Lokale Politie Maasland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale Politie Maasland - 5383 -"

Transcriptie

1 Lokale Politie Maasland 5383 Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg Maaseik Website : Jaarverslag 2005 Politie Maasland Uitgegeven door Fred Gerarts Politie Maasland (politiezone DilsenStokkem/Maaseik) 5383

2 INHOUD 1 INLEIDING METEN VAN WAARDERING EN RESULTATEN Politiecollege Politieraad Zonale Veiligheidsraad Klanten en leverancier, de politie als partner in de veiligheidsketen... 6 Directe maatstaven Beheer klachten en felicitaties... 7 Begeleiding van politionele stagiairs Begeleiding van burgerstagiairs... 8 Vrijwilligerswerk... 8 Ondersteunende activiteiten... 8 Persvoorlichtingen... 8 Indirecte maatstaven STRATEGIE EN BELEID: HET KANTELEN VAN DE ORGANISATIE Een nieuwe bedrijfsstructuur en cultuur Tijdbesteding Interventies / noodhulp Begeleiding evenementen Federale steun : gehypothekeerde capaciteit of HYCAP (= nationale solidariteit) MANAGEMENT VAN PROCESSEN Oriënteren Creëren Implementeren Resultaten Identificeren en ontwerpen Wijkwerking & onthaal Andere partiële specialisaties MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Personeel PZ Maasland situatie 31/12/ Indirecte maatstaven: Directe maatstaven: Kennis en Technologie Comité Preventie en Bescherming / Bijzonder Overlegcomité Arbeidsongevallen BOT Socioculturele activiteiten MANAGEMENT VAN MIDDELEN Financiële maatstaven Materiaal: kengetallen

3 1 Inleiding Laat het duidelijk wezen: een politiezone werkt ook zonder korpschef maar een korpschef zonder medewerkers kan niet echt veel bereiken. En dat die medewerkers als politiekorps iets kunnen bereiken is ook het voorbije jaar weer bewezen: uren werden besteed aan tussenkomsten bij problemen, uren werden besteed aan gerechtelijk onderzoek, meer dan aan begeleiding van lokale evenementen, 30% minder inzet bij fuiven en 70% minder problemen, dus we plukken de vruchten van noeste arbeid, uren aan de veiligheid rond scholen en 66% van al onze diensten zijn in contact met het publiek, blauw op straat meldingen werden verwerkt, gerechtelijke processenverbaal opgesteld, verkeersinbreuken vastgesteld (waarvan 152 geflitst ). Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel is met 12% gedaald tot 187. Helaas vielen er wel opnieuw een aantal verkeersdoden te betreuren op de N78 en de N75 met al het menselijk leed dat daarbij ook over ons heen komt. Gelukkig zal nog in 2006 gestart worden met belangrijke infrastructurele ingrepen op deze beide levensgevaarlijke wegen. Bijna 50 mensen werden aangehouden met het oog op een voorleiding bij een rechter. Professionele vaststellingen, gedetailleerd sporenonderzoek, goed voorbereide verhoren hebben heel wat snoodaards in de cel gebracht. Het aantal woninginbraken bedraagt gemiddeld 9 per maand over de beide gemeenten en dat met de pogingen inbegrepen. Zonder de pogingen zijn dat er slechts 5 per maand. Als je weet dat we komen van 14 per maand in 2002, verdient dit toch wel een proficiat. We hadden binnen de organisatie nog enige problemen met informatie en communicatie. Op het gebied van informatie gaan we de computertechnologie optimaal benutten door het gebruik van een soort google systeem dat vanaf 2006 in plaats gesteld wordt. Voor de problemen rond communicatie werd vorig jaar een niet onbelangrijke groep mensen bijeengebracht om na te gaan hoe onze organisatie anders, beter ingericht kon worden, met het oog op een samenwerking waar de inwoner beter van wordt. Een meer platte structuur is er uit gekomen, gericht op het voorkomen van problemen eerder nog dan op verhelpen, met vastgelegde afspraken naar samenwerking. Een organisatie als de onze heeft enkel een impact als er samen gewerkt wordt, als we van elkaar weten wat we doen en elkaar daarbij helpen, ondersteunen. Alle voorbereidingen werden in 2005 genomen opdat vanaf 2 januari 2006 een structuur voorligt waarin het mogelijk is om als één groep, één team de problemen binnen een welbepaald wijkgebied aan te pakken. Er is nu opnieuw een basis gelegd voor een moderne, professionele naar de burger gerichte lokale politie. Alle werkingsproblemen zullen natuurlijk maandag nog niet opgelost zijn, en volgende maand ook niet. Er zullen nog tal van hindernissen te nemen zijn en dat doen we, samen! Blijft mij tot slot u te danken: medewerkers van de politiezone voor uw inzet en toewijding, politiemensen voor hun inzet naar de burger, ons burgerpersoneel dat door hun inbreng het echte politiewerk mogelijk maakt ; autoriteiten, college en raad, voor de daadwerkelijk steun, de burger voor het begrip in vaak moeilijke omstandigheden. Fred Gerarts Korpschef P O L I T I E Probleemoplossend Het voorkomen van problemen, de oorzaken detecteren en hierop passend reageren Onpartijdigheid Neutraliteit en onafhankelijkheid bewaren Legaliteit De vigerende wetten en reglementen respecteren Integriteit uitstraling geven door rechtschapenheid en privacy Teamwork Een positieve werksfeer bevorderen Innovatief Bezield zijn door een geest van dienstverlening en het zoeken naar vernieuwende concepten Effectief en Efficiënt Bezig zijn met de juiste dingen, op het goede moment en met de juiste middelen 3

4 2 Meten van waardering en resultaten 2.1 Politiecollege Het politiecollege oefent in meergemeentezones de bevoegdheden van de colleges van burgemeester en schepenen. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het mandaat vangt aan op het ogenblik van de eedaflegging van de burgemeester. Het college stelt één van zijn leden aan als voorzitter, voor de zone Maasland is dit de burgemeester van DilsenStokkem. In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de zone inbrengt. De besluiten worden genomen bij meerderheid. In 2005 is het college 22 maal samengekomen voor onderwerpen inzake de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps 2.2 Politieraad De politieraad neemt in meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps waar. De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. 1 In 2005 is de politieraad 4 maal samengeroepen: 15 maart; 25 augustus; 11 oktober en 20 december. Besprekings en beslissingspunten werden onder andere gevonden in: 2 o de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen; o o o o beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie; bepaling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van het lokaal politiekorps, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde minimumnormen met daaraan verbonden de nodige benoemingen en aanwervingen; een stand van zake betreffende de het voorkomen en de aanpak van veiligheidsitems; Effectieve samenstelling van de Politieraad o Creemers J. Maaseik CD&V o Geussens V. Maaseik Spa o Haesevoets L. Maaseik VLD o Heynickx C. Maaseik SPa o Houben P. DilsenStokkem SPa o Jacquemin W. DilsenStokkem SPa o Op het Eijndt J. DilsenStokkem VLD o ThevissenPeeters M. DilsenStokkem VLD o Paspont H. Maaseik SPa o Peeters L. DilsenStokkem VLD o Raets M. Maaseik CD&V o Ramaekers Th. Maaseik CD&V o Ramakers H. DilsenStokkem CD&V o RuttenCoenen N. DilsenStokkem CD&V o Ruttens L. Maaseik CD&V o Snijkers T. DilsenStokkem VLD o Van de Beek N. DilsenStokkem CD&V o Verlaak D. Maaseik VLD o Zoons M. Maaseik Vl Belang 1 Art 25 Wet op de Geïntegreerde Politie 2 Art 26, 33, 40, 47 en 56 Wet op de Geïntegreerde Politie 4

5 2.3 Zonale Veiligheidsraad In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad (ZVR) opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeurcoördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen. De zonale veiligheidsraad heeft tot taak: 1 het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan; 2 het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie; 3 het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan omvat: 1 de prioritaire opdrachten en doelstellingen, vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd en de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt; 2 de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er voor moet zorgen dat deze opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten; 3 de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard; 4 de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeengekomen dotatie overschrijdt. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad of van de politieraad worden voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad of aan de politieraad. Na goedkeuring door de burgemeesters en de procureur des Konings wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die zich uitspreken binnen een termijn van 2 maanden. Bij nietgoedkeuring wordt aan de beide ministers een nieuwe versie voorgelegd. De termijn van goedkeuring wordt dan herleid tot 1 maand. In 2005 kwam de zonale veiligheidsraad twee maal bij elkaar, nl. op 17 februari en op 30 september. Agendapunten waren: ZVR Verslag werking 2004 Ter kennisgeving en ter bespreking: goedkeuring met opmerkingen Zonale Veiligheidsplan door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken Toelichting en bespreking: actieplannen (ZVP ) van de verschillende functionaliteiten door de taakhouders Bespreking Verkeersboetefonds 2004 Varia o Persmededeling cannabisplantages (Belang van Limburg ) o Informatie en persberichten (vermeend) terrorisme Maaseik en het veiligheidsgevoel van de burger (bijk.pnt Burgemeester Maaseik) ZVR Goedkeuring Verkeersveiligheidsovereenkomst (VVO) 2005 Evaluatie VVO 2004 Opvolging actieplannen ZVP 2005 o Stand van zaken werking lokale politie Maasland o Het kantelen van de organisatie De actieplannen, voortvloeiend uit het Zonaal Veiligheidsplan , werden individueel toegelicht door de taakhouders van de verschillende functionaliteiten aan de hand van presentaties. De aanbevelingen van de leden van de ZVR werden verwerkt in de actieplannen. De zonale veiligheidsraad gaf haar goedkeuring aan de Verkeersveiligheidsovereenkomst 2005 en aan het daarbij horende evaluatieverslag van de Verkeersveiligheidsovereenkomst Ook met betrekking tot de interne reorganisatie van de politiezone Maasland, het zgn. kantelen van de organisatie in uitvoering van het actieplan communicatie werd een uitgebreide toelichting gegeven door de korpschef. Door de leden van de zonale veiligheidsraad werd gesteld dat conform de de omzendbrief CP2 (gemeenschapsgerichte politiezorg) elke zone op haar eigen ritme moet groeien en evolueren maar in vergelijking met andere zones zit de PZ Maasland op een hoog tempo en in de goede richting. Verder werd door de zonale veiligheidsraad bevestigt dat er goede operationele resultaten voorliggen. 5

6 2.4 Klanten en leverancier, de politie als partner in de veiligheidsketen De hervorming van de politiediensten heeft tot doel de dienstverlening naar de bevolking te verbeteren met als uiteindelijke finaliteit een veilige en leefbare samenleving. 3 Ook de politiezone Maasland wil verder werk maken van een krachtdadige gemeenschapsgerichte politiezorg (cfr. WGP Memorie van Toelichting). Een leidmotief, een rode draad die de gemeenschappelijke visie en missie van elke eigentijdse politie integreert en implementeert op het terrein is gebaseerd op : het gezamenlijk streven naar een hogere levenskwaliteit voor onze landgenoten; het streven naar een hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking. De eerste voorwaarde voor de goede werking van een moderne politiedienst is de optimale integratie van de politie in de gemeenschap. De gemeenschapsgerichte politiezorg is zowel een filosofische als een organisatorische strategie die de politie en de lokale bevolking in staat stelt nauw samen te werken teneinde de misdaden, de wanbedrijven op te lossen, en het onveiligheidsgevoel, de verstoring van de samenleving, de wijkdelinquentie te voorkomen. Het concept bestaat uit vijf pijlers. Deze zijn essentieel voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. Iedere pijler is een noodzakelijke voorwaarde voor de gemeenschapsgerichte politiezorg. De interactie tussen al deze pijlers en hun wederzijdse versteviging zijn nog belangrijker dan elke pijler op zich. 1. De externe oriëntering. De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin; ze is in de maatschappij geïntegreerd. Door die inbedding is ze zich snel en volledig bewust van wat leeft en speelt' qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. 2. Het probleemoplossend werken. Deze pijler verwijst naar de identificatie en analyse van de mogelijke oorzaken van criminaliteit en van conflicten in de gemeenschap(pen). De politie reageert niet enkel op problemen nadat ze zich hebben voorgedaan maar probeert de veroorzakende factoren te identificeren en daarop (tijdig) in te werken. 3. Het partnerschap. Dit verwijst naar het bewustzijn van de politie dat zij niet alleen verantwoordelijk is, en ook niet wil zijn, voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. De veiligheidszorg is een ketenbenadering waarin diverse partners de schakels vormen in een globale en geïntegreerde benadering. 4. Het afleggen van verantwoording. De pijler verantwoording vereist het opzetten van mechanismen waardoor de politie verantwoording kan afleggen over de antwoorden die ze formuleerde op de vragen en noden van de gemeenschappen die ze dient. 5. De bekwame betrokkenheid. Het betekent dat er zowel voor de politiemensen als voor de diverse bevolkingsgroepen mogelijkheden moeten worden gecreëerd om gezamenlijk problemen van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken, diensten te verlenen en veiligheid en zekerheid te creëren. Via een aantal directe en indirecte indicatoren kan gedeeltelijk afgemeten worden hoe de maatschappij de politionele en organisationele inspanningen van de politiezone waardeert? Daarnaast bestaan uiteraard meer wetenschappelijk onderbouwde middelen zoals de Veiligheidsscan die voor onze zone werd doorgevoerd in 2004 en waarvan uitgebreid bericht werd in voorgaande jaarverslagen MEI 2003 Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Publicatie: NOVEMBER Ministeriële omzendbrief CP 2 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg. Publicatie: (Ed. 2) 6

7 Directe maatstaven. Beheer klachten en felicitaties Datum Onderwerp van de klacht / felicitaties Gevolg Klacht dd van een burger via advocaat rechtstreeks naar Com.P waarbij wijze van vaststelling snelheidsovertreding en inhoud PV in vraag worden gesteld. Omstandig antwoord aan Com.P met de mededeling dat er vanwege de politie correct gehandeld werd. Bevestigd voor de politierechtbank Felicitaties van NMBSHolding Corporate Security Service Securail; Betreffende professionalisme Recherche / graffitidossier Kopie van klacht dd van een burger via advocaat rechtstreeks naar Com.P waarbij weigering opnemen PV wordt aangeklaagd Kopie van klacht dd van burger rechtstreeks naar Com.P waarbij politie Maasland wordt verweten onjuist of niet op te treden Dankbrief Caritas Verbond der Verzorgingsinstellingen n.a.v. inzet en vlotte samenwerking bij de staking van de gezondheidszorginstellingen opvorderingen Dankbrief Technische dienst stad Maaseik voor de goede samenwerking bij karnavalstoet Dankbrief Middenschool Maaseik bij ondersteuning driedaagse fietstocht naar Maastricht Dankbrief van het stadsbestuur Maaseik m.b.t. professionele hulp bij VRTevenment 1000 zonnen en garnalen Dankbrief Stichting ATBtoertocht Echt n.a.v. medewerking politie Dankbrief Verbroedering Geheim Leger DilsenStokkem n.a.v. optreden politie bij herdenkingsplechtigheid te Lanklaar Dankbrief Rofix DilsenStokkem n.a.v. de professionele begeleiding bij de klantendag van het bedrijf. Vermelding dagverslag en in persoonlijk dossier betrokken personeelsli(e)d(en) Omstandig antwoord aan Com.P op , ontvangen op , schrijven van het Com.P betreffende hun beslissing om deze klacht te klasseren zonder gevolg wegens correct optreden PZ. Omstandig antwoord aan Vast Com.P verstrekt. Vermelding dagverslag Vermelding dagverslag Vermelding dagverslag Vermelding dagverslag Vermelding dagverslag Vermelding dagverslag en in persoonlijk dossier betrokken personeelsli(e)d(en) Vermelding dagverslag en in persoonlijk dossier betrokken personeelsli(e)d(en) 7

8 Begeleiding van politionele stagiairs. Net zoals in 2004 liepen in 2005, 13 aspirantpolitiemensen stage in het Politiezone Maasland. In hun opleiding worden de kandidaten gedurende drie perioden, begeleid door een mentor, gedetacheerd in een politiekorps. Deze stages onderscheiden zich als volgt: 1. kennismakingsstage (3 dagen) 2. observatiestage (4 weken) 3. interventiestage (10 weken) De investering die de politiezone doet t.o.v. van de kandidaten gedurende de eerste twee stages, wordt voor een stuk gecompenseerd door de derde stage wanneer de kandidaten als 2 de lid deel uitmaken van een interventieteam. Hierdoor kunnen een aantal man/uren gerecupereerd worden. In totaal zijn zij 1684 uren actief ingezet. Anderzijds mag de investering van de politiezone naar de inzet van mentoren ook niet onderschat worden. Algemeen blijkt de aanwezigheid van stagiaires positief Periode Kandidaat Weytjens Nico Luyten John Dreessen Karin Klerkx Veerle Carmelo Reina Carmelo Reina Klerkx Veerle Meyen Iris Vandeurzen Christophe 08 en Broux Vanmelsemaus Moechaus Carmela Reina Meyen Iris Vandeurzen Christophe ervaren te worden door het personeel. Deze gemotiveerde mensen zorgen voor een frisse wind in onze bedrijvigheid en dragen ertoe bij dat onze praktijk steeds getoetst blijft aan de theorie zodat het voor beide partijen een winwin situatie wordt. Begeleiding van burgerstagiairs In 2005 mochten we ook 1 burgerstagiaire ontvangen: Dreesen Sophie doet, in het kader van haar opleiding maatschappelijk assistent, stage bij de dienst Jeugd en Sociaal Slachtofferbejegening. De stage loopt van 07 december tot en met einde februari Vrijwilligerswerk In 2005 werd opnieuw een vrijwilliger tewerk gesteld op het secretariaat operaties van de politiezone. Zij biedt hulp bij het opvolgen van allerhande logistieke gegevens waarbij de klemtoon ligt op het beheren van de gegevens van het voertuigenpark. Ondersteunende activiteiten Medewerkers van de zone participeren aan diverse maatschappelijke initiatieven als Migranten en Seniorenraad, Verkeerscommissie,. Ook actieve participatie werd beleefd in Kom op tegen Kanker met de organisatie van een Euregionale fietstocht (participatie van Nederlandse, Duitse, Waalse en Vlaamse collega s. De jaarlijks terugkerende Motorrun van het MPI Stokkem wordt intensief begeleid. Managementsondersteuning werd met advies en begeleiding verleend aan Molenveld/Molenhof, een instelling voor de ambulante en residentiële opvang van kinderen onder de paraplu van Kind & Gezin Persvoorlichtingen Dagelijks worden een aantal feiten conform de vigerende richtlijnen overgemaakt aan de bevoegde diensten. Bijzondere feiten worden na goedkeuring van de parketmagistraat ook overgemaakt aan de schrijvende pers. Teksten werden verspreid betreffende zonale veiligheidsraden en politieraden, controle overlast jongeren en problematisch druggebruik, samenvattingen politieraad, enz. 8

9 Indirecte maatstaven In het kader van M.E.G.A. (drugproject) werden in DilsenStokkem 10 klassen en in Maaseik 18 klassen bezocht. Doelstelling van het M.E.G.A.project is de kinderen van het zesde leerjaar basisonderwijs weerbaarder te maken ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en provocaties en het efficiënt leren contacteren van geëigende hulpverleningsinstanties. Het M.E.G.A. pakket bestaat uit 10 sessies waarbij leerkrachten, politie en C.L.B.medewerkers elke een deel voor hun rekening nemen. Diverse kleuterklasjes en lagere schoolklassen bezochten het commissariaat te Maaseik onder begeleiding van Inspecteur Rik Nevels en dit op 17.03; 03.05; 11.05; 18.05; 14.06; 23.08; 21.10; 10.11; Op 20/05/05 bezochten 2 klassen van de kleuterschool van Dilsen onze burelen te Lanklaar; 60 enthousiaste kleuters werden rondgeleid. Op 23/05/05 kregen 45 kleuters van Rotem een deskundige uitleg over onze mensen, ons werk, ons materiaal en voertuigen te Lanklaar. Op 24/05/05 bezocht de wijkagent de kleuterschool te Rotem en konden 40 kleuters ons interventievoertuig en een lid van onze verkeerspolitie met moto bewonderen. Op 27/05/05 werden 9 politiemensen ingezet met auto, moto en fiets voor de begeleiding van meer dan 1000 leerlingen van zowel lager als secundair onderwijs tijdens hun wandel of fietstocht als activiteit van de "Bokkerijder voor scholen". 9

10 3 Strategie en beleid: het kantelen van de organisatie 3.1 Een nieuwe bedrijfsstructuur en cultuur De politiezone Maasland past haar structuur aan naar een plattere organisatie met een: doorgedreven criminaliteitsanalyse met een permanente opvolging en evaluatie; specifieke actieplannen (PDCA) tegen elke vorm van overlast (verkeer, criminaliteit, ); responsabilisering door resultaatsverbintenis; doorgedreven informatisering voor een betere coördinatie en werking; decentralisatie van mensen, middelen en bevoegdheden. waarbij klantfocus dominant is voor het beleid dat er op gericht is problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen. Gekantelde organisatie Politie Maasland Onthaal Maaseik DilsenStokkem Wijkteams Maaseik Maaseik Neer en Opoeteren, Dorne DilsenStokkem Elen, Rotem, Dilsen Lanklaar, Stokkem Verkeer J&S Recherche Wijk De basisstructuur wordt het gebiedsgebonden werken, waarin ook een verkeers en recherchedienst zijn taak kan vervullen. De vrij gedecentraliseerde organisatievorm staat borg voor een sterk buurtgebonden werking. Kleinere entiteiten zijn immers beter geschikt om alle aspecten van de gemeenschapsgerichte politiezorg tot volle ontplooiing te laten komen. Het verrichten van politiewerk kan daar in nauwe relatie met de burger, waarbij in hoge mate wordt afgestemd op de plaatselijke noden en wensen en welke een vorm van toezicht inhoudt die ook beoogt de burger daadwerkelijk bij de rechtshandhaving te betrekken. De wijkwerking is zo de hoeksteen naar de gemeenschap gerichte politie. Zij vormt één van de belangrijkste componenten van een kwalitatief veiligheidsbeleid in het algemeen en van de basispolitiezorg in het bijzonder. De organisatie dient hier dan ook te worden op afgestemd. Hierbij staan volgende begrippen centraal: zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar. De problemen en knelpunten die de politiezone momenteel kent, zijn een gevolg van de complexe klant en leverancierrelaties, horizontaal en verticaal. De organisatie oriënteren op systemen maakt afstemming en coördinatie gemakkelijker en leidt uiteindelijk tot een meer geïntegreerde werking. Dit veronderstelt een platte organisatie waarbij de verschillende specialismen aanwezig zijn in enkele zorgeenheden. Het vakjargon noemt dit een gekantelde organisatie. Alle functionaliteiten vallen op deze wijze onder één paraplu, de paraplu van de basispolitiezorg van wijkzorgeenheden. In het huidig politiewerk dient een zekere dualiteit vastgesteld te worden. Enerzijds vereist de groeiende complexiteit van de veiligheidsproblematiek een toenemende deskundigheid van de politiediensten die ermee geconfronteerd worden. Structuur Politie Maasland Anderzijds verloopt het politiewerk meer en meer fenomeenoverschrijdend, gelet op de verschillende dimensies die eraan verbonden zijn. Om tegemoet te komen aan deze dualiteit, is onze organisatie opgebouwd rond het principe van de genuanceerde polyvalentie of partiële specialisatie. Dit basisprincipe, dat eveneens een wezenlijk onderdeel is van de na te streven gemeenschapsgerichte politiezorg, weerspiegelt zich ten volle in onze organisatie: deze is opgebouwd rond een polyvalente pool van politiemensen, verder onderverdeeld in teams. De leden ervan worden bij beurtrol belast met alle onregelmatige diensten waaronder interventies, acties, ordediensten e.d. Wanneer ze niet bij beurtrol belast zijn met onregelmatige diensten, kunnen ze werken aan en zich specialiseren in hun project/prioriteit. Deze personeelsleden zijn dus polyvalent maar met een deeltijdse specialisatie voor een welbepaalde materie. Binnen de in 2005 uitgewerkte organisatievorm kan dit optimaal ingevuld worden. PZ 5383 Wijk Algemene Sp (24) Onthaal Recherche J&S Verkeer Maaseik 1 HIP. 3 INP 7 INP (1) 2 INP (1) 1 INP inw. 1 CP 1 HIP. 1 HIP 2 INP (+1) 1 HIP 1 INP Neer Opoeteren 1 HIP 3 INP 6 INP 1 INP 1 INP 1 CP 1 HIP 1 HIP inw. ElenRotem Lanklaar Dilsen Stokkem 1 CP 1 HIP 1 HIP 3 INP 2 INP (+1) 6 INP 1 INP 1 INP. 1 HIP. 1 HIP 1 INP 1 HIP 1 INP 6 INP 1 INP 1 INP 10

11 In het kort: Wat blijft? Een politionele dienstverlening door mensen die specifieke vaardigheden, kennis en kunnen verworven hebben. Wat verandert? Structuur organisatie wordt gebaseerd op de CP1 (gemeenschapsgerichte politiezorg) en CP2 (EFQMink) voor een naar de burger gerichte dienstverlening Partiële specialisatie wordt verder uitgebouwd naar wijkinspecteurs, verkeer, jeugd en sociaal en naar de HIP (in de begeleiding van mensen) Genuanceerde polyvalentie wordt naar boven genivelleerd door communicatiestructuren en informatiesystemen Mensen PZ 5383 Maaseik NeerOpoeteren ERD LS Boonen P Opdenakker T Wijk Neyens M Neyens T Vranken H Aerden E Nevels R Hulschbosch E Kerkofs J Lantin H. Jans R Neyens W Schrijvers P. Penders T Roex P Aerden G Sleven T Algemene Vrinssen Ceyssens L Steun Lahnich M Segers T. Hilven P (Vk) Boonen T (Vk) Goossens D Van Eygen K Vounkx R Roox M Beynsberger A Hamaekers B Hendrikx A Jaspers S Stoffels W Smeets L Berben L Lantin L. Eerdekens K Thans T Van Hengel A (Vk) Houben A Verstaeten J Paredis G Cagnazzo N (Vk) Severijns J Schulpen G Onthaal Van Grimbergen M Geelen J Hendrikx J. Klingeleers B Vanthoor A. Goyens R Recherche Smits P Bamps L Joosten R Vandevoort G Paumen JM Willen L Jaeken N J&S Sweeck J Tielens R Bakkers H Verkeer Wouters G Dreesen M Reyniers D Van Tiggel G Brouns D. Politie Maasland 3.2 Tijdbesteding Op de volgende bladzijde wordt een overzicht gegeven van een aantal algemene opdrachten. Onze zone is opgedeeld in functionaliteiten. Het begrip functionaliteit dient begrepen te worden als een groep van mensen welke zich engageren in de concretisering, in het in praktijk omzetten van de algemene doelstellingen van de politie. Onze politiezone is opgebouwd rond deze functies. Ongeveer de helft van de politionele medewerkers leveren hun politiewerk vanuit wijkwerking en onthaal (W&O). De anderen zijn verdeeld over een recherchedienst (Rech), een dienst die zich richt naar probleemjeugd en sociaal misdeelden (J&S) en slachtofferbejegening (SLO) en een verkeersdienst (Vk). Voeg daarbij de secretariaten (Srtn) voor de administratieve ondersteuning en het beeld van de politiezone is gemaakt. Iedereen participeert aan de interventiedienst, aan het verzekeren van de openbare orde en aan het volgen van de nodige vormingen om de benodigde vaardigheden op niveau te houden. Zo wordt op een polyvalente wijze invulling gegeven aan de verwachtingen die in de politie gesteld worden. Vanuit dit oogpunt moet de overzichtstabel gelezen worden. In de bovenste rij vind je de benoeming van de functionaliteiten. In de linkerkolom komen de opdrachten terug alsmede een aantal verplichtingen en servituden waaraan wij als organisatie onderworpen zijn. De andere kolommen geven dan de door de functionaliteit bestede uren aan, met rechts het totaal. Blijft het principe van de bruto en nettocapaciteit. De nettocapaciteit wordt verkregen door van het totaal aantal te presteren uren, de uren gepresteerd aan ondersteuning (achter de schermen) en de uren dat medewerkers niet ter beschikking zijn (ziekte, verlof, ) af te trekken. Wat blijft zijn dan die werkuren die effectief rechtstreeks ten dienste van de bevolking zijn gepresteerd. 11

12 MAASLAND CAPACITEITSBESTEDING JAAR 2005 (01/01/0531/12/05) W&O J&SSOB RECH VK SRTN TOTAAL % Bruto %Netto Norm INTERVENTIE 23975: : : :34 619: :53 20,70 34,71 25% Interventie 7794:44 694:35 475: :43 295: :17 Wijkwerking 7358:23 774:05 567: :50 141: :37 Recherche 108:50 14:30 157:30 32:00 1:30 314:20 Jeugd en sociaal 1:00 2:00 0:00 0:00 0:00 3:00 Verkeer 1687:55 136:45 87:15 872:20 13: :45 SloBejegening 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Lokale openbare orde 219:45 25:00 3:00 135:00 6:15 389:00 Actieplannen 546:25 98:40 246:00 423:15 4: :50 Interzonale bijstand 120:40 32:45 0:00 35:30 9:15 198:10 Kantschriften 1274:45 29:15 23:00 27:45 4: :00 Schrijfwerk 4564:18 291:50 267: :41 97: :39 Andere 298:30 20:15 11:15 56:30 45:45 432:15 OPENBARE ORDE 1782:15 385:55 171:45 933:41 163: :21 2,01 3,37 20% Lokale openbare orde 1382:40 346:55 127:45 725:05 163: :10 Interzonale openbare orde 7:00 0:00 0:00 7:00 0:00 14:00 Federale openbare orde 305:30 33:30 9:15 195:36 0:00 543:51 Bijstand GDA/andere 87:05 5:30 34:45 6:00 0:00 133:20 VORMING 2187:25 227:45 356: :55 747: :01 2,76 4,63 5% BASISFUNCTIONALITEIT 27846: : : : : :34 34,17 57,29 50% Wijk algemeen 3914:08 0:00 4:30 55:15 0: :53 Scholen 3293:05 2:30 0:00 657:37 0: :12 Onthaal 6345:30 220:42 64:15 188: : :46 Onderzoek (zone) 3219: : :24 262:30 23: :26 Onderzoek (federaal) 37:00 9: :21 15:00 18: :21 14,44 7% Jeugd en sociaal 21:30 383:45 41:00 44:45 10:30 501:30 0,49 6% Verkeer 705:00 17:00 18: :35 24: :35 3,91 10% Slobejegening 345:00 87:15 0:00 0:00 0:00 432:15 0,42 2% Interzonale bijstand 0:00 0:00 1:00 11:00 0:00 12:00 Kantschriften 3569:48 317:50 266:30 63:00 0: :08 Schrijfwerk 3452:30 505:30 353:00 629:55 615: :00 AP Verkeer Lokale fenomenen 90:30 0:00 24: :11 15: :41 AP Verkeer Zwarte punten 0:00 0:00 0:00 540:35 0:00 540:35 AP Verkeer Snelheid 2:15 0:00 0: :15 1: :00 AP W&O Jongeren 249:35 3:00 0:00 15:00 0:00 267:35 AP W&O Drugs 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 AP Recherche 99:00 8:00 206:10 50:00 19:00 382:10 AP Rech Infodoorstroming 2:00 0:00 1:00 0: : :20 Briefing vergadering 2306:36 117:00 116:00 448:05 646: :47 Andere 193:45 133:00 377:50 61:30 6:15 772:20 NETTO CAPACITEIT 55791: : : : : :49 100% BACKOFFICE 2804:05 94:15 149:30 520: : :44 14,16 Algemene leiding 2345:15 37:15 95:30 1: : :35 Adm/log beheer en steun 293:50 6:00 42:00 495: : :39 Andere 165:00 51:00 12:00 23:45 156:45 408:30 ONBESCHIKBAARHEDEN 17076: : : : : :13 26,19 Verloven 11219: : : : : :57 Sport 394:00 27:00 43:00 64:00 239:30 767:30 Ziekteverlof 2755:48 582:42 456: : : :36 Geneeskundige zorgen 56:00 4:48 22:30 19:10 41:00 143:28 Bloedgiften 174:48 45:36 38:00 121:36 159:36 539:36 Feestdag week 2476:33 319:12 697:27 778: : :06 BRUTO CAPACITEIT 75672: : : : : :46 100% Verdeling Maaseik Dilsen :46 =Bruto Cap Verdeling BinnenBuitendiensten (enkel Ops pers) =Bruto Algemeen 42926:15 Bruto capa :02 Cap Onbeschikbaar 44820: :18 =Pot inzetbare Cap Onbeschikbaar 37754: :16 =Pot inzetb Cap Maaseik 46180:23 55,39 % Binnen 46988:31 44,04 % Dilsen 37194:55 44,61 % Buiten 59714:45 55,96 % Overuren 2005 Buitendienst + onthaal 65,80 % Ops 2174:00 Calog 196:00 Totaal 2370:00 12

13 3.3 Interventies / noodhulp Noodhulp is de dienst die zoveel als mogelijk zichtbaar op straat aanwezig is en reageert op meldingen van ongeregeldheden. Deze dienst surveilleert 24 uur per dag. De permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politiediensten krijgt vooral gestalte in de functie interventie. Zij bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. 4 In de omschrijving van de zone zijn minimaal 2 noodhulpauto's continu in dienst. Die interventieploegen zijn prioritair belast met het geven van een adequate respons op de oproepen die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (dringende interventies). Naast de dringende interventies worden zij tevens geacht zo snel als mogelijk en indien nodig een gepast gevolg te geven aan de nietdringende vragen tot interventie die aan hen worden gericht. Er werd geopteerd voor 2 uitvalsbasissen: het commissariaat te Lanklaar en dit te Maaseik. Hierdoor kan optimaal gereageerd worden op incidenten in beide gemeenten. De korte aanrijtijden zijn een sterk kwalitatief element en bevestigen deze keuze. Een bijkomend effect is evenwel dat de surveillances minder in de verder afgelegen deelgemeenten uitgevoerd worden, behoudens wanneer zich daar daadwerkelijk een incident voordoet. bron gegevens : CIC 35, ,86 30, ,50 25, ,14 20,0000 % 15, ,0000 6,43 8,60 5,0000 0,2710 1,18 0,12 0,99 0,0000 Alarmen Bijstand Dieren Goederen Milieu Openb ord Personen Specifieke domeinen motief Uit de analyse per motief stellen we vast dat tussenkomsten inzake goederen het hoogst scoort (32 %) gevolgd door tussenkomsten inzake personen (28 %) en verkeer (21%). Dit betekende een verhoging van tussenkomsten inzake goederen ten opzicht van De alarmen zijn drastisch gedaald, doordat ze zijn opgenomen in de oproepen rond goederen. Vroeger kon een nutteloze oproep terzake geherkwalificeerd worden. Nu niet meer: eenmaal iets gevat in het systeem dan kan het niet meer gewijzigd. Hierdoor zijn de meldingen betrouwbaar in geval van calamiteiten, minder naar opvolging. Ter verontschuldiging, voor het laatste werd het niet ontworpen. Niet onbelangrijk hierbij is te vermelden dat de aanrijtijd bij 44 % van deze interventies minder dan 5 minuten bedraagt, 67 % van de interventies heeft een aanrijtijd van minder dan 15 minuten. Er is hierbij een daling merkbaar tegenover Een eerste oorzaak is de wijziging van registratie bij het provinciaal communicatiecentrum (CiC). Deze mensen registreren eerst de oproep in een geautomatiseerd systeem. Vervolgens kunnen ze de opdracht doorgeven (dispatchen) over radio met stem en in tekst. Zo worden misverstanden uitgesloten. Een andere oorzaak hiervoor is te zoeken in het feit dat er meer tussenkomsten waren bij de buurzones ingevolge interzonale overeenkomsten. verkeer 4 Ministeriële Omzendbrief PLP 10: organisatie en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking 13

14 3.4 Begeleiding evenementen Het beheer van de gebeurtenissen in het raam van de openbare orde blijft een drukke bezigheid. We stellen vast dat er jaarlijks meer en meer evenementen worden ingericht. Bijna ieder weekend is er wel ergens iets te doen, wordt iets of iemand gevierd, worden sportieve en andere manifestaties ingericht. Gelukkig zijn de meeste manifestaties te catalogeren onder volksvermaak en kan de opdracht van de politie zich beperken tot het begeleiden en verzekeren van de veiligheid Totaal overzicht van de opvolgingsgegevens evenementenbeheer voor 2005 Tabel: AP beheer van evenementen in het raam van openbare orde 2005 I II III IV V Januari 12 77, Februari , Maart , April 16 98, Mei , Juni , Juli 15 96, Augustus , September , Oktober 9 33, November , December , Totalen , Legende : I : aantal gepresteerde uren besteed aan de voorbereiding van het beheer van evenementen II : aantal uren gepresteerd aan evenementen op terrein III : aantal geregistreerde evenementen IV : aantal evenementen met politionele inzet V : aantal evenementen met politionele inzet zonder groepsincidenten Voornaamste capaciteitsopslorpende gebeurtenissen Februari begeleiding carnavalsactiviteiten lokale ordedienst boerenbetoging Maart begeleiding carnavalsactiviteiten fuif Fuego fuif Rotem April 18jarigen fuif Fuego Mei begeleiding fietstochten rommelmarkt te Maaseik Juni koetsenparade Juli 1000 zonnen en garnalen Augustus Hartbufkes te Maaseik Braderie Stokkem Heemfeesten Chiro Neeroeteren September Defilé te Maaseik November Sinterklaasmarkt Maaseik December Fuif te Dorne (Black out Party) Toezicht winkels en warenhuizen Fuivenproblematiek In het jaar 2005 werden in totaal 659 manuren besteed aan het begeleiden van de fuiven. Dit is een significante vermindering van bijna 30 % ten opzichte van het jaar 2004 toen er nog 918 uren werden besteed. De groepsincidenten tijdens evenementen waarbij politionele inzet werd gedaan deden zich voor bij volgende gelegenheden: 05/02/2005 : 18jarigen fuif op de terreinen van SSD Opoeteren 14

15 02/04/2005 : incidenten bij jeugdfuif in Fuego 01/05/2005 : incidenten bij jeugdfuif in Fuego 14/08/2005 : incidenten tijdens beachparty te DilsenStokkem Europalaan Ook hier stellen we vast dat er een opmerkelijke vermindering is van de groepsincidenten. Slechts 4 in het jaar 2005 ten opzichte van 14 het voorgaande jaar ; een vermindering met meer dan 70%. In tegenstelling tot het jaar 2004 deden er zich geen groepsincidenten voor tijdens de fuiven in zaal Nieuwenborgh te DilsenStokkem. De infrastructurele aanpassingen van deze zaal alsook de invoering van de regel wie buitengaat moet opnieuw betalen hebben zeker bijgedragen tot deze resultaten. 3.5 Federale steun : gehypothekeerde capaciteit of HYCAP (= nationale solidariteit) Voor het dienstjaar 2005 bedroeg de prestatielijn HYCAP voor onze zone 2052 eenheden. Hiervan werden er 828 verbruikt. Resterende HYCAP = 1222 of 59,6%. Naast de HYCAPbijdrage leverde onze politiezone tijdens het jaar 2005 ook 217 eenheden aan ARROSOL daar waar onze voorziene bijdrage op 200 was voorzien. Legende: Nationale solidariteit ( HYCAP ): Is het principe van gehypothekeerde capaciteit (Hycap). Steunverlening ten voordele van een andere zone voor opdrachten van bestuurlijke politie. Deze capaciteit kan afgetrokken worden van de prestatielijn HYCAP. Arrondissementele solidariteit ( Arrosol ): Verplicht te leveren capaciteit ter versterking van een andere zone binnen het arrondissement. Deze capaciteit kan niet afgetrokken worden van de prestatielijn HYCAP maar moet wel gecompenseerd worden door de vragende zone. Naar aanleiding van de sociale onrust betreffende het generatiepact van de federale regering werden door onze diensten 231 manuren gepresteerd. 15

16 4 Management van processen De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waardetoevoeging voor alle stakeholders. De manier waarop gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele sturing en professionaliteit. Procesmanagement beoogt onder andere een betere samenwerking, zowel intern als in de keten. Een andere trend is het sturen op meetbare resultaten. Daarbij gaat het om sturen met objectief vastgestelde prestaties op basis van feiten. Continue evaluatie en verbetering van de bedrijfsvoering van de politie, waaronder een verbeterde doelmatigheid, kan onder andere bereikt worden met procesmanagement. Om te kunnen sturen op resultaat is immers inzicht in de processen nodig. Welke producten en diensten leveren wij? Wie is er voor verantwoordelijk? En aan welke kwaliteitseisen moeten die producten en diensten voldoen? Als dat inzichtelijk is, is de politie in staat om prestaties te gaan meten. De vier voornaamste voordelen van procesmanagement kunnen als volgt worden aangeduid : 1. Toename effectiviteit en efficiëntie Bij elk proces staat het resultaat voor de klant centraal. Deze invalshoek garandeert effectiviteit (doelgerichtheid) door een permanente klantgerichtheid en resultaatgerichtheid binnen alle activiteiten. Naast effectiviteit stijgt ook de efficiëntie. In elk proces wordt de inzet van mensen en middelen afgemeten aan de mate waarop zij bijdragen aan het resultaat voor de klant. 2. Hogere overdraagbaarheid Door de eenduidige vastlegging zijn processen ook makkelijk overdraagbaar. Knowhow kan snel en gemakkelijk worden overgedragen, bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers. 3. Betere beheersbaarheid Processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is. Het management stuurt op basis van van te voren vastgelegde normen. Processen vormen bovendien de basis voor allerlei vormen van zelfsturing op de werkvloer. De resultaten staan immers vast: met het team medewerkers is eenduidig afspraken te maken over de randvoorwaarden waaronder ze zelf aan de slag kunnen. 4. Groter lerend vermogen. Tenslotte versterken processen het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie. Door samen processen in kaart te brengen wordt een basis gevormd voor verbetering. De best practices komen aan het licht. Het leert mensen verder te kijken dan de eigen werkplek en lokaliseert knelpunten in processen en samenwerking tussen afdelingen. Doordat processen herhalend zijn en de meetresultaten telkens verbeteringen of verslechteringen laten zien leert de organisatie als vanzelf over haar eigen handelen. 16

17 4.1 Oriënteren In het domein van de veiligheid De invulling van de aanpak van de prioriteiten en aandachtspunten, die zonaal worden uitgewerkt Verkeer Verkeer Maatschappelijke overlast Criminaliteit NVP Lokaal fenomeen Convenant verkeer NVP Lokaal fenomeen Convenant verkeer NVP Lokaal fenomeen NVP Lokaal fenomeen STRATEGISCH DOELSTELLING: Aanpak van de lokale fenomenen inzake verkeersonveiligheid: verkeersonveilige punten, wegsegmenten en snelheid OPERATIONELE DOELSTELLING: Tot een gemiddelde snelheid te komen die lager is dan de toegelaten snelheid plus 10% op een aantal plaatsen en/of verbindingswegen, op jaarbasis STRATEGISCH DOELSTELLING: In uitvoering van het KB van engagement voor aanpak van de lokale fenomenen inzake rijden onder invloed (alcohol en drugs), goederen en personenvervoer, veiligheidsgordel en andere beveiligingsmiddelen, hinderlijk en gevaarlijk parkeren OPERATIONELE DOELSTELLING en ACTIVITEITEN: op te maken in uitvoering van een goedgekeurd convenant oriëntering van 25% capaciteit functionaliteit verkeer STRATEGISCH DOELSTELLING: Interactie basispolitiezorg federale prioriteiten: meer en gerichter blauw op straat. OPERATIONELE DOELSTELLING: Het engageren van de politionele medewerkers in een aantal activiteiten en projecten in direct verband met patrouille en toezicht. STRATEGISCH DOELSTELLING: Interactie basispolitiezorg federale prioriteiten: aanpak woninginbraken. OPERATIONELE DOELSTELLING: Het engageren van de politionele medewerkers in het voorkomen van inbraken en het onderzoek naar lokale daders De bijdrage lokale politie aan de prioritaire veiligheidsfenomenen, bovenlokaal aangepakt Verkeer Criminaliteit NVP Bovenlokaal fenomeen Convenant verkeer NVP Bovenlokaal en lokaal fenomeen STRATEGISCH DOELSTELLING: Ondersteunen van de sensibiliseringscampagnes van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en provincie, voornamelijk doordoor informatie en enforcement. OPERATIONELE DOELSTELLING: Het engageren van de politionele medewerkers in verkeerscorrigerende maatregelen naar de weggebruikers. STRATEGISCH DOELSTELLING: Interactie basispolitiezorg federale prioriteiten: actief deelnemen aan de gerechtelijke opdrachten voor een aantal zoneoverschrijdende criminaliteitsfenomenen. OPERATIONELE DOELSTELLING: Een actieve participatie aan de bovenlokale criminaliteit welke ook binnen de omschrijving van de politiezone voorkomen, met name: Illegale immigratie en mensensmokkel; Mensenhandel; Terrorisme; Zware georganiseerde eigendomsdelicten; Drugs; Afvalfraude; Financieeleconomische criminaliteit; Wapenzwendel In het domein van de werking en de organisatieontwikkeling Informatiestroom Informatieverwerking Slachtofferbejegening STRATEGISCH DOELSTELLING: Er voor zorgen dat de beschikbare informatie correct wordt verwerkt en voor al de medewerkers beschikbaar is. OPERATIONELE DOELSTELLING: Het geautomatiseerd en geïntegreerd politioneel computersysteem wordt correct gebruikt en levert de nodige informatie aan het Arrondissementeel Informatiekruispunt en andere diensten en overheden die hier beroep op doen STRATEGISCHE DOELSTELLING: Het voor de medewerkers van de politiezone verzekeren dat informatie en kennis toegankelijk is en geborgen en gedeeld wordt. OPERATIONELE DOELSTELLING: Het beheren van informatiestromen is het middel om ervoor te zorgen dat de nodige informatie de juiste mensen bereikt. STRATEGISCH DOELSTELLING: Streven naar een multidisciplinair systeem dat gebaseerd is op een geheel van vastgelegde afspraken op gebied van organisatie, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwalitatieve zorg aan de burger die daaraan behoefte heeft. OPERATIONELE DOELSTELLING: Een kader creëren waarin de politieman of vrouw adequaat begeleid wordt in de verwachte sociale rol. 17

18 4.2 Creëren In het raam van het nieuwe zonale veiligheidsplan werden een aantal actieplannen uitgewerkt en geïmplementeerd vanaf januari Implementeren Externe bron: Autonome politionele opsporing In plaats gesteld secretariaat voor een afhandeling van kantschriften (gerechtelijke opdrachten) buiten de omschrijving van de politiezone. VIEW Nationaal systeem voor een snelle verspreiding van informatie inzake bepaalde (ernstige) criminaliteitsvormen. Arrondissementele solidariteit Aanvullend op de nationaal in beslag genomen personeelscapaciteit voor inzet inzake openbare orde ( Hycap ) is een mechanisme van arrondissementele solidariteit ( Arrosol ) in werking gesteld. Waar Hycap een vastgelegde hypotheek is, is deze van Arrosol niet begrensd. Interne bron: Actieplan Verkeer Tot een gemiddelde snelheid komen die lager is dan de toegelaten snelheid plus 10% op een aantal plaatsen en/of verbindingswegen. Wij wensen de verkeersveiligheid in 2005 te verbeteren door het aanpakken van het snelheidsprobleem bij middel van het verhogen van de pakkans 1. Doelstelling: Het verhogen van de verkeersveiligheid op het grondgebied van de PZ Maasland in 2005 via doorgedreven en veelvuldige snelheidscontroles met de snelheidsmeter. 2. Doelstelling: Scanning en analyse van het probleem gedurende het hele jaar 2005 teneinde een aanwijzing te geven om de subjectieve onveiligheidsgevoelens te verminderen 3. Doelstelling: Verhogen van de pakkans Bij wijze van interne vorming zal de nadruk gelegd worden op houding en attitude van de politiemensen bij vaststellingen en acties. Actieplan Verkeersconvenant: Aanpak van de lokale prioriteiten inzake het verkeersconvenant 2005: 1. rijden onder invloed (alcohol en drugs) 2. goederen en personenvervoer 3. veiligheidsgordels en andere beveiligingsmiddelen 4. hinderlijk en gevaarlijk parkeren. Wij wensen de verkeersveiligheid in 2005 te verbeteren door het aanpakken van de lokale prioriteiten welke gelinkt worden aan de acties van het BIVV alsook aan de Provinciale thema acties. Actieplan Criminaliteit: Uit hoofde van diefstallen braak het onderzoek naar de lokale dader(s) stimuleren door de feiten te voorkomen, te zorgen voor professionele vaststellingen en onderzoek naar de lokale daders te stimuleren. Actieplan Druggebruik Wijk Maaseik De politiezone Maasland zal tot 31 december 2005 een bijdrage leveren tot een beheersing van de drugproblematiek door het uitvoeren van controles op locaties binnen de gemeenten Maaseik en DilsenStokkem met betrekking tot het gebruik, bezit en dealen van drugs. Concrete acties: raadgeven, ontraden, reguleren, probleemonderzoek en nazorg door begeleiding van verslaafden door samenwerking met erkende diensten en informatie verschaffen en sensibiliseren en het sociaal weerbaarder maken van jongeren. Actieplan Jongerenoverlast Wijk DilsenStokkem. Verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger door het aantal politionele meldingen inzake overlast te doen dalen in vergelijking met voorgaande jaren. Het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger door op een bepaalde locatie het aantal klachten uitgaande van eenzelfde persoon te beperken tot maximaal drie en de jongere op een consequente manier wijzen op zijn of haar storend gedrag. Actieplan Organisatieontwikkeling: Het verbeteren/optimaliseren van de statistische verwerking en registratie in het ISLP door een correct gebruik van het ISLP waardoor de nodige informatie aangereikt wordt aan het AIK en andere diensten en overheden die hierop beroep doen. Actieplan Informatiestromen: Het beheren van informatiestromen als middel om ervoor te zorgen dat de nodige informatie de juiste mensen bereikt. Door dit actieplan beogen wij de informatiestromen dermate te ordenen en te 18

19 beheren zodat zij permanent ter beschikking zijn van het personeel en een meerwaarde kunnen bieden aan de operationaliteit van het korps. Operationele doelstellingen zijn o.a. het opstarten van een werkgroep, de distillatie van de opdrachten voor de werkgroep en het formuleren van voorstellen tot verwerking en de uiteindelijke verwerking van de informatikestromen. Actieplan Slachtofferbejegening; Multidisciplinaire aanpak en uitbouw van de zonale slachtofferbejegening. Het actie en bijhorend stappenplan voor politionele slachtofferbejegening wil deze functionaliteit, conform de vigerende wetgeving, binnen de PZ Maasland, uitbouwen tot een volwaardige pijler van de basispolitiezorg. Streven naar een multidisciplinair systeem dat gebaseerd is op een geheel van vastgelegde afspraken op gebied van organisatie, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwalitatieve zorg aan de burger die daaraan behoefte heeft. Concrete doelstellingen zijn o.m. het stimuleren van persoonlijk engagement en verantwoordelijkheidsgevoel van elke politieambtenaar, de professionalisering van de taakhouders SOB van de dienst J&S, ondersteuning en vergroten van het sociaal draagvlak door te zoeken naar zinvolle partnerships met externen waarin opnieuw een bijzondere plaats wordt ingenomen door de idee vrijwilligersnetwerk. 4.4 Resultaten Identificeren en ontwerpen. processturing Bertie Hoho en Kathleen De Cleene assimileren de techniek van procesbeschrijving. Vanaf medio 2005 worden 4 hoofdprocessen vastgelegd: verkeer, handhaving, gerechtelijk onderzoek en ondersteuning (personeel en logistiek). Ten laatste in de loop van 2007 worden dan de processen over de gehele organisatie aangestuurd door medewerkers niveau officier/a, mensen worden aangestuurd door het middenkader. Het proces dringende hulpverlening werd volledig beschreven door een provinciale werkgroep en is dus in feite klaar voor implementatie binnen de zones. De processen onthaal en toezicht en handhaving zijn momenteel in voorbereiding door twee provinciale werkgroepen onder begeleiding van Geert Hasevoets. Dringende hulpverlening, vergaderingen provinciale werkgroep :21 september 2004, 08 oktober 2004,18 november 2004, 30 maart 2005, 20 mei Vergaderingen zonale werkgroep met het oog op de implementatie binnen de politiezone : 02 maart 2005, 15 april 2005, 26 mei Onthaal, vergaderingen provinciale werkgroep :18 februari 2005, 30 maart 2005, 21 april 2005, 23 mei 2005, 24 juni Toezicht en handhaving, vergaderingen provinciale werkgroep: 24 februari 2005, 21 maart 2005, 18 april Het proces Dringende Hulpverlening binnen de politiezone Maasland omvat concreet de spoedeisende interventieopdrachten. De belangrijkste spelers binnen het proces zijn de medewerkers van het CIC en de Interventiediensten binnen onze politiezone. Binnen het proces Dringende Hulpverlening onderkennen we volgende vijf processtappen, die uitvoerig zijn uitgeschreven : Call taking Beoordeling van de melding toewijzen van de opdracht Ter plaatse gaan Vaststellen ter plaatse Afhandelen Deze aaneengeschakelde processtappen hebben ondermeer tot doel : te bereiken dat het verwerkingsproces van een melding binnen de zone op een uniforme wijze plaatsvindt en wordt opgevolgd de bereikbaarheid van de interventievoertuigen te optimaliseren teneinde een snelle reactie te garanderen de verbetering van de voorbereiding en de strategiebepaling door de interventiemedewerkers na het ontvangen van een inzetopdracht door het CIC en de daadwerkelijke behandeling van een incident. Om een verkeersincident goed en veilig te kunnen behandelen, dienen er bijvoorbeeld afspraken te zijn over een aantal zaken zoals : hoe rijd ik aan, waar parkeer ik het interventievoertuig, wie fungeert als aanspreekpunt, wat zijn in bepaalde gevallen bijzondere aandachtspunten, enzovoort. het ontwikkelen van sturingsinstrumenten die het zicht vergroten op de kwaliteit van onze interventies zoals een precieze definiëring van verwerkings, aanrijd, reactie en doorlooptijden en het inzichtelijk maken van deze indicatoren. 19

20 Het proces Dringende Hulpverlening zal in de loop van 2005 binnen onze politiezone onder volgend tijdschema worden geïmplementeerd : januari april : o introduceren en toelichten o aanstellen proceseigenaar en medewerkers o o aanpassen van het uitgeschreven proces op lokale maat en de vereisten van het CIC participeren aan de ervaringsuitwisselingen met de korpsen binnen de provincie Limburg die eveneens bezig zijn met dit proces mei tot eind november : o implementeren en proefdraaien van het interventieproces o monitoren op basis van de weerhouden meetindicatoren in het meetplan december : o evaluatie en eventuele bijsturingen doorvoeren Wijkwerking & onthaal De medewerkers van de dienst wijk en onthaal te Maaseik hebben zich het eerste semester van 2005 voornamelijk geprofileerd door een doorgedreven aanwezigheidspolitiek in het straatbeeld bij begin en einde van de scholen. Tussen u en u en tussen u en u was elke wijkagent te voet met de fiets of met de auto op het terrein. Tijdens deze patrouilles werd er niet enkel aandacht besteed aan het verkeer doch ook aan overlast door rondhangende jongeren en mogelijks druggebruik. Er werden door onze wijkagenten 21 meldingen opgesteld nopens jongeren die voor overlast zorgden. Er werden drie processen verbaal opgesteld nopens het wederrechtelijk gebruik van verdovende middelen. Na schooltijd, woensdagnamiddagen en weekends werden er patrouilles gedaan langs speelpleintjes en plaatsen waar jongeren gewoonlijk samentroepen. Deze plaatsen werden in kaart gebracht en regelmatig bezocht door onze fietspatrouilles. Met de personen aanwezig op deze plaatsen werd een korte gemoedelijke babbel gehouden, onbekende personen aanwezig op deze plaatsen werden geïdentificeerd. We mogen stellen dat deze manier van aanpak de overlast door jongeren in het algemeen binnen de grenzen van het aanvaardbare heeft gehouden. Dat de voetpatrouilles grotendeels vervangen zijn door fietspatrouilles heeft alles te maken met het bestrijken van een veel grotere toezichtperimeter en het zich vlotter en beweeglijker kunnen verplaatsen binnen de toegewezen zone. Tevens werd er door de politiezone samen met de stad Maaseik verder geïnvesteerd in een vrij geslaagd project rond een aantal probleemplaatsen en bepaalde probleemjongeren. In navolging van deze succesvolle aanpak werd een behoefte vastgesteld aan verruiming naar andere objectieven. Een eerste en beperkte analyse van de maatschappelijke overlast werd uitgevoerd. Een aantal operationele doelstellingen werden geformuleerd en een aantal medewerkers werden aangeduid om deze doelstellingen te verfijnen en om invulling te geven aan de realisatie ervan. Dit project kreeg zijn uitwerking in het tweede semester van De wijkagent patrouilleerde te voet met de fiets of met de auto op het terrein. Tijdens deze patrouilles werd er niet enkel aandacht besteed aan het verkeer doch ook aan overlast door rondhangende jongeren en mogelijks druggebruik. Er werden door onze wijkagenten 26 meldingen opgesteld nopens jongeren die voor overlast zorgden. Inzonderheid werden er 2 meldingen opgesteld inzake drugs, 3 meldingen inzake lawaaihinder, 5 meldingen inzake achterlaten van afval, 4 meldingen inzake beschadigingen en 4 meldingen inzake specifiek schoolgerelateerde feiten. Er werden in het tweede semester van 2005 tot 213 uren besteed aan toezichten op de St Lambertuskerkstraat ter hoogte van de kerk. Ter plaatse werden enkele gerechtelijke processen verbaal opgesteld en tal van processen verbaal verkeersovertreding. Deze repressieve aanpak heeft ervoor gezorgd dat de rust ter plaatse is weergekeerd en dat de overlast tot binnen de aanvaardbare perken werd herleid. Het is echter duidelijk dat dit maar tijdelijk is en dat er voor de jeugd van Neeroeteren dringend naar een duurzame oplossing dient gezocht te worden. Er werd door de politiezone samen met de stad Maaseik een project opgestart rond een aantal probleemplaatsen en bepaalde probleemjongeren. Een eerste en beperkte analyse van de maatschappelijke overlast werd uitgevoerd. Een aantal medewerkers werden aangeduid om een aantal operationele doelstellingen te formuleren, deze doelstellingen te verfijnen en om invulling te geven aan de realisatie ervan. Wat betreft de overlast in de uitgaansbuurt rond de kerk van Maaseik werden er elke vrijdag en zaterdagnacht toezichten en controles gehouden. Dit leverde niet het gewenste resultaat op zodat er zich voor 2006 een andere aanpak opdringt. Er wordt echter afgewacht welke impact de maatregel van de bestuurlijke overheid, al dan niet met beperking van de nachtvergunning, heeft op deze problematiek. 20

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Jaarverslag Actieplannen Jaarverslag 2006

Jaarverslag Actieplannen Jaarverslag 2006 Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Website : www.politie-maasland.be E-mail : Politie.Maasland@Maaseik.be Jaarverslag 2006 Actieplannen 2007 Jaarverslag

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 26 september 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 07.06.2006 2. Eerste begrotingswijziging

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

Politie Maasland Jaarverslag 2004

Politie Maasland Jaarverslag 2004 Politie Maasland Jaarverslag 2004 Uitgegeven door Fred Gerarts Politie Maasland (politiezone Dilsen-Stokkem/Maaseik) 5383 Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik Nieuwstraat 32, 3650 Dilsen-Stokkem Inhoudstafel

Nadere informatie

Politiezone Maasland (5383) Maastrichtersteenweg 21 3680 MAASEIK Tel. 089/56 92 11 Fax 089/56 92 93

Politiezone Maasland (5383) Maastrichtersteenweg 21 3680 MAASEIK Tel. 089/56 92 11 Fax 089/56 92 93 Politiezone Maasland (5383) Maastrichtersteenweg 21 3680 MAASEIK Tel. 089/56 92 11 Fax 089/56 92 93 Jaarverslag 2011 PZ Maasland - 2 / 93 Inleiding Het jaarverslag 2011 van de politiezone Maasland werd

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 16 november 2004, 20 uur

Politieraad Zitting van 16 november 2004, 20 uur Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 16 november 2004, 20 uur Beknopt verslag Aanwezig Mevrouw Lydia Peeters, burgemeester Stad Dilsen-Stokkem/Voorzitter,

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg Maaseik Website :

Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg Maaseik Website : Een nieuwe visie op politiewerk Lokale Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Website : www.politie-maasland.be E-mail : Politie.Maasland@Maaseik.be Jaarverslag 2006 Politie Maasland Uitgegeven

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart Case Study HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven Leuven 20 maart 2008 5388-2008 o Leidraad toelichting o Context o Doelstelling o Technische ontwikkeling o Implementatie o Evaluatie o De nieuwe camerawet

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Limburg HOKT Van incident tot preventieplan! En alles er tussenin. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MAASMECHELEN (Ecode : 5387

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten

Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Klachtenmanagement politie.fm Page 5 Monday, November 16, 2009 2:12 PM INHOUDSTAFEL Nadenken over klachtenbehandeling en -management bij de politiediensten Hoofdstuk 1 Grondslagen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG Ruth Dujardin Inleiding Voorstelling: Naam: Ruth Dujardin Studies: kinesitherapie en criminologie Loopbaan: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain Gent Politiezone Gent

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Beheren van klachten in de PZ Halle Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Aanleiding invoering klachtenmanagement juiste perceptie krijgen over het aantal (on)terechte klachten

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie