Gegevens ondernemingen: onderneming 1 : Autobedrijf Finesse B.V. Faillissementsnummer : F22/2009 Datum uitspraak : 20 januari 2009 (RB Haarlem)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens ondernemingen: onderneming 1 : Autobedrijf Finesse B.V. Faillissementsnummer : F22/2009 Datum uitspraak : 20 januari 2009 (RB Haarlem)"

Transcriptie

1 Gecombineerd FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2009 Dit is een gecombineerd faillissementsverslag in de faillissementen van Autobedrijf Finesse B.V., Automobielbedrijf Heeremans & Van Leuven B.V. en Otomoto B.V. Gegevens ondernemingen: onderneming 1 : Autobedrijf Finesse B.V. Faillissementsnummer : F22/2009 Datum uitspraak : 20 januari 2009 (RB Haarlem) onderneming 2 : Automobielbedrijf Heeremans & Van Leuven B.V. Faillissementsnummer : F23/2009 (RB Haarlem) Datum uitspraak : 20 januari 2009 onderneming 3 : Otomoto B.V. Faillissementsnummer : F30/2009 (RB Amsterdam) Datum uitspraak : 20 januari Curator : mr. P. Ingwersen R-C : mr. W.S.J. Thijs Dossiernummer curator : Activiteiten ondernemingen : de exploitatie van automobielbedrijven Omzetgegevens : Finesse B.V. : Heeremans & Van Leuven B.V. : Otomoto B.V. : Personeel gemiddeld aantal ten tijde van faillissement : Finesse: 45 Automoto: 8 Heeremans & Van Leuven: 0

2 Verslagperiode : 20 januari februari 2009 Bestede uren in verslagperiode : 188 uur en 24 minuten Bestede uren Totaal : 188 uur en 24 minuten Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten: 1. Inventarisatie Bij vonnissen van 20 januari 2009 heeft de rechtbank te Haarlem de faillissementen uitgesproken van de besloten vennootschappen Automobielbedrijf Finesse B.V., statutair gevestigd te Haarlem, en Automobielbedrijf Heeremans & Van Leuven B.V., statutair gevestigd te Haarlem, met benoeming van mr. W.S.J. Thijs tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. P. Ingwersen tot curator. De uitspraken waren het gevolg van eigen aangiften tot faillietverklaring. Op dezelfde datum heeft de rechtbank te Amsterdam het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Otomoto B.V., statutair gevestigd te Haarlem en feitelijk (voorheen) zaak drijvende te Haarlem met benoeming van mr. W.S.J. Thijs tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. P. Ingwersen tot curator. Ook deze uitspraak was het gevolg van een eigen aangifte tot faillietverklaring. 1.1 Directie en organisatie: Bestuurders van Finesse B.V. zijn de heren R. Smees, J.H. Smees en R. Smees. De aandelen zijn voor 100% in handen van Aciro B.V. te Hilversum. De bestuurders van Otomoto B.V. zijn R. Smees en J.H. Smees en R. Smees terwijl Aciro B.V. te Hilversum de enig aandeelhouder is. Bij Automobielbedrijf Heeremans & Van Leuven B.V. zijn dezelfde voornoemde personen bestuurders en is ook weer Aciro B.V. enig aandeelhouder. Opmerking verdient nog dat in de bedrijven Otomoto B.V. en Finesse B.V. de heer J.B. Schol als gevolmachtigde optreedt en titulair directeur is. De volmacht is verder omschreven in het handelsregister. 1.2 Winst en verlies: Finesse B.V. : / /

3 Heeremans & Van Leuven B.V / / Otomoto B.V. : / / Balanstotaal: Finesse B.V. : Heeremans & Van Leuven B.V Otomoto B.V. : Lopende procedures: Otomoto B.V. en Finesse B.V. hebben een aantal vorderingen uitstaan bij een incassobureau. Het betreft hier de incasso van debiteurenvorderingen door de vennootschappen. Daarnaast is Finesse B.V. betrokken bij een tweetal geschillen. Eén geschil is in behandeling bij de Geschillencommissie van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken en een ander geschil is weliswaar aanwezig maar nog niet aanhangig gemaakt. De curator probeert tot een oplossing te geraken. Bij Finesse B.V. speelt nog een hoger-beroepsprocedure tegen een voormalig werknemer van Finesse die gefraudeerd zou hebben. Finesse is in eerste aanleg in het gelijk gesteld. De curator heeft de procedure bij het Gerechtshof Amsterdam in onderzoek. Voor zover bekend is Heeremans & Van Leuven niet betrokken bij enige procedure. 1.5 Verzekeringen: De curator heeft navraag gedaan bij de directie. Lopende verzekeringen worden op dit moment gecontinueerd vanwege de omstandigheid dat er nog personeel werkzaam is bij Finesse B.V. en Otomoto B.V. en het grootste deel van de voorraad zich nog steeds bij beide bedrijven bevindt.

4 Vanuit de boedel is inmiddels ook al een betaling gedaan ter dekking van het eerste kwartaal Huur: Tussen de gefailleerde vennootschappen en Beleggings- en exploitatiemaatschappij Nieuwburen B.V. te Amsterdam bestaat een huurovereenkomst betreffende de bedrijfspanden gelegen te Haarlem aan de Eijsinkweg 63 en 65. Onder verwijzing naar artikel 39 Fw. is deze huurovereenkomst door de curator opgezegd. De huurprijs bedroeg zo n ,-- per jaar. 1.7 Oorzaak faillissement: De activiteiten van Heeremans & Van Leuven B.V. zijn reeds in 2007 beëindigd. Heeremans & Van Leuven heeft voorheen opgetreden als dealer van Mazda. Aan deze activiteit is, zoals gesteld, een einde gekomen. De curator heeft tot dusverre geen activiteiten in Heeremans & Van Leuven meer aangetroffen. Finesse B.V. is tien jaar geleden gekocht door de aandeelhouders. Het was toen een verlieslijdende onderneming. Sindsdien zijn de verliezen weliswaar minder geworden maar er is vrijwel nooit winst gemaakt. In 2004 is een grootschalige fraude door personeel aan het licht gekomen. Daarna heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Het laatste jaar heeft het verminderde consumentenvertrouwen en de kredietcrisis de onderneming definitief de das om gedaan. De verkopen zijn rigoureus teruggelopen terwijl de eisen van de financiers (Bank en de financieringsmaatschappij van de importeur Renault Nederland, RCI Financial Services B.V.) steeds ingrijpender werden. De situatie bij Otomoto B.V. is redelijk vergelijkbaar. Weliswaar heeft deze onderneming in het verleden nog enige winst gemaakt maar de laatste jaren werd ook bij Otomoto met verlies gedraaid. De terugvallende autoverkopen ten gevolge van de kredietcrisis hebben ook Otomoto B.V. uiteindelijk de das omgedaan alles in combinatie met de strengere eisen die de financieringsinstellingen stelde. In het verleden zijn pogingen gedaan om zowel Finesse B.V. als Otomoto B.V. te verkopen. Deze pogingen zijn uiteindelijk gestrand omdat zowel (importeurorganisatie) Renault Nederland als (importeurorganisatie) Nissan Nederland (en hun financieringsmaatschappij RCI B.V.) onvoldoende overtuigd waren van de kredietwaardigheid van de aspirantkopers. Ook de fabrikanten Renault en Nissan weigerden (vanuit Parijs, het hoofdkantoor) instemming. Concluderend kan gesteld worden dat de combinatie van het niet kunnen verkopen van beide ondernemingen in het recente verleden en de

5 opgetreden kredietcrisis de directe oorzaken zijn van de deconfiture van de bedrijven. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Otomoto B.V.: 8 Finesse B.V.: Aantal in jaar voor faill.: idem 2.3 Datum ontslagaanzegging: 22 januari 2009 Op 22 januari 2009 heeft de curator alle personeelsleden mondeling ontslag aangezegd. Dit is schriftelijk bevestigd bij brief van 23 januari Vrij kort daarop heeft een intakebijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door de curator in samenwerking met het UWV. Deze intake heeft correct plaatsgevonden en de curator heeft de indruk dat de afwikkeling naar behoren geschiedt. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Geen. 3.2 Verkoopopbrengst: Geen. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. Boedelbijdrage: n.v.t. n.v.t.

6 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Tot de bedrijfsmiddelen behoren, naast de hierna te noemen voorraden, de inventaris en de onderdelen van de bedrijven Otomoto en Finesse. De curator heeft het Nederlands Taxatie en Advies Bureau (NTAB) te Amsterdam opdracht gegeven deze inventaris en onderdelen te inventariseren en te taxeren. Inmiddels is aan de curator rapport uitgebracht. 3.6 Verkoopopbrengst: Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage: Nog niet bekend; in onderhandeling. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Afstemming heeft plaatsgevonden met de Belastingdienst. De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus. Onder het bodemrecht van de fiscus valt niet de voor de verkoop bestemde voorraad auto s en ook niet de voorraad huurauto s en demoauto s. De curator behartigt in het kader van artikel 57 lid 3 Fw. de rechten van de fiscus in verband met haar bodemvoorrecht uit. Inventarisatie, overleg, onderzoek. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de voorraad auto s te inventariseren en te taxeren. Deze gegevens zijn inmiddels in handen van de curator. De voorraad bestaat uit nieuwe auto s, gebruikte auto s (occasions), demo s en auto s bestemd voor de verhuur Verkoopopbrengst: Nog niet bekend Boedelbijdrage: Nog niet bekend; in onderhandeling Inventarisatie, overleg taxateur, zekerheidsgerechtigden etc.

7 Andere activa 3.12 Beschrijving: De mogelijke goodwill verbonden aan de handelsnamen Otomoto B.V. en Finesse B.V., waaronder het klantenbestand Verkoopopbrengst: Nog niet bekend. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Bij de aanvragen van het faillissement werden de debiteurenportefeuilles van Finesse en Otomoto gewaardeerd op respectievelijk en Na enig onderzoek heeft de curator moeten concluderen dat het debiteurenoverzicht van Finesse niet reëel is omdat in de debiteurenposities vorderingen zijn opgenomen op een subdealer waarbij weliswaar (op papier) auto s zijn verkocht maar de transactie verder geen economische waarde vertegenwoordigt nu het deels om door RCI gefinancierde auto s gaat. Ook is een aantal vorderingen uit anderen hoofde als dubieus aan te merken. 4.2 Opbrengst: Inmiddels zijn er de nodige debiteurenbetalingen ontvangen. Deze betalingen zijn binnengekomen bij Fortis Bank (bank Finesse) respectievelijk ING Bank (bank Otomoto) en afgeboekt op het bij de banken openstaande saldo. Aan de banken komt een pandrecht op de debiteuren toe (zie hierna). 4.3 Boedelbijdrage: Met ING en Fortis bestaat overeenstemming over toepassing van de separatistenregeling. Beide banken hebben aangegeven er de voorkeur aan te geven dat de curator zich in eerste instantie belast met de debiteurenincasso. Inventarisatie, het aanmanen van debiteuren, overleg met banken en specifieke debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Zowel Finesse B.V. als Otomoto B.V. zijn grotendeels gefinancierd door de financieringsmaatschappij van Renault Nederland, RCI Financial Services te Schiphol-Rijk. In het faillissement van Finesse B.V. bedraagt de vordering van RCI ongeveer ; in het faillissement van Otomoto B.V. bedraagt de vordering van RCI ongeveer

8 Finesse heeft als huisbankier Fortis Bank N.V. Bij zijn aantreden als curator bedroeg de vordering van Fortis Bank De huisbankier van Otomoto B.V. is de ING Bank N.V. Bij zijn aantreden als curator bedroeg de vordering van ING Bank Leasecontracten: Beschrijving zekerheden: RCI heeft een eerste pandrecht op de voorraden auto s, onderdelen en inventaris voor zover door haar gefinancierd. Fortis Bank N.V. heeft een (tweede in rang) pandrecht op de voorraden (onderdelen en auto s) en inventaris (tweede in rang) en hetzelfde geldt bij Otomoto B.V. voor de ING Bank N.V. Daarnaast hebben Fortis Bank en ING Bank eerste pandrechten op de debiteurenvorderingen bij respectievelijk Finesse B.V. en Otomoto B.V. 5.4 Separatistenpositie: De hierboven genoemde instellingen (RCI, Fortis en ING) zijn aan te merken als separatisten in de zin van artikel 57 Fw. 5.5 Boedelbijdrage: Zie hierboven. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Renault Nederland en Nissan Nederland claimen eigendomsvoorbehoudsrechten met betrekking tot bepaalde aan het merk gelieerde (inventaris)onderdelen. Het betreft hier de zogenaamde signalisatie. Voorts claimen talloze handelscrediteuren eigendomsvoorbehoud. De curator laat deze claims onderzoeken en in enkele gevallen is reeds tot teruggave overgegaan. 5.7 Reclamerechten: Tot dusverre niet aan de orde. 5.8 Retentierechten: Niet van toepassing. Overleg met de financieringsinstellingen met betrekking tot de vraag welke onderdelen van de voorraden rechtstreeks gefinancierd zijn door RCI en dus vallen onder het pandrecht van RCI en welke (niet gefinancierd zijnd door RCI) vallen onder de pandrechten van respectievelijk Fortis/ING. De curator voert veelvuldig overleg. Vastgesteld moet nog worden hoe de exacte verhoudingen tussen de verschillende gerechtigden liggen. Met name RCI reageert traag hetgeen een vlotte afwikkeling niet

9 ten goede komt. De curator zet zijn pogingen om tot een snelle afwikkeling te komen onverminderd voort. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten Niet aan de orde Doorstart 6.3 Beschrijving: Direct na zijn aantreden heeft de curator besprekingen gevoerd met diverse overnamekandidaten. Uiteindelijk zijn deze overnamebesprekingen op niets uitgelopen omdat de doorstartmogelijkheden op locatie niet aanwezig waren. Bij één kandidaat bleek dat geen overeenstemming bereikt kon worden met Renault Nederland terwijl in een ander geval geen overeenstemming bereikt kon worden met Nissan Nederland. De overgebleven overnamekandidaat voor Finesse heeft uiteindelijk een bieding gedaan waarop naar het oordeel van de curator overeenstemming haalbaar leek maar de finale onderhandelingen zijn uiteindelijk afgebroken omdat de betreffende overnamekandidaat geen financiering kreeg van de huisbankier. Na enkele weken heeft de curator definitief moeten oordelen dat een doorstart op locatie er voor beide bedrijven niet in zat. 6.5 Opbrengst: Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Het voeren van diverse besprekingen met overnamekandidaten, het actief benaderen van mogelijke overnamekandidaten, contacten met importeurs, banken etc. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: 7.2 Depot jaarrekeningen: De vennootschappen hebben voldaan aan hun publicatieverplichtingen.

10 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: 7.4 Stortingsverpl. aandelen: 7.5 Onbehoorlijk bestuur: 7.6 Paulianeus handelen: Gericht op de hierboven vermelde items. 8. Crediteuren 8.0 Algemeen Bij het aanvragen van het faillissement hebben de aandeelhouders de schuldenlast van Finesse B.V. gewaardeerd op ruim 6,4 miljoen en bij Otomoto op bijna 2 miljoen. Het hieronder staande overzicht betreft slechts de voorlopig ingediende vorderingen waarbij de posities van banken nog niet zijn meegenomen nu daarop crediteringen moeten plaatsvinden ten gevolge van de bedongen zekerheden en de financiële verwerking daarvan. De curator hoopt bij een volgend verslag een meer gedetailleerd overzicht van de crediteurenposities in beeld te brengen. 8.1 Boedelvorderingen: Finesse B.V. Otomoto B.V. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Finesse B.V. 708,-- Otomoto B.V. 8.3 Pref. vord. van het UWV: Finesse B.V. Otomoto B.V. 8.4 Andere pref. crediteuren: Finesse B.V. Otomoto B.V. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Finesse B.V ,73

11 Otomoto B.V , Verwachte wijze van afwikkeling: Hierover valt in dit stadium nog niets te melden. De curator heeft alle crediteuren aangeschreven. Inmiddels worden de vorderingen ingediend. Voor zover crediteuren aanspraak maken op bijzondere voorrechten wordt hierop gerechercheerd. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: Hierover valt in dit stadium nog niets te zeggen. 9.2 Plan van aanpak: Zie Indiening volgend verslag: 1 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 9 april 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : LFP Financiële Adviesgroep B.V. ( "de Vennootschap") : F.09/153 Datum uitspraak : 10 maart

Nadere informatie