening ook alle twee serieus genomen te worden. Ik hoop dat mensen hun straatje kunnen loslaten. Communicatie is de bindende factor van deze twee richtingen; ze kunnen elkaar meer dan versterken; We kunnen inderdaad veel van elkaar leren! Elly Reintjes Trainer/coach contact auteur: M o d e l l e r e n 7

8 Ledencolumn In iedere editie hopen we een column te plaatsen, waarin een INzicht-lezer blijkt geeft van het hebben van inzicht, wijsheid, humor, NLP-begaafdheid, parate kennis, de gave des woords of affiniteit met een bepaald NLP-specialisme. Natuurlijk modelleren Op een mooie, niet te warme en toch heerlijk zonnige zomernamiddag, zaten we lekker te genieten in de tuin toen de draadloze telefoon meldde dat iemand ons wenste te spreken. Inge, mijn vrouw. drukt op de juiste knop en krijgt haar moeder aan de draadloze lijn en wandelt, al pratend, door de tuin: haar hoofd een béétje schuin. Ze roept na verloop van tijd Maïté, onze dochter van 3 jaar, en zegt: hier is Oma. Maïté neemt de hoorn en begint meteen snel door de tuin heen en weer te wandelen, het hoofd. een beetje schuin; alsof ze Oma anders niet zou horen. Het was echt heel grappig om zien en zeer leerzaam tegelijk Iets dergelijks hebben we allemaal gedaan; het is de meest natuurlijke manier om te leren. Zonder onze modellen zouden we ons niet gedragen zoals we ons nu gedragen. Het is zelfs een soort kosmisch universeel gegeven lijkt het wel. Ik heb nog nooit gelezen of gehoord dat een planeet in een vierkante baan om een ster beweegt. De ene planeet heeft blijkbaar de andere gemodelleerd en alle planeten doen allemaal ongeveer hetzelfde; er zit geen mismatcher tussen, voor zover ik weet. Bovendien beantwoordt dit soort modelleren ook aan één van de fundamentele wetten van het Universum: het neigen naar harmonie, er bij willen horen, in overeenstemming zijn met Wat Maïté deed is zo precies mogelijk het model nadoen, want van dat model had ze al gezien dat het effectief werkte, en ze kreeg onmiddellijk het bewijs dat ze gelijk had: het werkte! Dat zette haar waarschijnlijk aan om dat experiment van modelleren te herhalen. Later paste ze dat onverwacht en heel praktisch toe op een ander, hoger niveau. Toen ze 7 was kwam ze me een keer bezoeken in het klooster waar ik NLP training gaf. En ze riep van beneden naar me toe: papa weet jij waar de poes zit?. Ik zei neen, dat weet ik niet, ik heb ze nog niet gezien vandaag. Na wat getreuzel riep ze weer: papa, als je zou denken waar de poes zou kunnen zitten, waar is dat dan? toen ik van mijn verbazing bekomen was zei ik resoluut dan zit ze in de Rozentuin. Zonder aarzelen liep ze naar de Rozentuin en even later kwam ze blij en trots met de poes afgelopen De magische NLP vraagstelling aan iemand die zegt geen visuele voorstelling te hebben: als je het zou kunnen zien hoe zou het er dan uitzien? had ze natuurlijk van geen vreemde; maar bij mijn weten heb ik het echter nooit op die manier aan haar geleerd Ze heeft dat gewoon heel natuurlijk opgepikt. Zoals de hele NLP eigenlijk gaat over het toepassen heel Natuurlijke Levens Principes of Processen is dat ook zo specifiek met modelleren. We hebben allemaal onze ouders of belangrijke personen in ons leven gemodelleerd. NLP heeft dat verfijnd, zodat we op een heel diep niveau een gedrag kunnen aanleren, of verbeteren van personen die NU in ons leven model kunnen staan. Door dat te doen tonen we ons respect en eren we die persoon. We leren deze keer wat we willen leren en maken deze keer ook een keuze, wat we wel en wat niet willen overnemen. Als je goed naar het werkwoord kijkt zit de hele definitie er in. De modus;. de manier. de mode waarop de persoon zich gedraagt, het leren van wat we willen, het eren van het model. Bovendien dat aspect van de gemodelleerde persoon dat we niet willen overnemen zit er ook in verborgen, maar dat durf ik niet neerschrijven, laat ik je zelf uitvinden met wat fantasie. Ik wens je veel nuttig leesplezier met deze INzicht! Paul Liekens is gerenommeerd Internationaal NLP- Trainer met een eigen opleidingsinstituut in Vlaanderen. Van zijn hand verschenen tal van NLPpublicaties en -boeken. Contact auteur: 8 I N z i c h t W i n t e r

9 Minke Weggemans Broederziel alleen? Hoe verwerken mensen het verlies van een zus of broer? U gaat er misschien vanuit dat daar wel het nodige onderzoek naar gedaan zal zijn, zeker als u op de hoogte bent van het feit dat er jaarlijks ongeveer mensen hun zus of broer verliezen. Om mysterieuze redenen wordt er echter in de vakliteratuur over dit rouwproces gezwegen. Handboeken over rouwprocessen en rouwverwerking gaan over het verlies van een partner, een kind of een ouder. Tegenwoordig ook over het verlies van een huisdier, een baan, een carrière, een miskraam of een onvervuld verlangen. Maar een hoofdstuk of een boek over het verlies van een zus of broer ontbrak nog. Broederziel alleen? Ja, dat leest u goed: broederziel alleen. Deze uitdrukking komt u nog niet tegen in de 1000 nieuwe woorden in het nieuwe groene boekje van de Nederlandse taal. In het Kramers woordenboek vindt u wel het equivalent Moederziel alleen, dat helemaal alleen betekent. Die betekenis kan ik onderschrijven. Ik herinner me nog goed hoe ik, toen ik nog geen drie jaar oud was, op een kwade dag mijn moeder niet kon vinden. Ze was niet in de tuin, niet in de muziekkamer, niet in de studeerkamer, niet in de huiskamer en niet in de keuken: ze was nergens meer. Het was doodstil in het grote witte huis met de vele kamers, zo stil dat ik niet naar boven durfde te gaan om haar daar te zoeken. Moederziel alleen ging ik onder aan de trap zitten huilen, het huilen ging geleidelijk over in heel hard huilen en heel hard roepen, tot op zeker moment de voordeur openging en het zonlicht en mijn moeder tegelijk thuiskwamen. Een vergelijkbaar gevoel van helemaal alleen en verlaten te zijn, had ik op de dag dat mijn broer Wim gestorven is. Het was onheilspellend stil in huis en huilen en roepen hadden geen zin meer: ik zou hem nooit meer ergens in huis kunnen vinden en wat nog veel erger was: de voordeur zou nooit meer voor hem opengaan want hij zou nooit meer thuiskomen. Ik zou hem nooit meer advies of hulp kunnen vragen, we zouden geen gezamenlijke activiteiten meer kunnen ondernemen en geen diepgaande gesprekken meer voeren waarin we onszelf en ons gezin onder de loep namen. Ik voelde me zielsalleen in het nu zo sombere huis dat tot die fatale dag de veiligste plek op aarde was geweest. Was hij nog steeds mijn broer nu hij dood was? Als het onderwerp Rouw van broers en zussen in de rouwliteratuur niet aan de orde komt, waarop wordt de begeleiding van rouwende zussen en broers dan gebaseerd? Hulpverleners kunnen waardevolle begeleiding aan rouwende mensen bieden, maar wat bieden ze aan rouwende zussen en broers? In het pastorale werk is het gebruikelijk dat een weduwe of weduwnaar in het eerste jaar na het overlijden van haar of zijn partner frequent wordt bezocht. Tegen het eind van het eerste jaar wordt van de weduwe of weduwnaar verwacht dat zij of hij het eigen leven weer heeft opgepakt en worden de bezoeken afgebouwd. In de praktijk blijkt dat er aan mensen die een broer of zus hebben verloren, geen enkele rouwbegeleiding wordt aangeboden, hoewel sommige van hen aangeven dat het verlies van hun zus of broer een groter verlies voor hen is dan het verlies van hun partner. Is het niet opmerkelijk dat er, zelfs in kringen waar mensen gewend zijn elkaar met broeder en zuster aan te spreken, geen aandacht is voor het verlies van een broer of zus? M o d e l l e r e n 9

Colofon. Inhoud. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie info@nvnlp.nl www.nvnlp.nl. Colofon en inhoud... 1. Woordje van de voorzitter...

Colofon. Inhoud. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie info@nvnlp.nl www.nvnlp.nl. Colofon en inhoud... 1. Woordje van de voorzitter... Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Colofon Inhoud Colofon en inhoud....................... 1 Woordje van de voorzitter................. 2 Discussie..............................

Colofon Inhoud Colofon en inhoud....................... 1 Woordje van de voorzitter................. 2 Discussie.............................. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie