REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER"

Transcriptie

1 REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER April 2013 Voor nadere informatie: Unit Beleid en Advies direct: (079) 368 Reshma Parsoe (HPA) 7105 Hans de Wit (PVE) 7102 Marja Beltman (PVE) 7104 Emmie Vroegindeweij (PZ) 1664 MO-productschappen is de medebewindorganisatie voor de uitvoering van regelingen namens Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Pluimvee en Eieren, Productschap Tuinbouw, Productschap Vee en Vlees, Productschap Vis en Productschap Zuivel

2 1 INDEX Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Invoer van suiker, isoglucose en inulinestroop Invoer Invoertariefcontingenten Specifieke bepalingen met betrekking tot uitzonderlijke en/ 6 of industriële invoer 2.4 Invoertariefcontingenten MOL Bijzondere bepalingen over voltijdraffinaderijen Invoer uit LGO 8 Hoofdstuk 3 Melasse 10 Hoofdstuk 4 Uitvoer van suiker en suikerstroop Uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop met restitutie Uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en 12 isoglucose zonder restitutie Hoofdstuk 5 Suikerbieten 15 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Producten waarop de regeling van toepassing is Prijzen in de sector suiker Lijst met beschikbare hoeveelheden van bepaalde contingenten Model uitvoercertificaat afgegeven in land van uitvoer Lijst met beschikbare hoeveelheden voor invoer uit MOL

3 2 REGELING IN- EN UITVOER SUIKER, ISOGLUCOSE, INULINE EN MELASSE 1 - INLEIDING Gezien de grote behoefte aan suiker in de Europese Unie (EU) heeft de Raad van de EU binnen de algemene marktordening bepalingen vastgesteld voor deze sector. In de marktordening is onder meer een aantal bepalingen vastgelegd die van toepassing zijn op invoer- en uitvoercertificaten, het verlenen van uitvoerrestituties en het beheer van de invoer in de suikersector. De in deze regeling genoemde maatregelen zijn o.m. vastgelegd in: Verordening (EG) nr. 1234/2007, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten met daarin o.a. bepalingen voor de sector suiker, Verordening (EG) nr. 951/2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 1, wat betreft de handel met derde landen in de sector suiker, Verordening (EG) nr. 891/2009, houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten in de sector suiker, Verordening (EG) nr. 828/2009, tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de invoer en raffinage van suikerproducten van tariefpost 1701 in het kader van preferentiële overeenkomsten voor de verkoopseizoenen tot en met 2014/2015, Verordening (EG) nr. 1301/2006, houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten. Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de Regeling certificaten algemeen. Een overzicht van de producten waarop de regeling van toepassing is, vindt u in bijlage 1. De Medebewindorganisatie Productschappen (MO-productschappen) is namens het HPA in Nederland bevoegd om de regeling uit te voeren. Als u vragen hebt over de uitvoering van deze regeling kunt u contact opnemen met de Unit In- en Uitvoerregelingen, (079) Met beleidsmatige vragen kunt u terecht bij het Productschap Akkerbouw, (079) Als u interesse hebt voor één van de in de regeling genoemde verordeningen, kunt u contact opnemen met de team Advies en Informatie, (079) Op de site van de Europese Commissie (Commissie) kunt u deze verordeningen ook raadplegen. Het adres is: U kunt natuurlijk ook onze internetsite raadplegen. Via deze site kunt u al onze informatie inzien en downloaden. Het adres is Klik op EU-regelgeving en vervolgens op suiker. 1 Let wel Verordening (EG) nr. 318/2006 is opgenomen in Verordening (EG) nr. 1234/2007

4 3 2 - INVOER VAN SUIKER, ISOGLUCOSE EN INULINESTROOP Verordening (EG) nr. 951/2006, artikel 36, 38, 39 en Verordening (EG) Nr. 1234/2007, artikel Invoer Te gebruiken documenten bij invoer U dient bij invoer uit derde landen van de producten zoals vermeld in bijlage 1 een elektronische aangifte ten invoer (invoeraangifte) te doen bij de douane. Bij uw aangifte ten invoer hoeft u geen certificaat te overleggen. Bij invoer binnen tariefcontingenten is het overleggen van een invoercertificaat wel verplicht. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 2.2. Invoerrechten Bij de invoer kunnen er invoerrechten opgelegd worden door de douane. In het kader van de World Trade Organization (WTO) is het vaststellen van dergelijke invoerrechten aan regels gebonden. De volgende elementen zijn hierbij van belang: - cif-invoerprijs of representatieve prijs, - reactieprijs. De representatieve prijzen worden voor elk verkoopseizoen door het Beheerscomité Integrale GMO verordening vastgesteld. Als de elementen die zijn gebruikt om de representatieve prijs vast te stellen zodanig wijzigen dat de vastgestelde representatieve prijs tenminste 1,20 per 100 kg afwijkt ten opzichte van de vorige vaststelling, dan kan de Commissie de representatieve prijzen tussentijds wijzigen. Daarnaast wordt een reactieprijs vastgesteld. Deze reactieprijs wordt door de EU doorgegeven aan de WTO. De reactieprijzen en de producten waarvoor representatieve prijzen worden vastgesteld, zijn vermeld in bijlage 2. Het invoerrecht bestaat uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het vaste recht wordt in het kader van het Gemeenschappelijk Douanetarief vastgesteld, terwijl het aanvullende deel wordt toegepast als de bedoelde representatieve prijs lager is dan de per seizoen vastgestelde reactieprijs. Het totaal te betalen invoerrecht wordt opgelegd door de douane. Het aanvullend recht wordt als volgt berekend: Als het verschil tussen reactieprijs en de cif-prijs van de betrokken zending: a. niet groter is dan 10% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 0, b. groter is dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 30% van het verschil boven 10%, c. groter is dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 50% van het verschil boven 40% plus het aanvullend recht genoemd onder b, d. groter is dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 70% van het verschil boven 60% plus de aanvullende rechten genoemd onder b en c, e. groter is dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 90% van het verschil boven 75% plus de aanvullende rechten genoemd onder b, c en d. Wanneer de cif-invoerprijs per 100 kg van een bepaalde zending hoger is dan de representatieve suikerprijs, moet de importeur de bevoegde autoriteiten van de lidstaat ten minste de volgende bewijsstukken overleggen: - het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk, - de verzekeringspolis, - de factuur, - de vervoersovereenkomst, - het certificaat van oorsprong (in voorkomend geval), - het cognossement (bij vervoer over zee).

5 4 Daarnaast kunnen nog andere inlichtingen of bewijsstukken worden gevraagd. Voor de betrokken zending moet een zekerheid worden gesteld bij de douane. De hoogte van de zekerheid is gelijk aan het verschil tussen het aanvullende invoerrecht, berekend op basis van de representatieve prijs van het betrokken product, en het bedrag van het aanvullend invoerrecht, berekend op basis van de cif-invoerprijs van de betrokken zending. De zekerheid wordt vrijgegeven zodra het verzoek is ingewilligd op basis van de overgelegde bewijsstukken. De representatieve prijzen worden, evenals de vaste invoerrechten en de van toepassing zijnde aanvullende rechten door de MO-productschappen door middel van bulletins bekendgemaakt. Het aanvullend invoerrecht is geschorst tot en met 30 september 2015, maar kan worden vastgesteld indien de marktsituatie daartoe aanleiding geeft. 2.2 Invoertariefcontingenten Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 1 Per verkoopseizoen bestaat de mogelijkheid om binnen bepaalde tariefcontingenten producten uit de sector suiker van GN-code 1701 en 1702 in te voeren tegen een geheel of gedeeltelijk geschorst invoerrecht. 2 De hoeveelheden per tariefcontingentsperiode vindt u in bijlage 3. De invoertariefcontingenten worden beheerd op basis van invoercertificaten. Tariefcontingenten en beschikbare hoeveelheden Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 1 en 3 De tariefcontingentsperiode wordt onderverdeeld in deelperiodes van elk 1 maand. De deelperiodes zijn als volgt: -100% voor de eerste deelperiode, - 0% voor de resterende deelperiode. Bepalingen over invoercertificaten Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 4 en 7 en Verordening (EG) nr. 1301/2006 Algemeen Met uw eerste aanvraag om een invoercertificaat, moet u bewijzen dat u, op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent (geweest) op het gebied van de handel met derde landen in suiker of suikerproducten: - gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en - gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. De handel met derde landen kunt u uitsluitend bewijzen door middel van: - door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of - de door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u, als bewijs van handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring:.(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening De MO-productschappen zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is. Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een invoertariefcontingentsperiode. 2 Het verkoopseizoen voor de producten waarop de regeling van toepassing is loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

6 5 U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTWdoeleinden bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij de MOproductschappen indienen. U moet uw BTW-nummer op uw aanvraag vermelden. Erkende suikerfabrikanten hoeven bovenvermelde bewijzen niet in te dienen. Bovendien geldt dat douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers geen invoercertificaten mogen aanvragen. Invoercertificaataanvragen Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 5, 6, en 7 en Verordening (EG) nr. 1301/2006, artikel 6 U kunt uw certificaataanvragen elke maand tot op de zevende dag uiterlijk om uur indienen. De certificaatzekerheid bedraagt 20,- per ton. Voor de eerste deelperiode (oktober van een jaar) kunt u invoercertificaten aanvragen in de periode van 8 tot en met 14 september van dat jaar. U kunt slechts één aanvraag per volgnummer per maand indienen. Indien u meer dan één aanvraag per volgnummer per maand indient, worden alle aanvragen afgewezen en worden de zekerheden verbeurd. Voor Balkansuiker (contingentnummer t/m ) geldt dat uw certificaataanvraag vergezeld moet gaan van het originele uitvoercertificaat volgens het in bijlage 4 opgenomen model. Dit uitvoercertificaat moet door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer zijn afgegeven. De hoeveelheid in uw certificaataanvraag mag niet meer zijn dan de hoeveelheid vermeld op het uitvoercertificaat. Voor de contingentnummers , , , moet u een certificaat van oorsprong overleggen bij het in het vrije verkeer brengen van de suiker. In uw certificaataanvraag moet u de volgende extra vermeldingen aanbrengen 3 : Vak 8: Het land van oorsprong. Voor volgnummers , , en en voor Balkansuiker geldt dat in dit vak het woord ja moet worden aangekruist, 4 ) Vak 16: Een (enkele) GN-code van 8 cijfers, Vak 17 & 18: Vak 20: Vak 24: 3. De hoeveelheid suiker in kg ongewijzigde staat (tel quel), voor raffinage bestemde suiker of niet voor raffinage bestemde suiker, één van de volgende vermeldingen: -voor suiker CXL-concessies de volgende vermelding: Suiker CXL-concessies ingevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor Balkansuiker de volgende vermelding: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor invoer voor uitzonderlijke invoer: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage 3), -voor invoer van industriële invoer: Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor industriële invoer. Volgnummer , en het betrokken verkoopseizoen, Het betrokken douanerecht. 3 Indien u uw certificaataanvraag elektronisch instuurt dient u de extra vermeldingen onder een kopje bijzonderheden te vermelden. 4 Voor deze contingentnummers en de contingenten voor Balkansuiker (zoals vermeld in bijlage 3) geldt verplichte invoer uit de landen zoals vermeld op het invoercertificaat.

7 6 Voor suiker CXL- concessie met de volgnummers t/m geldt dat elke certificaataanvraag vergezeld gaat van de verbintenis van de aanvrager om de betrokken hoeveelheden suiker te raffineren vóór het einde van de derde maand na die waarin het betrokken invoercertificaat verstrijkt. Afgifte certificaten en geldigheidsduur Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 8 De certificaten worden afgegeven op de 23 e of uiterlijk tegen het einde van maand waarin de aanvragen zijn ingediend. Certificaten aangevraagd in de eerste deelperiode worden afgegeven in de periode van 1 tot en met 8 oktober. Als de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststelt, wordt deze toegepast op uw aangevraagde hoeveelheid. Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september. Invoercertificaten voor suiker voor uitzonderlijke invoer en voor industriële suiker zijn geldig tot aan het einde van het verkoopseizoen waarin zij zijn afgegeven. Bewijs van raffinage en boetes Elke certificaataanvrager (titularis) die over een invoercertificaat voor CXL-concessie beschikt, moet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat aan de instantie van afgifte het bewijs overleggen dat de raffinage binnen drie maanden na geldigheidsduur van het certificaat heeft plaatsgevonden. Als geen bewijs wordt overgelegd, betaalt de titularis vóór 1 juni na het betrokken verkoopseizoen waarin het invoercertificaat is afgegeven, een boete van 500,- per ton over de hoeveelheid waarvoor het bewijs niet is geleverd. De NVWA zal controleren of de raffinage binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. 2.3 Specifieke bepalingen met betrekking tot uitzonderlijke en/of industriële invoer Verordening (EG) nr. 891/2009, artikel 12,13 en 15 Per (deel van een) verkoopseizoen kan de Commissie voor een bepaalde hoeveelheid suiker besluiten de heffing van invoerrechten geheel of gedeeltelijk te schorsen. Om dit te bepalen wordt door de Commissie een balans opgesteld. Als uit deze balans blijkt dat er inderdaad een hoeveelheid beschikbaar komt waarvoor de invoerrechten worden geschorst, dan zullen wij u hiervan via een circulaire op de hoogte brengen. Hierin wordt dan ook de procedure toegelicht die geldt als u wilt profiteren van de beschikbare hoeveelheid toegelicht. Industriële invoer Certificaataanvragen voor suiker voor industriële invoer kunnen alleen worden ingediend door verwerkers die door de MO-productschappen zijn erkend. U hoeft dan niet te bewijzen dat u werkzaam bent geweest in de handel met derde landen. Invoercertificaten voor suiker voor industriële invoer die zijn afgegeven voor de GN-codes of mogen worden gebruikt voor de invoer van suiker met GN-codes , , , , of De ingevoerde industriële suiker moet worden gebruikt voor de vervaardiging in producten zoals vermeld in de Uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker. U moet ten genoegen van de MO-productschappen en de NVWA tijdens of aan het einde van het productieproces een register bijhouden, van de betrokken ingevoerde hoeveelheden en verwerkte producten. Indien u als verwerker voor het einde van de zevende maand na die waarin de invoer heeft plaatsgevonden niet hebt bewezen dat de betrokken hoeveelheden zijn verwerkt, betaalt u een boete van 5,- per ton per dag. Indien de industriële suiker ne-

8 7 gen maanden na invoer niet is verwerkt, wordt de betrokken hoeveelheid aangemerkt als een te hoge aangifte en moet u voor die hoeveelheid een boete betalen van 500,- per ton. De overige bepalingen die gelden bij verwerking van industriële suiker kunt u lezen in de Uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker. 2.4 Invoercontingenten MOL Verordening (EG) nr. 732/2008, 828/2009, 1301/2006 en 376/2008 U kunt suiker uit de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) invoeren tegen een nulrecht binnen de EU. Ook kunt u uit ACS-staten en landen die tot niet tot de MOL behoren suiker importeren tegen nulrecht. Voor suiker uit landen die niet tot de MOL behoren is per verkoopseizoen een regionale vrijwaringsdrempel vastgesteld. Beschikbare hoeveelheden suiker In bijlage 5 vindt u een overzicht per land of per groep derde landen met de bijbehorende contingentnummers. Ook vindt u in het overzicht de vrijwaringsdrempels die bij bepaalde contingenten horen. Voor het verkoopseizoen 2012/2013 tot en met verkoopseizoen 2014/2015 zijn de volgende hoeveelheden beschikbaar: - 3,50 miljoen ton voor import onder contingentnummer t/m ,60 miljoen ton voor import onder contingentnummer t/m Indien er certificaataanvragen zijn ingediend voor een hoeveelheid die groter is dan de hierboven vermelde hoeveelheden, zal de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststellen. Algemeen Met uw eerste aanvraag om een invoercertificaat, moet u bewijzen dat u, op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent (geweest) op het gebied van de handel met derde landen in suiker of suikerproducten: - gedurende twaalf maanden vóór het moment van de aanvraag, en - gedurende twaalf maanden vóór die twaalf-maanden-periode. De handel met derde landen kunt u uitsluitend bewijzen door middel van: - door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor het vrije verkeer waarin de betrokken aanvrager wordt genoemd als de geadresseerde, of - de door de douaneautoriteiten naar behoren geviseerde douanedocumenten voor uitvoer. Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, kunt u, als bewijs van handelsactiviteiten, volstaan met de verklaring:.(bedrijfsnaam) heeft in de afgelopen twaalf maanden en de twaalf maanden daarvoor handel gedreven met derde landen in producten die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening De MO-productschappen zal controleren of de verklaring inhoudelijk juist is. Let op: deze verklaring is alleen nodig bij uw eerste aanvraag tijdens een invoertariefcontingentsperiode U moet uw aanvraag indienen in de lidstaat waarin u bent gevestigd en voor BTWdoeleinden bent geregistreerd. Als dit in Nederland is, moet u uw aanvraag bij de MOproductschappen indienen. U moet uw BTW-nummer op uw aanvraag vermelden. Erkende suikerfabrikanten hoeven bovenvermelde bewijzen niet in te dienen. Bovendien geldt dat douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers geen invoercertificaten mogen aanvragen.

9 8 Invoercertificaataanvragen U kunt uw certificaataanvragen wekelijks van maandag tot vrijdag tot uiterlijk uur indienen vanaf de tweede maandag van september die voorafgaat aan het verkoopseizoen. In uw certificaataanvraag moet u de volgende vermeldingen aanbrengen: Vak 8 Het land van oorsprong (één van de in bijlage 5 vermelde landen), waarbij de vermelding ja wordt aangekruist, Vak 16 Eén GN-code van 8 cijfers, Vak 17 en 18 De hoeveelheid suiker, uitgedrukt in witte suikerequivalent, Vak 20 1 voor raffinage bestemde suiker, of niet voor raffinagebestemde suiker, 2 Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009 EBA/EPO. Referentienummer. (Zie bijlage 5 voor betreffende referentienummers), en 3 het betreffende verkoopseizoen. Vak 24 De volgende vermelding: Douanerecht 0 - Verordening (EG) nr. 828/2009. De certificaataanvraag moet vergezeld gaan van: het bewijs dat de aanvrager voor de in vak 17 van de aanvraag vermelde hoeveelheid suiker een zekerheid van 20,- per ton heeft gesteld, het origineel van het uitvoercertificaat volgens het in bijlage 4 opgenomen model, dat door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer is afgegeven. De hoeveelheid van het uitvoercertificaat moet gelijk zijn aan de hoeveelheid in de certificaataanvraag, een verbintenis van de aanvrager om de betrokken hoeveelheden suiker te raffineren vóór het einde van de derde maand na die waarin het betrokken invoercertificaat verstrijkt als het om voor raffinage bestemde suiker gaat,. Afgifte certificaataanvragen en geldigheidsduur De certificaten worden afgegeven op de vierde of vijfde werkdag na de week waarin de aanvraag is ingediend. Hierop kan eventueel een toewijzingscoëfficiënt van toepassing zijn. Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de derde daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september van het verkoopseizoen waarvoor zij zijn afgegeven. Certificaten die afgegeven zijn aan voltijdraffinaderijen zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot het einde van het verkoopseizoen. Bewijs van raffinage en sancties Elke certificaataanvrager (titularis) die over een invoercertificaat voor raffinage bestemde suiker beschikt, moet uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat aan de instantie van afgifte het bewijs overleggen dat de raffinage binnen drie maanden na de geldigheidsduur van het certificaat heeft plaatsgevonden. Als geen bewijs wordt overgelegd, betaalt de titularis vóór 1 juni na het betrokken verkoopseizoen waarin het invoercertificaat is afgegeven een boete van 500,- per ton over de hoeveelheid waarvoor het bewijs niet is geleverd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal controleren of de raffinage binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. Indien wordt geconstateerd dat een aanvrager bij zijn aanvraag documenten heeft ingediend die misleidende gegevens bevatten die bepalend zijn voor de toekenning van de invoercertificaten, mag deze aanvrager niet meer deelnemen aan deze regeling. Deze uitsluiting geldt voor het lopende verkoopseizoen en het daaropvolgende verkoopseizoen. Indien u ten genoegen van de MO-productschappen kunt bewijzen dat het gaat om een grove nalatigheid

10 9 die niet aan u is te wijten, het een gevolg is van overmacht of een kennelijke fout, dan kunt u nog wel blijven deelnemen aan de regeling. 2.5 Bijzondere bepalingen over voltijdraffinaderijen Verordening (EG) nr. 828/2009 artikel 10 Gedurende de eerste drie maanden van het verkoopseizoen mogen alleen voltijdraffinaderijen invoercertificaten aanvragen voor suiker die bestemd is voor raffinage. Zie bijlage 5 voor de beschikbare hoeveelheden. Vanaf 1 januari van het lopende verkoopseizoen kunnen ook erkende verwerkers van suiker deze invoercertificaten aanvragen. 2.6 Invoer uit LGO Besluit 2001/822/EG en besluit 2011/47/EG U kunt suiker uit de LGO tegen nulrecht invoeren binnen de EU. De suiker moet van oorsprong uit de landen gebieden overzee (LGO-oorsprong) zijn. Daarnaast is tot en met 31 december 2013 een contingent geopend specifiek voor de invoer van suikerproducten uit de Nederlandse Antillen. Het contingentnummer is Beschikbare hoeveelheden suiker Onderstaand vindt u een overzicht met de beschikbare hoeveelheden suiker per jaar GN-code Periode Hoeveelheid in ton t/m Overige bepalingen Het contingent wordt door de douane beheerd op basis van de volgorde waarin de aangiften ten invoer worden aanvaard volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. U weet dus pas op het moment van aanvaarding van de aangifte ten invoer of u van de voordelen van het contingent gebruik kunt maken. Om in aanmerking te komen voor nulrecht binnen het contingent dient u een certificaat inzake goederenverkeer, EUR.1 te overleggen bij uw aangifte ten invoer. Vak 7 van het Eur.1 certificaat moet voorzien zijn van één van de volgende aantekeningen: Derogation - Decision 2011/47/EU of Dérogation - Décision 2011/47/UE. Op de site van de Europese Commissie kunt u checken welke hoeveelheid nog beschikbaar is binnen het contingent. Het internetadres is:

11 MELASSE Verordening (EG) nr. 951/2006, artikel 27 t/m 40 Algemeen Voor riet- en bietmelasse worden door de Commissie en het Beheerscomité integrale GMO verordening in principe eens per jaar representatieve prijzen vastgesteld. De Commissie heeft de mogelijkheid om de prijzen te wijzigen. De Commissie kan dit slechts doen als de prijsverandering ten minste 0,50 per 100 kg bedraagt. Om de voorziening van de EU met melasse zeker te stellen kan de Commissie besluiten voor de invoer van dit product uit derde landen de toepassing van invoerrechten geheel of gedeeltelijk te schorsen. Deze schorsing kan worden toegepast als de wereldmarktprijs en het invoerrecht samen meer bedragen dan de prijs, die heeft gediend als basis voor de vaststelling van de ontvangsten uit de verkoop van melasse (interne marktprijs). Rechten bij invoer Het invoerrecht bestaat uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het aanvullende deel wordt toegepast indien de representatieve prijs lager is dan de per seizoen vastgestelde reactieprijs. De vastgestelde reactieprijzen voor 100 kg melasse van standaardkwaliteit zijn vermeld in bijlage 2. Het aanvullend recht wordt op hetzelfde manier berekend zoals in hoofdstuk 2.1 van deze regeling vermeld.

12 11 4 UITVOER VAN SUIKER EN SUIKERSTROPEN Verordening (EG) nr. 951/2006 artikel 7 en 11 en Verordening (EU) nr. 967/2006 art.19 Algemeen In de suikersector is markttoezicht zeer belangrijk en zijn exacte gegevens over de uitvoer noodzakelijk. Daarom moet de uitvoer van suiker (GN-code 1701) en suikerstroop (GNcodes , en ) worden gecontroleerd en moet een uitvoercertificaat worden overgelegd. Een uitzondering hierop vormen uitvoertransacties van niet meer dan twee ton binnen de quota geproduceerde suiker van GN-code 1701 en suikerstroop van GN-codes , en Te gebruiken documenten bij uitvoer U moet bij uitvoer een elektronische aangifte ten uitvoer (uitvoeraangifte) in voorkomend geval een controle-exemplaar T5 (T5) en eventueel uitvoercertificaat overleggen bij de douane. Let op dat u bij uitvoer het T5 tegelijk met de uitvoeraangifte moet aanleveren bij de douane. Het T5 kunt u per mail of per fax bestellen bij het onderstaande bedrijf: Weus Nederland B.V. Postbus GC Nijmegen of fax (tel of ) Certificaataanvragen Alle in de EU gevestigde natuurlijk personen of rechtspersonen kunnen certificaataanvragen indienen voor uitvoer van suiker GN-code 1701 en suikerstroop van GN-codes , en Aanvragen die op een werkdag uiterlijk om uur door de MO-productschappen zijn ontvangen, worden geacht te zijn ingediend op de dag van ontvangst. Er wordt altijd uitgegaan van het tijdstip waarop de aanvraag door de MOproductschappen wordt ontvangen. Wij adviseren u om uw aanvraag ruim op tijd in te dienen, zodat een eventuele technische storing geen problemen oplevert. Aanvragen die op een niet-werkdag worden ontvangen of worden ingediend na bovenvermeld tijdstip, worden geacht te zijn ingediend op de eerstvolgende werkdag. In vak 20 van de certificaataanvraag moet u van de volgende vermelding opnemen: Suiker die niet als buiten het quotum geproduceerd wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie De aanvraag moet vergezeld gaan van het bewijs dat u een zekerheid hebt gesteld. Het bedrag van de zekerheid voor suiker van GN-code 1701 is 11,- per 100 kg en voor suikerstropen van GN-Codes , en is 4,20 per 100 kg. Voor GN-code 1701 geldt dat u per dag één certificaataanvraag van ten hoogste 10 ton mag indienen bij de MO-productschappen. Als u één certificaat van ten hoogste 10 ton hebt, mag u niet meer dan één dergelijk certificaat per uitvoertransactie gebruiken. Certificaten voor hoeveelheden van meer dan 10 ton voor suiker van GN-code 1701 worden afgegeven op de vijfde werkdag na de dag van indiening. Deze bepaling geldt niet voor kandijsuiker, gearomatiseerde suiker en suiker die ingevoerd worden in het kader van tariefcontingenten.

13 12 Geldigheidsduur certificaten Certificaten van ten hoogste 10 ton zijn geldig tot het einde van de derde maand na afgifte. Certificaten van meer dan 10 ton zijn geldig tot het einde van de derde maand volgend op de maand van de afgifte van het certificaat. Informatie over de vrijgave c.q. verbeurte van de zekerheid kunt u lezen in hoofdstuk 3.3 van onze Regeling certificaten algemeen. 4.1 Uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop met restitutie Op dit moment zijn restituties bij uitvoer van suiker, isoglucose en inulinestroop niet van toepassing. Zodra hierin verandering komt zullen wij u dat met een circulaire of bulletin meedelen. 4.2 Uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose zonder restitutie Algemeen Voor bepaalde suiker- en isoglucoseproducenten is uitvoer uit de EU een belangrijk onderdeel van hun economische activiteiten. Uitvoer van suiker en isoglucose zou ook zonder uitvoerrestituties economisch levensvatbaar kunnen zijn. Hiertoe kan de Commissie voor bepaalde verkoopseizoenen uitvoercontingenten openen voor uitvoer zonder restitutie van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose. Zodra de Commissie overgaat tot de opening van dergelijke contingenten zullen wij u daarvan door middel van een circulaire op de hoogte brengen. Certificaataanvragen Alleen erkende producenten van biet- en rietsuiker of van isoglucose die over een suiker- of isoglucosequotum beschikken, mogen certificaataanvragen indienen in de lidstaat waarin het quotum is toegekend. De certificaataanvragen kunt u elke week van maandag tot en met vrijdag indienen. U kunt slechts één aanvraag per week indienen. De aangevraagde hoeveelheid mag niet meer dan ton voor suiker en ton voor isoglucose bedragen. Indien voor een betrokken periode geen hoeveelheid beschikbaar is, kunt u geen uitvoercertificaten aanvragen. In vak 20 van de certificaataanvraag moet u één van de volgende vermeldingen opnemen: - buiten het quotum geproduceerde suiker, bestemd voor uitvoer zonder restitutie, of - buiten het quotum geproduceerde isoglucose, bestemd voor uitvoer zonder restitutie. De aanvraag moet vergezeld gaan van het bewijs dat u een zekerheid hebt gesteld. Het bedrag van de zekerheid voor witte suiker is 11,- per 100 kg en voor isoglucose 4,20 per 100 kg droge stof. Afgifte en geldigheidsduur van de certificaten Certificaten worden elke week van vrijdag tot en met het einde van de volgende week afgegeven voor de in de voorgaande week ingediende aanvragen. Certificaten die worden afgegeven voor buiten het quotum geproduceerde suiker van GN-code moeten de GNcodes en bevatten en gelden voor alle onder deze codes vallende producten. - Certificaten die zijn afgegeven tussen 1 oktober en 30 april van een verkoopseizoen zijn geldig met ingang van de datum van afgifte tot en met 30 september van dat verkoopseizoen. - Certificaten die zijn afgegeven tussen 1 mei en 30 september van een verkoopseizoen, zijn geldig met ingang van de datum van afgifte tot het einde van de vijfde daaropvolgende maand. Wanneer de hoeveelheid waarvoor uitvoercertificaten zijn aangevraagd groter is dan de beschikbare hoeveelheid, zal de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vaststellen. De Commissie kan ook de aanvragen waarvoor nog geen uitvoercertificaten zijn afgegeven, afwijzen

14 13 en de indiening van certificaataanvragen gedurende vijf werkdagen of voor een langere periode schorsen. Indien de toewijzingscoëfficiënt lager is dan 80% mag de belanghebbende zijn certificaataanvraag uiterlijk op vrijdag van de week ná de week waarin dit percentage bekend gemaakt is in Publicatieblad van de Europese Unie intrekken. Na intrekking zal de bijbehorende zekerheid worden vrijgegeven Let op, de rechten van een certificaat voor buiten het quotum geproduceerde suiker zijn niet overdraagbaar. Vrijgave zekerheid Het zekerheidsbedrag wordt vrijgegeven als de aangifte is aanvaard en het T5 document juist afgetekend is ontvangen. U moet daarnaast ook nog bewijzen dat de goederen zijn ingevoerd in een derde land door het indienen van de volgende documenten: een kopie van het vervoerbewijs, het douanedocument of een door één van de onderstaande instanties gewaarmerkte (foto)kopie daarvan: a. de instantie die het origineel heeft geviseerd, b. een officiële dienst van het betrokken derde land, c. een officiële dienst van een lidstaat in het betrokken derde land (bijvoorbeeld een ambassade), d. een met de uitbetaling van de restitutie belaste instantie in één van de lidstaten (in Nederland de MO-productschappen), of een verklaring inzake de lossing en de invoer, opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde en door een lidstaat erkende firma (CTF). Op deze verklaring moeten de datum en het nummer van het douanedocument voor invoer zijn vermeld. Als u de hierboven bedoelde documenten niet kunt overleggen, na de daartoe nodige stappen te hebben ondernomen, kunt u de volgende documenten overleggen om te bewijzen dat de producten in het derde land zijn ingevoerd: - het T5 document, - een kopie van het vervoerbewijs, - een verklaring van lossing van het product, en - een bankdocument, afgegeven door een in de EU gevestigde erkende tussenpersoon. Bij uitvoer van buiten het quotum geproduceerde suiker en/of isoglucose in de vorm van voedselhulp voor een internationale organisatie of een humanitaire organisatie, worden de producten geacht te zijn ingevoerd door overlegging van een verklaring van overname. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een internationale organisatie of door een humanitaire organisatie die is erkend door de lidstaat van uitvoer. Bij uitvoeraangiftes tot 25 ton buiten quotum suiker is de bewijsvoering vereenvoudigd. Bij deze exporten kunt u volstaan met een vervoerdocument. U moet wel aan de twee volgende voorwaarden voldoen: - de producten moeten in containers over zee naar de haven van lossing worden vervoerd, en - in het vervoerdocument wordt het land van bestemming vermeld, dan wel een haven die normaal wordt gebruikt voor het lossen van producten die bestemd zijn voor een hinterland. Let op: De MO-productschappen kan om een bewijs van invoer (inklaringsbewijs) vragen, bijvoorbeeld als blijkt dat meerdere containers op dezelfde datum en hetzelfde schip naar

15 14 dezelfde bestemming worden geëxporteerd, ondanks dat de hoeveelheid per container/aangifte minder dan 25 ton bedraagt. Indien u voor 1 april volgend op het verkoopseizoen niet de voorgeschreven bewijzen hebt kunnen leveren voor de hoeveelheden waarvoor u een uitvoercertificaat hebt ontvangen, wordt een overschotheffing van 500,- per ton opgelegd.

16 SUIKERBIETEN Invoerrechten voor suikerbieten worden eenmaal per verkoopseizoen vastgesteld. Hiervoor wordt het invoerrecht voor witte suiker (per 100 kg) vermenigvuldigd met een factor 1,6 voor gedroogde suikerbieten (per 1000 kg) en met een factor 5,5 voor verse suikerbieten (per 1000 kg). Bij uitvoer van suikerbieten wordt géén restitutie verleend noch is een uitvoercertificaat vereist.

17 16 Bijlage 1 Producten waarop de regeling van toepassing is INVOER GN-code Omschrijving suikerbieten 20 - gedroogd, ook indien in poedervorm 80 - andere suikerriet ruwe beetwortelsuiker in vaste vorm, basis 92%: 10 - bestemd om te worden geraffineerd 90 - andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 69% tot 93% 10 - bestemd om te worden geraffineerd 90 - andere andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 93% of meer 10 - bestemd om te worden gerafiineerd 90 - andere witte suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen witte suiker: 10 - gekristalliseerd 90 - andere ahornsuiker in vaste vorm: 10 - gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 90 - andere en ahornsuikerstroop fructose en fructosestroop, bevattende in droge toestand 50% of meer fructose (m.u.v. isoglucose en inulinestroop) suikers en stropen (m.u.v. lactose, ahornsuiker, glucose, maltodextrine, isoglucose, maltose, fructose): 71 - karamel, bevattende in droge toestand 50% of meer sacharose 95 - andere inulinestroop isoglucose in droge toestand geen of minder dan 20% fructose bevattend in droge toestand 20% of meer doch minder dan 50% fructose bevattend in droge toestand 50% of meer fructose bevattend andere dan , of melasse van rietsuiker melasse, andere dan van rietsuiker isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen andere suikers/stropen, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (m.u.v. lactose-, glucose-, maltodextrine- en isoglucosestroop) Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie

18 17 UITVOER Restitutiecode Omschrijving ruwe beetwortelsuiker, basis 92%, niet gearomatiseerd, zonder kleurstoffen kandijsuiker (zie Vo. (EEG) nr. 394/70) in onmiddellijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 69% tot 93% kandijsuiker (zie Vo. (EG) nr 951/ in onmiddelijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg andere ruwe rietsuiker in vaste vorm, basis 92% met een polarisatiegraad van 93% of meer kandijsuiker (zie Vo. (EG) nr. 951/ in onmiddelijke verpakking met een nettogewicht van niet meer dan 5 kg witte suiker kandijsuiker (zie Vo. (EEG) nr. 394/70) andere: - tot een totale hoeveelheid van ten hoogste 10 ton andere: andere suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen suiker, andere; met toegevoegde stoffen andere dan aromatiserende stoffen en kleurstoffen inulinestroop, onmiddellijk na hydrolyse van inuline of van oligofructoses verkregen in droge toestand 80 of meer gewichtspercenten fructose bevattend andere gekarameliseerde suiker en melasse, bevattende in droge toestand 50% of meer sacharose kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd andere, suikers en stropen (m.u.v. lactose, glucose, maltodextrine, isoglucose, maltose, sorbose) isoglucose in droge toestand 41% of meer fructose bevattend isoglucose in droge toestand meer dan 50% fructose bevattend isoglucose, andere dan , of melasse van rietsuiker melasse, andere dan van rietsuiker isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen andere suikers en stropen, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (m.u.v. lactose-, glucose-, maltodextrine- en isoglucosestroop) Productgroepen m.b.t. het gebruik van uitvoercertificaten. A Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemische zuivere sacharose, in vaste vorm B Ahornsuiker en ahornsuikerstroop Ex Andere suiker, in vaste vorm, suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder honig, andere, 50% glucose bevattend, andere Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, met uitzondering van isoglucose, van stroop van lactose, van glucose en van maltodextrine C } } Isoglucose } } Isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

19 18 Bijlage 2 Prijzen in de sector suiker Reactieprijzen per 100 kg nettogewicht suiker GN-code EUR , , , , , , , , , ,184 per % sacharose Producten waarvoor representatieve prijzen worden vastgesteld GN-code Reactieprijzen per 100 kg standaardkwaliteit melasse GN-code EUR (riet) 7, (biet) 8,20 Interne marktprijs per 100 kg standaardkwaliteit melasse GN-code EUR (riet) 8, (biet) 8,21

20 19 Bijlage 3 Lijst met beschikbare hoeveelheden van bepaalde contingenten Brazilië Cuba Hoeveelheid (ton) Contingentrecht (per ton) , , ,00 Alle derde landen ,00 India ,00 Balkansuiker Derde land of douanegebied Suiker CXL-concessies Derde land Volgnummer GN-code Australië Volgnummer GN-Code Hoeveelheid (ton) Albanië en Bosnië en Herzegovina en Servië of Kosovo* en Voormalig Joegoslavische en Repu- bliek Macedonië Kroatië en * Kosovo volgens Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad Contingentrecht (per ton) Suiker voor uitzonderlijke invoer en suiker voor industriële invoer Type invoer Volgnummer GN-code Hoeveelheid (ton) Contingentrecht (per ton) Uitzonderlijke invoer * * * Industriele suiker * * * * Vast te stellen bij openingsverordening

21 20 Bijlage 4 Model uitvoercertificaat afgegeven in land van uitvoer

22 21 Bijlage 5 Lijst met beschikbare hoeveelheden voor invoer uit MOL Minst Ontwikkelde Landen Benaming van de groep Derde land Contingentnummer Niet-ACS-MOL Bangladesh, Cambodja, Laos, Nepal ACS-MOL Benin, Burkina Faso, Democratische Republiek Kongo, Ethiopië, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Oeganda, Zambia Landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren Regionale vrijwaringsdrempel* 2012/ / /2015 Regio Derde Land Contingentnummer Centraal-Afrika-NIET ,10 MOL Westelijk Afrika-NIET- Ivoorkust ,10 MOL SADC-NIET-MOL Swaziland ,50 EAC-NIET-MOL Kenia ,50 ESA-NIET-MOL Mauritius, Zimbabwe ,90 STILLE OCEAAN- Fiji ,30 NIET-MOL CARIFORUM-NIET- Barbados, Belize, ,60 MOL Dominicaanse Republiek, Guyana, Jamaica, Trinidad en Tobago Totaal ,00 *(in tonnen wittesuiker-equivalent)

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 042 42 42 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-042 42 42 BASISREGELING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen Producten Documenten Opbouw van de regeling 4

Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen Producten Documenten Opbouw van de regeling 4 Regeling olijfolie Juli 2011 2 Regeling olijfolie INDEX Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Producten 3 1.3 Documenten 3 1.4 Opbouw van de regeling 4 Hoofdstuk 2 Invoer van olijfolie 5 2.1 Algemeen

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl BASISREGELING UITVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T regelgeving 079-368

Nadere informatie

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2006 L 178/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 950/2006 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007,

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nummer : 14.051 datum : 5 mei 2014 CIRCULAIRE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl

Nadere informatie

Regeling in- en uitvoer sector rijst

Regeling in- en uitvoer sector rijst Regeling in- en uitvoer sector rijst Juli 2012 1 Regeling in- en uitvoer rijst INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 2 Hoofdstuk 2 Invoer 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Vaststelling invoerrechten gedopte rijst (GN-code 1006

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER BABY BEEF -PRODUCTEN UIT BOSNIE EN HERZEGOVINA, DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIE, MONTENEGRO, SERVIE EN KOSOVO

BASISREGELING INVOER BABY BEEF -PRODUCTEN UIT BOSNIE EN HERZEGOVINA, DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIE, MONTENEGRO, SERVIE EN KOSOVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7

10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7 10.6.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 150/7 VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER

BASISREGELING UITVOER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING UITVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERREGELINGEN PLUIMVEE- EN EIERSECTOR

BASISREGELING INVOERREGELINGEN PLUIMVEE- EN EIERSECTOR Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T regelgeving 079-368

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERREGELINGEN PLUIMVEE- EN EIERSECTOR

BASISREGELING INVOERREGELINGEN PLUIMVEE- EN EIERSECTOR Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN November

Nadere informatie

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane in dit document vindt u: Een overzicht van douanecontingenten Een overzicht van bijzondere invoermogelijkheden, beheerd door de Douane Een

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0951 NL 30.12.2011 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 951/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 9.10.2008 COM(2008) 622 definitief 2008/0189 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER GRANEN

BASISREGELING INVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Geregistreerde Exporteur (REX) APS

Geregistreerde Exporteur (REX) APS Geregistreerde Exporteur (REX) APS Inhoud Inleiding Wettelijke bepalingen Het REX-systeem Inleiding Artikelen: 70, 72, 78-93, 99-109 Bijlagen: 22-06, 22-07 en 22-20 Wettelijke bepalingen Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN September 2017 In

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is.

In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is. CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst

Nadere informatie

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008.

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008. CIRCULAIRE Geïntegreerd 1: Gewijzigd met circulaire 83/2008 EIEREN VLEES VEE Nummer : 82/2008 Datum : 12 november 2008 onderwerp : Kwaliteitseisen voor bepaalde producten in de sector varkensvlees Kwaliteitseisen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER

BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

: Inschrijving contingent bestemd voor export van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika

: Inschrijving contingent bestemd voor export van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nummer : 14.094 CIRCULAIRE datum : 21 augustus 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER BEVROREN OMLOPEN VAN RUNDEREN

BASISREGELING INVOER BEVROREN OMLOPEN VAN RUNDEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2078 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2078 VAN DE COMMISSIE 19.11.2015 L 302/63 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2078 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2015 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van pluimveevlees

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0967 NL 03.10.2010 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 967/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

BASISREGELING CERTIFICATEN ALGEMEEN

BASISREGELING CERTIFICATEN ALGEMEEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7105 F 079-368 7004 BASISREGELING

Nadere informatie

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO

5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie. Specifieke doelstellingen van het GMO 5. De Gemeenschappelijke MarktOrdening suiker in de Europese Unie Specifieke doelstellingen van het GMO blijven verzekeren van de noodzakelijke waarborgen inzake werkgelegenheid en levensstandaard aan

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER ZUIVEL

BASISREGELING INVOER ZUIVEL Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-60 26850 F 079-368

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: Besluit van de Raad tot ondertekening en voorlopige

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0952 NL 25.12.2011 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 952/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HILTON BEEF (RUNDVLEES VAN HOGE KWALITEIT EN BEVROREN BUFFELVLEES)

BASISREGELING INVOER HILTON BEEF (RUNDVLEES VAN HOGE KWALITEIT EN BEVROREN BUFFELVLEES) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER GRANEN

BASISREGELING UITVOER GRANEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301. Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij. Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid

CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301. Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij. Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid CERTIFICATEN HORIZONTALE BROCHURE BDS2C1301 Entiteit: Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid Auteurs(s): Luycx Rose-Marie Datum: 11/06/2013 COLOFON Samenstelling Entiteit:

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN. November Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM

BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN. November Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN November 2017 In deze

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER RIJST

BASISREGELING IN- EN UITVOER RIJST Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING IN-

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

L 122/8 Publicatieblad van de Europese Unie

L 122/8 Publicatieblad van de Europese Unie L 122/8 Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2006 VERORDENING (EG) Nr. 704/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 732 definitief 2002/0292 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 ten aanzien

Nadere informatie

CIRCULAIRE. nummer : 54/2008. datum : 12 juni 2008. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. nummer : 54/2008. datum : 12 juni 2008. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 54/2008 datum : 12 juni 2008 onderwerp bijlagen : Restitutieregeling voor de sectoren vee, vlees en eieren : Zie inhoudsopgave Restitutieregeling voor de sectoren vee,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 8 juni 2011 (OR. en) 2010/0318 (COD) LEX 1192 PE-CONS 13/1/11 REV 1 COEST 109 NSI 31 WTO 145 CODEC 549 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B

BASISREGELING INVOERCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR VERWERKING IN DE REGELING A EN B Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.09.2000 COM(2000) 590 definitief 2000/0242 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van een overeenkomst in de vorm van een

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst in artikel, lid 2, onder a), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid, onder d), geldende maxima (de volgorde is die bijlagen I bij Verordening

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.6.2005 COM(2005) 263 definitief 2005/0118 (CNS) 2005/0119 (CNS) 2005/0120 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende een gemeenschappelijke

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 2010/0036 (COD) PE-CONS 47/11 COWEB 177 WTO 294 AGRI 563 UD 206 TDC 16 CODEC 1345 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

INFOBLAD 3/2009 Europese aal

INFOBLAD 3/2009 Europese aal INFOBLAD 3/2009 Inhoud: Waarom dit Infoblad? 2 Wet- en regelgeving 2 Vergunningen en certificaten 2 Handel met landen buiten de EG 3 Aal gevangen vanaf 13 maart 2009 3 Aal gevangen voor 13 maart 2009 4

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gudrun Beerlandt (VL) - Danièle Haine (WL) E.Versavel (BIRB)

Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gudrun Beerlandt (VL) - Danièle Haine (WL) E.Versavel (BIRB) Titel: Beheerscomité suiker 30 januari 2014 Datum: 30/01/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gudrun Beerlandt Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN. Mei Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM

BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN. Mei Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER ALLE SECTOREN Mei 2017 In deze basisregeling

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING SECTOR VEE VLEES EN EIEREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER Verkoopseizoen 2014-2015 naar verkoopseizoen 2015-2016 / 30.06.2015 www.vlaanderen.be Colofon Samenstelling Entiteit: Departement Landbouw

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 november 2002 (13.11) (OR. fr) 14113/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0257 (ACC) DEVGEN 160 COMER 157 WTO 150 SAN 191 UD 112 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 162/12 27.6.2015 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1011 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/06/2012

Datum van inontvangstneming : 18/06/2012 Datum van inontvangstneming : 18/06/2012 C-211/12-1 Zaak C-211/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 mei 2012 Verwijzende rechter: Corte d'appello di Roma (Prima Sezione civile)

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

15537/02 jg 1 DG B I

15537/02 jg 1 DG B I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2002 (13.12) (OR. fr) 15537/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0292 (VNS) AGRI 309 WTO 176 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens

Nadere informatie

8682/01 HD/gb DG C II NL

8682/01 HD/gb DG C II NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juni 2001 (OR. en) 8682/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0232 (ACC) LIMITE UD 53 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER. April Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening

BASISREGELING INVOER. April Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 279 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie