Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014"

Transcriptie

1 Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014 Dear pilots, yesterday the pilot union delegates went into conciliation at the Federal Labour Department. presidency of P. Verstraete, 5 mediators tried to reach a compromise between the two benches. We are sorry to inform you that the conciliation failed. Under Where a NOTAM usually is a short and condensed document, we chose this time to publish, the list of 11 thoroughly prepared points, and the responses in detail. In short,the outcome is: 1. 1 point of agreement : they admitted the MH split duties, as in last July, were wrong points are irreconcilable : pension and basket points of improvement : holiday allocation ( but slot length?) and fixed roster for part-time pilots points in stalemate. Management repeated the positions they've kept for months. They don't give nor trade anything wether you ask it, or even beg on your knees. Click here to go to the union list of complaints (p. 2). Click here to go to the management's responses (p. 43). Click here to go to the P.V. of non-conciliation (p. 45). We have witnessed a management that abandoned the model of compromise and negotiations. They want social peace but don't want to pay the price for it. They count on the small size, disunity and the weakness of the pilot group to press ahead their plans. The chances for social actions are rapidly increasing, since : the pilots, 14% of the employees, payed for 30% of the Beyond savings and still they keep taking without giving, without asking the management continues to say that things can be solved in a U.D. meeting but in these meetings, they always say no!? We therefore urge you to : fill in the coordinates page ( icon) on for improved info feeds register, and follow us, on Twitter ( icon on 5.1 ) for the fastest updates The UNION CAN only do what YOU are WILLING to do Your Pilot delegates. The Unions Secretaries. Van Camp Olivier, Buekenhout Paul, Vuchelen Thierry 1 / 45

2 Verzoening 2014 Onderstaande punten zijn de punten ter verzoening zoals aangegeven in de kennisgeving voor Voorzitter en Brussels Airlines : 1.discussiepunten Piloten pensioen Basket Verschillende overtredingen van de CAO Tewerkstelling 'Contract pilots' niet geïmplementeerd volgens de CAO 'Unsteady Lines' Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Long Haul - SN1255 DKR-CKY-FNA-BRU Jaarlijks verlof (AL) slot toewijzing Ontbreken van een carrière-plan Vast rooster voor deeltijds werkend VMP Hotel Douala Pairing commission Gebruik van 'Split duty' (vliegdienst met onderbreking) Maaltijden aan boord voor VMP Basket berekening voor deeltijds werkend VMP Bijlagen Piloten pensioen Situering problematiek pensioendossier piloten Rapport groupe travail CP315 pension navigants Rapport au président de la CP Basket Presentatie management FCM Syndicale delegatie Split duty Onderhandelingen Beyond Split duty : conversaties , Split duty : conversaties to Verschillende overtredingen van de CAO Unsteady lines : besprekingen Beyond Unsteady lines : conversaties tot Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Basket-berekening deeltijds werkend VMP Basket deeltijdsen : conversaties tot CAO Beyond Hotel Douala Sentinel incident report entry / 45

3 1. discussiepunten 1.1. Piloten pensioen Situering problematiek Pensioendossier piloten : zie annex Huidige overeenkomst na tekenen CAO Overeenkomst CAO (Tijdelijke Maatregelen) : Bonusbetaling Werkwijze Bij bereiken van de operationele marge zoals vermeld in onderstaande tabel zal tijdens de jaren 2015 t.e.m een bonus worden uitgekeerd op basis van het financi%le resultaat van het voorgaande jaar. Deze bonus bedraagt 5% van het bruto basis jaarsalaris, met inbegrip van het vakantiegeld. Gebaseerd op operationele marge, te behalen resultaat voor bonusuitbetaling : 2014 : 2% 2015 : 2% 2016 : 3% 2017 : 4% Noot : hier wordt geen melding gemaakt dat dit een compensatie van het pensioenstelsel betreft. Verzuchting personeel bij staking November 2013 Het pensioenstelsel voor vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart voor de wet van 28 december 2011 voorzag in een werkgeversbijdrage en een werknemersbijdrage ter financiering van een bijzonder pensioenstelsel, in surplus op het algemene pensioenstelsel gangbaar voor werknemers in de private sector. Beide bijdragen maakten een vervroegd pensioen aan een hoger loonplafond mogelijk. Door de opheffing van het bijzonder pensioenstelsel (wet van 28/12/2011) zijn de bijzondere werkgevers- en werknemersbijdragen voor dit specifieke pensioenstelsel niet langer verschuldigd. De bijzondere werknemersbijdragen worden niet meer afgehouden van het bruto maandsalaris en vormen bij deze geen punt van discussie. De bijzondere werkgeversbijdragen vormen het onderwerp van het dispuut. Het is de visie van de werknemers dat dit bijzondere stelsel een onderdeel vormde van de loonen werkvoorwaarden bij Brussels Airlines. Aangezien dit bijzondere stelsel niet algemeen gangbaar is voor de werknemers in BelgiM en aangezien dit bijzondere stelsel eveneens niet van toepassing is bij andere dan Brussels Airlines, rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerende luchtvaartmaatschappijen, staaft dit ons inziens deze stelling. Volgens Brussels Airlines was dit een taxatie door de overheid die niet meer betaald hoeft te worden en die bijgevolg ook de werknemers niet toekomt. De werknemers zien dit zo niet. Deze 3 / 45

4 taxatie is immers geen algemene belasting die door alle werkgevers betaald werd en waarbij de rechten van alle werknemers in BelgiM worden gewijzigd. In die zin, zien we de bijdragen niet als een taxatie of belasting aangezien zij geen algemeen karakter heeft. Het zijn bijdragen om een specifiek stelsel te financieren. Bovendien stellen de werkgevers dat zij deze bijdragen nooit hebben moeten betalen en men vervolgens niet kan verwachten dat deze nu ineens wel moeten betaald worden voor een systeem dat niet meer bestaat. De werknemers wijzen erop (zie parlementaire vraag en antwoord van minister Freya van den Bossche op pagina 23 ) dat de niet-betaling een steunmaatregel van de overheid aan de luchtvaartondernemingen was. Vergelijking : gesteld dat men normalerwijze een korting voor een bepaald goed of dienst (bijvoorbeeld schoenen) van 10 % krijgt. Bij het verdwijnen van de korting wil het niet zeggen dat het goed ineens 10% minder waard is. Analoog aan de discussie betreffende het bijzonder pensioenstelsel. Men verkrijgt een goed of dienst, in dit geval een verlaagde pensioenleeftijd en een verhoogd pensioenplafond bij betaling van 4.38% en 14.12% op het brutoloon van werknemerszijde en 6.12% en 10.38% van werkgeverszijde. De werkgever heeft een korting van resp. 6,12% en 10,38% gekregen. De korting valt weg. De waarde van het bijzonder pensioenstelsel blijft evenwel de 4 percentages samen. De werknemers vragen niet de volledige opbrengst van het verloren bijzonder pensioenstelsel. Aangezien het stelsel deficitair is, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een hoger bedrag dan de 4 bovenvermelde percentages samen zou dienen ontvangen te worden door de piloten om het verlies van het bijzonder pensioenstelsel te compenseren. De eis van de werknemers is ons inziens zeer billijk. Aangezien de werkgever geen voorstellen heeft geformuleerd om het specifieke pensioenstelsel hetzij volledig op zich te nemen zodat de voorgaande situatie behouden blijft, noch een alternatief pensioenstelsel eventueel op private wijze gefinancierd heeft voorgesteld, is het voor de werknemers evident dat zij recht hebben op beide bijdragen om het verloren stelsel zo goed als mogelijk te compenseren. Aangezien het voor de overheid een verlieslatend stelsel was reden om het bij wet af te schaffen - is het overduidelijk dat beide bijdragen samen, de verloren voordelen nog niet bij benadering zullen compenseren. Tijdslijn evolutie pensioendossier. Presentatie Beyond (23 Mei 2012) Variabele bonus gebaseerd op werkgeversbijdrage : EBITDA marge : 2% = 50 % uitbetaling 4% = 100 % uitbetaling 6% = 150 % uitbetaling Voorstel naar aanleiding van de staking : As soon as the net results of the company are above 50 million (threshold to be approved by Board of Directors) an amount similar to the previous employer pension contribution will be returned to the crew community for the years this target is met. (communicatie B. Gustin naar cockpit crew dd.19/11/2013) 4 / 45

5 Management zal een (nieuw) voorstel doen tegen volgende meeting (SD 15 Januari 2014) Voorstel management in februari : 1. Sectoraal akkoord (PC ) gebaseerd op werkgevers- en werknemersbijdragen : winstverdelingssleutel gebaseerd op het bedrijfsresultaat van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen. Doel om de problematiek op een politiek / economisch hoger forum te brengen en de diverse Belgische luchtvaartmaatschappijen op één lijn te brengen. werknemersstandpunt : duidelijk vertragingsmanoeuvre. Akkoord binnen één luchtvaartmaatschappij alleen is moeilijk, laat staan over alle Belgische luchtvaartmaatschappijen heen. Tegen dat hierover een algemene consensus bestaat zijn we zeker 5 tot 10 jaar verder. Dit is een PRO FORMA voorstel. 2. Resultaatgerichte uitbetaling : hetzelfde voorstel als voordien met die aanpassing dat indien het netto-resultaat de helft van het beoogde resultaat is, de helft van de bonus wordt uitbetaald. Dit op jaarlijkse basis (niet éénmalig). netto-bedrijfsresultaat bonus (werkgeversbijdrage extra pensioen) 25 miljoen 50% werkgeversbijdrage 50 miljoen 100% 75 miljoen 150% werknemersstandpunt : hetzelfde voorstel als bij de staking. Piloten krijgen voorrang in uitbetaling bonus (meeting SD 19/03/2014) Opnieuw ter discussie gebracht in meeting SD 21/05/2014 : geen nieuw voorstel. Nogmaals vermeld in SD van 20/08/2014 als zijnde een nog steeds openstaand punt voor de vakbondsdelegaties met de boodschap dat we hier nog steeds niet mee akkoord gaan. Conclusie. We merken geen vooruitgang in dit dossier. Het voorstel van het management blijft hetzelfde. Integendeel, we merken een achteruitgang wat het voorstel betreft. In mei 2012 werd een voorstel gedaan van een 100% uitbetaling bij een EBITDA marge van 4%. Nu een 100% uitbetaling bij een netto resultaat van 50 miljoen euro (NETTO winstmarge van ongeveer 4,4 % afgaande op jaarrekening Brussels Airlines 2013). Allerlei kosten inclusief, in tegenstelling tot EBITDA. Noot. (Ebitda = winst zonder rekening te houden met interesten / belastingen / waardeverminderingen en afschrijvingen). Werknemers wensen een duidelijke termijn waarop de werkgeversbijdragen zullen uitbetaald worden, onafhankelijk van het bedrijfsresultaat. Dit mag geen probleem zijn aangezien de uitgestippelde strategie uitgaat van winst in de nabije toekomst. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP presentatie Beyond SD VMP SD VMP SD VMP SD VMP / 45

6 1.2. Basket De Basket is reeds uitvoerig besproken op de voorgaande verzoening ; sinds deze verzoening is er echter vanwege Brussels Airlines niets meer voorgesteld of besproken om tot een oplossing te komen. Een korte uiteenzetting: De financimle middelen van de basket korf moet gelijk zijn het verschil van de lange afstand salaristabellen 2001(Birdy), en de eenheid-salaristabel van de piloten 2004 (SN Brussels Airlines). Dit in functie van het aantal piloten toenmalig in dienst. Daar deze lange afstand origineel met drie vliegtuigen opereerden met het daarbij horen vliegend meesterpersoneel, en nu met 8 toestellen en het daarbij horend vliegend meesterpersoneel zorgt deze toename van het VMP dus ook voor een toename in basket middelen. Deze toename van gelden is gelijk gesteld met de toename van VMP deelnemend aan lange-afstandsvluchten. Vervolgens schatten we deze Basket enveloppe op ongeveer ten opzichte van de door Brussels Airlines van vandaag! Dit laatste gebaseerd op de situatie in Bovendien, is het, door aanpassing van de compensatie-drempel (voor het verkrijgen van basket middelen) door de piloten op de op de lange afstandssector bijna onmogelijk hier nog aanspraak op te maken. Het enige voorstel dat het management maakt om dit euvel op te lossen is om bovenop de productie verhoging van 15%vorig jaar een extra verhoging toe toepassen door de rust-tijden zoals afgesproken bij CAO, te verminderen, dit om alsnog de maatstaf the behalen. Wat is er gebeurd sinds de laatste verzoening (in chronologische volgorde)?: 1. zie NOTAM discussie opvolging 18/12/2013: Basket: De door ons management aan Mr. Davignon verstrekte informatie weerspiegelt NIET de werkelijkheid. De secretarissen van onze vakbonden hebben uitgelegd hoe het Basket systeem is opgemaakt en hoe de berekening van de financimle enveloppe en de verdeling en het gebruik van de basket punten punten in de praktijk wordt gedaan. Mr. Davignon verklaarde dat hij terug zal komen met een nieuw voorstel dit op 15 januari (zie « Negotiation follow-up.pdf») 2. Het voorstel van het management: zie UD vergadering 15/01/2014 in feite is er niets nieuw, het gekende voorstel word weer voorgesteld. Het management maakt duidelijk dat zij geen wijzigingen aan het voorstel zullen maken. (zie annex 2.2.1) 3. zie UD vergadering verslag - 19 februari 2014 Fiscale optimalisatie Basket: Na het samenkomen van een klein deel van de syndicale delegatie met de verantwoordelijke van HR wordt enkel de fiscale optimalisatie besproken. Hieruit vloeit voort dat de firma niet wil onderzoeken of het voorgaande IT plan en ticket plan terug kan worden ingevoerd. Reden zou zijn dat de fiscus dit niet zou toelaten - echter enig bewijs om dit te staven is er niet, terwijl veel bedrijven in BelgiM dit systeem veelvuldig toepassen. In feite verandert er niets. (Zie «FCM Syndicale delegatie pdf») Basket voorstel: UD feedback: UD handhaaft zijn uitspraak dat de mand voor de LH niet kan worden gekoppeld aan een verhoging van de productiviteit en weigert daarom de voorstellen van het management. Geen herziening van de FTDT LH regels om de Basket te verbeteren zullen worden geaccepteerd. Daarom verzoekt de SD om de bemiddelaar hiervan op de hoogte te stellen. dit is echter nooit gebeurd. (Zie annex : FCM Syndicale delegatie pdf) 4. zie NOTAM basket 14/03/2014 voorstel : 6 / 45

7 In principe stelt het management voor dat de A330 piloten vrijwillig de rust na een vliegprestatie verminderen. Dus op vrijwillige basis, het aantal vrije dagen na een lange-afstand vlucht van 3 naar 2 te brengen. Door dit te doen, worden de vrijwilligers verondersteld om hun productiviteit te verhogen en krijgen ze Basket punten zoals voorheen. Vakbondsstandpunt: Wetende dat het aantal bemanningsleden wordt geblokkeerd op de A330-vloot voor 2014, dat zelfs àls we het voorstel van het management accepteren, we geen verhoging van de totale productiviteit van de piloten op de lange-afstand sector zullen zien. Als de Basket enveloppe niet word aangepast, zal het aantal basket punten dat aan de lange-afstand sector wordt toegewezen, niet toenemen. Door het cremren van 2 groepen piloten, de vrijwilligers en de niet-vrijwilligers, zullen we een enorme discriminatie bij de toewijzing van de vluchten cremren. In een poging om de algemene productiviteit te verbeteren, zullen alle niet-vrijwilligers alleen worden gepland voor de prestaties met 3 duty dagen en alle vrijwilligers zullen worden gepland voor de 4-of-meerdagen prestaties vluchten... Logischerwijs, zullen de niet-vrijwilligers zullen meer blok uren dan de vrijwilligers hebben en eindigen de niet-vrijwilligers met meer Basket punten... Sterker nog, hoe minder werk-dagen je missie is, hoe meer missies die je kunt uitvoeren... (Zie annex: « basket.pdf») Bijna een jaar na de staking moeten we tot onze grote spijt concluderen dat het Brussels Airlines management niet met een werkbaar voorstel naar voor is getreden. Evenmin kunnen wij ons ontdoen van de indruk dat het betrokken management weinig tot geen werk maakt om tot een gangbare oplossing te komen - dit kan worden afgeleid door het steeds naar voor komen van hetzelfde voorstel zonder enige wijziging of nuance. De streefdatum van 15 mei 2014 is ver overschreden, we kunnen nu wel stellen dat het tijd wordt dat er een oplossing wordt gezocht waar beide partijen zich in kunnen vinden! Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP / 45

8 1.3. Verschillende overtredingen van de CAO Tewerkstelling 'Contract pilots' niet geïmplementeerd volgens de CAO CAO Beyond stipuleert dat contract pilots enkel gebruikt zullen worden in het hoogseizoen, of in uitzonderlijke gevallen, zoals een training nood, of phase-in/phase-out van vloot. Voor het uitsturen van de verzoeningsaanvraag waren wij niet op de hoogte van enige trainingsnoden (en bijhorende contractors om in tussentijd de vliegtuigen te bemannen), wél echter van contract piloten met een contract voorbij de zomer-periode. Dit is rechtgezet met de SD van September 2014 nu, met een per CAO vastgelegde datum van 15 oktober had dit op zijn minst tijdig gemeld moeten worden aan de Syndicale delegatie. Blijft bovendien een open vraag wat de originele einddatum van de betrokken contract piloten was : hadden deze van bij aanvang een contract met verval datum nà het IATA hoogseizoen, of is het een verlenging? Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP / 45

9 1.3.2.'Unsteady Lines' L '«Unsteady Lines» est un concept de planification dans lequel le navigant concerné n'a pas un rôle fixe pendant un nombre déterminé de jours et peut donc être appelé dans un délais plus ou moins court pour effectuer une ou plusieurs prestations. Ce concept est défini dans la CCT FT/DT Beyond La CCT stipule clairement que les périodes de «Unsteady Lines» sont publiées un fois par an, en même temps que la publication des congés annuels. Dernièrement, la direction nous a informé que des «Unsteady lines» sont planifiées à partir d' Octobre 2014 sur le secteur long-courrier (cfr. annex 2.4.1). Ceci n'est pas en conformité avec la convention collective. De plus, dans les exemples d'«unsteady lines» présentés par la direction lors des négociations des CLA (cfr. annex 2.4.1) et repris dans la CLA, il n'y avait que des «Available days». Dans les «Unsteady lines» publiées sur les rôles du mois d'octobre, il n'y a pratiquement que des réserves 60! La délégation n'est pas contre le principe des «Unsteady Lines», mais demande que les rôles proposés soient conformés aux accords et à l'esprit de la négociation. De plus, au mépris du dialogue social, la direction n'entend que ce qui abonde dans son sens et ignore délibérément les messages de la délégation syndicale demandant un complément d'information et le respect des accords (voir annex 2.4.2). Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP SD VMP / 45

10 1.3.3.Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Wat vlieg- en rusttijden betreft, vigeren 2 regelgevingen waarvan telkens de meest restrictieve geldt : FTL zoals bepaald door EU-OPS Subpart Q, al dan niet geamendeerd door individuele afwijkingen toegestaan door het Bestuur der Luchtvaart FTL zoals bepaald in de CAO Beyond Eén van de grootste verschillen tussen beide, is de verhouding tussen de maximale vliegdienstperiode (FDP) en de afsluitingstijd : in EU-OPS FTL begint een FDP bij aanmeldingstijd, en eindigt bij het stilleggen van de motoren in de CAO begint een FDP bij aanmeldingstijd, en eindigt na de afsluitingstijd( 30' na stilleggen motoren in de thuisbasis, 20' in een buitenstation). De CAO voorziet een uitzondering, waarbij voor 8% van de vluchten in Planningsfaze zonder afsluitingstijd mogen worden gepland. Zo werd het ook voorgesteld tijdens de onderhandeling van de CAO Beyond (zie annex ) In de praktijk worden deze regels met de voeten getreden : BlueOne, het elektronisch vluchtbeheerprogramma, rekent voor 100% van de vluchten zonder afsluitingstijd, waardoor mensen langere prestaties vliegen dan voorzien in de CAO Wij krijgen geregeld klachten van VMP leden die te weinig rust krijgen. Zelfs na aandringen en vragen om herberekeningen wordt hun door Crew Watch te weinig rust voorgesteld. 10 / 45

11 1.3.4.Long Haul - SN1255 DKR-CKY-FNA-BRU Les vols repris sous le numéro SN1255 Dakar-Conakry-Freetown-Bruxelles sont planifiés avec des temps de rotation réduits artificiellement de 10 minutes et ne respectent pas la convention de travail du système de prestation (FT/DT). En effet, selon cette dernière, un sign out time de 30 minutes doit être inclu dans le calcul de la Flight Duty Period sur le secteur long courrier. Dans le cas du vol SN1255, ces 30 minutes ne sont pas incluses car, si tel était le cas, la prestation dépasserait le temps maximum de prestation légal. La direction a décidé de manière unilatérale, sans jamais en informer la UD, de planifier ces vols hors convention de travail. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

12 1.4. Jaarlijks verlof (AL) slot toewijzing Sedert vorig jaar november hebben wij in de onderhandelingen met de directie geweest omtrent de vakantieregeling, deze was volgens de directie de aanzet tot de staking van november 2013! Desondanks dat onze CEO mr. Gustin de vakantie planning van 2013 gaande over de vakantie toewijzing 2014 eenzijdig en onbetwist aanduidde als de oorzaak van de staking werd dit onderwerp, de gevolgen en eventuele oplossingen niet behandeld noch in diepte besproken, het werd slechts een enkele keer aangehaald op de maandelijkse vergaderingen tussen de piloten enerzijds en het management anderzijds. Het heeft uiteindelijk geduurd tot juni alvorens werd aangevat een werkgroep te vormen die als denktank moest fungeren dit om een herhaling van de erbarmelijke vakantietoewijzing van 2014 niet te moeten her-meemaken. Het spijt mij u dan ook te moeten meedelen dat deze werkgroep tussen juni en augustus slechts 1 maal werd bijeengeroepen, Dit wetende dat de geldende CAO duidelijk stelt dat vakantie aanvragen voor het komende jaar en de daaraan gebonden regels en limitaties moeten worden gepubliceerd ten laatste op 15 september. Natuurlijk begrijpen wij dat tijdens het drukste moment van het jaar het moeilijk is om piloten vrij te maken, maar men kan toch duidelijk stellen dat tussen december 2013 en juni 2014 er meer dan mogelijkheden genoeg waren deze werkgroep vroeger te laten starten en dusdanig waarschijnlijk met een beter vakantie project naar voor te laten komen. Tijdens deze werkgroep viel het ons dan ook te betreuren dat de vooraf aangevraagde informatie niet kon worden bezorgd. Ter verduidelijking: de piloten delegatie, vertegenwoordigd door 3 vakbondsafgevaardigde hadden een duidelijk overzicht gevraagd van de vakantie aanvragen gedaan binnen de maanden juni en augustus. Dit om na te rekenen of de perifere groep geen seizoen gebonden vermeerdering van prestatie zou vervullen, zoals duidelijk werd afgesproken in cao omtrent het plan beyond Wij kregen echter enkel een map waarin alle piloten hun aanvragen zaten; gezien het aantal piloten, een 500 tal, een map waarin nergens een toekenning of afwijzing van de aangevraagde vakantie terug te vinden was, was het voor ons dan ook onmogelijk met deze gegevens iets te doen Ondanks het gebrek aan gegevens van de firma zijde mocht de vakbond delegatie haar 8 vakantie verbeterende voorstellen naar voren brengen en verduidelijken. Onze voorstellen slaagden erin, om zowel het management doelstellingen (seizoensgebonden productie), te combineren met rechtmatige piloot eisen (57% piloot vakantie slots in juli / augustus), dit allemaal binnen het CAO FTL kader. Vrijwilligers die geen vakantie nemen tijden de maanden juli en augustus, verwerven het recht om tijdens de wintervakantie geconfirmeerde vliegtickets te krijgen; daar tijdens deze wintermaanden de passagiers bezettingsgraad laag is, zijn de meerkosten aan firma-zijde te verwaarlozen. Planning optimalisatie, de firma is in staat om piloten die 2 weken vakantie nemen de resterend 2 weken te laten vliegen aan een veel meer geoptimaliseerde rooster, dit tot nagenoeg 100% van een normale maandelijkse rooster. Mochten alle andere roosters op deze manier 5 tot 20% worden geoptimaliseerd komen er veel vakantie dagen vrij zonder de werkdruk ondraaglijk te verhogen! Voor piloten met een voltijdse betrekking stellen wij een vast roosterstelsel van 6 werkdagen gevolgd door 4 dagen rust gedurende een bepaalde periode. Hierdoor moeten zij enkel 6 12 / 45

13 dagen verlof nemen, dit met inruiling van wettelijke feestdagen of ander legitiem verlof, om zodoende toch tot 14 verlof te komen tijdens deze 2 zomermaanden. De verhoging van de werkdruk met 40 minuten per werkdag is zonder enig probleem haalbaar, aangezien Planning dit ook hanteert indien men vakantie heeft. Voor piloten met een deeltijdse betrekking een gegarandeerd vast roosterstelsel, voor de 50% deeltijdsen 2 weken werken / 2 weken thuis, en voor de 80% deeltijdsen een 7/5/7/5/2/2 werkstelsel. Deze 2 groepen verliezen echter het recht om de AL1, zijnde 14 aaneensluitende dagen, in de zomermaanden op te nemen ten voordele van de piloten die werken onder een voltijds regime, maar kunnen wel het AL2, zijnde 9 aaneensluitende dagen, opnemen in combinatie met 2/5/7 : dit geeft hen ook de mogelijkheid 14 dagen op te nemen, zonder enig productieverlies! Natuurlijk mogen zij ook blokken van wettelijke feestdagen en/of vrije dagen al dan niet in blok bijvoegen dit in samenspraak met het planning team. Brussels Airlines kwam van haar zijde met exact 0 voorstellen om het vakantie systeem te verbeteren, Moet gezegd worden dat ze wel voorstelde om in plaats van 14 dagen vakantie te nemen, met 9 dagen er meer dagen vrij kwamen maar dit zonder de bestaande vakantie slots te vermeerderen. Wij gaan ervan uit dat deze dagen zouden worden gebruikt om collega s op vakantie te laten gaan, dit werd echter niet bevestigd noch werd bevestigd of dit aantal beschikbare vakantie slots een ongewijzigd percentage ten opzichte van het piloten aantal zal blijven. Hiermee behoudt de firma dus het recht om deze ten allen tijde te verminderen zodoende de extra vrijgemaakte 5 dagen kunnen worden opgenomen in de productie. Hiernaast werd er ook een rotatie systeem voorgesteld; echter zonder mededeling van een slot aantal is dit niet werkbaar : stel er zijn per maand 10 slots beschikbaar dus 20 slots per zomer. Dit wil zeggen dat met 500 piloten je eens per 20 jaar op vakantie kan in deze periode??? Op de laatste SD vergadering van 20 augustus 2015 werden al onze voorstellen van tafel geveegd dit, met de verwijzing dat het niet de weg is die de firma op wil gaan... Maar het feit dat de deeltijdse piloten geen recht meer hebben op AL1 zijnde 14 dagen vakantie werd wel met 2 handen gegrepen, wat ons verbaasde: het is niet de bedoeling van de kersen eruit te pikken, deze mensen dit recht ontnemen zonder hen een vast rooster te garanderen wil zeggen dat zij nooit meer in de mogelijkheid zijn om samen met hun gezin op vakantie te gaan. Voor ons is het duidelijk : het management van Brussels Airlines, dat zich gemngageerd heeft om 60% van de piloten met kinderen vakantie te kunnen geven tijdens de zomer maanden, heeft hier weinig tot geen werk van gemaakt. Daarnaast zijn alle terdege en haalbare voorstellen zonder enige diepgaande studie genegeerd. Wij stellen ons dan ook sterk de vraag of men hieraan wel wil werken gezien de beperkte betrokkenheid van de tegenpartij. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP AL workshop SD VMP / 45

14 1.5. Ontbreken van een carrière-plan We willen graag de aandacht trekken op de situatie van het carrière-plan en evolutie voor Brussels Airlines piloten, en dan vooral de First Officers. Op dit moment is het reeds 18 maanden geleden sinds de laatste aankondiging van het training departement voor nieuwe trainingen. Wetende dat veel piloten binnen de maatschappij blijven voor de volgende drie redenen : sociaal leven ligt in BelgiM maar leed reeds zwaar onder impact van Beyond (verlof, FT/DT, etc...) carrière mogelijkheden : in het verleden waren regelmatige «biddings» en carrièremogelijkheden een motivatie om binnen het bedrijf te bijven. werksfeer : zij het dat deze zwaar is aangetast door de voorgaande 2 punten. Het 2de punt is volledig weggevallen. Copiloten zitten vast op de rechterstoel voor jaren, zonder enig uitzicht op verbetering. We begrijpen (en hebben toegezegd voor) de seizoensgebonden productieverhoging in het zomerseizoen maar we kunnen, in het licht van punt 2, niet meer akkoord gaan met de inschakeling van contract gezagvoerders. Erger, het Brussels Airlines management heeft een significante verhoging (bijna een verdubbeling) van contract pilots in het vooruitzicht gesteld : onaanvaardbaar, en een serieus gebrek aan respect t.o.v. hoge ervaringsniveau van de Brussels Airlines co-piloten. We willen graag wijzen op het feit dat de seizoensgebonden productie losstaat van de phase-out van de Avro-vloot, die sowieso gedeeltelijk lijkt te worden uitgesteld. Gezien deze feiten en zelfs als de CAO toelaat om 20% externe piloten te huren tijdens het zomerseizoen (en niet in oktober, november en december, zelfs in een laat recruteringsproces), verzoeken wij het gebruik van piek-gezagvoerders ('peak captains') vanaf volgende zomer. Voorlopig is de 'Peak Captains' oplossing afgewezen wegens onbegrijpelijke redenen van het trainingsdepartement: CRM: hoe kan een First Officer geweigerd worden als 'peak captain' als het een 'positive bidding' betreft, als de premissen gekend zijn, en als een soort van CRM-evaluatie kan worden gebruikt voor de training. Vooral als we constateren dat de eerste straf voor een gezagvoerder is: een demotie naar First Officer geen CRM-probleem in dit geval? In de onderhandeling na de staking van november 2013 stelde het management een collectieve demotie van gezagvoerders 58+ tot F/O's voor: is CRM geen punt indien het besparingen oplevert? Aantal contractor F/O's: het management vertelde ons dat het moeilijk kan zijn om het vereiste aantal contractor F/O's te vinden als we gebruik maken van de 'peak captain' oplossing. Hoe kunnen we waarde hechten aan deze verklaring indien we allemaal het aantal werkloze piloten in BelgiM kennen? Het probleem van First Officers Long Haul op de senioriteitslijst (die per CAO uitgesloten zijn van een positie 'peak captain'): we zijn bereid om hen rechtstreeks te vragen of ze instemmen met het 'peak captain' systeem, of indien ze verkiezen dat externe piloten hun plaats innemen. Als we de carrière evolutie en perspectieven van de copiloten in acht nemen, hun grote ervaring, en de andere argumenten die naar voor werden gebracht, kunnen we zeer duidelijk stellen dat alle Brussels Airlines piloten de oplossing van 'peak captains' voordragen, en het gebruik van contractor gezagvoerders afwijzen. 14 / 45

15 Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

16 1.6. Vast rooster voor deeltijds werkend VMP Depuis des années, la compagnie aérienne Brussels Airlines a donné à ses pilotes volant à temps partiel un horaire fixe suivant un schéma bien déterminé et permettant à l employé de connaître ses jours libre sur une année complète. C est d ailleurs pour cela que, en plus de la fatigue récurrente, beaucoup de pilotes sont en liste d attente pour l obtention d un crédit temps, voire même d un contrat de travail réduit permanent. Depuis 2013, la compagnie a décidé unilatéralement d arrêter ce système d horaire fixe. La délégation syndicale ne comprend pas cette décision et certainement pas par le fait que dans toutes sociétés, une personne prenant un crédit temps se doit de donner les jours où il ne viendra pas travailler. Il paraît évident qu une personne qui demande un crédit temps ou un temps partiel, le fait dans le but de pouvoir passer du temps avec sa famille ou à d autres occupations bien distinctes, qui nécessite pour l organisation de tous les jours, de savoir à l avance quels jours il sera libre. Nous demandons donc, le maintient de ce système au sein de la communauté des pilotes de Brussels Airlines. 16 / 45

17 1.7. Hotel Douala Depuis la fin mars 2014, les découchés au Cameroun ne se font plus à Yaoundé mais à Douala. La principale raison invoquée par la direction est l augmentation du prix de l'hôtel à Yaoundé (cfr UD minutes 16/04/2014). Depuis le début du changement d'hôtel, de nombreux problèmes de sécurité ont été rapportés par les équipages. Il s agit aussi bien de la sécurité dans l'hôtel (fenêtres non verrouillables) qu en dehors de l'hôtel (environnement). La direction s est voulue rassurante en indiquant que des mesures adéquates avaient été prises pour sécuriser les chambres ainsi que pour protéger les équipages en dehors de l'hôtel en mettant des agents de sécurité à disposition. Pendant tout le mois de mai, à la demande de la délégation syndicale, la direction a organisé une enquête générale de satisfaction sur l'hôtel à Douala. Plus de 70% des membres d équipage ont réclamé de changer d'hôtel en invoquant la qualité générale de l'hôtel ainsi que des problèmes de sécurité. Depuis lors, la délégation syndicale n a eu cesse de demander un retour à l'hôtel de Yaoundé (see UD agenda 18/06, 16/07, 20/08). Le 07 aoat, un membre d équipage accompagné par tout le crew ainsi que par 3 agents de sécurité s est fait violemment volé devant l'hôtel. (voir le rapport remis à la compagnie par le commandant). Une fois de plus, la UD a exigé un changement immédiat d'hôtel. La direction a répondu qu elle transmettait le dossier au département sécurité de la Brussels Airlines (minutes UD 20/08). Voilà 6 semaines que nous attendons des nouvelles et nous craignons pour la sécurité des membres d équipage...la seule option valable étant un retour à l'hôtel de Yaoundé. La gestion de ce dossier par la direction illustre le manque de considération de la direction pour la sécurité des équipages en déplacement. Il en fut de même avec les découchages à Monrovia en pleine crise d Ebola. Les représentants syndicaux ont da menacer la direction d arrêt complet des opérations en Afrique de l ouest pour obtenir que les changements d équipage se fassent à Dakar. Nous demandons un droit de veto dans le choix des hôtels. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

18 1.8. Pairing commission Depuis déjà plusieurs années, nous avons vu les différentes combinaisons de vol (pairings) devenir de plus en plus lourdes, avec e surcroît des temps d attente entre deux vols qui peuvent atteindre 2h30. Autant dans le passé, nous avions un droit de regard durant la «pairing commission» et des alternatives pouvaient être trouvées, autant aujourd hui, nous n avons plus notre mot à dire et rien n est plus jamais changeable. Autant nous pouvons comprendre l augmentation de productivité nécessaire pour la compétitivité de la compagnie, augmentation de productivité sur laquelle nous ne revenons pas, autant la délégation syndicale souhaiterait avoir un droit de refuser certaines combinaison de vol qu elle juge trop lourde et qui peut mettre la sécurité des passagers en danger. 18 / 45

19 1.9. Gebruik van 'Split duty' (vliegdienst met onderbreking) In de loop van juli werd de Syndicale Delegatie door zijn leden op de hoogte gebracht van night-stops (overnachtingen in een buitenpost) waarbij de rust minder was als het legale minimum, en zelfs minder was als de derogatie LA/C-OPS/BVN/ toegestaan door het Bestuur der Luchtvaart. Deze werden door Crew Watch bevestigd als zijnde uitgevoerd onder «split duty» : zie annex «Split duty», of vliegdienstperiode met onderbreking (CAO Beyond ) is een concept waarbij een dienstperiode mag worden verlengd met de helft van een «break», d.i. een periode zonder dienst. Ze wordt beschreven in EU-OPS subpart Q OPS e.v., en is hernomen in de EASA FTL regelgeving die pas in februari 2016 van kracht wordt. De bedoeling van «vliegdienstperiode met onderbreking» was oorspronkelijk om piloten van zaken-jets toe te laten om langer te vliegen, door de wachttijd op de luchthaven niet volledig te laten meetellen als dienst. Bij Brussels Airlines echter wordt het principe gebruikt om, legaal, nòg kortere rust te kunnen plannen bij een night-stop. EU-OPS laat dit toe, onder voorwaarde dat de operator (Brussels Airlines) aan de Bevoegde Autoriteit ( Bestuur der Luchtvaart) volgende kan voorleggen : 1. operationele ervaring, en 2. een wetenschappelijke onderbouwing dat operaties minstens een gelijkwaardig veiligheidsniveau halen De syndicale delegatie heeft herhaaldelijk per mail aangedrongen bij de Flight Crew Manager op het vrijgeven van de documenten die zulke derogatie ondersteunen, en heeft deze pas bekomen nà het versturen van de aanvraag tot verzoening : zie annex Bij de ontvangen informatie hebben wij de volgende bezwaren : 1. er is geen wettelijke basis voor Brussels Airlines om «vliegdienstperiode met onderbreking» toe te passen : het door EU-OPS gevraagde dossier, specifiek voor «vliegdienstperiode met onderbreking» is niet ingediend, en er is geen operationele ervaring bewezen. Integendeel, een recent incident 1 doet eerder het tegendeel vermoeden. blijkbaar baseerde men zich op EASA-wetgeving (zie annex 2.3.3, geel gemarkeerde sectie) die op het moment van de vluchten nog niet rechtsgeldig was. 2. De «split duties» zoals gepland zijn niet uitgevoerd in overeenstemming met de CAO. De bedoeling van de CAO was om «vliegdienstperiode met onderbreking» te gebruiken bij : day-stops uitzonderlijke charters Zie «Beyond Flight Operations - update 2.pdf» p. 6 (of annex 2.3.1). In praktijk waren deze vluchten overnachtingen (geen day-stops), en waren het ook geen uitzonderlijke charters : alle vluchten zijn uitgevoerd onder een regulier SN-vluchtnummer dat een week ervoor/erna onder hetzelfde vluchtnummer, en dezelfde uren, te boeken was via Internet. 1 : vlucht MAN-BRU na verminderde rust ; Avro RJ heeft bijna het einde van landingsbaan 02 overschreden, met te weinig brandstof om uit te wijken. Wordt nu gebruikt als CRM case. 19 / 45

20 Gezien er geen wettelijke basis is voor vliegdienstperiode met onderbreking, en de CAO niet gerespecteerd wordt, willen wij dat vliegdienst met onderbreking niet meer toegepast wordt om nightstops mee te plannen. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : aanvraag voor bijzondere SD op ; niet doorgegaan wegens afwezigheid Director Flight Operations en Flight Crew Manager SD VMP conversaties in annex / 45

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 23 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 23 JANUARI 2007 Voormiddag De vergadering wordt geopend om 10.13 uur en voorgezeten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES. van MERCREDI 7 JANVIER 2015 WOENSDAG 7 JANUARI 2015. Namiddag.

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES. van MERCREDI 7 JANVIER 2015 WOENSDAG 7 JANUARI 2015. Namiddag. COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van WOENSDAG 7 JANUARI 2015 Namiddag COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MERCREDI 7 JANVIER 2015 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.38

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 17 JANUARI 2007 Voormiddag La séance est ouverte à 10.12 heures et présidée

Nadere informatie

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03 Tax Audit & Accountancy MAI/MEI 2013 Sommaire / Inhoud Editoriaal Voor een meer stabiele en transparante wetgeving inzake belastingzaken Editorial Pour davantage de stabilité et de transparence legislatives

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58?

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DONDERDAG 8 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009 Versie d.d. 11/12-5-2009 BZ/MvO/BZ/GJ/le C:\Documents and Settings\zuideveb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC\74616803 pf.doc AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 334 CRIV 50 COM 334 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 19 OCTOBRE 2010 Après-midi

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT HET ONTWERPBESLUIT BRUO & BROBA FORECASTING & SLA Werkwijze om reacties

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET. van. Après-midi. Namiddag

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET. van. Après-midi. Namiddag COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 19 MEI 2009 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 19 MAI 2009 Après-midi La séance est ouverte à 14.57 heures et présidée par M.

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden?

Ten derde, in het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar de te korte periode waarin bemiddeling mogelijk zou zijn. Zal hieraan gesleuteld worden? COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 18 MAART 2015 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 18 MARS 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten

Nadere informatie

REQUISITOIR IN DE ZAAK

REQUISITOIR IN DE ZAAK REQUISITOIR IN DE ZAAK J.G. Andreae (993039-04) en T.R. Fahlin (993038-04) en C.H. van der Hoeven (993222-04) en A.M. Meurs (993016-03) Meervoudige strafkamer van de rechtbank te Amsterdam Zitting van

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder?

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder? COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 17 AVRIL 2012 Après-midi COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 17 APRIL 2012 Namiddag De vergadering wordt geopend om 14.28 uur en voorgezeten door de heer

Nadere informatie

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 June / July 2009 Issue 71 Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 HA 50 COM 142 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb.

Clubadres Adresse du club: de Selliers de Moranvillelaan 30, 2820 Bonheiden Tel./fax: 015/51.43.03 http://www.geocities.com/bcrcbelgium/bcrcb. 2 Fondé le 14 octobre 97 - membre du conseil consultatif permanent du RACB Historic section Opgericht 14 oktober 97 - lid permanente adviesraad van KACB Historic section Clubadres Adresse du club: de Selliers

Nadere informatie