Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014"

Transcriptie

1 Conciliation: we agreed to disagree 30 Sept 2014 Dear pilots, yesterday the pilot union delegates went into conciliation at the Federal Labour Department. presidency of P. Verstraete, 5 mediators tried to reach a compromise between the two benches. We are sorry to inform you that the conciliation failed. Under Where a NOTAM usually is a short and condensed document, we chose this time to publish, the list of 11 thoroughly prepared points, and the responses in detail. In short,the outcome is: 1. 1 point of agreement : they admitted the MH split duties, as in last July, were wrong points are irreconcilable : pension and basket points of improvement : holiday allocation ( but slot length?) and fixed roster for part-time pilots points in stalemate. Management repeated the positions they've kept for months. They don't give nor trade anything wether you ask it, or even beg on your knees. Click here to go to the union list of complaints (p. 2). Click here to go to the management's responses (p. 43). Click here to go to the P.V. of non-conciliation (p. 45). We have witnessed a management that abandoned the model of compromise and negotiations. They want social peace but don't want to pay the price for it. They count on the small size, disunity and the weakness of the pilot group to press ahead their plans. The chances for social actions are rapidly increasing, since : the pilots, 14% of the employees, payed for 30% of the Beyond savings and still they keep taking without giving, without asking the management continues to say that things can be solved in a U.D. meeting but in these meetings, they always say no!? We therefore urge you to : fill in the coordinates page ( icon) on for improved info feeds register, and follow us, on Twitter ( icon on 5.1 ) for the fastest updates The UNION CAN only do what YOU are WILLING to do Your Pilot delegates. The Unions Secretaries. Van Camp Olivier, Buekenhout Paul, Vuchelen Thierry 1 / 45

2 Verzoening 2014 Onderstaande punten zijn de punten ter verzoening zoals aangegeven in de kennisgeving voor Voorzitter en Brussels Airlines : 1.discussiepunten Piloten pensioen Basket Verschillende overtredingen van de CAO Tewerkstelling 'Contract pilots' niet geïmplementeerd volgens de CAO 'Unsteady Lines' Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Long Haul - SN1255 DKR-CKY-FNA-BRU Jaarlijks verlof (AL) slot toewijzing Ontbreken van een carrière-plan Vast rooster voor deeltijds werkend VMP Hotel Douala Pairing commission Gebruik van 'Split duty' (vliegdienst met onderbreking) Maaltijden aan boord voor VMP Basket berekening voor deeltijds werkend VMP Bijlagen Piloten pensioen Situering problematiek pensioendossier piloten Rapport groupe travail CP315 pension navigants Rapport au président de la CP Basket Presentatie management FCM Syndicale delegatie Split duty Onderhandelingen Beyond Split duty : conversaties , Split duty : conversaties to Verschillende overtredingen van de CAO Unsteady lines : besprekingen Beyond Unsteady lines : conversaties tot Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Basket-berekening deeltijds werkend VMP Basket deeltijdsen : conversaties tot CAO Beyond Hotel Douala Sentinel incident report entry / 45

3 1. discussiepunten 1.1. Piloten pensioen Situering problematiek Pensioendossier piloten : zie annex Huidige overeenkomst na tekenen CAO Overeenkomst CAO (Tijdelijke Maatregelen) : Bonusbetaling Werkwijze Bij bereiken van de operationele marge zoals vermeld in onderstaande tabel zal tijdens de jaren 2015 t.e.m een bonus worden uitgekeerd op basis van het financi%le resultaat van het voorgaande jaar. Deze bonus bedraagt 5% van het bruto basis jaarsalaris, met inbegrip van het vakantiegeld. Gebaseerd op operationele marge, te behalen resultaat voor bonusuitbetaling : 2014 : 2% 2015 : 2% 2016 : 3% 2017 : 4% Noot : hier wordt geen melding gemaakt dat dit een compensatie van het pensioenstelsel betreft. Verzuchting personeel bij staking November 2013 Het pensioenstelsel voor vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart voor de wet van 28 december 2011 voorzag in een werkgeversbijdrage en een werknemersbijdrage ter financiering van een bijzonder pensioenstelsel, in surplus op het algemene pensioenstelsel gangbaar voor werknemers in de private sector. Beide bijdragen maakten een vervroegd pensioen aan een hoger loonplafond mogelijk. Door de opheffing van het bijzonder pensioenstelsel (wet van 28/12/2011) zijn de bijzondere werkgevers- en werknemersbijdragen voor dit specifieke pensioenstelsel niet langer verschuldigd. De bijzondere werknemersbijdragen worden niet meer afgehouden van het bruto maandsalaris en vormen bij deze geen punt van discussie. De bijzondere werkgeversbijdragen vormen het onderwerp van het dispuut. Het is de visie van de werknemers dat dit bijzondere stelsel een onderdeel vormde van de loonen werkvoorwaarden bij Brussels Airlines. Aangezien dit bijzondere stelsel niet algemeen gangbaar is voor de werknemers in BelgiM en aangezien dit bijzondere stelsel eveneens niet van toepassing is bij andere dan Brussels Airlines, rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerende luchtvaartmaatschappijen, staaft dit ons inziens deze stelling. Volgens Brussels Airlines was dit een taxatie door de overheid die niet meer betaald hoeft te worden en die bijgevolg ook de werknemers niet toekomt. De werknemers zien dit zo niet. Deze 3 / 45

4 taxatie is immers geen algemene belasting die door alle werkgevers betaald werd en waarbij de rechten van alle werknemers in BelgiM worden gewijzigd. In die zin, zien we de bijdragen niet als een taxatie of belasting aangezien zij geen algemeen karakter heeft. Het zijn bijdragen om een specifiek stelsel te financieren. Bovendien stellen de werkgevers dat zij deze bijdragen nooit hebben moeten betalen en men vervolgens niet kan verwachten dat deze nu ineens wel moeten betaald worden voor een systeem dat niet meer bestaat. De werknemers wijzen erop (zie parlementaire vraag en antwoord van minister Freya van den Bossche op pagina 23 ) dat de niet-betaling een steunmaatregel van de overheid aan de luchtvaartondernemingen was. Vergelijking : gesteld dat men normalerwijze een korting voor een bepaald goed of dienst (bijvoorbeeld schoenen) van 10 % krijgt. Bij het verdwijnen van de korting wil het niet zeggen dat het goed ineens 10% minder waard is. Analoog aan de discussie betreffende het bijzonder pensioenstelsel. Men verkrijgt een goed of dienst, in dit geval een verlaagde pensioenleeftijd en een verhoogd pensioenplafond bij betaling van 4.38% en 14.12% op het brutoloon van werknemerszijde en 6.12% en 10.38% van werkgeverszijde. De werkgever heeft een korting van resp. 6,12% en 10,38% gekregen. De korting valt weg. De waarde van het bijzonder pensioenstelsel blijft evenwel de 4 percentages samen. De werknemers vragen niet de volledige opbrengst van het verloren bijzonder pensioenstelsel. Aangezien het stelsel deficitair is, kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een hoger bedrag dan de 4 bovenvermelde percentages samen zou dienen ontvangen te worden door de piloten om het verlies van het bijzonder pensioenstelsel te compenseren. De eis van de werknemers is ons inziens zeer billijk. Aangezien de werkgever geen voorstellen heeft geformuleerd om het specifieke pensioenstelsel hetzij volledig op zich te nemen zodat de voorgaande situatie behouden blijft, noch een alternatief pensioenstelsel eventueel op private wijze gefinancierd heeft voorgesteld, is het voor de werknemers evident dat zij recht hebben op beide bijdragen om het verloren stelsel zo goed als mogelijk te compenseren. Aangezien het voor de overheid een verlieslatend stelsel was reden om het bij wet af te schaffen - is het overduidelijk dat beide bijdragen samen, de verloren voordelen nog niet bij benadering zullen compenseren. Tijdslijn evolutie pensioendossier. Presentatie Beyond (23 Mei 2012) Variabele bonus gebaseerd op werkgeversbijdrage : EBITDA marge : 2% = 50 % uitbetaling 4% = 100 % uitbetaling 6% = 150 % uitbetaling Voorstel naar aanleiding van de staking : As soon as the net results of the company are above 50 million (threshold to be approved by Board of Directors) an amount similar to the previous employer pension contribution will be returned to the crew community for the years this target is met. (communicatie B. Gustin naar cockpit crew dd.19/11/2013) 4 / 45

5 Management zal een (nieuw) voorstel doen tegen volgende meeting (SD 15 Januari 2014) Voorstel management in februari : 1. Sectoraal akkoord (PC ) gebaseerd op werkgevers- en werknemersbijdragen : winstverdelingssleutel gebaseerd op het bedrijfsresultaat van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen. Doel om de problematiek op een politiek / economisch hoger forum te brengen en de diverse Belgische luchtvaartmaatschappijen op één lijn te brengen. werknemersstandpunt : duidelijk vertragingsmanoeuvre. Akkoord binnen één luchtvaartmaatschappij alleen is moeilijk, laat staan over alle Belgische luchtvaartmaatschappijen heen. Tegen dat hierover een algemene consensus bestaat zijn we zeker 5 tot 10 jaar verder. Dit is een PRO FORMA voorstel. 2. Resultaatgerichte uitbetaling : hetzelfde voorstel als voordien met die aanpassing dat indien het netto-resultaat de helft van het beoogde resultaat is, de helft van de bonus wordt uitbetaald. Dit op jaarlijkse basis (niet éénmalig). netto-bedrijfsresultaat bonus (werkgeversbijdrage extra pensioen) 25 miljoen 50% werkgeversbijdrage 50 miljoen 100% 75 miljoen 150% werknemersstandpunt : hetzelfde voorstel als bij de staking. Piloten krijgen voorrang in uitbetaling bonus (meeting SD 19/03/2014) Opnieuw ter discussie gebracht in meeting SD 21/05/2014 : geen nieuw voorstel. Nogmaals vermeld in SD van 20/08/2014 als zijnde een nog steeds openstaand punt voor de vakbondsdelegaties met de boodschap dat we hier nog steeds niet mee akkoord gaan. Conclusie. We merken geen vooruitgang in dit dossier. Het voorstel van het management blijft hetzelfde. Integendeel, we merken een achteruitgang wat het voorstel betreft. In mei 2012 werd een voorstel gedaan van een 100% uitbetaling bij een EBITDA marge van 4%. Nu een 100% uitbetaling bij een netto resultaat van 50 miljoen euro (NETTO winstmarge van ongeveer 4,4 % afgaande op jaarrekening Brussels Airlines 2013). Allerlei kosten inclusief, in tegenstelling tot EBITDA. Noot. (Ebitda = winst zonder rekening te houden met interesten / belastingen / waardeverminderingen en afschrijvingen). Werknemers wensen een duidelijke termijn waarop de werkgeversbijdragen zullen uitbetaald worden, onafhankelijk van het bedrijfsresultaat. Dit mag geen probleem zijn aangezien de uitgestippelde strategie uitgaat van winst in de nabije toekomst. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP presentatie Beyond SD VMP SD VMP SD VMP SD VMP / 45

6 1.2. Basket De Basket is reeds uitvoerig besproken op de voorgaande verzoening ; sinds deze verzoening is er echter vanwege Brussels Airlines niets meer voorgesteld of besproken om tot een oplossing te komen. Een korte uiteenzetting: De financimle middelen van de basket korf moet gelijk zijn het verschil van de lange afstand salaristabellen 2001(Birdy), en de eenheid-salaristabel van de piloten 2004 (SN Brussels Airlines). Dit in functie van het aantal piloten toenmalig in dienst. Daar deze lange afstand origineel met drie vliegtuigen opereerden met het daarbij horen vliegend meesterpersoneel, en nu met 8 toestellen en het daarbij horend vliegend meesterpersoneel zorgt deze toename van het VMP dus ook voor een toename in basket middelen. Deze toename van gelden is gelijk gesteld met de toename van VMP deelnemend aan lange-afstandsvluchten. Vervolgens schatten we deze Basket enveloppe op ongeveer ten opzichte van de door Brussels Airlines van vandaag! Dit laatste gebaseerd op de situatie in Bovendien, is het, door aanpassing van de compensatie-drempel (voor het verkrijgen van basket middelen) door de piloten op de op de lange afstandssector bijna onmogelijk hier nog aanspraak op te maken. Het enige voorstel dat het management maakt om dit euvel op te lossen is om bovenop de productie verhoging van 15%vorig jaar een extra verhoging toe toepassen door de rust-tijden zoals afgesproken bij CAO, te verminderen, dit om alsnog de maatstaf the behalen. Wat is er gebeurd sinds de laatste verzoening (in chronologische volgorde)?: 1. zie NOTAM discussie opvolging 18/12/2013: Basket: De door ons management aan Mr. Davignon verstrekte informatie weerspiegelt NIET de werkelijkheid. De secretarissen van onze vakbonden hebben uitgelegd hoe het Basket systeem is opgemaakt en hoe de berekening van de financimle enveloppe en de verdeling en het gebruik van de basket punten punten in de praktijk wordt gedaan. Mr. Davignon verklaarde dat hij terug zal komen met een nieuw voorstel dit op 15 januari (zie « Negotiation follow-up.pdf») 2. Het voorstel van het management: zie UD vergadering 15/01/2014 in feite is er niets nieuw, het gekende voorstel word weer voorgesteld. Het management maakt duidelijk dat zij geen wijzigingen aan het voorstel zullen maken. (zie annex 2.2.1) 3. zie UD vergadering verslag - 19 februari 2014 Fiscale optimalisatie Basket: Na het samenkomen van een klein deel van de syndicale delegatie met de verantwoordelijke van HR wordt enkel de fiscale optimalisatie besproken. Hieruit vloeit voort dat de firma niet wil onderzoeken of het voorgaande IT plan en ticket plan terug kan worden ingevoerd. Reden zou zijn dat de fiscus dit niet zou toelaten - echter enig bewijs om dit te staven is er niet, terwijl veel bedrijven in BelgiM dit systeem veelvuldig toepassen. In feite verandert er niets. (Zie «FCM Syndicale delegatie pdf») Basket voorstel: UD feedback: UD handhaaft zijn uitspraak dat de mand voor de LH niet kan worden gekoppeld aan een verhoging van de productiviteit en weigert daarom de voorstellen van het management. Geen herziening van de FTDT LH regels om de Basket te verbeteren zullen worden geaccepteerd. Daarom verzoekt de SD om de bemiddelaar hiervan op de hoogte te stellen. dit is echter nooit gebeurd. (Zie annex : FCM Syndicale delegatie pdf) 4. zie NOTAM basket 14/03/2014 voorstel : 6 / 45

7 In principe stelt het management voor dat de A330 piloten vrijwillig de rust na een vliegprestatie verminderen. Dus op vrijwillige basis, het aantal vrije dagen na een lange-afstand vlucht van 3 naar 2 te brengen. Door dit te doen, worden de vrijwilligers verondersteld om hun productiviteit te verhogen en krijgen ze Basket punten zoals voorheen. Vakbondsstandpunt: Wetende dat het aantal bemanningsleden wordt geblokkeerd op de A330-vloot voor 2014, dat zelfs àls we het voorstel van het management accepteren, we geen verhoging van de totale productiviteit van de piloten op de lange-afstand sector zullen zien. Als de Basket enveloppe niet word aangepast, zal het aantal basket punten dat aan de lange-afstand sector wordt toegewezen, niet toenemen. Door het cremren van 2 groepen piloten, de vrijwilligers en de niet-vrijwilligers, zullen we een enorme discriminatie bij de toewijzing van de vluchten cremren. In een poging om de algemene productiviteit te verbeteren, zullen alle niet-vrijwilligers alleen worden gepland voor de prestaties met 3 duty dagen en alle vrijwilligers zullen worden gepland voor de 4-of-meerdagen prestaties vluchten... Logischerwijs, zullen de niet-vrijwilligers zullen meer blok uren dan de vrijwilligers hebben en eindigen de niet-vrijwilligers met meer Basket punten... Sterker nog, hoe minder werk-dagen je missie is, hoe meer missies die je kunt uitvoeren... (Zie annex: « basket.pdf») Bijna een jaar na de staking moeten we tot onze grote spijt concluderen dat het Brussels Airlines management niet met een werkbaar voorstel naar voor is getreden. Evenmin kunnen wij ons ontdoen van de indruk dat het betrokken management weinig tot geen werk maakt om tot een gangbare oplossing te komen - dit kan worden afgeleid door het steeds naar voor komen van hetzelfde voorstel zonder enige wijziging of nuance. De streefdatum van 15 mei 2014 is ver overschreden, we kunnen nu wel stellen dat het tijd wordt dat er een oplossing wordt gezocht waar beide partijen zich in kunnen vinden! Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP / 45

8 1.3. Verschillende overtredingen van de CAO Tewerkstelling 'Contract pilots' niet geïmplementeerd volgens de CAO CAO Beyond stipuleert dat contract pilots enkel gebruikt zullen worden in het hoogseizoen, of in uitzonderlijke gevallen, zoals een training nood, of phase-in/phase-out van vloot. Voor het uitsturen van de verzoeningsaanvraag waren wij niet op de hoogte van enige trainingsnoden (en bijhorende contractors om in tussentijd de vliegtuigen te bemannen), wél echter van contract piloten met een contract voorbij de zomer-periode. Dit is rechtgezet met de SD van September 2014 nu, met een per CAO vastgelegde datum van 15 oktober had dit op zijn minst tijdig gemeld moeten worden aan de Syndicale delegatie. Blijft bovendien een open vraag wat de originele einddatum van de betrokken contract piloten was : hadden deze van bij aanvang een contract met verval datum nà het IATA hoogseizoen, of is het een verlenging? Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP / 45

9 1.3.2.'Unsteady Lines' L '«Unsteady Lines» est un concept de planification dans lequel le navigant concerné n'a pas un rôle fixe pendant un nombre déterminé de jours et peut donc être appelé dans un délais plus ou moins court pour effectuer une ou plusieurs prestations. Ce concept est défini dans la CCT FT/DT Beyond La CCT stipule clairement que les périodes de «Unsteady Lines» sont publiées un fois par an, en même temps que la publication des congés annuels. Dernièrement, la direction nous a informé que des «Unsteady lines» sont planifiées à partir d' Octobre 2014 sur le secteur long-courrier (cfr. annex 2.4.1). Ceci n'est pas en conformité avec la convention collective. De plus, dans les exemples d'«unsteady lines» présentés par la direction lors des négociations des CLA (cfr. annex 2.4.1) et repris dans la CLA, il n'y avait que des «Available days». Dans les «Unsteady lines» publiées sur les rôles du mois d'octobre, il n'y a pratiquement que des réserves 60! La délégation n'est pas contre le principe des «Unsteady Lines», mais demande que les rôles proposés soient conformés aux accords et à l'esprit de la négociation. De plus, au mépris du dialogue social, la direction n'entend que ce qui abonde dans son sens et ignore délibérément les messages de la délégation syndicale demandant un complément d'information et le respect des accords (voir annex 2.4.2). Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP SD VMP / 45

10 1.3.3.Medium Haul - FT/DT uittekentijd & rust tijd Wat vlieg- en rusttijden betreft, vigeren 2 regelgevingen waarvan telkens de meest restrictieve geldt : FTL zoals bepaald door EU-OPS Subpart Q, al dan niet geamendeerd door individuele afwijkingen toegestaan door het Bestuur der Luchtvaart FTL zoals bepaald in de CAO Beyond Eén van de grootste verschillen tussen beide, is de verhouding tussen de maximale vliegdienstperiode (FDP) en de afsluitingstijd : in EU-OPS FTL begint een FDP bij aanmeldingstijd, en eindigt bij het stilleggen van de motoren in de CAO begint een FDP bij aanmeldingstijd, en eindigt na de afsluitingstijd( 30' na stilleggen motoren in de thuisbasis, 20' in een buitenstation). De CAO voorziet een uitzondering, waarbij voor 8% van de vluchten in Planningsfaze zonder afsluitingstijd mogen worden gepland. Zo werd het ook voorgesteld tijdens de onderhandeling van de CAO Beyond (zie annex ) In de praktijk worden deze regels met de voeten getreden : BlueOne, het elektronisch vluchtbeheerprogramma, rekent voor 100% van de vluchten zonder afsluitingstijd, waardoor mensen langere prestaties vliegen dan voorzien in de CAO Wij krijgen geregeld klachten van VMP leden die te weinig rust krijgen. Zelfs na aandringen en vragen om herberekeningen wordt hun door Crew Watch te weinig rust voorgesteld. 10 / 45

11 1.3.4.Long Haul - SN1255 DKR-CKY-FNA-BRU Les vols repris sous le numéro SN1255 Dakar-Conakry-Freetown-Bruxelles sont planifiés avec des temps de rotation réduits artificiellement de 10 minutes et ne respectent pas la convention de travail du système de prestation (FT/DT). En effet, selon cette dernière, un sign out time de 30 minutes doit être inclu dans le calcul de la Flight Duty Period sur le secteur long courrier. Dans le cas du vol SN1255, ces 30 minutes ne sont pas incluses car, si tel était le cas, la prestation dépasserait le temps maximum de prestation légal. La direction a décidé de manière unilatérale, sans jamais en informer la UD, de planifier ces vols hors convention de travail. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

12 1.4. Jaarlijks verlof (AL) slot toewijzing Sedert vorig jaar november hebben wij in de onderhandelingen met de directie geweest omtrent de vakantieregeling, deze was volgens de directie de aanzet tot de staking van november 2013! Desondanks dat onze CEO mr. Gustin de vakantie planning van 2013 gaande over de vakantie toewijzing 2014 eenzijdig en onbetwist aanduidde als de oorzaak van de staking werd dit onderwerp, de gevolgen en eventuele oplossingen niet behandeld noch in diepte besproken, het werd slechts een enkele keer aangehaald op de maandelijkse vergaderingen tussen de piloten enerzijds en het management anderzijds. Het heeft uiteindelijk geduurd tot juni alvorens werd aangevat een werkgroep te vormen die als denktank moest fungeren dit om een herhaling van de erbarmelijke vakantietoewijzing van 2014 niet te moeten her-meemaken. Het spijt mij u dan ook te moeten meedelen dat deze werkgroep tussen juni en augustus slechts 1 maal werd bijeengeroepen, Dit wetende dat de geldende CAO duidelijk stelt dat vakantie aanvragen voor het komende jaar en de daaraan gebonden regels en limitaties moeten worden gepubliceerd ten laatste op 15 september. Natuurlijk begrijpen wij dat tijdens het drukste moment van het jaar het moeilijk is om piloten vrij te maken, maar men kan toch duidelijk stellen dat tussen december 2013 en juni 2014 er meer dan mogelijkheden genoeg waren deze werkgroep vroeger te laten starten en dusdanig waarschijnlijk met een beter vakantie project naar voor te laten komen. Tijdens deze werkgroep viel het ons dan ook te betreuren dat de vooraf aangevraagde informatie niet kon worden bezorgd. Ter verduidelijking: de piloten delegatie, vertegenwoordigd door 3 vakbondsafgevaardigde hadden een duidelijk overzicht gevraagd van de vakantie aanvragen gedaan binnen de maanden juni en augustus. Dit om na te rekenen of de perifere groep geen seizoen gebonden vermeerdering van prestatie zou vervullen, zoals duidelijk werd afgesproken in cao omtrent het plan beyond Wij kregen echter enkel een map waarin alle piloten hun aanvragen zaten; gezien het aantal piloten, een 500 tal, een map waarin nergens een toekenning of afwijzing van de aangevraagde vakantie terug te vinden was, was het voor ons dan ook onmogelijk met deze gegevens iets te doen Ondanks het gebrek aan gegevens van de firma zijde mocht de vakbond delegatie haar 8 vakantie verbeterende voorstellen naar voren brengen en verduidelijken. Onze voorstellen slaagden erin, om zowel het management doelstellingen (seizoensgebonden productie), te combineren met rechtmatige piloot eisen (57% piloot vakantie slots in juli / augustus), dit allemaal binnen het CAO FTL kader. Vrijwilligers die geen vakantie nemen tijden de maanden juli en augustus, verwerven het recht om tijdens de wintervakantie geconfirmeerde vliegtickets te krijgen; daar tijdens deze wintermaanden de passagiers bezettingsgraad laag is, zijn de meerkosten aan firma-zijde te verwaarlozen. Planning optimalisatie, de firma is in staat om piloten die 2 weken vakantie nemen de resterend 2 weken te laten vliegen aan een veel meer geoptimaliseerde rooster, dit tot nagenoeg 100% van een normale maandelijkse rooster. Mochten alle andere roosters op deze manier 5 tot 20% worden geoptimaliseerd komen er veel vakantie dagen vrij zonder de werkdruk ondraaglijk te verhogen! Voor piloten met een voltijdse betrekking stellen wij een vast roosterstelsel van 6 werkdagen gevolgd door 4 dagen rust gedurende een bepaalde periode. Hierdoor moeten zij enkel 6 12 / 45

13 dagen verlof nemen, dit met inruiling van wettelijke feestdagen of ander legitiem verlof, om zodoende toch tot 14 verlof te komen tijdens deze 2 zomermaanden. De verhoging van de werkdruk met 40 minuten per werkdag is zonder enig probleem haalbaar, aangezien Planning dit ook hanteert indien men vakantie heeft. Voor piloten met een deeltijdse betrekking een gegarandeerd vast roosterstelsel, voor de 50% deeltijdsen 2 weken werken / 2 weken thuis, en voor de 80% deeltijdsen een 7/5/7/5/2/2 werkstelsel. Deze 2 groepen verliezen echter het recht om de AL1, zijnde 14 aaneensluitende dagen, in de zomermaanden op te nemen ten voordele van de piloten die werken onder een voltijds regime, maar kunnen wel het AL2, zijnde 9 aaneensluitende dagen, opnemen in combinatie met 2/5/7 : dit geeft hen ook de mogelijkheid 14 dagen op te nemen, zonder enig productieverlies! Natuurlijk mogen zij ook blokken van wettelijke feestdagen en/of vrije dagen al dan niet in blok bijvoegen dit in samenspraak met het planning team. Brussels Airlines kwam van haar zijde met exact 0 voorstellen om het vakantie systeem te verbeteren, Moet gezegd worden dat ze wel voorstelde om in plaats van 14 dagen vakantie te nemen, met 9 dagen er meer dagen vrij kwamen maar dit zonder de bestaande vakantie slots te vermeerderen. Wij gaan ervan uit dat deze dagen zouden worden gebruikt om collega s op vakantie te laten gaan, dit werd echter niet bevestigd noch werd bevestigd of dit aantal beschikbare vakantie slots een ongewijzigd percentage ten opzichte van het piloten aantal zal blijven. Hiermee behoudt de firma dus het recht om deze ten allen tijde te verminderen zodoende de extra vrijgemaakte 5 dagen kunnen worden opgenomen in de productie. Hiernaast werd er ook een rotatie systeem voorgesteld; echter zonder mededeling van een slot aantal is dit niet werkbaar : stel er zijn per maand 10 slots beschikbaar dus 20 slots per zomer. Dit wil zeggen dat met 500 piloten je eens per 20 jaar op vakantie kan in deze periode??? Op de laatste SD vergadering van 20 augustus 2015 werden al onze voorstellen van tafel geveegd dit, met de verwijzing dat het niet de weg is die de firma op wil gaan... Maar het feit dat de deeltijdse piloten geen recht meer hebben op AL1 zijnde 14 dagen vakantie werd wel met 2 handen gegrepen, wat ons verbaasde: het is niet de bedoeling van de kersen eruit te pikken, deze mensen dit recht ontnemen zonder hen een vast rooster te garanderen wil zeggen dat zij nooit meer in de mogelijkheid zijn om samen met hun gezin op vakantie te gaan. Voor ons is het duidelijk : het management van Brussels Airlines, dat zich gemngageerd heeft om 60% van de piloten met kinderen vakantie te kunnen geven tijdens de zomer maanden, heeft hier weinig tot geen werk van gemaakt. Daarnaast zijn alle terdege en haalbare voorstellen zonder enige diepgaande studie genegeerd. Wij stellen ons dan ook sterk de vraag of men hieraan wel wil werken gezien de beperkte betrokkenheid van de tegenpartij. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP SD VMP AL workshop SD VMP / 45

14 1.5. Ontbreken van een carrière-plan We willen graag de aandacht trekken op de situatie van het carrière-plan en evolutie voor Brussels Airlines piloten, en dan vooral de First Officers. Op dit moment is het reeds 18 maanden geleden sinds de laatste aankondiging van het training departement voor nieuwe trainingen. Wetende dat veel piloten binnen de maatschappij blijven voor de volgende drie redenen : sociaal leven ligt in BelgiM maar leed reeds zwaar onder impact van Beyond (verlof, FT/DT, etc...) carrière mogelijkheden : in het verleden waren regelmatige «biddings» en carrièremogelijkheden een motivatie om binnen het bedrijf te bijven. werksfeer : zij het dat deze zwaar is aangetast door de voorgaande 2 punten. Het 2de punt is volledig weggevallen. Copiloten zitten vast op de rechterstoel voor jaren, zonder enig uitzicht op verbetering. We begrijpen (en hebben toegezegd voor) de seizoensgebonden productieverhoging in het zomerseizoen maar we kunnen, in het licht van punt 2, niet meer akkoord gaan met de inschakeling van contract gezagvoerders. Erger, het Brussels Airlines management heeft een significante verhoging (bijna een verdubbeling) van contract pilots in het vooruitzicht gesteld : onaanvaardbaar, en een serieus gebrek aan respect t.o.v. hoge ervaringsniveau van de Brussels Airlines co-piloten. We willen graag wijzen op het feit dat de seizoensgebonden productie losstaat van de phase-out van de Avro-vloot, die sowieso gedeeltelijk lijkt te worden uitgesteld. Gezien deze feiten en zelfs als de CAO toelaat om 20% externe piloten te huren tijdens het zomerseizoen (en niet in oktober, november en december, zelfs in een laat recruteringsproces), verzoeken wij het gebruik van piek-gezagvoerders ('peak captains') vanaf volgende zomer. Voorlopig is de 'Peak Captains' oplossing afgewezen wegens onbegrijpelijke redenen van het trainingsdepartement: CRM: hoe kan een First Officer geweigerd worden als 'peak captain' als het een 'positive bidding' betreft, als de premissen gekend zijn, en als een soort van CRM-evaluatie kan worden gebruikt voor de training. Vooral als we constateren dat de eerste straf voor een gezagvoerder is: een demotie naar First Officer geen CRM-probleem in dit geval? In de onderhandeling na de staking van november 2013 stelde het management een collectieve demotie van gezagvoerders 58+ tot F/O's voor: is CRM geen punt indien het besparingen oplevert? Aantal contractor F/O's: het management vertelde ons dat het moeilijk kan zijn om het vereiste aantal contractor F/O's te vinden als we gebruik maken van de 'peak captain' oplossing. Hoe kunnen we waarde hechten aan deze verklaring indien we allemaal het aantal werkloze piloten in BelgiM kennen? Het probleem van First Officers Long Haul op de senioriteitslijst (die per CAO uitgesloten zijn van een positie 'peak captain'): we zijn bereid om hen rechtstreeks te vragen of ze instemmen met het 'peak captain' systeem, of indien ze verkiezen dat externe piloten hun plaats innemen. Als we de carrière evolutie en perspectieven van de copiloten in acht nemen, hun grote ervaring, en de andere argumenten die naar voor werden gebracht, kunnen we zeer duidelijk stellen dat alle Brussels Airlines piloten de oplossing van 'peak captains' voordragen, en het gebruik van contractor gezagvoerders afwijzen. 14 / 45

15 Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

16 1.6. Vast rooster voor deeltijds werkend VMP Depuis des années, la compagnie aérienne Brussels Airlines a donné à ses pilotes volant à temps partiel un horaire fixe suivant un schéma bien déterminé et permettant à l employé de connaître ses jours libre sur une année complète. C est d ailleurs pour cela que, en plus de la fatigue récurrente, beaucoup de pilotes sont en liste d attente pour l obtention d un crédit temps, voire même d un contrat de travail réduit permanent. Depuis 2013, la compagnie a décidé unilatéralement d arrêter ce système d horaire fixe. La délégation syndicale ne comprend pas cette décision et certainement pas par le fait que dans toutes sociétés, une personne prenant un crédit temps se doit de donner les jours où il ne viendra pas travailler. Il paraît évident qu une personne qui demande un crédit temps ou un temps partiel, le fait dans le but de pouvoir passer du temps avec sa famille ou à d autres occupations bien distinctes, qui nécessite pour l organisation de tous les jours, de savoir à l avance quels jours il sera libre. Nous demandons donc, le maintient de ce système au sein de la communauté des pilotes de Brussels Airlines. 16 / 45

17 1.7. Hotel Douala Depuis la fin mars 2014, les découchés au Cameroun ne se font plus à Yaoundé mais à Douala. La principale raison invoquée par la direction est l augmentation du prix de l'hôtel à Yaoundé (cfr UD minutes 16/04/2014). Depuis le début du changement d'hôtel, de nombreux problèmes de sécurité ont été rapportés par les équipages. Il s agit aussi bien de la sécurité dans l'hôtel (fenêtres non verrouillables) qu en dehors de l'hôtel (environnement). La direction s est voulue rassurante en indiquant que des mesures adéquates avaient été prises pour sécuriser les chambres ainsi que pour protéger les équipages en dehors de l'hôtel en mettant des agents de sécurité à disposition. Pendant tout le mois de mai, à la demande de la délégation syndicale, la direction a organisé une enquête générale de satisfaction sur l'hôtel à Douala. Plus de 70% des membres d équipage ont réclamé de changer d'hôtel en invoquant la qualité générale de l'hôtel ainsi que des problèmes de sécurité. Depuis lors, la délégation syndicale n a eu cesse de demander un retour à l'hôtel de Yaoundé (see UD agenda 18/06, 16/07, 20/08). Le 07 aoat, un membre d équipage accompagné par tout le crew ainsi que par 3 agents de sécurité s est fait violemment volé devant l'hôtel. (voir le rapport remis à la compagnie par le commandant). Une fois de plus, la UD a exigé un changement immédiat d'hôtel. La direction a répondu qu elle transmettait le dossier au département sécurité de la Brussels Airlines (minutes UD 20/08). Voilà 6 semaines que nous attendons des nouvelles et nous craignons pour la sécurité des membres d équipage...la seule option valable étant un retour à l'hôtel de Yaoundé. La gestion de ce dossier par la direction illustre le manque de considération de la direction pour la sécurité des équipages en déplacement. Il en fut de même avec les découchages à Monrovia en pleine crise d Ebola. Les représentants syndicaux ont da menacer la direction d arrêt complet des opérations en Afrique de l ouest pour obtenir que les changements d équipage se fassent à Dakar. Nous demandons un droit de veto dans le choix des hôtels. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : SD VMP SD VMP / 45

18 1.8. Pairing commission Depuis déjà plusieurs années, nous avons vu les différentes combinaisons de vol (pairings) devenir de plus en plus lourdes, avec e surcroît des temps d attente entre deux vols qui peuvent atteindre 2h30. Autant dans le passé, nous avions un droit de regard durant la «pairing commission» et des alternatives pouvaient être trouvées, autant aujourd hui, nous n avons plus notre mot à dire et rien n est plus jamais changeable. Autant nous pouvons comprendre l augmentation de productivité nécessaire pour la compétitivité de la compagnie, augmentation de productivité sur laquelle nous ne revenons pas, autant la délégation syndicale souhaiterait avoir un droit de refuser certaines combinaison de vol qu elle juge trop lourde et qui peut mettre la sécurité des passagers en danger. 18 / 45

19 1.9. Gebruik van 'Split duty' (vliegdienst met onderbreking) In de loop van juli werd de Syndicale Delegatie door zijn leden op de hoogte gebracht van night-stops (overnachtingen in een buitenpost) waarbij de rust minder was als het legale minimum, en zelfs minder was als de derogatie LA/C-OPS/BVN/ toegestaan door het Bestuur der Luchtvaart. Deze werden door Crew Watch bevestigd als zijnde uitgevoerd onder «split duty» : zie annex «Split duty», of vliegdienstperiode met onderbreking (CAO Beyond ) is een concept waarbij een dienstperiode mag worden verlengd met de helft van een «break», d.i. een periode zonder dienst. Ze wordt beschreven in EU-OPS subpart Q OPS e.v., en is hernomen in de EASA FTL regelgeving die pas in februari 2016 van kracht wordt. De bedoeling van «vliegdienstperiode met onderbreking» was oorspronkelijk om piloten van zaken-jets toe te laten om langer te vliegen, door de wachttijd op de luchthaven niet volledig te laten meetellen als dienst. Bij Brussels Airlines echter wordt het principe gebruikt om, legaal, nòg kortere rust te kunnen plannen bij een night-stop. EU-OPS laat dit toe, onder voorwaarde dat de operator (Brussels Airlines) aan de Bevoegde Autoriteit ( Bestuur der Luchtvaart) volgende kan voorleggen : 1. operationele ervaring, en 2. een wetenschappelijke onderbouwing dat operaties minstens een gelijkwaardig veiligheidsniveau halen De syndicale delegatie heeft herhaaldelijk per mail aangedrongen bij de Flight Crew Manager op het vrijgeven van de documenten die zulke derogatie ondersteunen, en heeft deze pas bekomen nà het versturen van de aanvraag tot verzoening : zie annex Bij de ontvangen informatie hebben wij de volgende bezwaren : 1. er is geen wettelijke basis voor Brussels Airlines om «vliegdienstperiode met onderbreking» toe te passen : het door EU-OPS gevraagde dossier, specifiek voor «vliegdienstperiode met onderbreking» is niet ingediend, en er is geen operationele ervaring bewezen. Integendeel, een recent incident 1 doet eerder het tegendeel vermoeden. blijkbaar baseerde men zich op EASA-wetgeving (zie annex 2.3.3, geel gemarkeerde sectie) die op het moment van de vluchten nog niet rechtsgeldig was. 2. De «split duties» zoals gepland zijn niet uitgevoerd in overeenstemming met de CAO. De bedoeling van de CAO was om «vliegdienstperiode met onderbreking» te gebruiken bij : day-stops uitzonderlijke charters Zie «Beyond Flight Operations - update 2.pdf» p. 6 (of annex 2.3.1). In praktijk waren deze vluchten overnachtingen (geen day-stops), en waren het ook geen uitzonderlijke charters : alle vluchten zijn uitgevoerd onder een regulier SN-vluchtnummer dat een week ervoor/erna onder hetzelfde vluchtnummer, en dezelfde uren, te boeken was via Internet. 1 : vlucht MAN-BRU na verminderde rust ; Avro RJ heeft bijna het einde van landingsbaan 02 overschreden, met te weinig brandstof om uit te wijken. Wordt nu gebruikt als CRM case. 19 / 45

20 Gezien er geen wettelijke basis is voor vliegdienstperiode met onderbreking, en de CAO niet gerespecteerd wordt, willen wij dat vliegdienst met onderbreking niet meer toegepast wordt om nightstops mee te plannen. Punt(en) is/zijn reeds besproken op : aanvraag voor bijzondere SD op ; niet doorgegaan wegens afwezigheid Director Flight Operations en Flight Crew Manager SD VMP conversaties in annex / 45

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304)

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, genomen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973 56 (1973) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1985 Nr. 81 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober

Nadere informatie