Jaarverslag 2010 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie"

Transcriptie

1 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie Jaarverslag 2010 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

2

3 Jaarverslag 2010 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Beoordelingen in Hoofdstuk 3 Advisering 10 Hoofdstuk 4 Communicatie 12 Hoofdstuk 5 Aanbevelingen 14 Summary 16 Bijlagen Instellingsbesluit Overzicht namen en functies van voorzitter en leden in Kwaliteitscriteria Organisaties die gedragsinterventies bij de Erkenningscommissie kunnen indienen Overzicht van alle tot en met 31 december 2010 beoordeelde gedragsinterventies van alle tot en met 31 december 2010 erkende gedragsinterventies 28 Mei 2011

4 Colofon Uitgave Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, mei 2011 Teksten Bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Fotografie Ilco Kemmere, Amsterdam Vormgeving Richard Sluijs, Den Haag Druk DeltaHage, Den Haag Contact/meer informatie Bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Telefoon (070) Website U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Erkenningscommissie via de website. 2

5 Voorwoord Voor u ligt het zesde jaarverslag van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. In 2010 heeft de Erkenningscommissie zich - zoals gebruikelijk - beziggehouden met de beoordeling van gedragsinterventies. Daarnaast heeft zij een drietal adviezen opgesteld en heeft zij op verschillende manieren de contacten met haar directe omgeving geïntensiveerd. In dit jaarverslag wordt hier uitgebreid op ingegaan. De Erkenningscommissie beveelt aan om als aanvulling op de bestaande erkenningsprocedure, te voorzien in een structurele procedure voor een toets van innovatieve interventies en van interventies die indirect of niet gericht zijn op de aanpak van het delictgedrag, maar die wel van toegevoegde waarde in het zorgaanbod van justitiabelen worden beschouwd. Zij is bereid een rol te spelen bij de ontwikkeling van deze procedure. De Erkenningscommissie nam in 2010 afscheid van een tweetal leden van het eerste uur, namelijk de heren prof. dr. J. Hermanns en prof. dr. P. Prins. We zijn beide heren veel dank verschuldigd voor hun inbreng, zowel met betrekking tot het uitvoeren van het werk waarvoor de Erkenningscommissie is ingesteld, als voor de vormgeving van de werkwijzen en de positionering van de Erkenningscommissie gedurende de eerste jaren van haar bestaan. De Erkenningscommissie heeft zich versterkt met met vier nieuwe leden: mw. prof. dr. A. Huizink, mw. dr. M. van Nieuwenhuijzen, mw. dr. E. Vedel en dhr. dr. D. van Beek. De werving van deze leden vond plaats door middel van een openbare wervingsronde. In 2011 zal naast het beoordelen van ingediende gedragsinterventies, de beoordelingsprocedure voor interventies die het oordeel Erkend hebben gekregen en die vanaf 2012 opnieuw beoordeeld worden, verder worden uitgewerkt. Ook zullen de eisen aan effectonderzoek (criterium 10) nader worden ingevuld. Voorts zal aan de hand van de besluitvorming in het kader van het project Forensische Zorg werkt! de Erkenningscommissie zich verder voorbereiden op haar toekomstige rol in het veld van de forensische zorg. Ook is de Erkenningscommissie gevraagd om in 2011 advies uit te brengen over de toetsing van screenings- en risicotaxatie-instrumenten en de uitvoerbaarheid van de kwaliteitscriteria. Ik dank de leden en de medewerkers van het bureau van de Erkenningscommissie hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar. Prof. dr. Willem van Tilburg voorzitter 3

6 1. Inleiding Leden en medewerkers van de Erkennings commissie Gedragsinterventies Justitie (staand van links naar rechts): Dr. Erik Bulten Prof. dr. Peter van der Laan Prof. dr. Paul Emmelkamp Mw. prof. dr. Maja Deković Dr. Daan van Beek Mw. prof. dr. Anja Huizink Prof. dr. Robert Vermeiren Drs. Thijs van der Heijden MBA (secretaris, hoofd bureau Erkenningscommissie) (zittend van links naar rechts): Mw. drs. Nicole Mertens (senior beleidsmedewerker bureau Erkenningscommissie) Prof. dr. Guus van Heck Mw. drs. Mieke Kleiman (senior beleidsmedewerker bureau Erkenningscommissie) Mw. dr. Ellen Vedel Prof. dr. Willem van Tilburg (voorzitter) Mw. dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen (op de foto ontbreken): Mw. prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Mw. Marianne Moene, beleidsondersteuner bureau Erkenningscommissie 4

7 De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt de kwaliteit van gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen. Onder een gedragsinterventie wordt verstaan een programmatisch en gestructureerd geheel van methodische handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden. Van goedgekeurde interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of voorkomen. Zo levert de Erkenningscommissie een bijdrage aan een veiliger Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een aantal instellingen aangewezen die gedragsinterventies ter beoordeling aan de Erkenningscommissie kan indienen. Deze zijn in bijlage 4 opgenomen. De Erkenningscommissie heeft naast het beoordelen van gedragsinterventies nog twee taken: het adviseren over onderwerpen in relatie tot (het beoordelen van) de effectiviteit van gedragsinterventies aan de minister van Veiligheid en Justitie en het communiceren over de activiteiten van de commissie (zie bijlage 1, Instellingsbesluit). De commissie voert deze taken uit met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid en deskundigheid. Zij neemt daarbij een onafhankelijke positie in: de commissie laat zich bij de beoordeling van gedragsinterventies slechts leiden door de haar gegeven kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie bijlage 3, Kwaliteitscriteria) en door wetenschappelijke inzichten. Inhoudelijke deskundigheid behoort tot de rolopvatting van de Erkenningscommissie. Met het oog hierop is in de Erkenningscommissie relevante wetenschappelijke kennis (bijvoorbeeld uit de criminologie, psychologie, pedagogiek en psychiatrie) samengebracht met kennis over de uitvoeringspraktijk. De leden van de Erkenningscommissie worden aangesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. De voorzitter draagt kandidaat-leden voor benoeming voor. Werving en selectie van de kandidaat-leden vinden plaats door middel van een openbare wervingsronde. De voorzitter en leden participeren op persoonlijke titel. Hun relevante functies zijn in kaart gebracht en op de website voor iedereen inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 2, Overzicht namen en functies van voorzitter en leden). Er is een verschoningsprocedure om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Een bureau ondersteunt de commissie bij het uitvoeren van haar taken en is penvoerder. Daarnaast ondersteunt dit bureau de indienende organisaties bij het indienen van gedragsinterventies en informeert zij de minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang. De secretaris van de Erkenningscommissie is tevens hoofd van het bureau. 5

8 2. Beoordelingen in Uitkomsten beoordelingen De Erkenningscommissie kwam in 2010 vijf keer bijeen om gedragsinterventies te beoordelen, namelijk op 9 maart, 30 maart, 8 juni, 12 oktober en 7 december. Zij heeft in totaal veertien keer een verzoek voor beoordeling ontvangen, waarvan twaalf gedragsinterventies voor jeugdigen en twee gedragsinterventies voor volwassenen. Alle veertien gedragsinterventies zijn in behandeling genomen. De behandeling van één gedragsinterventie (Vaktherapie in de gesloten setting) heeft niet geleid tot een oordeel (zie verder hieronder). Hieronder volgt een overzicht van de oordelen die de Erkenningscommissie heeft gegeven over de ingediende gedragsinterventies, te weten: Erkend, Voorlopig erkend, Niet erkend verdere uitwerking gewenst, en Niet erkend. Zes gedragsinterventies kregen het oordeel Erkend. Zie tabel 1. Tabel 1: Gedragsinterventies die het oordeel Erkend kregen in 2010 Interventies Multisysteem Therapie (MST) Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (NPT-LVB) Brains4Use Buitenprogramma Work-Wise Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) Washington State Agression Replacement Traning (WSART) Doelgroep Jeugdigen Jeugdigen en volwassenen t/m 23 jaar Jeugdigen Jeugdigen Jeugdigen Jeugdigen Zie bijlage 6 voor een korte beschrijving van deze gedragsinterventies. Het oordeel Erkend is geldig voor een periode van vijf jaar. Binnen het verstrijken van deze periode kan de interventie opnieuw bij de Erkenningscommissie ter beoordeling worden ingediend. Bij deze beoordeling zal ook de gebleken effectiviteit in ogenschouw worden genomen. Vier gedragsinterventies kregen het oordeel Voorlopig erkend. Zie tabel 2. Tabel 2: Gedragsinterventies die het oordeel Voorlopig erkend kregen in 2010 Interventies Alcohol en Geweld Stay-a-Way Con-tact Out of the Circle Doelgroep Volwassenen Jeugdigen Jeugdigen Jeugdigen Een interventie krijgt het oordeel Voorlopig erkend als deze in onvoldoende mate aan de kwaliteitscriteria voldoet om het oordeel Erkend te krijgen. De Erkenningscommissie heeft er echter wel voldoende vertrouwen in dat een mogelijk effectieve interventie kan ontstaan, mits enkele noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd. Het oordeel Voorlopig erkend is geldig voor een periode van twee jaar en is eenmalig. Afhankelijk van haar bevindingen bij herbeoordeling, kan de Erkenningscommissie het oordeel Erkend, Niet erkend verdere uitwerking gewenst of Niet erkend geven. Twee gedragsinterventies kregen het oordeel Niet erkend verdere uitwerking gewenst, en één het oordeel Niet erkend. Zie tabellen 3 en 4. 6

9 Tabel 3: Gedragsinterventies die het oordeel Niet erkend verdere uitwerking gewenst kregen in 2010 Interventies Werken aan je Toekomst Dialectische Gedragstherapie (DGT) Doelgroep Jeugdigen Jeugdigen Tabel 4: Gedragsinterventie die het oordeel Niet erkend kreeg in 2010 Interventies Gedragsinterventie Partnergeweld (GIP) Doelgroep Volwassenen De Erkenningscommissie heeft besloten de ingediende interventie Vaktherapie in de gesloten setting, niet te beoordelen. Zij is van mening dat de beschrijving en het onderliggende theoretisch kader niet te beoordelen is met de haar gegeven tien kwaliteitscriteria, waarin terugdringen van het delictgedrag centraal staat. Het begrippenapparaat van de ingediende beschrijving en van deze kwalitetiscriteria sluiten onvoldoende op elkaar aan om tot een zinvolle beoordeling te komen. De Erkenningscommissie sluit echter niet uit dat de vaktherapie in het totale behandelaanbod binnen de Justitiële Jeugdinrichting van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Van de dertien beoordeelde interventies werden vier gedragsinterventies voor de eerste keer ter beoordeling aangeboden. Eén van deze vier kreeg het oordeel Erkend, twee het oordeel Voorlopig erkend en één het oordeel Niet erkend. Daarnaast werd Vaktherapie in de gesloten setting voor de eerste keer aangeboden. De overige negen beoordeelde gedragsinterventies betroffen herbeoordelingen: twee herbeoordeelde interventies kregen het oordeel Voorlopig erkend en vijf het oordeel Erkend. Twee van de herbeoordeelde gedragsinterventies kregen het oordeel Niet erkend verdere uitwerking gewenst. Tabel 5: Aantal eerste beoordelingen, herbeoordelingen en het oordeel van de Erkenningscommissie in 2010 Eerste beoordeling of herbeoordeling Erkend Voorlopig erkend Niet erkend verdere uitwerking gewenst Niet erkend Totaal aantal Eerste beoordeling Herbeoordeling In bijlage 5 staat een overzicht van alle tot en met 31 december 2010 beoordeelde gedragsinterventies. Bijlage 6 bevat een korte beschrijving van alle interventies die tot en met 31 december 2010 het oordeel Erkend hebben gekregen. 7

10 2.2 Ontwikkelingen In deze paragraaf worden het aantal ingediende gedragsinterventies, het aantal beoordelingen en de scores van 2010 vergeleken met de voorafgaande jaren. Indieningen en beoordelingen De cijfers uit 2010 laten geen trendbreuk zien met de voorafgaande jaren. Zie grafiek 1. Grafiek 1: Aantal indieningen en beoordelingen in de periode van 2006 t/m Aantal ingediend Aantal beoordeeld Eerste beoordelingen Herbeoordelingen Uit grafiek 1 komt naar voren dat het aantal ingediende gedragsinterventies (14) en het aantal beoordelingen (13) ongeveer even groot is geweest als in voorafgaande jaren. Uitzondering is het jaar 2008 dat met het aantal van 18 ingediende en beoordeelde gedragsinterventies een piekjaar genoemd mag worden. Uit deze grafiek komt tevens naar voren dat de trend van een afname van het aantal eerste beoordelingen is gestabiliseerd in 2010 en dat het aantal herbeoordelingen weer toeneemt. Kwaliteit beoordeelde gedragsinterventies Bij de beoordeling van een interventie kunnen per criterium 0, 1 of 2 punten worden behaald. Er zijn tien criteria. Dit betekent dat in totaal 20 punten kunnen worden behaald. De gemiddelde totaalscore over alle in 2010 beoordeelde gedragsinterventies is 14,6. Dat is een iets hogere score dan in 2009 (14,3). De stijgende lijn ten opzichte van de voorgaande jaren lijkt zich voort te zetten. Aangetekend moet worden dat in 2010 de toename in de gemiddelde totaalscore geringer is dan in de jaren daarvoor. Zie tabel 6. Tabel 6: Gemiddelde totaalscore in de periode 2006 t/m 2010 Jaar Gemiddelde totaalscore , , , , ,6 Het jaar 2010 laat geen grote verandering zien voor wat betreft de gemiddelde totaalscores per criterium. Zie grafiek 2. 8

11 Grafiek 2: Gemiddelde totaalscores per criterium in de periode 2006 t/m ,5 2 1,5 1 0, (N=13) 2007 (N=15) 2008 (N=18) 2009 (N=12) 2010 (N=13) In 2010 werden, net zoals in de meeste voorgaande jaren, de hoogste scores behaald op criterium 3 Dynamische criminogene factoren en protectieve factoren, criterium 5 Vaardigheden, criterium 7 Betrokkenheid en motivatie, criterium 8 Continuïteit en criterium 9 Interventie-integriteit. Op elk van deze criteria werd in 2010 gemiddeld meer dan 1,5 punten behaald. Op criterium 1 Theoretische onderbouwing, criterium 2 Selectie van justitiabelen en criterium 6 Fasering, intensiteit en duur, werden in 2010 een score behaald tussen de 1 en de 1,5 punten. Deze score is voor wat betreft criterium 1 vrijwel hetzelfde als in alle voorgaande jaren. Voor criterium 2 en 6 is deze score in 2010 vergelijkbaar of hoger dan in de jaren daarvoor. In 2010 behaalden de beoordeelde gedragsinterventies op criterium 4 Effectieve behandelmethoden en op criterium 10 Evaluatie gemiddeld de laagste scores. Dit was ook in voorgaande jaren het geval. Uitschieters zijn in 2010 de gemiddelde scores op criteria 5 Vaardigheden en 8 Continuïteit. Daarop werd respectievelijk 0,3 en 0,2 punten hoger gescoord dan in het jaar daarvoor (2009). De opwaartse trend vanaf 2008 is hiermee voortgezet. Op criterium 10 Evaluatie werd gemiddeld 0,2 punten lager gescoord dan in De neergaande lijn vanaf 2008 wordt daarmee gecontinueerd. 9

12 3. Advisering Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Erkenningscommissie in 2010 drie adviezen uitgebracht. 3.1 Advies Toetsingskader Erkenningscommissie en de forensische zorg Aanleiding voor dit advies 1 is de toekomstige rol van de Erkenningscommissie in de forensische zorg. De Erkenningscommissie is door het ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht de vraag te beantwoorden of, en zo ja in hoeverre de huidige tien kwaliteitscriteria bruikbaar en toereikend zijn voor de beoordeling van de behandelmodules/-programma s in de forensische zorg. Het advies is geformuleerd op grond van de uitkomsten van een speciaal voor dit advies georganiseerde pilot. Drie forensische zorgaanbieders waren bereid om bij wijze van proefindiening mee te werken aan deze pilot 2. Zij hebben elk een onderdeel van hun behandelaanbod beschreven aan de hand waarvan de Erkenningscommissie de criteria heeft kunnen uitproberen. In haar advies geeft de Erkenningscommissie aan dat de huidige criteria bruikbaar en toereikend zijn voor de beoordeling van interventies die recidivevermindering tot doel hebben en die aangeboden worden in de forensische zorg. Voor de beoordeling van interventies op hun bijdrage aan recidivevermindering, blijkt de forensische zorg zich niet te onderscheiden van de andere sectoren die interventies ter beoordeling aanbieden, t.w. het Gevangeniswezen en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI s). Wel vergt de operationalisatie van een aantal van de huidige criteria enige aanpassing en andere accenten als het gaat om de beoordeling van interventies in de forensische zorg. Onder bovengenoemde interventies wordt hier verstaan: - afgebakende, stand alone interventies en - een enkelvoudige module of een set van modules die onderdeel zijn van een groter geheel. De Erkenningscommissie heeft geen definitieve uitspraak kunnen doen over de geschiktheid van de criteria voor het beoordelen van forensische zorgprogramma s. Deze zorgprogramma s zijn bestemd voor een specifieke doelgroep en zijn meer omvattend dan eerder genoemde interventies. Zij acht het niet onwaarschijnlijk dat zorgprogramma s kunnen worden beoordeeld aan de hand van de huidige criteria, mogelijk met enige aanpassing. Zij is bereid dit nader te bestuderen. 3.2 Advies Vijfjaarstermijn Het tweede advies 3 betreft de naderende afloop van de vijfjaarstermijn van de eerste erkende gedragsinterventies. De erkenning is vijf jaar geldig, waarna moet worden aangetoond dat de interventie effectief is. Er waren vanuit indieners signalen dat deze termijn mogelijk niet zou worden gehaald. Voor de totstandkoming van het advies zijn o.a. veldorganisaties geraadpleegd door middel van individuele gesprekken. Daarnaast is er op 4 november 2010 een werkbijeenkomst georganiseerd waarvoor indieners, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers en onderzoekers zijn uitgenodigd (zie ook 4.3). Mede op basis van hun inbreng adviseert de Erkenningscommissie een overgangsregeling in te stellen voor de interventies die in de periode 2007 t/m 2010 zijn erkend. De overgangsregeling houdt in dat, onder voorwaarde dat de interventie doeltreffend is gebleken én er een effectiviteitsonderzoek loopt, de erkenning met maximaal drie jaar wordt verlengd. De commissie stelt tevens voor de vijfjaarstermijn voor toekomstig te erkennen interventies - vanaf te handhaven. Dit betekent dat de erkenning na vijf jaar vervalt, tenzij de effectiviteit van de interventie binnen deze termijn wordt aangetoond. 1 Toetsingskader recidiveverminderende bijdrage forensische zorg, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 10 november De zorgaanbieders die hun medewerking hebben verleend aan de pilot zijn Trajectum/ Hoeve Boschoord, Het Dok/de Kijvelanden en De Waag Amsterdam. 3 Vijfjaarstermijn erkende interventies en beoordeling effectiviteit, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 23 december

13 3.3 Advies Criterium 10 Het derde en laatste advies 4 heeft betrekking op criterium 10 van de kwaliteitscriteria. Dit criterium verwoordt de eisen die aan het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van gedragsinterventies worden gesteld. Aan de adviesaanvraag lag mede de vraag ten grondslag of het huidige criterium 10 in voldoende mate aansluit op de uitvoeringspraktijk. De ervaring van indieners en onderzoekers leert, dat er een aantal bezwaren kleeft aan het huidige criterium 10. Zo kan een onderzoeksdesign dat ten behoeve van een ex ante beoordeling van de gedragsinterventie is geschreven, gedateerd zijn op het moment van uitvoering van het effectiviteitonderzoek. Ook melden indieners dat het bij sommige interventies moeilijk is om volledig te voldoen aan de vereisten van effectiviteitsonderzoek zoals geformuleerd onder criterium 10. Dat het indienen van een onderzoeksdesign problemen geeft, wordt weerspiegeld in de scores die voor criterium 10 worden behaald bij de ex ante beoordeling van gedragsinterventies door de Erkenningscommissie. Er wordt verhoudingsgewijs laag gescoord op dit criterium. Zie grafiek 2, Hoofdstuk 2. In haar advies stelt de Erkenningscommissie dat het huidige criterium 10 inderdaad te weinig aansluit op de uitvoeringspraktijk. De commissie adviseert om de inhoud van criterium 10 zodanig te wijzigen dat er minimaal een structureel systeem van meten en hermeten wordt verlangd (Routine Outcome Monitoring). Routine Outcome Monitoring (ROM) is een methodiek die inzicht geeft in de justitiabelen, de behandeling en het resultaat van de behandeling. Daarvoor worden voor, tijdens en na de behandeling relevante uitkomstgegevens verzameld met behulp van valide en betrouwbare instrumenten. Hoewel - aldus het advies - de eisen ten aanzien van het effectiviteitsonderzoek strikt genomen pas aan de orde komen op het moment dat de effectiviteit moet worden aangetoond, is de Erkenningscommissie van mening dat een onderzoeksdesign onderdeel moet blijven van de ex ante beoordeling. Want het is wenselijk dat het uit te voeren onderzoek naar de effectiviteit van de gedragsinterventie van meet af aan aandacht krijgt. Wel zijn de gestelde eisen aan het onderzoeksdesign minder vergaand (minimaal een onderzoeksdesign met controleconditie) en weegt dit onderdeel minder zwaar op de totaalscore voor criterium 10 dan voorheen. 4 Criterium 10 van de beoordelingscriteria effectiviteit gedragsinterventies, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 11 januari

14 4. Communicatie In 2009 is een procesevaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het erkenningsproces van justitiële gedragsinterventies die gericht zijn op vermindering van recidive 5. Eén van de aandachtspunten die uit dit evaluatieonderzoek naar voren is gekomen is de behoefte van indieners tot direct contact met leden van de Erkenningscommissie, voorafgaand aan en na beoordeling van de gedragsinterventie. De Erkenningscommissie onderkent deze behoefte. Zij is bereid de contacten met de indieners te intensiveren voor zover dat haar onafhankelijkheid als toetsend orgaan niet schaadt. De Erkenningscommissie is, gelet op haar onafhankelijkheid als beoordelend en adviserend orgaan, namelijk op enige afstand geplaatst van zowel de opdrachtgever als de veldorganisaties. In 2010 is een aantal activiteiten gerealiseerd die het directe contact tussen commissie(leden) en indieners verder tot stand brengt. 4.1 Werkbezoeken In 2010 heeft de Erkenningscommissie vier werkbezoeken afgelegd. Het doel van de werkbezoeken is dat de leden zicht krijgen op de uitvoerende praktijk waarbinnen de Erkenningscommissie functioneert en, omgekeerd, dat de medewerkers van de betrokken organisaties een beter beeld krijgen van het functioneren van de Erkenningscommissie. Justitiële Jeugdinrichting (JJI) De Hunnerberg Het eerste werkbezoek in 2010 vond plaats op 29 januari in JJI De Hunnerberg in Nijmegen. Tijdens de gesprekken met de directie, medewerkers en jongeren kwamen verschillende onderwerpen aan de orde en in het bijzonder de ervaringen met YOUTURN, de basismethodiek voor JJI s. Het werkbezoek leverde veel kennis op over de wijze waarop met YOUTURN en steeds wisselende (externe) omstandigheden gewerkt wordt in een JJI. Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming Op 24 juni was een aantal leden van de Erkenningscommissie te gast bij het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht. Aan de hand van een concrete casus en rollenspel werd gedemonstreerd hoe in een multidisciplinair overleg het advies in een strafzaak wordt voorbereid en welke vragen en aandachtspunten hierbij van belang zijn. Penitentiaire Inrichting (PI) De Geerhorst Het derde werkbezoek had betrekking op het terrein van volwassen justitiabelen. Op 15 oktober bracht een aantal leden van de Erkenningscommissie een werkbezoek aan PI De Geerhorst in Sittard. Aan de hand van een presentatie over het programma Modernisering Gevangeniswezen en een toelichting op de wijze waarop de uitvoering van gedragsinterventies wordt gepland en uitgevoerd binnen de PI, werd inzichtelijk gemaakt welke plaats een gedragsinterventie heeft binnen het regiem van een PI. Justitiële voorwaarden en pilot Optimalisering voorwaardelijke sancties Op 9 december is een delegatie van de Erkenningscommissie op werkbezoek ontvangen door de projectgroep Optimalisering voorwaardelijke sancties van het arrondissement Amsterdam. Dit werkbezoek heeft de Erkenningscommissie van dichtbij kennis laten maken met de juridische en bestuurlijke uitvoeringspraktijk waarin bijzondere voorwaarden - waarvan het opleggen van een gedragsinterventie er één is - worden aangeboden en uitgevoerd. 5 Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie, Significant, 9 november 2009, Barneveld, 12

15 4.2 Gesprekken leden Erkenningscommissie met indieners van gedragsinterventies Nieuw is ook het toelichtinggesprek na een beoordeling van een gedragsinterventie tussen de indiener en een commissielid. De indiener heeft in een dergelijk gesprek de gelegenheid om toelichting te krijgen op de opmerkingen van de Erkenningscommissie in de beoordelingsbrief. De beoordelingsbrief is de formele reactie van de Erkenningscommissie aan de indiener, met vermelding van het commissieoordeel, de toegekende scores per criterium en de opmerkingen per criterium. In 2010 hebben vier indieners gebruik gemaakt van dit aanbod. Uit de reacties van de indieners kwam naar voren dat men de gesprekken als een nuttige aanvulling op de formele beoordelingsbrief beschouwt. 4.3 Werkbijeenkomst 4 november Ter voorbereiding op het uitbrengen van de adviezen Vijfjaarstermijn erkende interventies en beoordeling effectiviteit en Criterium 10 van de beoordelingscriteria effectiviteit gedragsinterventies, heeft de Erkenningscommissie een werkbijeenkomst georganiseerd. Daarvoor werd een aantal indieners, beleidsmedewerkers, onderzoekers en ontwikkelaars uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om de mening te horen van de deelnemers over de richting van de adviezen. Tijdens de bijeenkomst vond tussen de aanwezigen, onder wie leden van de Erkenningscommissie, een waardevolle uitwisseling plaats van ervaringen en ideeën over genoemde twee onderwerpen. De werkbijeenkomst bleek te voorzien in een behoefte: de genodigden waardeerden de aangeboden mogelijkheid om hun vragen te stellen en mening te uiten, terwijl de Erkenningscommissie gebruik heeft kunnen maken van de inbreng van genodigden bij de totstandkoming van de definitieve adviezen. 4.4 Overig Presentaties Het bureau van de Erkenningscommissie verzorgt op verzoek presentaties voor organisaties of gremia die belangstelling hebben voor en veelal op enigerlei wijze betrokken zijn bij het werk van de Erkenningscommissie. In 2010 zijn presentaties verzorgd op het Festival Forensische Zorg (28 januari), voor het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (2 juli), voor studenten bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg (8 oktober) en voor het Haags Jeugdforensisch Platform (6 december). Overleggen Daarnaast geeft de Erkenningscommissie invulling aan haar communicatietaak door op eigen verzoek of gevraagd in overleg te treden met organisaties in haar omgeving. In 2010 is er overleg geweest met: - de Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Veiligheid en Justitie (28 januari en 9 september); - de Vaste Kamercommissie Justitie (9 februari); - het WODC (22 februari en 4 oktober); - experts tijdens een bijeenkomst in het kader van de monitoring uitvoering gedragsinterventies (27 mei); - de Erkenningscommissie Interventies (NJi/RIVM), deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (5 juli); - de drie reclasseringsorganisaties (14 september); - experts tijdens een bijeenkomst in het kader van het project Forensische zorg werkt! (20 september); - de voorzitter van de begeleidingscommissie bij het project Forensische zorg werkt! (24 november); - de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie (13 december); - de directeur van de directie Forensische Zorg, DJI (13 december). Website De Erkenningscommissie beheert de website: Belangrijkste onderdeel van deze website is een overzicht van de interventies die door de Erkenningscommissie het oordeel Erkend hebben gekregen. Er wordt beknopte informatie verstrekt over deze interventies, evenals contactgegevens voor meer informatie. Ook informatie over de procedure van indiening van gedragsinterventies, de samenstelling van de Erkenningscommissie en relevante achtergrondinformatie is op de site te vinden. Nieuwsbrieven In 2010 zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht. Daarin worden actuele onderwerpen kort besproken. De gedragsinterventies die recentelijk erkend en voorlopig erkend zijn worden in de nieuwsbrieven vermeld. 13

16 5. Aanbevelingen Creëer een structurele procedure voor de beoordeling van innovatieve interventies en van bestaande interventies die indirect of niet gericht zijn op aanpak van het delictgedrag, maar die wel van toegevoegde waarde worden beschouwd. Gedragsinterventies die door de Erkenningscommissie het oordeel Erkend krijgen, zijn gericht op het terugdringen van recidive. Dit betekent dat de Erkenningscommissie op grond van wetenschappelijk onderzoek van mening is dat deze gedragsinterventies effectief (kunnen) zijn in het bereiken van dit doel, namelijk het terugdringen van recidive. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een deel van het behandel- en zorgaanbod de toets aan de tien kwaliteitscriteria niet kan doorstaan, omdat de interventie en/of de bijdrage aan het terugdringen van recidive onvoldoende wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Veel gedragsinterventies worden om die reden waarschijnlijk niet eens ter beoordeling aangeboden, omdat men bij voorbaat de inschatting maakt dat deze niet zullen worden erkend. Een ongewenst effect daarvan kan zijn, dat de ontwikkeling en toepassing van interventies die niet tot doel hebben een directe bijdrage te leveren aan het terugdringen van recidive, maar die in brede kring wel als een onmisbaar onderdeel van de zorg of van de strafrechtstoepassing worden beschouwd, afgeremd worden. Het gaat om interventies waarmee doelen worden bereikt in de voorwaardenscheppende sfeer en die de totale behandeling van de justitiabele ten goede kan komen. Hierdoor kunnen deze interventies wellicht indirect of op termijn bijdragen aan het terugdringen van het delictgedrag. Zo bezien kunnen sommige vaardigheden of opvattingen en attitudes worden beschouwd als intermediate goals of stepping stones. Een tweede gevolg kan zijn, dat potentieel waardevolle interventies die (vooralsnog) niet aan de tien kwaliteitscriteria voldoen maar die in de toekomst dat wel zouden kunnen gaan doen, een stille dood sterven. Het is met het oog op de innovatie van het behandel- en zorgaanbod een onwenselijke ontwikkeling als zulke interventies buiten beeld raken. Het gaat hier bijvoorbeeld om interventies die op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd om harde conclusies te trekken over de effectiviteit, maar die wel potentieel interessant zijn. Dergelijke beloftevolle interventies zouden vanuit het oogpunt van innovatie van het behandel- en zorgaanbod van justitiabelen gestimuleerd en onderzocht moeten worden. Een derde aandachtspunt betreft interventies die weliswaar niet bijdragen aan het tegengaan van recidive - en daar dus geen invloed op hebben -, maar waarvan de samenleving en in het verlengde daarvan de rechterlijke macht het belangrijk vinden dat zij wel worden toegepast omdat zij andere aan straf gerelateerde doelen dienen. Te denken valt aan het ontwikkelen van inzicht in en begrip hebben voor slachtofferschap. Ook zulke interventies zouden op hun kwaliteit en effectiviteit moeten worden beoordeeld. De Erkenningscommissie beveelt aan om, analoog aan de bestaande erkenningsprocedure, een structurele procedure te creëren waarmee: 1. in het kader van innovatie, potentieel interessante maar nader te onderzoeken en/of door te ontwikkelen interventies gericht op het terugdringen van recidive worden gesignaleerd; 2. interventies worden gesignaleerd die indirect of niet gericht zijn op recidivevermindering, maar waarvan mag worden verondersteld dat die wel van toegevoegde waarde zijn in het behandel- en zorgaanbod van justitiabelen of in de strafrechtstoepassing. 14

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord

Nadere informatie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord door de voorzitter 2 1. Inleiding: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering

Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek samenwerking. Gevangeniswezen & Reclassering Programma Terugdringen Recidive Draaiboek samenwerking Gevangeniswezen & Reclassering VOORWOORD Het huidige Draaiboek Samenwerkingsmodel Terugdringen Recidive Gevangeniswezen en 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde verzekeringsgeneeskunde.book Page 1 Wednesday, May 12, 2004 10:40 AM RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde Publicatie 44 Den Haag, juni 2004 verzekeringsgeneeskunde.book

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Advies 16 oktober 2008 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Inleiding 9 1. Halt 11 1.1. Herstel als primaire doelstelling 11 1.2.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Ernstige gedragsproblemen. Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Ernstige gedragsproblemen Richtlijnen Jeugdhulp aanbevelingen voor de praktijk NVO, NVMW en NIP 2014 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Wat werkt in Nederland en wat niet?

Wat werkt in Nederland en wat niet? Wat werkt in Nederland en wat niet? 307 Onderzoek en beleid Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies B.S.J.

Nadere informatie

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel

De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel De isd-maatregel voor vreemdelingen zonder verblijfstitel Advies d.d. 17 augustus 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Aanleiding en context 7 1.1 Aanleiding; reikwijdte van dit advies 7 1.2 Context

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg prof. mr. dr. J.G. Sijmons 1 mr. N.O.M. Woestenburg 3 mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt 2 L.T. Schudde 3 mr. drs. F.W. Visser 3 mr. L.F.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie