5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing vereffening-verdeling -- verdelingsrechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing 218 - vereffening-verdeling -- verdelingsrechten"

Transcriptie

1 5 ZAKENRECHT

2 5 ZAKENRECHT INDELING DER GOEDEREN Lichamelijke en onlichamelijke goederen Roerende en onroerende goederen Verbruikbare en niet verbruikbare goederen Vervangbare en niet vervangbare goederen Andere 5.2 EIGENDOM burenhinder, gemene muren - bezit - je eigendom beschermen - eigendomsoverdracht roerende en onroerende goederen. registratie van eigendomsverwerving Eigendomsverwerving Toe-eigening Verloren voorwerpen Schatten Achtergelaten voorwerpen Natrekking Verkrijgende verjaring en bezit Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing vereffening-verdeling -- verdelingsrechten 5.3 VRUCHTGEBRUIK de belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar 5.4 RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING ERFDIENSTBAARHEDEN RECHT VAN OPSTAL ERFPACHT PAND inpandgeving handelszaak, factuur, warrant-ceel 5.9 HYPOTHEEK hypothecaire lening - opeethypotheek = omgekeerde hypotheek - hypotheekbewaring

3 210 5 ZAKENRECHT Een fysiek persoon heeft naast immateriële belangen ook materiële belangen. De immateriële belangen zijn (o.a.) terug te vinden in het personen- en familierecht. Ook een rechtspersoon heeft immateriële en materiële belangen. Maar de immateriële belangen zijn minder omvangrijk, een rechtspersoon heeft bijv. geen familiale belangen. De materiële = patrimoniale belangen vormen het vermogen = patrimonium van een persoon. - Het positieve deel ervan bestaat uit de goederen + de tegoeden of schuldvorderingen. Strikt juridisch worden goederen onderscheiden van zaken: onder zaken verstaat men al wat voorkomt in de natuur behalve de mens, goederen zijn alle zaken vatbaar voor (privé) toe-eigening. Maar vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt. - Het negatieve deel ervan bestaat uit de schulden. Elke persoon beschikt dus over een per saldo positief of negatief vermogen. Dit vermogen is één en ondeelbaar. Men onderscheidt persoonlijke, intellectuele en zakelijke rechten. Over de persoonlijke rechten zie deel 6 van deze syllabus. Over de intellectuele rechten zie deel 7. a- Zakelijke rechten garanderen de titularis een directe greep op de zaak m.a.w. voor de uitoefening ervan is hij van niemand afhankelijk. b- Zakelijke rechten zijn aan iedereen = erga omnes tegenstelbaar: iedereen dient ze te respecteren. Zakelijke rechten op onroerende goederen zijn, behalve bij erfopvolging, maar tegenstelbaar aan derden (te goeder trouw) mits zij worden overgeschreven of ingeschreven op het hypotheekkantoor. c- Zakelijke rechten verlenen een volgrecht: de titularis ervan kan de zaak waarop zijn zakelijk recht slaat opeisen waar zij zich ook bevindt. d- Zakelijke rechten verlenen een voorkeurrecht = voorrang. Bijv. A koopt (of krijgt of erft) een huis, hij verwerft eigendomsrecht = een zakelijk recht. Dit recht is onmiddellijk tegenstelbaar aan de verkoper m.a.w. deze dient de koper onmiddellijk als nieuwe eigenaar te erkennen. Om tegenstelbaar te zijn aan derden moet de vestiging van het eigendomsrecht van A overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. A kan dus vanaf de overschrijving zijn recht met alles wat het inhoudt uitoefenen en niemand mag hem daarbij hinderen. Op vraag van de bank die A een lening toestaat wordt op het huis een hypotheek = eveneens een zakelijk recht gevestigd. Deze vestiging moet worden ingeschreven op het hypotheekkantoor. Wanneer A later het huis verkoopt zal zijn hypothecaire schuldeiser = de bank haar hypothecaire vestiging kunnen laten gelden tegenover de nieuwe koper = volgrecht. Bovendien zal de bank zich vóór alle andere eventuele schuldeisers van A met de opbrengst van de verkoop van het huis kunnen doen terugbetalen = voorkeurrecht. Er bestaan zelfstandige en onzelfstandige zakelijke rechten. De zelfstandige zakelijke rechten zijn: de eigendom (5.2), het vruchtgebruik (5.3), het recht van gebruik en bewoning (5.4), de erfdienstbaarheden (5.5), het recht van opstal (5.6) en de erfpacht (5.7). Zij bestaan op zichzelf. De onzelfstandige = accessoire zakelijke rechten zijn: het pand (5.8) en de hypotheek (5.9). Zij bestaan alleen in samenhang met zelfstandige zakelijke rechten. De wettelijke regels m.b.t. de (zelfstandige en onzelfstandige) zakelijke rechten vormen het zakenrecht = goederenrecht = vermogensrecht. We verwijzen hierna regelmatig naar het burgerlijk wetboek (BWB). De volledige tekst ervan is te vinden op de website van het Ministerie van justitie: > Belgische wetgeving > juridische aard.

4 Indeling der goederen Lichamelijke en onlichamelijke goederen Lichamelijke goederen ( quae sua natura tangi possunt ) zijn materieel = stoffelijk, zintuiglijk waarneembaar, zichtbaar, tastbaar, zij bestaan in feite. Bijv. een dier, een auto, een gebouw, geld, een perceel grond Onlichamelijke goederen ( quae in iure consistunt ) zijn immaterieel, zij bestaan alleen in rechte, niet in feite. Bijv. eigendomsrecht (van een dier of een auto), vruchtgebruik (van een gebouw of geld), het cliënteel, een handelsfonds, auteursrecht, diensten Roerende en onroerende goederen (art BWB) Goederen zijn onroerend - uit hun aard of van nature = al deze die niet of moeilijk verplaatsbaar zijn: de grond en alles wat er min of meer vast mee verbonden is, gebouwen, bomen en planten, wortelvaste veld- en onafgeplukte boomvruchten - door bestemming = de van nature roerende goederen die door de eigenaar van een van nature onroerend goed blijvend met dit goed verbonden worden of er voor de dienst en de exploitatie op geplaatst worden Roerende goederen worden geacht blijvend aan een onroerend goed verbonden te zijn wanneer zij daaraan met gips, kalk, cement bevestigd zijn of wanneer men ze niet kan losmaken zonder te breken of te beschadigen, bijv. vast tapijt geplaatst door de eigenaar van het gebouw (geplaatst door de huurder blijft het roerend), de dieren en/of machines van een landbouwbedrijf of een fabriek, spiegels en schilderijen zo het houtwerk waaraan zij verbonden zijn van het beschot deel uitmaakt, beelden geplaatst in een doelbewust daarvoor ontworpen nis - door het voorwerp waarop zij betrekking hebben = de onroerende zakelijke rechten (bijv. het vruchtgebruik van een onroerend goed, een hypotheek, een erfdienstbaarheid) en de onroerende rechtsvorderingen Goederen zijn roerend - uit hun aard = al deze die zichzelf kunnen verplaatsen of die verplaatsbaar zijn bijv. een dier, vast tapijt, een auto, een tafel, geld - door wetsbepaling = de van nature onroerende goederen die door de wetgever als roerend omschreven worden bijv. aandelen in een vennootschap (ook al bestaat de vennootschap uit onroerende goederen), en in geval van 'vervroegde roerendmaking' bijv. de materialen van een afgebroken of nog af te breken gebouw bestemd voor een nieuw gebouw (art. 532 BWB) en de tak- en wortelvaste vruchten zes weken voor de oogst (art gerechtelijk wetboek) - door het voorwerp waarop zij betrekking hebben = de roerende zakelijke rechten en de roerende rechtsvorderingen Verbruikbare en niet verbruikbare goederen Verbruikbare of verbruiksgoederen gaan teniet bij het eerste gebruik dat men ervan maakt. Bijv. eten, drank, benzine Niet verbruikbare of gebruiksgoederen kunnen min of meer langdurig worden gebruikt. Maar ze verslijten natuurlijk wel of ze kunnen teniet gaan. Bijv. een auto, een woning, een fototoestel

5 Vervangbare en niet vervangbare goederen Niet vervangbare goederen zijn individueel bepaald = uniek. Bijv. een origineel kunstwerk Vervangbare goederen zijn niet individueel maar soortelijk bepaald, m.a.w. zij kunnen door gelijksoortige goederen vervangen worden. Bijv. een reproductie van een origineel kunstwerk, een paar schoenen, een zak aardappelen, duizend liter stookolie Andere Tegenwoordige en toekomstige goederen. Deelbare en ondeelbare goederen. Goederen van de staat, gemeenten, particulieren (art BWB). Goederen in en buiten de handel. Goederen die aan iemand of aan niemand toebehoren.

6 Eigendom G. W. F. Hegel (in Grundlinien der Philosophie des Rechts) kent aan de eigendom een wel zeer bijzondere plaats toe binnen zijn filosofisch systeem, omwille van de cruciale betekenis ervan in het proces van zelfbepaling = vrijheid van de mens. Zelfbepaling moet zijns inziens als een intersubjectieve relatie worden gedacht waarbij een persoon zijn zelfstandigheid bepaalt in onderscheid met de zelfstandigheid van een ander persoon = als een relatie van wederzijdse erkenning. Zolang de erkenning innerlijk blijft is ze onwerkelijk. Zij moet objectief uitgedrukt worden. Beide personen symboliseren daarom hun zelfstandigheid in een zaak, welke dan als eigendom wordt geformaliseerd. P. Cobben, Het project van de verlichting in het licht van Hegels rechtsfilosofie, Algemeen Nederlands tijdschrift wijsbegeerte, juli Het burgerlijk wetboek (art. 544) omschrijft eigendomsrecht als het recht om op de meest volstrekte wijze het genot te hebben van een zaak en erover te beschikken mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of verordeningen. De eigenaar van een goed beschikt dus over: recht van gebruik ( ius utendi ) Dit omvat eigenlijk gebruik maar ook oneigenlijk gebruik = het goed gebruiken waarvoor het niet bestemd is (uiteraard mits geen wetten overtreden worden). recht van genot ( ius fruendi ) = het recht op de vruchten of de opbrengst Vruchten kunnen onderverdeeld worden in: - natuurlijke vruchten = de voortbrengselen van de natuur (bijv. de jongen van een dier, de wol van een schaap) - nijverheidsvruchten = deze welke voortkomen uit het samengaan van natuur en mens (bijv. de oogst van een akker, de pull gemaakt door de mens met de wol van een schaap ) - burgerlijke vruchten = wat voortkomt uit (alleen) de menselijke inventiviteit (bijv. intrest, huuropbrengst) recht van beschikking ( ius abutendi ) = het recht om met het goed te doen wat men wil Over een goed beschikken houdt (o.a.) in het kunnen vernietigen, vervreemden (= verkopen of wegschenken) Maar het eigendomsrecht is wettelijk beperkt: om redenen van publiekrechtelijke aard Cfr. de openbare orde, de goede zeden, de wetgeving betreffende onteigening, stedebouw, milieu en ruimtelijke ordening, gevaarlijke en hinderlijke bedrijven om redenen van privaatrechtelijke aard Begaat een eigenaar een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplicht = foutaansprakelijkheid, dan zal hij overeenkomstig art e.v. van het BWB (zie deel 6 van deze syllabus) schadevergoeding moeten betalen. Omtrent het begrip rechtsmisbruik dat gewoonlijk wordt verbonden met de zogeheten foutaansprakelijkheid van art e.v. zie M. Van Hoecke en B. Bouckaert, Inleiding tot het recht, 2007, p Overeenkomstig de evenwichtsleer moet een eigenaar zich bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht in het belang van andere naburige eigenaars matigen, zoniet ontstaat er burenhinder. Slachtoffers ervan kunnen de rechtbank om stopzetting ervan én om schadevergoeding vragen, zonder enige fout te moeten bewijzen. Volgens Cass : Voor uitgebreide juridische informatie over burenhinder: over gemene muren: en Lees ook Alles wat (niet) mag in uw tuin of op uw terras in Plus magazine nr. 251 van juli-augustus 2009 p , Mag buurman de voetbal van mijn zoon in beslag nemen in De Standaard (DS) van : %3f, Cassatie fluit hof terug over toerekenbaarheid bij burenhinder in De Juristenkrant nr. 201 van p. 3, Hoe is schade door een omgevallen boom verzekerd? in DS van p. E13: Eigendom gaat meestal samen met bezit maar is niet hetzelfde: eigendom is een juridisch, bezit een feitelijk begrip. (Zie over bezit als middel tot eigendomsverwerving: Verkrijgende verjaring en bezit.) Je eigendom beschermen Slachtoffers van diefstal kunnen vaak geen goede beschrijving geven van de gestolen goederen. Daarom verdient het aanbeveling je waardevolle bezittingen te merken en/of te registreren. Een voorwerp merken doe je door het een eigen nummer te geven (bijv. met een graveerpen), het registeren kan op een bijzonder registratieformulier. Voor meer informatie zie Registratieformulieren downloaden:

7 214 Eigendomsoverdracht roerende en onroerende goederen Registratie van eigendomsverwerving Om het eigendomsrecht van een roerend te verwerven/over te dragen zijn geen bijzondere formaliteiten vereist. Je kan je manifesteren als eigenaar volgens het principe bezit geldt als titel (zie hieronder: ). Over erven/legateren en schenkingen zie deel 4 van deze syllabus, over kopen/verkopen deel 6. In geval van een eigendomsoverdracht van een onroerend goed is meer nodig, in ieder geval de tussenkomst van een notaris.be. Over de notariële akte zie Over de notaris en het kopen/verkopen van een woning zie Fiscale consequenties bij de bouw, renovatie of aankoop van een woning: Voor uitgebreide informatie over wonen en bouwen zie en Eigendomsverwerving moet in welbepaalde gevallen worden geregistreerd, o.a. de eigendomsverwerving van onroerende goederen. Over het registreren van een koop-/verkoopakte van een onroerend goed en het betalen van registratierechten: Lees ook Registratie van eigendom is makkelijker in Eritrea dan in België in De Standaard van p. E1.

8 Eigendomsverwerving Men kan het eigendomsrecht van een voorwerp verwerven op een afgeleide = indirecte of op een directe wijze. Als je eigenaar wordt omdat iemand anders je zijn eigendom overdraagt, bij legaat, schenking of verkoop, spreken we van indirecte eigendomsoverdracht. Als je eigenaar wordt zonder betrokkenheid van een ander persoon spreken we van directe eigendomsoverdracht. Hierna bespreken we de directe wijzen van eigendomsverwerving. De indirecte wijzen van eigendomsverwerving komen elders in deze syllabus aan bod: legaat en schenking in deel 4, verkoop in deel Toe-eigening Wie zich voorwerpen die aan niemand toebehoren toe-eigent, bijv. weggeworpen goederen, wordt er eigenaar van (art. 714 BWB). Maar lees Groot huisvuil meenemen mag niet in De Standaard van p. 15. Sommige goederen komen niet voor particuliere toe-eigening in aanmerking: deze van het openbaar of publiek domein (de zee, de rivieren, de openbare wegen enz.) (art. 538 e.v. BWB). Deze goederen worden bestuurd door de overheid en kunnen maar worden vervreemd na wettelijke goedkeuring. Goederen waarop de overheid eigendomsrechten uitoefent zoals een particulier behoren tot het zgn. privaat domein. Dieren in het wild, vissen in openbare wateren kan men zich toe-eigenen maar de overheid koppelde jacht en visvangst aan bijzondere administratieve vergunningen (art. 715 BWB). De rechten op zaken die in zee zijn geworpen of aangespoeld en op planten en kruiden die groeien langs de oevers van de zee worden eveneens door bijzondere wetten geregeld (art. 717 BWB) Verloren voorwerpen Verloren voorwerpen hebben een eigenaar maar de identiteit ervan is de vinder niet bekend. De rechten daarop worden geregeld door bijzondere wetten (art de lid BWB). Voorwerpen gevonden op een openbare plaats, bijv. op straat, dienen afgegeven te worden op de gemeente waar men ze aantreft. Komt de eigenaar binnen de 6 maand niet opdagen dan verwerft de gemeente, dus niet de eerlijke vinder, de eigendom ervan (wet ). Voorwerpen gevonden op privé-terrein, bijv. in een bankkantoor, bioscoop of winkel, mogen door de vinder ervan worden bewaard maar hij dient de gemeentepolitie (of de bankdirecteur enz.) te verwittigen. De oorspronkelijke eigenaar beschikt over een termijn van 3 jaar om zijn verloren zaak terug te vorderen van degene in wiens handen hij ze vindt (art BWB). Art slaat alleen op roerende goederen maar onroerende goederen kunnen natuurlijk niet verloren worden. Dit recht van terugvordering geldt niet voor bankbiljetten wanneer de bezitter te goeder trouw is (art BWB). Als de bezitter van de verloren zaak deze kocht op een markt of een openbare verkoping of van een handelaar die dergelijke zaken verkoopt kan de oorspronkelijke eigenaar de zaak alleen terugvorderen als hij de bezitter de betaalde som terugbetaalt (art BWB). Zie ook verder: Voorwerpen aangetroffen in bijv. treinen of taxi's vallen niet onder de algemene regeling, de NMBS en de meeste taximaatschappijen beschikken over een eigen regeling voor verloren voorwerpen.

9 Schatten Schatten, in het burgerlijk wetboek (art. 716) omschreven als verborgen of bedolven zaken waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen en die door louter toeval ontdekt worden, worden eigendom van de vinder als deze ze op zijn eigen erf aantreft. Treft hij ze aan op andermans erf dan moet hij ze met deze delen. Lees Eerlijke vinders willen helft van schat in De Standaard (DS) van p. 16, Kasteelheer geeft vinders van goudschat schamele beloning in Het Laatste Nieuws van p. 3. Over archeologische schatten lees Op schattenjacht in je tuin in De Standaard van p. E21-E Achtergelaten voorwerpen Voorwerpen die door de eigenaar worden achtergelaten (bagage in een hotel, kledij in een wassalon of strijkwinkel, een wagen bij een garagist, allerhande goederen in een bewaarplaats ) en niet afgehaald zijn binnen het jaar, motorvoertuigen binnen 6 maand, na verwittiging bij aangetekend schrijven door de bewaarnemer, mogen door deze verkocht worden. Van de opbrengst van de verkoop worden diens achterstallige schulden betaald. Het eventuele overschot wordt aan de eigenaar gestort. (Wet ) Natrekking Eigendomsrecht van een goed geeft ook recht op al wat het goed voortbrengt en op al wat er natuurlijk of kunstmatig als bijzaak mee verenigd wordt. Dit zgn. recht van natrekking slaat op de natuurlijke, de nijverheids- en de burgerlijke vruchten (zie boven), de bijzaken die zich op natuurlijke wijze met de hoofdzaak verenigen (o.a. aanspoelingen en duiven, konijnen en vissen die naar een andere til, warande of vijver overgaan), en deze die zich op kunstmatige wijze met een hoofdzaak verenigen (o.a. gebouwen en aanplantingen op of onder de grond van een erf waarvan wordt vermoed, behoudens tegenbewijs, dat zij door de eigenaar van het erf en op zijn kosten zijn tot stand gebracht). (Art BWB.) Download ook de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen: Om te vermijden dat een woning, opgetrokken op kosten van bijv. de beide huwelijkspartners op een perceel grond dat eigendom is van één van hen, later (bij echtscheiding bijv.) door natrekking volledig zou toevallen aan de echtgenoot die eigenaar is van de grond doet men er goed aan vooraf een regeling te treffen (door de echtgenoot/grondeigenaar te vragen afstand te doen van natrekking). Lees Bouwen op grond van uw partner in Plus Magazine nr. 247 van maart 2009 p Zie ook Afstand van natrekking kan begrepen worden als een recht van opstal (zie hierna: 5.6). Lees hierover: Rechtskundig weekblad , arrest 1ste kamer Hof van beroep Gent van Verkrijgende verjaring en bezit (art BWB) Zie ook verder: 8.3 Verjaring. Men kan de eigendom van een goed verkrijgen door verjaring d.w.z. door het gedurende een bepaalde termijn in bezit te houden, mits dit bezit - voortdurend en onafgebroken is - vreedzaam d.w.z. niet verkregen door geweld - openbaar d.w.z. voor iedereen zichtbaar - ondubbelzinnig d.w.z. men moet zich daadwerkelijk als eigenaar gedragen en bijv. niet als huurder (art BWB) De algemene verjaringstermijn van het burgerlijk recht bedraagt 30 jaar (art BWB). M.b.t. een onroerend goed bedraagt de verjaringstermijn, conform de algemene regel, 30 jaar voor de bezitter te kwader trouw, maar slechts 10 of 20 jaar, naargelang de rechtmatige

10 eigenaar wel of niet in het rechtsgebied woont waar het goed gelegen is, voor de bezitter te goeder trouw (art BWB). M.b.t. een roerend goed geldt het bezit als titel (art BWB): de wet veronderstelt dat wie een roerend goed in handen heeft daadwerkelijk de wettige eigenaar ervan is, zolang er geen tegenbewijs kan worden geleverd (= wettelijk weerlegbaar vermoeden). Verjaring en verjaringstermijn zijn hier in principe niet van toepassing. Maar de rechtmatige eigenaar van een verloren of gestolen goed kan dit gedurende 3 jaar vanaf het verlies of de diefstal terugvorderen van de bezitter te goeder trouw in wiens handen hij het vindt, zonder deze enige vergoeding te moeten betalen. Maar lees Kunstdiefstal: wanneer bezit niet geldt als titel in De Juristenkrant nr. 195 van 14 oktober 2009 p. 4. Natuurlijk kan de bezitter te goeder trouw zich dan richten tot de persoon van wie hij het goed kocht of op een andere wijze verwierf en zijn rechten laten gelden. Er gelden 2 belangrijke uitzonderingen: Zie ook boven: a- Dit recht van terugvordering geldt niet voor bankbiljetten. b- Wanneer de bezitter te goeder trouw het verloren of gestolen goed kocht op een openbare markt of veiling of van een handelaar die dergelijke zaken verkoopt moet de rechtmatige eigenaar de bezitter te goeder trouw wel vergoeden (art BWB). De burgerlijke rechtbank van Charleroi ( ) oordeelde over de terugvordering van een gestolen hogedrukreinigingstoestel. De derde-bezitter te goeder trouw die het toestel kocht op de markt van Charleroi moest het aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. Hij vroeg, en kreeg, de terugbetaling door deze eigenaar van de prijs die hij er op de markt voor betaalde. Hij vroeg ook om terugbetaling van de door hem gemaakte herstellingskosten. Een eigenaar moet inderdaad de kosten terugbetalen gemaakt om zijn eigendom in goede staat te bewaren = o.m. de herstellingskosten, maar in dit geval ging het om de aankoop door de derde-bezitter van accessoires (handvatten en een verbindingsstuk) wat niet nodig was om het toestel in goede staat te bewaren. Deze kosten, aldus de rechtbank, moesten dus niet worden terugbetaald. (Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1991, p. 44) 217

11 Mede-eigendom en multi-eigendom Mede-eigendom is het eigendomsrecht van 2 of meer personen op één en hetzelfde goed, elk voor een deel van het geheel. Mede-eigenaars bevinden zich in een staat van onverdeeldheid: - vrijwillig (bijv. 2 of meer personen die samen een huis kopen) - gedwongen (bijv. de erfgenamen van een nalatenschap zolang deze niet verdeeld is, de eigenaars van aan elkaar grenzende erven na gemeenmaking van een grensmuur = art. 661 BWB, appartementsmedeeigendom = art e.v. BWB zie hierna: mede-eigendom van gebouwen). Vereffening-verdeling Verdelingsrechten Niemand kan worden verplicht in onverdeeldheid te blijven (art. 815 BWB). Behalve in geval van gemeen gemaakte muren en mede-eigendom van gebouwen/appartementsmede-eigendom (zie hierna). Mede-eigenaars kunnen in der minne een verdeling regelen, of anders een beroep doen op de rechtbank van eerste aanleg (art Gerechtelijk wetboek). Op treedt de nieuwe wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling van , publicatie , in werking volledige wettekst op > (Numac:) Lees ook Gerechtelijke vereffening-verdeling ondergaat metamorfose in De Juristenkrant nr. 234 van p Op de verdeling van onroerende goederen zijn verdelingsrechten verschuldigd t.b.v. 1%. Meer informatie over verdelingsrechten op Zie ook elders in deze cursus: Verkoop van onroerende goederen > Verminderde registratierechten bij koop om uit onverdeeldheid te treden. Het Burgerlijk wetboek (BWB) en het Gerechtelijk wetboek vind je op De wet op de mede-eigendom van gebouwen dateert van , werd gepubliceerd op en geïntegreerd in het BWB art tot Lees ook Appartementsrecht en het recht op privacy in Jura falconis, jaargang 38, , nr. 4, p (www.law.kuleuven.be/jura), Vaak bron van conflicten in Budget & Recht nr. 158 van september/oktober 2001 p , Gebouw in goede handen? in Budget & Recht nr. 170 van september/oktober 2003 p , Mede-eigendom, iets wat men erbij moet nemen in Budget&Recht nr. 208 van januari/februari 2010 p (www.test-aankoop.be). De wet is recent vrij grondig gewijzigd. De nieuwe wet trad in werking (niet zoals oorspronkelijk voorzien op maar) op De basisakten/statuten moeten in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wet tegen Voor de volledige tekst van de nieuwe wet tot wijziging van het burgerlijk wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van , publicatie , zie > (Numac): Voor uitgebreide praktische informatie raadpleeg Mede-eigendom in de praktijk, een uitgave van Test-Aankoop lees hierover zie ook Lees ook De wet op de mede-eigendom wordt transparanter in Plus Magazine nr. 263 van september 2010 p , Gemene delen beter beschermd in De Standaard van p. E12-E13: Meer controle op de syndicus in Budget&Recht nr. 212 van september/oktober 2010 p Multi-eigendom = timesharing is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Ook multi-eigenaars bevinden zich in een toestand van onverdeeldheid maar zij hebben de beschikking over de gehele eigendom gedurende een beperkte, overeengekomen, vaste of wisselende periode van het jaar. De term timesharing is afkomstig uit de beginnende computerwereld waar soms één enkel computersysteem afwisselend voor verschillende gebruikers functioneerde; de kosten ervan werden naar evenredigheid onder hen verdeeld. De toeristische sector nam het basisprincipe over, met behoud van de terminologie. In het Belgisch recht wordt multi-eigendom opgevat als een werkelijke mede-eigendom met alle kenmerken van het eigendomsrecht als uitsluitend, eeuwigdurend, algemeen en absoluut recht. Timesharing is bijna altijd grensoverschrijdend. Niet verwonderlijk dus dat de EU een gezamenlijke regeling wil. De Belgische wet van was een omzetting van een Europese richtlijn keurde het Europees parlement een nieuwe richtlijn over timesharing goed. Doel van de richtlijn is het consumentenvertrouwen in de timesharingsector (met een omzet van ruim 10,5 miljard euro en meer dan arbeidsplaatsen in de EU) te versterken en een einde te maken aan malafide handelspraktijken die de consument in de problemen brengen en de reputatie van bonafide ondernemers schaden. De vroegere timesharingvoorschriften van de EU verleenden de consument reeds bepaalde grondrechten, zoals het recht op duidelijke informatie, het terugtredingsrecht en een verbod op aanbetalingen. De nieuwe richtlijn beoogt de mazen in de bestaande regelgeving te dichten. Met name werd de werkingssfeer van de richtlijn van 1994 uitgebreid tot nieuwe producten op de markt zoals vakantiekortingclubs en met timeshare vergelijkbare vakanties op cruiseschepen en kanaalboten of in caravans. Bovendien werd de bescherming uitgebreid tot belangrijke aspecten als de wederverkoop van timeshares en ruilclubs. De nieuwe voorschriften moeten

12 garanderen dat de consument overal in de EU dezelfde bescherming geniet en trekken de concurrentievoorwaarden op de markt voor timesharing en een aantal andere vakantieproducten gelijk. Voor meer informatie zie Deze Europese richtlijn werd omgezet in de nieuwe Belgische wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling van Voor de volledige tekst van de wet zie > (Numac:) Voor meer algemene informatie over de wet lees Beter geïnformeerd is beter gewapend in Budget&Recht nr. 221 van maart/april 2012, en Zie ook een initiatief van Test-Aankoop en een aantal andere Europese consumentenorganisaties, mede gefinancierd door de Europese Commissie. 219

13 Vruchtgebruik Bron: artikelen burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Vrucht-gebruik is het recht op het genot (= de vruchten) + op het gebruik van een zaak waarvan iemand anders de eigenaar is, zoals de eigenaar zelf, met de verplichting om de zaak in stand te houden. M.a.w. vruchtgebruik is een afsplitsing van de (volle) eigendom: - de vruchtgebruiker verwerft het recht van gebruik + het recht van genot - de eigenaar behoudt het recht van beschikking = de naakte of blote eigendom Over eigendom zie 5.2 van deze cursus. Vruchtgebruik kan worden gevestigd op alle soorten goederen. Er is sprake van eigenlijk vruchtgebruik t.a.v. niet verbruikbare goederen = gebruiksgoederen (een woning, meubelen, een auto...). Deze goederen verslijten met de tijd. T.a.v. verbruikbare goederen = verbruiksgoederen (geld, voedsel, drank...) is een eigenlijk vruchtgebruik vanzelfsprekend onmogelijk: deze goederen verdwijnen na een eenmalig gebruik. We spreken in dit geval van oneigenlijk vruchtgebruik. Oneigenlijk vruchtgebruik kan conventioneel ook worden uitgebreid tot niet verbruikbare goederen. Over verbruikbare en niet verbruikbaare goederen zie van deze cursus. Vruchtgebruik ontstaat - door de wil van de mens (uit een overeenkomst of een testament) - uit de wet (o.m. art. 384 en 745bis BWB) - door verjaring (volgens de gangbare regels) Vruchtgebruik is hoe dan ook tijdelijk: het eindigt ten laatste bij het overlijden van de oorspronkelijke = eerste vruchtgebruiker, of ev. eerder door - het verstrijken van de termijn waarvoor het is overeengekomen of verleend - vermenging = de vereniging in één persoon van de hoedanigheden van vruchtgebruiker en eigenaar - niet-uitoefening ervan gedurende 30 jaar = verjaring - tenietgaan van het goed waarop het is gevestigd Totaal verlies door overmacht: de verplichtingen van vruchtgebruiker en naakte eigenaar verdwijnen, geen van beide is aan de andere schadevergoeding verschuldigd. Is er geen overmacht en heeft de vruchtgebruiker zich laten verzekeren dan ontvangt hij van zijn verzekeraar een vergoeding: het vruchtgebruik op de zaak zal dan worden omgezet in een vruchtgebruik op de ontvangen geldsom. - het misbruik dat de vruchtgebruiker maakt van zijn genot wanneer hij het erf beschadigt of bij gebrek aan onderhoud laat vervallen Vruchtgebruik van rechtspersonen vervalt automatisch na 30 jaar. De naakte eigenaar mag zijn eigendom verkopen, maar omdat de koper, evengoed als de verkoper, de rechten van de vruchtgebruiker moet respecteren zijn de verkoopsmogelijkheden de facto zeer beperkt. Ook de vruchtgebruiker mag zijn rechten verkopen. Het betreft hier eveneens een meer theoretische dan praktische mogelijkheid. Wie zou er een recht willen kopen waarvan de duur afhangt van andermans leven? Want vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de oorspronkelijke vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar niet dwingen om samen de volle eigendom van de zaak te verkopen, en vice versa. Maar op deze regel bestaan twee belangrijke uitzonderingen. De vruchtgebruiker van een vermogen moet de intresten betalen op de schulden van dit vermogen. Het kapitaal moet, op de vervaldag, door de naakte eigenaar worden terugbetaald.

14 Als de vruchtgebruiker de schulden wil voorschieten wordt hem, op het einde van het vruchtgebruik, het kapitaal door de eigenaar terugbetaald, in principe zonder intrest. Zoniet kan de eigenaar zelf de schulden onmiddellijk terugbetalen, dan is de vruchtgebruiker hem zolang het vruchtgebruik duurt intresten verschuldigd. Wil of kan geen van beide terugbetalen dan mag de eigenaar voldoende goederen uit het vermogen in volle eigendom verkopen om met de opbrengst ervan de schulden te kunnen terugbetalen (art. 612 BWB). Een andere uitzondering betreft het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (zie deel 4 van deze syllabus). Plichten van de vruchtgebruiker a- Bij het begin van het vruchtgebruik moet een inventaris van de roerende en/of een staat van de onroerende goederen worden opgemaakt (art. 600 BWB). Dit is een dwingende verplichting waarvan men niet kan ontslagen worden, ook niet bij testament. Lees art. 600 BWB: b- De vruchtgebruiker moet borg stellen in het voordeel van de blote eigenaar (art. 601 BWB). Van deze verplichting mag wel worden vrijgesteld, maar let op art. 745ter BWB. c- De vruchtgebruiker moet zich gedragen als een goed huisvader (instandhoudingsplicht). Zie over de instandhoudingsplicht ook hieronder: De belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar. Ev. noodzakelijke grote herstellingen vallen ten laste van de naakte eigenaar maar de vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar niet dwingen ze uit te voeren. Als hij ze daarom zelf uitvoert en/of bekostigt kan hij daarvoor op het einde van het vruchtgebruik een vergoeding vragen. Belangrijk m.b.t. het begrip grote herstellingen van gebouwen is het arrest van het Hof van cassatie van (nr. C701M4_C, Franstalige afdeling 1 ste kamer): grote herstellingen worden er omschreven als de grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gehele gebouw, die een uitzondering zijn in het bestaan zelf van het eigendom en waarvan de kosten normaal van het kapitaal worden afgenomen. Voor de volledige tekst van het arrest zie en > rechtspraak. De vruchtgebruiker van zijn kant moet alle lasten van de vruchten dragen, o.a. de onroerende voorheffing (art. 605 e.v. BWB). De vruchtgebruiker van een met schulden belast vermogen moet de intresten op deze schulden betalen. d- Op het einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker het goed teruggeven, in principe in natura. Maar deze regel is natuurlijk alleen toepasbaar m.b.t. niet verbruikbare goederen (eigenlijk vruchtgebruik). De teruggave gebeurt in de staat waarin de goederen zich bevinden, dus eventueel versleten. Verbruikbare goederen (oneigenlijk vruchtgebruik) kunnen na gebruik niet teruggegeven worden. De vruchtgebruiker moet, op het einde van het vruchtgebruik, ofwel een zelfde hoeveelheid goederen van een zelfde kwaliteit teruggegeven, ofwel de geldelijke tegenwaarde. I.v.m. vruchtgebruik in het kader van een erfenis zie boven: Erfrecht van de langstlevende echtgenoot en Erven van vruchtgebruik. Omzetting van vruchtgebruik. Zie ook Vruchtgebruik en naakte eigendom apart kopen: artikel 9 van het wetboek der successierechten. Lees Blote eigendom en vruchtgebruik: wie mag wat doen? In Plus magazine nr. 257 van februari 2010 p

15 222 De belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar De vruchtgebruiker heeft recht op het gebruik en/of hetgenot (= de opbrengst = de vruchten) van het voorwerp in vruchtgebruik. Bijv. een woning mag hij zelf bewonen en/of verhuren en het huurgeld opstrijken hij moet de woning wel in stand houden = goed onderhouden. Bijv. geld = kapitaal mag hij gebruiken en/of beleggen = de opbrengst of intrest opstrijken hij moet het kapitaal in stand houden voor de (blote) eigenaar. Maar hoe kan de blote eigenaar zeker zijn dat de vruchtgebruiker zijn instandhoudingsplicht nakomt? Een onroerend goed stelt niet veel problemen. De vruchtgebruiker kan het niet zomaar laten verdwijnen. En op de instandhouding = het goed onderhoud ervan door de vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar zonder al te veel moeite toezien. Lees over de instandhoudingsplicht hierboven: c. Roerend goed, bijv. geld, is minder veilig. Hoe kan de naakte eigenaar voorkomen dat de vruchtgebruiker het bijv. opsoupeert? 1- De naakte eigenaar kan vragen om naakte eigendom en vruchtgebruik samen te voegen tot = om te zetten in volle eigendom: hij ontvangt dan een deel van de volle eigendom en ook de vruchtgebruiker ontvangt zijn deel. Dit kan alleen onder specifieke wettelijke voorwaarden: zie Omzetting van vruchtgebruik. Maar meeestal verkiest de naakte eigenaar om de splitsing vruchtgebruik/naakte eigendom te behouden, of zijn de wettelijke voorwaarden tot samenvoeging niet vervuld. In dat geval kan de naakte eigenaar zijn rechten veilig stellen aan de hand van een inventaris en/of een bankrekening in onverdeeldheid. 2- Bij het begin van het vruchtgebruik kan de naakte eigenaar een inventaris laten opmaken. Strikt wettelijk is dit trouwens verplicht. Zie hierboven: a- art. 600 BWB. 3- Gedurende het vruchtgebruik kan de naakte eigenaar controle houden op het gebruik van het kapitaal door de vruchtgebruiker d.m.v. een bankrekening in onverdeeldheid = een kapitaalsrekening onder gemeenschappelijke handtekening van naakte eigenaar en vruchtgebruiker de intresten ervan worden gestort op een vruchtgebruikersrekening op naam van de vruchgebruiker alleen. 5.4 Recht van gebruik en bewoning Bron: artikelen van het burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Recht van gebruik is partieel vruchtgebruik: Over vruchtgebruik zie deze cursus: de gebruiker heeft slechts recht op de vruchten voor zoveel als voor de behoeften van hemzelf en zijn gezin nodig is - bovendien kan hij zijn recht niet aan anderen afstaan of verhuren Voor al het overige gelden dezelfde regels als inzake vruchtgebruik. Recht van bewoning is een specifieke vorm van recht van gebruik: hij die het recht van bewoning van een huis heeft mag er wonen met zijn gezin, zelfs al was hij niet gehuwd toen dit recht hem werd verleend. Lees Een vriendendienst... en iedereen blij! (over bruikleen en recht van bewoning) in Plus Magazine nr. 261 van juni 2010 p

16 Erfdienstbaarheden Bron: artikelen bis burgerlijk wetboek (BWB). - Onderaan vermelden we de erfdienstbaarheden, omschreven in deze artikelen. Voor de volledige tekst van het BWB zie Een erfdienstbaarheid = servitude is een last gelegd op een erf (het lijdend erf) in het belang van een ander erf (het heersend erf) of in het algemeen belang. Zij is alleen mogelijk m.b.t. onroerende goederen en is eeuwigdurend. Erfdienstbaarheden ontstaan a- uit de natuurlijke ligging van de plaatsen, bijv. de eigenaar van een lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop van een hoger gelegen erf gehinderd wordt b- door de wet, bijv. een eigenaar moet zijn daken zodanig aanleggen dat het regenwater niet neerkomt op het erf van zijn buurman c- door de wil van een persoon, d.i. wanneer zij gevestigd worden bij overeenkomst, bij testament of door bestemming van de huisvader Bestemming door de huisvader betekent dat een eigenaar van meerdere erven ten gunste van één ervan = het heersende erf een servitude vestigt welke ook de eventuele latere verkrijgers van het/de lijdende erf/erven verplicht. Bestemming door de huisvader is alleen mogelijk t.a.v. zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. Erfdienstbaarheden zijn voortdurend als er voor de uitoefening ervan geen menselijke tussenkomst nodig is. Bijv. een erfdienstbaarheid van doorgang is niet voortdurend. d- door verkrijgende verjaring (30 jaar) Ook verkrijgende verjaring is alleen mogelijk t.a.v. zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. Hoewel zij in principe eeuwigdurend zijn kunnen erfdienstbaarheden eindigen a- wanneer de erven zich in zodanige staat bevinden dat gebruik ervan niet meer mogelijk is b- wanneer het heersende erf en het lijdende erf in dezelfde hand verenigd zijn = vermenging c- door verjaring (30 jaar) Maar zie art.707 BWB. d- wanneer de rechter op verzoek van de eigenaar van het lijdende erf de afschaffing ervan beveelt omdat alle nut voor het heersende erf verdwenen is Meer informatie over erfdienstaarheden op en Lees ook Niet altijd baas op het eigen erf? in Budget&Recht nr. 187 van juli/augustus 2006 p ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN. Art. 640 BWB. LAGER GELEGEN ERVEN zijn jegens de hoger liggende gehouden het water te ontvangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt. De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd wordt. De eigenaar van het hoger gelegen erf mag niets doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf verzwaard wordt. Art Hij die in zijn erf een WATERBRON heeft, mag daarvan naar goeddunken gebruik maken, behoudens het recht dat de eigenaar van het lager gelegen erf door een titel of door verjaring mocht hebben verkregen. Art De verjaring kan in dit geval niet verkregen worden dan door een onafgebroken genot van dertig jaren, te rekenen van het ogenblik waarop de eigenaar van het lager gelegen erf zichtbare werken heeft gemaakt en voltooid, die bestemd zijn om de val en de loop van het water op zijn eigendom te bevorderen. Art De eigenaar van de waterbron mag de loop ervan niet veranderen, wanneer deze aan de bewoners van een gemeente, dorp of gehucht het voor hen nodige water verschaft; indien echter de bewoners het gebruik daarvan niet hebben verworven, noch door verjaring

17 224 verkregen, kan de eigenaar een vergoeding vorderen, die door deskundigen wordt vastgesteld. Art Hij wiens EIGENDOM PAALT AAN EEN LOPEND WATER dat volgens artikel 538, in de titel Onderscheiding van de goederen, niet behoort tot het openbaar domein, mag zich, waar het voorbijloopt, daarvan bedienen tot bevloeiing van zijn eigendommen. Hij wiens erf door dat water doorsneden wordt, mag daarvan zelfs gebruik maken in de tussenruimte die het water er doorloopt, echter onder verplichting om het op de plaats waar het zijn erf verlaat, zijn gewone loop terug te geven. Art Wanneer een geschil ontstaat tussen de eigenaars voor wie die waters nut kunnen opleveren, moet de rechtbank, bij haar uitspraak, het belang van de landbouw overeenbrengen met de eerbiediging van het eigendomsrecht; en in alle gevallen moeten de bijzondere en plaatselijke verordeningen betreffende de loop en het gebruik van de waters in acht worden genomen. Art Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De AFPALING geschiedt op gemene kosten. Art Ieder eigenaar mag zijn erf AFSLUITEN, behoudens de in artikel 682 gestelde uitzondering. ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN. Art Die welke gevestigd zijn tot algemeen of tot gemeentelijk nut, betreffen de VOETPADEN LANGS BEVAARBARE OF VLOTBARE RIVIEREN, het aanleggen of herstellen van de wegen en andere openbare of gemeentelijke werken. Alles wat deze soort van erfdienstbaarheid betreft, wordt door bijzondere wetten of verordeningen geregeld. Art Enkele van deze verplichtingen worden geregeld door de wetten op de veldpolitie. De overige betreffen de gemene muur en de gemene gracht, het geval dat een tegenmuur nodig is, de uitzichten op het eigendom van de nabuur, de dakdrop, het recht van uitweg. AFDELING I. - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT. Art In de steden en op het platteland wordt iedere muur vermoed gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander indien er titel noch teken is van het tegendeel. Art Een teken dat een scheidsmuur niet gemeen is, is aanwezig wanneer het bovenste van de muur aan de ene kant opstaande is en loodrecht op het voetstuk, en aan de andere kant schuin afloopt; Eveneens, wanneer er zich slechts aan één zijde, hetzij een kap, hetzij stenen lijsten en karbelen bevinden, die daar bij het bouwen van de muur zijn geplaatst. In die gevallen wordt de muur geacht uitsluitend toe te behoren aan de eigenaar aan wiens zijde de drop is of de stenen karbelen en lijsten zich bevinden. Art Het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders recht. Art Echter kan ieder medeëigenaar van een gemene muur zich bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot het herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van medeëigendom te laten varen, mits de gemene muur geen gebouw steunt dat hem toebehoort. Art Ieder medeëigenaar mag tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken of ribben doen plaatsen door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig millimeter (...) na, onverminderd het recht van de nabuur om de balk met een steekbeitel tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats balken zou willen steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken. <W , art. 28> Art Ieder medeëigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken; doch hij alleen moet de kosten van de verhoging betalen, alsook de herstellingen tot onderhoud van hetgeen zich boven de hoogte van de gemene afsluiting bevindt, en bovendien een vergoeding voor de last naar evenredigheid van de verhoging en volgens de waarde. Art Indien de gemene muur niet in staat is de verhoging te dragen, moet hij die de muur wil optrekken, hem op zijn kosten geheel opnieuw doen opbouwen en de meerdere dikte moet van de grond aan zijn kant afgenomen worden. Art De nabuur die tot de verhoging niet heeft bijgedragen, kan deze gemeen maken door de helft te betalen van de voor de verhoging gemaakte kosten, alsook de waarde van de helft van de grond waarvan voor de verbreding mocht zijn gebruik gemaakt. Art _ Iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een muur, heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is. Art Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan. Art Eenieder kan, in de steden en voorsteden, zijn nabuur verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de afsluiting die dient tot scheiding van hun in die steden en voorsteden gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen; de hoogte van de afsluiting wordt vastgesteld volgens de bijzondere verordeningen of de vaste en erkende gebruiken; en, bij gebreke van gebruik of verordening, moet elke tussen naburen tot scheiding dienende muur die voortaan gebouwd of wederopgebouwd zal worden, een hoogte hebben van ten minste tweeëndertig decimeter (...), de kap daarin begrepen, in de steden van vijftigduizend en meer zielen, en van zesentwintig decimeter (...) in de andere steden. Art Wanneer men een gemene muur of een huis weder opbouwt, blijven de heersende en lijdende erfdienstbaarheden voortbestaan t en opzichte van de nieuwe muur of van het nieuwe huis, zonder dat zij echter verzwaard kunnen worden, en mits de wederopbouw geschiedt vooraleer de verjaring is verkregen. Art Alle grachten tussen twee erven worden vermoed gemeen te zijn, indien er titel noch teken is van het tegendeel. Art. 667/668. Een teken dat een gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan één zijde van de gracht bevindt. De gracht wordt geacht uitsluitend aan degene toe te behoren aan wiens kant zich de opgeworpen aarde bevindt.

18 225 AFDELING II. - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN. Art Hij die nabij een al dan niet gemene muur, een put of een gemakput laat graven. Hij die daartegen een schoorsteen of stookplaats, een smidse, oven of fornuis wil oprichten, Daartegen een stal wil aanbouwen, Of tegen die muur een bewaarplaats van zout of een opslag van bijtende stoffen wil aanleggen, is verplicht de afstand te laten die is voorgeschreven door de bijzondere verordeningen en gebruiken op dat stuk, of zodanige werken aan te leggen als deze verordeningen en gebruiken voorschrijven ten einde schade voor de nabuur te voorkomen. AFDELING III. UITZICHTEN OP DE ERVEN VAN DE BUREN Art Geen van de naburen mag, zonder toestemming van de andere, in een gemene muur een venster of opening maken, hoe dan ook, zelf niet met vaststaand glasraam. Art De eigenaar van een niet gemene muur die onmiddellijk paalt aan het erf van een ander, mag in die muur lichtopeningen of vensters maken met ijzeren traliewerk en vaststaand glasraam. Deze vensters moeten voorzien zijn van een ijzeren traliewerk waarvan de maliën ten hoogste een decimeter (...) groot zijn, en van een vaststaand glasraam. <W , art. 28> Art Deze vensters of lichtopeningen mogen niet lager gemaakt worden dan zesentwintig decimeter (...) boven de vloer of grond van de kamer die men wil verlichten, indien deze met de straat gelijkvloers is, en niet lager dan negentien decimeter (...) boven de vloer, voor de hogere verdiepingen. <W , art. 28>. Art Men mag op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur geen rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende vensters, noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter (...) is tussen de muur waar men die maakt, Art Men mag op datzelfde erf geen zijdelingse of schuine uitzichten hebben, tenzij er een afstand is van zes decimeter (...). <W , art. 28> Art De afstand waarvan sprake in de twee vorige artikelen, wordt gerekend van het buitenvlak van de muur waarin de opening gemaakt wordt, en, indien er balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken zijn, van hun buitenrand tot aan de scheidslijn van beide eigendommen. Art. 680bis. <ingevoegd bij W /30, art. 52; Inwerkingtreding : > De wettelijke beperkingen die de huidige afdeling aan naburen oplegt zijn niet van toepassing op aangelanden van openbare wegen en spoorwegen die tot het openbaar domein behoren. AFDELING IV. - DAKDROP. Art Ieder eigenaar moet zijn daken zodanigaanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg afloopt; hij mag het niet doen neerkomen op het erf van zijn nabuur. AFDELING V. - RECHT VAN UITWEG. Art <W , art. 1> 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken. 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar. 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept. Art <W , art. 1> De ligging van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het minst schadelijk is. Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of enige andere omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de percelen die voor de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid. Art <W , art. 1> De verleende uitweg houdt op, wanneer hij niet meer noodzakelijk is naar het voorschrift van artikel 682, 1, of wanneer hij kan genomen worden op een andere plaats, die minder schadelijk is geworden dan de aangewezen ligging. Men kan zich op geen verjaring beroepen, hoelang de uitweg ook moge bestaan. De vordering tot afschaffing of tot vetplaatsing van de uitweg kan worden ingesteld door de eigenaar of bij stilzitten van deze door de gebruiker van het heersend of het lijdend erf. De gebruiker dient de eigenaar in de zaak te roepen. Wanneer de uitweg wordt afgeschaft kan de rechter, in acht genomen de duur van het recht en de geleden schade, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen vergoeding bevelen. Art <W , art. 1> De vordering tot vergoeding, in het geval van artikel 682, is vatbaar voor verjaring en de uitweg moet blijven bestaan, hoewel de vordering tot vergoeding niet meer ontvankelijk is.

19 Recht van opstal Bron: wet van Voor de volledige tekst van de wet zie Overeenkomstig het principe van de natrekking is de eigenaar van een grond ipso facto ook eigenaar van alles wat zich op de grond bevindt of wat hij voortbrengt. Opstal vormt hierop een uitzondering: het is het recht om op andermans grond gebouwen of beplantingen te bezitten, voor ten hoogste 50 jaar (behoudens uitdrukkelijke of stilzwijgende verlenging met eenzelfde duur). Recht van opstal wordt gevestigd - bij overeenkomst - bij testament - door verjaring (30 jaar) Recht van opstal eindigt door - het verstrijken van de vastgestelde duur - vermenging - verjaring Op het einde van zijn opstalrecht mag de opstalhouder de gebouwen die hij oprichtte afbreken en de beplantingen verwijderen, mits hij de grond in zijn oorspronkelijke staat herstelt. Of anders moet de eigenaar van de grond hem de actuele waarde ervan vergoeden. Voor meer informatie download de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen: 5.7 Erfpacht Bron: wet van Voor de volledige teskt van de wet zie Erf- of cijnspacht is een overerfelijke overeenkomst waarbij een eigenaar het genot van zijn grond (en het ev. erop gevestigd onroerend goed) afstaat voor minimum 27 en maximum 99 jaar aan een pachter die hiervoor jaarlijks een cijns betaalt. De erfpachter oefent alle eigendomsrechten uit: zo kan hij een vruchtgebruik vestigen of een recht van gebruik of erfdienstbaarheden of een hypotheek enz. Anderzijds moet hij alle lasten ervan dragen (o.a. de grondbelastingen betalen). Voor meer informatie download de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen:

20 Het pand Bron: art van het burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Het pandcontract is een eenzijdig accessoir contract waarbij - een schuldenaar = de pandgever - aan zijn schuldeiser = de pandhouder - een roerend goed = het pand afgeeft tot zekerheid van zijn schuld. Dit goed verdwijnt dus (minstens tijdelijk) uit het vermogen van de schuldenaar = buitenbezitstelling van de schuldenaar en gaat over op de schuldeiser. De akte van inpandgeving moet worden geregistreerd. Info over de registratiekantoren op Het contract loopt ten einde wanneer de pandgever zijn schuld terugbetaalt, de schuldeiser geeft dan de in pand gegeven zaak terug. Bij niet betaling kan de schuldeiser de rechter vragen dat het pand hem zou toegewezen worden of zou verkocht worden om met de opbrengst van de verkoop zijn vordering te voldoen. Over het enige nog overblijvende Belgische pandjeshuis, in Brussel, zie lees ook Inpandgeving van een handelszaak is slechts mogelijk ten voordele van banken of erkende kredietinstellingen. Anders dan een burgerlijk pand moet een handelspand niet worden geregistreerd. Wanneer zij deel uitmaken van een handelsfonds kan men ook onroerende goederen verpanden, zonder buitenbezitstelling. Handelsfonds is een verzamelwoord voor een aantal materiële en immateriële elementen van een handelszaak: koopwaar, materiaal, inrichting, handelsnaam, handelsmerk, cliënteel, huurceel, goodwill... Voor het overige zijn de algemene regels betreffende het pand van toepassing, o.a. betreffende de buitenbezitstelling van de schuldenaar: lichamelijke roerende goederen en titels op naam worden in pand gegeven door eenvoudige afgifte ervan, titels aan toonder door endossement. (Wet ) Ook een factuur = de formalisatie van een schuldvordering kan in pand gegeven worden, door endossement van deze factuur of een eensluidend verklaard afschrift ervan. De inpandgeving van een factuur is alleen toegelaten ten voordele van banken en erkende kredietinstellingen. (Art. 13 wet , gewijzigd bij wet ) Koopwaren zijn van nature minder geschikt voor inpandgeving. De handelaar moet ze vrij kunnen laten circuleren, bij een gewone inpandgeving ervan wordt deze vrije beschikking hem ontnomen, het gevolg van de zgn. buitenbezitstelling. Daarom werd een aangepaste juridische constructie opgezet, de warrant-ceel, welke toelaat koopwaren te verpanden zonder ze te moeten uit handen geven. Een warrant-ceel is een handelsdocument afgeleverd door een bewaarnemer, bijv. de exploitant van een pakhuis, aan degene die het bewijs levert dat hij de vrije beschikking heeft over de koopwaar waarop het document slaat. Het bestaat uit 2 delen: - de warrant die het pandrecht vertegenwoordigt - de ceel die de eigendom formaliseert, bezwaard met een pand De warrant en/of de ceel kunnen worden overgedragen door endossement. Wil de eigenaar van de koopwaar een lening afsluiten dan kan hij de warrant endosseren aan zijn geldschieter. Wil hij zijn koopwaar verkopen dan kan hij de ceel endosseren aan de koper (die uiteraard de rechten van de pandhouder zal moeten respecteren). Of de warrant en de ceel kunnen samen worden overdragen als formalisering van het onbezwaard eigendomsrecht. (Wet )

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

De eigenaar en de mede-eigenaar

De eigenaar en de mede-eigenaar De eigenaar en de mede-eigenaar 1. De eigenaar De eigenaar heeft, meer dan wie ook, belang bij het behoud van zijn zaak. Hij heeft dus belang bij het sluiten van een verzekering. Krachtens de spreuk res

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning.

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. Deel I. Juridisch luik Frank Pirard Tekst gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie