Jaarverslag. Kalenderjaar Thema: Leren van elkaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Kalenderjaar 2012. Thema: Leren van elkaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag Kalenderjaar 2012 Thema: Leren van elkaar

2 Voorwoord Opbrengsten tellen Voor stichting de la Salle vormt opbrengstgericht werken een kernpunt uit haar strategisch beleidsplan. Onze scholen streven daarbij naar goede resultaten van hun onderwijs, waarbij de denk- en werkwijze datagestuurd te leren onderwijzen voorop staat. Maar dit betekent niet dat onze scholen veranderen in leerfabrieken waar het leerproces van de leerling uitsluitend nog op koele en harde cijfers is gebaseerd. Door de leeropbrengsten te tellen, krijgen we inzicht in en worden we ons bewust van de effecten van onze manier van lesgeven. Het tellen is een hulpmiddel om de leervorderingen en ontwikkeling van talenten te kunnen zien en uiteindelijk de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Ook voor de Raad van Toezicht (RvT) telt dat de kwaliteit van ons onderwijs van het grootste belang is. Dit thema is in 2012 tijdens de RvT-vergaderingen vaak besproken met het College van Bestuur (CvB). Het CvB heeft daarbij de RvT onder meer geïnformeerd over de voortgang van de inrichting van de de la Salle Stichtingsmonitor, waarin de opbrengsten van de scholen worden vastgelegd. De eerste stappen uit de evaluatieve cyclus, het formuleren van doelen en standaarden, het verzamelen van informatie en het registreren van informatie, zijn besproken. Op basis van de analyse en interpretatie van de opbrengstgegevens wordt bekeken in welke fase de scholen zitten (show me, tell me, proof me). U leest hierover meer op pagina 10 en 11. Uiteindelijk zal het CvB met behulp van de stichtingsmonitor beslissingen nemen om de opbrengsten te verbeteren, wat kan leiden tot gezamenlijke acties op onze scholen. De RvT heeft in het najaar van 2012 in een tweetal interne vergaderingen gediscussieerd over het opstellen van een toezichtkader. Dit toezichtkader moet duidelijker richting geven aan het concrete handelen van de raad, aangaande haar taken en bevoegdheden. Met name de toezicht - houdende taak en de klankbord- en adviestaak moeten hierin aan bod komen. Als eerste stap heeft de RvT de volgende portefeuilleverdeling opgesteld: Onderwijs Bedrijfsvoering; subportefeuille Financiën en subportefeuille Werkgeverschap Identiteit Maatschappelijke ontwikkeling Jaarlijks zullen dan naast de vier reguliere RvTvergaderingen, ook een aantal portefeuillevergaderingen tussen RvT en CvB plaatsvinden, waarin per portefeuille meer discussie op de inhoud kan plaatsvinden. Stichting de la Salle hanteert de Code Goed bestuur in het Primair Onderwijs van de PO-Raad als leidraad voor goed bestuur. Belangrijk is te beseffen dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Goed bestuur is vooral een kwestie van gedrag en cultuur. Binnen onderwijs - organisaties moet een cultuur heersen waarin we elkaar aanspreken op gedrag dat overeenkomt met die principes. Daarbij vormt de interactie tussen leerkracht en het lerende kind het hart van goed onderwijs, zoals dat ook beeldend in ons logo is vastgelegd. De verbondenheid tussen leerkracht en leerling staat centraal op onze scholen. In dit jaarverslag tellen we onze opbrengsten en laten we onze verbondenheid zien, want goed onderwijs telt. Ik nodig u van harte uit het jaarverslag niet alleen te lezen, maar er ook op te reageren via Veel leesplezier toegewenst. Frits Wiltink, voorzitter Raad van Toezicht. 2 Colofon Dit is een uitgave van Stichting de la Salle. Concept en realisatie: TextArt, Heerhugowaard. Tekstbijdragen: Paul Bronstring, Tom Houtkamp, Nadine de Keijzer, Tineke Puts, Annette Schaak, John van Veen, Frits Wiltink en Ivanka van Dijk. Fotografie: Esther van Dokkum, Petra Weltevreden e.a. Vormgeving: Studio Martin Rasch, Opmeer.

3 1. Financiën Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat. Dat komt met name door hogere bijdragen van het rijk en gemeenten. Dit leidt in 2013 tot hogere uitgaven, wanneer we bijvoorbeeld een groot deel van de uitgaven realiseren die verband houden met de in 2012 ontvangen Prestatiebox-toekenning. TABEL 2.1 KENGETALLEN TABEL 2.2 BALANS SOLVABILITEIT DE SOLVABILITEIT GEEFT DE VERHOUDING TUSSEN EIGEN EN VREEMD VERMOGEN AAN EN VERSCHAFT DUS INZICHT IN DE FINANCIERINGSOPBOUW. (EIGEN VERMOGEN + RESERVES) / TOTALE VERMOGEN X 100% KENGETAL: 78,0% 76,8% 76,7% LIQUIDITEIT DE LIQUIDITEIT GEEFT AAN IN HOEVERRE DE STICHTING OP KORTE TERMIJN AAN HAAR VERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN. (LIQUIDE MIDDELEN + VORDERINGEN) / KORTLOPENDE SCHULDEN KENGETAL: 3,7 3,5 3,5 PERSONELE RESERVE (BESTEMMINGSRESERVE PERSONEEL + RESERVE BUDGET PERSONEEL) / PERSONELE LASTEN X 100% KENGETAL: 8,3% 8,2% 9,4% WEERSTANDSVERMOGEN HET WEERSTANDSVERMOGEN GEEFT HET VERMOGEN AAN OM NIET-VOORZIENE, TOT DE REGULIERE BEDRIJFSVOERING BEHORENDE RISICO S OP TE VANGEN. (EIGEN VERMOGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA) / EXPLOITATIELASTEN X 100% KENGETAL: 18,6% 17,0% 17,7% KAPITALISATIEFACTOR SINDS 2009 WORDT DE KAPITALISATIEFACTOR ALS KENGETAL GEHANTEERD. DE KAPITALISATIEFACTOR GEEFT EEN INDRUK HOE VERMOGEND EEN SCHOOLBESTUUR IS. (TOTAAL ACTIVA - GEBOUWEN EN TERREINEN)/ TOTALE BATEN X 100% KENGETAL: 50,5% 50,4% 53,2% OVERIGE KENGETALLEN AANTAL LEERLINGEN BATEN PER LEERLING PERSONELE KOSTEN PER LEERLING OVERIGE KOSTEN PER LEERLING PERSONELE LASTEN T.O.V. TOTALE LASTEN 81,72% 82,35% 81,17% In 2012 is een scheiding aangebracht tussen publiek en privaat vermogen. Belangrijke reden voor dit besluit is onder meer het feit dat de bestedingsvrijheid van het publieke vermogen verder is beperkt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan uit publiek vermogen te investeren in huisvesting. 31 DEC DEC VASTE ACTIVA GEBOUWEN EN TERREINEN INVENTARIS EN APPARATUUR LEERMIDDELEN TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN MINISTERIE VAN OCW OVERIGE OVERHEDEN OVERIGE VORDERINGEN OVERLOPENDE ACTIVA LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA PASSIVA ( ) EIGEN VERMOGEN ALGEMENE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES (PUBLIEK) BESTEMMINGSRESERVES (PRIVAAT) OVERIGE RESERVES TOTAAL VERMOGEN VOORZIENINGEN PERSONEELSVOORZIENINGEN OVERIGE VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN OVERIGE VOORUITONTVANGEN INVESTERINGSSUBSIDIES KORTLOPENDE SCHULDEN CREDITEUREN BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN SCHULDEN TERZAKE PENSIOENEN OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN OVERLOPENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA Risico s en onzekerheden De stichting is ook in 2012 geconfronteerd met een verder oplopende discrepantie tussen baten en lasten, met name op het gebied van personele bekostiging. Voor een sluitende exploitatie is een beperking van de personeels - lasten onontkoombaar. In combinatie met een teruglopend leerlingaantal, leidt dit tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Een bijkomend risico is de demografische ontwikkeling in ons werkgebied, met een teruglopend leerlingaantal tot gevolg. Ook de positie van scholen in dat voedingsgebied is onzeker. Sluiting van een aanpalende school kan tot gevolg hebben dat een min of meer onverwacht aanbod aan leerlingen ontstaat. Deze plotselinge forse groei hebben we eerder meegemaakt in Zwanenburg en Zandvoort. In zo n geval is extra personele inzet noodzakelijk, terwijl we daar (nog) geen bekostiging voor ontvangen. De genoemde risico s en prognoses stellen ons voor de uitdaging de in de meerjarenbegroting geraamde kostenreductie daadwerkelijk te realiseren. 3

4 2. Personeel Op peildatum 31 december 2012 waren 373 medewerkers in (vaste en tijdelijke) dienst bij onze stichting 1. In totaal vertegenwoordigen zij afgerond 260 fte. Het personeelsbestand is enigszins afgenomen in vergelijking met vorig jaar (378 medewerkers om 264 fte). Op 1 augustus 2012 hebben we alle tijdelijke medewerkers met een voldoende beoordeling kunnen behouden voor de stichting. 1 Dit jaar is voor het jaarverslag gebruikgemaakt van de personeelsgegevens uit Raet, het nieuwe personeelsinformatiesysteem waarmee de la Salle per 1 januari 2012 werkt. De gegevens uit deze rapportages geven andere informatie en indelingen dan het voormalige systeem van Dyade. 4 FUNCTIEGROEP TOTAAL (WTF) FULLTIME PARTTIME OP 302 (216,6528) OOP 42 (21,2237) 4 38 DIR 22 (19,6269) OOP ADMINISTRATIE 7 (2,3356) 0 7 TOTAAL 373 (259,8390) Leeftijdsopbouw en verhouding man-vrouw Het accent van de bezetting van de personeelssterkte ligt in de leeftijdsgroep 25 tot en met 40 jaar. De ondervertegenwoordiging van mannelijke medewerkers binnen de la Salle blijft gelijk, zoals in het gehele basisonderwijs. LEEFTIJDCOHORT (WTF) 0/19 1 (0,3728) 20/29 72 (58,52) 30/39 93 (59,20) 40/49 81 (50,82) 50/59 96 (69,23) 60/64 27 (21,04) (0,6626) TOTAAL 373 (259,8390) Verdeling fulltime-parttime In 2012 werkte 22 procent van de 373 medewerkers op fulltimebasis (84 personen). In 2011 was dit nog 24 procent. GESLACHT TOTAAL (WTF) FULLTIME PARTTIME MAN 50 (39,6174) VROUW 323 (220,2216) TOTAAL 373 (259,8390) Verzuim In 2012 is het verzuimbeleid ongewijzigd gebleven. Het verzuimpercentage bedraagt 6,2 procent. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2011 (4,91 procent). De landelijke verzuimcijfers van 2012 waren tijdens het schrijven nog niet bekend, maar ook daar is een stijging te verwachten (6,6 procent in 2011). In 2012 is 1 medewerker arbeidsongeschikt geraakt en ingestroomd in een volledig WAO-percentage van procent. Vervangingspool In schooljaar zijn 11 medewerkers ingezet via de Vervangingspool. De inzet varieerde van een 1 dag in de week voor een korte periode, tot 5 dagen in de week gedurende het hele jaar. Voor het schooljaar is een inzet bereikt van 97,44 procent. Dit houdt in dat een gedeelte van de gedeclareerde kosten is terugbetaald aan het Vervangingsfonds. De minimale eis voor maximale vergoeding van gedeclareerde kosten (98 procent) is net niet bereikt door onder andere de pooler in te zetten op vervanging uit eigen middelen (bijvoorbeeld GMR, ouderschapsverlof of Bapo). Functiemix Op peildatum 1 oktober 2012 heeft 23,3 procent van de leerkrachten binnen de la Salle een LB-aanstelling. De doelstelling van 27 procent is daarmee niet gehaald. Per 1 augustus 2013 is het streven 35 procent leerkrachten in LB en zal de 4 procent achterstand zijn ingehaald. Landelijk gezien zijn de tussendoelen voor 2011 behaald en kwam in 2012 een tweede tranche van aan - vullende bekostiging beschikbaar. Mobiliteit Op 11 april 2012 organiseerde de stichting een mobiliteitsavond voor medewerkers. Deze bijeenkomst werd bezocht door directeuren met vacatures, directeuren bij wie een vacature ontstond als vrijwillige mobiliteit werd gehonoreerd en leerkrachten met belangstelling voor vrijwillige mobiliteit. Zij kregen de gelegenheid met elkaar korte verkennende gesprekken te voeren (zie pag. 6-7). Tien leerkrachten zijn per 1 augustus 2012 gestart op een andere school binnen de stichting. In verband met een formatietekort binnen een school, heeft een verplichte overplaatsing plaatsgevonden.

5 Professionalisering Schoolleiders worden zich bewust van het potentieel van sociaal leren en willen dit stimuleren. Het leerproces in een community of learning, van het samen leren in collectieven en kenniskringen, wordt positief ervaren. In de literatuur worden traditionele vormen van professionaliseren zoals workshops, seminaries en conferenties niet meer als effectief beschouwd. Deze zouden geen grote invloed hebben op het verhogen van de kennis, of van een verandering in de praktijk binnen het onderwijsveld. Vanuit dit gezichtspunt is de la Salle de pilot Praktijkleernetwerk gestart. Vanuit de theorie zijn onder begeleiding de eerste netwerken opgezet. In 2013 wordt deze vorm geëvalueerd. 5

6 Speeddaten op het bestuurskantoor Blije mobiliteit moet je positief benaderen 6 Best Practice Op een ludieke manier positieve aandacht besteden aan interne mobiliteit? Dat werd in 2012 gedaan onder het mom van speeddaten. Daarom liep stafmedewerker Personeel Tineke Puts op 13 april s avonds met een stopwatch over de gang van het bestuurskantoor. Zij hield de korte duur van gesprekken tussen een aantal directeuren en leerkrachten nauwlettend in de gaten. Waarom speeddaten? Als stichting willen we interne mobiliteit stimuleren. In februari doen we altijd belangstellings - registraties. Een aantal medewerkers gaf aan interesse te hebben in werken op een andere school binnen de stichting. De een heeft heel specifiek een voorkeur voor een bepaalde school, de ander legt de wens breed neer. John van Veen kwam met het idee om deze mensen en een aantal directeuren met vacatures uit te nodigen om op een informele manier het gesprek met elkaar aan te gaan. Hoe ging dat in zijn werk? De directeuren zaten verspreid in het gebouw, zodat medewerkers met hen een kort gesprek konden voeren. Mocht daar iets uitkomen, dan moesten ze zelf een vervolgafspraak maken. Ik liep over de gang en riep af en toe: wisselen! Dat was best lastig, want mensen willen toch hun verhaal kwijt. We wilden iedereen de kans geven met de directeur te praten van de school waarnaar zijn of haar belangstelling uitging en moesten dus streng zijn. De ene directeur leek populairder dan de ander, maar dat had natuurlijk alles te maken met het soort vacature en dan met name het aantal uren. Hoe reageerden de deelnemers op dit originele idee? Enthousiast! Ze vonden het een leuke en vooral informele manier om met elkaar in contact te komen. Je kunt het gesprek aangaan, zonder dat daar iets tegenover staat, geheel vrijblijvend. Dat is natuurlijk anders in een sollicitatie - procedure. En hebben ze ook nog verbeterpunten opgenoemd? In de evaluatie gaf men aan een volgende keer iets meer structuur te willen. Dat kan ik begrijpen. Wij hadden bewust geen programma opgezet, omdat we zo n eerste keer wilden zien wat er spontaan zou ontstaan. Ook het inzicht in de vacatures was voor sommigen niet concreet genoeg. Helaas wijzigen die gaandeweg het jaar nog wel eens. Bovendien wist een aantal directeuren wel dat er een vacature zou ontstaan, maar nog niet in welke groep. We snappen dat het dan lastig praten is. Een goede tip van directeuren: laat leerkrachten hun cv meenemen als basis voor het gesprek. Gaan we vaker speeddaten bij de la Salle? Het was leuk en weer eens iets heel anders. Toch moeten we ieder jaar opnieuw bekijken hoeveel vacatureruimte er is en hoeveel belangstelling voor interne mobiliteit. We merken wel dat mobiliteit in zijn geheel vaker onderwerp van gesprek is binnen de stichting. Vroeger zat je op een school en daar bleef je. En natuurlijk was het voor het ontstaan van stichtingen ook minder makkelijk ergens anders te gaan werken. Het is voor ons als stichting natuurlijk fijn om te horen dat mensen meer mobiel willen zijn, het maakt je flexibeler als organisatie. Maar we noemen dit ook wel blije mobiliteit, dus willen we het altijd vanuit een positief punt benaderen.

7 Maria Karagouni werkt nu dichterbij huis Toen ik de uitnodiging kreeg, zat ik met ouderschapsverlof thuis. Ik werkte op de Mariaschool in Zandvoort, maar woon in Hoofddorp. Ik had niet de intentie weg te gaan, maar zag het wel zitten vrijblijvend mijn opties dichter bij huis te bekijken. Ik trof veel bekenden aan op de speeddate-avond, leuk! John van Veen liet me direct al weten dat gezien mijn wtf de Valkenburg misschien een optie zou zijn. Hij nam die avond de taken van Debby Schouten waar. Het bleek uiteindelijk de enige optie, die me ook nog eens erg aansprak. Na een positief gesprek met Debby een paar dagen later, lag mijn lot in handen van een collega. Alleen als zij ja zou zeggen tegen een functie op de Ark in Heemstede, kon ik gaan. Fantastisch dat het gelukt is. Inmiddels heb ik mijn vuurdoop op de Valkenburg achter de rug. Na een jaar ertussenuit was het hard werken, maar ik heb het hier naar mijn zin. Een goede keuze! Marjon Mulders ging van groot naar klein Ik werkte met plezier op t Venne, maar op een school met een klein team en korte lijnen kom ik gewoon beter tot mijn recht. Bovendien miste ik een focus op creativiteit. Op de Mariaschool zag ik op die gebieden meer mogelijkheden en ik vond het wel weer eens leuk om te verkassen. Vroeger moest ik daar niet aan denken, maar ik heb ervaren dat het heel goed is voor je ontwikkeling af en toe op een andere school te werken. Van mijn knowhow wordt hier zeker gebruikgemaakt en daarnaast leer ik zelf ook weer nieuwe dingen. De laatste maand van het schooljaar op t Venne heb ik met mijn opvolgster opgetrokken. Zo n overdracht wens ik iedereen toe. Een goede zet van de stichting om een speeddate te organiseren. Al is het een volgende keer wel raadzaam het aanbod van vacatures van tevoren duidelijk te tonen. Een aantal gesprekken heb ik namelijk vooral voor de gezelligheid gevoerd. Ook niet verkeerd, hoor! 7

8 3. Onderwijs en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit staat bij stichting de la Salle hoog in het vaandel. Dat betekent doorlopend werken aan kwaliteitsverbetering van de processen en de resultaten. Kwaliteit is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Kwaliteit is de juiste dingen doen en die dingen juist doen. Opbrengstenrapportage Voor het vaststellen van de eindresultaten maken zeventien van de achttien scholen (negentien locaties) in 2012 gebruik van de Cito Eindtoets en een school verantwoordt zich met behulp van de Cito-LOVS toetsen M8. In alle gevallen worden de normeringen van de Inspectie gehanteerd. Om de eindopbrengsten van de school als voldoende te mogen beschouwen, dient de school in de afgelopen drie jaar minimaal één keer op of boven de ondergrens te scoren. extern) volgen speerpunten die in schoolplannen en teamplannen kunnen worden ingezet. PO-Raad op school Een drietal scholen heeft in 2012 gebruiktgemaakt van het analyseteam van de PO-Raad om onderwijsrisico s onafhankelijk in beeld te krijgen. Bij de analyse zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Analyse van schooldocumenten (schoolgids, schoolplan, strategisch beleidsplan, zorgdocumenten); TABEL 3.1 NORMERINGEN: EINDOPBRENGSTEN DE LA SALLE TWEEMASTER ALOYSIUS JOZEF V THERESIA JOZEF H FRANCISCUS B FRANCISCUS H DE MEERBRUG DE REIGER ANTONIUS K ANTONIUS R OP DREEF DE ARK VALKENBURG JACOBA MARIA NICOLAAS BOMMELSTEIN T VENNE LOVS M8 ENTREE LOVS M8 ENTREE LOVS M8 EIND EINDOORDEEL 8 Integraal Het Directie Overleg Lasalle heeft, in navolging van de onderwijscommissie, in 2012 besloten KIK (Kwaliteit in Kaart) niet langer in te zetten als kwaliteitszorginstrument. Als vervanger koos de la Salle voor invoering van Integraal. Dit is een overzichtelijk systeem, waarin alle aspecten van kwaliteitszorg zijn gebundeld. Integraal bestaat uit enkele pijlers: cockpit, schoolontwikkeling, personeel en zelfevaluatie. Er wordt gewerkt vanuit bekende kwaliteits - zorgvragen: doen we de (goede) dingen goed, vinden anderen dat ook, en levert dat de gewenste resultaten op? De gegevens, zoals tussentijdse leerlingresultaten en eindopbrengsten, komen uit ParnasSys. Andere gegevens worden verzameld met behulp van vragenlijsten over items als onderwijsleerproces, schoolklimaat, leerstofaanbod of onderwijstijd, die worden uitgezet onder de leerkrachten, ouders, leerlingen, auditoren of de Onderwijsinspectie. Vervolgens groepeert Integraal deze gegevens in een zogenaamde 'cockpit', waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de risico's voor een school liggen en wat de sterke punten zijn. Uit de twee invalshoeken (intern en Lesobservaties in alle groepen; Analyse van documenten van het onderwijsleerproces (groepsadministratie, weekplanningen, groepsplannen, handelingsplannen, leerlingdossiers); Analyse van het leerlingvolgsysteem en de resultaten van de leerlingen; Gesprekken met bestuur, de directeur, de interne bege - leider, met teamleden, een delegatie van ouders en/of verzorgers en de oudergeleding MR. De analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten waar de Inspectie naar kijkt. In het verlengde daarvan is gekeken naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. Het resultaat heeft een goede basis gevormd voor het maken van een plan van aanpak met school, bestuur en interne en/of externe ondersteuners. Pilot interne audits Zelfevaluatie is een proces waarbij op basis van een referentiekader systematisch en volgens een bepaalde

9 werkwijze informatie wordt vergaard over de doelstellingen en functies van een organisatie. Zelfevaluatie gaat veel verder dan het invullen van een vragenlijst of checklist en het schrijven van een rapportage. Zelfevaluatie is een proces van breed om je heen en naar jezelf kijken, een vorm van meervoudig kijken. Zo zorg je ervoor dat de aansluiting tussen het onderwijs, de eigen ambities en de eisen die de belanghebbende partijen stellen, optimaal blijft. Het gaat niet zozeer om de scores op een lijst, maar om het beeld dat men zelf vormt over het functioneren van de onderwijsorganisatie. Een beeld dat vervolgens in een audit getoetst wordt door kritische buitenstaanders. Het positieve effect van zo n zelfevaluatie is, dat er een dialoog op gang komt. Deze dialoog is in onze pilot met twee scholen gevoerd. Met het auditteam bestaande uit bestuur, staf en directeuren zijn t Venne en de Aloysius - school bezocht, tot grote tevredenheid van alle partijen. inzetten op goed onderwijs voor alle leerlingen en ons niet beperken tot de zorgleerlingen. Een goed plus-, basis- en breedteaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument voor de schooldirecteur en het team om zicht te krijgen op het onderwijsaanbod in de klas. Vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn: leerresultaten onderwijsaanbod (methodieken) leertijd didactisch handelen pedagogisch handelen klassenmanagement Nieuwe toelatingsprocedure PO-VO Zuid-Kennemerland Aan het begin van het schooljaar is de nieuwe toelatingsprocedure tussen het VO en PO in Zuid- Kennemerland van kracht. Voorafgaand aan deze procedure is een proces op gang gebracht, waarbij het werkveld nauw betrokken is geweest. In een tweetal sessies in het overleg tussen PO en VO zijn richting - gevende uitspraken geformuleerd. Deze uitspraken zijn aan de besturen voorgelegd en met hen nader uitgewerkt. De toelatingsprocedure is het product van bovenstaand proces. Negen van onze elf scholen uit Zuid-Kennemerland hebben inmiddels hun onderwijsprofiel beschreven. Het SWV Haarlemmermeer heeft een extern bureau ingehuurd om de onderwijsprofielen te schrijven. Het schooladvies berust op drie pijlers: het basisschooladvies; de resultaten van het LVS Cito; de NIO-score (een intelligentie onderzoek). Voor de implementatie van de procedure hebben de basisscholen naast een aantal plenaire bijeenkomsten ondersteuning gekregen van de consulenten van het Samenwerkingsverband ZK. Onderwijsprofielen De invoering van passend onderwijs vraagt van alle basisscholen een onderwijsprofiel (in de wet: onder - steunings profiel). In Zuid-Kennemerland beschrijft het onderwijsprofiel het onderwijs in de klas, waarmee we 9

10 Kwaliteit bewaken door vroegsignalering Aan de hand van wat wij zien en horen, kennen wij een arrangement toe 10 Best Practice Tijdens een buitenlandse studiereis deed het College van Bestuur (CvB) inspiratie op voor een vernieuwde vormgeving van het intern toezicht. Voorheen bezocht het CvB eenmaal per jaar de school en het team. In overleg met de onderwijscommissie is besloten vanaf januari 2012 alle scholen twee keer per jaar te bezoeken om eventuele risico s te signaleren en aan te pakken. Tijdens de bezoeken nieuwe stijl is aandacht voor onderwijsresultaten in de brede zin van het woord. Naast opbrengsten komen ook onderwerpen als teamplannen en professionalisering ter sprake. Dit is een vorm van vroegsignalering, legt stafmedewerker Onderwijs Ivanka van Dijk uit. Het CvB krijgt al veel mee in formele en informele gesprekken en vergaderingen. Bovendien leveren ParnasSys en Integraal opbrengstgegevens. Daarnaast is het goed om twee keer per jaar met een directeur en IB er gericht te praten over de kwaliteit van het onderwijs Veranderende rol Deze nieuwe aanpak van kwaliteitsbewaking heeft volgens Ivanka voor een groot deel te maken met de veranderende rol van de Onderwijs - inspectie, die tegenwoordig meer op afstand met stichtingen overlegt en niet meer altijd zelf de scholen ingaat. Als wij kunnen aantonen dat we op de hoogte zijn, risico s vroegtijdig signaleren en de juiste acties ondernemen, kunnen we de Inspectie weghouden van onze scholen. Wij zitten veel dichter op de scholen, dus in die zin is het een logische ontwikkeling. Aan de hand van wat wij zien en horen, kennen wij een arrangement toe (zie kader). Intensieve periode Ook de rol van Ivanka is enigszins veranderd. Ik ga mee op schoolbezoek, nu dus twee keer per jaar. Voorafgaand leveren de scholen bij mij een kengetallenkaart, een document achtergrondinformatie en een schoolzelfevaluatie aan via Sharepoint. In de kengetallenkaart rapporteren ze hun eindresultaten, tussentijdse resultaten, eventuele NIO-scores, advisering VO en percentages gewichtenleerlingen. In het document achtergrondinformatie geven zij aanvullende informatie en analyses, die van belang zijn voor het interpreteren van de kale cijfers uit de kengetallenkaart. In de schoolzelfevaluatie worden zorgsignalen uitgediept en acties weergegeven ter verbetering. Ik controleer of alle stukken binnen zijn en ik maak een planning voor de schoolbezoeken. Daarnaast haal ik de highlights uit de stukken en die bespreek ik van tevoren met John van Veen en Paul Bronstring. Dan volgen de achttien schoolbezoeken. Dat is een behoorlijk intensieve periode, omdat alles in ongeveer drie weken moet gebeuren. De schouders eronder Na afloop van de bezoeken koppelt het CvB aan de scholen terug in welke fase van monitoring zij zijn ingedeeld en eventueel welke aanvullende acties van de school worden verwacht. Voor de Show me -scholen stopt daar de verantwoording aan het CvB. Maar ben je een Tell me - of Proof me -school, dan moet je echt even de schouders eronder zetten en extra informatie aanleveren, benadrukt Ivanka. Het gaat om belangrijke analyses op school- en groepsniveau. Inzicht in onderwijsprocessen kan op de lange termijn alleen maar positief uitpakken. Uiteindelijk zien alle scholen de meerwaarde van dit systeem in, omdat je allemaal het meest optimale onderwijs aan je leerlingen wilt bieden.

11 Wat betekent welke fase voor een school? Show me Scholen die op de onderdelen van de kengetallenkaart voldoende presteren en waar ook geen andere risico s zichtbaar zijn, blijven in de show me -fase en kunnen na aanlevering van de benodigde gegevens en het bijbehorende schoolbezoek stoppen met de verantwoording naar het CvB. Natuurlijk is het zaak hun kwaliteit hoog te houden, te monitoren (dus schoolzelfevaluaties maken, opbrengstenvergaderingen houden, ambities en doelen stellen, et cetera) en blijven werken aan zaken die nog beter kunnen. Dit wordt herhaald na afname van de eindtoetsen in juni. Tell me Bij sommige scholen wijzen de resultaten op de kengetallenkaart en/of de analyse/interpretatie op mogelijke risico s. Scholen die opvallen, komen in de tell me fase. Dit kan bijvoorbeeld na een tegenvallende Cito Eindtoets of onvoldoende tussentijdse resultaten. Maar ook scholen die geregeld door henzelf gestelde ambities op groepsniveau niet halen, of scholen waaraan het CvB op specifieke punten vragen heeft, kunnen in de tell me fase komen. De volgende stappen worden dan ondernomen: 1. De betreffende school overlegt aan het CvB de schoolzelfevaluatie, inclusief een actieplan ter verbetering van de zorgsignalen. Hiermee onderbouwt/verklaart de school de resultaten en geeft zij aan welke acties zij gaat ondernemen. 2. Het CvB gaat eenmalig in gesprek met de school in de tell me-fase om samen te kijken wat op deze school aan de hand is en hoe de onderwijskwaliteit kan worden verbeterd. Als de verwachting is dat de onderwijskwaliteit naar alle waarschijnlijkheid binnen een halfjaar zal verbeteren, stopt deze fase na dit halfjaar. 3. De directie en de IB er nemen op vrijwillige basis deel aan de bijeenkomsten van Grip op de Dip (vier tot zes keer per jaar), waarin gericht aandacht wordt besteed aan van en met elkaar leren om opbrengsten te verbeteren. 4. De school zal na de volgende toetsafname weer de kengetallenkaart met format achtergrondinformatie kengetallenkaart invullen en daarmee aangeven de goede kant op te gaan. Proof me Als op een school matige of onvoldoende leerlingresultaten zichtbaar zijn en daarnaast ook andere signalen aanwezig zijn, zoals personeelswisselingen, meer dan gemiddeld ziekteverzuim, klachten van ouders, tegenvallende inspectierapporten, dan is meer monitoring en ondersteuning nodig. Deze scholen komen in de proof me-fase. De volgende stappen zullen volgen: 1. De school overlegt aan het CvB de schoolzelfevaluatie, inclusief een gedetailleerd actieplan ter verbetering van de zorgsignalen. 2. Daarnaast levert de school andere relevante gegevens aan, afhankelijk van de gesignaleerde risico s. Ze onderbouwt/verklaart daarmee de resultaten en geeft aan welke acties zij gaat ondernemen. 3. Het CvB gaat een gesprekkencyclus (minimaal een gesprek per drie maanden) aan met deze school om samen te kijken wat op deze scholen aan de hand is en wat nodig is om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 4. De directie levert eens per drie maanden een managementrapportage aan, waarin zichtbaar wordt gemaakt welke acties zijn ondernomen en wat het resultaat hiervan is. 5. De directie en de IB er nemen verplicht deel aan de bijeenkomsten van Grip op de Dip (vier tot zes keer per jaar), waarin gericht aandacht wordt besteed aan van en met elkaar leren om opbrengsten te verbeteren. 6. Een school in de proof me-fase zal deze fase verlaten wanneer duidelijk zichtbare duurzame verbetering in de kengetallen en omstandigheden optreedt. Afhankelijk van de resultaten wordt het de tell me-fase of show me-fase. 11

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers?

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie