C O N J U N C T U U R N O T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N J U N C T U U R N O T A"

Transcriptie

1 HALFJAARLIJKSE CONJUNCTUURANALYSE VOOR VLAANDEREN APRIL 2008 STUDIEDIENST VLAAMSE REGERING M I N I S T E R I E VA N DE V L A A M S E GEMEENSCHAP

2 I N H O U D S T A F E L Eurozone 4 Verenigde Staten 5 I N T E R N A T I O N A A L Japan 5 Algemene conjunct uursit uatie 6 Indust rie 7 Handel 9 V L A A N D E R E N Bouw 10 Gezinnen 10 A rbeidsmarkt 11 Inleiding 13 Evolutie 14 T O P I C Bedrijfstak ken 15 DE LOONTR EK K EN DE EN ZELFSTA N DIGE W ER KGELEGEN HEID VOLGENS DE R EGIONA LE R EK EN I NGEN BIJLAGE: DE VLAAM SE CONJUNCTUUR INDICATOR APR IL Def inities en infor matie 22 Publicaties 23 I N F O R M A T I E SVR website 24

3 I n t e r n a t i o n a a l TA BEL 1: R EËLE GROEI VA N HET BBP (I N %) R EA LISATIES EN VOORU ITZICHTEN BELGIE I N I NTER NATIONA A L PERSPECTIEF Reële groei BBP Realisaties 2007 Prognoses 2008 Prognoses 2009 (%) OESO IMF Eur Comm OESO IMF Eur Comm België 2,7 1,9 1,4 2,1 2,0 1,2 2,2 Nederland 3,5 2,4 2,1 2,6 (2,9) 2,3 1,6 2,5 Duitsland 2,5 1,8 1,4 2,1 (1,6) 1,6 1,0 2,2 Frankrijk 1,9 1,8 1,4 2,0 (1,7) 2,0 1,2 1,8 Eurozone 2,6 1,9 1,4 2,2 (1,8) 2,0 1,2 2,1 VK 3,0 2,0 1,6 2,2 (1,7) 2,4 1,6 2,5 VSA 2,2 2,0 0,5 1,7 2,2 0,6 2,6 Japan 2,1 1,6 1,4 1,9 1,8 1,5 2,3 China 11,4 9,3 9,5 Bron : Eurostat, National Bureau of Statistics of China, Europese Commissie (Autumn 2007 Economic Forecast, tussen haakjes February 2008 Interim forecast), IMF (World Economic Outlook, April 2008), OESO (Perspectives économiques de l OCDE, Vol. 2007/2, N 82, décembre). 3 A P R I L

4 EU ROZON E De recent verschenen IMF-vooruitzichten voorspellen een economische groei van amper 1,4% voor de Eurozone in 2008 en 1,2% in Dat is een 0,7 procentpunten lager dan in de vorige World Economic Outlook van oktober. Ook de Europese Commissie (februari) heeft zijn groeiprognoses fors (-0,4 pp) neerwaarts herzien, maar blijft met 1,8% voor 2008 optimistischer. Van onze directe buren ziet het IMF Nederland het snelst groeien (2,1% in 2008). Het Verenigd Koninkrijk zou 1,6% halen. België zou, nog steeds volgens de OESO, voor 2008 dezelfde groeicijfers neerzetten als de Eurozone in haar geheel, Frankrijk en Duitsland (1,4%). In 2009 ziet het IMF voor deze landen een groei van 1,2%, behalve Duitsland, dat slechts 1,0% groei zou boeken. De Economic Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie, die zowel het ondernemers- als het consumentenvertrouwen weergeeft, is in de Eurozone sinds juni 2007 continu dalende en stond in maart voor het eerst onder het lange termijngemiddelde. De ESI heeft nu dezelfde waarde als eind Ook de Composite Leading Indicator (OESO) is sinds juni dalende en bevindt zich sinds die maand onder het lange ter mijngemiddelde. De BBP-groei van de Eurozone (zonder Cyprus en Malta) daalde al in het tweede kwartaal van Jaar-op-jaar vertraagde de BBP-groei toen tot 2,5%, tegenover 3,2% in het eerste kwartaal. Na een kleine toename in het derde kwartaal zakte de groei tijdens het vierde kwartaal jaar-op-jaar tot 2,2%. Onze buurlanden vertoonden hetzelfde patroon. Nederland kent echter sinds het derde kwartaal een forse groeiversnelling. In het vierde kwartaal komt het uit op een jaar-op-jaar-groei van 4,3%. De consumptiebestedingen blijven de zwakste schakel in het BBP. In het vierde kwartaal zakte het verbruik in de Eurozone tot amper 1,1% jaar-op-jaar. De werkloosheid in de Eurozone is sinds de financiële crisis verder gedaald, maar bleef in februari met 7,1% op hetzelfde niveau als in januari. Het is wel zo dat de werkloosheid gewoonlijk met enige vertraging de conjunctuur volgt. Het consumentenvertrouwen daalt sinds augustus 2007, maar blijft de eerste drie maanden van dit jaar op hetzelfde peil hangen. De kleinhandelsverkopen wijzen evenmin op een ommekeer. In februari daalden ze opnieuw, na een kleine toename in januari. In het laatste kwartaal van 2007 bedroeg de jaar-op-jaar groei van de investeringen 3,2%. Het ondernemersvertrouwen in de industrie en de dienstensector zet zijn dalende trend voort. De index der consumptieprijzen in de Eurozone steeg in maart tot 3,5% op jaarbasis (schatting), tegenover 3,3% in februari. In augustus bedroeg de inf latie slechts 1,7%, waarna de index vrijwel continu is gestegen. Dit hoge inf latiecijfer is in de eerste plaats te wijten aan de energieprijzen, die in februari liefst 10,4% hoger lagen dan een jaar eerder. Maar ook de onderliggende inf latie (dat wil zeggen zonder rekening te houden met prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen) bevindt zich met 2,5% in februari op een hoog niveau. De Europese Centrale Bank heeft de rente (4%) sinds juni echter niet meer verhoogd (noch verlaagd), tegen vroegere marktverwachtingen in. Hieraan is uiteraard de recente turbulentie op de Amerikaanse subprime-hypotheekmarkten niet vreemd. Over het algemeen is de rente op risicoloos (overheids)papier tegenover juni gedaald, terwijl op de particuliere markt de rente sindsdien is gestegen. Sinds begin dit jaar echter begint ook hier een lichte daling. Het verschil tussen beide rentes (spread) is dus duidelijk toegenomen, wat het gestegen risico weergeef t. 4

5 VER ENIGDE STATEN De Verenigde Staten worden zwaar getroffen door de kredietcrisis. Het IMF verlaagde zijn BBP-groeiverwachtingen voor 2008 tot amper 0,5% en voor 2009 tot 0,6%. In zijn update van januari had het IMF nog voorspellingen gemaakt die voor ,0 en voor ,2 procentpunten hoger lagen. De OESO ging in december zelfs nog uit van 2,0% groei dit jaar. Daaruit blijkt dat de ernst van de crisis groter is dan aanvankelijk aangenomen. Ook de Composite Leading Indicator van de OESO blijft verzwakken. Het Amerikaanse BBP groeide in 2007 met 2,2%, tegen 2,9% in Na een sterk derde kwartaal (+2,8% tegenover het derde kwartaal 2006) zakte het BBP in het vierde kwartaal tot 2,5% op jaarbasis. De consumptie groeide met 2,6%. Over het gehele jaar nam de consumptie toe met 2,9%, nog altijd het laagste cijfer sinds De werkloosheidsgraad is in maart opgelopen tot 5,1%, tegenover circa 4,5% vóór de financiële crisis, maar blijft de jongste maanden stabiel. De investeringen zijn er erger aan toe, wat grotendeels op het conto van de woningbouw kan geschreven worden. Voor 2007 stellen we zelfs een reële investeringsdaling van 2,0% vast. De woningbouw daalde zelfs met 17,0%. De bedrijfsinvesteringen hielden echter goed stand (+4,7%). De uitvoer in 2007 bleef sterker stijgen dan de invoer (8,1% exportgroei, tegenover 1,9% invoergroei). In het vierde kwartaal vertraagde zowel de export als de import. Het tekort op de lopende rekening daalde in 2007 tot 5,3% van het BBP. De Amerikaanse inf latie (consumptieprijzen) is in februari gedaald tot 4,0%, nog altijd veel hoger dan midden vorig jaar (2,0% in augustus) en hoger dan in Europa. De onderliggende inf latie is echter veel minder gestegen (2,3%). Gegeven de financiële crisis heeft de Federal Reserve vanaf september de beleidsrente stapsgewijze met 3 procentpunten verlaagd tot 2,25%. De lange rente op 10 jaar (overheidsobligatie) daalde vanaf juli vorig jaar tot 3,5% in maar t. JA PAN Ook voor Japan wordt een groeivertraging voorspeld. Het IMF voorziet voor 2008 een BBP-groei van 1,4% en voor 2009 een aangroei van 1,5%. Het is van 2003 geleden dat zelfs Japan nog zo n lage groei heeft gekend. De Japanse Composite Leading Indicator van de OESO bevond zich in februari op een waarde die onder het meerjarige gemiddelde ligt. In tegenstelling tot Europa en de VS is deze indicator echter al een aantal maanden aan het stijgen. Jaar-op-jaar bedroeg de BBP-groei in het vierde kwartaal 1,8%, tegenover 1,9% in het derde kwartaal. In het hele jaar 2007 groeide de economie met 2,1%. De consumptie nam in het vierde kwartaal met slechts 1,1% toe. De werkloosheidsgraad ligt op 3,9% in februari en is sinds vorig jaar nauwelijks gewijzigd. De daling van de investeringen zette zich echter door van -1,1% in het derde kwartaal ( jaar-op-jaar) tot -2,2% in het vierde. Daartegenover staat dat Japan kan profiteren van een sterke buitenlandse vraag. De uitvoer dikte in het vierde kwartaal aan met 10,8%, terwijl de importgroei steeg tot 1,9%. De Japanse inf latie (consumptieprijzen) bedroeg 1,0% in februari. De beleidsrente staat nog steeds op 0,5%. Ook in Japan daalt het rendement op de tienjaars-overheidsobligatie sinds august us. In maar t bedroeg het 1,6%. 5 A P R I L

6 V l a a n d e r e n ALGEMENE CONJUNCTUURSITUATIE Het Federaal Pla nbu reau ( F PB) voor z iet een m i nder sterke g roei va n de Belg ische econom ie i n (+1,9 %) i n vergelijk i ng met (+ 2,7%). Een en a nder heef t t e maken met de verzwa k kende conju nct uu r i n de eu rozone en met de af koeling va n de A mer i k a a n se econom ie. De Belg ische bi n nenla nd se v r a ag zou i n a a ng roeien met 2,9 % t egenover + 2,1% het ja a r voord ien. Zowel de pa r t icu liere con su mpt ie als de bed r ijfsi nvester i ngen zouden i m mers na a r een lagere g roeiversnelling overschakelen. De expor t zou i n volu me bijna even sterk g roeien als i n 20 07, maar sit ueer t z ich d a n nog steeds onder het n iveau va n de i mpor t. Voor r a a mt de St ud iedienst va n de V la a m se Reger i ng (SV R) de e conom i sche g roei i n het V la a m se Gewest op 2,0 %. Dat betekent d at de hu id ige conju nct uu r verzwa k k i ng geen t e d ie pe sporen nala at. De n ieuwste m iddella nge t er m ijnprog noses d ie door het Federaal Pla nbu reau ( FPB) i n samenwerk i ng met de gewesten werden GR A FIEK 1: AANTAL FAILLISSEMENTEN EN OPRICHTINGEN BRON: GR ADYON Faillissementen Oprichtingen 6

7 opgesteld voor z ien t u ssen en 2012 een gemiddelde reële g roei va n de V la a m se econom ie met 2,2%. INDUSTR IE Het a a nt al fa i l l i ssementen nam i n heel met 1,5% toe. Dat st a at i n cont r a st met de ja ren en d ie z ich ken merk t en door een d alend a a nt al falingen. Tijdens de la at ste d r ie ma a nden (december febr u a r i 20 08) lag het a a nt al faillissement en echt er 2,3% lager d a n t ijdens dezelfde per iode een ja a r eerder. De toename i n heel komt u it slu it end op na a m va n de f i r ma s (+ 3,0 %). Bij de een manszaken v iel een d aling met 4,7% t e not eren. I n heel verloren personen hu n job als gevolg va n een faillissement of 1,9 % meer d a n i n I n ja nu a r i en febr u a r i d a alde het jobverlies door faling met één v ijfde i n vergelijk i ng met vor ig ja a r. Nog i n wa ren er 12,6% meer ontbi nd i ngen d a n het ja a r d a a r voor. Tijdens de la at ste d r ie maanden tot febr u a r i konden d a a rent egen 1, 2% m i nder ontbi nd i ngen genot eerd worden. En kel bij de een manszaken is er een toename va n het a a nt al stopzet t i ngen. Goed n ieuws komt er va n het a ant a l opr icht i ngen (+ 10,1% i n 20 07). I n december febr u a r i zagen evenwel 2,8% m i nder onder nemingen het levenslicht d a n het ja a r d a a r voor. Dat la at ste komt u it slu it end door m i nder n ieuwe een manszaken. De combi nat ie va n een g rot er a a nt al opr icht i ngen met meer falingen en stopzet t i ngen w ijst op een toegenomen t urbu lent ie va n het V la a m se bed r ijfsleven i n De conju nct uu rcu r ve va n de V la a m se ver werkende n ijverheid is seder t de zomer va n neer wa a r t s ger icht. De recent ste br utowa a rde voor maar t wa s evenwel duidelijk beter. Het is nog t e v roeg om t e stellen d at het om een conju nct uu rom slag ga at. Het produc t ietempo z wa k t e gest a ag af doorheen De eerste maanden va n bracht en n iet veel verbeter i ng. Volgens gegevens va n de A D St at ist iek lag de product ie i n de i ndust r ie t ijdens de maanden sept ember november slecht s 0,8% hoger d a n een ja a r eerder. I n wa s d it nog 5,6 %. De sector va n de i nt er mediai re goederen liet t ijdens de la at ste d r ie maanden tot november zelfs een d aling z ien met 5, 2%. I n de i nvester i ngsgoederen en duu r zame con su mpt iegoederen wa s er d a a rent egen een a a ng roei. Het feit d at de product ie t er ugloopt i n de eerste st adia va n het product ie proces is t ekenend voor een conju nct uu r ver t r ag i ng. erop d at de verzwa k k i ng va n de econom ische g roei i n som m ige delen va n de wereld ( VS) en de duu rdere eu ro on ze u it voer prest at ies negat ief k u n nen beï nvloeden i n de toekom st. De bi nnen- en bu iten landse be stel l i ngen z ijn i n het voor ja a r va n lager d a n een ja a r geleden. Toch z ijn de i ndust r iële bed r ijfsleiders relat ief t ev reden h ierover. I n het derde t r i mester va n nam de V la a m se goederenu it voer nog met 8,5% toe t en opz icht e va n een ja a r eerder (i n nom i nale t er men). De voor r aden lopen seder t de t weede helf t va n op, z ij het d at de recent ste br utowa a rde op een af name w ijst. De werkgelegenheid svoor u it z icht en k alfden de la at ste maanden af. En kel i n maar t jongstleden nam het opt i m isme toe. De toekom st ige 7 A P R I L

8 v r a ag zou een conju nct uu rherlev i ng i n ieder geval nog n iet i n de hand werken. Toch z ijn er ook posit ieve pu nt en. De bezet t i ngsg raad van het produc t iever mogen bleef op het ei nde va n op een hoog n iveau (86,6%). Dat wa s voor alle hoofd i ndust r ieg roepen het geval. De bezet t i ngsg r a ad i n de sector va n de con su mpt iegoederen nam i n het voor ja a r va n for s toe en moment eel z ijn er geen t ekenen d at de capacit eit sbezet t i ng er zou verzwa k ken. Dit verk la a r t ook wa a rom de invester ingen het nog goed doen. Volgens de half ja a rlijk se N BB - enquête va n november zouden de i nvester i ngen i n de Belg ische ver werkende nijverheid i n met 13,1% toegenomen z ijn. Het is seder t het ei nde va n de ja ren t acht ig geleden d at nog z u l ke hoge g roeicijfers genot eerd werden. Voor al i n de chemie en de met a alver werkende n ijverheid wa s de g roei sterk. Een a a nt al com ment atoren merk t echt er op d at het ga at om beslissi ngen d ie een pa a r maanden voord ien genomen werden toen de conju nct uu r nog stev ig wa s. De gegevens va n de A D St at ist iek bevest igen de g u n st ige i nvester i ngsevolut ie voor V la a nderen. Tijdens de eerste elf maanden va n lag het i nvester i ngspeil i n de secu nd ai re sector i m mers 7,7% hoger d a n een ja a r eerder (sei zoensgez u iverde d at a). GR A FIEK 2: BCONJUNCTUURCURVE VERWERKENDE NIJVERHEID BRON: NBB afgevlakt bruto

9 90,0 GR A FIEK 3: BEZETTINGSGRAAD VAN HET PRODUCTIEVERMOGEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID BRON: NBB in % van de totale productiecapaciteit 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70, H ANDEL Vanaf juni 2007 verslechterde de conjunctuur in de Vlaamse handel (er zij opgemerkt dat de berekeningswijze voor de curve onlangs een wijziging onderging). De omzet is er dalende. De voorraden nemen toe. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse bestellingen zullen volgens de ondervraagden lager uitvallen in de nabije toekomst. Tenslotte bevestigen de dalende vraagvooruitzichten het pessimisme in de sector. Een lichtpunt zijn de investeringen die het ook hier goed doen: over de periode januari november 2007 lagen die 15,2% hoger dan in dezelfde periode van 2006 (seizoensgezuiverd). GR A FIEK 4: CONJUNCTUURCURVE HANDEL BRON: NBB afgevlakt bruto 9 A P R I L

10 BOU W De conju nct uu r verzwa k k i ng i n de r uwbouw nam een a a nva ng beg i n Tegen het ei nde va n d at ja a r werd d ie echt er een halt toegeroepen. De recent e br utowa a rden w ijzen i nderd a ad op een voor z icht ige heroplev i ng. Toch lijk t het herstel broos. De bed r ijv ig heid neemt weliswa a r toe. I n de maanden sept ember november lag de product ie i n de bouw volgens de A D St at ist iek 3,4% hoger d a n een ja a r eerder. Ook de werkgelegen heid z it volgens de N BB - enquête i n de lif t. Het orderbest a nd t emper t het opt i m isme echt er. De bed r ijfsleiders v i nden i n ieder geval n iet d at deze goed gev u ld z ijn. De voor u it z icht en voor de toekom st ige v r a ag z ijn d a n ook negat ief. De won i ngbouw geef t een pessi m ist ischer beeld. Tijdens de la at ste d r ie maanden tot november wa ren er bijna een k wa r t m i nder begon nen won i ngen d a n t ijdens dezelfde per iode va n Va n de verbouw i ngen moet ook n iet veel heil ver wacht worden (-8,7%). De toekom st oog t n iet veel beter: i n heel wa ren er 13,3% m i nder verg u nde won i ngen. I n het la at ste k wa r t a al va n not eerde de A D St at ist iek er 1% m i nder d a n een ja a r eerder. GEZI N N EN De i nd icator va n het Belg ische con su ment enver t rouwen bevond z ich i n maar t op een iet s hoger peil d a n om st reek s de ja a r w isseling. De Belgen worden m i nder pessi m ist isch over de omgev i ngsfactoren: de algemene econom ische sit u at ie en de werk loosheid sont w i k keling worden m i nder negat ief i ngeschat. De persoon lijke f i nanciële sit u at ie en het spa a r ver mogen t emperen een t e g root opt i m isme. Het FPB voorziet dat het reële beschikbare GR A FIEK 5: CONJUNCTUURCURVE BOUW VLAAMSE GEWEST BRON: NBB afgevlakt bruto

11 i n komen va n de Belgen i n met 1,3% zou toenemen. Dit is m i nder d a n i n (+ 2,1%) omw ille va n een ger i ngere toename va n de werkgelegen heid, een gemat igder loon st ijg i ng voor i ndexer i ng en een hogere i n f lat ie. Toch den k t het FPB d at de pa r t icu liere con su mpt ie nog met 1,8% zou a a ng roeien d a n k z ij een licht e d aling va n de spa a rquot e. A R BEIDSM A R KT Volgens de Snelle r a m i ngen va n de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid ( R SZ ) werden er i n het derde k wa r t a al va n % meer t ewerkgestelde werk nemers met woonpla at s i n het V la a m se Gewest opgetekend d a n i n t weede t r i mester va n Ook op ja a rbasis nam hu n aant al toe met 1,9 %. Uit de cijfers va n Federgon blijk t d at het a a nt al ge presteerde u ren u it zendarbeid (sei zoensgez u iverd) nauwelijk s toenam (+ 0,1%) i n het v ierde k wa r t a al va n i n vergelijk i ng met het voorga a nde t r i mester. De u it zend sector kende wel een a a ng roei va n de act iv it eit en met 3,8% t en opz icht e va n het la at ste k wa r t a al i n De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleid i ng ( V DA B) ont v i ng vacat ure s ( Nor maal Econom isch Ci rcu it zonder i nt er i m) i n maar t Dat z ijn er 13,1% m i nder d a n de maand voord ien. Ook i n vergelijk i ng met maar t d a alde het a a nt al ont va ngen werk a a nbiedingen met 17,3%. De af koeling va n de conju nct uu r beg i nt z ich ook t e u it en i n de werk loosheid s st at ist ieken. Het a a nt al n iet-werkende werk zoekenden ( N W WZ ) blijf t d alen i n V la a nderen, maar evenwel a a n een steeds t r ager t empo. Ei nd maar t werden er nog N W WZ geteld, d at z ijn er 9,1% m i nder d a n een ja a r t er ug. Ook op maandbasis v iel er een verlag i ng t e not eren (-1,5%). Zoals i n de voorbije per iode ver m i nderde de ja a r- op -ja a r werk loosheid bij de v rouwen (-10,4%) sneller d a n bij de mannen (-7,5%). Toch blijven de v rouwelijke werk zoekenden een nu mer iek over w icht behouden: i n vergelijk i ng met febr u a r i wa ren er m i nder werk zoekende mannen (-1,7%) d a n v rouwen (-1,1%). O p ja a rbasis is het voor namelijk de g roep va n de 25 - tot 5 0 -jar i gen (-12,5%) d ie m i nder werk loos z ijn en n iet zozeer de jongere werk zoekenden (-8,7%) en de werk zoekende v ijf t ig plu ssers (-2%). Dat de af name bij deze la at ste categor ie blijf t a a n houden is zonder meer goed n ieuws. O pmerkelijk is d at het a a nt al kor tdur i ge werk zoekenden (< 1 ja a r) i n maar t voor het eerst si nd s la ng toeneemt, z ij het i n ger i nge mat e (+ 0,8% t egenover maar t 20 07). Dit is volgens de V DA B t e w ijt en a a n de verander i ng op vla k va n reg ist r at ie va n respect ievelijk de deelt ijd s lerenden /werkenden en de br ugge pensioneerden. Ma a r ook de econom ische g roeiver t r ag i ng speelt een rol. Bij de personen d ie la nger d a n één ja a r op zoek z ijn na a r werk, is het ef fect va n de gew ijz igde reg ist r at ie nog n iet doorged rongen. Deze la ngdu r ige werk zoekenden z ien hu n a a nt al a a n z ienlijk afsla n ken (-18,8% op ja a rbasis). Ei nd maar t komt de V la a m se werk loosheidsg raad op 5,7%. De verhoud i ng t u ssen het a a nt al werk zoekenden en de beroepsbevol k i ng duikt h ier mee na a r een lager n iveau t en opz icht e va n maar t (- 0,7 procent pu nt) én t egenover febr u a r i (- 0,1 procent pu nt). Zowel de mannelijke als de v rouwelijke werk loosheid sg r a ad brok kelde verder af en komt t e liggen op respect ievelijk 4,9 % en 6,6% i n maar t A P R I L

12 GR A FIEK 6: AANTAL GEPRESTEERDE UREN UITZENDARBEID (SEIZOENSGEZUIVERD) BRON: FEDERG ON x GR A FIEK 7: EVOLUTIE VAN HET AANTAL NIET- WERKENDE WERKZOEKENDEN OP JAARBASIS (ABSOLUTE VERSCHIL T MINUS T-12) BRON: VDAB

13 T o p i c DE LOONTR EK K EN DE EN ZELFSTANDIGE W ER KGELEGEN HEID VOLGENS DE R EGIONA LE R EK EN I NGEN INLEIDI NG De reg ionale rekeningen d ie volgens het ESR 95 -stelsel opgemaakt worden door het I n st it uut voor de Nat ionale Rekeningen ( I N R) voor z ien n iet en kel i n monet ai re agg regat en zoals de br uto toegevoegde wa a rde, het BBP of de loon som. Ook is er a a nd acht voor werkgelegen heidsindicatoren. H ier komt het verloop va n de tot ale V la a m se werkgelegen heid a a n bod, onder verdeeld i n loont rek kende en zelfst a nd ige werkgelegen heid. Het I N R baseer t z ich voor de opmaak va n d ie agg regat en op het basismat er ia al va n de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid ( R SZ ), de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid va n de P rov i nciale en Pla at selijke O verheid sd iensten ( R SZ PPO) en de R ijk sd ienst voor de Sociale Verzeker i ng der Zelfst a nd igen ( R SVZ ). Het I N R past deze d at a a a n om t egemoet t e komen a a n de voor sch r if t en va n het ESR 95 zod at de nat ionale en reg ionale rekeningen vergelijkba a r z ijn t u ssen de la nden va n de EU. Voor de berekening va n de bezold igde werkgelegen heid best a at een voor name a a npassi ng h ier i n d at het a a nt al jobs wordt omgezet i n a a nt al personen (door toew ijz i ng va n een persoon a a n d ie job wa a r h ij / z ij het g root ste a a nt al u ren werk t, i n voorkomend geval). Verder wordt de t ewerk stelling va n onder nemingen met vest ig i ngen i n meerdere a r rond issement en omgerekend volgens het vest ig i ngenbest a nd va n de R SZ. De d at a voor het la at ste ja a r worden eerst i n voorlopige vor m v r ijgegeven omd at nog n iet alle i n for mat ie besch i kba a r is. Bij de zelfst a nd igen worden de R SVZ -gegevens na a r bed r ijfst a k toegewezen volgens BT W-gegevens, i nd ien voorhanden. I n de mat e va n het mogelijke worden de zelfst a nd igen toegerekend a a n de reg io wa a r de beroepsbez ig heid wordt u itgeoefend. 13 T O P I C

14 EVOLUTIE De regionale rekeningen volgens ESR95 nemen een aanvang in het jaar De recentste data hebben bet rek king op In dat jaar bedroeg de totale werkgelegenheid in het Vlaamse Gewest personen. Welgeteld 82,7% hier van bestaat uit bezoldigde personen ( in aantal). Het aantal zelfstandigen bedroeg dan Tussen 1995 en 2006 nam de totale werkgelegenheid met eenheden toe, of + 11,8%. Deze toename komt vrijwel uitsluitend op naam van de bezoldigde tewerkstelling ( ). Het aantal zelfstandigen groeide over deze periode slechts met goed eenheden. Dat betekent dat het aandeel van de zelfstandigen in de totale werkgelegenheid met 2 procent punt ter uggevallen is t ussen 1995 en GR A FIEK 8: EVOLUTIE VAN DE LOONTREKKENDE EN ZELFSTANDIGE WERKGELEGENHEID IN HET VLAAMSE GEWEST BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR Loontrekkende werkgelegenheid Zelfstandige werkgelegenheid T O P I C 14

15 BEDR IJ FSTA K K EN De spreiding van de tewerkstelling is groter bij de bezoldigden dan bij de zelfstandigen. De top drie van de belangrijkste sectoren is bij de bezoldigden goed voor 30,9% van de tewerkstelling anno Bij de zelfstandigen is dit reeds 56,7%. Voor de top vijf zijn de cijfers respectievelijk 45,8% en 72,6%. De belangrijkste bedrijfstakken bij de bezoldigde tewerkstelling zijn gezondheidszorg en maatschappelijke diensten (11,9%), gevolgd door de zakelijke diensten (10,5%). Vlak erna komen onderwijs en openbaar bestuur. In derde orde (circa 6% of meer) komen groot- en kleinhandel en de bouwsector. De overige bedrijfstakken maken minder dan 5% uit van de totale bezoldigde tewerkstelling. Bij de zelfstandigen zijn de zakelijke diensten met 35,5% absoluut de belangrijkste sector. De kleinhandel staat hier op de tweede plaats (11,7%), gevolgd door de gezondheidszorg en maatschappelijke diensten (9,5%). Bij de zelfstandigen vinden we de landbouw op de vierde plaats terug (8,8%). De bouw en de horeca vervolledigen de top van bedrijfstakken met een aandeel van meer dan 5%. 100% 90% GR A FIEK 9: LORENZ-CURVE BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR cumulatief % tewerkstelling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Bezoldigden Zelfstandigen 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% cumulatief % aantal sectoren 15 T O P I C

16 GR A FIEK 10: VERHOUDING BEZOLDIGDEN / ZELFSTANDIGEN IN 2006 BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR Landbouw Bosbouw Overige diensten Zakelijke diensten Vervoer over water Financiële hulpbedrijven Cultuur, sport en recreatie Horeca Kleinhandel Autoverkoop Bouw Onroerend goed GEMIDDELD Verhuur van machines en werktuigen Gezondheidszorg en maatsch. diensten Confectie Computers Groothandel Uitgeverijen en drukkerijen Meubelindustrie Visserij Medische en optische instrumenten Houtindustrie Voeding Post- en telecommunicatie Leernijverheid Kantoormachines en computers Metaalproducten Vervoer over land Recyclage Bouwmaterialen Winning delfstoffen Textiel Overige transportmiddelen Luchtvaart Vervoerondersteunende activiteiten Onderzoekswerk Machines en werktuigen Elektrische apparaten Afvalverzameling Audio, video en telecommunicatie Tabak Onderwijs Papiernijverheid Basismetaal Kunststofnijverheid Diverse verenigingen Autonijverheid Chemie Aardolieraffinage Elektriciteit en gas Water Banken Verzekeringen Openbaar bestuur Huishoudens met werknemers Bezoldigden Zelfstandigen 0% 25% 50% 75% 100% T O P I C 16

17 Zelfst a nd igen z ijn dom i nant a a nwez ig i n som m ige bed r ijfst a k ken en i n a ndere z ijn z ij geheel af wez ig. I n de la ndbouw, bosbouw en in de over ige diensten vor men zelfst a nd igen de meerderheid i n I n de omva ng r ijke sector va n de zakelijke d iensten z ijn z ij goed voor een a a ndeel va n 41,5%. Verder z ijn zelfst a nd igen ook goed ver t egenwoord igd i n het ver voer over wat er (41, 2%) en de f i nanciële hu lpbed r ijven (36,9 %). I n 22 va n de 56 beschouwde bed r ijfst a k ken maakt de zelfst a nd ige werkgelegen heid m i nder d a n 2% u it va n de tot ale werkgelegen heid. Meest al ga at het om i ndust r iële sectoren. I n zeven bed r ijfst a k ken z ijn de zelfst a nd igen zelfs volledig af wez ig. De voor na a m ste d a a r va n is het openba a r best uu r. De bela ng r ijk ste g roeisectoren t u ssen 1995 en op basis va n de bezold igde t ewerk stelling z ijn de comput ers, verhuu r va n mach i nes en werk t u igen en af valverzameling. Deze sectoren zagen hu n t ewerk stelling meer d a n verdubbelen over de beschouwde p er iode. De zakelijke d iensten expa ndeerden met goed d r iek wa r t. I n absolut e cijfers is deze sector alleen al goed voor 36% va n de a a ng roei va n de bezold igde werkgelegen heid. Het on roerend goed en de f i nanciële hu lpbed r ijven ver volledigen het lijst je va n sectoren d ie hu n t ewerk stelling m i n stens met de helf t zagen a a ng roeien t u ssen 1995 en Het z ijn u it slu it end t er t iai re sectoren d ie de sterk ste g roei neerzet t en. De g root- en k lei n handel kenden een g roei va n de t ewerk stelling met een k wa r t. O nder w ijs en openba a r best uu r ver meerderden hu n ef fect ief met om en bij 10 %. De bouwsector g roeide met 3,5%. Een a a nt al bed r ijfst a k ken deden het slecht t u ssen 1995 en I n de con fect ie en de lucht va a r t k romp de bezold igde t ewerk stelling tot respect ievelijk 35,8% en 37,8% va n hu n n iveau i n Het ver voer over wat er en de leer n ijverheid kenden eveneens een bela ng r ijke t er ugloop. Het z ijn voor namelijk i ndust r iële sectoren d ie met een t er ugloop va n de bezold igde t ewerk stelling hadden af t e rekenen. De voor na a m ste z ijn de t ext iel, de auton ijverheid en i n m i ndere mat e de chemie. O pmerkelijk is d at de t ewerk stelling i n de voedingsn ijverheid relat ief bela ng r ijk i n het V la a m se econom ische weefsel v r ijwel op peil bleef. Bij de zelfst a nd igen kenden de sectoren va n de comput ers en de posten t elecom mu n icat ie meer d a n een verdubbeling va n de t ewerk stelling t u ssen 1995 en Bela ng r ijk is echt er de evolut ie i n de zakelijke d iensten toch de voor na a m ste sector bij de zelfst a nd igen. Deze bed r ijfst a k not eerde een a a ng roei va n het a a nt al zelfst a nd igen met een heden. Dit st a at i n cont r a st met de evolut ie i n het tot a al exclu sief de zakelijke d iensten, d ie een met d aling va n een heden t e maken had. Kor tom de zakelijke d iensten h ielden de zelfst a nd ige t ewerk stelling over de beschouwde per iode op peil. Ver meldenswa a rd z ijn verder nog de v r ij for se t er ugloop i n de la ndbouw (- 33,7%) en de d aling i n g root- en k lei n handel met el k een k wa r t (i n t egenstelling tot de bezold igde t ewerk stelling). De f i nanciële hu lpbed r ijven en de con fect ie zagen het a a nt al zelfst a nd igen bijna gehalveerd. 17 T O P I C

18 Computers Verhuur van machines en werktuigen Afvalverzameling GR A FIEK 11: SGROEI VAN DE BEZOLDIGDE TEWERKSTELLING PER BEDRIJFSTAK TUSSEN 1995 EN 2006 (IN %) BRON: INR, BEW ER K I NG SVR Zakelijke diensten Onroerend goed Financiële hulpbedrijven Gezondheidszorg en maatsch. diensten Cultuur, sport en recreatie Onderzoekswerk Vervoerondersteunende activiteiten Medische en optische instrumenten Kleinhandel Groothandel Landbouw Autoverkoop Vervoer over land Bosbouw Horeca TOTAAL Kunststofnijverheid Onderwijs Metaalproducten Kantoormachines en computers Openbaar bestuur Overige diensten Recyclage Huishoudens met werknemers Bouw Overige transportmiddelen Voeding Water Papiernijverheid Machines en werktuigen Verzekeringen Diverse verenigingen Basismetaal Post- en telecommunicatie Chemie Uitgeverijen en drukkerijen Aardolieraffinage Houtindustrie Bouwmaterialen Autonijverheid Tabak Elektriciteit en gas Banken Winning delfstoffen Meubelindustrie Elektrische apparaten Textiel Audio, video en telecommunicatie Visserij Leernijverheid Vervoer over water Luchtvaart Confectie T O P I C 18

19 Luchtvaart Onderzoekswerk GR A FIEK 12:GROEI VAN DE ZELFSTANDIGE TEWERKSTELLING PER BEDRIJFSTAK TUSSEN 1995 EN 2006 (IN %) BRON: INR, BEW ER K I NG SVR Diverse verenigingen Computers Kantoormachines en computers Post- en telecommunicatie Onderwijs Papiernijverheid Houtindustrie Zakelijke diensten Vervoerondersteunende activiteiten Cultuur, sport en recreatie Audio, video en telecommunicatie Verhuur van machines en werktuigen Uitgeverijen en drukkerijen Winning delfstoffen Metaalproducten Afvalverzameling Recyclage Bouw Bosbouw Gezondheidszorg en maatsch. diensten TOTAAL Overige diensten Textiel Overige transportmiddelen Onroerend goed Meubelindustrie Leernijverheid Horeca Chemie Machines en werktuigen Vervoer over land Voeding Autoverkoop Groothandel Kleinhandel Medische en optische instrumenten Landbouw Basismetaal Bouwmaterialen Tabak Kunststofnijverheid Vervoer over water Elektrische apparaten Autonijverheid Financiële hulpbedrijven Confectie Visserij T O P I C

20 Bijlage: De Vlaamse conjunctuurindicator in april 2008 VERLOOP De conju nct uu r i nd icator is een maat voor het a a ndeel econom ische reek sen i n V la a nderen d at een st ijgende t rend opt ekent. Maand Getalwaarden (begrepen tussen 0 en 100) De V la a m se conju nct uu r i nd icator berei k t voor apr il een wa a rde va n 58 (op een scha al va n 0 tot 10 0). Na een piekje i n sept ember (61), d a alde de i ndicator onafgebroken tot 25 i n de ma and maar t Da a r na herstelt h ij z ich. Wat deze la at ste d r ie maanden bet ref t, ga at het echt er om een voorlopig result a at d at lat er door meer onderliggende reek sen zal moeten worden gest a afd. ONDER LIGGEN DE FACTOR EN juli ,00 august us ,00 september ,67 oktober ,00 november ,00 december ,67 januari ,33 febr uari ,42 maar t ,00 Het voor u it z icht voor de v r a ag evolueer t posit ief wat de con su mpt iegoederen bet ref t. I n de sector va n de halffabr icaten en de i nvester i ngsgoederen blijven de voor u it z icht en echt er somber. Het a a nt al openst a a nde vacat u res herstelt z ich. Dit wordt weerspiegeld i n de eerder posit ieve onder nemersvoor u it z icht en voor de werkgelegen heid i n de sector va n de halffabr icat en. De u it voer na a r A mer i k a en A z ië evolueer t nog alt ijd negat ief. april ,69 B I J L A G E 20

C O N J U N C T U U R N O T A

C O N J U N C T U U R N O T A HALFJAARLIJKSE CONJUNCTUURANALYSE VOOR VLAANDEREN OKTOBER 2008 STUDIEDIENST VLAAMSE REGERING V L A A M S E O V E R H E I D I N H O U D S T A F E L Algemeen Eurozone 3 4 Verenigde Staten 6 I N T E R N A

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : ZONDER UITZONDERING NEGATIEVE EVOLUTIES VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 28 VERKORTE VERSIE 1 Opmaak maart 29. Provinciehuis

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België November 211 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak juli 29. 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) Cijfers t/m juni 29. West-Vlaanderen telde in juni 29.823 werklozen

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Johan Van Gompel 9 mei 216 Economische groei Herstel Belgische economisch activiteit in lijn met die in Duitsland Reëel

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

De Vlaamse conjunctuur in oktober 2015

De Vlaamse conjunctuur in oktober 2015 2015/3 De Vlaamse conjunctuur in oktober 2015 Dirk Festraets Myriam Vanweddingen Thierry Vergeynst D/2015/3241/317 Samenvatting De conjunctuur in de eurozone trekt aan door de economische groei en de betere

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

2003/10A. Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* 7 e jaar. Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2003/10A. Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* 7 e jaar. Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2003/10A Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie *Analyse afgesloten op 19 september 2003 1. Driemaandelijks bruto

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe 27--23 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven november 27 Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus 26-8-24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - augustus 26 Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus De conjunctuurbarometer van de Nationale

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak mei 21. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 211 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...4 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...6 4. VERGUNDE

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

EWI ANALYSE VLAAMSE CONJUNCTUURANALYSE NOVEMBER

EWI ANALYSE VLAAMSE CONJUNCTUURANALYSE NOVEMBER EWI ANALYSE VLAAMSE CONJUNCTUURANALYSE NOVEMBER 2017 www.ewi-vlaanderen.be INHOUD 1. Groei BBP en vooruitzichten in een internationale context p. 3 2. Gerelateerde conjunctuurindicatoren gebaseerd op perceptie

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 23 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,7 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Nationale Bank van België Conjunctuuronderzoekingen Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België September 217 1 - -1-2 -3 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 Afgevlakte seizoengezuiverde reeks

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016

ALGEMEEN OMZET DECEMBER /12/2016 DECEMBER 2016 01/12/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca blijft positief, maar zwakt af. Dit is een gevolg van een dalende omzet bij de logies. Ook het prijsverloop in de horeca

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Communiqué. Verloop van de Belgische uitvoermarkten

Communiqué. Verloop van de Belgische uitvoermarkten INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN FEDERAAL PLANBUREAU Communiqué 20.06.2003 Economische Begroting 2004 Overeenkomstig de wet van 21 december 1994

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

[1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q-1 (linkerbalk per tijdseenheid) en Q / Q-4 (rechterbalk) (bron: NBB)

[1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q-1 (linkerbalk per tijdseenheid) en Q / Q-4 (rechterbalk) (bron: NBB) [1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q-1 (linkerbalk per tijdseenheid) en Q / Q-4 (rechterbalk) (bron: NBB) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5

Nadere informatie

[1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q - 1[L] en Q / Q - 4[R]

[1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q - 1[L] en Q / Q - 4[R] 5, [1a] België, BBP en bestedingen, in volume, bijdrage aan groei BBP, Q / Q - 1[L] en Q / Q - 4[R] 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, -3,5-4, Evolutie sinds vorig kwartaal Evolutie

Nadere informatie

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN 2003

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN 2003 Brussel, 10 maart 2003 Federaal Planbureau /03/HJB/bd/2027_n ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN 2003 Veelbelovend herstel wereldeconomie in eerste helft van 2002 werd niet bevestigd in het tweede halfjaar In het

Nadere informatie