Luchthaven Lelystad, fase 1 Advie s voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luchthaven Lelystad, fase 1 Advie s voor richtlijnen voor het milieueffectrapport"

Transcriptie

1 Luchthaven Lelystad, fase 1 Advie s voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 28 november 2005 / rapportnummer

2

3 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Luchthaven Lelystad, fase 1 Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffe ctrapport over Luchthaven Lelystad, fase 1, uitgebracht aan ministerie van Verkeer en Waterstaat door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze de we rkgroe p m.e.r. Luchthaven Lelystad, fase 1, de secre tari s de voorzitter ir. I.G.M. de Bondt dr. D.K.J. Tomme l Utrecht, 28 november 2005

4

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Transport en Luchtvaart Project Regionale Luchthavens Postbus EX Den Haag Uw kenmerk Uw brief ons kenmerk DGTL/ september /Ib/lp Onderwerp doorkiesnummer Utrecht, MER luchthaven Lelystad, fase 1 (030) november 2005 Geachte mevrouw Schultz van Haegen, Met bovenstaande brief 1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid a dvies uit te brengen voor richtlijnen ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) luchthaven Lelystad, fase 1. De Commissie voor de m.e.r. zal in het advies verder worden aangeduid als de Commissie 2. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. De procedure is op 28 september 2005 van start gegaan met publicatie van de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant 3. De Commissie sluit in dit advies aan op de inhoud van de startnotitie. Het advies bespreekt uitsluitend die punten, waarbij de Commissie een andere mening is toegedaan dan we l waar naar haar me ni ng een aanvulli ng of preci seri ng noodzake li jk is. Di t advi e s is mede gebaseerd op de inspraakreacties 4 die via het bevoegd gezag zijn ontvangen. Besluitvorming Uit de startnotitie blijkt dat de ontwikkeling van de luchthaven in twee fases is opgesplitst. De voorliggende startnotitie heeft betrekking op het MER voor fase 1 en geeft een doorkijk naar fase 2. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is initiatiefnemer voor fase 1. Fase 2 kent een andere initiatiefnemer dan fase 1. Tijdens het opstellen van de startnotitie voor fase 1 was nog niet volledig duidelijk hoe de voorgenomen activiteit in fase 2 eruit zal komen te zien. Voor fase 2 zal een separate m.e.r.-procedure doorl ope n worden, waarbij de exploitant van de luchthaven als initiatiefnemer op zal treden. 1 Zie bijlage 1 voor de brief 2 Zie bijlage 2 voor de samenstelling van de werkgroep 3 Zie bijlage 3 voor kennisgeving in Staatscourant 4 Zie bijlage 4 voor overzicht inspraakreacties Postadres Postbus GH UTRECHT Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht telefoon (030) telefax (030) website

6 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de geplande ontwi kke li ngen in fase 1 en fase 2 niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit houdt in dat voor het MER in fase 1 tevens moet worden gekeken naar de voorzienbare verdere ontwikkeling, zoals neergelegd in de PKB Maastricht en Lelystad. Geef in het MER voor fase 1 aan hoe de milieueffectrapporten voor fase 1 en fase 2 zich tot elkaar verhouden. Geef tevens aan hoe de milieueffectrapporten voor fase 1 en fase 2 zich verhouden tot het MER voor de PKB Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad uit Volgens de startnotitie wordt de m.e.r-proce dure ge baseerd op he t Be sluit m.e.r (gewijzigd in 1999). De Commissie merkt op dat dit besluit inmiddels vervangen is door het Besluit m.e.r Alternatieven In het MER zullen vijf alternatieven worden besproken. Naast de referentie situatie zijn di t voor fase 1 he t planalternatief e n he t meest mi lieuvriende li jke alte rnatief. Volgens de startnotitie wordt één alternatief voor fase 2 gebaseerd op de uitgangspunten van de PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad. Het andere alternatief voor deze fase wordt gebaseerd op de meest waarschijnlijke ontwikkelingsoptie van de exploitant. De Commissie adviseert om deze laatste variant niet mee te nemen in het MER voor fase 1. Hiervoor heeft zij de volgende argumenten: - de i nitiatiefnemer voor fase 1 is niet gelijk aan de initiatiefnemer voor fase 2. Door het opnemen van de wensen van de exploitant als alternatief in fase 1, ontstaat onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen bij de ontwikkeling van de luchthaven; - het is niet zeker of de aannames die de initiatiefnemer van fase 1 maakt bij het alternatief ontwikkelingsoptie exploitant daadwerkelijk overeenkomen met de wensen van de initiatiefnemer bij fase 2 (=exploitant); - de afde ling be stuursrechtspraak van de Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat bi j de be oor de ling van de m.e.r.-plicht niet alleen naar fase 1 moe t worde n gekeken, maar tevens naar de voorzienbare verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad, zoals neergelegd in de PKB Maastricht en Lelystad 5. Voor fase 1 kan volstaan worde n met het aangeven van de maximaal mogelijke ontwikkeling voor fase 2. De initiatiefnemer voor fase 2 zal in het separaat MER aan moeten tonen dat zijn voornemen voldoet aan de randvoorwaarden uit de PKB. De Commissie heeft de onderstaande aanbevelingen bij de overige alternatieven. referentie Als referentie wordt de situatie, zoals vastgelegd in de aanwijzing van 1991, gehanteerd. De Commissie is van mening dat deze situatie als referentie kan diene n. De Commi ssie merkt hierbij wel op dat niet de hoeveelheid uitgevoerde vluchten als referentie moet di e ne n, maar de maximale mi lieuruimte i n de aanwi jzi ng van De Commissie merkt op dat de fysieke situatie op de luchthaven aangepast is sinds de nieuwe aanwijzing. De twee oude ultra light banen zijn vervangen door één nieuwe. Gezien het feit dat de bkl-contour voor de kleine luchtvaart in de aanwijzing van 2001 niet 5 citaat uit uitspraak RvS /1 d.d. 4 mei 2005 Postadres Postbus GH UTRECHT Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht telefoon (030) telefax (030) website

7 is aangepast, levert dit geen problemen op bij het beoordelen van de milieue ffe cte n te n opzichte van de referentiesituatie. Meest milieuvriendelijke alternatief (mma) Ontwikkel op basis van het planalternatief een mma. Onderzoek hoe vliegroutes geoptimaliseerd kunnen worden, zodat geluidshinder en aantasting van gebieden met een beschermingsstatus (bijvoorbeeld stiltegebieden of natuurgebieden) zo veel mogelijk bepe rkt wor dt 6. Beschrijf de mogelijkheden die de exploitant heeft om de vlootsamenste l- ling te beïnvloeden en ga na hoe groot de effecten hiervan kunnen zijn op de hinderbeleving, luchtkwaliteit en externe veiligheid 7. Verschillende insprekers geven aan dat zij hinder van sportvliegtuigjes en helikopters ondervinden 8. Ga in het MER na in hoeverre de ze overlast te rugge dronge n kan worde n. PKB De PKB geeft voor geluid de randvoorwaarden aan waaraan de toekomstige geluidscontour moet voldoen. Deze randvoorwaarde wordt niet gewijzigd. Om dat actualisatie van de i nvoerse t geen i nvloe d op he t be lei d over ge lui dsbe lasting rondom de luchthaven, kan volstaan worden met het tonen van de geluidsbelasting volgens de PKB. De Commissie adviseert om met name voor luchtkwaliteit wel na te gaan of de gegevens uit het MER bij de PKB L uchthaventerrei ne n Maastri cht e n Le lystad ge actuali seerd moe te n worde n. Voor luchtkwaliteit worden de randvoorwaarden namelijk niet gesteld in de PKB, maar in het Besluitluchtkwaliteit Ga, indien de vlootsamenstelling niet actueel is, na in hoeverre de vlootsamenstelling gevolgen heeft voor de berekende luchtkwaliteit en toon aan dat de luchtkwaliteit rondom de luchthaven voldoet aan de normen in het Besluit Luchtkwaliteit Volstaan kan worden met het weergeven van de bandbreedte waarbinnen de concentraties verontreiniging af kunnen wijken van de berekende concentraties in de PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad. In de PKB worden geen uitspraken gedaan over de effecten op bodem en waterhuishoudi ng. On danks dat de Commi ssie geen grote e ffe cte n ve rwacht, advi seert zi j om voor de volledigheid deze aspecten toch kwalitatieve te beschouwen en er bij onverwachte uitkomsten dieper op in te gaan. Zichtjaren Beschrijf de milieueffecten voor het jaar 2000; het jaar voordat de huidige aanwijzing van kracht werd. Beschrijf de effecten van alleen fase 1 voor het planjaar 2006, 2010 en 2015 en maak een doorkijk naar de jaren erna. Beschrijf de effecten van fase 1 en 2 gezamenlijk voor het jaar dat de aanwijzing n.a.v. fase 2 waarschijnlijk van kracht zal worden en de realisatie gereed is en geef in stappen van vijf jaar een doorkijk naar de jaren erna (tot 2015). 6 In vele inspraakreacties w ordt hierom gevraagd. 7 Zie ook onder andere inspraakreacties 6, 11, 113, 124, 324, 438, 508, Zie ook onder andere inspraakreacties 23, 41, 68, 73, 80, 87, 225, 263,329,330,357,364,395, 429, 540, 541 Postadres Postbus GH UTRECHT Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht telefoon (030) telefax (030) website

8 Milieuaspecten Voor de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid a dviseert de Commissie om gebruik te maken van helder kaartmateriaal en contouren weer te geven van geluidsbelastingen, eventuele overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen en plaatsgebondenrisico s en groepsrisico s. In de startnotitie is aangegeven dat voor het bepalen van het aantal woningen binnen deze contouren uitgegaan wordt van het woningbestand uit 2001 (of recenter indien beschikbaar). Aangeraden wordt om ook rekeni ng te houden met woonwijken die na 2001 zijn opgeleverd 9. Verder heeft de Commissie wat de ze aspe cten be treft geen aanvulli nge n op he tgeen i n de startnoti tie staat ve rme ld. Geef in het MER een kwalitatieve beschouwing van de cumulatie van geluid van het luchtverkeer in de omgeving van de luchthaven (aanvliegroute en wachtgebied voor Schiphol, helikopters van defensie, vliegverkeer van luchthaven Lelystad) 10. Geef in het MER op een kaart aan welke beperkingen de geluidsbelasting en risico s leggen op de ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland (vrijwaringszones). Ga tevens in op de hoogtebeperkingen rondom de luchthaven. Maak een analyse van de verkeerskundige effecten van de voorgenomen activiteit en van de ontwikkelingen in fase 2. Ga in op herkomst en bestemming van het verkeer en geef de eventuele knelpunten aan in de verkeersafwikkeling ten gevolge van fase 1 en fase Ga na of fase 1 en/of fase 2 gevolgen heeft voor (een) Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied(en) of natuurmonument in of rondom Flevoland. Indien dit het geval is, moet het stappenplan doorlopen worden op gron d van artikel 19a en volgende uit de Natuurbeschermingswet 12. Ga tevens na wat de gevolgen zijn voor de provinciale ecologische hoofdstructuur. Hoofdpunten De Commissie is van mening dat geluid, luchtkwaliteit en eventuele aantasting van de natuur de hoofdpunten zijn in het MER. 9 Zie ook onder andere inspraakreacties 59, 268, 424, 462, 465, 503, In vele inspraakreacties wordt gewezen op de geluidshinder door vliegverkeer, dat niet van luchthaven Lelystad afkomsti g i s 11 In vele inspraakreacties wordt hierom gevraagd. 12 Zie ook inspraakreactie 74 Postadres Postbus GH UTRECHT Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht telefoon (030) telefax (030) website

9 BIJLAGEN bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Luchthaven Lelystad, fase 1 (bijlagen 1 t/m 4)

10 BIJLAGE 1 Brief van het bevoegd gezag d.d. 20 september 2005 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

11 BIJLAGE 2 Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 188 d.d. 28 september 2005

12 BIJLAGE 3 Projectgegevens Initiatiefnemer: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bevoegd gezag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van VROM Besluit: De Raad van State heeft geoordeeld dat bij het beoordelen of fase 1 van de ontwikkeling van de luchthaven tevens gekeken moet worden naar voorzienbare verdere ontwikkeling, volgens de PKB Maastricht en Lelystad en dat de samenhangende activiteit (ontwikkeling tot Business Airport ) m.e.r.- plichting is. De ui tspraak houdt i n dat de be sli ssing op be zwaar inzake de aanwijzing is vernietigd. Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: n.v.t. Activiteit: De gefaseerde ontwikkeling van luchthaven Lelystad tot business Airport. Het MER heeft betrekking op fase 1 (= huidige aanwijzing) en zal ingaan op de maximaal mogelijke, toekomstige ontwikkeling. In fase 2 zal de exploitant optreden als initiatiefnemer en zal meer in detail worden ingegaan op groeimogelijkhe de n. Procedurele gegevens: kennisgeving startnotitie: 28 september 2005 richtlijnenadvies uitgebracht: 28 november 2005 Bijzonderhe den: In het MER moet aangegeven worden hoe de twee fase van de ontwi kke li ng van de luchthave n zich onde rling e n me t de PKB Maastri cht en Lelystad verhouden. De Commissie adviseert om in het MER voor fase 1 geen aandacht te schenken aan de meest waarschijnlijke ontwikkelingsoptie van de exploitant. De initiatiefnemer voor fase 1 is immers niet gelijk aan de initiatiefnemer voor fase 2. Dit kan leiden tot onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de verschi lle nde partije n. He t i s te ve ns niet zeker of de aannames die de initiatiefnemer van fase 1 maakt bij het alternatief ontwikkelingsoptie exploitant daadwe rke li jk ove reenkome n me t de we nsen van de i ni tiatiefnemer bij fase 2. De Raad van State stelt expliciet dat bij de beoordeling van de m.e.r.-plicht niet alleen naar fase 1 moet worden gekeken, maar tevens naar de voorzienbare verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad, zoals neergelegd in de PKB Maastricht en Lelystad 13. Voor fase 1 kan volstaan worden met het aangeven van de maximaal mogelijke ontwikkeling voor fase 2. De initiatiefnemer voor fase 2 zal in het separaat MER aan moeten tonen dat zijn voornemen voldoet aan de randvoorwaarden uit de PKB. De hoofdpunten in het MER zijn geluid, luchtkwaliteit en eventuele aantasting van de natuur. 13 citaat uit uitspraak RvS /1 d.d. 4 mei 2005

13 Samenstelling van de werkgroep: dr. i r. M.M. Boone drs. A.L. de Jong dr. D.K.J. Tomme l (voorzitter) Secretaris van de werkgroep: ir. I.G.M. de Bondt

14 BIJLAGE 4 Lijst van inspraakreacties en adviezen nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r. 1. P.R. Postma Lelystad 2. Anoniem 3. Anoniem 4. Club van Omwonenden Lelystad Lelystad Aiport 5. F.A.M. Verstraelen Zeewolde eensluidende reacties 7. Anoniem 8. Anoniem 9. J.M. Strikkers Lelystad 10. Anoniem 11. Anoniem 12. R.F. van Dijk Zeewolde 13. P.W. Visser Lelystad 14. A.C.D.M. Harte Zeewolde 15. M. Postma Lelystad eensluidende reacties 17. C.M. van Walsbeek Zeewolde S.R. van Walsbeek-Baars Zeewolde 19. Anoniem 20. ing. P.J. Slot Zeewolde 21. Basisscholen De Regenboog en het Zeewolde Mozaiek 22. Anoniem 23. S.T. Meurs Lelystad eensluidende reacties 25. P.H. Everhardus en P.J. Everhardus-Eriks Lelystad 26. A. de Vries-De Vries Lelystad 27. W. Engelen Lelystad 28. A.L. Hoekstra Lelystad 29. A. Hottentot Lelystad 30. S. Hottentot Lelystad 31. Bos Lelystad 32. E. Kramer Lelystad-Haven 33. Heemskerk Swifterbant 34. L.A.M. Grebe Heijdra Lelystad 35. A. van der Krogt Lelystad 36. T. van der Veen-Hendriks Lelystad 37. W. Lankhoorn Lelystad 38. I.L. Bokelmann Lelystad 39. G.M. van Eeren Lelystad 40. G. Eijkelenboom Lelystad 41. RDW Zoetermeer eensluidende reacties 43. A.J. Smit Biddinghuizen

15 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r. 44. P. Groen Lelystad 45. S. Brink en L. Gernaat Lelystad 46. C.A.M. Hess-Berkvens Lelystad 47. F.E. Lendrink Lelystad 48. J. Koenders Lelystad 49. Poeze Lelystad 50. G.J. Brouwer Lelystad 51. A.C.L. Dosse Lelystad 52. H.A. Jansen Lelystad 53. F.J.M. Riele Biddinghuizen 54. R. van der Jagt Biddinghuizen 55. H.R. Breeveld Lelystad 56. M. Roest-Kleinjan Lelystad 57. A.D. Roest Lelystad 58. P.J. Borsch Lelystad 59. Stichting woningbouw harmonisch Lelystad leven Lelystad eensluidende reacties Lelystad 61. Anoniem 62. Anoniem 63. Anoniem 64. Anoniem 65. Anoniem 66. Anoniem 67. Anoniem 68. J. Broekman Dronten 69. C. Klein Lelystad eensluidende reacties Lelystad 71. A. van Dijk Lelystad 72. N. Lamme Lelystad 73. Stichting Milieugroep Dronten Biddinghuizen 74. Staatsbosbeheer Driebergen- Rijsenberg 75. N. Roos Lelystad 76. J.G. Dekker Lelystad 77. Wildschut, A.J. Lelystad 78. Dummer, G.H. 79. Anoniem 80. Beveren, P.J. van Lelystad 81. Anoniem 82. Wassink, B.G. Lelystad 83. Anoniem 84. Anoniem 85. Anoniem 86. Anoniem 87. Anoniem 88. Anoniem 89. drs. A.A de Wijn Zeewolde 90. R.E. Zijl Zeewolde 91. Anoniem 92. The Office Opleidingen, Zeewolde

16 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r. 93. Anoniem 94. G. Busscher Lelystad 95. Jaktoer, J. Lelystad 96. Wasili - Stap, drs. L. Lelystad 97. Schouw, van der Lelystad 98. W. Mets, Lelystad 99. P.M. Patings, Lelystad 100. M.L. Maan Zeewolde 101. D.Z. van der Kamp Zeewolde 102. J. van der Roest Lelystad 103. F.S. Spronkers Lelystad 104. J. Spronkers Lelystad 105. Anoniem 106. C.T.J. van der Heiden Lelystad 107. P.J. Farenhorst Lelystad 108. A.J. Immel Lelystad 109. N. ten Wolde Lelystad 110. H. Vos Lelystad 111. Lelystad Airport Lelystad 112. Provincie Flevoland Lelystad 113. Anoniem 114. J.G.C. Buys, Lelystad 115. J. Stoffers Lelystad 116. J.L. de Jonge Lelystad 117. F. de Jonge Lelystad 118. W. Beerendonk Lelystad 119. J. van Loenen Lelystad 120. H.C.F. de Boer Lelystad 121. C.J. Kruse Lelystad eensluidende reacties ontvangen 123. R. de Jong Dronten eensluidende reacties ontvangen 125. M.A. Peen Lelystad 126. Anoniem Anoniem 128. H. Van Os Lelystad 129. J. Reesink en H.P.M. de Boer Lelystad 130. C.J. Acda Lelystad 131. L. Hoekstra Lelystad 132. M. Muller Lelystad 133. S.Kuiper Dronten 134. J.A.J.J. Moraal en S.F. Moraal Dronten Fraterman 135. C. Schmidt en G.J. Schmidt- Lelystad Gerritse 136. P. Honig Lelystad 137. L. Verschoor Lelystad 138. A. Gijsen Lelystad 139. N. Karels Lelystad

17 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r H.A.M. Habers Lelystad 141. S.A.L. de Molenaar Lelystad 142. D. Zirkzee Lelystad 143. M. Bekkers Lelystad 144. Vervallen 145. namens Belangenvereniging Almere Almere Hout: L.J.A. Damen) 146. C. Karels Lelystad 147. Anoniem 148. M. van de Water Lelystad 149. Anoniem 150. J. van der Veen Dronten 151. Anoniem 152. S.W. Wilkosz Lelystad 153. M.A. Kalmeijer Zeewolde 154. G.H. Kip Harderwijk 155. S.H. Hosper Lelystad 156. M. Grave Lelystad 157. A.H.E. Campmans Lelystad 158. P.L. Baaten Lelystad 159. H.H.W. de Beer Lelystad eensluidende reacties ontvangen 161. Anoniem 162. A.M. Apeldoorn Lelystad 163. A.A.C. de Wit Lelystad 164. Anoniem 165. E. van Maaren Lelystad 166. Anoniem 167. Anoniem 168. R.A. Bussen Lelystad 169. M. Bant Zeewolde 170. F.M. Joor Lelystad 171. E. Budding Lelystad 172. Triple-U ds BV Lelystad 173. Van der Kaay Training en Advies Zeewolde 174. M.C. Bernhard, Lelystad 175. L.J.G. Leus Lelystad 176. R. van Gerven Lelystad 177. Anoniem 178. Anoniem 179. Anoniem 180. E.J. van de Streek Lelystad 181. M. van Amersfoort Lelystad 182. Anoniem 183. Human Resource and Coaching, Lelystad 184. R.A. Perdaems Spijkenisse 185. R. van der Valk Lelystad 186. Anoniem 187. K. Weerdmeester Lelystad 188. Anoniem

18 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r M.J.M.C. Zeguers Elsendorp 190. P. van Egmond Dronten 191. A. Broertjes Lelystad 192. J. van der Veen Lelystad 193. A. Ruijtenberg Lelystad 194. A. de Jong Lelystad 195. R. Rodenhuis Zeewolde 196. A.B. Rodenhuis Warnaar Zeewolde 197. Anoniem 198. Anoniem 199. Anoniem 200. Stichting de Groene Oostrand Lelystad 201. H.E.A.M. van Vugt Lelystad 202. P.A. Meerbeek Zeewolde 203. B.P.S.A. Ovaa Lelystad 204. M.L. de Rooy Lelystad 205. Anoniem 206. Anoniem 207. S. van Rossum Almere 208. J.A.M. Rooze Lelystad 209. J.P. Wieling Almere 210. R.H. Stalman Zeewolde 211. M.A. Govaers Zeewolde 212. Anoniem 213. W. Zellenrath Lelystad 214. S.A.M.E. van Son Lelystad 215. R. Boerrigter Lelystad 216. Anoniem 217. L. Brouwer Harderwijk 218. Vervallen 219. Anoniem 220.,J.H.A.M. Verbraaken Lelystad 221. M.W.J.H. Kievits Lelystad 222. S.M.J. Verbraaken Lelystad 223. H. Bergsma Lelystad 224. Y.M.A. Ronsdorf Lelystad 225. ing. R. Spaander Dronten 226. Anoniem 227. Anoniem 228. Anoniem 229. J.M. Jagerman Dronten 230. prof. J. de Jong Lelystad 231. T.W.F. Vermeulen Lelystad 232. J.P. Houtzager Zeewolde 233. Anoniem 234. Anoniem 235. Anoniem 236. C.H. Ekker-Steeg Lelystad 237. B. Pruijn Lelystad 238. Anoniem

19 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r Anoniem 240. Anoniem 241. A.G.B. Endeveld en P. de Brie Lelystad 242. drs. G.H.G. Lambrechts Lelystad 243. J.J. Harkema Lelystad 244. Anoniem 245. E. Bijvank Lelystad 246. B. Breugom en E. Etmans Lelystad 247. P. Bouwmeester Lelystad 248. M.J. Wagt Lelystad 249. M. Schaap Lelystad 250. Anoniem 251. A.M. Mur Lelystad 252. E. Pruijs Lelystad 253. F.J. Kroon Lelystad 254. Anoniem 255. W.F. Luijpers Lelystad 256. W. Kalshoven Lelystad 257. C.C. Bras Lelystad 258. Anoniem 259. P.C.J. Cassé Lelystad 260. R. van Toor Biddinghuizen 261. G. de Leeuw Lelystad 262. M. Timmerman Lelystad 263. R.A.F. Wintershoven Lelystad 264. F. van Tongeren Lelystad 265. Anoniem 266. W. Dijkstra Zeewolde 267. J. Baars Zeewolde 268. T. Dam, LELYSTAD Lelystad 269. J. Groenhof Zeewolde 270. Anoniem 271. Anoniem 272. M. de Boer Zeewolde 273. R.H.G. Kok Lelystad 274. J. Kok-Pastoor Lelystad 275. H.E. Kriek Lelystad 276. B.N.M. Kriek-Tubbing Lelystad 277. Anoniem 278. A.K. de Lange en J.J. Loijenga Lelystad 279. Anoniem 280. Anoniem 281. Anoniem 282. E.C.D. van den Ban Lelystad 283. Anoniem 284. Anoniem 285. Anoniem 286. W.R. Kiljan Zeewolde 287. M.Landman-Westerink Dronten 288. P.C. Koppers Lelystad

20 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r W. de Valk Lelystad 290. J. Verdonk Lelystad 291. F.W. Meijer Lelystad 292. A. Reijerse Zeewolde 293. J. Schoone Lelystad 294. Anoniem 295. J.A.W.N. Meerens en Louman Lelystad 296. Anoniem 297. Anoniem 298. Anoniem 299. R.M. Heijman Lelystad 300. E.J.W. Heijman-Kiepe Lelystad 301. T. Nuijten Lelystad 302. E.A. van der Gert Lelystad 303. P.J. Hess Lelystad 304. S.J. Brantenaar Lelystad 305. H.G. Steenbeek Lelystad 306. Anoniem 307. Anoniem 308. Anoniem 309. Anoniem 310. K.Eling Lelystad 311. G.Numan Harderwijk 312. N. Schaefers Lelystad 313. P. Maliangkay Lelystad 314. K. van der Veen Lelystad 315. Anoniem 316. S.V. Belt Dronten 317. J. van Ramselaar Zeewolde 318. Anoniem 319. A.M.W. de Harde Lelystad 320. Anoniem 321. H. Geutjes Lelystad 322. Anoniem 323. R. Doorman Lelystad 324. Anoniem 325. Anoniem 326. M. Butterman Lelystad 327. R.N. Bogaard Lelystad 328. J. Dieters Lelystad 329. Anoniem 330. M. Duiveman Lelystad 331. M.F. Pelgrom Lelystad 332. H.F. van den Berg Lelystad 333. I. van den Berg Lelystad 334. ing. W.P. Noordam Lelystad 335. W.D. van der Lee Lelystad 336. M.G.E. Steijn Lelystad 337. Vervallen 338. B. Vos Lelystad

21 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r ing. E.C. Hoogerheijde Lelystad 340. J.M. Bergman Lelystad 341. W. Overeem Lelystad 342. V.D.R. Didden Lelystad 343. P.J. Swagemakers Lelystad 344. Anoniem 345., T.M. Cecere Lelystad 346. R. Göbel Lelystad 347. L. Woltman Lelystad 348. M.G.J. Tacken Lelystad 349. H. van Gunst Lelystad 350. Anoniem 351. A. Lourens Dronten 352. Vervallen 353. C. Mur Lelystad 354. N. Runge Lelystad 355. Anoniem 356. D.A. van Dusseldorp Lelystad 357. W.J. van Nijkerk Zeewolde 358. Anoniem 359. drs. J.H. Simons Lelystad 360. E.I. Komar Lelystad 361. Anoniem 362. Houthoff Buruma namens: ANWB Den Haag Test- en Trainingscentrum VOF 363. Van den Biesen Advocaten namens: Stichting Natuur en Milieu Flevoland 364. C.P.M. de Waal Lelystad 365. A.F.J.C. Janbroers Lelystad 366., T.P.J. Dingjan Lelystad 367. G. Groen Lelystad 368. Vervallen 369. Anoniem 370. J.N. Heesen-Tammes Lelystad 371. A.M.J. Dekker Lelystad 372. Anoniem 373. E.A. Rietman Lelystad 374. L. van Hemert Lelystad 375. Anoniem 376. drs. R.E. Hoekendijk mede namens Lelystad Biologisch-Dynamische tuinderij De Stek Lelystad-Noord 377. P.A.A. Slob Zeewolde 378. Anoniem 379. Anoniem 380. M.W. Anemaet-Pieterse Dronten 381. C.H. van Dam Lelystad 382. Belangenvereniging Kopers en Lelystad Bewoners Flevo Golf Resort 383. P.R.C.M. Heirbaut Lelystad 384. W. Zigterman Lelystad

22 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r J.A.M. Gommers Lelystad 386. S.Heerkens Lelystad 387. H. Beek Swifterbant 388. D.Harpenslager Lelystad 389. M.H.J. Wullems Lelystad 390. B. Omerzu Harderwijk 391. C.Steur Zeewolde 392. L.M. Scheepers Zeewolde 393. Anoniem 394. D. Kleijn Lelystad 395. Anoniem 396. A.F. Karseboom Lelystad 397. P. Roskam Lelystad 398. J.J. van Tongeren 399. Anoniem 400. Anoniem 401. Anoniem 402. Anoniem 403. W.D. Hoetmer Lelystad 404. Anoniem 405. L.A. Viergever Harderwijk 406. Anoniem 407. ing. R. Wassili Lelystad 408. Anoniem 409. E.Lenior Lelystad 410. A.J. Hagen Lelystad 411. A.J. Oudshoorn Lelystad 412. Anoniem 413. Anoniem 414. B.Schoorel Lelystad 415. Anoniem 416. T.A.M. de Bruyn Zeewolde 417. C.D.M. Nederpelt Zeewolde 418. P.J. Sparreboom Lelystad 419. Anoniem 420. J.P. Algra Lelystad 421. G.M.M. Graaf-Waanders Zeewolde 422. drs. N. Eikelboom Lelystad 423. P.A. Valk Lelystad 424. Anoniem 425. Anoniem 426. C.A. Smits Lelystad 427. T.J.N. Wagemaker Zeewolde 428. Anoniem 429. F.A.N. van Alebeek Lelystad 430. G.S. Veltkamp Lelystad 431. A.R.G. de Ruijter Lelystad 432. J. Evers Zeewolde 433. Anoniem 434. K.F. Zigterman - de Ruijter Lelystad

23 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r M.E. Thoomes-van der Sluis Zeewolde 436. K. Besamusca Lelystad 437. Anoniem 438. Anoniem 439. Anoniem 440. Anoniem 441. Anoniem 442. I.C. Kruiper-Postuma Zeewolde 443. H. van Vulpen Zeewolde 444. A.N. Dijk Lelystad 445. J.A.M. Rooze Lelystad 446. Anoniem 447. Anoniem 448. Haan, A.S. Lelystad 449. N.Dijkshoorn Lelystad 450. K.F. Oosterbaan Lelystad 451. Anoniem 452. A.S. Blotenburg Zeewolde 453. Anoniem 454. W. Hijmissen Lelystad 455. W.J. van Harten Lelystad 456. Anoniem 457. C.E.D. Endeveld Lelystad 458. D. Endeveld en B. Endeveld Lelystad 459. A.H. Oldenburg Lelystad 460. E.A.A. van der Woude Lelystad 461. Anoniem 462. D.P. Clement Lelystad 463. H.C.J. Veenink Zeewolde 464. H.T.J.P. Velema Lelystad 465. R.P.J. de Kleijn Lelystad 466. Anoniem 467. J.L. Arnoys Lelystad 468. Anoniem 469. D.M.R. Kenter Lelystad 470. Anoniem 471. A.W.H.J. van der Avoird Zeewolde 472. Anoniem 473. Anoniem 474. Anoniem 475. J.J. de Kroon Zeewolde 476. M.S. de Kroon Zeewolde 477. Janssen, M.C. Lelystad 478. Anoniem 479. M.P.J. Doorn Lelystad 480. A.D. Hottinga Lelystad 481. A. Brouwer Harderwijk 482. A.C.C. Titulaer Lelystad 483. W.J. Alting Lelystad 484. Anoniem

24 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r P.B.G.M. Belt, Dronten 486. C.E.L. Hutten Zeewolde 487. H. de Jonge Zeewolde 488. G.Hardeman Lelystad 489. Active CRM Support Lelystad 490. M.J.M. Wisman Zeewolde 491. A.A.A.M. Brussee-van den Broek Lelystad 492. S. Brussee Lelystad 493. C. de Meij Zeewolde 494. E.M. Nooij-Nak Lelystad 495. drs. J.J. Kleibergen Lelystad 496. Anoniem 497. C.A.M. Berkvens Lelystad 498. J. van der Schaaf-Sterker en Zeewolde A. en L. van der Schaaf 499. R.H. Rison Lelystad 500. Anoniem 501. Y. Harmsen Lelystad 502. H. van der Lubben Lelystad 503. M.N.H. van Kalken Lelystad 504. D. Brom Lelystad 505. R. Geuther Lelystad 506. CMS Derks Star Busmann, namens: Arnhem LSOP, Politie Onderwijs- en Kenniscentrum 507. Nationale Makelaar B.V. Lelystad 508. drs. G.F. Lörtzer Rijswijk 509. R.Huntelerslag Lelystad 510. L. van Kooten en M. van Kooten- Lelystad Nijveld 511. D.P. Koudijs-Bronsgeest Lelystad 512. K.W. Klos Zeewolde 513. F. Wever-Bronsgeest Lelystad 514. J. Janssen-Visser Lelystad 515. J.A. van de Belt 516. J.N. Schipper 517. Milieudefensie Lelystad, Lelystad 518. Dekkers Zeewolde 519. A.H.M. de Winter Dronten 520. E.I.M. Broekman Dronten eensluidende reacties, ontvangen 522. H. Scheepers-Nikkels Zeewolde 523. L. IJzerman-de Meulmeester Swifterbant 524. J.J. Hollander Lelystad 525. C.K. van Daalen Lelystad

25 nr. persoon of instantie plaats datum van ontvangst Cie. m.e.r L. van der Burg en W. van der Lelystad Burg 527. Offerman Lelystad 528. I.Offerman-van Dijk Lelystad 529. B.E. Visscher Lelystad 530. R.A. Sieverts Lelystad eensluidende reacties ontvangen 532. Kamer van Koophandel Flevoland Lelystad 533. C. Baltus en F. Baltus Lelystad 534. Gemeente Zeewolde Zeewolde 535. W.E.J. Postma Lelystad 536. H.C. Faber Lelystad 537. drs. H. van Swigchem Lelystad eensluidende reacties ontvangen 539. ing. J. Hartman-Enderink, Lelystad 540. J.S. Cos Lelystad 541. R. Senneker de Klerk Lelystad 542. J. van de Wardt Dronten 543. L. Vos-de Wiel Lelystad 544. Veldkamp Swifterbant 545. M.A. Schumacher Dronten 546. R.J.H. Koopman Lelystad 547. M.Vos Lelystad 548. T. van Hensbergen Lelystad 549. M. de Wreede Lelystad eensluidende reacties ontvangen 551. M. van Hulten Lelystad 552. F.O. van Leeuwen Swifterbant 553. N. Butterman en S.M. Butterman - Zeewolde Linders 554. Gemeente Lelystad Lelystad 555. J. du Pau Lelystad 556. U.V. Bertram - Sulzer Lelystad 557. A. Bakker Lelystad 558. W. de Lange Lelystad 559. A.A. Baars - Jaarsveld Lelystad 560. J.D. Hopmans Lelystad eensluidende reacties ontvangen 562. E. Vermeulen 563. Vervallen eensluidende reacties ontvangen 565. B. van Lier Lelystad 566. M. Hekker en L.A.J. Hekker Lelystad 567. N.F. Abcouwer en J.P.R. de Haan Lelystad 568. J. Jacobs Lelystad eensluidende reacties ontvangen eensluidende reacties ontvangen 571. P.M. Voogt Lelystad 572. H. Berteling Lelystad 573. E. van den Berg Lelystad

Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 19 maart 2004 / rapportnummer 1403-30 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgaswinning D12-A Noordzee

Nadere informatie

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport 29 maart 2006 / rapportnummer 1637-46 Aanvullend advies voor richtlijnen

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 april 2004 / rapportnummer 1411-21 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking De Blocq van Kuffeler-Nijkerkersluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 mei 2005 / rapportnummer 1478-40 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkversterking De Blocq

Nadere informatie

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 augustus 2005 / rapportnummer 1438-61 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter

Nadere informatie

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 september 2004 / rapportnummer 1366-069 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam

Nadere informatie

Varkenshouderij Jaspers te Boven-Leeuwen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Jaspers te Boven-Leeuwen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Jaspers te Boven-Leeuwen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2006 / rapportnummer 1554-63 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Varkenshouderij

Nadere informatie

Golfbaan Het Rijk van Nijmegen, gemeente Groesbeek Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport

Golfbaan Het Rijk van Nijmegen, gemeente Groesbeek Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Golfbaan Het Rijk van Nijmegen, gemeente Groesbeek Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport 4 september 2006 / rapportnummer 1600-75 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Groe sbeek Postbus

Nadere informatie

Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanpak Stationsgebied Utrecht, locatie Holland Casino Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 mei 2004 / rapportnummer 1307-208 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanpak Stationsgebied

Nadere informatie

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 augustus 2010 / rapportnummer 2274-99 1. Aanvullend oordeel De Commissie voor de m.e.r. heeft op 10

Nadere informatie

Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 juni 2007 / rapportnummer 1916-33 Advies over het milieueffectrapport Structuurplan Over de Maas Advies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 april 2006 / rapportnummer 1715-14 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Herinrichting

Nadere informatie

Stoken van biomassa in de centrale Harculo in Zwolle Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Stoken van biomassa in de centrale Harculo in Zwolle Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Stoken van biomassa in de centrale Harculo in Zwolle Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 augustus 2004 / rapportnummer 1443-20 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 mei 2007 / rapportnummer 1357-88 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Advies

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 juli 2005 / rapportnummer 1350-104 Gemeenteraad van Zwolle Postbus 10007 8000 GA ZWOLLE uw kenmerk uw brief ons

Nadere informatie

Oprichting Warmtekrachtcentrale PerGen VOF te Pernis

Oprichting Warmtekrachtcentrale PerGen VOF te Pernis Oprichting Warmtekrachtcentrale PerGen VOF te Pernis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 juni 2005 / rapportnummer 1392-51 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG

Nadere informatie

Gaswinning Noordzee blok K17 Advies inzake het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht

Gaswinning Noordzee blok K17 Advies inzake het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht Gaswinning Noordzee blok K17 Advies inzake het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht 19 juli 2004 / rapportnummer 1437-22 Advies inzake het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht Gaswinning Noordzee

Nadere informatie

Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 april 2005 / rapportnummer 1414-68 Het bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Woningbouwlocatie "De Draai" Heerhugowaard Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Woningbouwlocatie De Draai Heerhugowaard Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Woningbouwlocatie "De Draai" Heerhugowaard Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 maart 2004 / rapportnummer 1360-61 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Woningbouwlocatie "De Draai"

Nadere informatie

Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving

Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-stadion en omgeving Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 6 maart 2007 / rapportnummer 1862-46 Gemeenteraad van de gemeente Breda Postbus 3920 4800 DX

Nadere informatie

Woningbouwlocatie Bangert en Oosterpolder Toetsingsadvies over de Actualisatienota MER Bangert en Oosterpolder

Woningbouwlocatie Bangert en Oosterpolder Toetsingsadvies over de Actualisatienota MER Bangert en Oosterpolder Woningbouwlocatie Bangert en Oosterpolder Toetsingsadvies over de Actualisatienota MER Bangert en Oosterpolder 20 juni 2005 / rapportnummer 1256-135 Toetsingsadvies over de Actualisatienota MER Woningbouwlocatie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 mei 2007 / rapportnummer 1490-82 Gemeenteraad van Coevorden Postbus 2

Nadere informatie

Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 16 juni 2005 / rapportnummer 1600-41 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport uitbreiding

Nadere informatie

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer 2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 24 juni 2004 / rapportnummer 1314-154 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 maart 2007 / rapportnummer 1805-63 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam d.t.v. DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Winning van aardolie uit de blokken P8a en P9a/b Nederlands Continentaal Plat door Chevron Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Winning van aardolie uit de blokken P8a en P9a/b Nederlands Continentaal Plat door Chevron Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Winning van aardolie uit de blokken P8a en P9a/b Nederlands Continentaal Plat door Chevron Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 2 mei 2007 / rapportnummer 1895-20 Ministerie van Economische

Nadere informatie

Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 maart 2005 / rapportnummer 1186-104 Gedeputeerde Staten van Utrecht

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 maart 2007 / rapportnummer 1703-50 Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Uitbreiding Vleeskuikenhouderij aan de Druisdijk 9b te Alphen(NB) Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport

Uitbreiding Vleeskuikenhouderij aan de Druisdijk 9b te Alphen(NB) Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Uitbreiding Vleeskuikenhouderij aan de Druisdijk 9b te Alphen(NB) Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport 21 augustus 2006 / rapportnummer 1467-77 College van burgemeester en wethouders gemeente

Nadere informatie

Ontwikkeling Cape Holland Willemsoord te Den Helder Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Ontwikkeling Cape Holland Willemsoord te Den Helder Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Ontwikkeling Cape Holland Willemsoord te Den Helder Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 29 november 2004 / rapportnummer 1470-31 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter, Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 augustus 2004 / rapportnummer 1438-44 Aan de gemeenteraad van gemeente Amsterdam Postbus 202 1000

Nadere informatie

Stadshaven Entrepothaven Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Stadshaven Entrepothaven Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling Stadshaven Entrepothaven Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling 27 mei 2004 / rapportnummer 1433-12 Advies voor de m.e.r.-beoordeling over Stadshaven Entrepothaven Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Fun City te Bergen op Zoom Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Fun City te Bergen op Zoom Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Fun City te Bergen op Zoom Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 8 april 2004 / rapportnummer 1413-42 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Fun City te Bergen op Zoom Advies

Nadere informatie

RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE ZUID. provincie H o L L A N D

RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE ZUID. provincie H o L L A N D RICHTLIJN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE RICHTLIJNEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT AARDGASGESTOOKTE STEG-CENTRALE INTERGEN IN RIJNMOND TE PERNIS provincie H o L L A N D ZUID RICHTLIJNEN VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT

Nadere informatie

Hermitage Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Hermitage Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Hermitage Amsterdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 6 april 2004 / rapportnummer 1414-34 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Hermitage Amsterdam Advies op grond van

Nadere informatie

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 december 2006 / rapportnummer 1489-118 Gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR HOORN uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 februari 2007 / rapportnummer 1757-126 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Thermische

Nadere informatie

Aanwijzing Maastricht Aachen Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanwijzing Maastricht Aachen Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanwijzing Maastricht Aachen Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 juli 2004 / rapportnummer 1184-123 Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.a.v. mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Staatssecretaris

Nadere informatie

Structuurplan Stationsgebied Utrecht Advies over de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB)

Structuurplan Stationsgebied Utrecht Advies over de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) Structuurplan Stationsgebied Utrecht Advies over de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) 20 oktober 2005 / rapportnummer 1649-13 Advies over de reikwijdte en het

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Golfbaan Park Zaarderheiken Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Golfbaan Park Zaarderheiken Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Golfbaan Park Zaarderheiken Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 juni 2005 / rapportnummer 1387-78 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Golfbaan Park Zaarderheiken Venlo Advies

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Winning van aardgas in blok M7 gelegen in het Nederlandse deel van het continentaal plat Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 januari 2008 / rapportnummer 2017-19 1. HOOFDPUNTEN VAN

Nadere informatie

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 Toetsingsadvies over de 2e aanvulling van het geactualiseerde milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Kersten, Boxmeer en de aanvulling daarop 27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 1.

Nadere informatie

Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 februari 2009 / rapportnummer 1609-38 OORDEEL OVER HET MER Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft het voornemen om doorstroming

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 november 2007 / rapportnummer 1942-41 1. OORDEEL OVER HET MER City v.o.f. (initiatiefnemer) heeft het voornemen om het City Theater

Nadere informatie

Meestoken van biomassa Centrale Gelderland in Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport

Meestoken van biomassa Centrale Gelderland in Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Meestoken van biomassa Centrale Gelderland in Nijmegen Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport 19 januari 2007 / rapportnummer 1607-106 Gedeputeerde Staten van Gelderland Dienst Milieu en Water

Nadere informatie

Bedrijventerrein Seingraaf te Duiven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Bedrijventerrein Seingraaf te Duiven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Bedrijventerrein Seingraaf te Duiven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 april 2005 / rapportnummer 1055-117 Gemeenteraad van Duiven Postbus 6 6920 AA DUIVEN uw kenmerk

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juli 2008 / rapportnummer 1444-70 1. OORDEEL OVER HET MER Zodiac Zoos heeft het voornemen het huidige dierenpark De Wissel binnen de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2010 / rapportnummer 1330-351 Oordeel over het MER De gemeente Maastricht gaat

Nadere informatie

Containertransferium Alblasserdam

Containertransferium Alblasserdam Containertransferium Alblasserdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 8 december 2009 / rapportnummer 2329-39 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Containerterminal Alphen aan den Rijn/ Aanpassing N207 Noord Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Containerterminal Alphen aan den Rijn/ Aanpassing N207 Noord Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Containerterminal Alphen aan den Rijn/ Aanpassing N207 Noord Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 3 april 2007 / rapportnummer 1318-154 Gemeenteraad Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 september 2011 / rapportnummer 2418 89 1. Oordeel over het MER De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam

Nadere informatie

Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2010 / rapportnummer 2142-47 1. OORDEEL OVER HET MER Dienst Landelijk Gebied Groningen (DLG) heeft het voornemen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Baanverlenging Groningen Airport Eelde Advies van de Commissie m.e.r. over de aanvullende milieu-informatie

Baanverlenging Groningen Airport Eelde Advies van de Commissie m.e.r. over de aanvullende milieu-informatie Baanverlenging Groningen Airport Eelde Advies van de Commissie m.e.r. over de aanvullende milieu-informatie 1 juli 2005 / rapportnummer 512-234 Aan de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat M.H.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN

Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN Aanvullend toetsingsadvies over de samenvatting van het milieueffectrapport 30 juli 2008 / rapportnummer 1840-230 OORDEEL OVER

Nadere informatie

Thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) en andere afvalstoffen in de Eemshaven door Theo Pouw B.V.

Thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) en andere afvalstoffen in de Eemshaven door Theo Pouw B.V. Thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) en andere afvalstoffen in de Eemshaven door Theo Pouw B.V. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 maart 2006 / rapportnummer

Nadere informatie

Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling

Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling 17 juni 2004 / rapportnummer 1432-23 Advies voor de m.e.r- beoordeling Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling Strand Horst, uitgebracht aan het

Nadere informatie

Biomassa-energiecentrale Afvalverwerking Rijnmond te Rozenburg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Biomassa-energiecentrale Afvalverwerking Rijnmond te Rozenburg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Biomassa-energiecentrale Afvalverwerking Rijnmond te Rozenburg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 oktober 2006 / rapportnummer 1675-55 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509

Nadere informatie

Modificatie Hoge Flux Reactor te Petten Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Modificatie Hoge Flux Reactor te Petten Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Modificatie Hoge Flux Reactor te Petten Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 mei 2004 / rapportnummer 1204-110 Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door

Nadere informatie

Golfbaan Heinenoord, gemeente Binnenmaas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Golfbaan Heinenoord, gemeente Binnenmaas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Golfbaan Heinenoord, gemeente Binnenmaas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 juli 2005 / rapportnummer 1410-70 Aan de Gemeenteraad van Binnenmaas Postbus 5455 3299 ZH MAASDAM uw kenmerk uw

Nadere informatie

Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 december 2008 / rapportnummer 1851-62 1. OORDEEL OVER HET Initiatiefnemer

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg 6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6 7

Nadere informatie

Uitbreiding baggerberging afvalberging Smink BV, Amersfoort Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding baggerberging afvalberging Smink BV, Amersfoort Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding baggerberging afvalberging Smink BV, Amersfoort Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 augustus 2006 / rapportnummer 1778-34 Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht Postbus

Nadere informatie

Pangea dierenpark te Epe Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Pangea dierenpark te Epe Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Pangea dierenpark te Epe Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 13 augustus 2004 / rapportnummer 1444-41 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Pangea dierenpark te Epe Advies

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Stadion Oostpoort te Haarlem Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Stadion Oostpoort te Haarlem Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Stadion Oostpoort te Haarlem Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 4 april 2005 / rapportnummer 1508-29 Gemeenteraad van Haarlem Postbus 562 2003 RN HAARLEM uw kenmerk uw brief ons kenmerk

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 juni 2010 / rapportnummer 2403-38 1. OORDEEL OVER HET MER Het Centrumgebied Groene Peelvallei is in het kader van het Reconstructieplan

Nadere informatie

De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport

De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport 1 december 2009 / rapportnummer 840-176 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 januari 2008 / rapportnummer 1733-64 1. OORDEEL OVER HET MER Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2140-90 1. OORDEEL OVER HET MER Eemsmond Energie BV heeft het voornemen

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Structuurvisie Tiel 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Structuurvisie Tiel 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Structuurvisie Tiel 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 16 december 2009 / rapportnummer 2325-43 1. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling 13 september 2006 / rapportnummer 1796-11 Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2015 / rapportnummer 2885 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Rotterdam heeft

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Windpark Duiven / Zevenaar Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Windpark Duiven / Zevenaar Advies voor de m.e.r.-beoordeling Windpark Duiven / Zevenaar Advies voor de m.e.r.-beoordeling 10 november 2005 / rapportnummer 1647-53 Gemeente Duiven Postbus 6 6920 AA Duiven uw kenmerk uw brief ons kenmerk 15 september 2005 1647-54/Dr/lp

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Maastricht Aachen Airport Advies over het m.e.r.-beoordelingsrapport 5 september 2016 / projectnummer: 3122 1. Advies over de vormvrije m.e.r.-beoordeling Aanleiding De luchthaven Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 juli 2008 / rapportnummer 1995-62 1. OORDEEL OVER HET MER Maasvlakte Olie Terminal

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie