AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN!"

Transcriptie

1 AMMA VERZEKERINGEN TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van (B.S ) toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer 0126 voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a. (K.B. 04 en B.S ) opgericht op statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op , , , AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 1 of 14

2 TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! Geacht Medelid, AMMA VERZEKERINGEN werd in 1944 door een aantal zorgverstrekkers opgericht met als unieke doelstelling de verzekeringsbelangen van Medici en Paramedici beter en efficiënter te behartigen. Sindsdien is AMMA VERZEKERINGEN op de Belgische verzekeringsmarkt uitgegroeid tot een toonaangevende verzekeringsonderneming inzake medische aansprakelijkheid en werd zij een bevoorrechte partner van duizenden zorgverstrekkers. AMMA VERZEKERINGEN heeft voor elke verzekeringsbehoefte van de Practicus een contract ontwikkeld dat rekening houdt met de bijzondere eigenschappen van het beroep zodat zij uw volledige verzekeringsportefeuille optimaal kan beheren. Inzake de medische aansprakelijkheid wenst AMMA VERZEKERINGEN in de toekomst haar leiderspositie verder te verstevigen opdat zij de belangen van de Medicus en de Paramedicus tot het uiterste zou kunnen blijven verdedigen. Wij geven u hierna tien belangrijke redenen om zoals duizenden van uw collega s het beheer van uw contract medische aansprakelijkheid aan AMMA VERZEKERINGEN toe te vertrouwen. Onze medewerkers staan klaar om u te helpen. Aarzel niet om hen te contacteren! Herman Falsté, Afgevaardigd Beheerder Directeur. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 2 of 14

3 U SLUIT EEN CONTRACT AF MET EEN ONDERLINGE VERZEKERINGS-ONDERNEMING DIE GEEN WINST NASTREEFT ZOALS COMMERCIELE VERZEKERAARS! Een onderlinge verzekeringsonderneming zoals AMMA VERZEKERINGEN heeft niet dezelfde doelstellingen als een commerciële handelsvennootschap. AMMA VERZEKERINGEN is een onderlinge verzekeringsonderneming met vaste bijdragen die beheerd wordt door de zorgverstrekkers. Via een permanente dialoog met alle Medici en Paramedici blijft zij op de hoogte van wat reilt en zeilt in uw vakgebied. Aldus kan zij efficiënter en vlugger inspelen op uw verzekeringsbehoeften. Wat de financiële structuur betreft, weet u allicht dat de onderlinge verzekeringsondernemingen geen winst nastreven. Dit laat AMMA VERZEKERINGEN toe, aan haar leden-verzekerden, voordelige voorwaarden te bieden, zowel op het vlak van de bijdrage als op het gebied van de contractuele voorwaarden. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 3 of 14

4 U ONDERSCHRIJFT EEN POLIS BIJ EEN ONDERNEMING DIE GESPECIALISEERD IS IN VERZEKERINGSPRODUCTEN VOOR MEDICI EN PARAMEDICI! Voor hartklachten moet u een cardioloog raadplegen! Waarom zou u zich dan niet wenden tot een specialist in de medische aansprakelijkheid om, samen met hem, een diagnose te maken van uw medische beroepsaansprakelijkheid? Het verzekeren van risico's zoals de medische aansprakelijkheid vergt immers een zéér bijzondere aanpak. Dit komt enerzijds tot uiting bij de onderschrijving van het contract en anderzijds bij een schadegeval. Wanneer u bij AMMA VERZEKERINGEN een contract afsluit, ontvangt u deskundige informatie met betrekking tot uw specifieke verzekeringsbehoeften, gevaarlijke uitsluitingen, in te vullen verzekeringshiaten,... Tevens zijn wij bereid om met u te onderhandelen over "op maat gesneden voorwaarden" wanneer u zich in een specifieke beroepssituatie bevindt. Bij schadegeval kunt u bij AMMA VERZEKERINGEN beroep doen op deskundige raadgevers zodra er enig vermoeden bestaat dat uw aansprakelijkheid zou kunnen betrokken zijn. Onze medewerkers begeleiden u voor wat betreft de administratieve en juridische aspecten van het geschil en verlenen u advies via interne of externe experten. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 4 of 14

5 UW CONTRACT WAARBORGT OOK DE RESULTAATSVERBINTENISSEN! Medici en Paramedici mogen zich jegens hun patiënten nooit tot een bepaald resultaat verbinden. De verbintenissen tussen de zorgverstrekkers en hun patiënten worden immers steeds als inspanningsverbintenissen aanzien. De zorgverstrekker verbindt er zich slechts toe alle beschikbare middelen aan te wenden om de gezondheidstoestand van de patiënt te verbeteren. Nochtans kan de zorgverstrekker, in bepaalde gevallen, tot een resultaatsverbintenis gehouden worden : - bij perifere medische onderzoeken zoals een labo-analyse of medische beeldvorming; - bij het onkundig manipuleren van medische apparaten; - bij abortus... Sommige verzekeraars maken voorbehoud voor wat de dekking van de resultaatsverbintenis betreft. Bij AMMA VERZEKERINGEN komt u niet voor verrassingen te staan : zowel de inspannings - als de resultaatsverbintenis worden gewaarborgd. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 5 of 14

6 DE BIJKOMENDE WAARBORGEN MAKEN VAN UW CONTRACT HET MEEST VOLLEDIGE OP DE BELGISCHE MARKT! Het contract van AMMA VERZEKERINGEN waarborgt altijd zonder bijpremie : - uw contractuele aansprakelijkheid : in de meeste gevallen ontstaat tussen de arts en de patiënt een stilzwijgende, niet schriftelijke, maar toch werkelijke overeenkomst; - uw extra-contractuele aansprakelijkheid : o u verpleegt iemand uit eigen beweging bij een ongeval; o derden zijn het slachtoffer van handelingen van een geesteszieke die ten onrechte door een psychiater werd vrijgelaten; o familieleden van een slachtoffer van een medisch ongeval stellen een vordering in tegen de aansprakelijke arts; - uw aansprakelijkheid als uitbater van een medisch kabinet : bij het betreden van uw professionele lokalen glijdt uw patiënt uit over een gladde vloer; - uw aansprakelijkheid voor "onrechtstreekse" schade bij het uitoefenen van uw beroep : tijdens een huisbezoek veroorzaakt u schade aan de bezittingen van uw patiënt. Daarenboven kan U bij AMMA VERZEKERINGEN, mits betaling van een kleine bijkomende bijdrage, een aantal belangrijke bijkomende waarborgen onderschrijven : - de uitoefening van verhaal voor de schade die u oploopt tijdens uw beroepsactiviteiten ingevolge de fout van een aansprakelijke derde; - de vergoeding van de schade waarvan sprake hiervoor, indien de verantwoordelijke derde onvermogend is; - U mag een advocaat naar uw keuze aanstellen voor uw strafrechtelijke verdediging nadat het slachtoffer vergoed werd. - de bijstand aan patiënten : wij vergoeden de patiënten wanneer deze het slachtoffer zijn van ongevallen opgelopen tijdens hun verblijf in uw beroepslokalen, zelfs indien u niet aansprakelijk bent. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 6 of 14

7 DE UITSLUITINGEN EN DE ZWARE FOUTEN IN UW CONTRACT ZIJN TOT EEN STRIKT MINIMUM BEPERKT! Voor wat de niet-gewaarborgde schadegevallen en de definities van de zware fouten betreft, bestaan er tussen de verzekeraars heel wat verschilpunten. Vermits sommige uitsluitingen de dekkingsvoorwaarden in ernstige mate kunnen uithollen, doet u er best aan uw contract grondig te lezen. Sommige verzekeraars formuleren hun uitsluitingen bijzonder vaag zodat zij voor de verzekerde een reëel gevaar inhouden. Wij noteerden volgende uitsluitingen zonder volledig te willen zijn : de uitsluiting van de schade ingevolge informatie- en of toestemmingsverzuim, de ondeontologische handelingen, de verouderde technieken, het verzuim aan niet gedefinieerde voorzichtigheidsnormen, het nemen van onredelijke risico's, het uitvoeren van overbodige handelingen... In het contract van AMMA VERZEKERINGEN zal u weinig of geen gevallen van niet-verzekering m.b.t. het medisch handelen vinden. Het contract van AMMA VERZEKERINGEN voorziet evenmin een "vrijstelling" of een "franchise" bij schadegeval (d.w.z. een bedrag dat de verzekeringnemer persoonlijk moet betalen); enkel dierenartsen dienen bij bepaalde activiteiten zelf, beperkt, tussen te komen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 7 of 14

8 UW CONTRACT BIJ ONZE VERENIGING BIEDT U EEN HOGERE DEKKING EVENALS EEN RUIMERE TERRITORIALE WAARBORG! De meeste verzekeringscontracten voorzien een waarborg van EUR ,25 voor de "lichamelijke letsels" die u zou veroorzaken. AMMA VERZEKERINGEN is de mening toegedaan dat een contract moet voldoen aan de eisen van uw beroep en van de hedendaagse samenleving. Dat rechtbanken, te pas en te onpas, Medici en Paramedici veroordelen is een vaststaand feit. Dat zij daarenboven, terecht of ten onrechte, steeds hogere bedragen aan de slachtoffers toekennen is een bijkomend gegeven waar zorgverstrekkers moeten rekening mee houden. Zo stelt men vast dat in diverse schadegevallen de uitgaven het bedrag van EUR ,25 ruimschoots overschrijden. Ook dient u er rekening mee te houden dat : - in het verzekerd bedrag intresten en honoraria dienen begrepen te zijn. Zoals u weet kunnen medische aansprakelijkheidszaken bijzonder lang aanslepen; - het verzekerd bedrag uitgekeerd wordt ongeacht het aantal slachtoffers. Indien de verschillende vorderingen hun oorsprong vinden in eenzelfde gemeenschappelijke oorzaak zal het verzekerd bedrag slechts éénmaal uitgekeerd worden. Om haar leden optimaal te beschermen, stelde AMMA VERZEKERINGEN haar waarborg in "lichamelijke letsels" vast op EUR ,00 per verzekeringsjaar. Daarenboven waarborgt AMMA VERZEKERINGEN niet enkel de medische prestaties die u in België verricht. Op voorwaarde dat u in België verblijft en er uw hoofdactiviteit uitoefent, is de verzekering die wij u aanbieden eveneens geldig in alle andere landen van de Europese Unie. Omdat u als zorgverstrekker steeds ter hulp kan geroepen worden (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie of tijdens een internationaal seminarie) geniet u van een wereldwijde waarborg voor de dringende medische hulp die u zou moeten verstrekken. Het contract van AMMA VERZEKERINGEN biedt u een hoge waarborg en de ruimste territoriale dekking. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 8 of 14

9 BIJ BEEINDIGING VAN HET CONTRACT BLIJFT U VAN DE WAARBORG GENIETEN VOOR DE SCHADEVERWEKKENDE FEITEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN TIJDENS DE DUURTIJD VAN UW CONTRACT! De ruime dekking in de tijd waarvan u bij AMMA VERZEKERINGEN geniet is ongetwijfeld één van de belangrijkste voordelen van ons contract. Wanneer u een einde wenst te stellen aan het contract van AMMA VERZEKERINGEN : - omdat u elders betere voorwaarden zou krijgen, - bij stopzetting van uw praktijk, of wanneer het contract eindigt ingevolge overlijden, dan blijft de dekking verworven voor alle klachten die tegen u (of tegen uw erfgenamen) worden ingediend na de beëindiging van het contract. Het schadeverwekkend feit moet natuurlijk gebeurd zijn tijdens de duurtijd van uw contract. Dit wil zeggen dat AMMA VERZEKERINGEN u zal blijven waarborgen tijdens de volledige duur van de wettelijke verjaringstermijn, zonder enige bijkomende premiebetaling. Om u deze unieke dekking te kunnen aanbieden, verzekert AMMA VERZEKERINGEN u volgens het systeem van het "schadeverwekkend feit". Andere verzekeringsformules die dekking verlenen volgens "het zich voordoen, het optreden of het manifesteren van de schade of van een schadegeval" of "het moment van indienen van de klacht" bieden slechts een beperkte nadekking en zorgen er voor dat u de gevangene wordt van uw verzekeringsonderneming. U zal begrijpen dat een beperkte (of geen) nadekking voor u en uw erfgenamen bijzonder nadelige gevolgen kan hebben. Op eenvoudig verzoek kan u meer info ontvangen i.v.m. de nadekking (posterioriteit) volgens de diverse verzekeringssystemen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 9 of 14

10 DE CLASSIFICATIE VAN DE BEROEPEN HOUDT REKENING MET DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN UW BEROEP! In tegenstelling tot andere verzekeringsondernemingen brengt AMMA VERZEKERINGEN de medische risico's onder in 8 risico-klassen. Dit uniek concept zorgt er voor dat de bijdrage die u zal betalen rekening houdt met het te verzekeren risico van de specialiteit die u beoefent. Hieronder treft u enkele voorbeelden : BEROEP Klasse AMMA BELGISCHE MAATSCHAPPIJEN JAARLIJKSE PREMIE(*) Verpleegkundige: - bediende - zelfstandige 2 3 +/- EUR 100,00 Apotheker 3 +/- EUR 150,00 Omnipracticus met homeopathie, acupunctuur, phytotherapie 3 +/- EUR 750,00 Klinische biologie 4 +/- EUR 750,00 Geriatrie 4 +/- EUR 750,00 Kinesitherapeut met osteopathie 4 +/- EUR 2.235,00 Fysiotherapie 4 +/- EUR 2.235,00 Psychiatrie 5 +/- EUR 2.235,00 Omnipracticus met osteopathie, cyriax, manuele geneeskunde Omnipracticus met wachtdiensten in ziekenhuizen 4 +/- EUR 2.235,00 4 +/- EUR 750,00 Omnipracticus met bevallingen 5 +/- EUR 2.235,00 Nucleaire geneeskunde 6 +/- EUR 2.235,00 LTH met inplantologie 5 +/- EUR 2.235,00 (*) BEDRAGEN TE VERHOGEN MET BELASTINGEN TEN BELOPE VAN 9,25 %. De volledige classificatie werd opgenomen in een afzonderlijk document. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 10 of 14

11 DE BIJDRAGE BEHOORT TOT DE VOORDELIGSTE VAN DE BELGISCHE MARKT EN ALS LID VAN EEN VERENIGING, ASSOCIATIE OF ZIEKENHUIS KAN U AANSPRAAK MAKEN OP EEN BIJKOMENDE PREMIEVERMINDERING! Debutanten, HIBO's en GSO'S genieten bij AMMA VERZEKERINGEN van belangrijke premiereducties. Deze tariefkortingen beperken zich niet alleen tot de medische aansprakelijkheid maar worden tevens toegekend voor al onze andere contracten (AUTO, BRAND, FAMILIALE, ONGEVALLEN...). Ook Medici en Paramedici met beperkte activiteiten kunnen bij AMMA VERZEKERINGEN terecht voor op maat gesneden voorwaarden. Indien u : - lid bent van een vereniging; - deel uitmaakt van een associatie; - verbonden bent met een ziekenhuis; dan kunnen wij u een bijkomende bijdragevermindering aanbieden indien uw vereniging, associatie of ziekenhuis een collectieve verzekering bij AMMA VERZEKERINGEN heeft of wenst te onderschrijven. Aarzel bijgevolg niet om ons te contacteren indien u een verzekeringscontract wenst te ontwikkelen op maat van uw vereniging, associatie of ziekenhuis. Het volledig tarief werd opgenomen in een afzonderlijk document dat u op eenvoudig verzoek zal worden toegezonden. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 11 of 14

12 AMMA VERZEKERINGEN VORMT SAMEN MET ANDERE GESPECIALISEERDE ONDERLINGE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EEN WERELDWIJD NETWERK TEN DIENSTE VAN MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN EN INSTELLINGEN! AMMA VERZEKERINGEN is de enige verzekeringsonderneming in België die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van onderlinge verzekerings-ondernemingen van en voor Medici en Paramedici. Deze samenwerking laat haar toe een internationale know how te verwerven en op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen inzake de medische aansprakelijkheid in het buitenland. AMMA VERZEKERINGEN stelt haar internationale documentatie en haar know how graag ter beschikking van haar leden. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 12 of 14

13 TIEN GOEDE REDENEN OM UW VERZEKERINGSCONTRACT MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID BIJ AMMA VERZEKERINGEN AF TE SLUITEN! Tenslotte plaatsen wij de tien sterke punten van ons contract nog even op een rij : 1. U sluit een contract af met een onderlinge verzekeringsonderneming met vaste bijdragen, die geen winst nastreeft zoals de commerciële verzekeraars. 2. U onderschrijft een polis bij een onderneming die gespecialiseerd is in verzekeringsproducten voor Medici en Paramedici. 3. Uw contract waarborgt eveneens de resultaatsverbintenissen. 4. De bijkomende waarborgen maken van uw contract het meest volledige op de Belgische markt. 5. De uitsluitingen en de zware fouten in uw contract zijn tot een strikt minimum beperkt. 6. Uw contract bij onze vereniging biedt u een hogere dekking evenals een ruimere territoriale waarborg. 7. Bij beëindiging van uw contract blijft u van de waarborg genieten voor de schadeverwekkende feiten die zich hebben voorgedaan tijdens de duurtijd van uw contract. 8. De classificatie van de beroepen houdt rekening met de specifieke kenmerken van uw beroep. 9. De bijdragen die u betaalt behoren tot de meest voordelige van de markt en als lid van een vereniging, associatie of ziekenhuis kan u aanspraak maken op een bijkomende bijdragevermindering. 10. AMMA VERZEKERINGEN vormt samen met andere gespecialiseerde onderlinge verzekeringsondernemingen een wereldwijd netwerk ten dienste van medische en paramedische beroepen en instellingen. AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 13 of 14

14 medische verzekeringen sinds 1944 Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van (B.S ) toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a. (K.B. 04 en B.S ) opgericht op statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op , , , Telefoon Telefax Contracten Ongevallen Boekhouding Renaissancelaan 12 bus 1 B-1000 Brussel België Bank : MEMBER MEMBER AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank Page 14 of 14

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014 De beroepsaansprakelijkheid van artsen Eddy Mullens 8 februari 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Aansprakelijkheid? Soorten aansprakelijkheid Fonds medische ongevallen Tijdsgebonden karakter

Nadere informatie

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden Sport- en ontspanningsvereniging Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 - Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen...3 2. Derden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Verzekeringen Rechtsbijstand

Verzekeringen Rechtsbijstand Verzekeringen Rechtsbijstand Algemene voorwaarden GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN RECHSTBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Art. 1 - WAT IS HET

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel.

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 99 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie