POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v Nadere omschrijving van sommige risico's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's"

Transcriptie

1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde sportfederatie en door de bij haar aangesloten sportclubs. Wij: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven 1 Omschrijving van de verzekering Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid, overeenkomstig het Belgisch of buitenlands recht voor schade die is voorgevallen tijdens de duur van de verzekering en die werd veroorzaakt: - aan personen, d.w.z. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; - aan goederen, d.w.z. de beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de immateriële schade die daaruit voortvloeit, zoals gebruiks- en genotsderving. 2 Wanneer geldt de verzekering? De verzekering geldt voor schadegevallen: - die verband houden met uw deelname aan sportpromotionele activiteiten die de verzekerde sportfederatie en haar aangesloten clubs organiseren; - die veroorzaakt worden door de gebouwen, installaties of goederen van de federatie of haar aangesloten clubs, alsmede door het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de verzekerde activiteiten. 3 Andere begunstigden Ouders of voogden als burgerrechtelijk aansprakelijk voor een minderjarige verzekerde, kunnen ook een beroep doen op deze verzekering indien zij zelf niet beschikken over een eigen verzekering die hun aansprakelijkheid dekt. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's a motorrijtuigen, boten en luchtvaartuigen motorrijtuigen Het gebruik van motorrijtuigen is niet in de verzekering begrepen tenzij het gaat om motorrijtuigen die niet sneller rijden dan 30 km per uur en niet in het verkeer gebracht worden. boten Het gebruik van motorboten van meer dan 10 PK en van zeilboten van meer dan 300 kg is niet verzekerd. De verzekering geldt wel voor andere boten en vaartuigen zoals kano's, waterfietsen, surfplanken, enz. luchtvaartuigen Het gebruik van luchtvaartuigen is niet verzekerd. Miniatuurvliegtuigjes beschouwen wij niet als luchtvaartuigen. Bij het gebruik van voornoemde rij- of vaartuigen bent u wel altijd verzekerd als gewoon passagier; d.w.z. wanneer u op geen enkele wijze deelneemt aan de besturing of de navigatie. b toevertrouwde goederen De verzekering geldt niet voor schade aan goederen die u, om welke reden ook, onder u heeft of die u werden toevertrouwd, zoals de goederen die u behandelt of bewerkt, gebruikt, bewaart, huurt of leent. Er wordt nochtans wel waarborg verleend voor schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook en water aan gebouwen (met hun inhoud) die niet aan de federatie of haar aangesloten clubs toebehoren en door hen slechts bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden in het kader van de verzekerde activiteiten. c levering van producten De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering, d.w.z. na de feitelijke, zelfs voorlopige overdracht van de producten of de werken waardoor u de materiële controle over de gebruikswijze ervan verliest. Deze waarborg geldt evenwel niet: - voor schade aan de geleverde producten of uitgevoerde werken zelf, alsmede de kosten om ze terug te nemen, te vervangen of te herstellen; - voor schade die het gevolg is van het feit dat de producten of de werken geen of onvoldoende nuttig effect hebben, of dat zij de functies niet vervullen waartoe ze bestemd waren.

2 d milieuschade Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging en de schade die eruit voortvloeit, op voorwaarde dat het schadegeval werd veroorzaakt door een plotselinge en voor u onverwachte gebeurtenis. Onder milieuverontreiniging verstaan wij de nadelige beïnvloeding van de atmosfeer, de bodem en het water door de aanwezigheid van stoffen, organismen, warmte, stralingen, geluid of andere vormen van energie. 5 Niet verzekerde gevallen Zijn niet verzekerd: - de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar geworden is voor schadegevallen veroorzaakt door opzet en schadegevallen veroorzaakt: - in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol; - door het niet toepassen van gebruikelijke of wettelijk voorgeschreven werkwijzen om op die manier het werk te bespoedigen of kosten uit te sparen, terwijl u moest weten dat dit tot schade zou leiden; - door het kennelijk ontbreken van de vereiste vakbekwaamheid of van de vereiste middelen om een werk uit te voeren; - schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het plegen van geweld op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen; - de aansprakelijkheid en/of de vergoedingen die het gevolg zijn van: - het geheel of gedeeltelijk niet of laattijdig uitvoeren van een contract; - boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of andere contractuele bedingen van soortgelijke strekking tenzij en voor zover u ook zonder dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest; - geldboeten en minnelijke schikkingen; - de aansprakelijkheid zonder fout die wordt opgelegd door een specifieke wetgeving na 1 januari 2003, tenzij wij u uitdrukkelijk meedelen dat wij bereid zijn om deze aansprakelijkheid te verzekeren; - de aansprakelijkheid die is onderworpen aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering; - de schade aan goederen veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook die ontstaan in of meegedeeld worden door een gebouw waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent; deze uitsluiting geldt niet voor gebouwen die u slechts bij gelegenheid huurt of gebruikt; - de schade veroorzaakt door vuurwapens op de jacht, alsmede wildschade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is als eigenaar of huurder van een jacht; - schade veroorzaakt door het gebruik van springstoffen of door het vrijkomen van of blootstelling aan asbest; - de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, aanslagen, daden van terrorisme, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen. 6 Terroristische aanslagen Wij zijn toegetreden tot de VZW TRIP. Deze VZW is een bij wet opgericht samenwerkingsverband tussen verzekeraars en de overheid die de garantie biedt dat schadegevallen veroorzaakt door terroristische aanslagen zullen vergoed worden. Bij een aanslag zal een wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd worden. Een comité moet binnen de zes maanden beslissen of de aanslag onder de wettelijke definitie van terrorisme valt, welke regelingsmodaliteiten van toepassing zijn en binnen welke termijnen er moet betaald worden. In het uitzonderlijke geval dat de totale schade door terroristische aanslagen tijdens een jaar meer bedraagt dan 1 miljard EUR (index december 2005), zullen de uit te keren vergoedingen proportioneel verminderd worden. Terroristische aanslagen met een nucleaire bom blijven uitgesloten. In situaties waarin de terrorismedekking niet verplicht is, is bijkomend de schade door radioactiviteit en ioniserende stralingen uitgesloten. Meer informatie vindt u op 7 Uitgesloten schadelijders De verzekerde sportfederatie of haar aangesloten clubs kunnen geen vergoeding krijgen uit hoofde van deze verzekering. 8 Verzekerde bedragen De maximale waarborg per schadegeval bedraagt: EUR voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels; EUR voor schade aan goederen. Voor schade aan goederen die wordt veroorzaakt door milieuverontreiniging, bedraagt de maximale waarborg EUR per schadegeval. Het geheel van de schade die voortvloeit uit dezelfde schadeverwekkende gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak wordt beschouwd als één schadegeval. Boven de verzekerde bedragen betalen wij ook de intresten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoedingen en de kosten van de burgerlijke verdediging, inclusief de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen. De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wettelijk kan begrensd worden. Zolang de burgerlijke belangen niet zijn geregeld, nemen wij ook de kosten ten laste van uw strafrechtelijke verdediging; het staat u altijd vrij om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke verdediging te organiseren.

3 9 Rechtsplegingsvergoeding Vermits wij de kosten betalen van uw verdediging, dient u de rechtsplegingsvergoeding die u eventueel wordt toegekend, aan ons af te staan. 10 Reddingskosten Wij nemen de reddingskosten ten laste zoals die wettelijk omschreven zijn en voor zover ze betrekking hebben op schade die door deze verzekering wordt gedekt. Deze kosten worden ten laste genomen, zelfs boven de verzekerde bedragen, maar binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wettelijk begrensd kan worden. In de voornoemde reddingskosten zijn niet enkel de kosten begrepen van de maatregelen die wij hebben gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te beperken, maar ook de reddingskosten die u uit eigen beweging hebt gemaakt. Deze kosten moet u wel maken met de zorg van een goed huisvader en ze moeten voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken of om, bij een nakend gevaar, het schadegeval te voorkomen. Kosten ter voorkoming van een schadegeval worden niet betaald indien er geen nakend gevaar (meer) is of indien ze nodig zijn omdat u hebt nagelaten tijdig de nodige preventiemaatregelen te nemen. 11 Waar geldt de verzekering? De verzekering geldt in de hele wereld voor zover de verzekerde federatie en haar aangesloten clubs in België gevestigd zijn.

4 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN NIET-LEDEN Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde sportfederatie en door de bij haar aangesloten sportclubs. WIJ: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerden overkomt, waarborgen wij: - een vergoeding in geval van overlijden, van blijvende ongeschiktheid of van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; - de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten. b Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffen persoon ligt en die een objectief vast te stellen lichamelijk letsel toebrengt of de dood tot gevolg heeft. Volgende situaties worden uitdrukkelijk als een ongeval beschouwd: - ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval; - bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie; - vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking; - lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen; - letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde; - tetanus of miltvuur; - beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen; - de gevolgen van een lichamelijke inspanning voorzover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia's en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen; - lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn. 2 Wanneer geldt de verzekering? De verzekering geldt tijdens de deelname aan sportpromotionele activiteiten die de verzekerde sportfederatie en haar aangesloten clubs organiseren. 3 Vergoedingen a In geval van overlijden, binnen drie jaar na de dag van het ongeval, is de vergoeding gelijk aan EUR. De vergoeding wordt betaald: - aan de ouders van de minderjarige getroffen persoon; bij scheiding wordt er betaald aan de ouder die het hoederecht over het kind heeft; - aan de samenwonende echtgenoot als de getroffen persoon gehuwd is; - aan de wettige erfgenamen tot en met de derde graad in de andere gevallen. Zijn deze rechthebbenden er niet, of bent u op de dag van het ongeval jonger dan 5 jaar dan betalen wij de werkelijk gedragen begrafeniskosten tot een bedrag van EUR. b In geval van blijvende ongeschiktheid is de vergoeding evenredig aan de graad van ongeschiktheid. Het bedrag waarop de vergoeding berekend wordt, bedraagt EUR. De graad van blijvende ongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van de percentages die opgegeven zijn in de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit, zonder rekening te houden met het uitgeoefende beroep. Deze vaststelling gebeurt bij de consolidatie van de letsels, maar niet later dan twee jaar na de dag van het ongeval. De vergoeding wordt aan u betaald. Bent u op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder, dan wordt de vergoeding tot de helft herleid. De vergoedingen voor overlijden (begrafeniskosten inbegrepen) en voor blijvende ongeschiktheid kunnen niet gecumuleerd worden. c In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de dagelijkse vergoeding evenredig aan de graad van arbeidsongeschiktheid. Het bedrag waarop de vergoeding berekend wordt, bedraagt 30 EUR. De graad van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld rekening houdend met uw gewone bezigheden. Deze vergoeding wordt aan u betaald indien u aantoont dat u: - een verlies aan beroepsinkomen heeft en - geen enkel recht heeft op vergoedingen krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

5 De vergoeding wordt betaald tot op het ogenblik van de consolidatie van de letsels, maar ten hoogste gedurende twee jaar. Voor de dag van het ongeval zelf wordt geen vergoeding betaald. 4 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten De kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten worden terugbetaald tot 2 jaar na datum van het ongeval. Onder kosten voor geneeskundige verzorging worden o.a. volgende medische verstrekkingen verstaan: elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het behoud of voor het herstel van de gezondheid nodig is, zoals geneeskundige hulp van geneesheren, chirurgen en apothekers, bloedtransfusies, radiografie, kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, farmaceutische verstrekkingen, ziekenhuisverpleging, revalidatie en herscholing. Volgende specifieke schadevergoedingsgrenzen zijn van toepassing: - voor de medische verstrekkingen is de tussenkomst beperkt tot de door het RIZIV erkende prestaties; de terugbetaling is gelijk aan het tarief RIZIV aan 100 %, verminderd met de terugbetaling die de verzekerde ontving van het ziekenfonds. Brillen en contactlenzen worden niet terugbetaald. De tussenkomst in de kosten voor tandprothesen is beperkt tot 600 EUR per verzekerde en per ongeval met een maximum van 150 EUR per tand. - de vervoerskosten van de verzekerde en dit volgens de bepalingen van de arbeidsongevallenwet. Het eigen aandeel in de verzekerde kosten bedraagt 30 EUR per verzekerde en per ongeval. 5 Uitsluitingen Zijn uitgesloten: - ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is; - zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; wettelijk uitgevoerde euthanasie ingevolge een verzekerd ongeval wordt gelijkgesteld met een natuurlijke dood; - verergeringen of verwikkelingen van de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan de volgende aandoeningen: degeneratieve letsels van het locomotorisch stelsel, diabetes of bloedvataandoeningen. Deze uitsluiting wordt niet toegepast als u aantoont dat op het ogenblik dat u verzekerde werd, de diagnose van deze aandoening nog niet was gesteld; - ongevallen door opzet van de getroffene of een rechthebbende en ongevallen die het gevolg zijn van hun zware fout; dit zijn: - ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; - ongevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om het betrokken rijtuig te mogen besturen; - ongevallen die gebeuren tijdens de vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar; - ongevallen die gebeuren tijdens het plegen van geweld op personen of tijdens het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen. Voornoemde uitsluiting wordt niet toegepast in hoofde van de getroffene of rechthebbende die niet zelf de dader of medeplichtige is of die jonger is dan 16; - ongevallen die gebeuren: - met een luchtvaartuig, tenzij als gewoon passagier in een toestel dat van overheidswege toelating heeft voor het vervoer van personen; - tijdens winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen; - tijdens de deelname aan snelheidswedstrijden met motorrijtuigen of -vaartuigen, trainingen inbegrepen; - tijdens het beoefenen van alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen, deltavliegen, gevechtssporten en wintersporten in het buitenland, tenzij deze sport het risico uitmaakt van deze verzekering; - ongevallen die verband houden met (burger-)oorlog of gelijkaardige feiten; deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen in het buitenland tot veertien dagen na het begin van de ongeregeldheden, voor zover België daarbij niet betrokken is en de verzekerde daardoor wordt verrast; - ongevallen te wijten aan: - kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, met uitzondering van de bestralingen die nodig zijn ingevolge een verzekerd ongeval; - de rechtstreekse gevolgen in België van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen. 6 Terroristische aanslagen Wij zijn toegetreden tot de VZW TRIP. Deze VZW is een bij wet opgericht samenwerkingsverband tussen verzekeraars en de overheid die de garantie biedt dat schadegevallen veroorzaakt door terroristische aanslagen zullen vergoed worden. Bij een aanslag zal een wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd worden. Een comité moet binnen de zes maanden beslissen of de aanslag onder de wettelijke definitie van terrorisme valt, welke regelingsmodaliteiten van toepassing zijn en binnen welke termijnen er moet betaald worden. In het uitzonderlijke geval dat de totale schade door terroristische aanslagen tijdens een jaar meer bedraagt dan 1 miljard EUR (index december 2005), zullen de uit te keren vergoedingen proportioneel verminderd worden. Terroristische aanslagen met een nucleaire bom blijven uitgesloten. In

6 situaties waarin de terrorismedekking niet verplicht is, is bijkomend de schade door radioactiviteit en ioniserende stralingen uitgesloten. Meer informatie vindt u op 7 Territoriale geldigheid De verzekering geldt over de gehele wereld voor zover de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs in België gevestigd zijn. Bij een ongeval zal het totaal van de vergoedingen voor overlijden en blijvende ongeschiktheid, voor eenzelfde ongeval, ongeacht het aantal getroffenen en het aantal begunstigden, niet meer bedragen dan EUR. 8 Vaststelling van de gevolgen van het ongeval U hebt het recht om u, op eigen kosten, te laten bijstaan door een vrij gekozen geneesheer voor de vaststelling van de gevolgen van het ongeval. Bij overlijden mogen wij een autopsie eisen of aan de geneesheer van de overledene een verklaring vragen omtrent de doodsoorzaak, voor zover dat nodig is voor het verlenen van de verzekeringswaarborg. 10 Verplichte vergoeding voor zwakke weggebruikers Deze verzekering geldt niet voor de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten alsook voor de begrafeniskosten die verschuldigd zijn op basis van de vergoedingsregeling voor bepaalde verkeersslachtoffers zoals voetgangers, fietsers en passagiers (art. 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). Wij zijn bereid om voornoemde kosten bij wijze van voorschot te betalen als u akkoord bent om de vordering tot betaling aan ons af te staan of om ons de kosten terug te betalen zodra u ze ontvangt. 11 Afstand van verhaal Ten belope van de ontvangen vergoedingen in geval van overlijden of van blijvende ongeschiktheid of van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, doen u en uw rechthebbenden afstand van verhaal tegenover de verzekerden in de afdeling burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze polis en tegenover ons. Bij een meningsverschil tussen de geneesheren van beide partijen wordt in onderling akkoord een derde geneesheer aangesteld, die beslist. De kosten en het ereloon van deze derde geneesheer worden door de partijen, elk voor de helft, gedragen. In plaats van de voornoemde procedure kunnen de partijen de aanstelling van de derde geneesheer en/of de beslechting van het meningsverschil ook overlaten aan de bevoegde rechtbank. 9 Subrogatie Bij een ongeval waarvoor een andere persoon aansprakelijk gesteld kan worden, treden wij in uw rechten of deze van de begunstigde wat de kosten voor geneeskundige verzorging, de aanverwante kosten en de begrafeniskosten betreft. Behoudens in geval van kwaad opzet, wordt dit subrogatierecht niet uitgeoefend tegen de verzekeringnemer, tegen de andere verzekerden, tegen uw echtgenoot, uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel. Verhaal is echter mogelijk tegen voormelde personen voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekering gedekt is.

7 In de hierna volgende artikelen wordt met "u" de verzekeringnemer bedoeld. BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHADEREGELING a Wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de waarborg van deze polis geldt, dan dient u (en desgevallend ook de begunstigde) een aantal verplichtingen in acht te nemen zodat wij de overeengekomen prestaties kunnen leveren. b Wij verwachten van u dat u: - alle redelijke maatregelen neemt om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken; - binnen tien dagen na het schadegeval hiervan aangifte doet; - alle inlichtingen verstrekt die wij vragen in verband met het schadegeval en de vereiste medewerking verleent, zodat het schadegeval vlot geregeld kan worden; - persoonlijk voor de rechtbank verschijnt indien dat nodig is en alle rechtsplegingshandelingen stelt die wij nuttig achten; - geen handelingen stelt waardoor ons wettelijke recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van de aansprakelijke derde; - geen aansprakelijkheid erkent en geen afstand doet van verhaal, niets betaalt of overeenkomt om te betalen in de gevallen waarin deze polis uw aansprakelijkheid dekt; het louter erkennen van de feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp wordt niet beschouwd als een erkennen van aansprakelijkheid. c Het niet-naleven van een voornoemde verplichting geeft ons het recht om de verzekerde prestaties te verminderen of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat wij door uw verzuim hebben geleden. Het niet-naleven van een termijn kan echter niet als een verzuim worden ingeroepen indien u de gevraagde melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk was, gedaan heeft. Wij kunnen de waarborg weigeren indien u met bedrieglijk opzet hebt gehandeld. BEPALINGEN BETREFFENDE DE POLIS 1 Mededelingen De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u hebt verstrekt. Doet er zich tijdens de duur van de verzekeringen een wijziging voor in de gegevens die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden, dan moet u ons dat melden. 2 Gevolgen bij een onjuist meegedeeld of een gewijzigd risico Als wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeenstemt met het risico dat werd meegedeeld, doen wij binnen de maand een voorstel om de polis aan te passen aan het werkelijke risico vanaf de dag waarop wij hiervan kennis kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, dan heeft de aanpassing terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring. Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te aanvaarden. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen als het u niet kan worden verweten dat u uw mededelingsplicht niet bent nagekomen. Kan het u wel worden verweten, dan mogen wij de verzekerde prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij echter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden hebben verzekerd, dan mogen wij onze prestatie beperken tot het terugbetalen van alle premies. Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In dat geval mogen wij de wettelijke nietigheid of verbreking van de verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de vervallen premies behouden. 3 Begin, duur en einde van de verzekeringen a Begin en duur van de verzekeringen De verzekeringen beginnen op de datum die is vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de polis is ondertekend en de eerste premie werd betaald. De duur van de verzekeringen is eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bedraagt deze duur minder dan een jaar, dan komen de partijen overeen dat op de einddatum een nieuwe polis ingaat met een duur van een jaar, tenzij een van de partijen hieraan verzaakt. Deze verzaking moet ten minste 30 dagen voor de einddatum per aangetekende brief ter kennis worden gebracht. Bedraagt de duur van de verzekeringen een jaar, dan worden deze op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij een van de

8 partijen zich hiertegen verzet met een aangetekende brief die ten minste 3 maanden voor de vervaldag op de post is afgegeven. De verzekeringen beginnen en eindigen telkens om nul uur. b Einde van de verzekeringen Overgang na overlijden Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit deze polis voortvloeien, bestaan in hoofde van de nieuwe houders van het verzekerde belang. Zij zijn dan hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de verzekeraar gebonden, maar mogen de polis opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden. Ook wij mogen de polis opzeggen binnen 3 maanden nadat wij kennis kregen van het overlijden. Tussentijdse opzegging U kan tussentijds opzeggen: - na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering ervan; - bij een risicovermindering, indien u, binnen de maand na de aanvraag tot premievermindering, hierover geen akkoord met ons bereikt. Wij mogen de verzekeringen opzeggen: - na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering ervan; - als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het meegedeelde risico: - indien u het voorstel tot aanpassing van de polis weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen 15 dagen; - indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen geval zouden hebben verzekerd; de opzegging moet dan gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van het werkelijke risico; - bij niet-betaling van de premie of wanneer een andere contractuele verplichting niet werd nagekomen; - bij een wijziging in de wetgeving, indien de verzekerde prestaties hierdoor aanzienlijk verzwaard worden. Vorm en uitwerking van de opzegging Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke opzegging de hierna omschreven regeling. Een opzegging wordt gedaan bij deurwaardersexploot, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief. na een schadegeval wordt de termijn verlengd tot 3 maanden. Wanneer wij gebruik maken van ons opzeggingsrecht, moeten wij de gehele polis opzeggen. U mag daarentegen één of meer verzekeringen opzeggen. 4 Premie en premiebetaling a Betaling De premie, met inbegrip van de taks en de kosten, is vooraf verschuldigd en eisbaar op de vervaldag. Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De gevolgen van niet-betaling van de premie (schorsing en/of opzegging), worden in de ingebrekestelling vermeld. b Tariefverhoging Als wij ons tarief wijzigen, dan passen wij de premie aan vanaf de eerste jaarlijkse vervaldag volgend op de kennisgeving van deze tariefwijziging. Gaat u hiermee niet akkoord, dan mag u de verzekering opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving. Deze termijn van 30 dagen wordt verlengd tot 3 maanden indien wij u deze wijziging minder dan 4 maanden voor de vervaldag hebben meegedeeld. DIVERSE BEPALINGEN Indien de verzekering wordt gesloten door meer dan één verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden. Onze mededelingen worden geldig gericht aan uw laatst gekende adres. Elke mededeling die aan u wordt gericht, is geldig ten opzichte van alle verzekerden. Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder door de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de uitvoeringsbesluiten. Bij eventuele interpretatieproblemen in verband met de voorwaarden van deze polis, geldt de wettelijke regeling vermits hiervan niet mag worden afgeweken. Voor alle rechtsgeschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. Klachten in verband met deze polis kunnen worden gericht aan onze dienst Cliëntenservice, Brusselsestraat 100, 3000 Leuven of aan de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post. Bij opzegging

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479.

Wij: Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 ANTWERPEN, HRA 1479. VERKEERSPOLIS AFDS5 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde is vernoemd of in de gezinsformule: - de verzekeringnemer

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ. TRANSPORTPOLIS BLZ. 1 Begrippen In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden; - de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verzekerde onderneming in

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied FIDEA ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden Sport- en ontspanningsvereniging Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 - Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen...3 2. Derden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING Referte: FAM.006 201109 FAM.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie