CULTUUR. Zilver uit Antwerpen in het Zilvermuseum Sterckshof met een rolwagen! 9 te Deurne 19 VOEDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CULTUUR. Zilver uit Antwerpen in het Zilvermuseum Sterckshof met een rolwagen! 9 te Deurne 19 VOEDING"

Transcriptie

1

2 In memoriam François Dereze Onze gewezen erevoorzitter François Dereze heeft ons in alle stilte verlaten. We wisten wel dat het de laatste tijd met zijn gezondheid niet zo goed ging, maar hijzelf wenste daar niet over te praten. François Dereze hield van het leven. Hij was een actieve en geëngageerde man voor wie elke dag de moeite waard was om te plukken en te delen in geluk en ongeluk met de anderen. Hij was gewezen directeur van de openbare werken van de stad Tienen, stichtend lid en bestuurslid van het liberale zie- ' kenfonds "De vrije Werklieden" te Tienen en gewezen voorzitter van LBGBrabant. In onze vereniging nam hij in 1984 het voorzitterschap op. Hij volbracht die taak met kracht, respect en vriendschap voor iedereen. In 2003 besliste hij zelf om het een beetje rustiger aan te doen. Welieten hem zomaar niet gaan: we vierden hem als erevoorzitter van onze vereniging. François Dereze was een fervente liberaal, een voorvechter van vrijheid, gelijkheid en economische vooruitgang, gestoeld op de rechten en plichten van de burger. Bij alle belangrijke liberale figuren had hij voor die politieke filosofie gepleit. We hebben in hem een charmante, optimistische en zeer realistische voorvechter, medewerker en vriend verloren. SOCAAL CULTUUR Vrijwilligers willen erkenning 3 Ensor en de avant-gardes aan zee in het Museum Wat moet u weten als vrijwilliger binnen LBV 4 voor Moderne Kunst te Oostende 14 Gracetegen anit-bioticaresistentie 6 Amadeus Mozart 16 Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers 8 Het witloofmuseum te Kampenhout 18 Toiletwagens aangepast aan personen Zilver uit Antwerpen in het Zilvermuseum Sterckshof met een rolwagen! 9 te Deurne 19 BOEKENNIEUWS GEZONDHEID jullus Caesarin België 10 Mythen & werkelijkheid over afslanken 20 De schaamte en de schrik, goesting en genot 11 Atheologie: de hoofdzonden van Jodendom, VOEDING Christendom en Islam 11 Het voedingspatroon van de Belgen wijkt sterk af van de aanbevelingen 22 AaUEEL Recepten: 25 Engelseoverheid waarschuwt voor planten preparaten Gebakken fazantenborst met Gandaham, tegen menopauze 12 witloof, kasteelaardappelen en portosausje Vijftig plussers en plastische chirurgie in Canada 12 Reefilet met kruiden Kledingstukken die niet verouderen 12 Slaapmiddelen bij ouderen 12 CURSIEFJE Draagbare telefoons waken over ouderen 13 Avond op Kreta 26 Meten van de buikomtrek 13 Cijfers over griep 13 NIEUWS UIT DE PROVINCIES 27 2

3 SOClc al I courant n WI I willen erkenning Wist u dat de Belgen gemiddeld vijf uur per week vrijwilligerswerk doen? Ze zijn dus goed voor voltijdse jobs. Vrijwilligerswerk is gratis werken, zonder hiertoe te worden verplicht, met als doel iemand anders of de samenleving te helpen. Vrijwilligerswerk heel scala aan activiteiten. omvat een De kinderen van de bovenburen begeleiden bij hun huiswerk is ook vrijwilligerswerk. Maar hier willen we het vooral hebben over vrijwilligerswerk in een min of meer gestructureerde organisatie of vereniging. Die kan opkomen voor jongeren, achtergestelden, het milieu of tal van andere thema's. "Hoewel vrijwilligerswerk gratis is, is het niet zonder meer kosten loos. De erkenning, de vergemakkelijking en de promotie van vrijwilligerswerk en netwerken zijn belangrijk opdat de vrijwilligers hun rol kunnen spelen", verduidelijkt het Europees centrum voor vrijwilligers (CEVCentre Européen du volontariat). Het vertegenwoordigt 38 agentschappen en vrijwilligerscentra die duizenden vrijwilligers op lokaal niveau overkoepelen. Het CEVwil de banden tussen de vrijwilligersorganisaties en de Europese instell ingen versterken. In rnaa rt jongstleden organiseerde het in het Europees Parlement een conferentie. "Op Europees vlak bestaat nog steeds geen vrijwilligetspolitiek en we krijgen moeilijk toegang tot de instellingen", legt Christopher Spence uit. Hij is voor- zitter van het CEF.Voor het CEVwas de conferentie de uitgelezen gelegenheid om zijn 'Manifest voor de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in Europa' voor te stellen. Dit document stelt 23 maatregelen voor. Eéndaarvan is de erkenning van het vrijwilligerswerk - en het belang ervan voor het Europese burgerschap - en de promotie ervan doorheen de Europese politiek en de werkgroepen. De boodschap werd positief onthaald, zowel door de Europese volksvertegenwoordigers als door de Commissie. Risto Raivio van het Directoraat-generaai Onderwijs en Cultuur stelde verschillende maatregelen voor" ten bate van het vrijwilligerswerk maar kon niet beloven of er een 'Europees jaar van de vrijwilliger' zou komen zoals het CEV wenst. De Commissie is zich niettemin bewust van het belang van vrijwilligerswerk voor de Strategie van Lissabon, zowel op het vlak van burgerschap als op economisch vlak. Het Centrum benadrukte het belang van een beter begrip van het vrijwilligerswerk in Europa en van het in rekening brengen van vrijwilligerswerk in Europese en nationale statistieken. "Cijfers zullen politici in staat stellen de rol van vrijwilligerswerk beter te begrijpen", aldus de Ierse volksvertegenwoordiger Marian Harkin. Hoewel vrijwilligerswerk erg gewaardeerd wordt, wordt het zelden op zijn juiste waarde geschat omdat het gratis is en niet een directe bijdrage levert tot de rijkdom. In het Verenigd Koninkrijk zijn er 23 miljoen mensen vrijwilligers en samen vertegenwoordigen ze voltijdse jobs. De economische waarde van al dat werk wordt geschat op 65 miljard euro per jaar, of acht procent van het bruto binnenlands product. Voor elke euro steun die vrijwilligers krijgen, leveren ze het equivalent 30 euro werk op. van Het centrum benadrukt eveneens de noodzaa k om grote bedrijven actief aan te moedigen om in dit domein hun verantwoordelijkheid te nemen. IBM was uitgenodigd op de conferentie om haar vrijwilligerspolitiek toe te lichten. Celia Moore van IBM legde uit dat "het IBM-personeel eender wanneer vrijwilligerswerk kan doen" tijdens de week. IBM is bij voorkeur actief in de onderwijssector maar de medewerkers zijn vrij om hun engagement te kiezen. Moore: "Het vrijwilligerswerk versterkt de teamgeest en samenwerking. Veel vernieuwingen zijn het resultaat van netwerking". Niettemin is het belangrijk niet uit het oog te verliezen dat diegene die het eerst gebaat is bij vrijwilligerswerk veelal de vrijwilliger zelf is. Markus Held, directeur van het CEV: "Vrljwilligerswerk is een voortdurende leerschool. Vrijwilligers geven niet alleen veel aan de samenleving, maar krijgen daar ook veel voor terug. Vrijwilliger zijn is ook plezier hebben in je werk voor en met anderen. " Frederik Ronse Bron: Europabericht nr juli-augustus 2006

4 courant sociaal Wat u moet weten als vrijwilliger De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger is sinds 1 augustusvan dit jaar van kracht. De wet regelt een aantal belangrijke aspecten, zoals de relatie tussen de vrijwilliger en de organisatie, de aansprakelijkheid en de verzekering, de vergoedingen en het vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering. Dit laatsteaspectwerd reedsbehandeld in het vorig nummer van deze Courant. De nieuwe regelgeving legt tevens de plicht op aan vrijwilligersorganisaties - zoals LBV- om de vrijwilligers in te lichten over deze voornoemde aspecten. Om dit op een bevattelijke wijze duidelijk te maken, heeft LBV een informatienota opgemaakt waarin deze zaken op een bevattelijke wijze worden toegelicht. Op eenvoudige aanvraag kan u als vrijwilliger deze nota bekomen op het landelijke secretariaat. Hieronder halen we de voornaamste zaken aan. ON KOSTENVERGOEDI NG LBVvoorziet geen vergoeding voor vrijwilligerswerk. Dit zou ook financieel moeilijk haalbaar zijn, rekening houdend met de honderden vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor vrijwilligers die - mits voorafgaande afspraken - in dienst van de landelijke vereniging werk verzetten. In dat geval kunnen de gemaakte onkosten vergoed worden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de terugbetaling van de vervoerskos- van ten van leden die namens LBV zetelen in landelijke adviesraden. De details aangaande de onkostenvergoeding zijn terug te vinden in de LBV-informatienota voor vrijwilligers, op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het landelijke secretariaat van LBV. Vergoedingen van onkosten op het niveau van de afdeling of een van de provinciale geledingen aangesloten bij LBV, dienen respectievelijk met de verantwoordelijke van de afdeling en van de provinciale vzw vooraf afgesproken worden. AANSPRAKELIJKHEID De Liberale Beweging voor Volksontwikkeling vzw is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden veroorzaakt bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging, een van haar provinciale geledingen of derden schade berokkent, dan is hijl zij enkel aansprakelijk voor herhaalde lichte fout, grove fout en/of opzet. Meer over de inhoud van het begrip burgerrechtelijke aansprakelijkheid, wordt in het volgend punt toegelicht. VERZEKERING De Liberale Beweging voor Volksontwikkeling vzw sloot een contract af voor de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van leden en bestuursleden. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en de stoffelijke schade tijdens activiteiten en bijeenkomsten waarvoor de bestuursleden en de leden verantwoordelijk kunnen worden geacht. De schadelijders kunnen derden zijn of leden onderling. Alle activiteiten die door de afdelingen - erkend door de landelijke LBV - georganiseerd worden in binnen- en buitenland, vallen onder dit contract. In de verzekeringspolis is dus geen verzekering tegen lichamelijke ongevallen opgenomen. Dit betekent dat leden of deelnemers aan activiteiten geen recht hebben op financiële tussenkomst, wanneer zij het slachtoffer zijn van een ongeval tijdens een verenigingsactiviteit in geval de fout niet bij derden ligt. Sommige afdelingen lossen dit op door voor bepaalde risicovolle activiteiten, bijvoorbeeld een fietstocht, een verzekering lichamelijke ongevallen af te sluiten. De details aangaande de afgesloten verzekeringspolis zijn terug te vinden in de LBV-informatienota voor vrijwilligers. Deze is voor elk lid en bestuurslid op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het landelijke secretariaat van LBV. GEHEIMHOUDINGSPLICHT De bestuursvrijwilligers van onze afdelingen vernemen geregeld zaken van de leden die in de privésfeer thuishoren. Zeker de vrijwilligers die werken met de doelgroep van personen met een han-

5 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN Elke vrijwilliger van LBV heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting en waar mogelijk, over aangepaste vorming en bijscholing. Als vereniging verwachten wij een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het nalecourant dicap, dienen er over te waken dat ze discreet dienen om te gaan met betrekking tot alle persoonlijke en medische gegevens van onze leden. Dit betekent ook dat er zorg wordt gedragen over de ledenlijsten en dat zij zomaar niet aan derden kunnen worden overgemaakt voor commerciële of propaga ndadoelei nden. LBV van haar kant zal alle informatie die ze van en/of over de vrijwilligers verkrijgt, vertrouwelijk behandelen. ven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld. Hebt u vragen over uw statuut als vrijwilliger bij LBV of wenst u de infonnatienota te ontvangen, contacteer dan stafmedewerker Frederik Fluyt op het landelijke secretariaat. LBV organiseert tevens informatiesessies voor bestuursvrijwilligers over deze nieuwe wet. Raadpleeg daartoe de activiteitenkalender van uw provincie. Opleiding seniorenconsulentenvorming: start oktober 2006 Vindt u actief burgerschap van senioren belangrijk? Bent u geboeid door werken met ouderen? Dan is deze brede vorming over de leefwereld van ouderen geknipt voor u. Na vier modules (op twee jaar) behaalt u een erkend HO-diploma. Start module A (Gerontologie: basismodule) op 3 oktober; sta rt module C (Vorm ingswerk en Agogisch werk) op 2 oktober Meer weten en inschrijven: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel, tel. (02) , 5

6 courant prognoses van luchtwegeninfecties. We gaan ook interventies doen en nagaan welk effect die hebben", aldus Goossens. De jongste jaren is het probleem van de groeiende resistentie van bacteriën tegen antibiotica steedsnadrukkelijker aan de orde. De oplossingvan het probleem zal vooral moeten komen van een beperkter gebruik van antibiotica zodat de 'selectieve druk' wordt verminderd en de ontwikkeling van resistente bacteriën wordt afgeremd. Voor de Europese Unie is de aanpak van deze problematiek al een aantal jaren een prioriteit. Met het oog daarop werd onlangs het 'Network of Excellence'Grace(Genomics to Cernbat Resistanceagainst Antibiotics in Commuinityacquired LRTlln Europe) gelanceerd. Het loopt tot 2011 en wordt geleid door Herman Goossens, hoogleraar in de medische microbiologie aan de universiteiten en Leiden en internationaal autoriteit op dit terrein. van Antwerpen erkende "Het resistentieprobleem is groot. In bepaalde landen en quasi afwezig in andere", legt Goossensuit. "We hebben het dan over infecties van de luchtwegen, voornamelijk veroorzaakt door pneumokokken. Daarvan weten we dat in Zuid-Europese landen de bacterie zeer resistent is geworden tegen de voornaamste antibiotica die we gebruiken in de eerstelijnsgezondheidszorg. In landen als Noorwegen, Zweden, Denemarken maar ook in ons buurland Nederland, is het probleem veel minder uitgesproken en zelfs quasi afwezig. Het loopt ook parallel met het antibioticagebruik, dat in het Zuiden merkelijk hoger ligt dan in het Noorden". Op macrovlak zijn er dus een aantal gegevens bekend, maar om een duidelijk beeld te krijgen is meer nodig. Daarvoor moet Gracezorgen. "We hebben een aantal ideeën op macroniveau, maar de bedoeling is nu vooral te gaan kijken naar wat er gebeurt op niveau van huisarts en patiënt. Resistentie is het resultaat van gebruik, dus van voorschrijfgedrag. We willen weten wat daar de verschillen zijn. Weten we welke landen en welke netwerken van huisartsen het goed doen, dan kunnen we daaruit lessen trekken voor de landen waar er grote problemen zijn. Dat er in Europa zo'n grote verscheidenheid is, is een groot voordeel. " De belangstelling om aan het programma mee te werken is overal zeer groot. Er waren meer dan twintig netwerken kandidaat, maar uiteindelijk zijn er dertien die aan het programma meedoen. Goossens: "We beschikken wel over een mooi budget van 71,5 miljoen euro uit het Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek maar voor zo'n groot project is dat ook weer niet zo veel. We moesten dus keuzes maken." Het onderzoek naar het voorschrijfgedrag is het eerste luik van het project. Wat schrijven huisartsen hun patiënten met hoest voor? Wat is de houding van de patiënten? Om op die vragen te antwoorden, worden van beide groepen interviews afgenomen. Dan worden er uit de dertien netwerken zes gekozen voor gedetailleerd onderzoek. "In deze netwerken gaan we observaties doen om te zoeken naar oorzaken en Gekoppeld aan die klinische onderzoeken is er ook laboratoriumonderzoek. Dat zal onder andere moeten uitmaken in hoever technieken voor snelle diagnostiek zoals de nucleïnezuuramplificatietechnieken (DNA onderzoek) kunnen worden toegepast in de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarbij komt ook onderzoek van de pneumokokken d ie worden verzameld bij de patiënten en naar het voorkomen van genetische risicofactoren die verband houden met slechte prognoses bij luchtwegi nfecties. Er zal ook worden gezocht naar nieuwe virussen. "Voor dertig procent van de luchtweginfecties vinden we geen oorzaak. We vermoeden dat er virussen in het spel zijn die we nog niet hebben ontdekt. Dit onderzoek wordt verricht door de Universiteit van Leiden." Een belangrijk onderdeel is ook de informatisering van de huisartsennetwerken. "We willen in de elf betrokken landen een volledig 'web based' systeem uitwerken. Dat zal een primeur zijn voor Europa. Eens dat systeem operationeel is, kan het worden gebruikt voor zeer verschillende doeleinden. We kunnen er dan alle mogelijke studies aan koppelen. Mede daarom is de Europese Commissie zo geïnteresseerd in dit project. Het biedt interessante mogelijkheden voor het Zevende Kaderprogramma. onder meer translationeel onderzoek. Dat is onderzoek waarbij klinische en niet klinische onderzoeksgroepen samenwerken ". De door Grace onderzoeken verzamelde informatie zal worden gebru ikt om educatieve pakketten te maken en via 'web based learning' huisartsen reeds op korte termijn in staat stellen betere diagnoses te stellen. Ze zullen op een website gevallen kunnen raadplegen om te helpen uitmaken of ze te maken hebben met een virale of bacteriële infectie. Het is een belangrijk onder- 6

7 sociaa courant scheid want er worden nu heel vaak antibiotica voorgeschreven bij virale infecties, waarop die totaal geen effect hebben. Het gevolg is dat meer dan de helft van de voorschriften voor antibiotica overbodig is. Goossens is ervan overtuigd dat de oplossing van het probleem vooral bij betere diagnoses ligt. "tl: denk dat in het komende decennium de diagnostiek zeer belangrijk wordt, ook omdat de farmaceutische industrie steeds minder geïnteresseerd is in investeringen in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De winsten dalen door allerlei maatregelen van de overheid om de consumptie terug te dringen maar ook omdat de resistentie toeneemt. Waarom een nieuw product ontwikkelen als je weet dat binnen enkele jaren resistentie optreedt? Het punt is dat de diagnostiek in de eerste lijnsgezondheidszorg grotendeels is blijven steken in de negentiende eeuw. De kweken die Pasteut en anderen in de negentiende eeuw hebben ontwikkeld, gebruikt men nog altijd voor de diagnose van infectieziekten en dus ook luchtweginjecties. Het voordeel van de nieuwe tests, die we nu binnen het Grace programma uittesten, is dat je binnen enkele minuten het resultaat hebt. We hopen dat die tests binnen vijf tot tien jaar hun plaats hebben in de eastelijnsgezondheidszorg. " Naast het gerichter gebruik van antibiotica en dus beperkter zullen ook vaccins een grote rol spelen in devermindering van de antibioticaresistentie, maar ook zij hebben hun beperkingen, geeft Goossensaan. "Vaccins zijn zeer belangrijk. Er zijn een aantal goede vaccins tegen pneumokokken. Uit Amerikaanse studies blijkt echter dat die wel leiden tot een vermindering van pneumokokkeninfecties en daling van de resistentie bij die seratypes waartegen men vaccineert, maar dat er bij een aantal seratypes die niet in het vaccins zitten, nu een resistentieprobleem optreedt. Met andere woorden: vaccins zullen bijdragen tot een oplossing maar niet het hele probleem uit de weg helpen." Bij de bestrijding van de antibioticaresistentie kan ook nog veel gebeuren op het vlak van de hygiëne, niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in rusthuizen, crèches, waar eveneens veel overdracht plaatsvindt van resistente bacteriën. "Daar zouden we campagnes kunnen voeren voor meer hondhygiëne", stelt Goossens. Recent onderzoek toonde aan dat in de Belgische ziekenhuizen gro~e verschillen bestaan op het vlak van besmettingen met de ziekenhuisbacterie. "Er zijn ziekenhuizen waar men een loopje neemt met de hygiëne en waar ook veel meer infecties zijn", aldus Goosssens. Hij kent ook de toestand in Nederland en stelt een aantal grote verschillen in het gezondheidssysteem vast. "Het zijn twee werelden. /n Nederland is men zeer streng op hygiëne en antibioticagebruik. in België is het helemaal anders, om allerlei redenen: minder personeel, minder financiële mogelijkheden, andere cultuur, minder goede organisatie. Het gezondheidssysteem staat bij 0115 soms een goed beleid in de weg", vindt Goossens. "Neemt nu de recente discussie over de supplementen bij de één-, of twee- of vierpetsoonskomers. Een patiënt met een multiresistente bacterie moet eigenlijk in een eenpersoonskamer gelegd worden, maar in zo'n geval kan je geen lucratieve supplementen vragen voor het ziekenhuis en de arts... /n Nederland stelt dit probleem zich niet omdat het niet bestaat." Het gezondheidsstelsel heeft ook een directe invloed op het antibioticaprobleem, legt Goossens uit. "België is het enige land in Europa waar geneesmiddelen in het ziekenhuis per voorschrift worden terugbetaald. /n alle andere landen krijgen ziekenhuizen budgetten waarmee ze het moeten zien te redden. tn ons land heeft een ziekenhuis geen enkele reden om het antibioticaverbruik te verminderen: het Riziv betaalt toch terug. tn Nederland is er een enorme druk om het gebruik van antibiotica en vooral de duurdere producten te verminderen." Goossens is dan ook heel tevreden dat het systeem in België op 1 juli is verandert. "Doordat ook zij dan met budgetten zullen moeten werken, zullen ziekenhuisdirecties een beleid voeren dat de consumptie van dure geneesmiddelen, meestal zijn dit antibiotica, onder controle houdt. Dit is ook goed nieuws voor de patiënt: door een beter voorschrijfbeleid zal de resistentie op termijn dalen en loopt de patiënt minder risico op een infectie met een multiresistente bacterie. " België slikt minder antibiotica België had een zeer slechte reputatie op het vlak van antibiotica slikken. "We bevonden 0115binnen het peloton van Zuid-Europese landen. Maar sinds 2000 werden diverse mediacampagnes georganiseerd en hebben we een daling van het verbruik in de eerstelijl15gezondheidszorg kunnen vaststellen", zegt Goossens. "België is nu samen met Frankrijk, waar eveneens campagnes werden gevoerd, het enige land waar het antibioticagebruik daalt. Dit heeft ook tot gevolg dat de resistentieproblemen verminderen." Er is een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. "Het antibioticaverbruik ligt in Vlaanderen wellicht lager dan in Wallonië maar de situatie is er anders. /n Wallonië heb je veel meer armoede, oude mijnwerkers die makkelijker luchtweginfecties hebben... n Het is niet duidelijk of er ook een afwijkend voorschrijfgedrag is. Bij de dertien huisartsennetwerken die deelnemen aan Grace is er slechts één uit België. "We hadden aan de Belgische overheid een budget gevraagd om ook een Waals netwerk te kunnen laten meedoen, maar dat is niet goedgekeurd. Dat isjammer", aldus Goossens. Bron: Europabericht nr. 306-juni2006

8 courant ociaal Aa ngepast vervoer VOOV vo/çtoe-{ e-bvvrkf:,vç Het betreft volgende diensten: Provincie Antwerpen DAV De Antwerpse rolkar vzw tel. nr.: of Handicar Zoersel vzw tel. nr.: of OCMW Mechelen tel. nr Handicar Mol tel. nr.: /61 of of Provincie Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sociaal vervoer Brussel tel. Nr.: of of Verschillende gemeenten beschikken over een rninder-mobielencentrale. Dezediensten verzorgen het vervoer van personen met een handicap naar de gewenste bestemming en terug. Het vervoer wordt gedaan door vrijwilligers. Dit heeft soms tot gevolg dat er niet altijd aangepast vervoer voorhanden is. Wanneer je gebruik wil maken van deze dienstverlening, gelieve contact op te nemen met het plaatselijk OCMW. Hier kun je de voorwaarden als de regeling terzake bekomen. Provincie Vlaams-Brabant DAV Grimbergen tel. nr.: DAV mobiel Leuven vzw tel. nr. : of Provincie Limburg DAV Hasselt tel. nr.: of - DAV Leopoldsburg tel. nr.: De provincie Limburg stelt een aantal taxicheques ter beschikking van ernstig motorisch gehandicapte personen met een elektronische rolwagen. De voorwaarden tot het bekomen van deze taxicheques zijn te bekomen bij het Provinciebestuur Limburg, afdeling Personen met een Handicap (tel. nr.: 011/ )of Het subsidiereglement kun je raadplegen op volgende website: Provincie Oost-Vlaanderen DAV Dendermonde-Wetteren tel. nr.: of Lokaal dienstencentrum Zonneheem Eeklo tel. nr.: of GSM OCMW Lokeren tel. nr.: Naast deze gemeentelijke initiatieven zijn er ook Diensten Aangepast Vervoer (DAV), erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Dienst van Gelijke Kansen. Zij richten zich meer tot de rolstoelgebruikers en verzorgen het vervoer ervan. De gehandicapte vraagt best enkele dagen vooraf om vervoerd te worden naar de gewenste bestemming. Zijn begeleider kan eveneens gelijktijdig gebruik maken hiervan. De meeste diensten zijn elke dag bereikbaar en uitzonderlijk ook 's nachts. De aangerekende kilometervergoeding verschilt van dienst tot dienst. Provincie West-Vlaanderen MMC Oostende tel. nr.: of Dienstencentrum De Kersecorf tel. nr.: of - OCMW Menen tel. nr.: of Woon en Zorg H. Hart tel. nr.: of Samengesteld door Monique Muës

9 sociaal I courant Toiletwa ens Het stadsbestuur van Sint-Truiden is recentelijk overgegaantot de aankoop van twee nieuwe toiletwagens die gebruikt kunnen worden bij diverse soorten van activiteiten. Op zich geen spectaculair nieuws ware het niet dat deze toiletwagensuniek in Vlaanderen zijn omdat ze aangepast zijn voor gebruik door personen in een rolstoel. De laatste jaren is er terecht veel aandacht gegaan naar een inclusief en integraal beleid voor mensen met een handicap. Er worden tal van acties opgezet voor en door mensen met een handicap. Acties waarbij er telkens veel rekening gehouden wordt met de specifieke noden van deze doelgroep. Een inclusief gehandicaptenbeleid gaat echter veel verder dan het opzetten van dergelijke specifieke activiteiten. Het betekent dat alle voorwaarden dienen vervuld te zijn zodat mensen met specifieke noden op een zo neutraal mogelijke wijze kunnen participeren aan alle mogelijkheden die het reguliere sociaal, culturele en sportieve maatschappelijk gebeuren aan iedereen aanbiedt. Het betekent dat deze mensen net als alle andere mensen moeten kunnen keuzes maken om al dan niet aan activiteiten deel te nemen. Het is aan de lokale besturen om de voorwaarden die dit mogelijk maken te vervullen. De mogelijkheid hebben om net zoals iedereen gebruik te kunnen maken van sanitaire voorzieningen is dan ook een basisvoorwaarde daartoe. Nog al te dikwijls is de toegankelijkheid van de toiletten een reden waarom mensen al dan niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Naast een beleid betreffende toegankelijkheid van de openbare gebouwen heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden dan ook oog gehad voor het bevorderen van de toegankelijkheid van publieke manifestaties. Met enige fierheid werd op zondag 11 jun i j I. ter gelegenheid van Brustem kermis dan ook een uniek project in Vlaanderen voorgesteld, namelijk toiletwagens die ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Het systeem is simpel. Door middel van een afstandsbediening gaat de toiletdeur open en komt er gelijktijdig een platform naar beneden waar de rolstoelgebruiker kan oprijden. Het platform gaat naar boven en de gebruiker kan het toilet inrijden, en eveneens met de afstandsbediening de toiletdeur achter zich dicht doen. In de beide toiletwagens is ook een systeem voorzien om via een buitendeur bij de persoon te kunnen geraken in geval van een noodsituatie. De toiletwagens zullen via de stedelijke uitleendienst ter beschikking gesteld worden van alle initiatiefnemers van activiteiten. De stad Sint-Truiden zet hiermee een nieuwe stap in een ver doorgedreven beleid naar personen met een hanclicap toe. Samengesteld door Monique Muës

10 lulius Caesar in België Wereldprimeur: de onidentificeerbaar Niels historicus ontdekt gewaande plaatsen uit CaesarsDe Bello Gallico. Toen de VRT tijdens de winter de historische televisiereeks Rome uitzond, vond er in de rand van dit mediagebeuren een discussie plaats onder impuls van em. Prof. dr. Hugo Thoen naar aanleiding van diens uitspraak dat julius Caesar nooit in ons land zou geweest zijn. Deze controversiële stelling werd door de hoogleraar wel genuanceerd tot de constatering dat de archeologen van de aanwezigheid van Caesar en zijn legioenen in ons land geen spoor hebben teruggevonden. Hans Rombaut De Romeinse veldheer jullus Caesar is wel degelijk in België geweest. Zijn informatie in De Bello Gallico klopt. Dat blijkt uit nieuw historisch onderzoek. In juni 2006, toen de VRT op Canvasde serie Rome opnieuw heeft uitgezonden, publiceerde historicus en historischgeograaf Hans Rombaut een boek met als titel "julius Caesar in België". Een 124 pagina's tellend wetenschappelijk werk met foto's en kaarten. En vooral met veel argumenten over de route die Caesarvanaf 58 voor Chr. aflegde in zijn tocht naar het Noorden. Over die route bestond tot dusver geen zekerheid. Sommige historici menen dat Caesar nooit in België geweest is, omdat er geen archeologische sporen terug te vinden zijn van zijn aanwezigheid. In "[ulius Caesar in België" toetst Hans Rombaut eerst de geloofwaardigheid van het verhaal over de verovering van Belgica voor de historisch-geografische gegevens. Vervolgens herleest hij die gedeelten waarin Caesar vanaf het plateau van Langres in 57 voor Chr. Belgica binnenvalt, de Rerni tot bondgenoot maakt, zijn tocht vervolgt via de Suessiones (Soissons), Bellovaci (Beauvais). Ambiani (Arniens), Nerviërs en Atuatiekers. Met veel overtuigingskracht situeert hij Caesarscastra aan de Aisne, vindt op basis van de bekende afstand van acht mijl het oppidurn Bibrax terug, met de omvergetrokken Gallische omwalling zichtbaar onder het gras, lokaliseert de castra van Caesar op 10 mijl van de plaats waar Boduognat zich schuilhield achter de Sabis, identificeert daarbij ook nog de Sabis, duidt met geografische precisie de plaats aan waar de slag moet hebben plaatsgevonden en beschrijft uiteindelijk de plaats van de belegering van het oppidum van de Atuatiekers inclusief het oppidurn zelf. Met dit werk zou de serie Rome eigenlijk moeten hermaakt worden. Net daar waar de televisiemakers het verhaal laten beginnen eindigt Rombauts reeks verbazingwekkende identificaties en gaat de auteur over op de organisatie van de bezetting van onze gewesten door Caesars opvolger Odavianus, die zich een compleet erfgenaam toont van zijn grote pleegvader. Naast de historisch-geografische argumenten worden alle beweringen gestaafd met archeologische en toponymische bevestigingen en illustraties. Het boek telt een 20-tal landschapsfoto's, een 10-tal opnamen van archeologische sites en 10 kaarten. Het boek kan u verkrijgen bij Universa, t.a.v. Ellen Serrien, Hoenderstraat 24, 9230 Wetteren of via mail: Prijs: 30 Lauwrijs Petra 10

11 voor u gelezen I courant De schaa mte en de sch ri k, goesti ng en genot Diane De Keyzer Vier generaties vrouwen vertellen 101 vrouwen van verschillende generaties draad in hun verhaal is het leven, in vertellen over intimiteit en seks zijn blote naakte zelf. Aan Diane De Keyzer vertellen ze over Vier generaties vrouwen kijken terug seksuele voorlichting en hoe die al dan naar het meisje dat ze ooit waren, naar een verleden waarin niets mocht, maar soms veel gebeurde. Hun woorden zoeken een weg om te vertellen wat meestal verborgen bleef. Ze vatten in taal wat niet werd ontweken, over de allereerste menstruatie en de schaamte, over de verhaaltjes en het bijgeloof er rond. Ze weten nog goed hoe het was, die eerste keer. En hoe ze moesten voorbehoeden altijd is geweest, maar waarover zelden door voorzichtig te zijn en-zeker niet werd gesproken. In hun relaas spreekt het banale, het alledaags vrouwelijke, het diepst menselijke. Over lijf en leden, over zoenen en vrijen vertellen 101 vrouwen - ons grootouders en moeders - open en sereen, soms met enige schroom. Ver van schunnige te zingen in de kerk. K011om,over de lusten en de lasten van de liefde. Over idolen, maten en gewichten en schoonheidsidealen die evolueren. En over de goesting ook... Niet alleen getrouwde vrouwen die op mannen vallen doen hun verhaal, maar cafépraat of zeemzoete stationsromans. ook vrouwen die nooit trouwden of nog verder van de opgeklopte tv-seks, waar afwijking als norm geldt. De rode vrouwen die van vrouwen hielden, ook toen lesbisch nog niet bestonel. Diane De Keyzerschreef eerder de bestsellers Madame est servie en De keuken van meesters en meiden. Dit boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Halewyck, Diestseweg 71a, 3010 Leuven en is te verkrijgen in de betere boekenwi nkels. Liliane Van Nieuwenborgh Atheologie: de hoofdzonden van Jodendom, Christendom en Islam MichelOnfray Als het juist is, dat in de Bijbel, de Thora en de Koran het gebod "Gij zult niet doden" centraal staat, waarom dan al de godsdienstoorlogen en de intolerantie tegenover anders denkenden? Dat is de vraag die Michel Onfray stelt in zijn boek "Atheologie; de hoofdzonden van jodendom, christendom en islam". Laat het maar voor eens afgelopen zijn, het kwaad van deze wereld aan het atheïsme toe te schrijven, zegt Onfray. Het bestaan van God heeft in de geschiedenis en ook in het heden uit zijn naam meer veldslagen, bloedbaden, conflicten en oorlogen voortgebracht dan vrede, sereniteit, naastenliefde, vergeving van zonden of tolerantie. De drie monotheïstische godsdiensten verschillen volgens hem niet van elkaar in essentie. Ze zijn hoofdzakelijk variaties op een zelfde thema ten koste van de individuele ontplooiing, gelijkheid tussen man en vrouw, respect voor anders denkenden en het goedpraten van terrorisme en van oorlog. De brave gelovige, die in zijn analyse van het wereldgebeuren, steeds maar beweert dat geweld niet in de heilige teksten staat, heeft de geschriften nooit zelf aandachtig gelezen. Hij wordt daartoe ook niet aangespoord. Hoogtijd dus om die goddelijke geschriften aandachtig te herlezen en de historische context van hun totstandkoming ervan in vraag te stellen. Om al die redenen deconstrueert Onfray de godsdiensten. Hij grijpt in zijn boek terug naar de ontstaansgeschiedenis ervan en de historische voorlieden. Hij onderlijnt op basis van de teksten de contradicties tussen geboden en verboden in de heilige geschriften en komt tot de vaststelling dat het "Gij zult niet doden", alleen van toepassing is op de geloofsgenoten. De kracht van de argumenten die hij hierbij gebruikt, laat niemand koud Het boek kende in Frankrijk en Italië al meer dan lezers en verscheen in 2005 ook in het Nederlands. Het richt zich tot al diegenen, die in plaats van zich te beroepen op priesters, imams en mullachs, geloven dat we perfect goddelijke zonder en boeit evenzeer gelovigen als vrijzinnigen. referentie in staat zijn om de rechten van de mens na te leven. Die wereld niet ten volle gebruiken voor een is Onfray echte doodzonde. Dit boek wordt uitgegeven door Mets& Schilt, Amsterdam, ISBN en is te verkrijgen in de betere boekenwinkels. Prijs: 20 Guido Verbrugghe 11

12 Engelse overheid waarschuwt voor planten preparaten tegen menopauze Het Britse geneeskundig MHRA agentschap waarschuwt tegen het gebruik van plantenextracten op basis van zilverkaars én die gebruikt worden tegen warmteopwellingen tijdens de menopauze. Volgens het agentschap kunnen die producten ernstige leverschade veroorzaken en het dringt erop aan dat plantengeneesmiddelen die zilverkaars bevatten, hiervoor op de verpakking zouden moeten waarschuwen. Bron: MHRA Vijftig plussers en plastische chirurgie in Canada Om professionele reden wordt in Canada door de vijftig plussers meer en meer beroep gedaan op plastische chirurgie. Plastische chirurgie verjongt de "look" en dit is belangrijk voor beroepsperspectieven. Dit zou niet alleen het geval zijn voor vrouwen, maar ook mannen consulteren en vragen naar een plastische ingreep. De oorzaak voor die toenemende vraag ligt volgens de chirutgen bij het feit dat de arbeidsmarkt oudere werknemers en dat het lichaamsbeeld veeleisend is voor de daarbij steeds belangrijker wordt. Wie jong toont krijgt meer vertrouwen wordt gemakkelijker geassocieerd aan dynamisme zeggen ze. en Bron: The Globe and Mail Kledingstukken die niet verouderen Geen rimpeltjes in het zicht voor de bikini die nu de leeftijd van zestig overschrijdt. Dit badpakje dat in den beginne alle feministen deed steigeren en dat in de jaren tachtig een beetje in de vergeethoek terecht kwam is nu weer volop in de mode. Meer nog, de stukjes ervan worden alsmaar kleiner en sommige broekjes beperken zich nu tot een driehoekje draadje. aan een De naoorlogse generatie is niet vreemd aan het succes van de bikini, ze is er zowat de ambassadeur van. De bikini van Ursula Andres gedragen in de larnes Bond film Dr. No in 1962 werd onlangs openbaar verkocht voor euro. Het symbool van vertrouwen, pret en seksuele bevrijding gaat volgens de sociologen nog een flinke toekomst tegemoet. verkoop ervan is volgens een marktstudie trouwens met 80% opnieuw de hoogte in gegaan. Slaapmiddelen bij ouderen Volgens de Franse FNG (Fondation Nationale de Gérontologie) worden de slaapproblemen bij ouderen al te drastisch behandeld met medicamenten. Verouderen, staat niet gelijk aan slechter slapen. Wat wel verandert is het slaapprofiel en dat is bij ouderen gekenmerkt door minder slaap, minder diepe slaap, meer nachtelijk wakker worden en de tendens om tijdens de dag dutjes te doen. Ouderen gebruiken De Bron: BBC News vaak ten onrechte teveel slaapmiddelen en de FNGstelde via een studie vast dat residenten van instellingen soms tweemaal meer slaapmiddelen gebruiken dan mensen die in eigen huis leven. De FNG trekt dus aan de alarmbel en wil dat het gebruik van slaapmiddelen in instellingen geen alternatief wordt ter ondersteuning van de nachtdiensten die maar al te gauw worden opgevat als oppasdiensten. In Frankrijk stelt de fondation vast dat tweederde van het nachtpersoneel onvoldoende is

13 courant Voor het correct aflezen mag de huid niet samendrukken en moet de lintmeter evenwijdig zijn met de grond. De meting gebeurt op het einde van een normale uitademing. Voor volwassen mannen is er: Geen verhoogd risico als de meting kleiner is dan 94 Licht verhoogd risico bij waarden tussen 94 en 102 Verhoogd risico bij hoger dan 102. Voor volwassen vrouwen is er: Geen verhoogd risico bij waarden kleiner dan 80 Licht verhoogd risico bij waarden tussen 80 en 88 Verhoogd risico boven 88. Bron: Gezondheid.be opgeleid voor de functie. Hoog tijd dus dat er werk gemaakt wordt van die opleiding en dat de nachtelijke oppasdiensten niet onderbemand zijn. Bron: Gérontologie et Société Draagbare telefoons waken over ouderen In Brazilië werden draagbare telefoons uitgerust met een technisch snufje dat het apparaat ook ombouwt tot veiligheidssysteem. Deze nieuwe techniek wordt op dit ogenblik uitgetest bij alleenstaanden die continue oppas en verzorging nodig hebben. De telefoon wordt in deze context zowat de oppasvriend van de zorgbehoevende. Hij herinnert de gebruiker aan zijn rnedicamenteninname. stelt hem van tijd tot tijd vragen en stelt gerust. Krijgt hij geen antwoord, dan waarschuwt het toestel onmiddellijk een familielid, een mantelzorger of de dokter. In zijn gepersonaliseerde versie kan ook een lokalisatiefunctie worden toegevoegd. Daarmee kan de familie gewaarschuwd worden wanneer de persoon zich buitengewoon ongewone plaats bevindt. lang op een Cijfers over gnep Tijdens het seizoen werden vaccins geregistreerd voor het algemeen regime. Voor de Belgische bevolking bedraagt het vaccinatiepercentage 59,53%.(algemeen regime) Het vaccinatiepercentage varieert naar gelang de regio's: 60,9% in Vlaanderen, 56,7% in Wallonië, 54,4% in Brussel. Het vaccinatiepercentage varieert volgens leeftijd en geslacht. Bij personen van 65 jaar bedraagt het percentage 42%. Dit verhoogt tot 66% voor mannen en vrouwen van 80 jaar. Vanaf 81 jaar daalt het vaccinatiepercentage bij de mannen terwijl er een stijging is bij de vrouwen. 4% van de dokters vaccineren nooit patiënten ouder dan 65 jaar. Het gaat hier wellicht om artsen die alternatieve geneeswijzen toepassen. Bron: Intermutualistisch rapport over griep Bron: Valor Ecönornico Meten van de buikomtrek De eenvoudigste manier om het gezondheidsrisico te bepalen is uiteindelijk nog de buikomtrek. De middelomtrek wordt gemeten met een lintmeter op het smalste deel van het middel dat zich bevindt tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. 13

14 courant ultureel nsor en de avant-gardes aan zee PMMK - Het Museum voor Moderne Kunst - aan - zee 30 september februari 2007 Het PMMK, het Museum voor Moderne Kunst-aan-zee, bestaat dit jaar twintig jaar in Oostende. Deze verjaardag viert het museum met een opmerkelijke tentoonstelling: fnsor en de avantgardes aan zee. Heel wat avant-gardestromingen hebben een vertrekpunt of een aanwezigheid gehad aan de Belgische kust. Tal van kunstenaars voelden zich aangetrokken door het noorderlicht aan zee. Enkelen onder hen werden geboren aan de kust, verbleven er tijdelijk of bleven er zelfs wonen. jarnes Ensor was een van hen. Met zijn geboorte zag.i' '. I" ook de avant-gardekunst een nieuw levenslicht. Ensor leverde namelijk een belangrijke bijdrage aan de avant-garde van de kunst in eigen land en daarbuiten. Het licht van de zee en de verbeelding van de vrijheid leidden tot nieuwe inzichten en een gevoel van revolte in het werk van Ensor. De voorhoede van nieuwe inzichten kreeg gestalte in zijn werk 'De Intocht van Christus te Brussel' (1888). Met de fanfare voorop verbeeldde Ensor de intocht van zijn avantgardekunst in Brussel. Centraal staat de gestalte van Christus, het symbool van zelfopoffering en profetie, en eigenlijk een zelfportret van de kunstenaar. Hiermee wilde Ensor zijn aanwezigheid in het milieu van de kunst bevestigen. De unieke figuur van [arnes Ensorvormt het middelpunt van deze tentoonstelling. Een uitgelezen selectie van zijn topwerken wordt omringd door zo'n honderdvijftig werken van kunstenaars die een leidende rol hebben gespeeld in de evolutie van de kunstgeschiedenis, van realisme tot surrealisme over symbolisme en expressionisme naar Cobra. Detentoongestelde werken - onder meer van Gustave Courbet, Guillaume Vogels, Honoré Daumier, Isidore Verheyden, Léon Fréderic, Willy Finch, Odilon Redon, Vincent Van Gogh, Henry Van de Velde, Leon Spilliaert, Floris jespers. Heinrich Campendonck, Gustave Van de Woestyne, Constant Permeke, Gust de Smet, Frits van den Berghe, Auguste Oleffe, Rik Wouters, Edvard Munch, Giorgio De Chirico, Paul Delvaux, René Magritte, Félix Labisse, Salvador Dali, Max Ernst, SergeVandercam, Asger [orn en Pierre Alechinsky - zijn alle van hoogstaande kwaliteit en komen uit belangrijke openbare en privécollecties uit de hele wereld. Een baanbrekend aspect van deze tentoonstelling is het onderzoek naar de bronnen van de ontwikkeling van de avant-gardekunst. Het imagobeeld van de expositie is veelzeggend: het toont de tamboer-majoor uit 'De Intocht van Christus te Brussel'van larnes Ensor.Alle voorhoedes hebben een fanfare, en alle fanfares hebben een tamboer-majoor. Dit cruciale werk van Ensor is niet alleen pamflettai r, het heeft ook een feestelijk karakter. Het brengt een strevend gevoel van overtuiging en levendigheid over, net zoals het PMMK, het Museum voor Moderne Kunst-aan-zee, dat met deze tentoonstelling zijn twintigjarige jubileum in Oostende viert. Samengesteld door Christine Moreau

15 cultureel I courant PRAKTISCHE INFO: Waar: PMMK, Museum voor Moderne Kunst-aan-zee Romestraat Oostende Wanneer: 30 september februari 2007 Openingsuren: Doorlopend open van 10u00 tot 18u00, behalve op maandag, 25/12 en 01/01. Tarieven: 10: individueel 8: reductiekaarten, groepen (min. 15 personen), - 26 jaar, + 55jaar 5: jongeren tussen 13 en 18 jaar, houders CJP-kaart gratis: kinderen t.e.m. 12 jaar, personen met een handicap 60: gidsen N, F, E, D (max. 20 pers/gids) B-dagtrip-arrangementen met de NMBS Wenst u vóór uw bezoek te genieten van een lekkere koffie of erna een lunch te voorzien, dan kunt u terecht in het Art Café Restaurant van het PMMK Het is aangewezen op voorhand te reserveren (tel , max. capaciteit 50 personen, rookvrij) Ticketverkoop tentoonstelling TiNCK Tel F Ma. tot vr. van 9uOOtot 19u00 / za.van 9uOOtot 12u30 Algemene informatie over de tentoonstelling: Tel Fax / 15

16 courant ultureel m Het overlijden van zijn echtgenote heeft leopold Mozart sterk teneergeslagen. Hij zal zich echter blijven inzetten voor de muzikale carrière van Wolfgang. Eind augustus van het jaar 1778 slaagt Leopold Mozart erin om de zaken van zijn zoon Wolfgang te herpleiten bij de prinsbisschop Colloredo. Wanneer Wolfgang uiteindelijk begin januari 1779 terugkeert naar Salzburg, wordt hij door vader's toedoen benoemd tot " Konzertmeister" en organist van het hof met een jaarlijkse wedde van 500 florijnen. Er wordt hierbij voldoende vrije tijd voorzien voor verdere creatie. De terugkeer uit Parijs duurt lang en is treurig. Zonder zijn vader ervan op de hoogte te brengen doet Wolfgang nogmaals Mannheim aan. Hij hoopt daar opnieuw Aloysia Weber te ontmoeten. Ook hier stuit hij op ontgoocheling. De Webers zijn verhuisd naar München en wanneer hij zich aldaar aanbiedt met twee aria's die hij voor de brilliante zangeres Aloysia componeerde, wordt hij met weinig enthousiasme ontvangen. Enige maanden na haar eerste optreden zal Aloysia uiteindelijk huwen met joseph Lange. De breuk van deze liefdesidylle zal Wolfgang moeilijk verwerken. Het hoeft geen verder betoog dat de terugkeer van Wolfgang naar Salzburg (enige dagen voor zijn 23ste verjaardag) in een eerder onstemruige sfeer gebeurde. De twee daarop volgende jaren (1779, 1780) die hij doorbracht in dienst van Colloredo waren voor de jonge componist weinig boeiend. De enige ontspanning was theaterbezoek. Voor de rest gebeurde er te Salzburg niets. In deze rustige stad begaf iedereen zich met veel zorg aan de voor hem voorziene taken. Ook de familie Mozart ontsnapte hier niet aan. De rustige, huiselijke onbewogenheid beviel erg aan Leopold en Nannerl. Maar het betrof hier wellicht geen diep huiselijk geluk. Uit het bestaande familieportret dat Leopold Mozart in deze periode liet schilderen door Della Croce, straalt enkel verveling uit de ontevreden gezichten, bewaakt door de blik van de overleden Anne Marie Perlt. Wat konden dergelijke mensen nog aan elkaar vertellen een keer dat hun vingers het klavier verlaten hadden? Gelukkig ontving Wolfgang in de zomer 1780 vanwege Prins Karl Theodor de bestelling van een "Opera Seria" voor het komend karnavalsfeestte München. Alzo ontstond Idomeneus. De inhoud van deze opera was gesteund op een verhaal uit de Griekse mythologie. Tijdens een zware storm, belooft koning Idomeneus uit Kreta aan Neptunus, God der Zeeën, de eerste persoon die hij levend terugziet op te offeren. Deze persoon is echter zijn zoon Idamante. Het verhaal draait vooral rondom het thema van het conflict tussen liefde en plicht, een conflict dat zich sedert geruime tijd ook aftekent tussen Leopold en Wolfgang. In latere brieven

17 cultur el I courant schreef Constance dat Wolfgang bij het zingen van het kwartet "Andre rarningo" plots kon schreien en daarna nog moei- Iij k te troosten was. De creatie van ldorneneus was een belangrijk keerpunt in Mozart's carrière. Voor zijn creatie kreeg Wolfgang verlof en het stuk was ook de aanleiding een nieuw vrijheidsconflict met prinsbisschop Colloredo. tot Op 12 maart riep deze laatste Wolfgang \ prompt naar Wenen. Op 14 maart verlièt Wolfgang München en twee dagen daarna bood hij zich aan op het verblijf van de prinsbisschop te Wenen. Na het reusachtig succes van ldorneneus te München, was het echter zeer moeilijk om opnieuw onderdanig en zonder verhaal de bisschop te dienen. Hierdoor ontstonden definitieve hevige ruzies. Een breuk met de prinsbisschop was daar het gevolg van. De familie Mozart, door}. N. della Ctoce, "Enkel verveling uit ontevreden gezichten" tdomeneus in moderne versie " Maak u voor mij geen zorgen", schreef Wolfgangaan zijn vader. Ik ben zekervan mijn zaken. Ik kan alle vorige verplichtingen laten vallen. Tweemaal heeft Colloredo mij onderdrukt en vernederd, een derde keer mocht dat niet ". Leopold Mozart was door dit schrijven erg bedroefd en ongerust. Maar uit een latere brief van zijn zoon werd het hem duidelijk dat de relatie Colloredo en Wolfgang niet meer te verzoenen was. "kh will nichts mehr von Salzburg wissen! Ich hasse den Erzbischof bis zurn rasereyé. Wolfgang aan zijn vader Het feit dat Wolfgang opnieuw had opgenomen Wenen 9 mei 1781 contact met de familie Weber en aldaar na de vete met Colloredo zelfs onderdak had gevonden, maakte Leopold erg kwaad. Tot ongeveer 1781 komt de onenigheid tussen vader en zoon in de correspondenties duidelijk uiting. tot Niets kon de jonge vrijgevochten Wolfgang nog op zijn beslissingen terugbrengen. In 1787 besloot hij zich definitief te Wenen te vestigen. Wat voorzren kwam uit. Het talent Leopold had, van Wolfgang liet de familie Weber niet koud! Hij werd beschouwd als een geschikt jongeling voor dochters. een van de ongehuwde Constance Mozart Zij zou met hem wellicht een prachtige toekomst tegemoet gaan. Na de mislukte idylle met Aloysia, slaagde moeder Weber erin om Mozart te huwen met Constance. Ze gebruikte daarvoor een Iist. Gesterkt door de geruchten omtrent de verhouding van Wolfgang en Constance en de toenertijdse onhebbelijkheid daarvan buiten het huwelijk, stelde ze een contract op. Daarin stond dat Wolfgang zich moest verbinden met Constance te huwen binnen de drie jaar. Anders zou hij ter compensatie aan de familie Weber jaarlijks 300 florijnen betalen. Indien dit document niet getekend werd, zou hij Constance nooit meer ontmoeten. Wolfgang liep in de val en tekende. Constance scheurde het document uit onenigheid met haar moeder. Na heel wat familiale spanningen, huwden Wolfgang en Constance uiteindelijk op 4 augustus De toestemming die Wolfgang hiervoor aan zijn vader gevraagd had, kwam pas de volgende dag toe. Twee maanden later verwachte Constance haar eerste kind. Wolfgang besloot voor de financiële situatie een oplossing te zoeken. Exclusief componeren uit plezier was daarvoor uit den boze. De belangrijkste composities uit die tijd werden gemaakt op bestelling. Uit het huwelijk met Wolfgang en Constance werden zes kinderen geboren. Slechts twee ervan bleven in leven. Kar! Thomas werd later functionaris en Franz Xaver volgde Wolfgang's sporen als pianovirtuoos, componist en dirigent. Geen van beide kinderen hadden een nageslacht.

18 courant I ultureel De meeste mensen kennen "WITlOOF'~, maar weten daarom nog niet welke verschillende handelingen deze groente ondergaat alvorens ze aan tafel wordt geserveerd. Om er alles over te weten te komen kan u een bezoekje brengen aan het witloofmuseum. Het museum wil aan de volgende generaties tonen hoe witloof traditioneel gekweekt en verhandeld werd (wordt). De bezoeker krijgt er de geschiedenis van het "witte goud" voorgeschoteld. In het witloofkot vertellen teler, kuisers. inpakkers en opkoper hun verhalen. Vier beelden naast elkaar geven een dialoog weer van deze arbeiders. Zij praten over de harde stiel van zaaien, oogsten, inkuilen en marktlaar maken van het witte goud. Niet alleen het uitgebreid agrarisch aspect, ook de sociale en culturele impact die de witloofteelt had komt aan bod. Naast multimediale toepassingen zijn er ook foto's, tekstpanelen en statistieken te bekijken, waardoor de bezoeker als het ware ondergedompeld wordt in de wereld van het witloof. Het museum is gevestigd in een deel van de oude gebouwen van de voormalige Tuinbouwveiling aan de brug van Kampenhout-Sas. In het gebouw is eveneens het informatiekantoor van de Toeristische Dienst ondergebracht. De nabijheid van het kanaal Leuven-Dijle en de aanwezigheid van tal van fiets- en wandelroutes zorgen ervoor dat het Witloofmuseum een ideale vertrekbasis vormt om het Dijleland en de Groene Gordel verder te ontdekken. Een bezoek aan het museum kan je combineren met een ander toeristisch aanbod. Dit vind je allemaal terug in de brochure "daguitstappen voor groepen", verkrijgbaar in het witloofmuseum of op telefonische aanvraag. PRAKTISCHE INFORMATIE Plaats: Het Witloofmuseum Kampenhout Leuvensesteenweg Kampenhout Toegangsprijs: Kinderen <6 jaar: gratis Kinderen 6-12 jaar: 2 60-plussers: 2 Groepen met een reserveringsbiljet: 2 Individueel: 2,5 Openingsuren: Woensdag, zaterdag en zondag: uur Donderdagen vrijdag: en uur Gesloten op feestdagen Info en reservatie voor groepen: Tel Fax: Website: Samengesteld door Christine Moreau

19 cultureel courant I ver uit Antwerpen Van 1 oktober 2006 tot 7 januari 2007 RANDAOIVITEITEN: In de tentoonstelling "Zilver uit Antwerpen" wordt het Antwerpse museumlandschap door een zilveren bril bekeken. Voor het eerst wordt het edelsmeedwerk uit diverse Antwerpse stedelijke en provinciale collecties in het Zilvermuseum Sterckshof samengebracht. De 300 geselecteerde voorwerpen geven een schitterend beeld van jaren intensief verzamelen. Via zorgvuldig uitgekozen thema's kunt u de topstukken van de Antwerpse musea ontdekken. Waar: Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen - Hooftvunderlei 160 (bezoekersingang langs de Cornelissenlaan) Deurne Toegang: 6/persoon 4/persoon voor groepen van min. 15 betalenden, 3+ pashouders, houders seniorenpas Rondleiding mogelijk: 60/gids (20 personen per gids). Reservering 3 weken op voorhand op het nr Openingsuren: Open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17.30u, gesloten op maandag. ZILVERWANDELING:vanaf maandag 2 oktober 2006 Tijdens de zilverwandeling maakt u kennis met de geschiedenis van de Antwerpse Munt, de ontwikkeling van het edelsmedenambacht en historische panden waar Antwerpse zilversmeden en juweliers hun atelier of winkel hadden. Op het parcours liggen ook enkele leuke adresjes waar u hedendaagse juwelen en antiek zilver kan bekijken. De zilverwandeling start aan de Nationale Bank waar u een selectie uit de collectie van het Museum van de Nationale Bank kan bewonderen. Colloquium: Zilver in Antwerpen. De handel, het ambacht en de klant: woensdag 15 en donderdag 16 november 2006 Op 15 november geven acht vakspecialisten lezingen over diverse aspecten van de edelsmeedkunst in Antwerpen. Plaats: Auditorium van het Xaveriuscollege - Collegelaan 36 te Borgerhout Op 16 november krijgt u de gelegenheid om in de voormiddag de tentoonstelling, Zilver uit Antwerpen, in het Zilvermuseum Sterckshof te bezoeken. In de namiddag kan u 0.1. v een stadsgids deelnemen aan de ZILVERWANDELINGin de oude stadskern of een bezoek brengen aan de vestiging van Umicore in Hoboken. Deelname inclusief lunch: 20 per dag. Publieke nocturne: donderdag 16 november 2006 Een geleid bezoek aan de tentoonstelling Zilver uit Antwerpen met inleiding door de curator, gevolgd door een drankje. Van 19 tot 22u. Toegang: 9 per persoon - Goud- en zilverdraad in textiel: van zondag 1 oktober tot zondag 7 januari 2007 In het kader van de tentoonstelling Zilver uit Antwerpen organiseert het Modemuseum een dossiertentoonstelling over het gebruik van goud- en zilverdraad in textiel. Van 10 tot 17.30u. Plaats: Modemuseum - Nationalestraat 28 te Antwerpen Toegang: gratis Voor inlichtingen omtrent de tentoonstelling Zilver uit Antwerpen en de randactiviteiten kan u bellen naar: Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen of meer info vindt u terug op Samengesteld door Petra lauwrijs 19

20 courant Mythen Werkelijkheid Overtollige kilo'skwijtspelen iseen prijzenswaardig doel als men gezonder en beter wil leven. Tal van methodes, diëten en producten doen zich voor als hët wondermiddel en houden daarmee de droom van 'makkelijk afvallen zonder offers' in stand. De werkelijkheid ziet er wel even anders uit... Zwaarlijvigheid neemt epidemische vormen aan en is een volksgezondheidsprobleern van eerste orde geworden. De mortaliteit en de aandoeningen die met zwaarlijvigheid verband houden (waaronder meer bepaald een aanzienlijke toename van het hart- en vaatrisico) gaan stilaan zwaarder wegen dan de kwalijke gevolgen van roken. Waar zwaarlijvigheid vroeger beperkt bleef tot de begoede bevolkingslagen en de economisch ontwikkelde landen, worden nu de hele planeet en in toenemende mate de minder begunstigde sociale klassen getroffen. Het neologisme 'globesitas' illustreert perfect het wereldwijde karakter van de nieuwe plaag. Lichaamsgewicht onder controle houden (d.w.z. voorkomen dat men aankomt of overtollige kilo's verliezen) wordt in die context een gezondheidsdoelstelling op zich. En dat is niet eens een makkelijke doelstelling, hoe welig de mirakeldiëten en andere wondermiddelen ook blijven tieren om de hoop op makkelijk afvallen levend te houden. Voer voor goedgelovigen Het eerste waar men bij om het even welk dieet of afslankingsmiddel moet naar kijken is wat het precies belooft. Duurzaam afslanken zonder anders te gaan leven kàn gewoonweg niet: voeding en lichaamsbeweging zijn de twee hefbomen die men kan bedienen om gewicht te verliezen, en elke techniek of remedie die helemaal niets doet aan ten minste één van d ie twee komt neer op zand in de ogen strooien! Eveneens een feit is dat elk dieet dat tot gewichtsverlies leidt, hoe dan ook het resultaat is van simpel rekenwerk: het lichaam neemt minder calorieën op dan het verbru ikt. Dat verklaart waarom eenzijdige diëten, die gebaseerd zijn op een bijzonder beperkt aantal voedingsmiddelen (pornpelmoeskuur. bananendieet, soepdieet...) tot snel gewichtsverlies leiden. Men kan dergelijke diëten echter niet lang blijven volhouden en ze veroorzaken tal van tekorten aan noodzakelijke voed ingsstoffen. Nauwelijks te tellen zijn de supplementen die zogezegd gewichtsverlies in de hand zouden werken, bijvoorbeeld chytosan (fat blocker) uit de schalen van schaaldieren, dat geacht wordt vetopname te verhinderen, chroom (dat de zin in zoetigheid zou wegnemen), (LA's die zouden beletten dat vet in het lichaam wordt opgeslagen, of zelfs bepaalde koffievariëteiten die vet zouden omzetten in warmte... De meeste van die vermeende hulpmiddeltjes zijn weliswaar in zekere mate 20

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Screening op prostaatkanker

Screening op prostaatkanker Screening op prostaatkanker Informatie voor mannen die een PSA-test overwegen of aanvragen. Wat we weten en wat we niet weten: zaken om over na te denken alvorens te besluiten een PSA-test te laten uitvoeren.

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in 4c Relatie 1 Wat is een relatie? Wanneer je deze vraag aan een aantal verschillende mensen stelt dan zullen zij allen een antwoord geven. Want wat een relatie precies is, is voor ieder persoon verschillend.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Toetsvragen bij het thema 'Kringlopen' Onderwerpen: de waterkringloop en van oud naar nieuw 1. Om in de winter te kunnen schaatsen, moet het water in plassen en sloten verdampen / condenseren / bevriezen

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Ik laat me vaccineren tegen seizoensgriep! U toch ook?

Ik laat me vaccineren tegen seizoensgriep! U toch ook? vzw AZ Alma campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel. 050 72 81 11 campus eeklo (Maatschappelijke Zetel) Moeie 18 B-9900 Eeklo tel. 09 376 04 11 www.azalma.be PERSBERICHT AZ Alma promoot

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers gemeentebestuur Oostrozebeke informatienota voor vrijwilligers Een informatienota voor vrijwilligers De wet betreffende de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers een informatieplicht

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Hemels Huwelijka. Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt. Willem en Marian de Vink

Hemels Huwelijka. Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt. Willem en Marian de Vink Hemels Huwelijka Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt Willem en Marian de Vink Hemels Huwelijk - Ontdek hoe je samen gelukkig oud wordt Tekst: Willem en Marian de Vink Illustraties: Willem de Vink Strips:

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 INHOUDSTAFEL INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 5. V ERZEKERINGEN 5 6. O NKOSTENVERGOEDINGEN

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Speech. Dames en heren, excellenties,

Speech. Dames en heren, excellenties, Speech Door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de conferentie over antimicrobiële resistentie op 9 en 10 februari in Amsterdam. Dames en heren, excellenties, Welkom in onze hoofdstad

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Kijkwijzer Leeftijd 12+

Kijkwijzer Leeftijd 12+ Kijkwijzer Leeftijd 12+ In de wereld van Paul Delvaux lopen raadselachtige vrouwen, treinen en skeletten zij aan zij in een omgeving die uit de Grieks-Romeinse oudheid afkomstig lijkt te zijn. Waar zijn

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam

R O G E R R A V E E L M U S E U M. Albisola. Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam Albisola Roger Raveel in dialoog met: Lucio Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva Sørensen & Serge Vandercam 3 juli 30 oktober 2011 Al eeuwenlang is het Italiaanse stadje Albisola aan de Ligurische kust

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa

www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa www.share-project.nl Resultaten van het project 50+ In Europa Wat gebeurt er nu? Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13,17 68131 Mannheim Phone: +49-621-181 1862

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd.

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd. Congres GGZ 2014 Geacht publiek, Waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging van mijn mededeling gelezen: mijn neef heeft in een toestand van zware psychose zijn beide ouders om het leven gebracht. Dit

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Uw testament en het duolegaat

Uw testament en het duolegaat Uw testament en het duolegaat Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Zij bestaan de mensen die buitenspel staan in het samenleven. In hun ogen lees je de vraag: Wie zeg je dat ik ben? Wat denk jij van mij? Ben

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter Aangepast vervoer Voorwoord Lier, mei 2013 Beste Lierenaar, Beste senior, Je bent moeilijk te been? Je zoon kan je niet vervoeren en je moet naar de dokter? Je dochter is op reis, op de lijnbus raak je

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Gezondheid en samenleving

Gezondheid en samenleving Gezondheid en samenleving Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 115 Bestudeerde indicatoren... 117 1. Sociale gezondheid..... 117 2.

Nadere informatie

reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus

reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus Toelichting Door deze ontmoeting met Heraclitus gaan we terug naar het begin van de westerse filosofie. Zo rond 600 voor Christus komen we in het KleinAziatische

Nadere informatie

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap.

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap. Verkondiging Een icoon met een groot rood veld. Een vurig veld in de vorm van een lindeblad het vuur dat overal heen kan waaien. Dat is de verbeelding van deze icoon uit de tweede helft van de zestiende

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 Hoofdstuk 9. Pesten Pesten, wij willen er SAMEN iets aan doen! Inleiding In onze school zijn we reeds verschillende jaren

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN. Achterblijvers. oewel de televisieprogramma s over

IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN. Achterblijvers. oewel de televisieprogramma s over IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN H oewel de televisieprogramma s over hebben juist de achterblijvers ook een verhaal. H hun familielid? Wat betekent het praktisch

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te

Nadere informatie

Augustus/september 2014 : Nieuwsbrief van Galerie Alkmaar / EJ Vaandering

Augustus/september 2014 : Nieuwsbrief van Galerie Alkmaar / EJ Vaandering Augustus/september 2014 : Nieuwsbrief van Galerie Alkmaar / EJ Vaandering Beste vrienden, klanten en bezoekers van onze Galerie en volgers van mijn werk. Hierbij stuur ik u een nieuwe nieuwsbrief met een

Nadere informatie