Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13 december 2001 overleg gevoerd met minister Korthals van Justitie over de brief van de minister d.d. 10 december 2001 over het gebruik van vingerafdrukken van vreemdelingen ten behoeve van de opsporing ( nr. 635). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de Nie (D66), Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Middel (PvdA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), ondervoorzitter, Rabbae (GroenLinks), Van Oven (PvdA), Kamp (VVD), Rouvoet (ChristenUnie), O. P. G. Vos (VVD), Passtoors (VVD), Van Wijmen (CDA), De Wit (SP), Ross-van Dorp (CDA), Niederer (VVD), Nicolaï (VVD), Halsema (GroenLinks) Weekers (VVD), Van der Staaij (SGP), Wijn (CDA). Plv. leden: Wagenaar (PvdA), Balkenende (CDA), Cqörüz (CDA), Van Vliet (D66), Duijkers (PvdA), Kuijper (PvdA), Albayrak (PvdA), Barth (PvdA), Hoekema (D66), Karimi (GroenLinks), Santi (PvdA), Luchtenveld (VVD), Slob (ChristenUnie), Van den Doel (VVD), Rijpstra (VVD), Rietkerk (CDA), Marijnissen (SP), Buijs (CDA), Van Baalen (VVD), Van Blerck- Woerdman (VVD), De Vries (VVD), Van Walsem (D66), De Pater-van der Meer (CDA), Arib (PvdA). De heer Nicolaï (VVD) wil graag weten, omdat de in de Europese richtlijn voorziene overgangsperiode van drie jaar zich niet uitstrekt tot na 25 oktober jongstleden, hoe er daarna is omgegaan met het gebruik van vingerafdrukken van asielzoekers, want de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt aan het verwerken van persoonsgegevens strengere eisen dan de Wet persoonsregistraties (WPR), in ieder geval wat de opsporing betreft. Met het oog daarop vindt de minister dat het tot nu toe gehanteerde systeem en de tot nu toe gevolgde werkwijze zo snel mogelijk moeten worden aangepast aan de WBP-eisen, maar de heer Nicolaï vraagt zich af of dat nodig is. In artikel 9 van de WBP staat weliswaar dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, maar in artikel 43 is een uitzondering gemaakt voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit vergt een proportionaliteit- en een subsidiariteittoets voorafgaande aan de verwerking, aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. Als er sprake is van een redelijk vermoeden, dan mogen vingerafdrukken wel worden gebruikt, maar is dat een individueel redelijk vermoeden? Moet het om een geïndividualiseerde verdachte gaan? Een andere uitzondering betreft het algemeen belang, in dit geval een bijzonder opsporingsbelang. Iemands privacy wordt beschermd, zo lang het algemeen belang niet groter is, want dan moet die bescherming wijken. De heer Nicolaï vindt dat het gestelde in artikel 43 al voldoende grondslag biedt voor het continueren van het tot nu toe gevoerde beleid met betrekking tot het gebruik van vingerafdrukken. In artikel 13 van de richtlijn staat overigens ongeveer hetzelfde als in artikel 43. Hij vindt dit KST58832 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 voldoende om bij wet alsnog mogelijk te maken dat het huidige beleid kan worden gecontinueerd. Bij de behandeling van de WBP, maar ook op andere momenten, heeft zijn fractie benadrukt dat privacy weliswaar een belangrijk principe is, maar dat de uitzonderingen daarop vanwege opsporingsbelangen toch zwaarder moeten wegen. Hij pleit ervoor het huidige gebruik, wettelijk verankerd, te continueren. Mevrouw Halsema (GroenLinks) vindt dat vingerafdrukken van vreemdelingen, asielzoekers, moeten worden gebruikt voor de toelatingsprocedures. Met dat doel worden ze ook afgenomen. Dat wordt vreemdelingen ook meegedeeld. Ze mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn afgenomen. Het gebruikmaken van vingerafdrukken voor de opsporing is iets anders. Als er in dat kader vingerafdrukken worden afgenomen, dan moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden. Vingerafdrukken van vreemdelingen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgenomen, maar het opsporingsbelang kan zo groot zijn dat daarop een uitzondering moet worden gemaakt. De fractie van mevrouw Halsema was geschokt toen zij vernam dat het Automatische vingerafdrukkensysteem Nederlandse kollectie (Havank) het mogelijk maakt vingerafdrukken van vreemdelingen te vergelijken met die van verdachten. Zij heeft de staatssecretaris verzocht om daar iets aan te doen. De minister heeft haar fractie bij brief van 20 april jongstleden deels gerustgesteld met de mededeling dat de vingerafdrukken vreemdelingen alleen mochten worden vergeleken als er sprake was van een delict waarop een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer stond. Dat vond haar fractie destijds niet voldoende, maar wel aanvaardbaar, omdat de proportionaliteit daarmee beter was aangetoond. Enkele weken geleden meldde het College bescherming persoonsgegevens (CBP, voorheen de Registratiekamer) echter dat de vingerafdrukken van vreemdelingen bij alle delicten werden vergeleken met die van verdachten. In de brief stelt de minister dat de betrokken diensten zich altijd hebben gehouden aan de regels, voortvloeiend uit de WPR en dat het CBP nooit aanleiding heeft gezien te interveniëren. Hoe valt dit te rijmen met de eerdere melding van het CBP? Wanneer is de minister op de hoogte gesteld van het feit dat de vingerafdrukken van vreemdelingen bij alle delicten worden vergeleken? Als dat pas laat is gebeurd, dan kan dat komen, doordat het CBP pas laat onderzoek heeft gedaan, of doordat het CBP het niet belangrijk genoeg vond de minister eerder te informeren. Mevrouw Halsema is blij met de nieuwe wet en de nieuwe situatie die daardoor ontstaat. De interpretatie van de minister is juist. De wet concentreert zich op het begrip «verwerken». Dat is iets anders dan «verstrekken». Bij de oude wet mocht wel worden vergeleken, maar niet verstrekt. Bij de nieuwe wet mag niet worden vergeleken en niet verstrekt. In de oude wet was sprake van een uitzondering voor personen en instanties met een publiekrechtelijke taak. Zij hadden toegang tot de gegevens van vreemdelingen, maar gold dat toen alleen voor politie en justitie? Of hebben ook andere instanties en personen de beschikking gehad over de gegevens van vreemdelingen? Zo ja, zijn die opgeslagen door die personen? Als dat niet duidelijk is, dan moet dit worden nagegaan, want dan moeten die gegevens worden vernietigd. Het is de bedoeling per 1 januari aanstaande onderscheid aan te brengen, maar gaat het dan alleen om de vingerafdrukken van asielzoekers die na 1 januari worden afgenomen? Hoe staat het wat dat betreft met andere toelatingsprocedures? Wat gebeurt er met vingerafdrukken van asielzoekers, vreemdelingen, die in het verleden zijn afgenomen? Worden die vernietigd? Hoe staat het wat dat betreft met de techniek van het systeem? Komen asielzoekers, doordat er onderscheid wordt aangebracht, voortaan niet meer voor in de bestanden waar verdachten in zitten? Of is het mogelijk, als gevolg van de oude werkwijze, dat er in de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 verdachtenbestanden asielzoekers blijven zitten? Als dat het geval is, dan moeten die bestanden worden geschoond. De heer Dittrich (D66) vindt, kijkend naar de verhouding tussen privacy en veiligheid, dat de opsporings-, de veiligheidsbelangen steeds zwaarder gaan wegen. In het oude systeem moest je toestemming vragen voor een vergelijking, maar die werd min of meer standaard verleend als er sprake was van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer stond. Wat gebeurt er met de strafzaken die op basis van een melding aan het rollen zijn gebracht, maar die volgens het CBP geen wettelijke basis hebben? Is het mogelijk dat de advocaat in een strafzaak, waarbij een vreemdeling wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en nog moet voorkomen, stelt dat de zaak op een verkeerde manier is gestart, zodat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard? Het nieuwe systeem wordt duidelijk omschreven in de brief. Er moet nu sprake zijn van een redelijk vermoeden dat een vreemdeling betrokken is geweest bij een misdrijf. De minister gaat ervan uit dat de officier van justitie zijn verzoek niet lichtvaardig zal doen, maar hoe wordt dit verder ingevuld? Meer dan 90% van de asielzoekers heeft geen documenten. Zij moeten vingerafdrukken afstaan voor vreemdelingrechtelijke doeleinden, niet voor strafrechtelijke doeleinden. Is het mogelijk deze vingerafdrukken ook te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om te achterhalen of iemand al eerder in Nederland is geweest? Op welke wettelijke bezwaren stuit dit? Wellicht dat daarvoor eenmalig een koppeling kan worden gelegd met Havank. Volgens de huidige wetgeving kan dat niet, maar wellicht kan via de WBP worden geregeld dat identificatiedoeleinden verder mogen gaan dan vreemdelingrechtelijke. Dan zouden vingerafdrukken eenmalig kunnen worden gebruikt om te toetsen of iemand al eerder in Nederland is geweest, zonder dat de persoon in een vreemdelingrechtelijk systeem is opgenomen. De heer Middel (PvdA) vindt de beantwoording van de schriftelijke vraag wat de minister vindt van de opvatting van de dienst Nationale recherche informatie (dnri) dat de beoogde scheiding zal betekenen dat men tientallen, zo niet honderden verdachten per jaar zal laten lopen, vrij mager. Hij steunt de conclusie van de minister dat het huidige gebruik van vingerafdrukken niet moet worden gecontinueerd. De introductie van de term «redelijk vermoeden» is een aanzienlijke verbetering. Wat gebeurt er met verkeerd gestarte strafzaken? Het gestelde dat het in een bestand samenvoegen van de vingerafdrukken van vreemdelingen en verdachten niet zonder meer leidt tot een criminaliserende werking, maar het vergelijken en gebruiken daarvan eventueel wel, is nogal theoretisch. Als je wilt vergelijken, dan moet je de vingerafdrukken toch eerst in een bestand stoppen. Dan bevind je je al op een glijdende schaal. Het CDA-voorstel over het integraal invoeren van een vingerafdrukkenbestand steunt hij niet. De heer Van de Camp (CDA) vindt dat je vingerafdrukken van vreemdelingen moet kunnen blijven gebruiken voor de opsporing. Als dat op basis van de huidige wetgeving niet meer kan, dan moet het Vreemdelingenbesluit worden aangepast. Vingerafdrukken worden nu vooral gebruikt voor het vaststellen van de identiteit, maar wat is erop tegen bij binnenkomst tegen een vreemdeling te zeggen dat zijn vingerafdrukken worden gebruikt voor het vaststellen van zijn identiteit, maar dat deze ook kunnen worden gebruikt bij de opsporing van criminele activiteiten? Je moet dit wel via de koninklijke weg regelen, dus door een aanpassing van de wetgeving. Daarna moet je vingerafdrukken permanent kunnen gebruiken. De heer Van de Camp vindt ook dat er een meer algemene bereidheid moet worden geconstrueerd voor het afstaan van vingerafdrukken, want dat verhoogt het oplossingspercentage. In de brief van de minister Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 worden daar praktische argumenten tegen ingebracht, zoals het aantal aangeboden sporenzaken, het aantal vingers en de politiecapaciteit, maar geen principiële. Wat zijn fractie betreft hoeft deze kwestie overigens niet voor het kerstreces te worden gerealiseerd. Het verkrijgen van alle vingerafdrukken mag best een paar jaar duren. Dit kan worden gekoppeld aan het ophalen van een identiteitsbewijs. Dat past in het streven te komen tot een algemene identificatieplicht. Hoe gaan de andere Europese staten om met het afnemen van vingerafdrukken? Hoe staan zij tegenover het CDA-voorstel op dit punt? Het antwoord van de minister De minister vindt dat, als een Kamermeerderheid van mening zou zijn dat men vingerafdrukken van vreemdelingen ook bij opsporing moeten blijven gebruiken, dit naar voren had moeten worden gebracht bij de behandeling van de WBP, of bij de totstandkoming van de Europese richtlijn. Dat is echter niet gebeurd. Inmiddels is de WBP aangenomen. Wil men nu een andere situatie creëren, dan moet die in overeenstemming worden gebracht met de richtlijn. De WBP is op dit punt wel in overeenstemming met de richtlijn. Het is dus niet zo eenvoudig die andere situatie alsnog te realiseren. Het afnemen van ieders vingerafdruk is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daar kan op dit moment nog geen afdoend antwoord op worden gegeven. In Havank zaten de vingerslips van vreemdelingen, asielzoekers en verdachten. Het uitgangspunt van de WPR was dat in beginsel alleen gegevens werden verstrekt voorzover dat in overeenstemming was met het doel van de registratie. Artikel 18 van die wet bood de mogelijkheid om, als er sprake was van een hit en als het om een ernstig misdrijf ging, waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer stond, gegevens te verstrekken aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak. In het nieuwe systeem mogen de gegevens pas worden aangeboden, wanneer er sprake is van een aanwijzing dat het daadwerkelijk om een vreemdeling gaat. Er worden strengere eisen gesteld aan het gebruik van vingerafdrukkenslips. Dit stelt ook andere eisen aan de inrichting van Havank. De vingerafdrukken van verdachten moeten kunnen worden onderscheiden van die van vreemdelingen, asielzoekers. Per 1 januari aanstaande is er sprake van een onderscheid als het gaat om het asielzoekerbestand. Asielzoekers worden dan gemerkt. Is er sprake van een hit met een asielzoeker, dan wordt er niet terug gerapporteerd. Dit geldt niet voor de illegale vreemdeling, maar volgens de WBP is dat wel nodig. Aan dit probleem wordt tegemoetgekomen door, als er sprake is van een hit, als er een duidelijke aanwijzing is dat het om een vreemdeling gaat en als er sprake is van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat, alsnog terug te rapporteren om wie het gaat. In de komende maanden wordt geprobeerd de illegale vreemdeling, net als de asielzoekers, ook te scheiden. Volgens het nieuwe systeem moet alles worden losgekoppeld, maar dat is ingewikkelder dan men dacht. Daar komt bij dat het de bedoeling is per 1 januari 2003 een nieuw Havank op te zetten. De kosten die gemoeid zijn met de voorgenomen loskoppeling zijn dus eigenlijk veel te hoog. De vraag is nu of de voorgenomen scheiding al per 25 oktober jongstleden had moeten plaatsvinden, omdat de richtlijn toen drie jaar van kracht was en vanaf dat moment rechtstreekse werking had, of binnen een jaar na de inwerkingtreding van de WBP. Daar is niet met zekerheid uitsluitsel over te geven. De minister gaat ervan uit dat dit in ieder geval binnen een jaar na inwerkingtreding van de WBP moet gebeuren. In de praktijk kan evenwel blijken dat een bepaalde strafzaak niet op de juiste manier is gestart, zodat er sprake is van een onrechtmatig verkregen hit. Het is afwachten wat de rechter daarvan vindt. Deze zou kunnen oordelen dat de scheiding al per 25 oktober jongstleden had moeten plaatsvinden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Het is van groot belang de scheiding zo snel mogelijk tot stand te brengen, want in de nieuwe situatie gaat het in ieder geval om misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Wanneer er in de nieuwe situatie sprake is van een vingerafdruk, dan moet er een duidelijke aanwijzing zijn dat het om een vreemdeling gaat. Pas dan mag je vergelijken. In het verleden mocht je een vingerafdruk, als je een spoor had, in het systeem stoppen. Kreeg je dan een hit, dan mocht je pas gegevens verstrekken wanneer het een misdrijf betrof waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer stond. Er moet een duidelijke aanwijzing zijn dat het een vreemdeling is die in het bestand zou kunnen zitten. Een dergelijke aanwijzing kan zijn het spreken van een vreemde taal of het onbekend zijn in Nederland. De aanwijzing dat het om iemand gaat met een donker uiterlijk is niet voldoende. Het hoeft geen geïndividualiseerde verdachte te zijn. De officier van justitie mag een verzoek om het gebruik van een vreemdelingenslip niet lichtvaardig doen. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van duidelijke en gegronde aanwijzingen. Het gestelde dat de verstrekking van vingerafdrukken ook plaatsvindt bij minder ernstige misdrijven en dat vingerafdrukken, gevonden op de plaats van het misdrijf, worden vergeleken met de vingerafdrukken van alle vreemdelingen in Nederland, is op zichzelf juist. In de oude situatie was dat ook rechtmatig. De suggestie dat de hits vervolgens altijd aan de betrokken korpsen werden doorgegeven, klopt echter niet. Een hit wordt getoetst door de bewerker van Havank. Pas als blijkt dat het om een ernstig delict gaat, wordt een hit uit het vreemdelingenbestand aan het korps doorgegeven. Uit informatie van de dnri blijkt dat het gaat om zaken als ontvoering, zware mishandeling, ernstige fraude, inbraken, moord en doodslag. Het is de minister verder niet bekend dat er vingerafdrukken bij lichtere zaken worden verstrekt. De vingerafdrukken van asielzoekers worden voor een bepaald doel afgenomen en opgeslagen en mogen voor andere daarmee verenigbare doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van het verlenen van een verblijfsvergunning. Opsporing is echter een onverenigbaar doel. Daarom is een beroep op de uitzondering nodig. Dat gebeurt op basis van artikel 43 van de WBP. De minister van Justitie is de laatste tien jaar nimmer op de vingers getikt door de Registratiekamer, later het CBP. Hij heeft zelf contact met het College gezocht over het bezien van de opsporingsmogelijkheden bij het invulling geven aan de uitzondering van artikel 43 WBP en de noodzakelijke technische aanpassingen. Nadere gedachtewisseling De heer Nicolaï (VVD) is er nog steeds niet van overtuigd dat het tot nu toe gevoerde beleid met betrekking tot het gebruik van vingerafdrukken in strijd is met de nieuwe WBP, want in artikel 43 is een uitzonderingsbepaling opgenomen ten behoeve van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. In artikel 13 van de Europese richtlijn is die uitzondering ook opgenomen. De minister erkent dat er diverse redenen kunnen zijn het opsporingsbelang te laten prevaleren boven het adagium van de bescherming van de privacy, namelijk dat gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dat is reden genoeg de wet op dit punt snel aan te passen, zodat het huidige gebruik kan worden gecontinueerd, ook met het oog op de mogelijkheid dat de rechter zou kunnen uitspreken dat de start van de strafzaak niet juist is geweest. Privacy is heel belangrijk, maar opsporingsbelangen wegen zwaarder. Dat heeft zijn fractie al veel vaker aangegeven. Mevrouw Halsema (GroenLinks) heeft vernomen dat de gegevens van vreemdelingen ook worden opgenomen in het Schengen informatiesysteem (SIS). De gegevens van asielzoekers kunnen dus wel degelijk in de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 politiebestanden terechtkomen, zonder dat er sprake is van een verdenking. Haar uitleg van de nieuwe werkwijze is te positief geweest. Mevrouw Halsema ging uit van een geïndividualiseerde verdenking, maar daar hoeft geen sprake van te zijn. Het gestelde dat er een vermoeden moet zijn dat de verdachte een vreemdeling is, klopt niet. Er had moeten staan dat de verdachte vreemdeling is. Mevrouw Halsema vindt dat echter onrechtvaardig. Dat getuigt van een selectieve en dus niet goede omgang met asielzoekers. De heer Dittrich (D66) is benieuwd of zijn stelling klopt dat de officier van justitie een verzoek tot het gebruik van een vreemdelingslip in het geval van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat, alleen kan doen als hij redenen heeft te vermoeden dat de verdachte een vreemdeling is. Dit staat niet in het nieuwe systeem vermeld. Is dit nu wel of niet losgelaten? De heer Dittrich stemt verder in met de inhoud van de brief, al blijft een en ander een punt van aandacht, vanwege de permanente ontwikkeling ervan. De heer Wijn (CDA) wijst erop dat vingerafdrukken bij asielzoekers zonder documenten worden afgenomen met het doel van identificatie. Vreemdelingenrechtelijk is het ook van belang dat iemand geen status krijgt als hij een criminele achtergrond heeft. Is het mogelijk in het Vreemdelingenbesluit op te nemen dat het doel van het afnemen van vingerafdrukken ook is gericht op het voorkomen dat mensen met een contra-indicatie van crimineel gedrag een verblijfsvergunning krijgen? Dan kom je ook niet in conflict met de WPR. De minister wijst erop dat artikel 43 van de WBP een uitzondering bevat. Om die reden moet dat artikel beperkt worden uitgelegd. Met andere woorden, er kan niet altijd gebruik worden gemaakt van vingerafdrukken. Alleen in gevallen waarbij een geïndividualiseerd vermoeden bestaat, is het gebruik ervan toegelaten. Dat wil niet zeggen dat dit vermoeden geïdentificeerd moet zijn. Een en ander hoeft dus niet herleidbaar te zijn tot een persoon. Daarom wordt er in de brief gesproken over «een vreemdeling». Het CBP onderschrijft deze uitleg. Dat is niet onbelangrijk. Er is dan nog wel degelijke ruimte voor opsporing, al is die wel beperkt. Voorts moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden dat het om een vreemdeling gaat. Het standaard mogen gebruiken van vingerafdrukken van asielzoekers voor opsporing moet geschieden binnen de grenzen van de WBP en is alleen mogelijk indien dat noodzakelijk en proportioneel is. Die twee beginselen worden in de WBP gehanteerd, omdat de EU-privacyrichtlijn en andere internationale verplichtingen Nederland daartoe dwingen. In dat kader wijst de minister op het EVRM en het BUPO-verdrag. Daarvan kan niet worden afgeweken. Dat wil zeggen dat het niet zo gemakkelijk is een wijziging aan te brengen in de WBP, gelet op de overeenkomst met de richtlijn. Wil je iets wijzigen, dan moet je de richtlijn wijzigen. Het SIS, waarin de namen van vreemdelingen zijn opgenomen aan wie de toegang tot Nederland moet worden ontzegd, is geen politieregistratie, maar een WBP-bestand. Deze vorm van signalering bestaat sinds de inwerkingtreding van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Indien een asielzoeker zich meldt, dan worden zijn vingerafdrukken afgenomen. In het kader van het onderzoek naar de vaststelling van de identiteit worden deze in Havank vergeleken om te bezien of de persoon wellicht eerder onder een andere identiteit asiel heeft gevraagd. Deze systematiek wordt ook gehanteerd bij Eurodac. In dat kader wordt bezien of de desbetreffende persoon in een andere lidstaat van de EU asiel heeft aangevraagd. Is dit het geval, dan kan de desbetreffende persoon te maken krijgen met een Dublinclaim. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 Het gestelde dat de officier van justitie bij een strafzaak waarop een gevangenisstraf van vier jaar staat een redelijk vermoeden moet hebben dat de verdachte een vreemdeling is, geldt onverkort in de nieuwe situatie. De minister komt hier in een brief nog apart op terug. De minister vindt het vooralsnog geen goed idee in het Vreemdelingenbesluit op te nemen dat het doel van het afnemen van vingerafdrukken ook is gericht op het voorkomen dat mensen met een contra-indicatie van crimineel gedrag een verblijfsvergunning krijgen. De huidige systematiek functioneert op dat punt voldoende. Via het project van de stuurgroep Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) worden de strafrechtelijke keten en de vreemdelingrechtelijke keten aan elkaar gekoppeld. Een veroordeling leidt dus tot informatie aan de vreemdelingenrechtelijke keten, zodat de status kan worden onthouden of ingetrokken. De minister is desgevraagd bereid, afgezien van de vraag of dit wenselijk is, na te gaan of het mogelijk is dit toch in het Vreemdelingenbesluit op te nemen. Hetzelfde geldt voor de vraag, omdat de richtlijn opsporing ook als uitzondering noemt, of de wet kan worden gewijzigd, vanwege die uitzondering. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Swildens-Rozendaal De wnd. griffier van de vaste commissie voor Justitie, Beuker Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 072 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 204 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 469 Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juni 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 17 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 587 Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 64 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 775 Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 451 Herziening scheidingsprocedure Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 1998 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 63f 25 398 Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 862 Wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 023 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 117 Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de problematiek

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 225 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 192 Drugssmokkel Schiphol Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 28 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 093 Bouwfraude en corruptie bij ambtenaren Nr. 21 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 203 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en buitenlanders in Nederlandse gevangenissen Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 324 (R 1844) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r

R e g i s t r a t i e k a m e r R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 15 oktober 1998.. Onderwerp gegevensverstrekking door internet providers aan politie Op 28 augustus 1998 heeft er bij de Registratiekamer een bijeenkomst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 107 Derde fase EMU Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 mei 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft over de brief van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 591 Grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 192 Drugssmokkel Schiphol Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Datum 10 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de berichten Cijfers onder de pet en stempel nationale veiligheid excuus

Datum 10 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de berichten Cijfers onder de pet en stempel nationale veiligheid excuus 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

t.a.v. de hoofdofficier van justitie ONS KENMERK z

t.a.v. de hoofdofficier van justitie ONS KENMERK z POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Arrondissementsparket DATUM 9 oktober 2003

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal De minister voor Immigratie en Asiel drs. G.B.M. Leers Postbus 20011 2500 EA Den Haag datum 15 augustus 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 2011-2000250817 cc

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 396 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober 2001 De vaste commissie voor Justitie 1, belast met het voorbereidend onderzoek

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 608 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 685 Regeling van DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Adviescommissie voor. Vreemdelingenzaken. 1. Inhoud van het voorstel. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Adviescommissie voor. Vreemdelingenzaken. 1. Inhoud van het voorstel. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. bezoekadres Postadres 2500 EA Den Haag aan Postbus 20018 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het associatierecht EEG-Turkije ACVZ/ADV/20 16/010 datum 7juni 2016 06-4684 0910 Mr. D.J.

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 20 december 2011 Betreffende wetsvoorstel: 32045 Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten M VERSLAG

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2000 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Den Haag, 24 mei 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 894 Liefdadigheidsacties Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 49 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van );

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van ); BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; Gelet op de artikelen 151a, zesde

Nadere informatie

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Klager DATUM 27 oktober 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket te Den Haag. Datum: 4 juni Rapportnummer: 2012/092

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket te Den Haag. Datum: 4 juni Rapportnummer: 2012/092 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket te Den Haag. Datum: 4 juni 2012 Rapportnummer: 2012/092 2 Feiten Verzoeker was directeur van een stichting. Op 21 mei 2010 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 19 mei 2011 houdende nieuwe regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens (Landsverordening persoonsregistratie)

Nadere informatie

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001.

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. O. Ref. : 10 / A / 2001 / 022 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de v.z.w. «Blindenzorg Licht en Liefde» gemachtigd wordt toegang te hebben tot de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 628 Politie 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 725 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland.

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland. Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Zaanstreek-Waterland, thans regionale politie-eenheid Noord-Holland. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/009 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie