Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten"

Transcriptie

1 Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten BELGIËBRUSSELFRANKRIJKPARIJSNEDERLANDAMSTERDAMPORTUGALLISSABONVERENIGDKONINKRIJKLONDENPAN-EUROPEESBONDSMTS DE leidende grensoverschrijdende beurs Registratiedocument* EN JAAR VERSLAG 2005 * Registratiedocument Euronext N.V. volgens Artikel 4 van Europese Richtlijn (EC) no. 809/2004

2 INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht 2005 I V VI VIII IX 1 Euronext BEDRIJFSPROFIEL DE ACTIVITEITEN VAN EURONEXT Strategie van de Groep DE unieke multinationale geïntegreerde beurs HET EURONEXT NETWERK kerncijfers Belangrijke gebeurtenissen in Bestuur en corporate governance Het Bestuur van Euronext Raad van Commissarissen van Euronext Raad van Bestuur van Euronext Overige informatie Verslag van de raad van Commissarissen Inleiding Jaarrekening Samenstelling van de Raad van Commissarissen Samenstelling van de Raad van Bestuur Vergaderingen van de Raad van Commissarissen Bezoldiging van de Raad van Commissarissen Corporate Governance Commissies van de Raad van Commissarissen Algemeen bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur Informatie over de individuele bezoldiging en contractuele afspraken voor leden van de Raad van Bestuur Relaties met de ondernemingsraden Vrijwaring en aansprakelijkheidsverzekering Dankzegging Corporate governance Inleiding Euronext s Corporate Governance Het Corporate Governance beleid van Euronext Aandeelhouders en algemene vergadering van aandeelhouders Overige informatie Corporate code of conduct en best practice beleid Belangenverstrengeling Voorkoming van handel met voorkennis Beleid inzake personal dealing Overig best practice beleid 51 3 Corporate responsibility Continueren van prestaties en duurzaam ondernemen Verantwoordelijkheid, de grondslag van het bedrijfsmodel van Euronext Verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders Waarborgen VAN VERANTWOORD BESTUUR EN PERSONEELSBELEID Krachtig Bestuur als basis van verantwoord bedrijfsbeleid Personeelsbeleid en verantwoord ondernemen EEN DUURZAME ROL IN DE MAATSCHAPPIJ Duurzame milieu-initiatieven Euronext en de gemeenschap 62 4 Verslag van de raad van Bestuur Resultaten van de groep over Segmentatie van de Groep Beknopt overzicht van het bedrijfsresultaat Analyse van het resultaat 70

3 4.2 Resultaten per bedrijfsonderdeel Effectenhandel en noteringen Derivatenhandel Informatiediensten Verkoop van software: GL TRADE Vastrentende waarden: MTS Overzicht van partnerships en andere strategische activiteiten Atos Euronext Market Solutions Post-trade dienstverlening Powernext Risicobeheersing en interne controle Inleiding Kader en methodiek voor risicobeheer Verzekeringen Verklaring van de Raad van Bestuur Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening over het op 31 december 2005 afgesloten boekjaar Geconsolideerde winst en verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst en verliesrekening Toelichting op de balans Toelichting op het kasstroomoverzicht Gesegmenteerde informatie Financiële risico s en niet uit de balans blijkende verplichtingen Transacties met gelieerde partijen Effect van investeringen en inbreng in deelnemingen Vaste activa en passiva beschikbaar voor verkoop Vergoedingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Groepsmaatschappijen Transacties in eigen aandelen Vennootschappelijke jaarrekening voor het op 31 december 2005 afgesloten boekjaar Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst en verliesrekening Toelichting bij de vennootschappelijke jaarrekening Niet uit de balans blijkende verplichtingen Financiële risico s van de financiële instrumenten Vergoedingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Overige gegevens Verantwoordelijkheid voor de financiële gegevens Verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening Accountantsverklaring INFORMATIE OVER EURONEXT EN HET AANDELENKAPITAAL VAN EURONEXT algemene gegevens Euronext Statuten Boekjaar, goedkeuring van de jaarrekeningen en décharge van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen Winstbestemming Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontbinding algemene informatie betreffende toepasselijke wet- en regelgeving Regelgeving toepasselijk op Euronext Reglementaire structuren en omgeving algemene gegevens betreffende het kapitaal Aandelenkapitaal Wijzigingen van het aandelenkapitaal en van de rechten verbonden aan de aandelen Niet-geplaatst maatschappelijk kapitaal Effecten die geen kapitaal vertegenwoordigen Overige financiële instrumenten die recht geven op aandelenkapitaal Verwerving van eigen aandelen door Euronext Tabel van wijzigingen in aandelenkapitaal sinds de oprichting van Euronext Aandeelhoudersovereenkomst Huidige verdeling van aandelenkapitaal en stemrechten Aandeelhouders van Euronext Recente wijzigingen in de verdeling van het aandelenkapitaal Rechtspersonen met zeggenschap over de vennootschap Lock-up verplichtingen Verpanding, garanties en zekerheidsstellingen met betrekking tot de aandelen en activa van Euronext en zijn dochtermaatschappijen Organigram van de groep 186 VERKLARENDE WOORDENLIJST 188

4 Belangrijke informatie Euronext N.V. en de groep Wanneer in dit document gesproken wordt over Euronext, wordt bedoeld Euronext N.V. of Euronext N.V. en de geconsolideerde dochtermaatschappijen, afhankelijk van de context. Groep of Group betekent Euronext en de geconsolideerde dochtermaatschappijen. Verklarende woordenlijst Afgezien van bepaalde namen van zowel natuurlijke als rechtspersonen, en bepaalde termen met een hoofdletter die geen nadere uitleg behoeven, zijn alle woorden uit dit Registratiedocument/jaarverslag die met een hoofdletter zijn geschreven, inclusief afkortingen, opgenomen in de verklarende woordenlijst. voetnoten Voetnoten in dit Registratiedokument/jaarverslag zijn te vinden onderaan de pagina waarop de verwijzing voorkomt. Valuta Tenzij anders vermeld, zijn alle verwijzingen in dit Registratiedocument naar EUR, euro of verwijzing naar de wettige munteenheid van de Europese Monetaire Unie, waarvan Nederland lid is. Afronding van bepaalde financiële gegevens Bepaalde financiële informatie in dit Registratiedocument/ jaarverslag is afgerond. Hierdoor kunnen de totaaltellingen in dit Registratiedocument/jaarverslag in geringe mate afwijken van de rekenkundige totaaltelling van deze gegevens. statistische gegevens uit economie financiële sector De statistische gegevens uit economie en financiële sector, alsmede prognoses met betrekking tot het financiële sector zoals gebruikt in dit Registratiedocument/jaarverslag zijn afkomstig uit diverse bronnen uit de bedrijfstak en uit andere onafhankelijke bronnen, waaronder FESE (Federation of European Securities Exchanges), FIA (Futures Industry Association) en de Corporate Statistics afdeling van Euronext. FESE (www.fese.be) publiceert maandelijkse statistieken van beursgerelateerde gegevens die een interpretatie geven van de performance van de Europese effectenmarkten. FIA (www.futuresindustry.org) verzorgt een reeks aan publicaties die een doorlopende stroom aan internationale informatie bieden over de futures- en optiewereld. Meer informatie over beide organisaties en de Corporate Statistics Department van Euronext is te vinden in de verklarende woordenlijst. Wij zijn uitgegaan van de juistheid van deze gegevens zonder dit zelf door onafhankelijk onderzoek te verifiëren. Dientengevolge strekt onze verantwoordelijk uitsluitend tot het correct weergeven van die gegevens en wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor de juistheid daar vanaf. Voor zover bij ons bekend en voor zover wij kunnen nagaan, ontbreken in deze informatie geen gegevens of verklaringen waardoor deze onjuist of misleidend zou worden. Verantwoordelijkheid Euronext aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit Registratiedocument / jaarverslag. Naar beste weten van Euronext (en na alle redelijke maatregelen te hebben getroffen om zich hiervan te verzekeren) is de informatie in dit Registratiedocument/jaarverslag in overeenstemming met de feiten en ontbreekt er niets dat de strekking van deze informatie zou kunnen aantasten. VERTALING Dit document is gepubliceerd in het Engels, Frans en Nederlands. De Engelse versie is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het document van de vennootschap in de Engelse taal is leidend. In geval van verschillen tussen de Engelse en Franse en/of Nederlandse versie prevaleert de Engelse versie. VERWIJZINGEN NAAR BIJLAGEN De volgende documenten worden geacht opgenomen te zijn en deel uit te maken van dit Registratiedocument: (a) de openbare Referentiedocumenten/jaarverslagen van Euronext over 2003 en 2004, waarin zijn opgenomen de geconsolideerde financiële jaarrekeningen eindigend op respectievelijk 31 december 2003 en 2004 ; (b) de statuten van Euronext zoals van kracht op de datum van dit Registratiedocument/jaarverslag. Kopieën van deze documenten staan op de Euronext website, Exemplaren van deze documenten kunnen op schriftelijk verzoek ook kosteloos worden verkregen tot minimaal twaalf maanden na de publicatiedatum van dit Registratiedocument en jaarverslag bij Euronext, Corporate Office, Postbus 19163, 1000 GD Amsterdam, Nederland. De inhoud van de Euronext website, afgezien van de documenten vermeld onder (a) en (b), maakt geen deel uit van dit Registratiedocument en jaarverslag.

5 Risicofactoren Hieronder zijn specifieke risicofactoren uiteengezet die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten of de financiële situatie van Euronext. Potentiële beleggers dienen deze risicofactoren alsmede de overige informatie in dit document goed te overwegen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen betreffende aandelen Euronext. Hoewel Euronext van mening is dat de hieronder beschreven risico s en onzekerheden de meest materiële zijn waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, zijn het niet de enige. Overige risico s die momenteel niet bij Euronext bekend zijn of die niet van materieel belang worden geacht kunnen niettemin een materieel nadelig effect hebben op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten of de financiële situatie van Euronext. Strategische risico s Inkomsten nauw gerelateerd aan marktomstandigheden De inkomsten en de winstgevendheid van Euronext zijn afhankelijk van een aantal factoren in de financiële markten, die op hun beurt worden bepaald door factoren zoals nationale economische groei, politieke stabiliteit en veranderende economische vooruitzichten. Door de diversiteit van Euronext s activiteiten en vooral door het feit dat Euronext houder is van een effecten- en derivatenbeurs - bevindt de onderneming zich in een goede positie om het hoofd te bieden aan veranderende economische omstandigheden. De inkomsten van GL TRADE uit de verkoop van IT-oplossingen aan financiële intermediairs en Brokers kunnen beïnvloed worden door economische en politieke omstandigheden, algemene trends in het bedrijfsleven en de financiële wereld en veranderingen in de situatie op de effectenmarkten waarop klanten van GL TRADE handelen. Een neerwaartse trend op deze markten kan een negatieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat van GL TRADE. Concurrentie Door consolidatie van financiële dienstverlening en markten, de creatie van nieuwe mechanismen voor de elektronische verhandeling van effecten en de handelwijze van concurrerende beurzen ondervindt Euronext toenemende competitieve druk. De invoering van de MiFID-richtlijn in 2007 maakt het gemakkelijker alternatieve handelssystemen op te zetten en stimuleert internalisatie bij effecteninstellingen, waardoor de concurrentie mogelijk toeneemt. Operationele risico s De Aandelen- en Derivatenmarkten van Euronext functioneren op elektronische handelsplatformen en er bestaat dus een afhankelijkheid van de beschikbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid van die platformen. Het beheer van de ITinfrastructuur is uitbesteed aan Atos Euronext Market Solutions. Euronext ziet dienstverlening als de voorwaarde voor succes in zijn bedrijfsactiviteiten. Dit geldt met name voor het operationeel beheren van de markten, werkzaamheden in verband met Noteringen en Informatiediensten. Euronext is daarom blootgesteld aan het risico van menselijk falen, waardoor de dienstverlening aan de klant in gevaar kan worden gebracht. Marktregels en procedures zijn complex van aard en Euronext zal altijd zijn blootgesteld aan het risico van menselijke fouten bij het handmatig verwerken en invoeren van gegevens. Bedrijfsactiviteiten kunnen komen stil te liggen door incidenten die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van marktsystemen of die het operationeel beheer van de markt en het toezicht op de markt kunnen verstoren. Het is van essentieel belang dat de markten ordelijk functioneren en dat de integriteit van deze markten niet ondermijnd wordt. Juridische risico s en risico s van weten regelgeving Beheersing van juridische risico s en gerechtelijke procedures Van tijd tot tijd worden vorderingen ingesteld tegen de Groep. De belangrijkste rechtsvordering die loopt is de eerder openbaar gemaakte zaak betreffende Via Net.Works (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Het succes van GL TRADE hangt voor een groot deel af van de eigendomsrechten van zijn IT-oplossingen en ander intellectueel eigendom. Gerechtelijke procedures om deze rechten af te dwingen of om bepaalde bedrijfsgeheimen te beschermen kunnen hoge kosten met zich meebrengen en lopen het gevaar niet altijd succesvol te zijn. Het is eveneens mogelijk dat derden een claim indienen tegen GL TRADE wegens vermeende inbreuk op eigendomsrechten. In dat geval kan GL TRADE genoodzaakt zijn hoge kosten te maken om zich te verweren tegen dergelijke claims. Indien dit verweer niet succesvol is, bestaat de mogelijkheid dat GL TRADE de rechten verliest op bepaalde technologie die nodig is voor zijn activiteiten. Dit zou kunnen leiden tot verlies van marktaandeel of tot het moeten betalen van licentievergoedingen. Risico s van regelgeving Euronext is werkzaam in een sterk gereguleerde sector, die beheerst wordt door een verscheidenheid aan wetten zowel EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

6 Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht EURONEXT 2 Bestuur en corporate 3 Corporate responsibility governance op nationaal als op Europees niveau. Naast de kosten van naleving die inherent zijn aan deze regels (zoals de kosten van het onderhouden van monitoring en surveillancesystemen om te voldoen aan de eisen van toezicht), maakt de diversiteit van de reglementaire vereisten op de verschillende Euronext marktplaatsen het bereiken van werkelijk geharmoniseerde systemen op alle Euronext-markten tot een complexe taak. Alle Euronext regels en initiatieven met reglementaire implicaties moeten worden goedgekeurd door zowel de betrokken autoriteiten van ieder land waar Euronext actief is, als door de coördinerende instellingen die zijn opgesteld onder de samenwerkingsovereenkomsten tussen de toezichthouders op Euronext. Het integratie- en ontwikkelingsproces kan hierdoor worden vertraagd indien bepaalde regels niet worden goedgekeurd door alle toezichthouders of indien het verkrijgen van goedkeuring enige tijd vergt. Bovendien houden momenteel de meeste wijzigingen op het gebied van regelgeving binnen Europa verband met het Financial Services Action Plan (FSAP). Het is te verwachten dat de toezichthouders op Euronext de invoering van het Financial Services Action Plan gezamenlijk zullen coördineren binnen CESR-verband in plaats van onafhankelijk van elkaar. Gezien de mogelijke speelruimte in het tijdspad van het FSAP zou dit een nadelig effect kunnen hebben op de snelheid waarmee volledige harmonisatie van de Euronextmarkten gerealiseerd wordt. Invoering van het FSAP, en in het bijzonder de MiFID-richtlijn, kan ook van invloed zijn op de competitieve positie van georganiseerde markten en andere handelsplaatsen (bijv. ECN s en MTF s). Informatietechnologie risico s IT-risico s houden verband met de beschikbaarheid, de bestendigheid, de capaciteit en de prestaties van Euronext s informatie- en communicatietechnologie en de mate waarin deze voldoet aan marktbehoeften en andere zakelijke behoeften. Een integraal onderdeel hiervan vormen de bedrijfsomgeving, -systemen of gegevens. De bedrijfsvoering van Euronext is afhankelijk van het succesvol functioneren van de effecten- en derivatenhandelsplatformen en alle bijbehorende ondersteunende computer- en communicatienetwerken. Tegenwoordig is alle handel uitsluitend elektronisch en daarom is elke storing of breakdown schadelijk en kan dit een verstoring van de markt veroorzaken in het geval dat continuïteits- of herstelmaatregelen niet afdoende werken. Omdat informatietechnologie aan snelle veranderingen onderhevig is, zijn de groei en het rendement van de onderneming afhankelijk van voortdurende verbeteringen van de systemen zodat deze concurrerend blijven. Deze wijzigingen vereisen voortdurende investeringen in de informatiesystemen van de onderneming. GL TRADE beheert een zeer uitgebreid telecommunicatienetwerk met de naam GL NET. Ongeautoriseerde toegang tot dit netwerk kan schadelijke gevolgen hebben voor de integriteit of het functioneren ervan. Mochten de netwerkbeveiliging en de continuïteitsmaatregelen een dergelijk incident niet kunnen voorkomen, dan zou dit de dienstverlening via het netwerk verstoren, hetgeen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de inkomsten van GL TRADE. De markt waarin GL TRADE opereert wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen, de regelmatige introductie van nieuwe producten en technologische verbeteringen, veranderende wensen van de klant en zich voortdurend ontwikkelende standaarden. Hierdoor kunnen reeds bestaande producten en diensten verouderd en onverkoopbaar worden tenzij GL TRADE gelijke tred weet te houden met deze ontwikkelingen. Financiële risico s De aard van de activiteiten van Euronext brengt met zich mee dat door de Groep bepaalde financiële risico s worden gelopen zoals liquiditeitsrisico, door veranderende rentepercentages, aandelenkoersen en valutakoersen, of het risico van insolvente debiteuren. Strikte richtlijnen en procedures voor het meten, beheersen, signaleren en rapporteren van dergelijke risico s zijn opgezet en worden door de verantwoordelijke bestuurs- en toezichthoudende organen (Risk Committee, Raad van Bestuur, respectievelijk Audit Committee) bewaakt. Een gecentraliseerde treasury- en finance-afdeling is verantwoordelijk voor de juiste identificatie en het dagelijks signaleren en beheersen van risico s in overeenstemming met de geldende richtlijnen en procedures. Indien lokale regelgeving dit toestaat en voorzover noodzakelijk, centraliseren de groepsmaatschappijen hun belegging van liquiditeiten, rapporteren hun risico s en dekken hun risico s af via de centrale treasury-afdeling van de groep. Afgeleide instrumenten worden slechts gebruikt ter afdekking van financiële risico s uit de normale activiteiten en financiële posities van de Groep. De Groep gebruikt geen afgeleide instrumenten voor speculatieve doeleinden. Financiële risico s worden in detail beschreven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (5.3.5). II EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

7 4 5 Jaarrekening 6 INFORMATIE Verslag van de raad van bestuur OVER EURONEXT Liquiditeitsrisico Een liquiditeitsrisico voor de Groep ontstaat op het moment dat het totaal van de kortlopende schulden groter is dan het totaal van de liquide middelen en de kortlopende beleggingen en de Groep geen mogelijkheden heeft om het liquiditeitstekort te financieren, bijvoorbeeld door middel van nieuwe kredietfaciliteiten. Het beleid van de Groep is om liquide middelen te beleggen in niet-speculatieve financiële instrumenten, welke op korte termijn in contanten zijn om te zetten, zoals geldmarkt papier, overnight deposito s, termijn deposito s en overige geldmarkt instrumenten, om daarmee een hoge liquiditeit van haar financiële activa te garanderen. De door de Groep aangehouden liquide middelen en korte termijn beleggingen zijn toereikend om alle financiële korte en lange termijn verplichtingen van de Groep terug te betalen, zelfs zonder rekening te houden met de kasstromen uit de operationele activiteiten. Vanwege een structureel overschot aan kasreserves en beleggingsregels die liquiditeit voor de financiële activa op zeer korte termijn garanderen, heeft Euronext een zodanige liquiditeitspositie (in kas- en vergelijkbare middelen) dat de vennootschap alle financiële verplichtingen kan voldoen zonder aanspraak te hoeven maken op inkomende kasstromen uit operationele activiteiten. De financiële activa, passiva en nettopositie van Euronext worden in detail beschreven in hoofdstuk 5 (zie de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening). Renterisico Vrijwel alle financiële activa en passiva van Euronext, waarvan het renterisico wordt beschreven in hoofdstuk 5 (zie toelichting op de geconsolideerde jaarrekening), zijn ofwel gebaseerd op een variabel tarief of op een vast tarief met een looptijd tot één jaar. Daardoor staat Euronext niet bloot aan prijsrisico met betrekking tot vastrentende financiële activa en passiva. De Groep staat echter wel bloot aan cashflowrisico s op de netto posities met een variabele rente. Omdat de Groep leningen in euro s verstrekt tegen een variabele rente, neemt het financieringsresultaat af wanneer euro rentetarieven dalen (met 3,8 miljoen per 1% daling). Tegelijkertijd leent de Groep tegen variabele rente Britse sterling, zodat wanneer de rente van de sterling stijgt, de financieringskosten van de Groep stijgen (met 0,9 miljoen per 1% toename). OTC rentederivaten, zoals swaps, worden binnen vooraf vastgestelde limieten afgesloten met tegenpartijen, die voldoen aan minimum eisen inzake kredietwaardigheid en rating. Valutarisico Door de acquisitie van LIFFE wordt een significant deel van de activa en passiva, en van de inkomsten en uitgaven van Euronext verantwoord in Britse ponden. Hierdoor staat de Groep bloot aan een valutarisico. Indien de euro in waarde toeneemt ten opzichte van het Britse pond zal de waarde van het in euro s omgerekende sterling-vermogen (zijnde het verschil tussen activa, passiva en resultaat) zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, afnemen. Een uitgebreide uitleg met onder andere een gevoeligheidsanalyse wordt gegeven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Om blootstelling aan schommelingen in valutakoersen te beperken kan de Groep gebruik maken van derivatenproducten, dit echter uitsluitend om financieel risico inherent aan commerciële activiteiten of financiële posities af te dekken. Kredietrisico van financiële instrumenten Ten aanzien van het in gebreke blijven van een tegenpartij loopt de Groep een kredietrisico. Het in gebreke blijven van een tegenpartij kan een verlies veroorzaken tot maximaal de exposure op een dergelijke tegenpartij. De Groep beperkt dit risico door middel van een strikt beleid ten aanzien van de partijen waar zij zaken mee doet. Door gebruik te maken van limieten op basis van ratio s, verkregen van kredietbeoordelaars en van aard en looptijd van transacties, beoordeelt de Groep het kredietrisico. Beleggingen van liquide middelen in rekening courant en geldmarkt instrumenten, zoals kortlopende deposito s met vaste en variabele rentes, worden gedaan op basis van strikte interne richtlijnen ter vermindering van het kredietrisico: de looptijd van deposito s is minder dan 6 maanden, de kredietwaardigheidsratio s van tegenpartijen worden continue beoordeeld en individuele limieten op tegenpartijen worden regelmatig gecontroleerd. Het beleid van de Groep ziet tevens op diversificatie van tegenpartijen (banken, financiële instituten, fondsen) om concentratie van risico s te vermijden. Niet in de balans opgenomen derivaten worden afgesloten met gerenommeerde banken. Regels ter verlaging van het risico worden in detail beschreven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (zie hoofdstuk 5, paragraaf ). Settlement en custody risico s De settlement en custody activiteiten behoren niet tot de kernactiviteiten van de Groep en worden uitgevoerd door CIK EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005 III

8 Belangrijke informatie Risicofactoren Bericht van de voorzitter Informatie voor de aandeelhouders De gediversificeerde inkomstenbronnen van Euronext Beknopt financieel overzicht EURONEXT 2 Bestuur en corporate 3 Corporate responsibility governance en Interbolsa, de centrale effectenbewaarbedrijven van België en Portugal. De interne procedures van deze groepsmaatschappijen zijn gericht op de beveiliging van de in bewaring gegeven stukken. Mitigering van de settlementrisico s vindt plaatst aan de hand van early warning systemen voor non-settlement en procedures voor inkoop en veiling van stukken indien zekere drempels worden overschreden. Marktrisico s op aandelen De belangrijkste positie van de Groep betreft een belegging in Atos Origin. Een vermindering van de waarde van Atos Origin kan leiden tot een financieel verlies voor de Groep. Deze positie wordt dagelijks beoordeeld en gerapporteerd aan het hoger management van de Groep. Extended enterprise risico Net als de meeste ondernemingen verzorgt ook Euronext niet zelf alle benodigde activiteiten in de keten. Dientengevolge moet de vennootschap risico s beheersen die voortkomen uit afhankelijkheid van derden en waar mogelijk zekerheid van hen verkrijgen. Euronext is afhankelijk van zijn partnerbedrijven: Atos Euronext Market Solutions, Euroclear en LCH.Clearnet. Atos Euronext Market Solutions is de preferred external supplier van Euronext voor informatietechnologie en als zodanig verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technologie voor Euronext en het beheer van de IT-systemen. Euronext heeft geen rechtstreekse operationele controle over Atos Euronext Market Solutions. LCH.Clearnet verzorgt de clearing van alle transacties uitgevoerd op de effectenmarkten van Euronext en op Euronext.liffe. Hoewel Euronext slechts een belang heeft in de LCH.Clearnet zou het nadelige gevolgen kunnen ondervinden indien LCH.Clearnet problemen ondervindt, hetzij via het Britse clearinginstituut, hetzij via het Franse clearinginstituut. Euroclear is verantwoordelijk voor het settelen van alle transacties afgesloten op Euronext effectenmarkten, met uitgezondering van Euronext Lissabon. Op 1 januari 2006 heeft Euronext 100% van de aandelen in CIK verkocht aan Euroclear. Besprekingen inzake Portugal zijn ook begonnen, waar settlement momenteel plaatsvindt via Interbolsa. Hoewel Euronext slechts een minderheidsbelang heeft in Euroclear plc, zouden er voor de Groep nadelige gevolgen kunnen ontstaan indien Euroclear problemen mocht ondervinden. Verder heeft Euronext relaties met onafhankelijke softwareleveranciers, die front-end systemen ontwikkelen voor de interface met de Euronext handelsplatformen. Indien deze systemen niet goed op elkaar aansluiten kan Euronext blootstaan aan het risico van gecorrumpeerde handelssystemen. Algemene factoren die de bedrijfsresultaten en financiële positie van Euronext kunnen beïnvloeden De kernactiviteiten van Euronext, die voornamelijk bestaan uit het bieden van handelsfaciliteiten op zijn Aandelenmarkten en Derivatenmarkten, kunnen beïnvloed worden door een aantal externe factoren, met name: Een negatief klimaat kan nadelig zijn voor de toekomstige performance van genoteerde ondernemingen, waardoor Aandelenmarkten minder aantrekkelijk kunnen worden voor beleggers. Dit zou niet alleen leiden tot lagere handelsvolumes op de Euronextmarkten, maar ook tot minder gunstige omstandigheden voor IPO s. Het rentebeleid van centrale banken, met name de ECB, is van grote invloed op de activiteiten van de Groep, vooral op het gebied van rentederivatencontracten. Dit beleid heeft een rechtstreeks effect op de Volatiliteit van deze renteproducten. Naast deze externe factoren leiden de Volatiliteit van aandelenen renteproducten (en daarmee de handelsactiviteit) tot onzekerheid op de wereldmarkten. Hoewel handelsactiviteit niet onderhavig is aan seizoensinvloeden, vertonen de maanden augustus en december doorgaans minder activiteit. De financiële performance van Euronext wordt ook beïnvloed door prijsontwikkelingen veroorzaakt door concurrentie in de bedrijfstak. Ook van invloed op de performance van Euronext is de consolidatie onder de klanten (zoals banken) van de Groep. Toenemende consolidatie kan nadelig zijn voor handelsvolumes en kan leiden tot lagere gemiddelde tarieven als gevolg van de tariefstructuur voor de Aandelenhandel. Verder kunnen hierdoor de vergoedingen voor Informatiediensten teruglopen als gefuseerde organisaties hun uitgaven op dit gebied rationaliseren. De belangrijkste valutakoers die van wezenlijke invloed is op de resultaten van Euronext is de sterling/euro-koers. Om die reden dekt de Groep zich in tegen fluctuaties van deze koers door middel van financiële opties. IV EURONEXT Registratiedocument/jaarverslag 2005

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

4. Financieel risicobeheer

4. Financieel risicobeheer 4. Financieel risicobeheer De Groep onderkent financiële risicofactoren ten aanzien van valuta, rente, prijs, krediet en liquiditeit. Deze financiële risico s zijn niet bijzonder van aard of afwijkend

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext

De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse Euronext De eerste transatlantische beurzengroep ter wereld: nyse De beurzengroep vormt een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur. Door de fusie met New York Stock Exchange (NYSE) ontstaat de eerste

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie