Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten"

Transcriptie

1 Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten BELGIËBRUSSELFRANKRIJKPARIJSNEDERLANDAMSTERDAMPORTUGALLISSABONVERENIGDKONINKRIJKLONDENPAN-EUROPEESBONDSMTS DE leidende grensoverschrijdende beurs Registratiedocument* EN JAAR VERSLAG 2005 * Registratiedocument Euronext N.V. volgens Artikel 4 van Europese Richtlijn (EC) no. 809/2004

2 INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht 2005 I V VI VIII IX 1 Euronext BEDRIJFSPROFIEL DE ACTIVITEITEN VAN EURONEXT Strategie van de Groep DE unieke multinationale geïntegreerde beurs HET EURONEXT NETWERK kerncijfers Belangrijke gebeurtenissen in Bestuur en corporate governance Het Bestuur van Euronext Raad van Commissarissen van Euronext Raad van Bestuur van Euronext Overige informatie Verslag van de raad van Commissarissen Inleiding Jaarrekening Samenstelling van de Raad van Commissarissen Samenstelling van de Raad van Bestuur Vergaderingen van de Raad van Commissarissen Bezoldiging van de Raad van Commissarissen Corporate Governance Commissies van de Raad van Commissarissen Algemeen bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur Informatie over de individuele bezoldiging en contractuele afspraken voor leden van de Raad van Bestuur Relaties met de ondernemingsraden Vrijwaring en aansprakelijkheidsverzekering Dankzegging Corporate governance Inleiding Euronext s Corporate Governance Het Corporate Governance beleid van Euronext Aandeelhouders en algemene vergadering van aandeelhouders Overige informatie Corporate code of conduct en best practice beleid Belangenverstrengeling Voorkoming van handel met voorkennis Beleid inzake personal dealing Overig best practice beleid 51 3 Corporate responsibility Continueren van prestaties en duurzaam ondernemen Verantwoordelijkheid, de grondslag van het bedrijfsmodel van Euronext Verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders Waarborgen VAN VERANTWOORD BESTUUR EN PERSONEELSBELEID Krachtig Bestuur als basis van verantwoord bedrijfsbeleid Personeelsbeleid en verantwoord ondernemen EEN DUURZAME ROL IN DE MAATSCHAPPIJ Duurzame milieu-initiatieven Euronext en de gemeenschap 62 4 Verslag van de raad van Bestuur Resultaten van de groep over Segmentatie van de Groep Beknopt overzicht van het bedrijfsresultaat Analyse van het resultaat 70

3 4.2 Resultaten per bedrijfsonderdeel Effectenhandel en noteringen Derivatenhandel Informatiediensten Verkoop van software: GL TRADE Vastrentende waarden: MTS Overzicht van partnerships en andere strategische activiteiten Atos Euronext Market Solutions Post-trade dienstverlening Powernext Risicobeheersing en interne controle Inleiding Kader en methodiek voor risicobeheer Verzekeringen Verklaring van de Raad van Bestuur Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening over het op 31 december 2005 afgesloten boekjaar Geconsolideerde winst en verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst en verliesrekening Toelichting op de balans Toelichting op het kasstroomoverzicht Gesegmenteerde informatie Financiële risico s en niet uit de balans blijkende verplichtingen Transacties met gelieerde partijen Effect van investeringen en inbreng in deelnemingen Vaste activa en passiva beschikbaar voor verkoop Vergoedingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Groepsmaatschappijen Transacties in eigen aandelen Vennootschappelijke jaarrekening voor het op 31 december 2005 afgesloten boekjaar Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst en verliesrekening Toelichting bij de vennootschappelijke jaarrekening Niet uit de balans blijkende verplichtingen Financiële risico s van de financiële instrumenten Vergoedingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Overige gegevens Verantwoordelijkheid voor de financiële gegevens Verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening Accountantsverklaring INFORMATIE OVER EURONEXT EN HET AANDELENKAPITAAL VAN EURONEXT algemene gegevens Euronext Statuten Boekjaar, goedkeuring van de jaarrekeningen en décharge van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen Winstbestemming Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontbinding algemene informatie betreffende toepasselijke wet- en regelgeving Regelgeving toepasselijk op Euronext Reglementaire structuren en omgeving algemene gegevens betreffende het kapitaal Aandelenkapitaal Wijzigingen van het aandelenkapitaal en van de rechten verbonden aan de aandelen Niet-geplaatst maatschappelijk kapitaal Effecten die geen kapitaal vertegenwoordigen Overige financiële instrumenten die recht geven op aandelenkapitaal Verwerving van eigen aandelen door Euronext Tabel van wijzigingen in aandelenkapitaal sinds de oprichting van Euronext Aandeelhoudersovereenkomst Huidige verdeling van aandelenkapitaal en stemrechten Aandeelhouders van Euronext Recente wijzigingen in de verdeling van het aandelenkapitaal Rechtspersonen met zeggenschap over de vennootschap Lock-up verplichtingen Verpanding, garanties en zekerheidsstellingen met betrekking tot de aandelen en activa van Euronext en zijn dochtermaatschappijen Organigram van de groep 186 VERKLARENDE WOORDENLIJST 188

4 Belangrijke informatie Euronext N.V. en de groep Wanneer in dit document gesproken wordt over Euronext, wordt bedoeld Euronext N.V. of Euronext N.V. en de geconsolideerde dochtermaatschappijen, afhankelijk van de context. Groep of Group betekent Euronext en de geconsolideerde dochtermaatschappijen. Verklarende woordenlijst Afgezien van bepaalde namen van zowel natuurlijke als rechtspersonen, en bepaalde termen met een hoofdletter die geen nadere uitleg behoeven, zijn alle woorden uit dit Registratiedocument/jaarverslag die met een hoofdletter zijn geschreven, inclusief afkortingen, opgenomen in de verklarende woordenlijst. voetnoten Voetnoten in dit Registratiedokument/jaarverslag zijn te vinden onderaan de pagina waarop de verwijzing voorkomt. Valuta Tenzij anders vermeld, zijn alle verwijzingen in dit Registratiedocument naar EUR, euro of verwijzing naar de wettige munteenheid van de Europese Monetaire Unie, waarvan Nederland lid is. Afronding van bepaalde financiële gegevens Bepaalde financiële informatie in dit Registratiedocument/ jaarverslag is afgerond. Hierdoor kunnen de totaaltellingen in dit Registratiedocument/jaarverslag in geringe mate afwijken van de rekenkundige totaaltelling van deze gegevens. statistische gegevens uit economie financiële sector De statistische gegevens uit economie en financiële sector, alsmede prognoses met betrekking tot het financiële sector zoals gebruikt in dit Registratiedocument/jaarverslag zijn afkomstig uit diverse bronnen uit de bedrijfstak en uit andere onafhankelijke bronnen, waaronder FESE (Federation of European Securities Exchanges), FIA (Futures Industry Association) en de Corporate Statistics afdeling van Euronext. FESE (www.fese.be) publiceert maandelijkse statistieken van beursgerelateerde gegevens die een interpretatie geven van de performance van de Europese effectenmarkten. FIA (www.futuresindustry.org) verzorgt een reeks aan publicaties die een doorlopende stroom aan internationale informatie bieden over de futures- en optiewereld. Meer informatie over beide organisaties en de Corporate Statistics Department van Euronext is te vinden in de verklarende woordenlijst. Wij zijn uitgegaan van de juistheid van deze gegevens zonder dit zelf door onafhankelijk onderzoek te verifiëren. Dientengevolge strekt onze verantwoordelijk uitsluitend tot het correct weergeven van die gegevens en wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor de juistheid daar vanaf. Voor zover bij ons bekend en voor zover wij kunnen nagaan, ontbreken in deze informatie geen gegevens of verklaringen waardoor deze onjuist of misleidend zou worden. Verantwoordelijkheid Euronext aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit Registratiedocument / jaarverslag. Naar beste weten van Euronext (en na alle redelijke maatregelen te hebben getroffen om zich hiervan te verzekeren) is de informatie in dit Registratiedocument/jaarverslag in overeenstemming met de feiten en ontbreekt er niets dat de strekking van deze informatie zou kunnen aantasten. VERTALING Dit document is gepubliceerd in het Engels, Frans en Nederlands. De Engelse versie is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het document van de vennootschap in de Engelse taal is leidend. In geval van verschillen tussen de Engelse en Franse en/of Nederlandse versie prevaleert de Engelse versie. VERWIJZINGEN NAAR BIJLAGEN De volgende documenten worden geacht opgenomen te zijn en deel uit te maken van dit Registratiedocument: (a) de openbare Referentiedocumenten/jaarverslagen van Euronext over 2003 en 2004, waarin zijn opgenomen de geconsolideerde financiële jaarrekeningen eindigend op respectievelijk 31 december 2003 en 2004 ; (b) de statuten van Euronext zoals van kracht op de datum van dit Registratiedocument/jaarverslag. Kopieën van deze documenten staan op de Euronext website, Exemplaren van deze documenten kunnen op schriftelijk verzoek ook kosteloos worden verkregen tot minimaal twaalf maanden na de publicatiedatum van dit Registratiedocument en jaarverslag bij Euronext, Corporate Office, Postbus 19163, 1000 GD Amsterdam, Nederland. De inhoud van de Euronext website, afgezien van de documenten vermeld onder (a) en (b), maakt geen deel uit van dit Registratiedocument en jaarverslag.

5 Risicofactoren Hieronder zijn specifieke risicofactoren uiteengezet die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten of de financiële situatie van Euronext. Potentiële beleggers dienen deze risicofactoren alsmede de overige informatie in dit document goed te overwegen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen betreffende aandelen Euronext. Hoewel Euronext van mening is dat de hieronder beschreven risico s en onzekerheden de meest materiële zijn waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, zijn het niet de enige. Overige risico s die momenteel niet bij Euronext bekend zijn of die niet van materieel belang worden geacht kunnen niettemin een materieel nadelig effect hebben op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten of de financiële situatie van Euronext. Strategische risico s Inkomsten nauw gerelateerd aan marktomstandigheden De inkomsten en de winstgevendheid van Euronext zijn afhankelijk van een aantal factoren in de financiële markten, die op hun beurt worden bepaald door factoren zoals nationale economische groei, politieke stabiliteit en veranderende economische vooruitzichten. Door de diversiteit van Euronext s activiteiten en vooral door het feit dat Euronext houder is van een effecten- en derivatenbeurs - bevindt de onderneming zich in een goede positie om het hoofd te bieden aan veranderende economische omstandigheden. De inkomsten van GL TRADE uit de verkoop van IT-oplossingen aan financiële intermediairs en Brokers kunnen beïnvloed worden door economische en politieke omstandigheden, algemene trends in het bedrijfsleven en de financiële wereld en veranderingen in de situatie op de effectenmarkten waarop klanten van GL TRADE handelen. Een neerwaartse trend op deze markten kan een negatieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat van GL TRADE. Concurrentie Door consolidatie van financiële dienstverlening en markten, de creatie van nieuwe mechanismen voor de elektronische verhandeling van effecten en de handelwijze van concurrerende beurzen ondervindt Euronext toenemende competitieve druk. De invoering van de MiFID-richtlijn in 2007 maakt het gemakkelijker alternatieve handelssystemen op te zetten en stimuleert internalisatie bij effecteninstellingen, waardoor de concurrentie mogelijk toeneemt. Operationele risico s De Aandelen- en Derivatenmarkten van Euronext functioneren op elektronische handelsplatformen en er bestaat dus een afhankelijkheid van de beschikbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid van die platformen. Het beheer van de ITinfrastructuur is uitbesteed aan Atos Euronext Market Solutions. Euronext ziet dienstverlening als de voorwaarde voor succes in zijn bedrijfsactiviteiten. Dit geldt met name voor het operationeel beheren van de markten, werkzaamheden in verband met Noteringen en Informatiediensten. Euronext is daarom blootgesteld aan het risico van menselijk falen, waardoor de dienstverlening aan de klant in gevaar kan worden gebracht. Marktregels en procedures zijn complex van aard en Euronext zal altijd zijn blootgesteld aan het risico van menselijke fouten bij het handmatig verwerken en invoeren van gegevens. Bedrijfsactiviteiten kunnen komen stil te liggen door incidenten die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van marktsystemen of die het operationeel beheer van de markt en het toezicht op de markt kunnen verstoren. Het is van essentieel belang dat de markten ordelijk functioneren en dat de integriteit van deze markten niet ondermijnd wordt. Juridische risico s en risico s van weten regelgeving Beheersing van juridische risico s en gerechtelijke procedures Van tijd tot tijd worden vorderingen ingesteld tegen de Groep. De belangrijkste rechtsvordering die loopt is de eerder openbaar gemaakte zaak betreffende Via Net.Works (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Het succes van GL TRADE hangt voor een groot deel af van de eigendomsrechten van zijn IT-oplossingen en ander intellectueel eigendom. Gerechtelijke procedures om deze rechten af te dwingen of om bepaalde bedrijfsgeheimen te beschermen kunnen hoge kosten met zich meebrengen en lopen het gevaar niet altijd succesvol te zijn. Het is eveneens mogelijk dat derden een claim indienen tegen GL TRADE wegens vermeende inbreuk op eigendomsrechten. In dat geval kan GL TRADE genoodzaakt zijn hoge kosten te maken om zich te verweren tegen dergelijke claims. Indien dit verweer niet succesvol is, bestaat de mogelijkheid dat GL TRADE de rechten verliest op bepaalde technologie die nodig is voor zijn activiteiten. Dit zou kunnen leiden tot verlies van marktaandeel of tot het moeten betalen van licentievergoedingen. Risico s van regelgeving Euronext is werkzaam in een sterk gereguleerde sector, die beheerst wordt door een verscheidenheid aan wetten zowel EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

6 Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht EURONEXT 2 Bestuur en corporate 3 Corporate responsibility governance op nationaal als op Europees niveau. Naast de kosten van naleving die inherent zijn aan deze regels (zoals de kosten van het onderhouden van monitoring en surveillancesystemen om te voldoen aan de eisen van toezicht), maakt de diversiteit van de reglementaire vereisten op de verschillende Euronext marktplaatsen het bereiken van werkelijk geharmoniseerde systemen op alle Euronext-markten tot een complexe taak. Alle Euronext regels en initiatieven met reglementaire implicaties moeten worden goedgekeurd door zowel de betrokken autoriteiten van ieder land waar Euronext actief is, als door de coördinerende instellingen die zijn opgesteld onder de samenwerkingsovereenkomsten tussen de toezichthouders op Euronext. Het integratie- en ontwikkelingsproces kan hierdoor worden vertraagd indien bepaalde regels niet worden goedgekeurd door alle toezichthouders of indien het verkrijgen van goedkeuring enige tijd vergt. Bovendien houden momenteel de meeste wijzigingen op het gebied van regelgeving binnen Europa verband met het Financial Services Action Plan (FSAP). Het is te verwachten dat de toezichthouders op Euronext de invoering van het Financial Services Action Plan gezamenlijk zullen coördineren binnen CESR-verband in plaats van onafhankelijk van elkaar. Gezien de mogelijke speelruimte in het tijdspad van het FSAP zou dit een nadelig effect kunnen hebben op de snelheid waarmee volledige harmonisatie van de Euronextmarkten gerealiseerd wordt. Invoering van het FSAP, en in het bijzonder de MiFID-richtlijn, kan ook van invloed zijn op de competitieve positie van georganiseerde markten en andere handelsplaatsen (bijv. ECN s en MTF s). Informatietechnologie risico s IT-risico s houden verband met de beschikbaarheid, de bestendigheid, de capaciteit en de prestaties van Euronext s informatie- en communicatietechnologie en de mate waarin deze voldoet aan marktbehoeften en andere zakelijke behoeften. Een integraal onderdeel hiervan vormen de bedrijfsomgeving, -systemen of gegevens. De bedrijfsvoering van Euronext is afhankelijk van het succesvol functioneren van de effecten- en derivatenhandelsplatformen en alle bijbehorende ondersteunende computer- en communicatienetwerken. Tegenwoordig is alle handel uitsluitend elektronisch en daarom is elke storing of breakdown schadelijk en kan dit een verstoring van de markt veroorzaken in het geval dat continuïteits- of herstelmaatregelen niet afdoende werken. Omdat informatietechnologie aan snelle veranderingen onderhevig is, zijn de groei en het rendement van de onderneming afhankelijk van voortdurende verbeteringen van de systemen zodat deze concurrerend blijven. Deze wijzigingen vereisen voortdurende investeringen in de informatiesystemen van de onderneming. GL TRADE beheert een zeer uitgebreid telecommunicatienetwerk met de naam GL NET. Ongeautoriseerde toegang tot dit netwerk kan schadelijke gevolgen hebben voor de integriteit of het functioneren ervan. Mochten de netwerkbeveiliging en de continuïteitsmaatregelen een dergelijk incident niet kunnen voorkomen, dan zou dit de dienstverlening via het netwerk verstoren, hetgeen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de inkomsten van GL TRADE. De markt waarin GL TRADE opereert wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen, de regelmatige introductie van nieuwe producten en technologische verbeteringen, veranderende wensen van de klant en zich voortdurend ontwikkelende standaarden. Hierdoor kunnen reeds bestaande producten en diensten verouderd en onverkoopbaar worden tenzij GL TRADE gelijke tred weet te houden met deze ontwikkelingen. Financiële risico s De aard van de activiteiten van Euronext brengt met zich mee dat door de Groep bepaalde financiële risico s worden gelopen zoals liquiditeitsrisico, door veranderende rentepercentages, aandelenkoersen en valutakoersen, of het risico van insolvente debiteuren. Strikte richtlijnen en procedures voor het meten, beheersen, signaleren en rapporteren van dergelijke risico s zijn opgezet en worden door de verantwoordelijke bestuurs- en toezichthoudende organen (Risk Committee, Raad van Bestuur, respectievelijk Audit Committee) bewaakt. Een gecentraliseerde treasury- en finance-afdeling is verantwoordelijk voor de juiste identificatie en het dagelijks signaleren en beheersen van risico s in overeenstemming met de geldende richtlijnen en procedures. Indien lokale regelgeving dit toestaat en voorzover noodzakelijk, centraliseren de groepsmaatschappijen hun belegging van liquiditeiten, rapporteren hun risico s en dekken hun risico s af via de centrale treasury-afdeling van de groep. Afgeleide instrumenten worden slechts gebruikt ter afdekking van financiële risico s uit de normale activiteiten en financiële posities van de Groep. De Groep gebruikt geen afgeleide instrumenten voor speculatieve doeleinden. Financiële risico s worden in detail beschreven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (5.3.5). II EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

7 4 5 Jaarrekening 6 INFORMATIE Verslag van de raad van bestuur OVER EURONEXT Liquiditeitsrisico Een liquiditeitsrisico voor de Groep ontstaat op het moment dat het totaal van de kortlopende schulden groter is dan het totaal van de liquide middelen en de kortlopende beleggingen en de Groep geen mogelijkheden heeft om het liquiditeitstekort te financieren, bijvoorbeeld door middel van nieuwe kredietfaciliteiten. Het beleid van de Groep is om liquide middelen te beleggen in niet-speculatieve financiële instrumenten, welke op korte termijn in contanten zijn om te zetten, zoals geldmarkt papier, overnight deposito s, termijn deposito s en overige geldmarkt instrumenten, om daarmee een hoge liquiditeit van haar financiële activa te garanderen. De door de Groep aangehouden liquide middelen en korte termijn beleggingen zijn toereikend om alle financiële korte en lange termijn verplichtingen van de Groep terug te betalen, zelfs zonder rekening te houden met de kasstromen uit de operationele activiteiten. Vanwege een structureel overschot aan kasreserves en beleggingsregels die liquiditeit voor de financiële activa op zeer korte termijn garanderen, heeft Euronext een zodanige liquiditeitspositie (in kas- en vergelijkbare middelen) dat de vennootschap alle financiële verplichtingen kan voldoen zonder aanspraak te hoeven maken op inkomende kasstromen uit operationele activiteiten. De financiële activa, passiva en nettopositie van Euronext worden in detail beschreven in hoofdstuk 5 (zie de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening). Renterisico Vrijwel alle financiële activa en passiva van Euronext, waarvan het renterisico wordt beschreven in hoofdstuk 5 (zie toelichting op de geconsolideerde jaarrekening), zijn ofwel gebaseerd op een variabel tarief of op een vast tarief met een looptijd tot één jaar. Daardoor staat Euronext niet bloot aan prijsrisico met betrekking tot vastrentende financiële activa en passiva. De Groep staat echter wel bloot aan cashflowrisico s op de netto posities met een variabele rente. Omdat de Groep leningen in euro s verstrekt tegen een variabele rente, neemt het financieringsresultaat af wanneer euro rentetarieven dalen (met 3,8 miljoen per 1% daling). Tegelijkertijd leent de Groep tegen variabele rente Britse sterling, zodat wanneer de rente van de sterling stijgt, de financieringskosten van de Groep stijgen (met 0,9 miljoen per 1% toename). OTC rentederivaten, zoals swaps, worden binnen vooraf vastgestelde limieten afgesloten met tegenpartijen, die voldoen aan minimum eisen inzake kredietwaardigheid en rating. Valutarisico Door de acquisitie van LIFFE wordt een significant deel van de activa en passiva, en van de inkomsten en uitgaven van Euronext verantwoord in Britse ponden. Hierdoor staat de Groep bloot aan een valutarisico. Indien de euro in waarde toeneemt ten opzichte van het Britse pond zal de waarde van het in euro s omgerekende sterling-vermogen (zijnde het verschil tussen activa, passiva en resultaat) zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, afnemen. Een uitgebreide uitleg met onder andere een gevoeligheidsanalyse wordt gegeven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Om blootstelling aan schommelingen in valutakoersen te beperken kan de Groep gebruik maken van derivatenproducten, dit echter uitsluitend om financieel risico inherent aan commerciële activiteiten of financiële posities af te dekken. Kredietrisico van financiële instrumenten Ten aanzien van het in gebreke blijven van een tegenpartij loopt de Groep een kredietrisico. Het in gebreke blijven van een tegenpartij kan een verlies veroorzaken tot maximaal de exposure op een dergelijke tegenpartij. De Groep beperkt dit risico door middel van een strikt beleid ten aanzien van de partijen waar zij zaken mee doet. Door gebruik te maken van limieten op basis van ratio s, verkregen van kredietbeoordelaars en van aard en looptijd van transacties, beoordeelt de Groep het kredietrisico. Beleggingen van liquide middelen in rekening courant en geldmarkt instrumenten, zoals kortlopende deposito s met vaste en variabele rentes, worden gedaan op basis van strikte interne richtlijnen ter vermindering van het kredietrisico: de looptijd van deposito s is minder dan 6 maanden, de kredietwaardigheidsratio s van tegenpartijen worden continue beoordeeld en individuele limieten op tegenpartijen worden regelmatig gecontroleerd. Het beleid van de Groep ziet tevens op diversificatie van tegenpartijen (banken, financiële instituten, fondsen) om concentratie van risico s te vermijden. Niet in de balans opgenomen derivaten worden afgesloten met gerenommeerde banken. Regels ter verlaging van het risico worden in detail beschreven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Settlement en custody risico s De settlement en custody activiteiten behoren niet tot de kernactiviteiten van de Groep en worden uitgevoerd door CIK EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005 III

8 Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht EURONEXT 2 Bestuur en corporate 3 Corporate responsibility governance en Interbolsa, de centrale effectenbewaarbedrijven van België en Portugal. De interne procedures van deze groepsmaatschappijen zijn gericht op de beveiliging van de in bewaring gegeven stukken. Mitigering van de settlementrisico s vindt plaatst aan de hand van early warning systemen voor non-settlement en procedures voor inkoop en veiling van stukken indien zekere drempels worden overschreden. Marktrisico s op aandelen De belangrijkste positie van de Groep betreft een belegging in Atos Origin. Een vermindering van de waarde van Atos Origin kan leiden tot een financieel verlies voor de Groep. Deze positie wordt dagelijks beoordeeld en gerapporteerd aan het hoger management van de Groep. Extended enterprise risico Net als de meeste ondernemingen verzorgt ook Euronext niet zelf alle benodigde activiteiten in de keten. Dientengevolge moet de vennootschap risico s beheersen die voortkomen uit afhankelijkheid van derden en waar mogelijk zekerheid van hen verkrijgen. Euronext is afhankelijk van zijn partnerbedrijven: Atos Euronext Market Solutions, Euroclear en LCH.Clearnet. Atos Euronext Market Solutions is de preferred external supplier van Euronext voor informatietechnologie en als zodanig verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technologie voor Euronext en het beheer van de IT-systemen. Euronext heeft geen rechtstreekse operationele controle over Atos Euronext Market Solutions. LCH.Clearnet verzorgt de clearing van alle transacties uitgevoerd op de effectenmarkten van Euronext en op Euronext.liffe. Hoewel Euronext slechts een belang heeft in de LCH.Clearnet zou het nadelige gevolgen kunnen ondervinden indien LCH.Clearnet problemen ondervindt, hetzij via het Britse clearinginstituut, hetzij via het Franse clearinginstituut. Euroclear is verantwoordelijk voor het settelen van alle transacties afgesloten op Euronext effectenmarkten, met uitgezondering van Euronext Lissabon. Op 1 januari 2006 heeft Euronext 100% van de aandelen in CIK verkocht aan Euroclear. Besprekingen inzake Portugal zijn ook begonnen, waar settlement momenteel plaatsvindt via Interbolsa. Hoewel Euronext slechts een minderheidsbelang heeft in Euroclear plc, zouden er voor de Groep nadelige gevolgen kunnen ontstaan indien Euroclear problemen mocht ondervinden. Verder heeft Euronext relaties met onafhankelijke softwareleveranciers, die front-end systemen ontwikkelen voor de interface met de Euronext handelsplatformen. Indien deze systemen niet goed op elkaar aansluiten kan Euronext blootstaan aan het risico van gecorrumpeerde handelssystemen. Algemene factoren die de bedrijfsresultaten en financiële positie van Euronext kunnen beïnvloeden De kernactiviteiten van Euronext, die voornamelijk bestaan uit het bieden van handelsfaciliteiten op zijn Aandelenmarkten en Derivatenmarkten, kunnen beïnvloed worden door een aantal externe factoren, met name: Een negatief klimaat kan nadelig zijn voor de toekomstige performance van genoteerde ondernemingen, waardoor Aandelenmarkten minder aantrekkelijk kunnen worden voor beleggers. Dit zou niet alleen leiden tot lagere handelsvolumes op de Euronextmarkten, maar ook tot minder gunstige omstandigheden voor IPO s. Het rentebeleid van centrale banken, met name de ECB, is van grote invloed op de activiteiten van de Groep, vooral op het gebied van rentederivatencontracten. Dit beleid heeft een rechtstreeks effect op de Volatiliteit van deze renteproducten. Naast deze externe factoren leiden de Volatiliteit van aandelenen renteproducten (en daarmee de handelsactiviteit) tot onzekerheid op de wereldmarkten. Hoewel handelsactiviteit niet onderhavig is aan seizoensinvloeden, vertonen de maanden augustus en december doorgaans minder activiteit. De financiële performance van Euronext wordt ook beïnvloed door prijsontwikkelingen veroorzaakt door concurrentie in de bedrijfstak. Ook van invloed op de performance van Euronext is de consolidatie onder de klanten (zoals banken) van de Groep. Toenemende consolidatie kan nadelig zijn voor handelsvolumes en kan leiden tot lagere gemiddelde tarieven als gevolg van de tariefstructuur voor de Aandelenhandel. Verder kunnen hierdoor de vergoedingen voor Informatiediensten teruglopen als gefuseerde organisaties hun uitgaven op dit gebied rationaliseren. De belangrijkste valutakoers die van wezenlijke invloed is op de resultaten van Euronext is de sterling/euro-koers. Om die reden dekt de Groep zich in tegen fluctuaties van deze koers door middel van financiële opties. IV EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA AMSTERDAM LISSABON P ARIJS

Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA AMSTERDAM LISSABON P ARIJS AMSTERDAM LISSABON P ARIJS BRUSSEL L ONDEN Jaarverslag 2004 Referentiedocument DE LEIDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEURS VAN EUROPA BELGIË - FRANKRIJK - NEDERLAND - PORTUGAL - VERENIGD KONINKRIJK - VERENIGDE

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

HAL Trust Verkort verslag 2012

HAL Trust Verkort verslag 2012 HAL Trust Verkort verslag 2012 De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 18 april 1873 toen de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (N.A.S.M.) in Rotterdam werd opgericht. De onderneming

Nadere informatie