Het fiscale belang van de auto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het fiscale belang van de auto"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Het fiscale belang van de auto Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen Jürgen Demeyere onder leiding van Prof. Dr. Johan Albrecht

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Het fiscale belang van de auto Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen Jürgen Demeyere onder leiding van Prof. Dr. Johan Albrecht

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Jürgen Demeyere

5 Woord vooraf Bij deze wil ik enkele personen bedanken die mij in het bijzonder geholpen hebben met het opstellen van deze masterproef. Vooreerst dank aan mijn promotoren Prof. Dr. Johan Albrecht en Elien Vulsteke. Ook mijn ouders en mijn vriendin verdienen mijn dank voor de hulp en steun gedurende de moeilijkere momenten bij het behalen van mijn masterdiploma. I

6 Inhoudsopgave Woord vooraf... I Inhoudstafel... II Gebruikte afkortingen... V Lijst gebruikte tabellen... VI Lijst gebruikte figuren... VII Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Autofiscaliteit in de E.U Autofiscaliteit in België Taksen bij de aankoop van een auto: BTW en BIV Taksen op het bezit van een auto: verplichte belastingen op de verzekeringspremies Taksen op het gebruik van de auto: verkeersbelasting, accijnzen en BTW op brandstoffen Overige fiscale inkomsten Evolutie van de fiscale inkomsten Autofiscaliteit in de overige landen van de E.U Taksen op de aanschaf van een voertuig Taksen op het bezit van een voertuig Taksen op het gebruik van een voertuig Mogelijke verklarende variabelen voor de evolutie van de autofiscaliteit Het aantal afgelegde kilometers Het voertuigenpark De aangroei van het voertuigenpark Het aantal voertuigen per brandstofsoort Het verbruik van fossiele brandstoffen De demografische evolutie Het BBP II

7 1.4 Overzicht van de bestaande literatuur Conclusie Hoofdstuk 2: Toekomstige evolutie autofiscaliteit Beschrijving gebruikte scenario s De verschillende scenario s Geen doorbraak van voertuigen op alternatieve brandstoffen Situatie met een hybride voertuig Situatie met een elektrisch voertuig Kleine doorbraak van voertuigen op alternatieve brandstoffen Situatie met een hybride voertuig Situatie met een elektrisch voertuig Grote doorbraak van voertuigen op alternatieve brandstoffen Situatie met een hybride voertuig Situatie met een elektrisch voertuig Groene belastingen: een evenwaardig alternatief? Hoofdstuk 3: Groene fiscaliteit? Definitie en doelstellingen van groene fiscaliteit Maatregelen in België Groene fiscaliteit op federaal niveau Groene fiscaliteit op Vlaams niveau De roetfilter Aankoop elektrische voertuigen De ecoscore Het rekeningrijden of de kilometerheffing Groene fiscaliteit op Waals niveau Effectiviteit van de groene fiscaliteit Het effect van de premies Een echte hervorming van de autofiscaliteit? Belgische Schatkist versus het milieu III

8 Voorstellen voor de hervorming van de autofiscaliteit Hoe vergroening van de fiscaliteit meten? Empirisch onderzoek van de invloed van taksen en fiscale maatregelen op de aankoop van nieuwe personenwagens Hoofdstuk 4: Case study Californië Air Resources Board (ARB): een korte geschiedenis van het Californisch milieuagentschap Belangrijke initiatieven Voluntary Accelerated Vehicle Retirement (VAVR) Program Carl Moyer Memorial Air Quality Standards Attainment Program Incentive Program for Alternative Fuels and Vehicles Beleidsaanbevelingen voor België Besluit Lijst van geraadpleegde werken... VIII Bijlage 1: Belasting op de inverkeerstelling voertuigen benzine of diesel (van toepassing op personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen)... Bijlage 2: Belasting op de inverkeerstelling voertuigen LPG of andere vloeibare koolwaterstoffen (van toepassing op personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen)... Bijlage 3: Vekeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting (van toepassing op personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen geldig van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010)... Bijlage 4: Motor Vehicle Taxation E.U. Summary: Taxes on Acquistion... Bijlage 5: Motor Vehicle Taxation E.U. Summary: Taxes on Ownership... Bijlage 6: Motor Vehicle Taxation E.U. Summary: Taxes on Motoring... Bijlage 7: Hoogste en laagste ecoscore per Euronorm... IV

9 Gebruikte afkortingen BIV: Belasting op de Inverkeerstelling BTW: Belasting over Toegevoegde Waarde E.U.: Europese Unie EEA: European Environment Agency FEBIAC: Federatie van de Belgische Auto- en Tweewielerindustrie LNG: Liquefied Natural Gas LPG: Liquefied Petroleum Gas OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development PK: paardenkracht V

10 Lijst van de tabellen Tabel 1: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 1 - hybride voertuig Tabel 2: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 1 - elektrisch voertuig Tabel 3: Totale kosten, scenario 1 - elektrisch voertuig Tabel 4: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 2 - hybride voertuig Tabel 5: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 2 - elektrisch voertuig Tabel 6: Totale kosten, scenario 2 - elektrisch voertuig Tabel 7: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 3 - hybride voertuig Tabel 8: Verwachte inkomsten uit brandstoffen, scenario 3 - elektrisch voertuig Tabel 9: Totale kosten, scenario 3 - elektrisch voertuig Tabel 10: Totale inkomsten uit milieugerelateerde belastingen VI

11 Lijst van de gebruikte figuren Figuur 1: Evolutie van de fiscale opbrengst van personenwagens... 6 Figuur 2: Evolutie van de totale- en autofiscaliteit in België... 7 Figuur 3: Evolutie van de totale- en autofiscaliteit in Nederland... 7 Figuur 4: Evolutie van het gemiddeld jaarlijks aantal afgelegde kilometers per auto in België... 9 Figuur 5: Evolutie van het voertuigenpark in België op 31 december van het betreffende jaar Figuur 6: Evolutie van de aangroei van het Belgisch wagenpark Figuur 7: Evolutie van het aantal voertuigen per brandstofsoort in België Figuur 8: Evolutie het brandstofverbruik in België Figuur 9: Evolutie van de Belgische bevolking Figuur 10: Evolutie van het Belgisch BBP Figuur 11: Dynamische forecast van inschrijvingen van nieuwe wagens Figuur 12: Statistische forecast van inschrijvingen van nieuwe wagens Figuur 13: Procentueel aandeel van de milieugerelateerde belastingen in de totale inkomsten van belastingen en sociale bijdragen van België Figuur 14: Procentueel aandeel van de milieugerelateerde belastingen in het BBP van België Figuur 15: Evolutie de inschrijvingen van nieuwe wagens met maximum 115 g CO2/km VII

12 Inleiding Elk jaar in de maand januari is het in Brussels Expo hoogmis voor iedere autoliefhebber: de European Motor Show Brussels. Dit jaar stond deze show in het teken van zuinigheid en milieuvriendelijkheid. Dit bewijst dat het thema van milieuvriendelijkheid aan belangrijkheid wint. In deze masterproef wordt het fiscale belang van de auto behandeld. Wie denkt dat dit weinig of niets gemeen heeft met milieubewustzijn kan zich wel eens vergissen. Na enkele jaren van hoge olieprijzen en enkele rapporten die aangeven dat de olievoorraad op aarde aan een versnellend tempo uitgeput raakt, begint men steeds meer en meer te zoeken naar de opvolger van de klassieke diesel- en benzineauto. Twee alternatieven die in het oog springen zijn de hybride en elektrische auto. In dit proefschrift wordt het fiscale belang voor de overheid van een eventuele overstap naar deze alternatieve voertuigen onderzocht. In hoofdstuk 1 overlopen we kort de verschillende manieren waarop de overheid het bezit en gebruik van een auto fiscaal belast. Hierna maken we een bondige evaluatie van de evolutie van deze inkomstenpost. Tevens nemen we een korte kijk over de landsgrenzen heen om te zien hoe de auto in de overige landen van de Europese Unie wordt belast. We sluiten dit deel af met enkele mogelijke verklarende variabelen voor deze evolutie onder de loep te nemen en presenteren een kort overzicht van de bestaande literatuur. Hoofdstuk 2 behandelt de toekomst inzake het fiscale belang van de auto. Wat is het effect van een massale overschakeling naar hybride en / of elektrische voertuigen op de overheidsfinanciën? Hoeveel accijnzen en BTW zal men verliezen door het dalende gebruik van fossiele brandstoffen? Om dit enigszins gestructureerd aan te pakken werken we met 3 verschillende scenario s afhankelijk van het succes van de hybride auto en de elektrische auto. Ook de beperkingen van de drie scenario s worden niet vergeten. Het derde hoofdstuk heeft als doel de veelgebruikte term groene fiscaliteit wat nader toe te lichten. Wat houdt deze term precies in? Wat is de doelstelling van groene fiscaliteit? En hoe past men dit toe in België? Heeft de groene fiscaliteit in België succes of niet? We proberen op deze vragen korte en duidelijke antwoorden te geven. We eindigen met enkele voorstellen inzake hervormingen om te komen tot een algemene groene fiscaliteit. We beperken ons niet tot enkel België. Ook maatregelen genomen in andere landen van de 1

13 Europese Unie krijgen onze aandacht. We zoeken ook voorbeelden buiten de Europese Unie en bespreken in hoofdstuk 4 een case uit de Verenigde Staten. In hoofdstuk 4 belichten we de toestand in Californië, een staat in de Verenigde Staten die men vaak de koploper noemt inzake groene fiscaliteit. Daar is men al sinds de jaren 60 bezig om de (lucht)vervuiling en de energieverspilling terug te dringen. Vooral de laatste jaren zijn hun resultaten sterk bemoedigend. We schetsen kort de geschiedenis van hun beleid en de belangrijkste initiatieven die nauw aansluiten bij het onderwerp van deze masterproef. We besluiten met een aantal beleidsaanbevelingen die men in België en / of Vlaanderen zou kunnen gebruiken bij de eventuele hervorming van de (auto)fiscaliteit. Deze verhandeling eindigt met het aanhalen van de beperkingen van dit onderzoek gevolgd door mijn persoonlijke visie op dit onderwerp. Tot slot formuleren we een besluit gebaseerd op dit onderzoek. 2

14 Hoofdstuk 1: Autofiscaliteit in de E.U. 1.1 Autofiscaliteit in België In 2009 werden er bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voertuigen ingeschreven 1, waarvan nieuwe voertuigen. Een belangrijk cijfer als men weet dat elke auto in België een welgekomen bron van fiscale inkomsten is voor de overheid. De vraag is natuurlijk hoe de overheid deze voertuigen belast. In dit deel verduidelijken we de verschillende manieren waarop het bezit en het gebruik van een auto in België fiscaal belast worden, gaande van de belasting op de inverkeerstelling tot taksen en accijnzen op brandstoffen. Het Belgische belastingsysteem op auto s bestaat in feite uit drie grote peilers en een klasse overige inkomsten die hieronder uitgelegd worden. Tot vooralsnog is de inning van fiscale inkomsten uit auto s een federale materie Taksen bij de aankoop van een auto: BTW en BIV Bij de aanschaf van een nieuw voertuig geldt, zoals op veel andere producten, een BTW tarief van 21 %. De auto (zoals alle vervoermiddelen in het algemeen) geniet van een specifiek stelsel inzake BTW. In tegenstelling tot andere producten, wordt de auto belast in het land van gebruik en niet in het land van aankoop. De redenering hierachter is dat niet het land waar men de auto koopt maar wel het land waar de auto wordt gebruikt recht heeft op deze belasting als compensatie voor het gebruik van de weginfrastructuur. Indien men een auto koopt in een lidstaat van de Europese Unie, dient men deze aan te geven bij een douanekantoor naar keuze als je deze auto in België importeert. Naargelang deze auto als nieuw of niet-nieuw wordt beschouwd, betaal je BTW. Nieuw betekent voor de douane dat de auto binnen 6 maanden na de ingebruikname wordt geleverd in België of minder dan km op de kilometerteller heeft staan. Indien de auto onder de klasse nieuw wordt geklasseerd, dien je in principe alsnog 21 % BTW te betalen. Indien je auto onder de klasse van niet-nieuw valt, is er geen BTW meer verschuldigd. Hiernaast is er ook nog de belasting op het in verkeer brengen van een voertuig (BIV). Deze wordt geheven bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto. Een belasting op de 1 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). 3

15 inverkeerstelling wordt berekend op basis van de leeftijd van het voertuig en het aantal fiscale pk s (= fiscaal vermogen) van de auto. In bijlage 1 en 2 zit een overzicht van de huidig geldende tarieven voor de BIV voor zowel de klassieke diesel- en benzineauto s als LPG voertuigen Taksen op het bezit van een auto: verplichte belastingen op de verzekeringspremies In België is iedereen die eigenaar is van een voertuig verplicht om over een autoverzekering te beschikken. Een standaard autoverzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid bij het gebruik van uw voertuig. Wanneer u uzelf wilt indekken voor de vergoeding van eigen schade, zelfs indien u het ongeval veroorzaakte, kunt u kiezen voor een volledige omnium of voor een niet-volledige omnium. Let op, het is in beide keuzes mogelijk dat u zelf eerst een vast bedrag aan kosten dient te betalen voor de verzekeringsmaatschappij tussen beide komt (= een forfait). De te betalen premie van de autoverzekering wordt bepaald door allerhande factoren zoals: doel van gebruik (werk, vrije tijd, etc.), leeftijd van de wagen en de bestuurder, aantal kilometers van de wagen, beroep, burgerlijke staat, bent u al dan niet de hoofdgebruiker, wat is uw huidige bonus-malusgraad, type wagen en merk, etc. Deze verzekeringspremies zijn onderworpen aan een belasting van 9,25 %. Daarbij worden nog andere specifieke heffingen gevoegd, namelijk: - 7,5 % voor het Sociaal Fonds voor Reclassering van Gehandicapten (SFRG) - 0,25 % voor het Rode Kruis - 10 % voor het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsvoorziening) Het totaal van deze belastingen bedraagt dus 27 % van de premie Taksen op het gebruik van de auto: verkeersbelasting, accijnzen en BTW op brandstoffen De verkeersbelasting is jaarlijks verschuldigd. Het bedrag is afhankelijk van de fiscale pk s, die op de cilinderinhoud (cc) van de auto gebaseerd zijn. Voor personenwagens en minibussen die op dieselbrandstof rijden, geldt een bijkomende taks: een 2 Federale Overheidsdienst Financiën, Tarieven van de verkeersbelasting. 4

16 accijnscompenserende belasting. Dit deels ter compensatie van de lagere accijnzen die gelden voor diesel. In bijlage 3 kan men de huidige tarieven voor deze belasting vinden 3. Ook de prijs van de brandstof bevat een deel belasting. Die globale belasting bestaat uit accijnsrechten en de 21 % BTW op de totale prijs inclusief accijnzen. In België berekent men de accijnzen op brandstoffen volgens een positief / omgekeerd cliquetsysteem. De positieve cliquet zorgt ervoor dat de accijnzen stijgen wanneer de brandstofprijzen dalen. Bij elke daling van de maximumprijs van een brandstof, wordt de helft van deze daling automatisch omgezet in een stijging van de accijnzen. Het cliquetsysteem heeft dus tot gevolg dat de daling van de maximumprijs kleiner is dan de echte prijsdaling van de brandstof. Een deel van deze laatste daling wordt immers omgezet in hogere accijnzen. In sommige gevallen geldt er ook een omgekeerd cliquetsysteem. Bij elke stijging van de maximumprijs boven een bepaalde drempel, worden de accijnzen verlaagd. Dit ter compensatie voor het hogere BTW-bedrag dat wordt betaald door de prijsstijging. Dit systeem wordt toegepast zodra de maximumprijs gelijk is aan of hoger is dan 1,50 euro per liter voor benzine en 1,10 euro per liter voor diesel. Dit prijssysteem heeft tot gevolg dat wanneer deze maximumprijs wordt bereikt de opbrengst uit accijnzen lichtjes daalt terwijl de BTWinkomsten lichtjes stijgen. Globaal zal de opbrengst voor de staat echter afnemen aangezien de hogere olieprijs een groter procentueel deel van de maximumprijs aan de pomp zal opeisen Overige fiscale inkomsten Onder deze klasse van inkomsten zit zowat alles wat niet in één van de vorige peilers paste. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over de douanerechten, de verkeersboetes en inkomsten uit de technische keuring en rijbewijzen. Hoewel dit procentueel een kleine restklasse is (slechts 3,7 % van de totale fiscale inkomsten uit auto s) was de absolute opbrengst hiervan toch zo n 472,95 miljoen euro in Douanerechten zijn belastingen die geheven worden op de in- en uitvoer van voertuigen in België. Voor de bepaling van het douanerecht is het belangrijk of de auto al dan niet uit een lidstaat van de Europese Unie komt of niet. Douanerechten worden normaal berekend als een 3 Federale Overheidsdienst Financiën, Tarieven van de verkeersbelasting. 4 Website Febiac, Statistieken: 5

17 percentage van de douanewaarde. De douanewaarde van een goed bestaat uit de prijs die men betaald heeft voor het goed, de vervoerskosten en de eventuele verzekeringskosten. De opbrengst van de verkeersboetes wordt gestort in het zogenaamde Verkeersveiligheidsfonds. Dit fonds staat ook in voor de verdeling van deze opbrengst over de verschillende politiezones over het hele land. De inkomsten uit de technische keuring en rijbewijzen zijn de gelden die de consument heeft betaald wanneer hij zijn auto laat keuren of een examen voor een rijbewijs aflegt Evolutie van de fiscale inkomsten De cijfergegevens, vrijgegeven door Febiac, geven een duidelijk beeld van de evolutie van de fiscale inkomsten tussen 1987 en Het betreft de fiscale inkomsten uit de BTW (bij de aankoop van een wagen en op de gebruikte brandstof) en de BIV, de belasting op verzekeringspremies, de verkeersbelasting, accijnzen op brandstoffen en overige fiscale inkomsten. Hiervan maakten we een grafiek die deze evolutie duidelijk weergeeft Fiscale opbrengst (x euro) Jaar Figuur 1: Evolutie van de fiscale opbrengst van personenwagens. Bron: website Febiac. Om een overzichtelijker beeld te geven van hoe belangrijk de autofiscaliteit is ten opzichte van de totale fiscaliteit hebben we hieronder een grafiek gemaakt die beide groepeert per jaar. Zoals men kan zien is dit een kleiner maar toch niet onbelangrijk gedeelte. Het aandeel van de autofiscaliteit in de totale fiscale inkomsten schommelt gedurende deze jaren tussen 7,5 en 8 %. In absolute cijfers gaat dit in het jaar 2008 om 13,03 miljard euro. 6

18 Totale- en autofiscaliteit (x euro) Totale fiscaliteit Autofiscaliteit Jaar Figuur 2: Evolutie van de totale- en autofiscaliteit in België. Bron: website Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Eurostat en Febiac. Om te kunnen bepalen of dit procentueel aandeel hoog of laag ligt ten opzichte van andere landen hebben we ook Nederland onder de loep genomen. Op onderstaande grafiek groeperen we opnieuw de totale- en autofiscaliteit per jaar. Ook hier ziet men dat dit een kleiner maar niet onbelangrijk gedeelte van de fiscale inkomsten is voor de Nederlandse overheid. Het percentage varieert van 10 tot 11 % of in absolute cijfers bedraagt dit 16,07 miljard euro in Totale- en autofiscaliteit (x euro) Totale fiscaliteit Autofiscaliteit Figuur 3: Evolutie van de totale- en autofiscaliteit in Nederland. Bron: website Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 7

19 1.2 Autofiscaliteit in de overige landen van de E.U. Zoals in België kan men ook in de overige Europese landen de taksen op auto s indelen in drie grote categorieën. We baseren ons hier op cijfers uit de Tax Guide 2009 van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) Taksen op de aanschaf van een voertuig In de landen van Europa bestaan de taksen op de aanschaf van een voertuig uit enerzijds een registratiebelasting en anderzijds de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bij de aankoop. Omdat de registratiebelasting in elk land een andere benaming krijgt en door een verschillende berekening bepaald wordt, heeft een vergelijking tussen de Europese landen weinig of geen zin. In bijlage 4 vindt u een overzicht per land. De BTW is in elk land een door het land zelf vastgesteld percentage op de aankoopprijs. Waar dit in het Verenigd Koninkrijk en Cyprus slechts 15 % bedraagt, kan dit oplopen tot 25 % in landen zoals Denemarken, Zweden en Hongarije. Omdat de aankoopprijs van een auto meestal wel euro bedraagt, is het taksverschil tussen bovenstaande landen al snel een euro Taksen op het bezit van een voertuig Zoals bij de registratiebelastingen is er ook bij de taksen op het bezit van een voertuig een zodanig grote verscheidenheid dat een vergelijking tussen de verschillende Europese landen weinig nut heeft. Een overzicht van alle soorten taksen en hun bepalende parameters kunt u vinden in bijlage Taksen op het gebruik van een voertuig Deze taksen beslaan vooral de accijnzen op fossiele brandstoffen. Men werkt hier met de accijnzen in euro per liter brandstof. Ook hier is het verscheidenheid troef. Waar men in Roemenië slechts 336 euro accijnzen heft op benzine, bedraagt dit in Nederland maar liefst 701 euro, een verschil van 365 euro. Op diesel zijn de twee uitersten: Cyprus met 245 euro en het Verenigd Koninkrijk met 661 euro. Hier constateren we dus een nog groter verschil van 416 euro (ACEA, 2009). Een overzicht per land en brandstofsoort vindt u in bijlage 6. 8

20 1.3 Mogelijke verklarende variabelen voor de evolutie van de autofiscaliteit In dit onderdeel overlopen we bondig enkele mogelijk verklarende variabelen die de evolutie van de autofiscaliteit kunnen beïnvloeden Het aantal afgelegde kilometers Het spreekt voor zich dat wanneer een auto op jaarbasis meer kilometers rijdt dit voor de overheid budgettair een goeie zaak is. Vooreerst is er de meeropbrengst qua accijnzen en BTW op de verbruikte fossiele brandstof. Hiernaast heb je mogelijks ook de extra BTWinkomsten doordat het voertuig meer onderhoud zal vergen. Als een auto op jaarbasis kilometer rijdt zal deze hoogstwaarschijnlijk meer slijtage vertonen dan een auto die slechts occasioneel en nog geen kilometer rijdt op een jaar. Hieronder hebben we een grafiek gemaakt van het gemiddeld aantal kilometer die een auto in België jaarlijks rijdt Afgelegde afstand (in kilometer) Figuur 4: Evolutie van het gemiddeld jaarlijks aantal afgelegde kilometers per auto in België. Bron: website Febiac & FOD Mobiliteit en Vervoer. Zoals men kan zien is deze afstand sinds de jaren 80 gestegen van ongeveer kilometer tot circa kilometer, daarna is dit cijfer gestabiliseerd. We zijn ervan overtuigd dat dit effectief een verklarende variabele is voor de evolutie van de autofiscaliteit Het voertuigenpark Een andere mogelijk verklarende variabele is de grootte van het bestaande voertuigenpark. De redenering is hoe meer wagens er in gebruik zijn, hoe groter de belastingsbasis voor autofiscale belastingen is en natuurlijk hoe hoger het verbruik van fossiele brandstoffen zal 9

21 zijn. Deze brengen op hun beurt extra accijnzen en BTW op als inkomst voor de overheid. Aan de hand van data van Febiac hebben we het aantal personenwagens per jaar kunnen weergeven in onderstaande grafiek. We besluiten dat dit effectief een verklarende variabele voor de evolutie van de autofiscaliteit is Voertuigenpark (in aantal wagens) Figuur 5: Evolutie van het voertuigenpark in België op 31 december van het betreffende jaar. Bron: website Febiac. Ook hier ziet men dat de grootste stijging plaats vond in de jaren 90 en dat de grootte van het voertuigenpark zich in het recente decennia stabiliseert rond 5 miljoen wagens De aangroei van het voertuigenpark De aangroei van het voertuigenpark wordt gedefinieerd als het verschil tussen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen en het aantal voertuigen dat buiten gebruik wordt geplaatst. Wanneer een voertuigenpark sterk aangroeit duidt dit op een (toekomstige) stijgende belastingsbasis van autofiscale belastingen voor de overheid. Meer nieuwe auto s in gebruik genereren namelijk meer belastingen op de inverkeerstelling en hebben standaard nog heel wat gebruiksjaren voor de boeg waarop zij kunnen belast worden gaande van de accijnzen op het brandstofverbruik tot de BTW op het onderhoud. Onderstaande grafiek, die gebaseerd is op cijfergegevens verzameld door Febiac 5, geeft aan dat de aangroei van het Belgisch wagenpark doorheen de tijd een afwisseling is van stijgingen en dalingen. De voornaamste reden hiervoor is dat de autoverkoop over het algemeen mee 5 Website Febiac, Statistieken: 10

22 evolueert met de algemene economische toestand. In een recessie tracht men de aankoop van een nieuwe auto wat uit te stellen terwijl men in een economische boom net het omgekeerde zal doen. Deze grafiek toont ook dat de aangroei van het Belgisch wagenpark sinds de jaren 90 zich min of meer beweegt rond een gemiddelde van stuks per jaar. Wagens (in stuks) Jaar Figuur 6: Evolutie van de aangroei van het Belgisch wagenpark. Bron: website Febiac Het aantal voertuigen per brandstofsoort De brandstofsoort kan ook fungeren als een verklarende variabele en dit wel op volgende manier. Aan de hand van cijfers van de Belgische Petroleumfederatie hebben we kunnen berekenen hoeveel procent er gemiddeld van de brandstofprijs aan de pomp naar de Schatkist gaat. Voor een benzinewagen was dit gemiddeld 62 % en voor een dieselwagen gemiddeld 53% van de prijs aan de pomp. Of anders verwoord, op autofiscaal vlak is een benzinewagen voor de overheid interessanter dan een dieselwagen omdat deze meer accijnzen en BTW genereert per liter verkochte brandstof aan de pomp. Wat hier opvalt is dat tussen 1985 en 2009 het aandeel van de benzinewagens is blijven dalen en dit ten voordele van de opkomst van de dieselwagens. Het totaal aantal wagens kent, zoals we al eerder hebben besproken, een absolute stijging tot juist boven de 5 miljoen stuks in Hiervan zijn zo n 2 miljoen voertuigen of 40 % benzinevoertuigen en zo n 3 miljoen of 60 % dieselvoertuigen. 11

23 Voertuigen (in stuks) Benzine-voertuigen Diesel-voertuigen Totaal Figuur 7: Evolutie van het aantal voertuigen per brandstofsoort in België. Bron: website Febiac Het verbruik van fossiele brandstoffen Een andere verklarende variabele is een mogelijke grote verandering in het verbruik van fossiele brandstoffen. Onderstaande grafiek geeft deze evolutie weer tussen 1990 en Met het totale brandstofverbruik bedoelen we hier benzine, diesel en LPG. Zoals u kunt zien, vond hier een stijging plaats van plus minus 25 % over een tijdsspanne van 18 jaar. Dit komt dus neer op gemiddeld zo n 1,40 % per jaar, wat niet overdreven spectaculair is. De stijging die men waarneemt, wordt grotendeels verklaard door de stijging van het aantal wagens in het wagenpark Brandstof (x liter) Jaar Figuur 8: Evolutie het brandstofverbruik in België. Bron: website Febiac. 12

24 1.3.6 De demografische evolutie Nog een mogelijk verklarende variabele is de demografische evolutie. Men kan besluiten dat wanneer een bevolking een sterke groei kent dit ook gevolgen zal hebben op het vlak van mobiliteit. Een grotere bevolking veroorzaakt namelijk een grotere vraag / behoefte naar mobiliteit. Een deel van deze extra vraag zal dan worden opgevangen door een extra gebruik van de auto. Dit zorgt op zijn beurt voor extra autofiscale inkomsten voor de Schatkist. Hieronder hebben we de evolutie van de Belgische bevolking tussen 1998 en 2008 in een grafiek verwerkt. Zoals men kan zien, is er gedurende die 10 jaar een stijging geweest van zo n 5 % of personen in absoluut aantal. Wanneer men dit berekent op jaarbasis komt dit neer op een stijging van gemiddeld 0,5 % of personen per jaar. De enige mogelijke onzekerheid bij de toekomstige demografische evolutie is immigratie, maar gezien men in België een relatief gesloten asielbeleid voert, wordt deze onzekerheid sterk ingeperkt. Belgische bevolking (in personen) Jaar Figuur 9: Evolutie van de Belgische bevolking. Bron: Eurostat Het BBP Een laatste verklarende variabele is het Bruto Binnenland Product (BBP). Wanneer dit stijgt betekent dit dat er in het betreffende land een stijging is geweest van de economische activiteit. Dit zorgt natuurlijk voor een extra behoefte aan vervoer en transport. Een stijgend BBP veroorzaakt echter ook een stijging van de welvaart. Dit kan er voor zorgen dat meer mensen in staat zijn / worden om een eigen voertuig aan te schaffen. 13

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Bijlage 1 AFP06-725 Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Een beschrijving van -grondslag -tarief -bijzondere regelingen -regeling bij import van gebruikte auto

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 353 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 6 juli 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Belasting

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Samenvatting Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA september 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Overheid en economie

Overheid en economie Overheid en economie Overheid en economie Het aandeel van de overheid in de economie, de overheid als actor en de overheid op regionaal niveau, een verkenning Inleiding Het begrip economische groei komt

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting 16/9/2014 Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting Gemeenschappelijke workshop FISC & TRADO Laurent Franckx, Inge Mayeres (VITO) Algemeen» Doelstelling: empirische analyse van impact van wijziging

Nadere informatie

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN NATIONALE ENQUÊTE MOBILITEIT GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN Deze gezinsvragenlijst is bestemd voor de van het gezin. Mogen wij u vragen om: deze gezinsvragenlijst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto s 17.03.2016 / Sandrine Vokaer Autodelen? * carpooling * Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1231 (2010-2011) Nr. 1 8 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen Van

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen FORCMS event 2016 Infosessie vraag & antwoord Tom Bastiaensen Historiek + waarom? De omzendbrief 307 quinquies werd gepubliceerd op 13/07/2009. Begin 2013 werd, in de schoot van het Federaal Netwerkoverleg,

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de kosten van het rijden met de fossiele brandstoffen diesel en benzine en het rijden in een elektrische auto op grijze én groene stroom. Het

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen: een econometrische analyse

De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen: een econometrische analyse De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen De conjunctuurgevoeligheid van de registratierechten in Vlaanderen:

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen Bijlage 2 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Verwervingsvoorwaarden dienstvoertuigen 1. OMSCHRIJVING KLASSEN DIENSTVOERTUIGEN De

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 1160 (2016-2017) Nr. 2 15 mei 2017 (2016-2017) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) Page1 NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017 Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen september 2017 Doelstellingen van het onderzoek Het onderzoek had verschillende doelstellingen: Achterhalen van de motivatie voor de aankoop van een elektrische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Equitaxerend principe toegepast

Equitaxerend principe toegepast CO 2 Taks Equitaxerend principe toegepast Of hoe België een halt toeroept aan smeltende poolkappen en de arme Afrikaan geïntegreerd geraakt in de wereldeconomie Onze arbeid kan ontlast worden, economie

Nadere informatie

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures Tania Van Mierlo Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid EU doelstellingen t.o.v. 1990 t.o.v. 2005 Focus vandaag 1 Vlaamse

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

Belgisch beleid rond milieuvriendelijke auto s in het verleden, in het heden en in de toekomst.

Belgisch beleid rond milieuvriendelijke auto s in het verleden, in het heden en in de toekomst. Belgisch beleid rond milieuvriendelijke auto s in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tobias Denys VITO tobias.denys@vito.be Michiel Vanderschaeghe VITO michiel.vanderschaeghe@vito.be Olivier

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie