Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen Extramuraal individueel Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. VERZEKERINGSGEBIED 3. OMVANG VAN DE DEKKING 4. - aansprakelijkheid milieuaansprakelijkheid bijzondere vergoedingen samenloop van verzekeringen maximale schadevergoeding begrenzing naar tijd begrenzing naar plaats 4.7. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 5. SCHADE 6. - verplichtingen bij schade regeling van de schade 6.2. DEKKING NA BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING (Uitloopdekking) 7. VERZUIM VAN PREMIEBETALING 8. CLAUSULES 9. ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING Deze voorwaarden vormen één geheel met de van toepassing zijnde Verzekeringsvoorwaarden Algemeen. ARTIKEL 2. BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1. Aanspraak een tegen de verzekerde schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van schade. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij VvAA te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld Bereddingskosten kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege de verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet Derde a. ieder ander dan de verzekerde en VvAA in haar hoedanigheid van verzekeraar; b. de in artikel 2.8 genoemde verzekerden onder c, d en f zullen ten opzichte van de in artikel 2.8 genoemde verzekerden onder a en b als derden worden beschouwd Huispraktijk praktijk, onafhankelijk van een instelling voor intramurale gezondheidszorg, waarbinnen paramedische zorg wordt verleend Milieuaantasting onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende, of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergrond(se) water(gang) Paramedische assistenten paramedici in loondienst bij verzekeringnemer of bij de op het polisblad met name genoemde verzekerden en bevoegd handelend binnen de daarop vermelde hoedanigheid Niet paramedische assistenten werknemers, die niet voldoen aan het bepaalde in artikel Verzekerden a. degenen die op het polisblad zijn vermeld; b. de waarnemer van de op het polisblad met name genoemde verzekerde(n), gedurende de tijd van de daadwerkelijke waarneming; c. paramedische assistenten voor zover uitdrukkelijk op het polisblad vermeld; d. niet paramedische assistenten; e. huisgenoten en huishoudelijk personeel van verzekeringnemer voor zover zij incidenteel administratief behulpzaam zijn; f. stagiaires en paramedische studenten gedurende de tijd dat zij in het kader van hun opleiding stage lopen, voor zover zij staan ingeschreven bij een in Nederland wettig erkend opleidingsinstituut en voor zover zij behulpzaam zijn bij de beroepsuitoefening van de sub a t/m c vermelde personen. De hulpverlening moet verband houden met het karakter van het beoogde stageprogramma. De sub a t/m c genoemde personen zijn uitsluitend verzekerd binnen de hoedanigheid zoals op het polisblad is vermeld. ARTIKEL 3. VERZEKERINGSGEBIED Deze verzekering is van kracht binnen Europa mits de verzekerde zijn huispraktijk in Nederland gevestigd heeft en aldaar zijn beroep uitoefent Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 ARTIKEL 4. OMVANG VAN DE DEKKING 4.1. Aansprakelijkheid Verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van de verzekerde voor aanspraken verband houdende met het bevoegd uitoefenen van het beroep of het daarbij behulpzaam zijn binnen de hoedanigheid zoals op het polisblad is vermeld. Onder schade in de zin van deze verzekering wordt verstaan schade door: a. letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood tengevolge hebbende, alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen personenschade); b. beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen zaakschade); c. aantasting van het vermogen, niet zijnde het gevolg van personen en/of zaakschade (hierna te noemen vermogensschade), voor zover de verzekerde tegenover de patiënt aansprakelijk is Tevens dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade in de hoedanigheid van: a. werkgever/opdrachtgever van andere op het polisblad vermelde verzekerden; b. eigenaar/exploitant van een gebouw of gedeelte daarvan, waarin de huispraktijk wordt uitgeoefend Voorts dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade: a. die (inclusief het in- en uitstappen) is veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig, met inbegrip van de schade aan het vervoermiddel, behalve in geval van joyriding; b. die is veroorzaakt met of door zaken tijdens het laden of lossen van een voer- of vaartuig, met uitsluiting van de schade aan het vervoermiddel; c. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat door een ondergeschikte wordt gebruikt en waarvan de werkgever geen bezitter of houder is. Deze dekking geldt uitsluitend voor de verzekerde in de hoedanigheid van werkgever/opdrachtgever en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering; van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo n andere verzekering wordt gelopen; d. die is veroorzaakt met of door een aanhangwagen die na van een motorrijtuig te zijn losgekoppeld of losgeraakt buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; e. die is veroorzaakt met of door niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. Indien ten tijde en ter plaatse van het veroorzaken van de schade een verplichting geldt tot het verzekeren van de aansprakelijkheid voor deze voertuigen overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen of een analoge wet, dan dekt de verzekering slechts het meerdere boven hetgeen verzekerd is of verzekerd had dienen te zijn; f. die ondergeschikte van de verzekerde lijdt door een ongeval met een motorrijtuig, anders dan met een motorrijtuig waarvoor bij de werkgever de verplichting tot het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico rust, en de verzekerde als werkgever verplicht is de schade te vergoeden en het gebruik van het motorrijtuig verband houdt met de uitoefening van werkzaamheden in opdracht van de verzekerde. De vergoeding is beperkt tot de schade die de werkgever wettelijk verplicht is te vergoeden, voor zover er geen recht bestaat op een vergoeding krachtens een andere verzekering, een uitkering of een verstrekking uit andere hoofde. Van deze dekking is uitgesloten de werknemer die tevens directeur/grootaandeelhouder is van de verzekeringnemer Milieuaansprakelijkheid Verzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- of zaakschade tengevolge van een milieuaantasting die rechtstreeks plaatsvindt vanaf de locatie waarop de huispraktijk is gevestigd Meer vorderingen Leidt één milieuaantasting tot meer dan één vordering tot schadevergoeding, dan worden deze vorderingen als één vordering beschouwd, en geacht door VvAA te zijn ontvangen ten tijde dat zij de eerste vordering heeft ontvangen. Onder één milieuaantasting wordt verstaan een al dan niet onderbroken reeks van milieuaantastingen die dezelfde of een gelijkwaardige oorzaak hebben Meer vorderingen/bereddingskosten Alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten worden, voorzover zij voortvloeien uit één aantasting of onmiddellijke dreigende aantasting van het milieu, als één vordering beschouwd en geacht als zodanig door VvAA te zijn ontvangen zodra de verzekerde met het treffen van bereddingsmaatregelen een begin heeft gemaakt Bijzondere vergoedingen Kosten, voortvloeiende uit een schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van deze polis valt, worden door VvAA eveneens vergoed voor zover betrekking hebbende op: a. bereddingskosten; b. rechtsbijstand die met toestemming van VvAA wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte straf of tuchtzaak; c. rechtsbijstand en proceskosten van een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte procedure, indien naar aanleiding van een aanspraak in rechte een vordering tot schadevergoeding tegen de verzekerde wordt ingesteld; d. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom, voor zover opeisbaar gesteld Samenloop van verzekeringen Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van de Verzekeringsvoorwaarden Algemeen geeft deze verzekering een aanvullende dekking indien en zolang - zo deze verzekering niet bestond - de verzekerde verzekerd is onder enige aansprakelijkheidsverzekering, al dan niet van oudere datum. Verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid indien de elders lopende verzekering, anders dan in de vorm van een eigen risico, geen dekking biedt Maximale schadevergoeding Per aanspraak wordt maximaal vergoed: a. het op het polisblad vermelde bedrag voor personen- en/of zaakschade inclusief het bepaalde in artikel en artikel Met dien verstande dat inzake niet-humane fysiotherapie - toegepast in het kader van paraveterinaire behandeling - voor schade toegebracht aan paarden maximaal e ,- per paard wordt vergoed; b. het op het polisblad vermelde bedrag voor vermogensschade; c. voor onkosten als omschreven in artikel 4.3 eenzelfde bedrag als het verzekerde bedrag per aanspraak voor personen- en/of zaakschade; 2

3 d. in afwijking van het hiervoor vermelde geldt, dat wanneer leden van de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland een onder een brand(bedrijfs)-, brand/inbraak dan wel een uitgebreide gevarenpolis gedekte schade (waarvoor een in artikel 2.8 omschreven verzekerde aansprakelijk is) hebben betaald aan een daarbij belanghebbende, zal volgens een bindend besluit van deze Vereniging maximaal e ,- per aanspraak (of zoveel meer dan door de overheid aan dekking voor aansprakelijkheid bij of krachtens de wet verplicht terzake wordt voorgeschreven) verhaald kunnen worden onder deze polis. Ongeacht het voor personen en/of zaakschade verzekerde bedrag (doch met inachtneming van de overige voorwaarden) biedt deze verzekering bij een dergelijke verhaalschade dekking tot maximaal e ,-. Dezelfde regeling zal ook worden toegepast voor niet-leden van de Vereniging van Brandassuradeuren, die verklaard hebben overeenkomstig de voor de leden geldende regresregels te zullen handelen. Per kalenderjaar wordt, per in artikel 2.8 sub a bedoelde verzekerde, nimmer meer vergoed dan twee keer de van toepassing zijnde maximale vergoeding Begrenzing naar tijd De geldigheidsduur van de verzekering is de periode vanaf de datum van ingang tot het einde van de verzekering. De verzekering geeft dekking voor schade die veroorzaakt en ontstaan is binnen de geldigheidsduur, mits de vordering tot vergoeding van schade door VvAA is ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de verzekering Begrenzing naar plaats Deze verzekering biedt dekking voor zover de aanspraak gerelateerd is aan het voeren van een huispraktijk met uitzondering van het bevoegd verlenen van medische hulp bij ongeval of plotseling opkomende ziekte. ARTIKEL 5. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 5.1. Opzet/seksuele gedragingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid: - van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; - van een, tot een groep behorende verzekerde, voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen, van één of meer tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen: - van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; - van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of meer tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen Overige uitsluitingen Tevens is van deze verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: a. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht) vaartuig, behoudens het bepaalde in artikel 4.1.3; b. die is veroorzaakt aan zaken van derden, die de verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke andere reden dan ook onder zijn opzicht heeft met dien verstande, dat deze uitsluiting niet van toepassing is voor schade: 1. aan zaken van een verzekerde assistent, anders dan schade aan een motorrijtuig, geld of geldswaardig papier, waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 2. aan zaken van patiënten tengevolge van activiteiten bij hen thuis, met dien verstande dat per aanspraak een eigen risico geldt van e 90,- en maximaal e 5.000,- wordt vergoed; 3. aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandassuradeur schade is vergoed; c. aan en waardevermindering van door de verzekerde zelf geleverde zaken, waaronder mede zijn begrepen de kosten van vervanging of herstel van die zaken, alsmede schade door het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde of behandelde zaken; d. die de verzekerde moet vergoeden, terwijl de schade niet op een derde kan worden verhaald tengevolge van een door hem zonder toestemming van VvAA aangegane overeenkomst; e. die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen; f. die de verzekerde moet vergoeden omdat hij een overeenkomst niet of niet tijdig is nagekomen, tenzij het overeenkomsten betreft strekkende tot paramedische behandeling, verpleging en/of verzorging, dan wel het afleveren van medicijnen; g. die voortvloeit uit medisch experimenteel onderzoek op gezonde proefpersonen; h. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, terrorisme en vordering. De genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s Gravenhage is gedeponeerd; i. door atoom- en/of nucleaire energie reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting is niet van toepassing op isotopen gebruikt voor paramedische en/of technische doeleinden, voor zover deze in het algemeen onder dezelfde omstandigheden zou worden toegepast tijdens het bevoegd uitoefenen van het beroep. Alsmede met betrekking tot milieuaansprakelijkheid: j. en kosten indien tevens bij een andere verzekeraar voor dit risico een verzekering loopt; k. en kosten door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan voor een verzekerde locatie zelf te beperken of ongedaan te maken, behoudens voorzover de verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn; l. als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu, indien zulks geschiedt in opdracht van of met goedvinden van de verzekeringnemer of een op het polisblad vermelde verzekerde. Indien de verzekeringnemer of de in het vorige lid bedoelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekeringnemer of verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding alsmede enige functionaris in dienst van verzekeringnemer of verzekerde die door een 3

4 lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften; m. tegenover zijn ondergeschikten die door hen wordt geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde; n. als gevolg van zure depositie die niet uitsluitend door de verzekerde vanaf één locatie is veroorzaakt. Onder zure depositie wordt verstaan de depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de zuurgraad beïnvloeden; o. als gevolg van milieuaantastingen die door de benadeelden behoren te worden geduld; p. van genetische aard. ARTIKEL 6. SCHADE 6.1. Verplichtingen bij schade In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.1 van de Verzekeringsvoorwaarden Algemeen is de verzekerde verplicht: a. de schade zoveel mogelijk te beperken; b. VvAA terstond kennis te geven van elke aanspraak, waaruit een verplichting van VvAA kan voortvloeien, het door VvAA verstrekte aangifteformulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk ondertekend op te sturen; c. zoveel mogelijk gegevens te verstrekken en alle stukken in te sturen, die betrekking hebben op de schade, zoals dagvaardingen aansprakelijkstellingen en boete afkoopformulieren; d. alle aanwijzingen van VvAA op te volgen, alsmede VvAA te machtigen alle door haar noodzakelijk geachte acties in zijn naam te voeren; e. in geval van een procedure VvAA de verlangde medewerking tot het voeren hiervan te verlenen. Mocht de verzekerde door derden in rechte worden aangesproken tot vergoeding van schade, dan is hij verplicht de feitelijke leiding van het proces over te laten aan VvAA en de door deze aangewezen raadsman alle benodigde volmachten te verlenen; f. zich te onthouden van elke erkenning van schuld of aansprakelijkheid en in het algemeen van alles wat de belangen van VvAA kan benadelen. Hieronder wordt niet verstaan het verstrekken van feitelijke medische informatie aan de patiënt respectievelijk diens nabestaanden. Bij benadeling van haar belangen door de verzekerde heeft VvAA het recht de schade niet te vergoeden Regeling van de schade a. het recht vorderingen te erkennen, dan wel af te wijzen en het recht de schade te regelen komt uitsluitend toe aan VvAA; b. VvAA is gerechtigd, doch niet verplicht, de verzekerde, tegen wie een strafvervolging of tuchtrechtelijke procedure wordt ingesteld, door een raadsman te doen bijstaan; c. VvAA heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen; d. bestaat de te betalen schadevergoeding uit een lijfrente, dan wordt deze rente voor de toepassing van deze overeenkomst tot kapitaal herleid aan de hand van de tarieven van een door VvAA aan te wijzen levensverzekeringsmaatschappij. Overtreft de aldus berekende kapitaalwaarde, met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen, het maximumbedrag waarvoor VvAA aansprakelijk is, dan wordt, voor zover VvAA niet de voorkeur geeft aan een met inachtneming van de verzekerde som te betalen uitkering van kapitaal, de door VvAA te vergoeden lijfrente verhoudingsgewijs verminderd. ARTIKEL 7. DEKKING NA BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING (Uitloopdekking) Bij beëindiging van deze verzekeringsovereenkomst wegens opheffing van de praktijkuitoefening en/of wegens beëindiging van de beroepsuitoefening dekt de verzekering de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade ontstaan binnen 20 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, mits de aanspraak betrekking heeft op een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden binnen de contractsduur van de verzekering en voor zover geen dekking bestaat onder een andere verzekering. Voor de uitloopdekking gelden de voorwaarden zoals vastgesteld voor het betreffende uitloopjaar waarin de schade wordt gemeld. Indien één aanspraak tijdens de looptijd van deze verzekering leidt tot meerdere schademeldingen tijdens de looptijd van deze verzekering en/of tijdens de uitloopdekking, dan gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren ten tijde van het jaar van de eerste melding. Deze meldingen worden ten aanzien van de dekking tezamen beschouwd als één melding, waarvoor ten hoogste het verzekerde bedrag in de desbetreffende schadecategorie ten tijde van de eerste melding geldt. De uitloopdekking van de verzekering betreft maximaal tweemaal het bedrag dat verzekerd was onder aftrek van de eventuele schadelast in het verzekeringsjaar voorafgaande aan het jaar van beëindiging van deze verzekeringsovereenkomst. ARTIKEL 8. VERZUIM VAN PREMIEBETALING In afwijking van het bepaalde in artikel tot en met van de Verzekeringsvoorwaarden Algemeen geldt het volgende : 1. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de eventueel verschuldigde belastingen, vooruit te betalen op de premievervaldatum. 2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30 e dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle aanspraken die nadien hebben plaatsgevonden. 3. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van aanspraken die nadien hebben plaatsgevonden. 4. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van aanspraken die hebben plaatsgevonden vanaf de 15 e dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 5. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 6. De dekking wordt weer van kracht voor aanspraken die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 7. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. 8. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. 4

5 ARTIKEL 9. CLAUSULES De hierna vermelde clausules zijn alleen van toepassing voor zover op het polisblad genoemd. 6. Excedentverzekering (individuele polis) Aan deze verzekering kunnen tot de aan de op het polisblad vermelde datum eerst rechten worden ontleend, indien en voor zover de schade, waarvoor deze verzekering dekking geeft, het bedrag overschrijdt, waarvoor bij een andere maatschappij een verzekering is afgesloten. VvAA zal tot die datum bij een schade nimmer meer uitkeren dan het verschil tussen die bedragen die bij VvAA en die andere maatschappij zijn verzekerd. 7. Domicilie in het buitenland In afwijking van het bepaalde in artikel 4.6 van de Verzekeringsvoorwaarden Algemeen, is deze verzekering van kracht voor een verzekerde waarvan de huispraktijk in Nederland is gevestigd doch die zijn domicilie niet in Nederland heeft. 8. en 9. De tekst van deze clausules worden op een afzonderlijk polisaanhangsel omschreven. 11. Werkzaamheden in instelling voor Intramurale Gezondheidszorg Het is VvAA bekend dat - van de totale werkzaamheden - er minder dan de helft werkzaamheden worden verricht in een instelling voor intramurale gezondheidszorg. 13. Onverminderd het bepaalde in 4.4 geeft deze verzekering dekking aan de verzekerde(n) hoofdzakelijk werkzaam in loondienst en met een huispraktijk dan wel voor de verzekerde(n) die uitsluitend waarnemingen verrichten. 5

Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand voor de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Overzicht pagina ALGEMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN 1. 2. BEGRIPPEN 1. 3.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Schade 4 Wijzigingen BASISDEKKING Module A: Algemene Aansprakelijkheid 5 Omschrijving

Nadere informatie

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ALGEMENE POLISVOORWAARDEN BAP 01012014 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Definities 1 3. Omvang van de dekking 2 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013)

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013) (versie 22-10-2013) VOORWAARDEN VAN VERZEKERING * ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1.- In deze voorwaarden wordt/worden verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein ALGEMENE VOORWAARDEN Aflopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0610.CAR/AFL ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. CASCO Artikel 6 Omschrijving van de dekking 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. CASCO Artikel 6 Omschrijving van de dekking 3 VOORWAARDEN Verzekering van landbouwtractoren en landbouwwerktuigen MODEL LE 03.2.19 D Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (MAI-0509) Motorrijtuigen

Verzekeringsvoorwaarden (MAI-0509) Motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden (MAI-009) Motorrijtuigen Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING. BEGRIPPEN. VERZEKERINGSGEBIED. OMVANG VAN DE DEKKING. - rubriek A Aansprakelijkheid.. - rubriek B Beperkt casco..

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Agrariërs

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Agrariërs Inhoud Dekking Aansprakelijkheid voor Agrarische Bedrijven Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Dekkingsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 O N ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: De Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders VVE MINT 2012 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Algemene verzekeringsvoorwaarden De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de

Nadere informatie

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP

DFD MaatwerkPakket. polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD MaatwerkPakket polisvoorwaarden rubriek aansprakelijkheid 3102D/AVP DFD De Financiële Dienstverleners B.V. Postbus 354 5550 AJ VALKENSWAARD E-mail: Internet: dfd@dfd.nl www.dfd.nl Telefoon: (040) 20

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006)

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Verzekerden : Artikel 2. Hoedanigheid : Artikel 3. Omschrijving van de dekking : Artikel

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026,

Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026, Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026, Telefax 085-4890028, Rabobank NL62RABO0150487843, Inschrijving

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs BA BEL MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 De vergoeding 4 5

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie