C O N J U N C T U U R N O T A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N J U N C T U U R N O T A"

Transcriptie

1 HALFJAARLIJKSE CONJUNCTUURANALYSE VOOR VLAANDEREN APRIL 2008 STUDIEDIENST VLAAMSE REGERING M I N I S T E R I E VA N DE V L A A M S E GEMEENSCHAP

2 I N H O U D S T A F E L Eurozone 4 Verenigde Staten 5 I N T E R N A T I O N A A L Japan 5 Algemene conjunct uursit uatie 6 Indust rie 7 Handel 9 V L A A N D E R E N Bouw 10 Gezinnen 10 A rbeidsmarkt 11 Inleiding 13 Evolutie 14 T O P I C Bedrijfstak ken 15 DE LOONTR EK K EN DE EN ZELFSTA N DIGE W ER KGELEGEN HEID VOLGENS DE R EGIONA LE R EK EN I NGEN BIJLAGE: DE VLAAM SE CONJUNCTUUR INDICATOR APR IL Def inities en infor matie 22 Publicaties 23 I N F O R M A T I E SVR website 24

3 I n t e r n a t i o n a a l TA BEL 1: R EËLE GROEI VA N HET BBP (I N %) R EA LISATIES EN VOORU ITZICHTEN BELGIE I N I NTER NATIONA A L PERSPECTIEF Reële groei BBP Realisaties 2007 Prognoses 2008 Prognoses 2009 (%) OESO IMF Eur Comm OESO IMF Eur Comm België 2,7 1,9 1,4 2,1 2,0 1,2 2,2 Nederland 3,5 2,4 2,1 2,6 (2,9) 2,3 1,6 2,5 Duitsland 2,5 1,8 1,4 2,1 (1,6) 1,6 1,0 2,2 Frankrijk 1,9 1,8 1,4 2,0 (1,7) 2,0 1,2 1,8 Eurozone 2,6 1,9 1,4 2,2 (1,8) 2,0 1,2 2,1 VK 3,0 2,0 1,6 2,2 (1,7) 2,4 1,6 2,5 VSA 2,2 2,0 0,5 1,7 2,2 0,6 2,6 Japan 2,1 1,6 1,4 1,9 1,8 1,5 2,3 China 11,4 9,3 9,5 Bron : Eurostat, National Bureau of Statistics of China, Europese Commissie (Autumn 2007 Economic Forecast, tussen haakjes February 2008 Interim forecast), IMF (World Economic Outlook, April 2008), OESO (Perspectives économiques de l OCDE, Vol. 2007/2, N 82, décembre). 3 A P R I L

4 EU ROZON E De recent verschenen IMF-vooruitzichten voorspellen een economische groei van amper 1,4% voor de Eurozone in 2008 en 1,2% in Dat is een 0,7 procentpunten lager dan in de vorige World Economic Outlook van oktober. Ook de Europese Commissie (februari) heeft zijn groeiprognoses fors (-0,4 pp) neerwaarts herzien, maar blijft met 1,8% voor 2008 optimistischer. Van onze directe buren ziet het IMF Nederland het snelst groeien (2,1% in 2008). Het Verenigd Koninkrijk zou 1,6% halen. België zou, nog steeds volgens de OESO, voor 2008 dezelfde groeicijfers neerzetten als de Eurozone in haar geheel, Frankrijk en Duitsland (1,4%). In 2009 ziet het IMF voor deze landen een groei van 1,2%, behalve Duitsland, dat slechts 1,0% groei zou boeken. De Economic Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie, die zowel het ondernemers- als het consumentenvertrouwen weergeeft, is in de Eurozone sinds juni 2007 continu dalende en stond in maart voor het eerst onder het lange termijngemiddelde. De ESI heeft nu dezelfde waarde als eind Ook de Composite Leading Indicator (OESO) is sinds juni dalende en bevindt zich sinds die maand onder het lange ter mijngemiddelde. De BBP-groei van de Eurozone (zonder Cyprus en Malta) daalde al in het tweede kwartaal van Jaar-op-jaar vertraagde de BBP-groei toen tot 2,5%, tegenover 3,2% in het eerste kwartaal. Na een kleine toename in het derde kwartaal zakte de groei tijdens het vierde kwartaal jaar-op-jaar tot 2,2%. Onze buurlanden vertoonden hetzelfde patroon. Nederland kent echter sinds het derde kwartaal een forse groeiversnelling. In het vierde kwartaal komt het uit op een jaar-op-jaar-groei van 4,3%. De consumptiebestedingen blijven de zwakste schakel in het BBP. In het vierde kwartaal zakte het verbruik in de Eurozone tot amper 1,1% jaar-op-jaar. De werkloosheid in de Eurozone is sinds de financiële crisis verder gedaald, maar bleef in februari met 7,1% op hetzelfde niveau als in januari. Het is wel zo dat de werkloosheid gewoonlijk met enige vertraging de conjunctuur volgt. Het consumentenvertrouwen daalt sinds augustus 2007, maar blijft de eerste drie maanden van dit jaar op hetzelfde peil hangen. De kleinhandelsverkopen wijzen evenmin op een ommekeer. In februari daalden ze opnieuw, na een kleine toename in januari. In het laatste kwartaal van 2007 bedroeg de jaar-op-jaar groei van de investeringen 3,2%. Het ondernemersvertrouwen in de industrie en de dienstensector zet zijn dalende trend voort. De index der consumptieprijzen in de Eurozone steeg in maart tot 3,5% op jaarbasis (schatting), tegenover 3,3% in februari. In augustus bedroeg de inf latie slechts 1,7%, waarna de index vrijwel continu is gestegen. Dit hoge inf latiecijfer is in de eerste plaats te wijten aan de energieprijzen, die in februari liefst 10,4% hoger lagen dan een jaar eerder. Maar ook de onderliggende inf latie (dat wil zeggen zonder rekening te houden met prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen) bevindt zich met 2,5% in februari op een hoog niveau. De Europese Centrale Bank heeft de rente (4%) sinds juni echter niet meer verhoogd (noch verlaagd), tegen vroegere marktverwachtingen in. Hieraan is uiteraard de recente turbulentie op de Amerikaanse subprime-hypotheekmarkten niet vreemd. Over het algemeen is de rente op risicoloos (overheids)papier tegenover juni gedaald, terwijl op de particuliere markt de rente sindsdien is gestegen. Sinds begin dit jaar echter begint ook hier een lichte daling. Het verschil tussen beide rentes (spread) is dus duidelijk toegenomen, wat het gestegen risico weergeef t. 4

5 VER ENIGDE STATEN De Verenigde Staten worden zwaar getroffen door de kredietcrisis. Het IMF verlaagde zijn BBP-groeiverwachtingen voor 2008 tot amper 0,5% en voor 2009 tot 0,6%. In zijn update van januari had het IMF nog voorspellingen gemaakt die voor ,0 en voor ,2 procentpunten hoger lagen. De OESO ging in december zelfs nog uit van 2,0% groei dit jaar. Daaruit blijkt dat de ernst van de crisis groter is dan aanvankelijk aangenomen. Ook de Composite Leading Indicator van de OESO blijft verzwakken. Het Amerikaanse BBP groeide in 2007 met 2,2%, tegen 2,9% in Na een sterk derde kwartaal (+2,8% tegenover het derde kwartaal 2006) zakte het BBP in het vierde kwartaal tot 2,5% op jaarbasis. De consumptie groeide met 2,6%. Over het gehele jaar nam de consumptie toe met 2,9%, nog altijd het laagste cijfer sinds De werkloosheidsgraad is in maart opgelopen tot 5,1%, tegenover circa 4,5% vóór de financiële crisis, maar blijft de jongste maanden stabiel. De investeringen zijn er erger aan toe, wat grotendeels op het conto van de woningbouw kan geschreven worden. Voor 2007 stellen we zelfs een reële investeringsdaling van 2,0% vast. De woningbouw daalde zelfs met 17,0%. De bedrijfsinvesteringen hielden echter goed stand (+4,7%). De uitvoer in 2007 bleef sterker stijgen dan de invoer (8,1% exportgroei, tegenover 1,9% invoergroei). In het vierde kwartaal vertraagde zowel de export als de import. Het tekort op de lopende rekening daalde in 2007 tot 5,3% van het BBP. De Amerikaanse inf latie (consumptieprijzen) is in februari gedaald tot 4,0%, nog altijd veel hoger dan midden vorig jaar (2,0% in augustus) en hoger dan in Europa. De onderliggende inf latie is echter veel minder gestegen (2,3%). Gegeven de financiële crisis heeft de Federal Reserve vanaf september de beleidsrente stapsgewijze met 3 procentpunten verlaagd tot 2,25%. De lange rente op 10 jaar (overheidsobligatie) daalde vanaf juli vorig jaar tot 3,5% in maar t. JA PAN Ook voor Japan wordt een groeivertraging voorspeld. Het IMF voorziet voor 2008 een BBP-groei van 1,4% en voor 2009 een aangroei van 1,5%. Het is van 2003 geleden dat zelfs Japan nog zo n lage groei heeft gekend. De Japanse Composite Leading Indicator van de OESO bevond zich in februari op een waarde die onder het meerjarige gemiddelde ligt. In tegenstelling tot Europa en de VS is deze indicator echter al een aantal maanden aan het stijgen. Jaar-op-jaar bedroeg de BBP-groei in het vierde kwartaal 1,8%, tegenover 1,9% in het derde kwartaal. In het hele jaar 2007 groeide de economie met 2,1%. De consumptie nam in het vierde kwartaal met slechts 1,1% toe. De werkloosheidsgraad ligt op 3,9% in februari en is sinds vorig jaar nauwelijks gewijzigd. De daling van de investeringen zette zich echter door van -1,1% in het derde kwartaal ( jaar-op-jaar) tot -2,2% in het vierde. Daartegenover staat dat Japan kan profiteren van een sterke buitenlandse vraag. De uitvoer dikte in het vierde kwartaal aan met 10,8%, terwijl de importgroei steeg tot 1,9%. De Japanse inf latie (consumptieprijzen) bedroeg 1,0% in februari. De beleidsrente staat nog steeds op 0,5%. Ook in Japan daalt het rendement op de tienjaars-overheidsobligatie sinds august us. In maar t bedroeg het 1,6%. 5 A P R I L

6 V l a a n d e r e n ALGEMENE CONJUNCTUURSITUATIE Het Federaal Pla nbu reau ( F PB) voor z iet een m i nder sterke g roei va n de Belg ische econom ie i n (+1,9 %) i n vergelijk i ng met (+ 2,7%). Een en a nder heef t t e maken met de verzwa k kende conju nct uu r i n de eu rozone en met de af koeling va n de A mer i k a a n se econom ie. De Belg ische bi n nenla nd se v r a ag zou i n a a ng roeien met 2,9 % t egenover + 2,1% het ja a r voord ien. Zowel de pa r t icu liere con su mpt ie als de bed r ijfsi nvester i ngen zouden i m mers na a r een lagere g roeiversnelling overschakelen. De expor t zou i n volu me bijna even sterk g roeien als i n 20 07, maar sit ueer t z ich d a n nog steeds onder het n iveau va n de i mpor t. Voor r a a mt de St ud iedienst va n de V la a m se Reger i ng (SV R) de e conom i sche g roei i n het V la a m se Gewest op 2,0 %. Dat betekent d at de hu id ige conju nct uu r verzwa k k i ng geen t e d ie pe sporen nala at. De n ieuwste m iddella nge t er m ijnprog noses d ie door het Federaal Pla nbu reau ( FPB) i n samenwerk i ng met de gewesten werden GR A FIEK 1: AANTAL FAILLISSEMENTEN EN OPRICHTINGEN BRON: GR ADYON Faillissementen Oprichtingen 6

7 opgesteld voor z ien t u ssen en 2012 een gemiddelde reële g roei va n de V la a m se econom ie met 2,2%. INDUSTR IE Het a a nt al fa i l l i ssementen nam i n heel met 1,5% toe. Dat st a at i n cont r a st met de ja ren en d ie z ich ken merk t en door een d alend a a nt al falingen. Tijdens de la at ste d r ie ma a nden (december febr u a r i 20 08) lag het a a nt al faillissement en echt er 2,3% lager d a n t ijdens dezelfde per iode een ja a r eerder. De toename i n heel komt u it slu it end op na a m va n de f i r ma s (+ 3,0 %). Bij de een manszaken v iel een d aling met 4,7% t e not eren. I n heel verloren personen hu n job als gevolg va n een faillissement of 1,9 % meer d a n i n I n ja nu a r i en febr u a r i d a alde het jobverlies door faling met één v ijfde i n vergelijk i ng met vor ig ja a r. Nog i n wa ren er 12,6% meer ontbi nd i ngen d a n het ja a r d a a r voor. Tijdens de la at ste d r ie maanden tot febr u a r i konden d a a rent egen 1, 2% m i nder ontbi nd i ngen genot eerd worden. En kel bij de een manszaken is er een toename va n het a a nt al stopzet t i ngen. Goed n ieuws komt er va n het a ant a l opr icht i ngen (+ 10,1% i n 20 07). I n december febr u a r i zagen evenwel 2,8% m i nder onder nemingen het levenslicht d a n het ja a r d a a r voor. Dat la at ste komt u it slu it end door m i nder n ieuwe een manszaken. De combi nat ie va n een g rot er a a nt al opr icht i ngen met meer falingen en stopzet t i ngen w ijst op een toegenomen t urbu lent ie va n het V la a m se bed r ijfsleven i n De conju nct uu rcu r ve va n de V la a m se ver werkende n ijverheid is seder t de zomer va n neer wa a r t s ger icht. De recent ste br utowa a rde voor maar t wa s evenwel duidelijk beter. Het is nog t e v roeg om t e stellen d at het om een conju nct uu rom slag ga at. Het produc t ietempo z wa k t e gest a ag af doorheen De eerste maanden va n bracht en n iet veel verbeter i ng. Volgens gegevens va n de A D St at ist iek lag de product ie i n de i ndust r ie t ijdens de maanden sept ember november slecht s 0,8% hoger d a n een ja a r eerder. I n wa s d it nog 5,6 %. De sector va n de i nt er mediai re goederen liet t ijdens de la at ste d r ie maanden tot november zelfs een d aling z ien met 5, 2%. I n de i nvester i ngsgoederen en duu r zame con su mpt iegoederen wa s er d a a rent egen een a a ng roei. Het feit d at de product ie t er ugloopt i n de eerste st adia va n het product ie proces is t ekenend voor een conju nct uu r ver t r ag i ng. erop d at de verzwa k k i ng va n de econom ische g roei i n som m ige delen va n de wereld ( VS) en de duu rdere eu ro on ze u it voer prest at ies negat ief k u n nen beï nvloeden i n de toekom st. De bi nnen- en bu iten landse be stel l i ngen z ijn i n het voor ja a r va n lager d a n een ja a r geleden. Toch z ijn de i ndust r iële bed r ijfsleiders relat ief t ev reden h ierover. I n het derde t r i mester va n nam de V la a m se goederenu it voer nog met 8,5% toe t en opz icht e va n een ja a r eerder (i n nom i nale t er men). De voor r aden lopen seder t de t weede helf t va n op, z ij het d at de recent ste br utowa a rde op een af name w ijst. De werkgelegenheid svoor u it z icht en k alfden de la at ste maanden af. En kel i n maar t jongstleden nam het opt i m isme toe. De toekom st ige 7 A P R I L

8 v r a ag zou een conju nct uu rherlev i ng i n ieder geval nog n iet i n de hand werken. Toch z ijn er ook posit ieve pu nt en. De bezet t i ngsg raad van het produc t iever mogen bleef op het ei nde va n op een hoog n iveau (86,6%). Dat wa s voor alle hoofd i ndust r ieg roepen het geval. De bezet t i ngsg r a ad i n de sector va n de con su mpt iegoederen nam i n het voor ja a r va n for s toe en moment eel z ijn er geen t ekenen d at de capacit eit sbezet t i ng er zou verzwa k ken. Dit verk la a r t ook wa a rom de invester ingen het nog goed doen. Volgens de half ja a rlijk se N BB - enquête va n november zouden de i nvester i ngen i n de Belg ische ver werkende nijverheid i n met 13,1% toegenomen z ijn. Het is seder t het ei nde va n de ja ren t acht ig geleden d at nog z u l ke hoge g roeicijfers genot eerd werden. Voor al i n de chemie en de met a alver werkende n ijverheid wa s de g roei sterk. Een a a nt al com ment atoren merk t echt er op d at het ga at om beslissi ngen d ie een pa a r maanden voord ien genomen werden toen de conju nct uu r nog stev ig wa s. De gegevens va n de A D St at ist iek bevest igen de g u n st ige i nvester i ngsevolut ie voor V la a nderen. Tijdens de eerste elf maanden va n lag het i nvester i ngspeil i n de secu nd ai re sector i m mers 7,7% hoger d a n een ja a r eerder (sei zoensgez u iverde d at a). GR A FIEK 2: BCONJUNCTUURCURVE VERWERKENDE NIJVERHEID BRON: NBB afgevlakt bruto

9 90,0 GR A FIEK 3: BEZETTINGSGRAAD VAN HET PRODUCTIEVERMOGEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID BRON: NBB in % van de totale productiecapaciteit 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70, H ANDEL Vanaf juni 2007 verslechterde de conjunctuur in de Vlaamse handel (er zij opgemerkt dat de berekeningswijze voor de curve onlangs een wijziging onderging). De omzet is er dalende. De voorraden nemen toe. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse bestellingen zullen volgens de ondervraagden lager uitvallen in de nabije toekomst. Tenslotte bevestigen de dalende vraagvooruitzichten het pessimisme in de sector. Een lichtpunt zijn de investeringen die het ook hier goed doen: over de periode januari november 2007 lagen die 15,2% hoger dan in dezelfde periode van 2006 (seizoensgezuiverd). GR A FIEK 4: CONJUNCTUURCURVE HANDEL BRON: NBB afgevlakt bruto 9 A P R I L

10 BOU W De conju nct uu r verzwa k k i ng i n de r uwbouw nam een a a nva ng beg i n Tegen het ei nde va n d at ja a r werd d ie echt er een halt toegeroepen. De recent e br utowa a rden w ijzen i nderd a ad op een voor z icht ige heroplev i ng. Toch lijk t het herstel broos. De bed r ijv ig heid neemt weliswa a r toe. I n de maanden sept ember november lag de product ie i n de bouw volgens de A D St at ist iek 3,4% hoger d a n een ja a r eerder. Ook de werkgelegen heid z it volgens de N BB - enquête i n de lif t. Het orderbest a nd t emper t het opt i m isme echt er. De bed r ijfsleiders v i nden i n ieder geval n iet d at deze goed gev u ld z ijn. De voor u it z icht en voor de toekom st ige v r a ag z ijn d a n ook negat ief. De won i ngbouw geef t een pessi m ist ischer beeld. Tijdens de la at ste d r ie maanden tot november wa ren er bijna een k wa r t m i nder begon nen won i ngen d a n t ijdens dezelfde per iode va n Va n de verbouw i ngen moet ook n iet veel heil ver wacht worden (-8,7%). De toekom st oog t n iet veel beter: i n heel wa ren er 13,3% m i nder verg u nde won i ngen. I n het la at ste k wa r t a al va n not eerde de A D St at ist iek er 1% m i nder d a n een ja a r eerder. GEZI N N EN De i nd icator va n het Belg ische con su ment enver t rouwen bevond z ich i n maar t op een iet s hoger peil d a n om st reek s de ja a r w isseling. De Belgen worden m i nder pessi m ist isch over de omgev i ngsfactoren: de algemene econom ische sit u at ie en de werk loosheid sont w i k keling worden m i nder negat ief i ngeschat. De persoon lijke f i nanciële sit u at ie en het spa a r ver mogen t emperen een t e g root opt i m isme. Het FPB voorziet dat het reële beschikbare GR A FIEK 5: CONJUNCTUURCURVE BOUW VLAAMSE GEWEST BRON: NBB afgevlakt bruto

11 i n komen va n de Belgen i n met 1,3% zou toenemen. Dit is m i nder d a n i n (+ 2,1%) omw ille va n een ger i ngere toename va n de werkgelegen heid, een gemat igder loon st ijg i ng voor i ndexer i ng en een hogere i n f lat ie. Toch den k t het FPB d at de pa r t icu liere con su mpt ie nog met 1,8% zou a a ng roeien d a n k z ij een licht e d aling va n de spa a rquot e. A R BEIDSM A R KT Volgens de Snelle r a m i ngen va n de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid ( R SZ ) werden er i n het derde k wa r t a al va n % meer t ewerkgestelde werk nemers met woonpla at s i n het V la a m se Gewest opgetekend d a n i n t weede t r i mester va n Ook op ja a rbasis nam hu n aant al toe met 1,9 %. Uit de cijfers va n Federgon blijk t d at het a a nt al ge presteerde u ren u it zendarbeid (sei zoensgez u iverd) nauwelijk s toenam (+ 0,1%) i n het v ierde k wa r t a al va n i n vergelijk i ng met het voorga a nde t r i mester. De u it zend sector kende wel een a a ng roei va n de act iv it eit en met 3,8% t en opz icht e va n het la at ste k wa r t a al i n De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleid i ng ( V DA B) ont v i ng vacat ure s ( Nor maal Econom isch Ci rcu it zonder i nt er i m) i n maar t Dat z ijn er 13,1% m i nder d a n de maand voord ien. Ook i n vergelijk i ng met maar t d a alde het a a nt al ont va ngen werk a a nbiedingen met 17,3%. De af koeling va n de conju nct uu r beg i nt z ich ook t e u it en i n de werk loosheid s st at ist ieken. Het a a nt al n iet-werkende werk zoekenden ( N W WZ ) blijf t d alen i n V la a nderen, maar evenwel a a n een steeds t r ager t empo. Ei nd maar t werden er nog N W WZ geteld, d at z ijn er 9,1% m i nder d a n een ja a r t er ug. Ook op maandbasis v iel er een verlag i ng t e not eren (-1,5%). Zoals i n de voorbije per iode ver m i nderde de ja a r- op -ja a r werk loosheid bij de v rouwen (-10,4%) sneller d a n bij de mannen (-7,5%). Toch blijven de v rouwelijke werk zoekenden een nu mer iek over w icht behouden: i n vergelijk i ng met febr u a r i wa ren er m i nder werk zoekende mannen (-1,7%) d a n v rouwen (-1,1%). O p ja a rbasis is het voor namelijk de g roep va n de 25 - tot 5 0 -jar i gen (-12,5%) d ie m i nder werk loos z ijn en n iet zozeer de jongere werk zoekenden (-8,7%) en de werk zoekende v ijf t ig plu ssers (-2%). Dat de af name bij deze la at ste categor ie blijf t a a n houden is zonder meer goed n ieuws. O pmerkelijk is d at het a a nt al kor tdur i ge werk zoekenden (< 1 ja a r) i n maar t voor het eerst si nd s la ng toeneemt, z ij het i n ger i nge mat e (+ 0,8% t egenover maar t 20 07). Dit is volgens de V DA B t e w ijt en a a n de verander i ng op vla k va n reg ist r at ie va n respect ievelijk de deelt ijd s lerenden /werkenden en de br ugge pensioneerden. Ma a r ook de econom ische g roeiver t r ag i ng speelt een rol. Bij de personen d ie la nger d a n één ja a r op zoek z ijn na a r werk, is het ef fect va n de gew ijz igde reg ist r at ie nog n iet doorged rongen. Deze la ngdu r ige werk zoekenden z ien hu n a a nt al a a n z ienlijk afsla n ken (-18,8% op ja a rbasis). Ei nd maar t komt de V la a m se werk loosheidsg raad op 5,7%. De verhoud i ng t u ssen het a a nt al werk zoekenden en de beroepsbevol k i ng duikt h ier mee na a r een lager n iveau t en opz icht e va n maar t (- 0,7 procent pu nt) én t egenover febr u a r i (- 0,1 procent pu nt). Zowel de mannelijke als de v rouwelijke werk loosheid sg r a ad brok kelde verder af en komt t e liggen op respect ievelijk 4,9 % en 6,6% i n maar t A P R I L

12 GR A FIEK 6: AANTAL GEPRESTEERDE UREN UITZENDARBEID (SEIZOENSGEZUIVERD) BRON: FEDERG ON x GR A FIEK 7: EVOLUTIE VAN HET AANTAL NIET- WERKENDE WERKZOEKENDEN OP JAARBASIS (ABSOLUTE VERSCHIL T MINUS T-12) BRON: VDAB

13 T o p i c DE LOONTR EK K EN DE EN ZELFSTANDIGE W ER KGELEGEN HEID VOLGENS DE R EGIONA LE R EK EN I NGEN INLEIDI NG De reg ionale rekeningen d ie volgens het ESR 95 -stelsel opgemaakt worden door het I n st it uut voor de Nat ionale Rekeningen ( I N R) voor z ien n iet en kel i n monet ai re agg regat en zoals de br uto toegevoegde wa a rde, het BBP of de loon som. Ook is er a a nd acht voor werkgelegen heidsindicatoren. H ier komt het verloop va n de tot ale V la a m se werkgelegen heid a a n bod, onder verdeeld i n loont rek kende en zelfst a nd ige werkgelegen heid. Het I N R baseer t z ich voor de opmaak va n d ie agg regat en op het basismat er ia al va n de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid ( R SZ ), de R ijk sd ienst voor Sociale Zekerheid va n de P rov i nciale en Pla at selijke O verheid sd iensten ( R SZ PPO) en de R ijk sd ienst voor de Sociale Verzeker i ng der Zelfst a nd igen ( R SVZ ). Het I N R past deze d at a a a n om t egemoet t e komen a a n de voor sch r if t en va n het ESR 95 zod at de nat ionale en reg ionale rekeningen vergelijkba a r z ijn t u ssen de la nden va n de EU. Voor de berekening va n de bezold igde werkgelegen heid best a at een voor name a a npassi ng h ier i n d at het a a nt al jobs wordt omgezet i n a a nt al personen (door toew ijz i ng va n een persoon a a n d ie job wa a r h ij / z ij het g root ste a a nt al u ren werk t, i n voorkomend geval). Verder wordt de t ewerk stelling va n onder nemingen met vest ig i ngen i n meerdere a r rond issement en omgerekend volgens het vest ig i ngenbest a nd va n de R SZ. De d at a voor het la at ste ja a r worden eerst i n voorlopige vor m v r ijgegeven omd at nog n iet alle i n for mat ie besch i kba a r is. Bij de zelfst a nd igen worden de R SVZ -gegevens na a r bed r ijfst a k toegewezen volgens BT W-gegevens, i nd ien voorhanden. I n de mat e va n het mogelijke worden de zelfst a nd igen toegerekend a a n de reg io wa a r de beroepsbez ig heid wordt u itgeoefend. 13 T O P I C

14 EVOLUTIE De regionale rekeningen volgens ESR95 nemen een aanvang in het jaar De recentste data hebben bet rek king op In dat jaar bedroeg de totale werkgelegenheid in het Vlaamse Gewest personen. Welgeteld 82,7% hier van bestaat uit bezoldigde personen ( in aantal). Het aantal zelfstandigen bedroeg dan Tussen 1995 en 2006 nam de totale werkgelegenheid met eenheden toe, of + 11,8%. Deze toename komt vrijwel uitsluitend op naam van de bezoldigde tewerkstelling ( ). Het aantal zelfstandigen groeide over deze periode slechts met goed eenheden. Dat betekent dat het aandeel van de zelfstandigen in de totale werkgelegenheid met 2 procent punt ter uggevallen is t ussen 1995 en GR A FIEK 8: EVOLUTIE VAN DE LOONTREKKENDE EN ZELFSTANDIGE WERKGELEGENHEID IN HET VLAAMSE GEWEST BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR Loontrekkende werkgelegenheid Zelfstandige werkgelegenheid T O P I C 14

15 BEDR IJ FSTA K K EN De spreiding van de tewerkstelling is groter bij de bezoldigden dan bij de zelfstandigen. De top drie van de belangrijkste sectoren is bij de bezoldigden goed voor 30,9% van de tewerkstelling anno Bij de zelfstandigen is dit reeds 56,7%. Voor de top vijf zijn de cijfers respectievelijk 45,8% en 72,6%. De belangrijkste bedrijfstakken bij de bezoldigde tewerkstelling zijn gezondheidszorg en maatschappelijke diensten (11,9%), gevolgd door de zakelijke diensten (10,5%). Vlak erna komen onderwijs en openbaar bestuur. In derde orde (circa 6% of meer) komen groot- en kleinhandel en de bouwsector. De overige bedrijfstakken maken minder dan 5% uit van de totale bezoldigde tewerkstelling. Bij de zelfstandigen zijn de zakelijke diensten met 35,5% absoluut de belangrijkste sector. De kleinhandel staat hier op de tweede plaats (11,7%), gevolgd door de gezondheidszorg en maatschappelijke diensten (9,5%). Bij de zelfstandigen vinden we de landbouw op de vierde plaats terug (8,8%). De bouw en de horeca vervolledigen de top van bedrijfstakken met een aandeel van meer dan 5%. 100% 90% GR A FIEK 9: LORENZ-CURVE BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR cumulatief % tewerkstelling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Bezoldigden Zelfstandigen 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% cumulatief % aantal sectoren 15 T O P I C

16 GR A FIEK 10: VERHOUDING BEZOLDIGDEN / ZELFSTANDIGEN IN 2006 BRON: INR, V ERW ER K I NG SVR Landbouw Bosbouw Overige diensten Zakelijke diensten Vervoer over water Financiële hulpbedrijven Cultuur, sport en recreatie Horeca Kleinhandel Autoverkoop Bouw Onroerend goed GEMIDDELD Verhuur van machines en werktuigen Gezondheidszorg en maatsch. diensten Confectie Computers Groothandel Uitgeverijen en drukkerijen Meubelindustrie Visserij Medische en optische instrumenten Houtindustrie Voeding Post- en telecommunicatie Leernijverheid Kantoormachines en computers Metaalproducten Vervoer over land Recyclage Bouwmaterialen Winning delfstoffen Textiel Overige transportmiddelen Luchtvaart Vervoerondersteunende activiteiten Onderzoekswerk Machines en werktuigen Elektrische apparaten Afvalverzameling Audio, video en telecommunicatie Tabak Onderwijs Papiernijverheid Basismetaal Kunststofnijverheid Diverse verenigingen Autonijverheid Chemie Aardolieraffinage Elektriciteit en gas Water Banken Verzekeringen Openbaar bestuur Huishoudens met werknemers Bezoldigden Zelfstandigen 0% 25% 50% 75% 100% T O P I C 16

17 Zelfst a nd igen z ijn dom i nant a a nwez ig i n som m ige bed r ijfst a k ken en i n a ndere z ijn z ij geheel af wez ig. I n de la ndbouw, bosbouw en in de over ige diensten vor men zelfst a nd igen de meerderheid i n I n de omva ng r ijke sector va n de zakelijke d iensten z ijn z ij goed voor een a a ndeel va n 41,5%. Verder z ijn zelfst a nd igen ook goed ver t egenwoord igd i n het ver voer over wat er (41, 2%) en de f i nanciële hu lpbed r ijven (36,9 %). I n 22 va n de 56 beschouwde bed r ijfst a k ken maakt de zelfst a nd ige werkgelegen heid m i nder d a n 2% u it va n de tot ale werkgelegen heid. Meest al ga at het om i ndust r iële sectoren. I n zeven bed r ijfst a k ken z ijn de zelfst a nd igen zelfs volledig af wez ig. De voor na a m ste d a a r va n is het openba a r best uu r. De bela ng r ijk ste g roeisectoren t u ssen 1995 en op basis va n de bezold igde t ewerk stelling z ijn de comput ers, verhuu r va n mach i nes en werk t u igen en af valverzameling. Deze sectoren zagen hu n t ewerk stelling meer d a n verdubbelen over de beschouwde p er iode. De zakelijke d iensten expa ndeerden met goed d r iek wa r t. I n absolut e cijfers is deze sector alleen al goed voor 36% va n de a a ng roei va n de bezold igde werkgelegen heid. Het on roerend goed en de f i nanciële hu lpbed r ijven ver volledigen het lijst je va n sectoren d ie hu n t ewerk stelling m i n stens met de helf t zagen a a ng roeien t u ssen 1995 en Het z ijn u it slu it end t er t iai re sectoren d ie de sterk ste g roei neerzet t en. De g root- en k lei n handel kenden een g roei va n de t ewerk stelling met een k wa r t. O nder w ijs en openba a r best uu r ver meerderden hu n ef fect ief met om en bij 10 %. De bouwsector g roeide met 3,5%. Een a a nt al bed r ijfst a k ken deden het slecht t u ssen 1995 en I n de con fect ie en de lucht va a r t k romp de bezold igde t ewerk stelling tot respect ievelijk 35,8% en 37,8% va n hu n n iveau i n Het ver voer over wat er en de leer n ijverheid kenden eveneens een bela ng r ijke t er ugloop. Het z ijn voor namelijk i ndust r iële sectoren d ie met een t er ugloop va n de bezold igde t ewerk stelling hadden af t e rekenen. De voor na a m ste z ijn de t ext iel, de auton ijverheid en i n m i ndere mat e de chemie. O pmerkelijk is d at de t ewerk stelling i n de voedingsn ijverheid relat ief bela ng r ijk i n het V la a m se econom ische weefsel v r ijwel op peil bleef. Bij de zelfst a nd igen kenden de sectoren va n de comput ers en de posten t elecom mu n icat ie meer d a n een verdubbeling va n de t ewerk stelling t u ssen 1995 en Bela ng r ijk is echt er de evolut ie i n de zakelijke d iensten toch de voor na a m ste sector bij de zelfst a nd igen. Deze bed r ijfst a k not eerde een a a ng roei va n het a a nt al zelfst a nd igen met een heden. Dit st a at i n cont r a st met de evolut ie i n het tot a al exclu sief de zakelijke d iensten, d ie een met d aling va n een heden t e maken had. Kor tom de zakelijke d iensten h ielden de zelfst a nd ige t ewerk stelling over de beschouwde per iode op peil. Ver meldenswa a rd z ijn verder nog de v r ij for se t er ugloop i n de la ndbouw (- 33,7%) en de d aling i n g root- en k lei n handel met el k een k wa r t (i n t egenstelling tot de bezold igde t ewerk stelling). De f i nanciële hu lpbed r ijven en de con fect ie zagen het a a nt al zelfst a nd igen bijna gehalveerd. 17 T O P I C

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 DEEL 0. INLEIDING... 5 DEEL 1. GOVERNANCE VAN DE VLAAMSE EUROPA 2020 STRATEGIE... 7 1.0. SITUERING... 7 1.1. VERDER INZETTEN OP DRAAGVLAK... 7 1.2. DE VLAAMSE

Nadere informatie

Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË 2013 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Beste lezer, De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie heeft

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse el&w Berichten 1-2008 Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse Lieve De Lathouwer Gunter Bombaerts Mei 2008 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 Van crisis naar crisis: nieuwe onzekerheid reeds voelbaar op de arbeidsmarkt VDAB Studiedienst 1. Inleiding In de Lentenota 2011 werd nog gesproken over

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Macro Visie. Belfius Research

Macro Visie. Belfius Research juni 2015 Macro Visie Belfius Research Dr. Geert Gielens Chief Economist +32 2 222 70 84 geert.gielens@belfius.be Topic: het spaargedrag van de Belgische gezinnen onder de loep. 2 V.S.: de consument ontwaakt

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen ECONOMISCHE BEGROTING Instituut voor de Nationale Rekeningen Economische vooruitzichten 2008 Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Kunstlaan 47-49 B-1000 Brussel Tel.: (02)507.73.11

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers Bronnen van arbeidsmarktinfo VDAB Studiedienst 2011 Er zijn drie soorten mensen: mensen die kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen, Urbanus Ik geloof alleen

Nadere informatie

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding

1. METHODOLOGIE. 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers. in de nationale rekeningen 3. 1.1.1 Inleiding Integrale versie 1. METHODOLOGIE 1.1 Nieuwe schattingsmethode van het aantal werknemers in de nationale rekeningen 1.1.1 Inleiding De werkgelegenheidsstatistieken die in de nationale rekeningen zijn vervat,

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie