Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Sectorupdate november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. Sectorupdate november 2008"

Transcriptie

1 Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven Sectorupdate november 2008

2 Voorwoord 3 Samenvatting sectorvisies 4 Macro-economische visie 6 Het ontstaan van de kredietcrisis 10 Inhoudsopgave Industrie 14 Inclusief: De opdrachten komen ons aanwaaien Bouw 18 Inclusief: Innovatie is onze basis voor blijvend succes Groothandel 22 Inclusief: Het is gewoon een kwestie van gunnen Detailhandel food 26 Inclusief: De klant heeft altijd gelijk Detailhandel non-food 30 Inclusief: Stilstaan is achteruitgaan Horeca en recreatie 34 Inclusief: Doen, dat is ons credo Transport 38 Inclusief: Taxibranche vrij ongevoelig voor conjuncturele schommelingen Dienstverlening 42 Inclusief: Volwassen branche maakt inspirerende keuzes Gezondheidszorg 46 Inclusief: Met innovaties maken we de zorg interessanter Column Berry Reijnen 50 Colofon en bronnenlijst 51

3 RABOBANK CIJFERS & TRENDS SECTORUPDATE NOVEMBER Voorwoord U hoeft in deze tijd de krant maar open te slaan of de economische turbulentie vliegt u om te oren: kredietcrisis, conjuncturele neergang en dalend consumentenvertrouwen. De wereldwijde economische vertraging, mede als gevolg van de financiële crisis, gaat niet aan ons voorbij. In het tweede kwartaal van 2008 is onze economische groei bijna tot stilstand gekomen. Verschillende factoren zijn hier debet aan: matige exportgroei, dalend consumentenvertrouwen met lagere consump tieve bestedingen tot gevolg en terugvallende investeringen. De relatief snel oplopende arbeidskosten en de dure euro hebben geresulteerd in een verslechtering van de prijsconcurrentie van de Nederlandse uitvoer. Nieuws veroudert snel. Dat is nooit anders geweest. Maar het tempo waarin dat in het huidige tijdsgewricht gebeurt, is niet van alle tijden. Juist omdat de economische ontwikkelingen nu zo rap gaan, hebben we besloten deze keer geen papieren versie van de Rabobank Cijfers & Trends Sectorupdate te maken. Op het moment dat de kopij bij de drukker ligt, is zij immers al gedateerd. Om dezelfde reden hebben we in deze uitgave de cijfermatige sectorprognoses achterwege gelaten. Domweg omdat het te vroeg is om deze voorspellingen te doen. Desondanks vindt u in onze nieuwe uitgave uitgebreide visies op de bewegingen in onze economie en ons bedrijfsleven. Die willen we u niet onthouden. Hoe denkt het bedrijfsleven te gaan anticiperen op de huidige economische ontwikkelingen? We vroegen het de ondernemers zelf. In negen interviews vertellen zij over hun visie en strategie voor de aan komende periode. Uiteraard waren zij ook bereid om tips te geven aan hun branchegenoten. Wellicht zoekt u zelf nog naar een manier om in deze tijd van conjuncturele omslag een aangepaste strategie te formuleren. Schroom dan niet om gebruik te maken van onze kennis. Laat u inspireren door deze uitgave. En weet dat uw Rabobank op elk moment met u wil sparren hoe u kunt omgaan met de turbulentie op uw markt. Want dat zijn we aan onze stand verplicht. En bovendien doen we het graag. Want kredietcrisis of niet, de kern van ons coöperatieve bestaan: u als klant staat bovenaan. Veel leesplezier. Joop Wijn Directeur MKB Rabobank Nederland

4 Visie op negen sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven Slechtere omstandigheden tarten ondernemers Het Nederlandse bedrijfsleven ervaart momenteel de gevolgen van de ongunstige economische ontwikkelingen. Naast de effecten van de kredietcrisis en een conjuncturele neergang heeft het te maken met sterk fluctuerende grondstoffen- en energieprijzen en stijgende loonkosten. Behoorlijke uitdagingen, die iedere sector op zijn eigen wijze zal moeten aangaan. Vanaf pagina 14 kunt u lezen welke impact de genoemde ontwikkelingen hebben op de sectoren. Een samenvatting van deze sectorvisies treft u hiernaast aan. De effecten van de kredietcrisis raken ook onze reële economie. In de ons omringende landen wordt dit inmiddels pijnlijk zichtbaar. De vooruitzichten voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn eveneens verslechterd. Gelet op de grote turbulentie in de markt kan een prognose van vandaag morgen al weer veranderd zijn. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen u op hoofdlijnen te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen in de negen sectoren. In onze internetversie van Rabobank Cijfers & Trends zullen wij u blijven voorzien van de meest actuele informatie. Zie: Industrie: efficiency en onderscheidend vermogen cruciaal Na twee prima jaren voor de Nederlandse industrie zal de omzetgroei afnemen. Het oordeel van ondernemers over hun orderpositie en verwachte productie is behoorlijk verslechterd. Al verschilt het beeld per branche. Dit jaar zal de omzetgroei lager uitkomen dan in Voor 2009 verwachten we een geringe omzetgroei. Naar verwachting zullen producenten de staalprijzen in 2009 op niveau houden. Een extra factor zijn de stijgende loonkosten. Naast kostenbeheersing en productiviteit is investeren in onderscheidend vermogen essentieel. Bouw: afkoeling bedrijvigheid in 2009 en 2010 In 2008 is de bedrijvigheid in de bouw nog steeds hoog. Maar de komende jaren beweegt de sector zich naar een rustiger en qua capaciteit beter beheersbaar niveau van bedrijvigheid. De nieuwbouwproductie daalt van woningen dit jaar naar circa woningen in In de utiliteitsbouw is in 2008 nog sprake van een naijleffect, maar in 2009 zal de productie sterk afvlakken. De grond-, water- en wegenbouw heeft op korte termijn geen substantiële impulsen van grote infrastructurele of megaprojecten te verwachten. Op middellange termijn winnen de projecten Ruimte voor de Rivier en Mainport Rotterdam aan belang. Groothandel: pas op de plaats De groothandel heeft fors te lijden onder de ongunstige internationale economische ontwikkelingen. Dit jaar zal de omzetgroei flink dalen. In 2009 vlakt de groei nog verder af. De afgevlakte groei wordt gedragen door de verkoop van meer aantallen bij een ongeveer gelijkblijvende prijs per stuk. De groeidip zal door elke groothandel anders worden beleefd, afhankelijk van de keten waarin het bedrijf opereert. Nu even een pas op de plaats maken is voor veel groothandelsbedrijven nuttig. Er is tijd om kritisch naar de bedrijfsopzet te kijken en de organisatie eventueel aan te passen of een andere strategische koers te gaan varen. Detailhandel food noteert omzetgroei met afvlakkende resultaten De sterk gestegen voedselprijzen hebben afvlakkende resultaten tot gevolg, want deze prijsstijgingen zijn slechts voor een gedeelte doorberekend aan de consument. Naar verwachting zal de detailhandel food in 2008 nog een omzetgroei neerzetten. Daarbij nemen wel de stijgende prijzen het grootste deel voor hun rekening. Voor 2009 wordt een minimale volume-stijging verwacht. Supermarkten blijven beter presteren dan speciaalzaken. Om een goed resultaat te be - houden, wordt onderscheidend vermogen steeds belangrijker. Om dit te creëren, moeten ondernemers rekening houden met de vier belangrijkste groeitrends in de sector: gemak, gezondheid, genieten en verantwoorde voeding.

5 RABOBANK CIJFERS & TRENDS SECTORUPDATE NOVEMBER Detailhandel non-food heeft last van terughoudende consument Het consumentenvertrouwen is laag, de koopbereidheid is ingezakt en de bestedingen aan voornamelijk duurzame goederen nemen steeds meer af. Dit resulteert voor 2008 in amper omzetgroei. Voor 2009 verwachten we dat de consument de hand nog sterker op de knip zal houden. Zowel volume als prijs staan onder druk en zullen naar verwachting resulteren in negatieve omzetmutaties. Daarnaast moet de sector alert zijn op overbewinkeling wat extra (verdringings-) concurrentie tot gevolg kan hebben. Voor de detaillist wordt een website naast de fysieke winkel steeds meer een vereiste. Horeca en recreatie: het topjaar voorbij De stemming in de sector horeca en recreatie is minder positief dan vorig jaar. Weliswaar is in de eerste helft van het jaar nog een omzet plus geboekt, maar deze werd geheel bepaald door de stijgende prijzen. De verkoopvolumes dalen onder invloed van de zwakkere conjunctuur. Bovendien heeft vooral de drankverstrekkende horeca te maken met de gevolgen van het op 1 juli ingevoerde rookverbod. Vooral de kleinere bedrijven in de drankverstrekkende horeca rapporteren flinke omzetverliezen die ze hieraan wijten. Hoewel de indruk kan ontstaan dat het nu in de gehele sector slecht gaat, is dit zeker niet het geval. Zo boeken de hotel- en recreatiebedrijven vergelijkbare of zelfs hogere omzetten dan in Voor 2009 heeft de sector de uitdaging om het huidige omzetniveau vast te houden. Transportsector levert paar procent omzetgroei in Het wegtransport maakt pas op de plaats, maar behoudt zijn sterke positie binnen de vervoersmodaliteiten. Ook in de binnenvaart wordt het optimisme getemperd, maar op de middellange termijn speelt het steeds meer dichtslibbende wegennet de schippers in de kaart. De taxibranche blijft het zwaar houden, net als voorgaande jaren. Voor de totale sector verwachten we in 2008 een lichte omzetstijging. Voor 2009 zal de omzetstijging minimaal zijn. Dienstverlening divers van aard en resultaat Persoonlijke dienstverleners zijn sterk afhankelijk van consumentenontwikkelingen. Deze deelsector zal naar verwachting een beperkte omzetgroei laten zien in 2008 en Zakelijke dienstverleners zijn sterk verweven met de andere sectoren in het bedrijfsleven. Vooral de stijgende loonkosten zullen de prijzen opdrijven. Ontwikkelingen rondom het gebruik van internet, meer professioneel ondernemerschap en het belang van een eigen strategie domineren de sector. Gezondheidszorg wordt steeds duurder Op de budgetgedreven zorgsector hebben het overheidsbeleid en de arbeidsproductiviteit het meeste invloed. Op basis van een scenariostudie van het CPB, waarbij nog werd uitgegaan van een behoedzame economische groei van 1,75% en bij ongewijzigd beleid, heeft het CPB berekend dat de nominale zorguitgaven tussen 2008 en 2011 met gemiddeld 5,5% per jaar stijgen. Hiervan wordt 2,8% bepaald door volumegroei en de overige 2,7% door stijgende prijzen. Zorg wordt steeds duurder. Het is namelijk een arbeidsintensieve sector, terwijl de arbeidsproductiviteit structureel achterblijft en de lonen wel conform de algemene loonontwikkeling stijgen. Innovaties zijn dan ook hard nodig om de arbeidsproductiviteit in de sector te verhogen.

6 Macro-economische visie Financiële crisis houdt aan Na ruim een jaar is het einde van de kredietcrisis nog niet in zicht. Sterker nog, het sentiment op de financiële markten is alleen maar volatieler geworden en erg onzeker als gevolg van de aanhoudende verliezen bij financiële instellingen en verslechterende economische vooruitzichten. In de afgelopen maanden hebben de Amerikaanse autoriteiten enkele keren fors ingegrepen om ernstige problemen bij systeemrelevante instellingen, zoals Bear Stearns, Freddie Mac en Fannie Mae, te bedwingen. De problemen manifesteren zich de laatste weken ook steeds nadrukkelijker bij de Europese financiële instellingen. Steeds meer overheden moeten banken helpen overeind te blijven door kapitaalinjecties en nationalisaties. De verzwakte positie van het bankwezen in het eurogebied is zichtbaar in de aandelenkoersen van financiële instellingen die sinds het uitbreken van de crisis met ruim 40% zijn gedaald. De overheidsacties hebben nog geen rust op de financiële markten gebracht. Beurzen staan wereldwijd onder druk en het zijn ook niet-financiële ondernemingen die hun beurswaarde fors zien dalen. Figuur 1: Nieuwe ronde beursonrust S&P 500 (l) AEX (r) Bron: Rabobank Mondiale economie hard geraakt Het is inmiddels duidelijk dat de financiële crisis doorwerkt naar de reële economie. Dit geldt vooral voor de Amerikaanse economie, waar de grote voorraad onverkochte huizen op een verdere daling van de huizenprijzen duidt. De dalende werkgelegenheid, lagere gezinsinkomens en vermogensverliezen maken de vooruitzichten voor de Amerikaanse consument somber. Ook de rest van de wereld blijkt heel wat minder immuun voor het onheil uit de financiële wereld dan sommigen veronderstelden. Voor Europa ziet de komende periode er allerminst positief uit, een nulgroei voor het eurogebied valt niet uit te sluiten. De economische activiteit kromp al in het tweede kwartaal, vertrouwensindicatoren zijn in een vrije val beland en de sombere arbeidsmarktvooruitzichten belemmeren enig consumptieherstel. In Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is bovendien sprake van een forse correctie op de huizenmarkt. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa hebben de banken de voorwaarden voor kredietverlening aangescherpt, waardoor het duurder wordt om te consumeren en te investeren. Nederlandse economie meegezogen in mondiale ontwikkelingen Nederland ontkomt als kleine open economie niet aan de teruggang in de groei van de ons omringende landen. In het tweede kwartaal viel de groei bijna stil. De (weder-)uitvoer daalde als gevolg van

7 RABOBANK CIJFERS & TRENDS SECTORUPDATE NOVEMBER de afzwakkende invoervraag van de belangrijkste Nederlandse handelspartners, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en het eurogebied. Nederland levert veel input aan de Duitse industrie, waarvan de groei de afgelopen maanden behoorlijk inzakte. Het aantal nieuw ontvangen orders uit het buitenland is in de laatste maanden gedaald en over de verwachte bedrijvigheid zijn de producenten aanzienlijk negatiever dan enige tijd geleden. Dit duidt op een verdere vertraging van de Nederlandse exportgroei, wat een groot effect zal hebben op de economische groei in ons land. Als gevolg van het verslechterde internationale economische klimaat verwachten wij dat de economie volgend jaar niet groeit of zelfs licht krimpt. Een krimp van de economische activiteit is in Nederland sinds begin jaren tachtig niet meer voorgekomen. Vertrouwen krijgt forse klappen De recente conjunctuuromslag valt samen met het instorten van het consumentenvertrouwen. Aanhoudend slecht nieuws over de financiële crisis, inzakkende aandelenkoersen en ongunstige economische vooruitzichten hebben ervoor gezorgd dat de stemming onder consumenten in één jaar tijd fors verslechterde. Na een korte opleving in augustus en september is het consumentenvertrouwen in oktober weer gedaald. De consumenten zijn behoorlijk somber gestemd over het economische klimaat en vinden het een veel minder gunstige tijd voor het doen van grote aankopen. Het consumentenvertrouwen volgt de consumptie met een vertraging van een half tot één jaar. De consumptiegroei viel in augustus met 1,9% iets lager uit dan in de eerste maanden van dit jaar (2,2%). De onderliggende afzwakking van de consumptiegroei is nog sterker dan de cijfers suggereren. Flink hogere energierekeningen en de nieuwe eigen bijdrage in de zorg, de uitgaven die slechts beperkt door de consument te beïnvloeden zijn, vormen de belangrijkste verklaring voor de consumptiegroei in de eerste helft van dit jaar. De bestedingen aan duurzame consumptiegoederen namen dan ook minder snel toe, met een stijging van bijna 2% in de eerste acht maanden van dit jaar tegenover een stijging van 4,8% vorig jaar. Hoewel de duurzame consumptie duidelijk aan het vertragen is, is een stijging van 2% meer dan men op basis van het consumentenvertrouwen zou verwachten. De neergaande conjunctuur is zichtbaar in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven. In alle sectoren, behalve de delfstoffenwinning, lag de productiegroei in de eerste helft van dit jaar lager dan gemiddeld in De groeivertraging is het sterkst in de detailhandel en commerciële dienstverlening, zoals de uitzendbranche. Door het ingestorte vertrouwen stagneerde de omzetgroei in de detailhandel. In de afgelopen acht maanden is 2,9% meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar, wat grotendeels te danken is aan de gestegen prijzen. De non-foodbranche realiseerde in dezelfde periode nauwelijks omzetgroei; de omzet van de modedetailhandel kromp zelfs licht met 0,1%. Producenten bleven nog een lange tijd optimistisch, maar de stemming is in oktober voor de tweede maand op rij fors verslechterd. Het vertrouwen maakte de grootste daling in een maand tijd sinds Figuur 2: Economische groei vertraagt in Nederland Figuur 3: Consument houdt de hand op de knip Figuur 4: Omzet detailhandel daalt % 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 % volume ontwikkeling, 12-maands gemiddelde kwartaal-op-kwartaal mutatie (seizoensgecorrigeerd, l) jaar-op-jaar mutatie (r) Bron: CBS consumentenvertrouwen (seizoensgecorrigeerd, l) koopbereidheid (seizoensgecorrigeerd, l) binnenlandse consumptie (jaar-op-jaar groei, 12 mnd gemiddeld, r) Bron: CBS/Rabobank Groei particuliere consumptie Groei detailhandelsomzet Bron: CBS/Rabobank

8 Figuur 5: Producenten somber over verwachte bedrijvigheid oordeel orderontvangst (3 mndn vooruitgeschoven, l) verwachte bedrijvigheid (l) industriële productie (jaar-op-jaar groei, r) Bron: CBS/Rabobank Figuur 6: Kredietverlening als rem voor economie? % Nederland kredietverlening, j-o-j groei huishoudens niet-financiële bedrijven Bron: Rabobank Het vertrouwen ligt in oktober op het laagste niveau in vijf jaar. De ondernemers zijn vooral somber gestemd over de verwachte bedrijvigheid, maar ook het oordeel over de orderpositie en de voorraden verslechterde. In de komende drie maanden verwachten de ondernemers een lagere afzet op de buitenlandse markten. Door het afgenomen vertrouwen in combinatie met een teruglopende bezettingsgraad, afnemende bedrijfswinsten en vertraging van de economische groei zijn de vooruitzichten voor de investeringsontwikkelingen ook minder gunstig. Volgend jaar valt zelfs een krimp van de investeringen niet uit te sluiten. Dit jaar wordt de dalende investeringsgroei meer dan gecompenseerd door de investeringen die minder sterk samenhangen met de conjuncturele ontwikkelingen, zoals uitgaven aan energieprojecten en vliegtuigen. Het is te verwachten dat het consumenten- en producentenvertrouwen de komende tijd nog verder zullen verslechteren. Dit is slecht nieuws voor de economie, want zonder vertrouwen zullen bedrijven niet bereid zijn te investeren, terwijl consumenten hun grote aankopen zullen uitstellen. Een recessie komt dan ook voor Nederland sneller dichterbij. De kredietcrisis beïnvloedt de reële economie vooralsnog vooral indirect via het handelskanaal en via een dalend vertrouwen, maar nog niet direct via de kredietverlening. Ondanks de groeivertraging en de financiële crisis bleef de bedrijfskredietverlening groeien in de afgelopen maanden. Dit komt door de sterke toename van de bedrijfsinvesteringen in de eerste helft van dit jaar. Wel is de groei van de leningen met een lange looptijd teruggelopen omdat banken hun voorwaarden voor deze leningen hebben aangescherpt. De dalende trend in de kredietverstrekking aan huishoudens is al begin 2006 ingezet en de huidige crisis lijkt deze daling nauwelijks te hebben versneld. Maar ook lichtpunten in donkere dagen Het is duidelijk dat de Nederlandse economie in conjunctureel zwaar weer is terechtgekomen. Maar structureel staat de economie op dit moment er nog relatief beter voor dan tijdens de eerdere economische neergang. Hoewel sommige bedrijven het moeilijk zullen krijgen in de komende tijd is de positie van het niet-financiële bedrijfsleven over het algemeen versterkt door de herstructurering van balansen in de afgelopen jaren. De omslag in de conjunctuur is nog nauwelijks te zien op de arbeidsmarkt. In de periode juli-september 2008 waren gemiddeld personen werkloos, oftewel 3,7% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,3%. De dynamiek op de arbeidsmarkt is wel merkbaar aan het afnemen. In het afgelopen half jaar nam de werk - loosheid met gemiddeld personen per maand af. Dit is minder

9 RABOBANK CIJFERS & TRENDS SECTORUPDATE NOVEMBER snel dan de afname in 2007, toen de werkloosheid nog met gemiddeld per maand daalde. De arbeidsmarktontwikkelingen reageren echter altijd met vertraging op de economische groei, waardoor in 2009 naar verwachting een lichte omslag zal optreden. Als gevolg van de dalende productie neemt de werkgelegenheid komend jaar minder snel toe dan het arbeidsaanbod, waardoor de werkloosheid voor het eerst sinds drie jaar weer licht zal oplopen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar een abrupte omslag op de huizenmarkt heeft plaatsgevonden, is de Nederlandse hypotheek- en huizenmarkt in de afgelopen jaren gestaag afgekoeld. Bovendien zijn de huizenprijzen in de eerste jaren van dit decennium in Nederland niet sterk gestegen. Daarnaast is in Nederland sprake van een kwalitatieve, kwantitatieve en locatiegebonden mismatch tussen vraag en aanbod op de huizenmarkt, zijn de hypotheken degelijk gefinancierd volgens de gedragscode en komt speculatief aankopen van huizen nauwelijks voor. Gezien deze ontwikkelingen liggen flink dalende huizenprijzen in Nederland op korte termijn niet voor de hand. Wel staat het sentiment van huizenkopers momenteel onder druk. Aangezien het sentiment bepaalt of woningzoekers uiteindelijk ook kopen, stijgen de huizenprijzen momenteel minder snel en staan woningen langer te koop dan voorheen. In bepaalde regio s zouden de huizenprijzen ook kunnen dalen. Voor de langere termijn blijft het perspectief echter positief. Figuur 7: Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan % % werkloosheid (% beroepsbevolking, seizoensgecorrigeerd, l) werkgelegenheid (mutatie t.o.v. voorgaand jaar, r) arbeidsaanbod (mutatie t.o.v. voorgaand jaar, r) Bron: CBS/Rabobank Figuur 8: Nederlandse en Amerikaanse huizenmarkt vergeleken Nederland Verenigde Staten Bron: Rabobank

10 Het ontstaan van de kredietcrisis De uit de Verenigde Staten overgewaaide kredietcrisis komt elke dag wel in het nieuws. Het is dan ook een gespreksonderwerp dat de gemoederen in beweging brengt. Menigeen vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat heeft ervoor gezorgd dat deze crisis de hele financiële wereld lijkt te treffen? Wat zijn de gevolgen? In hoeverre wordt de reële economie getroffen? Wanneer komt er een einde aan de negatieve berichtenstroom? Wat kunnen wij ervan leren? In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste vragen. Aanleiding De subprime kredietcrisis ontstond halverwege 2007 in de VS en duurt nu dus al meer dan een jaar. De toevoeging subprime duidt op de oorzaak van de kredietcrisis: problemen op de huizenmarkt en de hypotheekmarkt in de VS en dan met name in het subprime segment daarvan. Voor de oorzaak van deze problemen moeten we enkele jaren terug. In 2001 verlaagde de centrale bank in de VS, de FED, de beleidsrente zeer sterk, van 6½% aan het begin van het jaar tot 1¾% aan het eind van het jaar. Doel was de Amerikaanse economie te ondersteunen, want er werd gevreesd voor een recessie in de VS na het uiteenspatten van de internetzeepbel. Door deze lage rente waren ook de rentetarieven van de Amerikaanse banken heel laag. Sparen loonde voor de consument niet en het lenen van geld was zeer goedkoop. De Amerikaanse consument werd zodoende gestimuleerd om grote uitgaven te doen met het goedkoop geleend geld. Dit was natuurlijk een geweldige stimulans voor de Amerikaanse economie. Geld was jarenlang goedkoop en banken zochten manieren om de kredietverlening uit te breiden. Het geld moest als het ware op zoek naar rendement (search for yield). Om het uitlenen van grote sommen geld te bevorderen, werden de kredieteisen versoepeld. De huizenmarkt maakte een geweldige ontwikkeling door, mede dankzij de lage rente. In 2004 begon de rente te stijgen naar een normaal niveau. Daardoor werd het voor de Amerikanen weer duurder om een huis te kopen. Om de woningen toch betaalbaar te houden en vooral ook om de verkoop van hypotheken veilig te stellen, bedachten de banken steeds weer nieuwe producten en werden de acceptatie-eisen ver- soepeld. Vooral in het zogeheten subprime segment. Ook mensen zonder vast inkomen, bijvoorbeeld ZZP ers of ondernemers met een klein bedrijf, konden gemakkelijker een hypotheek krijgen. De banken meenden dat het kredietrisico wel mee zou vallen, zeker gelet op de nog altijd stijgende huizenprijzen. Zij werden steeds creatiever in hun hypotheekverstrekking. Door deze handelwijze steeg het aantal hypotheken fors. In vijf jaar tijd steeg het aandeel van de risicovolle subprime hypotheken van 10% naar 25% van de totale hypotheekmarkt. Speculatie Daarnaast hadden veel mensen een tweede woning gekocht. Als vakantiehuis, maar vooral als belegging. Zij speculeerden op een verdere stijging van de huizenprijzen. Dit speculeren is gemakkelijk: ook rente op tweede woningen is in Amerika fiscaal aftrekbaar en het land kent geen overdrachtsbelasting. Speculatie zorgt voor extra druk op de huizenprijzen, zowel opwaarts als neerwaarts. Gedwongen verkopen In de loop van 2006 kwamen de huizenprijzen onder druk te staan, door toenemende betalingsproblemen. Om het uitgeleende geld terug te krijgen, waren de banken vaak gedwongen de huizen in beslag te nemen en te verkopen. Omdat alle banken dat deden, werd de woningmarkt overspoeld met gedwongen (executoriale) verkopen. Het aanbod groeide, terwijl de vraag naar huizen gelijk bleef of zelfs afnam. Hierdoor daalden de woningprijzen drastisch. Deze ontwikkelingen op de woningmarkt troffen ook mensen met een normale hypotheek. Omdat hun woning opeens minder waard was, soms zelfs minder dan hun hypotheek, werden ook deze leningen opeens risicovol voor banken.

11 RABOBANK CIJFERS & TRENDS SECTORUPDATE NOVEMBER Figuur 9 geeft de ontwikkeling van de betalingsachterstand weer. Deze achterstand is inmiddels opgelopen tot circa 18%. Dat is bijna 1 op de 5! Figuur 10 laat de ontwikkelingen zien van het aanbodoverschot van woningen op de Amerikaanse markt. Securitisatie Hoe konden de problemen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt uitgroeien tot een mondiale financiële crisis? Securitisatie speelt een belangrijke rol als katalysator in de kredietcrisis. Securitisatie is het bundelen, herverpakken en doorverkopen van pakketten van leningen. In figuur 11 is schematisch weergegeven hoe securitisatie werkt. De bank verplaatst een pakket met hypotheekleningen in een speciaal vehikel en ontvangt daarvoor geld. Het speciale vehikel financiert zich door effecten (securities) uit te geven die worden gedekt door hypotheken. In het Engels zijn dat kortweg mortgage backed securities of MBS. Veelal is de strategie om die middelen kort aan te trekken, in de commercial paper of CP markt. Omdat het wordt gedekt door activa (assets), wordt dergelijk schuldpapier ook wel asset backed commercial paper of ABCP genoemd. Vanwege de korte looptijd moet het speciale vehikel regelmatig terug naar die ABCP markt om haar langlopende investeringen in hypotheekpakketten te herfinancieren. Daar loopt het dus een herfinancierings- Figuur 9 Betalingsachterstand subprime hypotheken van huishoudens (in %) Figuur 10 Aanbodoverschot woningen op de Amerikaanse markt sinds 2000 Figuur 11 Schematische weergave securitisatie Amerikaanse huizenkoper Sponsor Kredietlijn Belegger Geld Geld ABCP Bron: Bloomberg Bron: Reuters EcoWin Bank Geld Gesecuritiseerde leningen Speciaal vehikel Bron: Rabobank

12 beperkt succes. Het geld werd gretig geabsorbeerd, maar de doorstroming bleef beperkt vanwege het gebrek aan vertrouwen binnen de sector. Het dalend aanbod en het wantrouwen zorgen ervoor dat de geldmarkttarieven fors zijn opgelopen en flinke schommelingen laten zien. In figuur 12 is dat duidelijk af te lezen. risico dat direct samenhangt met het feit dat het vehikel een stuk looptijdenrisico van de bank heeft overgenomen. Om dit risico voor een deel te ondervangen, heeft zo n speciaal vehikel vaak weer een bank als impliciete of expliciete sponsor, waar het naartoe kan gaan als de markt het weigert te herfinancieren. Via securitisatie kan een bank een pakket hypotheekleningen met bijkomende risico s en kapitaalbeslag van de balans wegwerken en zo haar kapitaalbeslag verminderen. Hierdoor kan zij met haar beschikbare kapitaal weer extra kredieten verstrekken. 1 De kredietverstrekking door securitisatie kon grotendeels plaatsvinden buiten het zicht van toezichthouders. Hierdoor kon het ook gebeuren dat de risicovollere subprime hypotheken in groten getale werden gesecuritiseerd en zich door het hele financiële systeem konden ver - 1 Voor Europese banken bestaat deze mogelijkheid inmiddels niet meer; zij moeten de kapitaaldekkingseisen vanaf 1/1/2008 ook toepassen voor risico s die buiten haar balans blijven. De ABCP markt die midden 2007 implodeerde, zal om deze reden dan ook niet meer volledig herstellen, omdat een deel van haar bestaansreden is weggenomen spreiden. Dit werd nog versterkt door het orginate-to-distribute model, waarbinnen verstrekte hypotheekleningen direct in een speciaal vehikel verdwenen, zonder ooit op een bankbalans te hebben gestaan. Door de securitisatie werden risico s, ook die van de risicovollere subprime hypotheken, mondiaal en over diverse partijen verspreid. Op zichzelf is dat geen probleem. Wel is hierdoor minder duidelijk wie welke risico s loopt, ook omdat veelal sprake is van complexe structuren. Dit is meteen een van de belangrijke oorzaken van de on - zekerheid en argwaan die nu bestaat tussen partijen in het financiële systeem. Interbancaire geldmarkt De onzekerheid over de waardering van op subprime hypotheekleningen gebaseerde gestructureerde kredietproducten resulteerde in een groeiend wantrouwen binnen de financiële sector. De geldmarkt is nagenoeg tot stilstand gekomen omdat geen bank meer bereid is geld uit te lenen aan andere banken uit angst om besmet onderpand te verkrijgen. Bijna alle centrale banken hebben de geldmarkt op verschillende momenten grote bedragen aan liquiditeitssteun verschaft, met Miljardenverliezen Door de problemen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt is de waarde van met hypotheken gedekt schuldpapier - zogenaamde mortgage backed securities (MBS) en afgeleide producten zoals collateralized debt obligations (CDOs) - flink onder druk komen te staan. Banken leden door de enorme afwaarderingen op hun beleggingsen leningenportefeuilles wereldwijd verliezen van in totaal meer dan $500 miljard. Figuur 12 Ontwikkeling geldmarkt Bron: Rabobank

De subprime kredietcrisis

De subprime kredietcrisis De subprime kredietcrisis April 8 Kennis en Economisch Onderzoek & Financial Markets Research Inhoudsopgave Samenvatting In de buurt van de bodem? Aanleiding Huizen- en hypotheekmarkt VS Financiële markten

Nadere informatie

visie op bouw en vastgoed

visie op bouw en vastgoed visie op bouw en vastgoed sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op bouw en vastgoed 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senior adviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 pag.

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

Ondernemen in sectoren

Ondernemen in sectoren Serie van rapportages A201010 Ondernemen in sectoren 2 De autosector 2010 Inhoudsopgave De autosector 2010 5 De bouwnijverheid 2010 15 De detailhandel 2010 25 De groothandel 2010 35 De horeca 2010 45 De

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

visie op technologie, media en telecom

visie op technologie, media en telecom visie op technologie, media en telecom sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie technologie, media en telecom 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren 0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren visie op media en technologie Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie 3 Visie op media en technologie 1 Geachte relatie, Voor u

Nadere informatie

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013 Jaarbericht Sectoren 2013 Ministerie van Economische Zaken September 2013 Voorwoord Extern versterken, intern verbinden Collegae en relaties, Voor u ligt het nieuwste sectorbericht. In deze studie zijn

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie