Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor."

Transcriptie

1 !" #$!" % #$&'

2 INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen met dit jaarverslag vooreerst meer nadruk leggen op wat ons bindt; we zijn tenslotte al bijna 5 jaar een samenwerkingsverband! Ook wensen we de lezer een beter zicht te geven op de dagelijkse werking. Dit hebben we geprobeerd te realiseren door een andere indeling en door een meer beschrijvende manier van werken (meer tekst, minder tabellen). Deel 1 behelst ons samenwerkingsverband. Na een korte historiek volgt een beschrijving van alle deelprojecten. Vervolgens komen de belangrijkste thema s aan bod die besproken werden in de stuurgroep en het team. Tot slot is er een uitgebreid overzicht van externe overlegmomenten en vorming: dit is immers een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de bemiddelaars/begeleiders en geeft zuurstof aan de inhoudelijke ontwikkeling van de projecten. Deel 2 beschrijft de projecten in cijfers en (vooral) in woorden. Voor het eerst vindt u hier een cijfermatig overzicht voor het hele arrondissement: hoeveel bemiddelingen en alternatieve maatregelen worden er uitgevoerd en voor welke feiten? Nadien worden van elk project de belangrijkste evoluties geschetst. Per project zijn er 2 of 3 overzichtstabellen. Fijner cijfermateriaal is verhuisd naar de bijlagen. In deel 3 bespreken enkele medewerkers projectoverschrijdende thema s. Deze boeiende teksten gaan dieper in op de maatschappelijke positie van bemiddeling en alternatieve maatregelen en stellen ook heel wat zaken ter discussie. Wij hopen dat dit jaarverslag u een beter inzicht verschaft in de rijkdom en verbondenheid van onze projecten en wensen u veel leesgenot! 4

3 DEEL 1: SAMENWERKINGSVERBAND 5

4 Hoofdstuk 1: Het B 2 AM-team 1. Historiek De Bemiddelings- en Begeleidingsdienst Arrondissement Mechelen, afgekort B²AM, is een arrondissementeel team dat sinds 2000 een specifiek aanbod biedt aan minder- en meerderjarige daders en/of slachtoffers van een strafbaar feit. Het gaat om een samenwerking tussen 4 diensten (vzw Suggnomè, vzw Ivo Cornelis, stad Mechelen en stad Lier) die de volgende methodieken aanbieden: bemiddeling tussen slachtoffer en dader, gemeenschapsdienst en leerprojecten. Schadebemiddeling B²AM Gemeenschapsdienst (stad Mechelen en stad Lier) (stad Mechelen en stad Lier) HBM+18j (Vzw Suggnomè) HBM-18j (Vzw Ivo Cornelis) Leerprojecten (Vzw Ivo Cornelis) Het B²AM-team wordt ondersteund door de arrondissementele stuurgroep Bemiddeling en Herstelgerichte Maatregelen Mechelen. Deze stuurgroep kan bijdragen tot het realiseren van een uniform beleid voor herstelgerichte afhandelingsvormen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Het is noodzakelijk dat er afstemming en coördinatie is tussen de verschillende herstelrechtelijke afhandelingsmodaliteiten met het oog op duidelijke verwijzingscriteria. Daartoe is het belangrijk vooreerst de eigen lopende praktijk binnen het arrondissement te bestuderen en daarvan een terugkoppeling te maken naar de partners van het samenwerkingsverband, nl. de stuurgroep en de andere betrokken herstelrechtelijke en constructieve projecten van het arrondissement. 6

5 Elk project heeft een eigen ontstaansgeschiedenis 1 en is afhankelijk van zijn werkgever en subsidiërende instantie. De linken tussen de verschillende projecten zijn er, maar niet steeds duidelijk zichtbaar. De grote uitdaging voor dit team blijft om deze linken te verduidelijken en de gemeenschappelijke noemer te blijven zoeken samen met de leden van de stuurgroep. 2. Korte voorstelling van de verschillende projecten Bemiddeling tussen slachtoffer en dader In een menselijk gerecht is het nodig om de personen betrokken bij een misdrijf te horen en te erkennen. Het is ook belangrijk dat zij kunnen participeren aan het debat over de maatschappelijke reactie op het misdrijf (participatieve en communicatieve Justitie). Via bemiddeling willen wij een bijdrage leveren tot het effectueren van dit recht. Enerzijds, door het realiseren van communicatiemogelijkheden tussen de direct betrokken partijen onderling en anderzijds tussen de betrokken partijen en gerechtelijke instanties (herstelgerichte justitie). Het sleutelwoord binnen een bemiddeling is het communicatieproces en niet het resultaat. De methode is er op gericht tussen de betrokken partijen een vrijwillige en vertrouwelijke dialoog op gang te brengen met het oog op het herstel van de aangerichte schade (materieel of moreel). Een bemiddeling vraagt ook tijd, vandaar dat we spreken van een bemiddelingsproces. Bemiddeling geeft aan dader en slachtoffer de mogelijkheid om zelf een actieve rol op te nemen in de behandeling van hun zaak. Aan de dader en het slachtoffer biedt bemiddeling: de mogelijkheid tot uitwisselen van informatie over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen; de mogelijkheid tot rechtstreeks contact met de direct betrokkenen; de mogelijkheid om herstel te bekomen voor de materiële en/of morele schade; een aanzet tot zinvolle verwerking van de feiten voor beide partijen. de mogelijkheid om aan wie hun zaak gerechtelijk afhandelt te laten weten wat ze samen hebben bereikt in de bemiddeling. 1 Voor een uitgebreide historiek verwijzen we naar Jaarverslag 2003 B²AM. 2 Voor de werkwijze en de procedure van elk project verwijzen we naar Jaarverslag 2003 B²AM. 7

6 Schadebemiddeling meerderjarigen De mogelijkheid tot schadebemiddeling situeert zich bij overtredingen en wanbedrijven met voornamelijk materiële schade. Voorbeelden: lichte slagen en verwondingen, vandalisme, diefstal, misbruik van vertrouwen enz. De meeste dossiers worden tegenwoordig doorverwezen bij kantschrift, via het parket. Het betreft de afdeling gemeenrecht en de afdeling politieparket. Binnen het kader van de APA-procedure (een limitatieve lijst van feiten bepaald door het parket) kan ook door de politie een dossier rechtstreeks aan de bemiddelaar worden doorverwezen, nog voor het naar het parket wordt gestuurd. De Federale Overheidsdienst Justitie heeft beslist om vanaf 1 januari 2003 de projecten schadebemiddeling niet langer te subsidiëren. Als gevolg hiervan besliste Stad Mechelen om de verderzetting van haar project met reguliere middelen te financieren. De consequentie is dat enkel nog opdrachten aanvaard worden die betrekking hebben op misdrijven gepleegd binnen de eigen stadsgrenzen. Als bijkomende afspraak geldt dat minstens één van de betrokken partijen, hetzij dader, hetzij slachtoffer, Mechelaar dient te zijn. 3 Deze maatregel benadrukt het lokale karakter van de schadebemiddeling. Rudy Vanpee werkt voltijds voor de stad onder het departement welzijn, meer bepaald de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Deze dienst is gevestigd in de M.Sabbestraat te Mechelen. Het project schadebemiddeling in Lier wordt verder gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (preventie- en veiligheidscontract). Ilse Goovaerts concentreert zich halftijds op de schadebemiddeling voor de stad Lier en de gemeenten in het oostelijke deel van het gerechtelijke arrondissement Mechelen. Haar bureau bevindt zich in het Lierse Politiecommissariaat. Schadebemiddeling wordt eveneens aangeboden in Leuven, Lier en in tien Brusselse gemeenten Herstelbemiddeling meerderjarigen Herstelbemiddeling beoogt in geval van ernstige vormen van delinquentie een proces van communicatie tussen dader en slachtoffer op gang te brengen. Het gaat om dossiers waarin het parket reeds besliste te vervolgen en waarover de strafrechter zich bijgevolg zal 3 De inspiratie tot deze bijkomende voorwaarde vonden we in de identieke afspraken tussen Stad Leuven en het Parket. 8

7 uitspreken. Samen met de partijen tracht de bemiddelaar vóór de zitting het onderlinge conflict bespreekbaar te maken en tot een overeenkomst te komen omtrent de materiële en immateriële schade. In 97 besliste de Minister van Justitie herstelbemiddeling op te nemen als nationaal project en gaf de opdracht om bemiddeling tussen dader en slachtoffer veralgemeend beschikbaar te maken. Hiertoe werd in 98 de vzw Suggnomè Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling opgericht. Deze wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en is de centrale werkgever van de bemiddelaars. Ze is verantwoordelijk voor de implementatie van het project Herstelbemiddeling in de verschillende Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. De bemiddelingspraktijk werd de voorbije jaren uitgebreid tot acht Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. Sinds 1998 bestaat er naar analogie van het Leuvense project (1996), ook een aanbod van herstelbemiddeling meerderjarigen in de arrondissementen Brugge, Dendermonde, Kortrijk(1999), Oudenaarde(2000), Tongeren(2001), Antwerpen en Mechelen (2002). Op de agenda voor 2005 staan Turnhout, Gent en Brussel. De vzw Suggnomè staat in voor de inhoudelijke ondersteuning en de algemene coördinatie van de verschillende bemiddelingsdiensten. In Mechelen staat Tina Jammaers vanaf 2002 in voor de uitvoering van herstelbemiddeling. Sinds februari 2004 is zij eveneens te vinden op de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Als laatstejaars stagiaire Criminologie deed Leen Beckers haar best om haar steentje bij te dragen op deze dienst. Leen, bedankt daarvoor en nog veel succes in de toekomst! Herstelbemiddeling minderjarigen Herstelbemiddeling minderjarigen richt zich op minderjarige daders en hun slachtoffers. De dossiers worden in eerste instantie door het parket voorgesteld, maar kunnen ook door de jeugdrechter gevraagd worden. Een herstelbemiddelingsaanbod kan in elk dossier worden voorgesteld waarin de volgende criteria zijn vervuld: de minderjarige erkent zijn verantwoordelijkheid in de feiten, er is een gekend slachtoffer dat (materiële en/of morele) schade heeft geleden door de feiten en het onderzoek is afgesloten. Binnen deze werking kan de jongere voor de financiële vergoeding van de benadeelde beroep doen op het provinciaal vereffeningsfonds. In ruil voor de vergoeding gaat de jongere vrijwilligerswerk verrichten in de non-profitsector. Deze vergoeding wordt vervolgens via BIC overgemaakt aan de benadeelde. 9

8 De bemiddeling tussen minderjarige daders en hun slachtoffers wordt sinds november 1999 erkend als project van de vzw Ivo Cornelis en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De werkgever van het project is dus vzw Ivo Cornelis. In elk Vlaams gerechtelijk arrondissement is er een dienst die bemiddeling voor minderjarige daders en hun slachtoffers aanbiedt. Inhoudelijk worden de projecten ondersteund door de vzw OSBJ (Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg, afdeling herstelrechterlijke en constructieve afhandelingen). De vzw OSBJ wenst er ook over te waken dat het aanbod tot herstelbemiddeling aan minderjarigen en hun slachtoffers op een uniforme manier gebeurt. Er zijn drie personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering: Katja Verschooten, Luc Grielens en Lisbeth Gijsemans. Lisbeth is ondertussen definitief vervangen door Kim Geelen. De dienst werkt binnen het gehele arrondissement Mechelen en bevindt zich in de Hooiendonkstraat 40 te Heffen Gemeenschapsdienst minderjarigen De gemeenschapsdienst houdt in dat jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar, die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gedurende een welbepaalde periode onbezoldigde prestaties dienen te verrichten tijdens hun vrije tijd. De gerechtelijke instantie wil de jongeren op deze manier duidelijk maken dat hun wangedrag niet getolereerd wordt. Een gemeenschapsdienst kan gezien worden als een symbolisch herstel naar de maatschappij toe. De jongeren dienen de verantwoordelijkheid voor hun daden zelf te dragen. Tijdens de uitvoering van de gemeenschapsdienst worden de minderjarigen als het ware uitgenodigd even stil te staan bij de gevolgen van hun daad. Verder kan de dienstverlening ook een positieve betekenis krijgen voor de minderjarigen: ze maken zich nuttig, doen sociale contacten op en leren iets bij. Naar de ouders toe is de sanctie een kans om het vertrouwen terug te herstellen. Sinds juni 2003 worden de minderjarigen en hun ouders uitgenodigd op het kabinet van de parketmagistraat. Dit heeft tot doel hen te horen betreffende hun betrokkenheid bij de feiten. Als de minderjarige tijdens dit gesprek zijn betrokkenheid bevestigt ten aanzien van de feiten, wordt er door de parketmagistraat een alternatieve maatregel voorgesteld. Nadat de procedure uiteengezet is, wordt aan de ouders en de jongere expliciet de instemming gevraagd. De jeugdrechtbank kan bij voorlopige maatregel of bij vonnis een gemeenschapsdienst opleggen die door de minderjarige moet uitgevoerd worden. Het betreffen hier meestal 10

9 jongeren die een ernstig feit hebben gepleegd en/of al verscheidene keren in contact zijn gekomen met de politie. De projecten inzake gemeenschapsdienst kaderen binnen het Globaal Plan en ressorteren onder het Ministerie van Justitie. Gemeenschapdienst wordt in elk Vlaams gerechtelijk arrondissement aangeboden. Het gerechtelijke arrondissement Mechelen werd voor de concrete uitvoering van gemeenschapsdienst in twee verdeeld. Cheryl Keepers neemt het westelijk deel van het arrondissement voor haar rekening. Haar werking valt onder het departement welzijn, meer bepaald de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Zij werd ook een korte tijd vergezeld door Ward Mertens die zijn stage Maatschappelijk Werk hier volbracht. Ward, bedankt voor je bijdrage! Voor het oostelijk gedeelte mochten we in 2004 Kristel Peeters welkom heten. Haar bureau bevindt zich in het Lierse Politiecommissariaat. 2.3 Leerprojecten minderjarigen Een leerproject is een alternatieve maatregel die de jeugdrechter aan een minderjarige kan opleggen. Op deze manier wenst het gerecht een normerende en constructieve reactie te bieden als alternatief voor een plaatsing. Na ontvangst van het eindverslag opgemaakt door de begeleider en een brief van de jongere zal de jeugdrechter een beslissing in het dossier nemen Leerproject DRUGS Het doel van dit leerproject is jongeren te informeren en laten reflecteren over de gevolgen van hun druggebruik in relatie tot hun persoonlijkheid en omgeving, hun wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en aanzetten tot reflectie, inzicht en confrontatie m.b.t. eigen gedrag. Dit leerproject werd uitgewerkt in samenwerking met dagcentrum De Sleutel te Mechelen. Het leerproject kan zowel in groep (20u) als individueel (14u) georganiseerd worden. De voorwaarden om aan dit project deel te nemen zijn dat de minderjarige in het arrondissement Mechelen woont, gebruiker is van illegale drugs en dat de jeugdrechter omwille van dit MOF een leerproject DRUGS oplegt. Dit leerproject wordt gecoördineerd vanuit BIC door Luc Grielens. 11

10 2.3.2 Leerproject Slachtoffer in Beeld Minderjarigen (SIB-M) Het slachtoffer en de gevolgen van de feiten vormen de focus van het leerproject. Het leerproject SIB-M wil bij de dader stapsgewijs volgende doelstellingen bereiken: kennis en inzicht in slachtofferschap en schade vergroten, het inlevingsvermogen in het slachtoffer versterken én de jongeren stimuleren om te komen tot het opnemen van verantwoordelijkheid waarbij erkenning van het slachtoffer en de schade wezenlijke elementen zijn. Het leerproject wordt in groep (min. 3, max. 6 jongeren) gegeven en duurt 20 u. Het is bedoeld voor minderjarigen die in het arrondissement Mechelen wonen, een MOF hebben gepleegd en via de jeugdrechter worden doorverwezen omdat ze een beperkt schade-inzicht hebben en over weinig inlevingsvermogen in slachtoffers beschikken. Vanuit BIC wordt dit project gegeven door Katja Verschooten en Kim Geelen. 12

11 Hoofdstuk 2: Overlegmomenten 1. Stuurgroep De arrondissementele stuurgroep bemiddeling en herstelgerichte maatregelen kan bijdragen tot het realiseren van een uniform beleid voor herstelgerichte afhandelingvormen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Vanuit het werkveld wordt aan de stuurgroepleden advies gevraagd over hun werking. In de stuurgroep zijn volgende partijen vertegenwoordigd: Parket, Lokale Politie, Jeugdrechtbank, Sociale Dienst Jeugdrechtbank, Orde van Advocaten, Rechtbank van eerste aanleg, Justitiehuis, Welzijnshuis (dader- en slachtofferhulp), Herstelconsulent gevangenis Mechelen, vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg, vzw Suggnomè, de werkgevers van AGM Lier, AGM Mechelen, vzw Ivo Cornelis en de praktijkwerkers. De agenda van de stuurgroep wordt mee bepaald door de stuurgroepleden en wordt op voorhand overlopen met de voorzitter. De verdere voorbereiding van een stuurgroep gebeurt door heel het B²AM-team. Op de stuurgroep zelf wordt het team vertegenwoordigd door twee teamleden, m.n. de stuurgroepverantwoordelijke (Katja Verschooten) als vast lid en een variabel teamlid. Het verslag wordt opgemaakt door de teamleden. Begin 2004 heeft mevrouw Erika Fieuws de heer Roel Peeters, voorheen werkzaam als bemiddelaar in strafzaken, gevraagd om haar te vervangen in de functie van voorzitter voor zo lang hij ad interim directeur is van het justitiehuis. Eind 2004 werd ons gemeld dat we weerom zonder voorzitter zouden vallen. Hopelijk vinden we in 2005 een enthousiaste voorzitter. We verwelkomden ook twee nieuwe leden: de heer Stef Christiaensen, coördinator Integraal Veiligheidsplan van stad Mechelen, komt in de plaats van de Mechelse Burgemeester en de heer Luc Van Oost, nieuwe directeur van het Welzijnshuis. We geven hieronder een overzicht van de thema s die in 2004 door de stuurgroep werden behandeld. A. Samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen Het agendapunt van 2004 was ongetwijfeld het samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen. Dit protocol moet gezien worden als een tweede deelprotocol bij het basisprotocol. Het basisprotocol Bemiddeling in delictsituaties met als addendum de alternatieve maatregelen minderjarigen verwoordt de officiële installatie en de werkwijze van 13

12 de stuurgroep. Het eerste deelprotocol heeft betrekking op herstelbemiddeling meerderjarigen. Indien ook dit tweede deelprotocol wordt ondertekend, is het de bedoeling om voor de overige werkvormen een soortgelijk deelprotocol af te sluiten. Als werkdocument voor de besprekingen werd een voorstel tot een samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen opgemaakt door BIC op basis van twee bestaande samenwerkingsprotocollen (arrondissementen Antwerpen en Brugge). Artikelsgewijs worden de relevante bedenkingen tijdens de besprekingen overlopen: - DE ONDERTEKENENDE PARTIJEN : De politiediensten dienen zeker als partij in het protocol opgenomen te worden in overeenstemming met de andere arrondissementen. De politie is een belangrijke partner gezien zij verder gesensibiliseerd zullen worden rond het bestaan van herstelbemiddeling en zij de eerste zijn die in aanraking komen met de partijen. Daarnaast hebben zij een specifieke rol te vervullen bij HERGO (herstelgericht groepsoverleg). Momenteel wordt HERGO nog niet uitgevoerd in het arrondissement Mechelen. Volgens het huidige wetsvoorstel van Onkelinx is het wel de bedoeling dat in elk arrondissement de mogelijkheid tot HERGO wordt gecreëerd. - ARTIKEL 2: DOEL De definitie van herstelbemiddeling wordt herschreven, omdat het doel van herstelbemiddeling eerder in termen van pacificatie te zien is in plaats van het louter vergoeden van de opgelopen schade. Het gaat dus om de ruime interpretatie van vergoedingsmogelijkheden waaronder excuses. - ARTIKEL 3: WERKINGSPRINCIPES Er wordt een extra zin toegevoegd bij het principe van de vrijwilligheid om duidelijk te maken dat de dader niet mag gehypothekeerd worden als bv. de dader het bemiddelingsaanbod weigert. De weigering op zich mag niet tot gevolg hebben dat de dader hiervoor gedagvaard wordt. - ARTIKEL 4: ENGAGEMENT VAN DE JEUGDRECHTERS EN HET PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS Twee van de vier voorwaarden voor een herstelbemiddeling werden gewijzigd en aangevuld: er werd een PV opgesteld betreffende een als misdrijf omschreven feit (ongewijzigd) de minderjarige erkent verantwoordelijkheid in het schadeverwekkend feit (gewijzigd: louter willen meewerken zoals het geschreven staat in het protocol van het 14

13 arrondissement Antwerpen is niet voldoende: minderjarige moet zijn betrokkenheid in de feiten bekennen, anders wordt de bemiddeling onmogelijk gemaakt) er is een gekend slachtoffer met materiële en/of immateriële schade (ongewijzigd) er is geen indicatie dat de tussenkomst van de bemiddelaar negatief zou interfereren met nog te stellen onderzoekshandelingen of lopende gerechtelijke procedure (aangevuld: er moet immers gezorgd worden dat de bemiddelaar zich niet op een terrein bevindt dat nog niet klaar is voor een bemiddelingsproces) De verwijzende instanties kunnen geen mandaat verlenen om een bemiddeling op te starten; de partijen mandateren in feite de bemiddelaar, vandaar de wijziging in toestemming verlenen. Er bestaat een eensgezindheid bij zowel de parketmagistraat als de Jeugdrechters dat niet alle dossiers automatisch in aanmerking komen voor een herstelbemiddeling. Het behoort dus tot hun opportuniteitsvrijheid om al dan niet een herstelbemiddeling te vragen. Vandaar: in dossiers in plaats van alle dossiers. Het parket engageert zich om inzage te verlenen in het dossier, zowel aan de bemiddelaar als aan de advocaat, doch behoudt het recht om inzage te weigeren. Een toekomstig engagement van zowel balie als parket is om juridische bijstand op parketniveau te voorzien voor de minderjarige verdachten. - ARTIKEL 8 : ENGAGEMENT VAN DE VZW IVO CORNELIS De bemiddelaars moeten zich houden aan het beroepsgeheim: dit is immers bepaald in het decreet betreffende de voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand (bv. de vzw IVO CORNELIS waarvan BIC een afdeling is). Bij bemiddelingen die niet leiden tot een overeenkomst of een gedeeltelijke overeenkomst dient de informatie die gemeld wordt aan de verwijzer minimaal te zijn. Dit om te vermijden dat deze informatie in het nadeel zou spelen van één partij. In het belang van de partijen kunnen ze samen beslissen om de uitkomst van de bemiddeling te laten wegen op de rechtsuitkomst. Het principe van vertrouwelijkheid blijft gelden tenzij ze er gezamenlijk over eens zijn welke informatie wordt doorgegeven. Dit kan neergeschreven worden in een overeenkomst en kan door beide partijen ondertekend worden. Tevens wordt de al dan niet uitvoering van de overeenkomst gemeld aan de verwijzende instanties. De meeste herstelbemiddelaars minderjarigen volgen dit op, terwijl de 15

14 herstelbemiddelaars meerderjarigen dat niet doen. Het verschil is dat de dossiers van de minderjarigen niet steeds vorderingsdossiers zijn. Het protocol werd op de stuurgroep van januari 2005 nogmaals volledig doorlopen. Tegen de volgende stuurgroep van april 2005 wordt de ondertekening voorzien, tenzij er nog bezwaren zijn van de ondertekenende partners. B. Cijfergegevens op parketniveau Op vraag van het B²AM-team werd dit agendapunt besproken. De vraag was om zicht te krijgen op alle feiten die bij het parket binnenkomen en de beslissing die het parket hierbij neemt. Aan de hand van deze gegevens zou men kunnen afleiden welke feiten op welke wijze behandeld worden. Vanuit het parket werden gegevens bezorgd, maar deze cijfers schieten te kort om dit overzicht te realiseren. Een beter registratiesysteem zou aan te raden zijn, maar dit vraagt weerom meer middelen en personeel. De B²AM-diensten zelf kunnen uitgebreidere gegevens zelf gaan opzoeken, maar de tijd ontbreekt hiervoor. Een begin van onderzoek werd gedaan door Leen Beckers, stagiaire van Tina. Concrete resultaten heeft dit niet opgeleverd, maar het kan een vertrekpunt zijn voor de volgende stagiaire/collega. C. Kadernota en wetsvoorstel betreffende de hervorming van de jeugdbeschermingswet De kadernota van Onkelinx werd toegelicht op de stuurgroep. Vanuit verschillende hoeken, zoals de balie, de unie van de Nederlandstalige jeugdmagistraten, osbj, werden er reeds bedenkingen geformuleerd en overgemaakt aan justitie. Met deze bedenkingen is deels rekening gehouden in het wetsvoorstel dat momenteel op tafel ligt. Toch blijven bij dit wetsvoorstel bedenkingen bestaan. Het beschermingsmodel blijft immers behouden. Het werd aangevuld met een samenraapsel van bestaande projecten uit zowel Vlaanderen als Wallonië en de procedure van uithandengeving werd versoepeld. De keuze voor een jeugdsanctierecht werd spijtig genoeg niet genomen. Mevrouw L. Onkelinx lijkt vastberaden om dit wetsvoorstel te laten goedkeuren. In 2005 zullen we hierover beslist meer te weten komen. 16

15 D. Verwettelijking bemiddeling De stand van zaken betreffende de verwettelijking van de herstelbemiddeling meerderjarigen werd toegelicht op de stuurgroep. Op 12 maart 2004 ging de 'werkgroep verwettelijking' van start met als leden vertegenwoordigers van het Parket Generaal, de Justitiehuizen, Suggnomè, Médiant en het kabinet Justitie met als doel een voorstel tot een verwettelijking op te stellen. Hun huistaak werd volbracht: een wetsontwerp werd op tafel gelegd. Dit wetsontwerp beoogt in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering een aantal bepalingen inzake bemiddeling in te voegen. Actueel heeft enkel de bemiddeling op het niveau van de parketten een wettelijke basis met het artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering. Doorheen de jaren echter heeft zich op het terrein een belangrijke evolutie voorgedaan door het opstarten van allerhande proefprojecten of pilootprojecten die de bemiddeling op andere niveaus van de strafprocedure introduceerden. Teneinde dit aanbod op een uniforme wijze ter beschikking te stellen, voegt dit wetsontwerp een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering in. Het voorliggend wetsontwerp raakt aldus niet aan het artikel 216ter van het wetboek van Strafvordering, maar breidt het aanbod van bemiddeling uit door te voorzien dat, op vraag van personen die een direct belang hebben in het kader van de strafprocedure, een bemiddelingsproces kan worden opgestart doorheen de hele strafprocedure, in de ruime zin van het woord. Dit wetsontwerp zou ook een reguliere subsidieregeling vanuit justitie betekenen. Het voorontwerp is reeds bij de Raad van State geweest. Op 19 januari 2005 werd het Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. E. Arrondissementele overlegplatforms voor de minderjarigen Het protocol Herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen minderjarigen heeft als hoofddoelstelling het realiseren van de afstemming tussen en coördinatie van de herstelrechtelijk en constructieve afhandelingen (m.n. herstelbemiddeling minderjarigen, gemeenschapsdienst minderjarigen en leerprojecten minderjarigen) per gerechtelijk arrondissement. Dit vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie met betrekking tot de aanpak van de jongeren die een als misdrijf omschreven feit plegen. Het betreft zowel de 17

16 afstemming van de verschillende reactiewijzen op elkaar, als afstemming tussen de verschillende diensten, zonder verlies van hun specificiteit. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband tot doel de dialoog en de communicatie tussen justitie en hulpverlening te stimuleren en de lokale diensten te ondersteunen in hun werking, alsook bij de (verdere) uitbouw van hun dienst. Deze samenwerking moet resulteren in een gedifferentieerd doch eenduidig aanbod aan en communicatie met de gerechtelijke instanties binnen het gerechtelijk arrondissement m.b.t. de herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen van als misdrijf omschreven feiten. Dit samenwerkingsverband heeft niet de intentie om een zelfstandig overlegplatform te vormen, maar engageert zich om in de nabije toekomst deel uit te maken van de reeds bestaande stuurgroep Bemiddeling en herstelgerichte maatregelen van het arrondissement Mechelen. Dit zal verder op één van de stuurgroepen in 2005 besproken worden. Het samenwerkingsprotocol is momenteel ondertekend door: vzw Ivo Cornelis, vzw OSBJ, regioverantwoordelijk Antwerpen, Sociale dienst Jeugdrechtbank Mechelen, stad Lier en stad Mechelen. F. Werkgroep integraal beleidsplan slachtofferzorg De politie heeft een stappenplan ontwikkeld inzake slachtofferzorg. Een stappenplan leek echter niet voldoende, vandaar de oprichting van een werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van de politie, balie, gevangenis en ARSOM (Arrondissementele Raad Slachtofferonthaal Mechelen). De bedoeling van het integraal beleidsplan is dat verschillende diensten die zich bezig houden met de slachtofferproblematiek tot actie/werkpunten komen. De stuurgroepleden werden geïnformeerd over de stand van zaken in september Het is alvast een ambitieus plan. Het is nu afwachten hoe dit plan verder geconcretiseerd zal worden. 18

17 2. B 2 AM-team 2.1. Teamvergadering In de teamvergaderingen worden er oplossingen gezocht voor vaak voorkomende gelijklopende problemen en worden er beslissingen genomen in verband met de activiteiten waarmee we als B²AM-team naar buiten willen komen. Tevens is dit het overleg waarin de stuurgroep wordt voorbereid. Om dit overleg te begeleiden is er een teamverantwoordelijke aangeduid. Dit wordt vanaf 2004 waargenomen door Tina Jammaers. Relevante teambesprekingen en gezamenlijke acties zijn: - Vijf jarig bestaan van B²AM - Teamdag: denkoefening over herstelrecht en de vier projecten. Hoe ons praktisch organiseren? - Hervorming activiteitenverslagen en jaarverslag - Bespreking protocol herstelbemiddeling minderjarigen - Bespreking kadernota hervorming jeugdbeschermingswet van minister L. Onkelinx - Criminaliteitscijfers gerechtelijk arrondissement Mechelen - Feedback aan doorverwijzers, vertrouwelijkheid - Feedback stuurgroep Dossierbespreking Naast de maandelijkse teamvergaderingen, werden er in 2004 ook aparte dossierbesprekingen gepland. Alle medewerkers van de verschillende projecten komen samen om knelpunten in dossiers te bespreken. 3. Externe overlegmomenten en vorming 3.1. Gemeenschapsdienst minderjarigen Mechelen Overleg Intern overleg Preventieteam stad Mechelen: maandelijks Stafvergadering projectverantwoordelijken preventieteam (o.m. stadswachtcoördinator, coördinator drugspreventie, interne evaluator, 19

18 preventieambtenaar, verantwoordelijke preventie vermogenscriminaliteit etc.): op regelmatige basis Extern Overleg Teamvergadering Bemiddelings- en begeleidingsteam Arrondissement Mechelen: twee keer per maand (dossierbespreking en team) Dossierbespreking jeugdsectie Lokale Politie Mechelen: maandelijks Arrondissementele stuurgroep: driemaandelijks Arrondissementele opvolgings-en evaluatiecommissie: 18/02/04 Evaluatie project gemeenschapsdienst minderjarigen met Parket, 18/11/04 Overleg tolkendienst dienst diversiteit stad Mechelen, ondertekening samenwerkingsprotocol: 29/04/04 Overlegmoment met justitiehuis Mechelen inzake functieprofielen vormingsmedewerker agressietraining en sociale vaardighedentraining en werkplaatsbegeleider werkvloerproject Overleg dienst sociale tewerkstelling Stad Mechelen, 22/04/04 Overlegplatform gemeenschapsdienst minderjarigen provincie Antwerpen, 15/01/04, 29/04/04, 16/09/04, 19/10/04, 16/12/04 (intervisiesessie) 4 Evaluatievergadering betreffende éénjarig bestaan project inschakeling minderjarige dienstverleners bij de stadswachtdienst, 29/09/04 Informatievergadering kwantitatieve analyse werkstraf- en dienstverleningsprojecten werkjaar 2003, FOD Justitie, Brussel, 29/11/04 Overleg inzake ondertekening samenwerkingsovereenkomst met BIC, 30/11/04 Overlegmoment met SAM en justitiehuis Mechelen inzake werkvloerproject Natuurpunt vzw, Brussel, 10/12/ Vorming/studiedagen Vorming: Gebruik van het gemeenschappelijk registratiesysteem, OSBJ, Sociale Hogeschool Heverlee, 20/02/04 Themadag: Visie over toekomstige aanpak van jeugddelinquentie, arrondissementeel overlegplatform minderjarigen, 23/04/04 Themadag: Participatie gekaderd, beroepsgeheim, sancties bij niet naleving van de verplichtingen, OSBJ, Brussel, 04/05/04 4 Maken deel uit van dit samenwerkingsverband : Constructieve Afhandeling Feiten Turnhout, Dienst Werkstraffen Mol, Geel, Herentals en Turnhout, Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen, Dienst Opvoedkundige Maatregelen Elegast, AGM Lier, Toezichters werkplaatsen Antwerpen, Justitiehuis Antwerpen project DIDIAN 20

19 Themadag: Verzorgen van prestatieplaatsen, Opstellen van overeenkomsten, OSBJ, Brussel, 14/06/04, Postacademische vorming: Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit, Vrije Universiteit Brussel, 22/10/04-05/11/04-18/11/04-03/12/04 Themadag : Begeleiding van jongeren tijdens de uitvoering van hun werksanctie, evaluatie van de gemeenschapsdienst, OSBJ, Brussel, 23/11/ Geven van info en vorming Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen minderjarigen met bemiddelingsdienst vzw Ivo Cornelis, CKG Kind in Nood, Bethlehem, Mechelen, 25/03/04 Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, Commissie Samenleving, 26/04/04 Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, Stadswacht Mechelen, 29/09/ Stages Opvolging 3 stagiairs van KUL (observatiestage), Erasmushogeschool Brussel (participerende stage) en KH Heverlee (observatiestage) Varia Deelname examenjury werkplaatsbegeleider Stad Mechelen, 22/12/04 Medewerking aan de uitwerking van diverse tewerkstellingsprojecten waaronder fotoproject dienst wijkhuizen, opruimaktie M. Sabbestraat (zwerfvuil en groenonderhoud), fietspoolproject Ondersteuning begeleiding en opvolging ter plaatse van minderjarige dienstverleners tijdens Maanrock weekend 21 en 22/08/ Gemeenschapsdienst minderjarigen Lier Overleg Intern overleg - Regelmatig overleg met overste binnen politie - Regelmatig overleg aangaande dossiers met de dienst jeugd en de sociale dienst van de politie Extern overleg - Teamvergadering Bemiddelings- en begeleidingsteam Arrondissement Mechelen: twee keer per maand (dossierbespreking en team) 21

20 - Overleg met het parket, de jeugdrechtbank en de sociale dienst op 18/02/04 - Deelname aan de provinciale denktank van ADAM (Antwerpse Dienst voor Alternatieve Maatregelen) op 29/03/04, 16/09/04 en 16/12/04 - Deelname aan voorstelling kwalitatieve analyse van de werkstraf en dienstverleningsprojecten op 29/11/ Vorming/studiedagen - OSBJ themadag prestatieplaatsen op 8/ Studiedag voorzet tot visie voor een toekomstige aanpak van jeugddelinquentie, overlegplatform voor minderjarigen op 23/04/04 - OSBJ themadag overlegplatforms op 4/05/04 - OSBJ themadag het begeleiden en verzorgen van prestatieplaatsen en opstellen van een overeenkomst op 14/06/04 - OSBJ themadag omgaan met cliënten op de prestatieplaats op 23/11/ Geven van info en vorming - Geven van informatie over de werking van de gemeenschapdienst voor minderjarigen aan het personeel van het OCMW van Heist-op-den-Berg - Geven van informatie over de werking van de gemeenschapsdienst voor minderjarigen aan de gemeentelijke jeugddienst van Heist-op-den-Berg 3.3 Leerprojecten minderjarigen Overleg SIB-M team: vanaf september 2004 maandelijks (Katja & Kim) Overleg met jeugdrechters en consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank over leerproject SIB-M : 29/10/04 (Katja & Kim, OSBJ) Overleg met slachtofferhulp arrondissement Mechelen over leerproject SIB-M : 15/12/04 (Katja & Kim) Vorming/studiedagen Studienamiddag SIB-M (BAAL-SIB): 07/05 (Katja) Themanamiddag SIB: cognitieve distorsies: 10/10/04 (Kim) 22

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen.

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. Het was aan de rand van het bos, vroeg in de ochtend.

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Geachte lezer,

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Hulpmix geëvalueerd. Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond Hulpmix geëvalueerd Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond augustus 2009 mevr. dr. Inez E. Berends mevr. drs. Minke Verdonk Colofon Amsterdam, augustus 2009

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie