Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen"

Transcriptie

1 Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen

2 ISBN: ISBN Copyright 2010: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Uitgever: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Tel. (024) Auteur: ir. R.Boeklagen Afbeelding omslag: Boely Hofstede, eerste afgestudeerde van het HBO-traject Mechanical Designer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever TEC / CADCollege bv Kerkenbos 1018 b, 6546 BA Nijmegen. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912, het Besluit van 20 juni 1974, Stb 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze uitgave in bloemlezingen, readers en ander compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

3 v Voorwoord Dit boek is bedoeld voor ieder een die Inven tor 2011 gebruikt. U kunt dit boek niet gebrui ken voor oudere of nieu we re versies. Het boek leert u niet alleen hoe u moet omgaan met Inven tor, maar vooral hoe u ontwerpt en hoe u teke ning en maakt volgens de juiste afspra ken. Basiskennis en verdiepingsstof Vernieuwingen Installatie Instructiefilm op internet Test op Internet Dit boek bevat verd ie pings stof voor gevor der de gebrui kers van Inven tor. Als u begin ner bent slaat u deze hoofd stuk - ken over. U bekijkt deze in een later stadium. Aan het eind van dit boek staan enige hoofd stuk ken over de berekenings - module van Inven tor Profes si o nal/simulation. U kunt deze laatste hoofd stuk ken niet door lo pen met stan daard Inven - tor. Met de gratis dertig dagen versie van Inventor Profes si - o nal is dit wel moge lijk. Voor Inven tor 2010 is het hele boek herzien omdat het menu is veran derd. Voor Inven tor 2011 zijn op meer de re plaatsen nieuwe tech nie ken toege voegd zoals icopy, ilogic, dyna mi sche invoer, visu a li sa tie en meer, zie blz 17. Het laatste hoofd stuk gaat over de instal la tie van Inven tor. Als u Inven tor nooit eerder heeft gein stal leerd; lees dit hoofd stuk dan door, voor de juiste eenhe den en normen. Van een groot aantal Oefe ning en staan er film pjes op het inter net ( le ge.com). Als u niet uit een bepaal de opgave kunt komen, dan kunt u de film bekij ken. Als u achter af wilt contro le ren of u de lessen goed heeft begre pen, dan doet u de test op Inter net. In deze test staan theorie- en prak tijk vra gen. De test door loopt u dan op de compu ter waarop Inven tor staat. Ik wens u veel plezier toe met dit boek. Ronald Boekla gen september, 2010 Nijmegen

4 vi Inhoud Start 1 Inventor in vogelvlucht Ontwerpen Bediening Inventor Bestanden Onderdelen Samenstellingen Presentaties Tekeningen Wijzigingen Oefeningen Projecten Projecten Zoekpaden Templates Stijlen Oefeningen Schets 3 Vorm- en maatvoorwaarden Inleiding Vrijheidsgraden Maatvoorwaarden Vormvoorwaarden D-voorwaarden D-grips Oefeningen Maatvarianten Inleiding Wiskundige uitdrukking Logische operaties ipart Samenstellingen Content Center Oefeningen

5 vii 5 Aanmaken schets Inleiding Lijn Cirkel en ellips Boog Punt Afronding en afschuining Tekst D-tekst of afbeelding Oefeningen D Vorm 6 Bewerken schets Inleiding Evenwijdig kopiëren Verlengen, verkorten en verwijderen Patroon Draaien, verplaatsen en kopiëren Spiegelen Oefeningen Inleiding vormen Inleiding Modelverkenner Eigenschappen Onderdrukken Kleur Weergave scherm Oefeningen Werkvlakken Inleiding Eigenschappen Plaatsing werkgeometrie Oefeningen Contourvormen Inleiding Extrusie Draaien Uniforme extrusie langs een 2D-pad Uniforme extrusie langs een 3D-pad

6 viii 9.6 Extrusie langs een winding Oefeningen Bewerkingsvormen Inleiding Afronding Afschuining Gaten Tap-einden Oefeningen Bewerkingsvormen Uithollen Vlak splitsen Vlak verdikken Vlak verplaatsen, verdraaien Buigen Oefeningen Complexe contourvormen Inleiding Ongelijkvormige extrusie Loft Aansluiting D-spline D-vlakken Inleiding vlakken Verwijderen vlakken Gaten vullen Verbinden vlakken Vervangen vlakken Negatief Iges, Step en Acis Oefeningen Kunststoffen Inleiding MultiBody Model Lossingshoek Shell Volume splitsen

7 ix 14.6 Grill Schroefverbinding Rib Steunvlak Regel gebaseerde afronding Lip-groefverbinding MultiBody Hergebruik vormen Inleiding Verplaatsen, draaien en kopiëren ifeatures Content Center Spiegelen Patronen Oefeningen Tekening 16 Vormvariant met iparts Inleiding Bibliotheek en iparts Content Center Oefeningen D tekeningen Tekeningsoorten Normen, stijlen en instellingen Voorbedrukt papier Template en stijlen Aanzichten Technische projectie Notaties Oefeningen Notaties Speciale bemating Maattolerantie Passing Ruwheid Vorm- en plaatstolerantie Oefeningen

8 x Samenstelling 19 AutoCAD tekening Inleiding D naar 3D Dwg TrueConnect Samenstelling Inleiding Bill of Materials Projecteren Plaatsvoorwaarden Contact Solver Drive Constraint Plaatstolerantie Bewerkingen Content Center Samenstellings tekening Exploded view Oefeningen Plaatsvariant Inleiding Definiëren imate Samenbouwen met imates ilogic Component Oefeningen Adaptiviteit Adaptiviteit Adaptieve veren Adaptieve patronen Oefeningen Skeletmodel Inleiding Werkvolgorde Ruimtelijk concept Adaptief concept Oefeningen

9 xi 24 Skeletmodel Multibody Design Mechaniek Oefeningen Lassamenstelling Inleiding Lassamenstelling Lastekening Oefeningen Machineframe Inleiding Skelet Toevoegen profiel Verbindingen Oefeningen Profiel aanmaken Oefeningen Samenstelling Inleiding Sub-samenstelling Posities Mechaniek Design View Detaillering Oefeningen Visualisatie en animatie Inleiding Weergave Scherm Materiaal Lamp Inventor Studio Scène Camera Animatie Camera s en overgangen Oefeningen

10 xii Plaatwerk 29 Plaatwerk in vogelvlucht Inleiding Ontwerpstrategieën Ontwerp vanuit de uitslag Ontwerp vanuit het gezette model Skelet Oefeningen Basiskennis plaatwerk Vrijbuigen Stijlen Stijlen en templates Basisvormen plaatwerk Inleiding Vlak Contour flens Oefeningen Bewerkingen plaatwerk Flens Naad Uitsnede Pons (Ont)vouwen Fels Uitslag Oefeningen Plaatwerk lassen Inleiding Verbindingsflens Las Oefeningen Complexe uitslagen Inleiding Lofted flens Open knippen Contour flens Contour Roll

11 xiii 34.6 Installaties Oefeningen Ontwerpen 35 Ontwerp methodieken Inleiding Innovatief ontwerp Varianten ontwerp Inventor Oefeningen Methodisch ontwerpproces Inleiding Probleem definiëring Werkwijze bepaling Vormgeving Variantenontwerp met Excel Inleiding Excel iassembly Oefeningen Inleiding ilogic Inleiding ilogic Inleiding programmeren Variabelen Oefeningen Operatoren Procedures Oefeningen Standaard functies Lus en sturing Oefeningen Objecten en klassen Standaard klassen Fouten onderscheppen Oefeningen

12 xiv 39 Varianten met ilogic Inleiding Parameters Features Componenten Tekeningen iproperties Visual Studio Design Accelerator Inleiding Balken en buiging Balken en knik Schroef verbinding Eindige Elementen Berekeningen 41 Design Accelerator rotatiemachines Inleiding As-generator Overbrenging As-naaf-verbinding Lagers Achtergronden Inleiding Mechanische eigenschappen Eindige Elementen Methode Werkvolgorde Oefeningen Belastingen en randvoorwaarden Controle berekening Kracht Moment Druk Gat-as belasting Opgelegde verplaatsing Inwendige belasting Symmetrie Oefeningen

13 xv 44 Trillingen en knik Frequentie s Knik Oefeningen Samenstellingen Samenstellingen Oefeningen Balkberekeningen Inleiding Balkelement Belasting en randvoorwaarden Resultaten Link Oefeningen Optimalisatie Inleiding Optimalisatie Oefeningen Diversen 48 Inleiding Vault Inleiding AutoDesk Vault Explorer AutoCAD add-in ADMS Console Installatie Vooraf Installatie Inventor Na de installatie Controle Installatie Vault 2011 (Server)

14 xvi Inventor Inleiding Dit boek bestaat uit een aantal delen. Start De eerste hoofd stuk ken geven een over zicht van de werk - wij ze met Inven tor. Schets 3D Vorm Tekening Samenstelling Plaatwerk Ontwerpen Eindige Elementen Methode Het tweede deel is geheel gewijd aan het maken van een dege lij ke schets. De funde ring van ieder on der deel. Het derde deel behan delt de 3D vormen, de delen die opge bouwd zijn uit een schets of uit een be wer king. In het deel over de teke ning leert u hoe u een teke ning aanmaakt die voldoet aan werktuigbouwkundige regels. Het deel over samen stel ling en behan delt de plaat sing van onderdelen, de BOM en de framegenerator. De hoofd stuk ken over plaat werk behan de len alles van het instel len van een stijl tot het aanma ken van een uitslag De hoofd stuk ken over ontwer pen gaan over zaken als het metho disch ontwer pen en modules als design acce le ra tor. De eindige elemen ten methode is een uitbrei ding op Inven - tor die uw ontwer pen sterker en goedkoper maken. Diversen Tekeningbeheer en de installatie. Het boek bevat reeksen die door meerdere delen lopen De variantenreeks Deze reeks behan delt maat-, vorm- en plaats va ri an ten op het niveau van schets, on der deel en samen stel ling. Hoofd - stuk ken 4, 16, 21, 37, 38, 39. De skeletreeks Deze reeks behan delt het skelet voor samen stel ling en, be - wegingsmechanieken, frames en plaat werk. (H 23, 24, 34)

15 Inventor xvii Update Inven tor veran dert niet op ieder gebied even veel. In plaats daarvan wordt er ieder jaar een onder werp aang epakt. Vaak wordt een nieuwe tech niek in meer de re stappen ingevoerd. Na een eerste voor zicht i ge intro duc tie wordt deze in de volgen de versies verbe terd. Een goed voor beeld is het plaatwerk. Deze tech niek is bij Inven tor 6 ingevoerd, en is bij Inven tor 2010 uitge breid. De ontwik ke ling en komen niet alleen van AutoDesk. Soms komen de gebrui kers met nieuwe werk met ho die ken die dan later onder steund worden door Inven tor. Een goed voorbeeld is het skeletmodeleren. Deze werkmethodiek is opge do ken bij Inven tor 2009, omdat dit grote voor delen ople vert bij plaatwerk. Bij Inven tor 2010 is de metho diek omarmd door AutoDesk, met nieuwe func ties die het skeletmodelleren versnellen. Als u dit boek gebruikt om uw kennis op te frissen, dan is het van belang dat u weet welke veran de ring en zijn door ge - voerd. In de volgen de tabel staan de belang rijk ste veran de - ringen. Bovendien is aangegeven in welke hoofdstukken deze veranderingen worden besproken. Inventor 2008 Frame generator H 26 Inventor 2009 Skeletmodeleren H 23, 24, 34 Inventor 2010 Menu (Eng: Rib bon), Kunststof onderdelen Skeletmodelleren EEM Samenstellingen EEN Optimalisatie Inventor 2011 Dynamische invoer ilogic-, icopy com po nent Visualisatie ilogic EEM Balkberekeningen Hele boek H 14, H 23, 24, 34 H 45 H 47 Hele boek H 21, 23 H 28 H 38, 39 H 46

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

iii Inventor 2015 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2015 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2015 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen vi Inhoud Start 1 Inventor in vogelvlucht...23 1.1 Ontwerpen.................... 25 1.2 Bediening Inventor................ 26 1.3 Bestanden.....................

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

iii Inventor 2016 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2016 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2016 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen vi Inhoud Start 1 Inventor in vogelvlucht...23 1.1 Ontwerpen.................... 25 1.2 Bediening Inventor................ 26 1.3 Bestanden.....................

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

Inventor 897. 28 Variantenontwerp

Inventor 897. 28 Variantenontwerp Inventor 897 28 Variantenontwerp 898 Inventor 28.1 Inleiding 899 28.1 Inleiding Theorie Ie de re sa men stel ling die u maakt met Inven tor kan ach ter af gebruikt worden voor een variant. Als bepaalde

Nadere informatie

Inventor Installatie

Inventor Installatie Inventor 1403 45 Installatie 1404 Inventor 45.1 Vooraf 1405 45.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

Inventor 1545. 49 Installatie

Inventor 1545. 49 Installatie Inventor 1545 49 Installatie 1546 Inventor 49.1 Vooraf 1547 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

iii Inventor 2017 Basisboek ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2017 Basisboek ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2017 Basisboek ir. Ronald Boeklagen iv ISBN: ISBN 978-94-92250-09-4 Copyright 2016: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Uitgever: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546

Nadere informatie

iii Inventor 2018 Basisboek ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2018 Basisboek ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2018 Basisboek ir. Ronald Boeklagen ii CAD College BV is een CAD centrum dat zich bezig houdt met kennisoverdracht op het gebied van CAD. Hiervoor zijn de volgende uitgaven en diensten ontwikkeld:

Nadere informatie

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk Inventor 825 26 Buigen plaatwerk 826 Inventor 26.1 Inleiding 827 26.1 Inleiding Theorie Uitslag De plaatwerkfuncties van Inventor zijn vooral gericht op de zetbank. Het model dat gemaakt wordt met die

Nadere informatie

iii Inventor 2016 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2016 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2016 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen vi Inhoud 3 Inventor in vogelvlucht...11 3.1 Ontwerpen.................... 13 3.2 Bediening Inventor................ 14 3.3 Bestanden.....................

Nadere informatie

AutoCAD 2017 & VB.NET

AutoCAD 2017 & VB.NET iii AutoCAD 2017 & VB.NET AANPASSEN Ir. R. Boeklagen iv ISBN: 978-94-92250-11-7 Copyright 2016: TEC; Twente Engineering Consultancy BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Uitgever: TEC; Twente Engineering

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

De motorische ontwikkeling van de zuigeling

De motorische ontwikkeling van de zuigeling De motorische ontwikkeling van de zuigeling Variëren, selecteren, leren adapteren Mijna Hadders-Algra Tineke Dirks Bohn Stafleu Van Loghum De motorische ontwikkeling van de zuigeling Aan Aaltje, Douwe,

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken.

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken. LAN DNS LAN DNS Middels de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS server fungeert voor uw interne netwerk. U hebt de mogelijkheid om 20 hostnames op te geven. Onderstaande

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

iii Inventor 2015 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen

iii Inventor 2015 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen iii Inventor 2015 Basisboek Deel 1 ir. Ronald Boeklagen vi Inhoud 1 Inventor in vogelvlucht...11 1.1 Ontwerpen.................... 12 1.2 Bediening Inventor................ 13 1.3 Bestanden.....................

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

Initiatiefnemer Ben Vaske, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Projectmanagement Claudette Verpalen, Utrecht

Initiatiefnemer Ben Vaske, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Projectmanagement Claudette Verpalen, Utrecht Klik & Tik Werkboek Dit werkboek is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl in het kader van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland en mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

AutoCAD 2018 & VB.NET AANPASSEN

AutoCAD 2018 & VB.NET AANPASSEN i AutoCAD 2018 & VB.NET AANPASSEN ii CAD College BV is een CAD centrum dat zich bezig houdt met kennisoverdracht op het gebied van CAD. Hiervoor zijn de volgende uitgaven en diensten ontwikkeld: Boeken:

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261

LAN Setup middels Tag Based VLAN. DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 LAN Setup middels Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm G2240 & P2261 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960 en 3900 producten

Nadere informatie

Inventor 921. 29 Design Accelerator

Inventor 921. 29 Design Accelerator Inventor 921 29 Design Accelerator 922 Inventor 29.1 Inleiding 923 29.1 Inleiding Theorie Vanaf Inventor 10 is een module opgenomen die u helpt met het ontwerpen. U kunt onder andere op basis van een functie

Nadere informatie

Bel voor de summer school actieprijzen. Betreft de trainingen

Bel voor de summer school actieprijzen. Betreft de trainingen In de zomermaanden zeer voordelig een Solid Edge Basis, Advanced, Keyshot of Simulation training volgen? Schrijf u dan nu in! Bel voor de summer school actieprijzen 015-3807500 of software@enginia.nl Betreft

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp

Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp Werkcahier Kwalificatieniveau Verpleegtechnisch handelen deel 4: Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Mijn kind een Kanjer!

Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden COLOFON Auteurs Frank Pollet Illustraties Liza-Beth Valkema Basisvormgeving LS Ontwerpers bno, Groningen Omslag illustratie Metamorfose ontwerpen BNO, Deventer

Nadere informatie

Werken aan je zelfbeeld

Werken aan je zelfbeeld Werken aan je zelfbeeld Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit werkboek Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren (groepstraining) hoort bij de handleiding Zelfbeeldtraining voor kinderen

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Waar hij of hem staat, kan ook zij of haar worden gelezen. ISBN NUR 870

Waar hij of hem staat, kan ook zij of haar worden gelezen. ISBN NUR 870 2008 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Richt uw pc of laptop in

Studio Visual Steps. Richt uw pc of laptop in Studio Visual Steps Richt uw pc of laptop in Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2012 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: oktober 2012 Alle rechten

Nadere informatie

LAN DNS & DNS Forwarding

LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS Met de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS-server fungeert voor het interne netwerk. Hiermee kunt u naar een interne webpagina of webapplicatie

Nadere informatie

Inventor Computer ondersteund ontwerpen

Inventor Computer ondersteund ontwerpen i Inventor 2017 Computer ondersteund ontwerpen ii CAD College BV is een CAD centrum dat zich bezig houdt met kennisoverdracht op het gebied van CAD. Hiervoor zijn de volgende uitgaven en diensten ontwikkeld:

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g d e r e k e n m a c h i n e Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap Werken in sph Redactie: Dick de Bie Marijke van Bommel Mathieu Heemelaar Raymond Kloppenburg Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap

Nadere informatie

Gasten Wi-Fi netwerk

Gasten Wi-Fi netwerk Gasten Wi-Fi netwerk Gasten Wi-Fi netwerk In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u een extra draadloos netwerk wilt aanbieden aan uw gasten. Dit gasten netwerk moet gescheiden zijn van het reeds bestaande

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet Met dit product hebt u de mogelijkheid om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de LAN poorten op de DrayTek indelen in verschillende

Nadere informatie

Addo Stuur AZERTY toetsenbord

Addo Stuur AZERTY toetsenbord Addo Stuur AZERTY toetsenbord Typen van accenten, trema s en cijfers Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

Port Redirection NAT >> Port Redirection Enable.

Port Redirection  NAT >> Port Redirection Enable. Port Redirection Port Redirection Door middel van Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd), kunt u bepaalde externe poorten doorsturen naar een interne poort. Het verschil tussen Open Ports en

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen hoort bij de handleiding Integrale

Nadere informatie

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct. Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct. Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Onder redactie van W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 5 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs 20 d e l e n i n s t a p h a n d l e i d i n g Inleiding Middels het programma maken de leerlingen kennis met vernieuwende elementen uit de methode

Nadere informatie

Time Schedule. 07:00 tot 18:00 wordt dus : Start Time: 07:00 Duration Time: 11:00 (07:00 + 11 uur = 18:00)

Time Schedule. 07:00 tot 18:00 wordt dus : Start Time: 07:00 Duration Time: 11:00 (07:00 + 11 uur = 18:00) Time Schedule Time Schedule Door middel van een Time Schedule kunt u bepaalde functies van de DrayTek uitschakelen voor een bepaald gedeelte van de dag. Denk hierbij aan het verbieden van internet tijdens

Nadere informatie

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY Medicijnen Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g h e t t a f e l m o d e l Jaargroep instap Inleiding Middels het instapprogramma maken de leerlingen kennis met

Nadere informatie

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) De Vigor 2760 serie ondersteunt Port Based VLAN, middels deze functie kunt u de LAN poorten en SSID netwerken van elkaar scheiden. U hebt de mogelijkheid

Nadere informatie

Jelle Kapitein. Van etiket naar diagnose

Jelle Kapitein. Van etiket naar diagnose Jelle Kapitein Van etiket naar diagnose Jelle Kapitein Van etiket naar diagnose Verklaring van rug-, nek- en schouderklachten Houten 2014 ISBN 978-90-368-0652-7 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet In de DrayTek Vigor 2850 serie is het mogelijk om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de 4 LAN poorten op de DrayTek indelen in

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden.

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden. Firewall CSM v2 CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype, etc. Desgewenst kunt u hier een bepaald

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k l o k k i j k e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen uit de

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960

Nadere informatie

Port Redirection & Open Ports

Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports In de DrayTek kunt u gebruik maken van zowel Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd) en Open Ports. In deze handleiding zullen wij

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over: diabetes mellitus

De meest gestelde vragen over: diabetes mellitus De meest gestelde vragen over: diabetes mellitus De meest gestelde vragen over: diabetes mellitus Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen.

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen. Load Balancing Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan load balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van load balancing kan de capaciteit van beide internetverbindingen

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 6 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k l o k k i j k e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen uit de

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor jezelf Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Firewall URL Content Filter

Firewall URL Content Filter Firewall URL Content Filter URL Content Filter Met URL Content Filter heeft u de mogelijkheid om een white- en blacklist op te stellen met URLs (Uniform Resource Locator) die wel of niet bezocht mogen

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

Firewall. Facebook Blokkering

Firewall. Facebook Blokkering Firewall Facebook Blokkering Facebook Blokkering In deze handleiding laten wij u zien hoe u simpel Facebook kunt blokkeren voor uw privé en/of zakelijk netwerk. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen

Nadere informatie

Design Automation & Rules Based Design

Design Automation & Rules Based Design Design Automation & Rules Based Design Peter Van Avondt Senior Consultant MFG ProDesk NV Agenda Conditional Feature Suppression Introductie ilogic Voorbeelden: Voorbeeld 1 Part Design Voorbeeld 2 Afmetingen

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

Universal Repeater AP900

Universal Repeater AP900 Universal Repeater AP900 Universal Repeater De universal repeater mode in de VigorAP 900 is een efficiënte manier om het bereik van uw draadloze netwerk te vergroten. Door Universal repeater mode te gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN LAN Multiple-Subnet Tag Based VLAN LAN Multiple-Subnet In de DrayTek Vigor 2850 en DrayTek Vigor 2920 serie is het mogelijk om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de 4 LAN poorten op

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct

Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct Het ecg en het angiogram bij een acuut hartinfarct W.A. Dijk B.M.A. Munstra M. Munstra F. Zijlstra Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Lenzen J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair nderwijs, Algemeen Voortgezet nderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Maja van Trigt Werkredactie: Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding en ziektebeelden Maja van Trigt Zeist Werkredactie: Amsterdam

Nadere informatie

Voeding, uitscheiding en diagnostiek

Voeding, uitscheiding en diagnostiek Voeding, uitscheiding en diagnostiek Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008

Nadere informatie

h a n d l e i d i n g

h a n d l e i d i n g Zwijsen jaargroep 4 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g g e t a l l e n e n g e t a l b e g r i p 5 10 Inleiding Middels het programma maken de leerlingen kennis

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

DrayTek Vigor 2850. IPv6 Setup XS4ALL

DrayTek Vigor 2850. IPv6 Setup XS4ALL DrayTek Vigor 2850 IPv6 Setup XS4ALL DrayTek Vigor 2850 - IPv6 Setup XS4ALL De Vigor 2850 serie ondersteunt zowel IPv4 als ook IPv6. Mocht uw provider overstappen naar IPv6 in combinatie met IPv4, dan

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering De DrayTek Vigor AP700 beschikt tevens over een extra beveiligings functionaliteit. Namelijk MAC Filtering, hierdoor kunt u op basis

Nadere informatie