Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor."

Transcriptie

1 !" #$!" % #$&'

2 INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen met dit jaarverslag vooreerst meer nadruk leggen op wat ons bindt; we zijn tenslotte al bijna 5 jaar een samenwerkingsverband! Ook wensen we de lezer een beter zicht te geven op de dagelijkse werking. Dit hebben we geprobeerd te realiseren door een andere indeling en door een meer beschrijvende manier van werken (meer tekst, minder tabellen). Deel 1 behelst ons samenwerkingsverband. Na een korte historiek volgt een beschrijving van alle deelprojecten. Vervolgens komen de belangrijkste thema s aan bod die besproken werden in de stuurgroep en het team. Tot slot is er een uitgebreid overzicht van externe overlegmomenten en vorming: dit is immers een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de bemiddelaars/begeleiders en geeft zuurstof aan de inhoudelijke ontwikkeling van de projecten. Deel 2 beschrijft de projecten in cijfers en (vooral) in woorden. Voor het eerst vindt u hier een cijfermatig overzicht voor het hele arrondissement: hoeveel bemiddelingen en alternatieve maatregelen worden er uitgevoerd en voor welke feiten? Nadien worden van elk project de belangrijkste evoluties geschetst. Per project zijn er 2 of 3 overzichtstabellen. Fijner cijfermateriaal is verhuisd naar de bijlagen. In deel 3 bespreken enkele medewerkers projectoverschrijdende thema s. Deze boeiende teksten gaan dieper in op de maatschappelijke positie van bemiddeling en alternatieve maatregelen en stellen ook heel wat zaken ter discussie. Wij hopen dat dit jaarverslag u een beter inzicht verschaft in de rijkdom en verbondenheid van onze projecten en wensen u veel leesgenot! 4

3 DEEL 1: SAMENWERKINGSVERBAND 5

4 Hoofdstuk 1: Het B 2 AM-team 1. Historiek De Bemiddelings- en Begeleidingsdienst Arrondissement Mechelen, afgekort B²AM, is een arrondissementeel team dat sinds 2000 een specifiek aanbod biedt aan minder- en meerderjarige daders en/of slachtoffers van een strafbaar feit. Het gaat om een samenwerking tussen 4 diensten (vzw Suggnomè, vzw Ivo Cornelis, stad Mechelen en stad Lier) die de volgende methodieken aanbieden: bemiddeling tussen slachtoffer en dader, gemeenschapsdienst en leerprojecten. Schadebemiddeling B²AM Gemeenschapsdienst (stad Mechelen en stad Lier) (stad Mechelen en stad Lier) HBM+18j (Vzw Suggnomè) HBM-18j (Vzw Ivo Cornelis) Leerprojecten (Vzw Ivo Cornelis) Het B²AM-team wordt ondersteund door de arrondissementele stuurgroep Bemiddeling en Herstelgerichte Maatregelen Mechelen. Deze stuurgroep kan bijdragen tot het realiseren van een uniform beleid voor herstelgerichte afhandelingsvormen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Het is noodzakelijk dat er afstemming en coördinatie is tussen de verschillende herstelrechtelijke afhandelingsmodaliteiten met het oog op duidelijke verwijzingscriteria. Daartoe is het belangrijk vooreerst de eigen lopende praktijk binnen het arrondissement te bestuderen en daarvan een terugkoppeling te maken naar de partners van het samenwerkingsverband, nl. de stuurgroep en de andere betrokken herstelrechtelijke en constructieve projecten van het arrondissement. 6

5 Elk project heeft een eigen ontstaansgeschiedenis 1 en is afhankelijk van zijn werkgever en subsidiërende instantie. De linken tussen de verschillende projecten zijn er, maar niet steeds duidelijk zichtbaar. De grote uitdaging voor dit team blijft om deze linken te verduidelijken en de gemeenschappelijke noemer te blijven zoeken samen met de leden van de stuurgroep. 2. Korte voorstelling van de verschillende projecten Bemiddeling tussen slachtoffer en dader In een menselijk gerecht is het nodig om de personen betrokken bij een misdrijf te horen en te erkennen. Het is ook belangrijk dat zij kunnen participeren aan het debat over de maatschappelijke reactie op het misdrijf (participatieve en communicatieve Justitie). Via bemiddeling willen wij een bijdrage leveren tot het effectueren van dit recht. Enerzijds, door het realiseren van communicatiemogelijkheden tussen de direct betrokken partijen onderling en anderzijds tussen de betrokken partijen en gerechtelijke instanties (herstelgerichte justitie). Het sleutelwoord binnen een bemiddeling is het communicatieproces en niet het resultaat. De methode is er op gericht tussen de betrokken partijen een vrijwillige en vertrouwelijke dialoog op gang te brengen met het oog op het herstel van de aangerichte schade (materieel of moreel). Een bemiddeling vraagt ook tijd, vandaar dat we spreken van een bemiddelingsproces. Bemiddeling geeft aan dader en slachtoffer de mogelijkheid om zelf een actieve rol op te nemen in de behandeling van hun zaak. Aan de dader en het slachtoffer biedt bemiddeling: de mogelijkheid tot uitwisselen van informatie over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen; de mogelijkheid tot rechtstreeks contact met de direct betrokkenen; de mogelijkheid om herstel te bekomen voor de materiële en/of morele schade; een aanzet tot zinvolle verwerking van de feiten voor beide partijen. de mogelijkheid om aan wie hun zaak gerechtelijk afhandelt te laten weten wat ze samen hebben bereikt in de bemiddeling. 1 Voor een uitgebreide historiek verwijzen we naar Jaarverslag 2003 B²AM. 2 Voor de werkwijze en de procedure van elk project verwijzen we naar Jaarverslag 2003 B²AM. 7

6 Schadebemiddeling meerderjarigen De mogelijkheid tot schadebemiddeling situeert zich bij overtredingen en wanbedrijven met voornamelijk materiële schade. Voorbeelden: lichte slagen en verwondingen, vandalisme, diefstal, misbruik van vertrouwen enz. De meeste dossiers worden tegenwoordig doorverwezen bij kantschrift, via het parket. Het betreft de afdeling gemeenrecht en de afdeling politieparket. Binnen het kader van de APA-procedure (een limitatieve lijst van feiten bepaald door het parket) kan ook door de politie een dossier rechtstreeks aan de bemiddelaar worden doorverwezen, nog voor het naar het parket wordt gestuurd. De Federale Overheidsdienst Justitie heeft beslist om vanaf 1 januari 2003 de projecten schadebemiddeling niet langer te subsidiëren. Als gevolg hiervan besliste Stad Mechelen om de verderzetting van haar project met reguliere middelen te financieren. De consequentie is dat enkel nog opdrachten aanvaard worden die betrekking hebben op misdrijven gepleegd binnen de eigen stadsgrenzen. Als bijkomende afspraak geldt dat minstens één van de betrokken partijen, hetzij dader, hetzij slachtoffer, Mechelaar dient te zijn. 3 Deze maatregel benadrukt het lokale karakter van de schadebemiddeling. Rudy Vanpee werkt voltijds voor de stad onder het departement welzijn, meer bepaald de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Deze dienst is gevestigd in de M.Sabbestraat te Mechelen. Het project schadebemiddeling in Lier wordt verder gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (preventie- en veiligheidscontract). Ilse Goovaerts concentreert zich halftijds op de schadebemiddeling voor de stad Lier en de gemeenten in het oostelijke deel van het gerechtelijke arrondissement Mechelen. Haar bureau bevindt zich in het Lierse Politiecommissariaat. Schadebemiddeling wordt eveneens aangeboden in Leuven, Lier en in tien Brusselse gemeenten Herstelbemiddeling meerderjarigen Herstelbemiddeling beoogt in geval van ernstige vormen van delinquentie een proces van communicatie tussen dader en slachtoffer op gang te brengen. Het gaat om dossiers waarin het parket reeds besliste te vervolgen en waarover de strafrechter zich bijgevolg zal 3 De inspiratie tot deze bijkomende voorwaarde vonden we in de identieke afspraken tussen Stad Leuven en het Parket. 8

7 uitspreken. Samen met de partijen tracht de bemiddelaar vóór de zitting het onderlinge conflict bespreekbaar te maken en tot een overeenkomst te komen omtrent de materiële en immateriële schade. In 97 besliste de Minister van Justitie herstelbemiddeling op te nemen als nationaal project en gaf de opdracht om bemiddeling tussen dader en slachtoffer veralgemeend beschikbaar te maken. Hiertoe werd in 98 de vzw Suggnomè Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling opgericht. Deze wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en is de centrale werkgever van de bemiddelaars. Ze is verantwoordelijk voor de implementatie van het project Herstelbemiddeling in de verschillende Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. De bemiddelingspraktijk werd de voorbije jaren uitgebreid tot acht Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. Sinds 1998 bestaat er naar analogie van het Leuvense project (1996), ook een aanbod van herstelbemiddeling meerderjarigen in de arrondissementen Brugge, Dendermonde, Kortrijk(1999), Oudenaarde(2000), Tongeren(2001), Antwerpen en Mechelen (2002). Op de agenda voor 2005 staan Turnhout, Gent en Brussel. De vzw Suggnomè staat in voor de inhoudelijke ondersteuning en de algemene coördinatie van de verschillende bemiddelingsdiensten. In Mechelen staat Tina Jammaers vanaf 2002 in voor de uitvoering van herstelbemiddeling. Sinds februari 2004 is zij eveneens te vinden op de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Als laatstejaars stagiaire Criminologie deed Leen Beckers haar best om haar steentje bij te dragen op deze dienst. Leen, bedankt daarvoor en nog veel succes in de toekomst! Herstelbemiddeling minderjarigen Herstelbemiddeling minderjarigen richt zich op minderjarige daders en hun slachtoffers. De dossiers worden in eerste instantie door het parket voorgesteld, maar kunnen ook door de jeugdrechter gevraagd worden. Een herstelbemiddelingsaanbod kan in elk dossier worden voorgesteld waarin de volgende criteria zijn vervuld: de minderjarige erkent zijn verantwoordelijkheid in de feiten, er is een gekend slachtoffer dat (materiële en/of morele) schade heeft geleden door de feiten en het onderzoek is afgesloten. Binnen deze werking kan de jongere voor de financiële vergoeding van de benadeelde beroep doen op het provinciaal vereffeningsfonds. In ruil voor de vergoeding gaat de jongere vrijwilligerswerk verrichten in de non-profitsector. Deze vergoeding wordt vervolgens via BIC overgemaakt aan de benadeelde. 9

8 De bemiddeling tussen minderjarige daders en hun slachtoffers wordt sinds november 1999 erkend als project van de vzw Ivo Cornelis en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De werkgever van het project is dus vzw Ivo Cornelis. In elk Vlaams gerechtelijk arrondissement is er een dienst die bemiddeling voor minderjarige daders en hun slachtoffers aanbiedt. Inhoudelijk worden de projecten ondersteund door de vzw OSBJ (Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg, afdeling herstelrechterlijke en constructieve afhandelingen). De vzw OSBJ wenst er ook over te waken dat het aanbod tot herstelbemiddeling aan minderjarigen en hun slachtoffers op een uniforme manier gebeurt. Er zijn drie personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering: Katja Verschooten, Luc Grielens en Lisbeth Gijsemans. Lisbeth is ondertussen definitief vervangen door Kim Geelen. De dienst werkt binnen het gehele arrondissement Mechelen en bevindt zich in de Hooiendonkstraat 40 te Heffen Gemeenschapsdienst minderjarigen De gemeenschapsdienst houdt in dat jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar, die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gedurende een welbepaalde periode onbezoldigde prestaties dienen te verrichten tijdens hun vrije tijd. De gerechtelijke instantie wil de jongeren op deze manier duidelijk maken dat hun wangedrag niet getolereerd wordt. Een gemeenschapsdienst kan gezien worden als een symbolisch herstel naar de maatschappij toe. De jongeren dienen de verantwoordelijkheid voor hun daden zelf te dragen. Tijdens de uitvoering van de gemeenschapsdienst worden de minderjarigen als het ware uitgenodigd even stil te staan bij de gevolgen van hun daad. Verder kan de dienstverlening ook een positieve betekenis krijgen voor de minderjarigen: ze maken zich nuttig, doen sociale contacten op en leren iets bij. Naar de ouders toe is de sanctie een kans om het vertrouwen terug te herstellen. Sinds juni 2003 worden de minderjarigen en hun ouders uitgenodigd op het kabinet van de parketmagistraat. Dit heeft tot doel hen te horen betreffende hun betrokkenheid bij de feiten. Als de minderjarige tijdens dit gesprek zijn betrokkenheid bevestigt ten aanzien van de feiten, wordt er door de parketmagistraat een alternatieve maatregel voorgesteld. Nadat de procedure uiteengezet is, wordt aan de ouders en de jongere expliciet de instemming gevraagd. De jeugdrechtbank kan bij voorlopige maatregel of bij vonnis een gemeenschapsdienst opleggen die door de minderjarige moet uitgevoerd worden. Het betreffen hier meestal 10

9 jongeren die een ernstig feit hebben gepleegd en/of al verscheidene keren in contact zijn gekomen met de politie. De projecten inzake gemeenschapsdienst kaderen binnen het Globaal Plan en ressorteren onder het Ministerie van Justitie. Gemeenschapdienst wordt in elk Vlaams gerechtelijk arrondissement aangeboden. Het gerechtelijke arrondissement Mechelen werd voor de concrete uitvoering van gemeenschapsdienst in twee verdeeld. Cheryl Keepers neemt het westelijk deel van het arrondissement voor haar rekening. Haar werking valt onder het departement welzijn, meer bepaald de dienst Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen. Zij werd ook een korte tijd vergezeld door Ward Mertens die zijn stage Maatschappelijk Werk hier volbracht. Ward, bedankt voor je bijdrage! Voor het oostelijk gedeelte mochten we in 2004 Kristel Peeters welkom heten. Haar bureau bevindt zich in het Lierse Politiecommissariaat. 2.3 Leerprojecten minderjarigen Een leerproject is een alternatieve maatregel die de jeugdrechter aan een minderjarige kan opleggen. Op deze manier wenst het gerecht een normerende en constructieve reactie te bieden als alternatief voor een plaatsing. Na ontvangst van het eindverslag opgemaakt door de begeleider en een brief van de jongere zal de jeugdrechter een beslissing in het dossier nemen Leerproject DRUGS Het doel van dit leerproject is jongeren te informeren en laten reflecteren over de gevolgen van hun druggebruik in relatie tot hun persoonlijkheid en omgeving, hun wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en aanzetten tot reflectie, inzicht en confrontatie m.b.t. eigen gedrag. Dit leerproject werd uitgewerkt in samenwerking met dagcentrum De Sleutel te Mechelen. Het leerproject kan zowel in groep (20u) als individueel (14u) georganiseerd worden. De voorwaarden om aan dit project deel te nemen zijn dat de minderjarige in het arrondissement Mechelen woont, gebruiker is van illegale drugs en dat de jeugdrechter omwille van dit MOF een leerproject DRUGS oplegt. Dit leerproject wordt gecoördineerd vanuit BIC door Luc Grielens. 11

10 2.3.2 Leerproject Slachtoffer in Beeld Minderjarigen (SIB-M) Het slachtoffer en de gevolgen van de feiten vormen de focus van het leerproject. Het leerproject SIB-M wil bij de dader stapsgewijs volgende doelstellingen bereiken: kennis en inzicht in slachtofferschap en schade vergroten, het inlevingsvermogen in het slachtoffer versterken én de jongeren stimuleren om te komen tot het opnemen van verantwoordelijkheid waarbij erkenning van het slachtoffer en de schade wezenlijke elementen zijn. Het leerproject wordt in groep (min. 3, max. 6 jongeren) gegeven en duurt 20 u. Het is bedoeld voor minderjarigen die in het arrondissement Mechelen wonen, een MOF hebben gepleegd en via de jeugdrechter worden doorverwezen omdat ze een beperkt schade-inzicht hebben en over weinig inlevingsvermogen in slachtoffers beschikken. Vanuit BIC wordt dit project gegeven door Katja Verschooten en Kim Geelen. 12

11 Hoofdstuk 2: Overlegmomenten 1. Stuurgroep De arrondissementele stuurgroep bemiddeling en herstelgerichte maatregelen kan bijdragen tot het realiseren van een uniform beleid voor herstelgerichte afhandelingvormen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Vanuit het werkveld wordt aan de stuurgroepleden advies gevraagd over hun werking. In de stuurgroep zijn volgende partijen vertegenwoordigd: Parket, Lokale Politie, Jeugdrechtbank, Sociale Dienst Jeugdrechtbank, Orde van Advocaten, Rechtbank van eerste aanleg, Justitiehuis, Welzijnshuis (dader- en slachtofferhulp), Herstelconsulent gevangenis Mechelen, vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg, vzw Suggnomè, de werkgevers van AGM Lier, AGM Mechelen, vzw Ivo Cornelis en de praktijkwerkers. De agenda van de stuurgroep wordt mee bepaald door de stuurgroepleden en wordt op voorhand overlopen met de voorzitter. De verdere voorbereiding van een stuurgroep gebeurt door heel het B²AM-team. Op de stuurgroep zelf wordt het team vertegenwoordigd door twee teamleden, m.n. de stuurgroepverantwoordelijke (Katja Verschooten) als vast lid en een variabel teamlid. Het verslag wordt opgemaakt door de teamleden. Begin 2004 heeft mevrouw Erika Fieuws de heer Roel Peeters, voorheen werkzaam als bemiddelaar in strafzaken, gevraagd om haar te vervangen in de functie van voorzitter voor zo lang hij ad interim directeur is van het justitiehuis. Eind 2004 werd ons gemeld dat we weerom zonder voorzitter zouden vallen. Hopelijk vinden we in 2005 een enthousiaste voorzitter. We verwelkomden ook twee nieuwe leden: de heer Stef Christiaensen, coördinator Integraal Veiligheidsplan van stad Mechelen, komt in de plaats van de Mechelse Burgemeester en de heer Luc Van Oost, nieuwe directeur van het Welzijnshuis. We geven hieronder een overzicht van de thema s die in 2004 door de stuurgroep werden behandeld. A. Samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen Het agendapunt van 2004 was ongetwijfeld het samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen. Dit protocol moet gezien worden als een tweede deelprotocol bij het basisprotocol. Het basisprotocol Bemiddeling in delictsituaties met als addendum de alternatieve maatregelen minderjarigen verwoordt de officiële installatie en de werkwijze van 13

12 de stuurgroep. Het eerste deelprotocol heeft betrekking op herstelbemiddeling meerderjarigen. Indien ook dit tweede deelprotocol wordt ondertekend, is het de bedoeling om voor de overige werkvormen een soortgelijk deelprotocol af te sluiten. Als werkdocument voor de besprekingen werd een voorstel tot een samenwerkingsprotocol herstelbemiddeling minderjarigen opgemaakt door BIC op basis van twee bestaande samenwerkingsprotocollen (arrondissementen Antwerpen en Brugge). Artikelsgewijs worden de relevante bedenkingen tijdens de besprekingen overlopen: - DE ONDERTEKENENDE PARTIJEN : De politiediensten dienen zeker als partij in het protocol opgenomen te worden in overeenstemming met de andere arrondissementen. De politie is een belangrijke partner gezien zij verder gesensibiliseerd zullen worden rond het bestaan van herstelbemiddeling en zij de eerste zijn die in aanraking komen met de partijen. Daarnaast hebben zij een specifieke rol te vervullen bij HERGO (herstelgericht groepsoverleg). Momenteel wordt HERGO nog niet uitgevoerd in het arrondissement Mechelen. Volgens het huidige wetsvoorstel van Onkelinx is het wel de bedoeling dat in elk arrondissement de mogelijkheid tot HERGO wordt gecreëerd. - ARTIKEL 2: DOEL De definitie van herstelbemiddeling wordt herschreven, omdat het doel van herstelbemiddeling eerder in termen van pacificatie te zien is in plaats van het louter vergoeden van de opgelopen schade. Het gaat dus om de ruime interpretatie van vergoedingsmogelijkheden waaronder excuses. - ARTIKEL 3: WERKINGSPRINCIPES Er wordt een extra zin toegevoegd bij het principe van de vrijwilligheid om duidelijk te maken dat de dader niet mag gehypothekeerd worden als bv. de dader het bemiddelingsaanbod weigert. De weigering op zich mag niet tot gevolg hebben dat de dader hiervoor gedagvaard wordt. - ARTIKEL 4: ENGAGEMENT VAN DE JEUGDRECHTERS EN HET PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS Twee van de vier voorwaarden voor een herstelbemiddeling werden gewijzigd en aangevuld: er werd een PV opgesteld betreffende een als misdrijf omschreven feit (ongewijzigd) de minderjarige erkent verantwoordelijkheid in het schadeverwekkend feit (gewijzigd: louter willen meewerken zoals het geschreven staat in het protocol van het 14

13 arrondissement Antwerpen is niet voldoende: minderjarige moet zijn betrokkenheid in de feiten bekennen, anders wordt de bemiddeling onmogelijk gemaakt) er is een gekend slachtoffer met materiële en/of immateriële schade (ongewijzigd) er is geen indicatie dat de tussenkomst van de bemiddelaar negatief zou interfereren met nog te stellen onderzoekshandelingen of lopende gerechtelijke procedure (aangevuld: er moet immers gezorgd worden dat de bemiddelaar zich niet op een terrein bevindt dat nog niet klaar is voor een bemiddelingsproces) De verwijzende instanties kunnen geen mandaat verlenen om een bemiddeling op te starten; de partijen mandateren in feite de bemiddelaar, vandaar de wijziging in toestemming verlenen. Er bestaat een eensgezindheid bij zowel de parketmagistraat als de Jeugdrechters dat niet alle dossiers automatisch in aanmerking komen voor een herstelbemiddeling. Het behoort dus tot hun opportuniteitsvrijheid om al dan niet een herstelbemiddeling te vragen. Vandaar: in dossiers in plaats van alle dossiers. Het parket engageert zich om inzage te verlenen in het dossier, zowel aan de bemiddelaar als aan de advocaat, doch behoudt het recht om inzage te weigeren. Een toekomstig engagement van zowel balie als parket is om juridische bijstand op parketniveau te voorzien voor de minderjarige verdachten. - ARTIKEL 8 : ENGAGEMENT VAN DE VZW IVO CORNELIS De bemiddelaars moeten zich houden aan het beroepsgeheim: dit is immers bepaald in het decreet betreffende de voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand (bv. de vzw IVO CORNELIS waarvan BIC een afdeling is). Bij bemiddelingen die niet leiden tot een overeenkomst of een gedeeltelijke overeenkomst dient de informatie die gemeld wordt aan de verwijzer minimaal te zijn. Dit om te vermijden dat deze informatie in het nadeel zou spelen van één partij. In het belang van de partijen kunnen ze samen beslissen om de uitkomst van de bemiddeling te laten wegen op de rechtsuitkomst. Het principe van vertrouwelijkheid blijft gelden tenzij ze er gezamenlijk over eens zijn welke informatie wordt doorgegeven. Dit kan neergeschreven worden in een overeenkomst en kan door beide partijen ondertekend worden. Tevens wordt de al dan niet uitvoering van de overeenkomst gemeld aan de verwijzende instanties. De meeste herstelbemiddelaars minderjarigen volgen dit op, terwijl de 15

14 herstelbemiddelaars meerderjarigen dat niet doen. Het verschil is dat de dossiers van de minderjarigen niet steeds vorderingsdossiers zijn. Het protocol werd op de stuurgroep van januari 2005 nogmaals volledig doorlopen. Tegen de volgende stuurgroep van april 2005 wordt de ondertekening voorzien, tenzij er nog bezwaren zijn van de ondertekenende partners. B. Cijfergegevens op parketniveau Op vraag van het B²AM-team werd dit agendapunt besproken. De vraag was om zicht te krijgen op alle feiten die bij het parket binnenkomen en de beslissing die het parket hierbij neemt. Aan de hand van deze gegevens zou men kunnen afleiden welke feiten op welke wijze behandeld worden. Vanuit het parket werden gegevens bezorgd, maar deze cijfers schieten te kort om dit overzicht te realiseren. Een beter registratiesysteem zou aan te raden zijn, maar dit vraagt weerom meer middelen en personeel. De B²AM-diensten zelf kunnen uitgebreidere gegevens zelf gaan opzoeken, maar de tijd ontbreekt hiervoor. Een begin van onderzoek werd gedaan door Leen Beckers, stagiaire van Tina. Concrete resultaten heeft dit niet opgeleverd, maar het kan een vertrekpunt zijn voor de volgende stagiaire/collega. C. Kadernota en wetsvoorstel betreffende de hervorming van de jeugdbeschermingswet De kadernota van Onkelinx werd toegelicht op de stuurgroep. Vanuit verschillende hoeken, zoals de balie, de unie van de Nederlandstalige jeugdmagistraten, osbj, werden er reeds bedenkingen geformuleerd en overgemaakt aan justitie. Met deze bedenkingen is deels rekening gehouden in het wetsvoorstel dat momenteel op tafel ligt. Toch blijven bij dit wetsvoorstel bedenkingen bestaan. Het beschermingsmodel blijft immers behouden. Het werd aangevuld met een samenraapsel van bestaande projecten uit zowel Vlaanderen als Wallonië en de procedure van uithandengeving werd versoepeld. De keuze voor een jeugdsanctierecht werd spijtig genoeg niet genomen. Mevrouw L. Onkelinx lijkt vastberaden om dit wetsvoorstel te laten goedkeuren. In 2005 zullen we hierover beslist meer te weten komen. 16

15 D. Verwettelijking bemiddeling De stand van zaken betreffende de verwettelijking van de herstelbemiddeling meerderjarigen werd toegelicht op de stuurgroep. Op 12 maart 2004 ging de 'werkgroep verwettelijking' van start met als leden vertegenwoordigers van het Parket Generaal, de Justitiehuizen, Suggnomè, Médiant en het kabinet Justitie met als doel een voorstel tot een verwettelijking op te stellen. Hun huistaak werd volbracht: een wetsontwerp werd op tafel gelegd. Dit wetsontwerp beoogt in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering een aantal bepalingen inzake bemiddeling in te voegen. Actueel heeft enkel de bemiddeling op het niveau van de parketten een wettelijke basis met het artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering. Doorheen de jaren echter heeft zich op het terrein een belangrijke evolutie voorgedaan door het opstarten van allerhande proefprojecten of pilootprojecten die de bemiddeling op andere niveaus van de strafprocedure introduceerden. Teneinde dit aanbod op een uniforme wijze ter beschikking te stellen, voegt dit wetsontwerp een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering in. Het voorliggend wetsontwerp raakt aldus niet aan het artikel 216ter van het wetboek van Strafvordering, maar breidt het aanbod van bemiddeling uit door te voorzien dat, op vraag van personen die een direct belang hebben in het kader van de strafprocedure, een bemiddelingsproces kan worden opgestart doorheen de hele strafprocedure, in de ruime zin van het woord. Dit wetsontwerp zou ook een reguliere subsidieregeling vanuit justitie betekenen. Het voorontwerp is reeds bij de Raad van State geweest. Op 19 januari 2005 werd het Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. E. Arrondissementele overlegplatforms voor de minderjarigen Het protocol Herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen minderjarigen heeft als hoofddoelstelling het realiseren van de afstemming tussen en coördinatie van de herstelrechtelijk en constructieve afhandelingen (m.n. herstelbemiddeling minderjarigen, gemeenschapsdienst minderjarigen en leerprojecten minderjarigen) per gerechtelijk arrondissement. Dit vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie met betrekking tot de aanpak van de jongeren die een als misdrijf omschreven feit plegen. Het betreft zowel de 17

16 afstemming van de verschillende reactiewijzen op elkaar, als afstemming tussen de verschillende diensten, zonder verlies van hun specificiteit. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband tot doel de dialoog en de communicatie tussen justitie en hulpverlening te stimuleren en de lokale diensten te ondersteunen in hun werking, alsook bij de (verdere) uitbouw van hun dienst. Deze samenwerking moet resulteren in een gedifferentieerd doch eenduidig aanbod aan en communicatie met de gerechtelijke instanties binnen het gerechtelijk arrondissement m.b.t. de herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen van als misdrijf omschreven feiten. Dit samenwerkingsverband heeft niet de intentie om een zelfstandig overlegplatform te vormen, maar engageert zich om in de nabije toekomst deel uit te maken van de reeds bestaande stuurgroep Bemiddeling en herstelgerichte maatregelen van het arrondissement Mechelen. Dit zal verder op één van de stuurgroepen in 2005 besproken worden. Het samenwerkingsprotocol is momenteel ondertekend door: vzw Ivo Cornelis, vzw OSBJ, regioverantwoordelijk Antwerpen, Sociale dienst Jeugdrechtbank Mechelen, stad Lier en stad Mechelen. F. Werkgroep integraal beleidsplan slachtofferzorg De politie heeft een stappenplan ontwikkeld inzake slachtofferzorg. Een stappenplan leek echter niet voldoende, vandaar de oprichting van een werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van de politie, balie, gevangenis en ARSOM (Arrondissementele Raad Slachtofferonthaal Mechelen). De bedoeling van het integraal beleidsplan is dat verschillende diensten die zich bezig houden met de slachtofferproblematiek tot actie/werkpunten komen. De stuurgroepleden werden geïnformeerd over de stand van zaken in september Het is alvast een ambitieus plan. Het is nu afwachten hoe dit plan verder geconcretiseerd zal worden. 18

17 2. B 2 AM-team 2.1. Teamvergadering In de teamvergaderingen worden er oplossingen gezocht voor vaak voorkomende gelijklopende problemen en worden er beslissingen genomen in verband met de activiteiten waarmee we als B²AM-team naar buiten willen komen. Tevens is dit het overleg waarin de stuurgroep wordt voorbereid. Om dit overleg te begeleiden is er een teamverantwoordelijke aangeduid. Dit wordt vanaf 2004 waargenomen door Tina Jammaers. Relevante teambesprekingen en gezamenlijke acties zijn: - Vijf jarig bestaan van B²AM - Teamdag: denkoefening over herstelrecht en de vier projecten. Hoe ons praktisch organiseren? - Hervorming activiteitenverslagen en jaarverslag - Bespreking protocol herstelbemiddeling minderjarigen - Bespreking kadernota hervorming jeugdbeschermingswet van minister L. Onkelinx - Criminaliteitscijfers gerechtelijk arrondissement Mechelen - Feedback aan doorverwijzers, vertrouwelijkheid - Feedback stuurgroep Dossierbespreking Naast de maandelijkse teamvergaderingen, werden er in 2004 ook aparte dossierbesprekingen gepland. Alle medewerkers van de verschillende projecten komen samen om knelpunten in dossiers te bespreken. 3. Externe overlegmomenten en vorming 3.1. Gemeenschapsdienst minderjarigen Mechelen Overleg Intern overleg Preventieteam stad Mechelen: maandelijks Stafvergadering projectverantwoordelijken preventieteam (o.m. stadswachtcoördinator, coördinator drugspreventie, interne evaluator, 19

18 preventieambtenaar, verantwoordelijke preventie vermogenscriminaliteit etc.): op regelmatige basis Extern Overleg Teamvergadering Bemiddelings- en begeleidingsteam Arrondissement Mechelen: twee keer per maand (dossierbespreking en team) Dossierbespreking jeugdsectie Lokale Politie Mechelen: maandelijks Arrondissementele stuurgroep: driemaandelijks Arrondissementele opvolgings-en evaluatiecommissie: 18/02/04 Evaluatie project gemeenschapsdienst minderjarigen met Parket, 18/11/04 Overleg tolkendienst dienst diversiteit stad Mechelen, ondertekening samenwerkingsprotocol: 29/04/04 Overlegmoment met justitiehuis Mechelen inzake functieprofielen vormingsmedewerker agressietraining en sociale vaardighedentraining en werkplaatsbegeleider werkvloerproject Overleg dienst sociale tewerkstelling Stad Mechelen, 22/04/04 Overlegplatform gemeenschapsdienst minderjarigen provincie Antwerpen, 15/01/04, 29/04/04, 16/09/04, 19/10/04, 16/12/04 (intervisiesessie) 4 Evaluatievergadering betreffende éénjarig bestaan project inschakeling minderjarige dienstverleners bij de stadswachtdienst, 29/09/04 Informatievergadering kwantitatieve analyse werkstraf- en dienstverleningsprojecten werkjaar 2003, FOD Justitie, Brussel, 29/11/04 Overleg inzake ondertekening samenwerkingsovereenkomst met BIC, 30/11/04 Overlegmoment met SAM en justitiehuis Mechelen inzake werkvloerproject Natuurpunt vzw, Brussel, 10/12/ Vorming/studiedagen Vorming: Gebruik van het gemeenschappelijk registratiesysteem, OSBJ, Sociale Hogeschool Heverlee, 20/02/04 Themadag: Visie over toekomstige aanpak van jeugddelinquentie, arrondissementeel overlegplatform minderjarigen, 23/04/04 Themadag: Participatie gekaderd, beroepsgeheim, sancties bij niet naleving van de verplichtingen, OSBJ, Brussel, 04/05/04 4 Maken deel uit van dit samenwerkingsverband : Constructieve Afhandeling Feiten Turnhout, Dienst Werkstraffen Mol, Geel, Herentals en Turnhout, Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen, Dienst Opvoedkundige Maatregelen Elegast, AGM Lier, Toezichters werkplaatsen Antwerpen, Justitiehuis Antwerpen project DIDIAN 20

19 Themadag: Verzorgen van prestatieplaatsen, Opstellen van overeenkomsten, OSBJ, Brussel, 14/06/04, Postacademische vorming: Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit, Vrije Universiteit Brussel, 22/10/04-05/11/04-18/11/04-03/12/04 Themadag : Begeleiding van jongeren tijdens de uitvoering van hun werksanctie, evaluatie van de gemeenschapsdienst, OSBJ, Brussel, 23/11/ Geven van info en vorming Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen minderjarigen met bemiddelingsdienst vzw Ivo Cornelis, CKG Kind in Nood, Bethlehem, Mechelen, 25/03/04 Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, Commissie Samenleving, 26/04/04 Voorstelling Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, Stadswacht Mechelen, 29/09/ Stages Opvolging 3 stagiairs van KUL (observatiestage), Erasmushogeschool Brussel (participerende stage) en KH Heverlee (observatiestage) Varia Deelname examenjury werkplaatsbegeleider Stad Mechelen, 22/12/04 Medewerking aan de uitwerking van diverse tewerkstellingsprojecten waaronder fotoproject dienst wijkhuizen, opruimaktie M. Sabbestraat (zwerfvuil en groenonderhoud), fietspoolproject Ondersteuning begeleiding en opvolging ter plaatse van minderjarige dienstverleners tijdens Maanrock weekend 21 en 22/08/ Gemeenschapsdienst minderjarigen Lier Overleg Intern overleg - Regelmatig overleg met overste binnen politie - Regelmatig overleg aangaande dossiers met de dienst jeugd en de sociale dienst van de politie Extern overleg - Teamvergadering Bemiddelings- en begeleidingsteam Arrondissement Mechelen: twee keer per maand (dossierbespreking en team) 21

20 - Overleg met het parket, de jeugdrechtbank en de sociale dienst op 18/02/04 - Deelname aan de provinciale denktank van ADAM (Antwerpse Dienst voor Alternatieve Maatregelen) op 29/03/04, 16/09/04 en 16/12/04 - Deelname aan voorstelling kwalitatieve analyse van de werkstraf en dienstverleningsprojecten op 29/11/ Vorming/studiedagen - OSBJ themadag prestatieplaatsen op 8/ Studiedag voorzet tot visie voor een toekomstige aanpak van jeugddelinquentie, overlegplatform voor minderjarigen op 23/04/04 - OSBJ themadag overlegplatforms op 4/05/04 - OSBJ themadag het begeleiden en verzorgen van prestatieplaatsen en opstellen van een overeenkomst op 14/06/04 - OSBJ themadag omgaan met cliënten op de prestatieplaats op 23/11/ Geven van info en vorming - Geven van informatie over de werking van de gemeenschapdienst voor minderjarigen aan het personeel van het OCMW van Heist-op-den-Berg - Geven van informatie over de werking van de gemeenschapsdienst voor minderjarigen aan de gemeentelijke jeugddienst van Heist-op-den-Berg 3.3 Leerprojecten minderjarigen Overleg SIB-M team: vanaf september 2004 maandelijks (Katja & Kim) Overleg met jeugdrechters en consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank over leerproject SIB-M : 29/10/04 (Katja & Kim, OSBJ) Overleg met slachtofferhulp arrondissement Mechelen over leerproject SIB-M : 15/12/04 (Katja & Kim) Vorming/studiedagen Studienamiddag SIB-M (BAAL-SIB): 07/05 (Katja) Themanamiddag SIB: cognitieve distorsies: 10/10/04 (Kim) 22

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Stuurgroep Ieper. Datum 07/10/2008

Stuurgroep Ieper. Datum 07/10/2008 Stuurgroep Ieper Datum 07/10/2008 AANWEZIG: Mevr. Brenning (gevangenis Ieper), Mevr. Deneckere (gevangenis Ieper), Dhr. Dewispelaere (DIVAM), Dhr. Dewulf (Justitiehuis), Dhr. Dhondt (bemiddelaar meerderjarigen

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Deontologische code van de herstelbemiddelaar

Deontologische code van de herstelbemiddelaar Deontologische code van de herstelbemiddelaar Woord vooraf Voorliggende code is het resultaat van langdurig overleg tussen vertegenwoordigers van de bemiddelingssectoren minderjarige daders en hun slachtoffers

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20

VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 JAARVERSLAG 2010 VZW De Overstap Den Overstap Samberstraat 44 2060 Antwerpen 03 380 06 20 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 2 INLEIDING 4 1. CIJFERGEGEVENS 5 1.1. Aanmeldingen 5 1.2. Bezettingscijfers 7 1.3. Gepleegde

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007 Mevrouw Laurette ONKELINX Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Handelsstraat 76-80 1040 Brussel Brussel, 23 februari 2007 Betreft: Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Tel: 02/513.15.10 fax: 02/513.98.28 e-mail: info@osbj.be www.osbj.be

Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Tel: 02/513.15.10 fax: 02/513.98.28 e-mail: info@osbj.be www.osbj.be Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Tel: 02/513.15.10 fax: 02/513.98.28 e-mail: info@osbj.be www.osbj.be ALGEMENE INLEIDING... 7! "#$#$# %& ' ( # DEEL I: ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ALS ANTWOORD OP JEUGDDELINQUENTIE...11

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Tussen enerzijds de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, waarvoor

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven INHOUD De handtas van Marie-Claire werd van haar schouder gerukt. Ze vindt dat de dader gestraft moet worden, maar ze heeft ook heel wat vragen

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van Bekendgemaakt op de gemeentelijke website op

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van Bekendgemaakt op de gemeentelijke website  op Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie

r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden

r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden r a p p o r t Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen in Vlaanderen Cijfernota 2008 Lieve Balcaen, Sofie Van Rumst en Veerle Verlinden Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN JAARVERSLAG 2006

PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN JAARVERSLAG 2006 Project Herstelbemiddeling Oost-Vlaanderen Rabotstraat 121 9000 Gent Tel.: 09 / 219 06 17 Fax : 09 / 234 16 00 Herstelbemiddeling.oost-vlaanderen@martens-sotteau.be PROJECT HERSTELBEMIDDELING OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding Inhoudsopgave Dankwoord 5 Inhoudsopgave 7 Afkortingen 13 Figuren en tabellen 15 DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding 17 1 Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte processen 21 2 Het juridische

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

In de provincie Antwerpen blijven de cijfers vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen

In de provincie Antwerpen blijven de cijfers vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen Inleiding In de provincie Antwerpen blijven de cijfers vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen te hoog. Spijbelen of ongewettigde afwezigheden zijn een belangrijk signaal dat de ontwikkelingskansen van

Nadere informatie

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen.

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. Het was aan de rand van het bos, vroeg in de ochtend.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Naar aanleiding van een aantal evoluties die wij binnen de werking van onze vzw een open plaats, departement kringloopwinkel Brugse poort

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand,

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005

PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005 Project Herstelbemiddeling Gent Rabotstraat 121 9000 Gent Tel.: 09 / 219 06 17 Fax : 09 / 234 16 00 Herstelbemiddeling.gent@tiscali.be PROJECT HERSTELBEMIDDELING GENT JAARVERSLAG 2005 V.Z.W. Martens-Sotteau

Nadere informatie

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015

DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. Geert Decock 27 maart 2015 DE NIEUWE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK Geert Decock 27 maart 2015 1. Inleiding 2. De kamers van de familie- en jeugdrechtbank 3. Territoriale bevoegdheid 4. Het familiedossier en het protectioneel dossier

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven

Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit. Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie KU Leuven Hoger, Lager? Evoluties inzake criminaliteit Ellen Van Dael Coördinator statistisch analisten College van Procureurs-generaal Openbaar Ministerie Stefaan Pleysier Hoofddocent Leuvens Instituut voor Criminologie

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

SLACHTOFFER-DADER BEMIDDELING IN MISDRIJVEN: EEN BRUG TE VER?

SLACHTOFFER-DADER BEMIDDELING IN MISDRIJVEN: EEN BRUG TE VER? SLACHTOFFER-DADER BEMIDDELING IN MISDRIJVEN: EEN BRUG TE VER? Definitie Bemiddeling is een vrijwillig aanbod aan slachtoffers en daders van een misdrijf waarbij een neutrale bemiddelaar probeert een communicatieproces

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk.

Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Workshop: Komen slachtoffers in beeld of in zicht in de gemeenschapsinstellingen? Een kijk op de HCA praktijk. Slachtoffer in Beeld- Minderjarigen GI De kempen: De Hutten & De Markt HCA diensten: BAAL,

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksfiche e00005.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche e00005.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie Vanfraechem, I. (2003). Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Verslag van een wetenschappelijk begeleid pilootproject. Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, Faculteit

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

JAARVERSLAG YAR VLAANDEREN. YAR VLAANDEREN SCHIPPERSSTRAAT 11 A 3500 HASSELT

JAARVERSLAG YAR VLAANDEREN. YAR VLAANDEREN SCHIPPERSSTRAAT 11 A 3500 HASSELT JAARVERSLAG YAR VLAANDEREN 2011 YAR VLAANDEREN SCHIPPERSSTRAAT 11 A 3500 HASSELT www.yarvlaanderen.be P a g i n a 1 Inhoud Inleiding 3 1. De afronding van 2 programma s 4 1.1. Programma Limburg 4 1.1.1.

Nadere informatie

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen Bijlage 1 bij omzendbrief SO/2002/09 Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen 1. Wet- en regelgeving. Een leerling secundair onderwijs, een student hoger onderwijs, een

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE ECE Evaluatiecommissie Commission d évaluation Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Commission d évaluation du stage judiciaire --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie