5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing vereffening-verdeling -- verdelingsrechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing 218 - vereffening-verdeling -- verdelingsrechten"

Transcriptie

1 5 ZAKENRECHT

2 5 ZAKENRECHT INDELING DER GOEDEREN Lichamelijke en onlichamelijke goederen Roerende en onroerende goederen Verbruikbare en niet verbruikbare goederen Vervangbare en niet vervangbare goederen Andere 5.2 EIGENDOM burenhinder, gemene muren - bezit - je eigendom beschermen - eigendomsoverdracht roerende en onroerende goederen. registratie van eigendomsverwerving Eigendomsverwerving Toe-eigening Verloren voorwerpen Schatten Achtergelaten voorwerpen Natrekking Verkrijgende verjaring en bezit Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing vereffening-verdeling -- verdelingsrechten 5.3 VRUCHTGEBRUIK de belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar 5.4 RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING ERFDIENSTBAARHEDEN RECHT VAN OPSTAL ERFPACHT PAND inpandgeving handelszaak, factuur, warrant-ceel 5.9 HYPOTHEEK hypothecaire lening - opeethypotheek = omgekeerde hypotheek - hypotheekbewaring

3 210 5 ZAKENRECHT Een fysiek persoon heeft naast immateriële belangen ook materiële belangen. De immateriële belangen zijn (o.a.) terug te vinden in het personen- en familierecht. Ook een rechtspersoon heeft immateriële en materiële belangen. Maar de immateriële belangen zijn minder omvangrijk, een rechtspersoon heeft bijv. geen familiale belangen. De materiële = patrimoniale belangen vormen het vermogen = patrimonium van een persoon. - Het positieve deel ervan bestaat uit de goederen + de tegoeden of schuldvorderingen. Strikt juridisch worden goederen onderscheiden van zaken: onder zaken verstaat men al wat voorkomt in de natuur behalve de mens, goederen zijn alle zaken vatbaar voor (privé) toe-eigening. Maar vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt. - Het negatieve deel ervan bestaat uit de schulden. Elke persoon beschikt dus over een per saldo positief of negatief vermogen. Dit vermogen is één en ondeelbaar. Men onderscheidt persoonlijke, intellectuele en zakelijke rechten. Over de persoonlijke rechten zie deel 6 van deze syllabus. Over de intellectuele rechten zie deel 7. a- Zakelijke rechten garanderen de titularis een directe greep op de zaak m.a.w. voor de uitoefening ervan is hij van niemand afhankelijk. b- Zakelijke rechten zijn aan iedereen = erga omnes tegenstelbaar: iedereen dient ze te respecteren. Zakelijke rechten op onroerende goederen zijn, behalve bij erfopvolging, maar tegenstelbaar aan derden (te goeder trouw) mits zij worden overgeschreven of ingeschreven op het hypotheekkantoor. c- Zakelijke rechten verlenen een volgrecht: de titularis ervan kan de zaak waarop zijn zakelijk recht slaat opeisen waar zij zich ook bevindt. d- Zakelijke rechten verlenen een voorkeurrecht = voorrang. Bijv. A koopt (of krijgt of erft) een huis, hij verwerft eigendomsrecht = een zakelijk recht. Dit recht is onmiddellijk tegenstelbaar aan de verkoper m.a.w. deze dient de koper onmiddellijk als nieuwe eigenaar te erkennen. Om tegenstelbaar te zijn aan derden moet de vestiging van het eigendomsrecht van A overgeschreven worden op het hypotheekkantoor. A kan dus vanaf de overschrijving zijn recht met alles wat het inhoudt uitoefenen en niemand mag hem daarbij hinderen. Op vraag van de bank die A een lening toestaat wordt op het huis een hypotheek = eveneens een zakelijk recht gevestigd. Deze vestiging moet worden ingeschreven op het hypotheekkantoor. Wanneer A later het huis verkoopt zal zijn hypothecaire schuldeiser = de bank haar hypothecaire vestiging kunnen laten gelden tegenover de nieuwe koper = volgrecht. Bovendien zal de bank zich vóór alle andere eventuele schuldeisers van A met de opbrengst van de verkoop van het huis kunnen doen terugbetalen = voorkeurrecht. Er bestaan zelfstandige en onzelfstandige zakelijke rechten. De zelfstandige zakelijke rechten zijn: de eigendom (5.2), het vruchtgebruik (5.3), het recht van gebruik en bewoning (5.4), de erfdienstbaarheden (5.5), het recht van opstal (5.6) en de erfpacht (5.7). Zij bestaan op zichzelf. De onzelfstandige = accessoire zakelijke rechten zijn: het pand (5.8) en de hypotheek (5.9). Zij bestaan alleen in samenhang met zelfstandige zakelijke rechten. De wettelijke regels m.b.t. de (zelfstandige en onzelfstandige) zakelijke rechten vormen het zakenrecht = goederenrecht = vermogensrecht. We verwijzen hierna regelmatig naar het burgerlijk wetboek (BWB). De volledige tekst ervan is te vinden op de website van het Ministerie van justitie: > Belgische wetgeving > juridische aard.

4 Indeling der goederen Lichamelijke en onlichamelijke goederen Lichamelijke goederen ( quae sua natura tangi possunt ) zijn materieel = stoffelijk, zintuiglijk waarneembaar, zichtbaar, tastbaar, zij bestaan in feite. Bijv. een dier, een auto, een gebouw, geld, een perceel grond Onlichamelijke goederen ( quae in iure consistunt ) zijn immaterieel, zij bestaan alleen in rechte, niet in feite. Bijv. eigendomsrecht (van een dier of een auto), vruchtgebruik (van een gebouw of geld), het cliënteel, een handelsfonds, auteursrecht, diensten Roerende en onroerende goederen (art BWB) Goederen zijn onroerend - uit hun aard of van nature = al deze die niet of moeilijk verplaatsbaar zijn: de grond en alles wat er min of meer vast mee verbonden is, gebouwen, bomen en planten, wortelvaste veld- en onafgeplukte boomvruchten - door bestemming = de van nature roerende goederen die door de eigenaar van een van nature onroerend goed blijvend met dit goed verbonden worden of er voor de dienst en de exploitatie op geplaatst worden Roerende goederen worden geacht blijvend aan een onroerend goed verbonden te zijn wanneer zij daaraan met gips, kalk, cement bevestigd zijn of wanneer men ze niet kan losmaken zonder te breken of te beschadigen, bijv. vast tapijt geplaatst door de eigenaar van het gebouw (geplaatst door de huurder blijft het roerend), de dieren en/of machines van een landbouwbedrijf of een fabriek, spiegels en schilderijen zo het houtwerk waaraan zij verbonden zijn van het beschot deel uitmaakt, beelden geplaatst in een doelbewust daarvoor ontworpen nis - door het voorwerp waarop zij betrekking hebben = de onroerende zakelijke rechten (bijv. het vruchtgebruik van een onroerend goed, een hypotheek, een erfdienstbaarheid) en de onroerende rechtsvorderingen Goederen zijn roerend - uit hun aard = al deze die zichzelf kunnen verplaatsen of die verplaatsbaar zijn bijv. een dier, vast tapijt, een auto, een tafel, geld - door wetsbepaling = de van nature onroerende goederen die door de wetgever als roerend omschreven worden bijv. aandelen in een vennootschap (ook al bestaat de vennootschap uit onroerende goederen), en in geval van 'vervroegde roerendmaking' bijv. de materialen van een afgebroken of nog af te breken gebouw bestemd voor een nieuw gebouw (art. 532 BWB) en de tak- en wortelvaste vruchten zes weken voor de oogst (art gerechtelijk wetboek) - door het voorwerp waarop zij betrekking hebben = de roerende zakelijke rechten en de roerende rechtsvorderingen Verbruikbare en niet verbruikbare goederen Verbruikbare of verbruiksgoederen gaan teniet bij het eerste gebruik dat men ervan maakt. Bijv. eten, drank, benzine Niet verbruikbare of gebruiksgoederen kunnen min of meer langdurig worden gebruikt. Maar ze verslijten natuurlijk wel of ze kunnen teniet gaan. Bijv. een auto, een woning, een fototoestel

5 Vervangbare en niet vervangbare goederen Niet vervangbare goederen zijn individueel bepaald = uniek. Bijv. een origineel kunstwerk Vervangbare goederen zijn niet individueel maar soortelijk bepaald, m.a.w. zij kunnen door gelijksoortige goederen vervangen worden. Bijv. een reproductie van een origineel kunstwerk, een paar schoenen, een zak aardappelen, duizend liter stookolie Andere Tegenwoordige en toekomstige goederen. Deelbare en ondeelbare goederen. Goederen van de staat, gemeenten, particulieren (art BWB). Goederen in en buiten de handel. Goederen die aan iemand of aan niemand toebehoren.

6 Eigendom G. W. F. Hegel (in Grundlinien der Philosophie des Rechts) kent aan de eigendom een wel zeer bijzondere plaats toe binnen zijn filosofisch systeem, omwille van de cruciale betekenis ervan in het proces van zelfbepaling = vrijheid van de mens. Zelfbepaling moet zijns inziens als een intersubjectieve relatie worden gedacht waarbij een persoon zijn zelfstandigheid bepaalt in onderscheid met de zelfstandigheid van een ander persoon = als een relatie van wederzijdse erkenning. Zolang de erkenning innerlijk blijft is ze onwerkelijk. Zij moet objectief uitgedrukt worden. Beide personen symboliseren daarom hun zelfstandigheid in een zaak, welke dan als eigendom wordt geformaliseerd. P. Cobben, Het project van de verlichting in het licht van Hegels rechtsfilosofie, Algemeen Nederlands tijdschrift wijsbegeerte, juli Het burgerlijk wetboek (art. 544) omschrijft eigendomsrecht als het recht om op de meest volstrekte wijze het genot te hebben van een zaak en erover te beschikken mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of verordeningen. De eigenaar van een goed beschikt dus over: recht van gebruik ( ius utendi ) Dit omvat eigenlijk gebruik maar ook oneigenlijk gebruik = het goed gebruiken waarvoor het niet bestemd is (uiteraard mits geen wetten overtreden worden). recht van genot ( ius fruendi ) = het recht op de vruchten of de opbrengst Vruchten kunnen onderverdeeld worden in: - natuurlijke vruchten = de voortbrengselen van de natuur (bijv. de jongen van een dier, de wol van een schaap) - nijverheidsvruchten = deze welke voortkomen uit het samengaan van natuur en mens (bijv. de oogst van een akker, de pull gemaakt door de mens met de wol van een schaap ) - burgerlijke vruchten = wat voortkomt uit (alleen) de menselijke inventiviteit (bijv. intrest, huuropbrengst) recht van beschikking ( ius abutendi ) = het recht om met het goed te doen wat men wil Over een goed beschikken houdt (o.a.) in het kunnen vernietigen, vervreemden (= verkopen of wegschenken) Maar het eigendomsrecht is wettelijk beperkt: om redenen van publiekrechtelijke aard Cfr. de openbare orde, de goede zeden, de wetgeving betreffende onteigening, stedebouw, milieu en ruimtelijke ordening, gevaarlijke en hinderlijke bedrijven om redenen van privaatrechtelijke aard Begaat een eigenaar een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplicht = foutaansprakelijkheid, dan zal hij overeenkomstig art e.v. van het BWB (zie deel 6 van deze syllabus) schadevergoeding moeten betalen. Omtrent het begrip rechtsmisbruik dat gewoonlijk wordt verbonden met de zogeheten foutaansprakelijkheid van art e.v. zie M. Van Hoecke en B. Bouckaert, Inleiding tot het recht, 2007, p Overeenkomstig de evenwichtsleer moet een eigenaar zich bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht in het belang van andere naburige eigenaars matigen, zoniet ontstaat er burenhinder. Slachtoffers ervan kunnen de rechtbank om stopzetting ervan én om schadevergoeding vragen, zonder enige fout te moeten bewijzen. Volgens Cass : Voor uitgebreide juridische informatie over burenhinder: over gemene muren: en Lees ook Alles wat (niet) mag in uw tuin of op uw terras in Plus magazine nr. 251 van juli-augustus 2009 p , Mag buurman de voetbal van mijn zoon in beslag nemen in De Standaard (DS) van : %3f, Cassatie fluit hof terug over toerekenbaarheid bij burenhinder in De Juristenkrant nr. 201 van p. 3, Hoe is schade door een omgevallen boom verzekerd? in DS van p. E13: Eigendom gaat meestal samen met bezit maar is niet hetzelfde: eigendom is een juridisch, bezit een feitelijk begrip. (Zie over bezit als middel tot eigendomsverwerving: Verkrijgende verjaring en bezit.) Je eigendom beschermen Slachtoffers van diefstal kunnen vaak geen goede beschrijving geven van de gestolen goederen. Daarom verdient het aanbeveling je waardevolle bezittingen te merken en/of te registreren. Een voorwerp merken doe je door het een eigen nummer te geven (bijv. met een graveerpen), het registeren kan op een bijzonder registratieformulier. Voor meer informatie zie Registratieformulieren downloaden:

7 214 Eigendomsoverdracht roerende en onroerende goederen Registratie van eigendomsverwerving Om het eigendomsrecht van een roerend te verwerven/over te dragen zijn geen bijzondere formaliteiten vereist. Je kan je manifesteren als eigenaar volgens het principe bezit geldt als titel (zie hieronder: ). Over erven/legateren en schenkingen zie deel 4 van deze syllabus, over kopen/verkopen deel 6. In geval van een eigendomsoverdracht van een onroerend goed is meer nodig, in ieder geval de tussenkomst van een notaris.be. Over de notariële akte zie Over de notaris en het kopen/verkopen van een woning zie Fiscale consequenties bij de bouw, renovatie of aankoop van een woning: Voor uitgebreide informatie over wonen en bouwen zie en Eigendomsverwerving moet in welbepaalde gevallen worden geregistreerd, o.a. de eigendomsverwerving van onroerende goederen. Over het registreren van een koop-/verkoopakte van een onroerend goed en het betalen van registratierechten: Lees ook Registratie van eigendom is makkelijker in Eritrea dan in België in De Standaard van p. E1.

8 Eigendomsverwerving Men kan het eigendomsrecht van een voorwerp verwerven op een afgeleide = indirecte of op een directe wijze. Als je eigenaar wordt omdat iemand anders je zijn eigendom overdraagt, bij legaat, schenking of verkoop, spreken we van indirecte eigendomsoverdracht. Als je eigenaar wordt zonder betrokkenheid van een ander persoon spreken we van directe eigendomsoverdracht. Hierna bespreken we de directe wijzen van eigendomsverwerving. De indirecte wijzen van eigendomsverwerving komen elders in deze syllabus aan bod: legaat en schenking in deel 4, verkoop in deel Toe-eigening Wie zich voorwerpen die aan niemand toebehoren toe-eigent, bijv. weggeworpen goederen, wordt er eigenaar van (art. 714 BWB). Maar lees Groot huisvuil meenemen mag niet in De Standaard van p. 15. Sommige goederen komen niet voor particuliere toe-eigening in aanmerking: deze van het openbaar of publiek domein (de zee, de rivieren, de openbare wegen enz.) (art. 538 e.v. BWB). Deze goederen worden bestuurd door de overheid en kunnen maar worden vervreemd na wettelijke goedkeuring. Goederen waarop de overheid eigendomsrechten uitoefent zoals een particulier behoren tot het zgn. privaat domein. Dieren in het wild, vissen in openbare wateren kan men zich toe-eigenen maar de overheid koppelde jacht en visvangst aan bijzondere administratieve vergunningen (art. 715 BWB). De rechten op zaken die in zee zijn geworpen of aangespoeld en op planten en kruiden die groeien langs de oevers van de zee worden eveneens door bijzondere wetten geregeld (art. 717 BWB) Verloren voorwerpen Verloren voorwerpen hebben een eigenaar maar de identiteit ervan is de vinder niet bekend. De rechten daarop worden geregeld door bijzondere wetten (art de lid BWB). Voorwerpen gevonden op een openbare plaats, bijv. op straat, dienen afgegeven te worden op de gemeente waar men ze aantreft. Komt de eigenaar binnen de 6 maand niet opdagen dan verwerft de gemeente, dus niet de eerlijke vinder, de eigendom ervan (wet ). Voorwerpen gevonden op privé-terrein, bijv. in een bankkantoor, bioscoop of winkel, mogen door de vinder ervan worden bewaard maar hij dient de gemeentepolitie (of de bankdirecteur enz.) te verwittigen. De oorspronkelijke eigenaar beschikt over een termijn van 3 jaar om zijn verloren zaak terug te vorderen van degene in wiens handen hij ze vindt (art BWB). Art slaat alleen op roerende goederen maar onroerende goederen kunnen natuurlijk niet verloren worden. Dit recht van terugvordering geldt niet voor bankbiljetten wanneer de bezitter te goeder trouw is (art BWB). Als de bezitter van de verloren zaak deze kocht op een markt of een openbare verkoping of van een handelaar die dergelijke zaken verkoopt kan de oorspronkelijke eigenaar de zaak alleen terugvorderen als hij de bezitter de betaalde som terugbetaalt (art BWB). Zie ook verder: Voorwerpen aangetroffen in bijv. treinen of taxi's vallen niet onder de algemene regeling, de NMBS en de meeste taximaatschappijen beschikken over een eigen regeling voor verloren voorwerpen.

9 Schatten Schatten, in het burgerlijk wetboek (art. 716) omschreven als verborgen of bedolven zaken waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen en die door louter toeval ontdekt worden, worden eigendom van de vinder als deze ze op zijn eigen erf aantreft. Treft hij ze aan op andermans erf dan moet hij ze met deze delen. Lees Eerlijke vinders willen helft van schat in De Standaard (DS) van p. 16, Kasteelheer geeft vinders van goudschat schamele beloning in Het Laatste Nieuws van p. 3. Over archeologische schatten lees Op schattenjacht in je tuin in De Standaard van p. E21-E Achtergelaten voorwerpen Voorwerpen die door de eigenaar worden achtergelaten (bagage in een hotel, kledij in een wassalon of strijkwinkel, een wagen bij een garagist, allerhande goederen in een bewaarplaats ) en niet afgehaald zijn binnen het jaar, motorvoertuigen binnen 6 maand, na verwittiging bij aangetekend schrijven door de bewaarnemer, mogen door deze verkocht worden. Van de opbrengst van de verkoop worden diens achterstallige schulden betaald. Het eventuele overschot wordt aan de eigenaar gestort. (Wet ) Natrekking Eigendomsrecht van een goed geeft ook recht op al wat het goed voortbrengt en op al wat er natuurlijk of kunstmatig als bijzaak mee verenigd wordt. Dit zgn. recht van natrekking slaat op de natuurlijke, de nijverheids- en de burgerlijke vruchten (zie boven), de bijzaken die zich op natuurlijke wijze met de hoofdzaak verenigen (o.a. aanspoelingen en duiven, konijnen en vissen die naar een andere til, warande of vijver overgaan), en deze die zich op kunstmatige wijze met een hoofdzaak verenigen (o.a. gebouwen en aanplantingen op of onder de grond van een erf waarvan wordt vermoed, behoudens tegenbewijs, dat zij door de eigenaar van het erf en op zijn kosten zijn tot stand gebracht). (Art BWB.) Download ook de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen: Om te vermijden dat een woning, opgetrokken op kosten van bijv. de beide huwelijkspartners op een perceel grond dat eigendom is van één van hen, later (bij echtscheiding bijv.) door natrekking volledig zou toevallen aan de echtgenoot die eigenaar is van de grond doet men er goed aan vooraf een regeling te treffen (door de echtgenoot/grondeigenaar te vragen afstand te doen van natrekking). Lees Bouwen op grond van uw partner in Plus Magazine nr. 247 van maart 2009 p Zie ook Afstand van natrekking kan begrepen worden als een recht van opstal (zie hierna: 5.6). Lees hierover: Rechtskundig weekblad , arrest 1ste kamer Hof van beroep Gent van Verkrijgende verjaring en bezit (art BWB) Zie ook verder: 8.3 Verjaring. Men kan de eigendom van een goed verkrijgen door verjaring d.w.z. door het gedurende een bepaalde termijn in bezit te houden, mits dit bezit - voortdurend en onafgebroken is - vreedzaam d.w.z. niet verkregen door geweld - openbaar d.w.z. voor iedereen zichtbaar - ondubbelzinnig d.w.z. men moet zich daadwerkelijk als eigenaar gedragen en bijv. niet als huurder (art BWB) De algemene verjaringstermijn van het burgerlijk recht bedraagt 30 jaar (art BWB). M.b.t. een onroerend goed bedraagt de verjaringstermijn, conform de algemene regel, 30 jaar voor de bezitter te kwader trouw, maar slechts 10 of 20 jaar, naargelang de rechtmatige

10 eigenaar wel of niet in het rechtsgebied woont waar het goed gelegen is, voor de bezitter te goeder trouw (art BWB). M.b.t. een roerend goed geldt het bezit als titel (art BWB): de wet veronderstelt dat wie een roerend goed in handen heeft daadwerkelijk de wettige eigenaar ervan is, zolang er geen tegenbewijs kan worden geleverd (= wettelijk weerlegbaar vermoeden). Verjaring en verjaringstermijn zijn hier in principe niet van toepassing. Maar de rechtmatige eigenaar van een verloren of gestolen goed kan dit gedurende 3 jaar vanaf het verlies of de diefstal terugvorderen van de bezitter te goeder trouw in wiens handen hij het vindt, zonder deze enige vergoeding te moeten betalen. Maar lees Kunstdiefstal: wanneer bezit niet geldt als titel in De Juristenkrant nr. 195 van 14 oktober 2009 p. 4. Natuurlijk kan de bezitter te goeder trouw zich dan richten tot de persoon van wie hij het goed kocht of op een andere wijze verwierf en zijn rechten laten gelden. Er gelden 2 belangrijke uitzonderingen: Zie ook boven: a- Dit recht van terugvordering geldt niet voor bankbiljetten. b- Wanneer de bezitter te goeder trouw het verloren of gestolen goed kocht op een openbare markt of veiling of van een handelaar die dergelijke zaken verkoopt moet de rechtmatige eigenaar de bezitter te goeder trouw wel vergoeden (art BWB). De burgerlijke rechtbank van Charleroi ( ) oordeelde over de terugvordering van een gestolen hogedrukreinigingstoestel. De derde-bezitter te goeder trouw die het toestel kocht op de markt van Charleroi moest het aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. Hij vroeg, en kreeg, de terugbetaling door deze eigenaar van de prijs die hij er op de markt voor betaalde. Hij vroeg ook om terugbetaling van de door hem gemaakte herstellingskosten. Een eigenaar moet inderdaad de kosten terugbetalen gemaakt om zijn eigendom in goede staat te bewaren = o.m. de herstellingskosten, maar in dit geval ging het om de aankoop door de derde-bezitter van accessoires (handvatten en een verbindingsstuk) wat niet nodig was om het toestel in goede staat te bewaren. Deze kosten, aldus de rechtbank, moesten dus niet worden terugbetaald. (Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1991, p. 44) 217

11 Mede-eigendom en multi-eigendom Mede-eigendom is het eigendomsrecht van 2 of meer personen op één en hetzelfde goed, elk voor een deel van het geheel. Mede-eigenaars bevinden zich in een staat van onverdeeldheid: - vrijwillig (bijv. 2 of meer personen die samen een huis kopen) - gedwongen (bijv. de erfgenamen van een nalatenschap zolang deze niet verdeeld is, de eigenaars van aan elkaar grenzende erven na gemeenmaking van een grensmuur = art. 661 BWB, appartementsmedeeigendom = art e.v. BWB zie hierna: mede-eigendom van gebouwen). Vereffening-verdeling Verdelingsrechten Niemand kan worden verplicht in onverdeeldheid te blijven (art. 815 BWB). Behalve in geval van gemeen gemaakte muren en mede-eigendom van gebouwen/appartementsmede-eigendom (zie hierna). Mede-eigenaars kunnen in der minne een verdeling regelen, of anders een beroep doen op de rechtbank van eerste aanleg (art Gerechtelijk wetboek). Op treedt de nieuwe wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling van , publicatie , in werking volledige wettekst op > (Numac:) Lees ook Gerechtelijke vereffening-verdeling ondergaat metamorfose in De Juristenkrant nr. 234 van p Op de verdeling van onroerende goederen zijn verdelingsrechten verschuldigd t.b.v. 1%. Meer informatie over verdelingsrechten op Zie ook elders in deze cursus: Verkoop van onroerende goederen > Verminderde registratierechten bij koop om uit onverdeeldheid te treden. Het Burgerlijk wetboek (BWB) en het Gerechtelijk wetboek vind je op De wet op de mede-eigendom van gebouwen dateert van , werd gepubliceerd op en geïntegreerd in het BWB art tot Lees ook Appartementsrecht en het recht op privacy in Jura falconis, jaargang 38, , nr. 4, p (www.law.kuleuven.be/jura), Vaak bron van conflicten in Budget & Recht nr. 158 van september/oktober 2001 p , Gebouw in goede handen? in Budget & Recht nr. 170 van september/oktober 2003 p , Mede-eigendom, iets wat men erbij moet nemen in Budget&Recht nr. 208 van januari/februari 2010 p (www.test-aankoop.be). De wet is recent vrij grondig gewijzigd. De nieuwe wet trad in werking (niet zoals oorspronkelijk voorzien op maar) op De basisakten/statuten moeten in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wet tegen Voor de volledige tekst van de nieuwe wet tot wijziging van het burgerlijk wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken van , publicatie , zie > (Numac): Voor uitgebreide praktische informatie raadpleeg Mede-eigendom in de praktijk, een uitgave van Test-Aankoop lees hierover zie ook Lees ook De wet op de mede-eigendom wordt transparanter in Plus Magazine nr. 263 van september 2010 p , Gemene delen beter beschermd in De Standaard van p. E12-E13: Meer controle op de syndicus in Budget&Recht nr. 212 van september/oktober 2010 p Multi-eigendom = timesharing is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Ook multi-eigenaars bevinden zich in een toestand van onverdeeldheid maar zij hebben de beschikking over de gehele eigendom gedurende een beperkte, overeengekomen, vaste of wisselende periode van het jaar. De term timesharing is afkomstig uit de beginnende computerwereld waar soms één enkel computersysteem afwisselend voor verschillende gebruikers functioneerde; de kosten ervan werden naar evenredigheid onder hen verdeeld. De toeristische sector nam het basisprincipe over, met behoud van de terminologie. In het Belgisch recht wordt multi-eigendom opgevat als een werkelijke mede-eigendom met alle kenmerken van het eigendomsrecht als uitsluitend, eeuwigdurend, algemeen en absoluut recht. Timesharing is bijna altijd grensoverschrijdend. Niet verwonderlijk dus dat de EU een gezamenlijke regeling wil. De Belgische wet van was een omzetting van een Europese richtlijn keurde het Europees parlement een nieuwe richtlijn over timesharing goed. Doel van de richtlijn is het consumentenvertrouwen in de timesharingsector (met een omzet van ruim 10,5 miljard euro en meer dan arbeidsplaatsen in de EU) te versterken en een einde te maken aan malafide handelspraktijken die de consument in de problemen brengen en de reputatie van bonafide ondernemers schaden. De vroegere timesharingvoorschriften van de EU verleenden de consument reeds bepaalde grondrechten, zoals het recht op duidelijke informatie, het terugtredingsrecht en een verbod op aanbetalingen. De nieuwe richtlijn beoogt de mazen in de bestaande regelgeving te dichten. Met name werd de werkingssfeer van de richtlijn van 1994 uitgebreid tot nieuwe producten op de markt zoals vakantiekortingclubs en met timeshare vergelijkbare vakanties op cruiseschepen en kanaalboten of in caravans. Bovendien werd de bescherming uitgebreid tot belangrijke aspecten als de wederverkoop van timeshares en ruilclubs. De nieuwe voorschriften moeten

12 garanderen dat de consument overal in de EU dezelfde bescherming geniet en trekken de concurrentievoorwaarden op de markt voor timesharing en een aantal andere vakantieproducten gelijk. Voor meer informatie zie Deze Europese richtlijn werd omgezet in de nieuwe Belgische wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling van Voor de volledige tekst van de wet zie > (Numac:) Voor meer algemene informatie over de wet lees Beter geïnformeerd is beter gewapend in Budget&Recht nr. 221 van maart/april 2012, en Zie ook een initiatief van Test-Aankoop en een aantal andere Europese consumentenorganisaties, mede gefinancierd door de Europese Commissie. 219

13 Vruchtgebruik Bron: artikelen burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Vrucht-gebruik is het recht op het genot (= de vruchten) + op het gebruik van een zaak waarvan iemand anders de eigenaar is, zoals de eigenaar zelf, met de verplichting om de zaak in stand te houden. M.a.w. vruchtgebruik is een afsplitsing van de (volle) eigendom: - de vruchtgebruiker verwerft het recht van gebruik + het recht van genot - de eigenaar behoudt het recht van beschikking = de naakte of blote eigendom Over eigendom zie 5.2 van deze cursus. Vruchtgebruik kan worden gevestigd op alle soorten goederen. Er is sprake van eigenlijk vruchtgebruik t.a.v. niet verbruikbare goederen = gebruiksgoederen (een woning, meubelen, een auto...). Deze goederen verslijten met de tijd. T.a.v. verbruikbare goederen = verbruiksgoederen (geld, voedsel, drank...) is een eigenlijk vruchtgebruik vanzelfsprekend onmogelijk: deze goederen verdwijnen na een eenmalig gebruik. We spreken in dit geval van oneigenlijk vruchtgebruik. Oneigenlijk vruchtgebruik kan conventioneel ook worden uitgebreid tot niet verbruikbare goederen. Over verbruikbare en niet verbruikbaare goederen zie van deze cursus. Vruchtgebruik ontstaat - door de wil van de mens (uit een overeenkomst of een testament) - uit de wet (o.m. art. 384 en 745bis BWB) - door verjaring (volgens de gangbare regels) Vruchtgebruik is hoe dan ook tijdelijk: het eindigt ten laatste bij het overlijden van de oorspronkelijke = eerste vruchtgebruiker, of ev. eerder door - het verstrijken van de termijn waarvoor het is overeengekomen of verleend - vermenging = de vereniging in één persoon van de hoedanigheden van vruchtgebruiker en eigenaar - niet-uitoefening ervan gedurende 30 jaar = verjaring - tenietgaan van het goed waarop het is gevestigd Totaal verlies door overmacht: de verplichtingen van vruchtgebruiker en naakte eigenaar verdwijnen, geen van beide is aan de andere schadevergoeding verschuldigd. Is er geen overmacht en heeft de vruchtgebruiker zich laten verzekeren dan ontvangt hij van zijn verzekeraar een vergoeding: het vruchtgebruik op de zaak zal dan worden omgezet in een vruchtgebruik op de ontvangen geldsom. - het misbruik dat de vruchtgebruiker maakt van zijn genot wanneer hij het erf beschadigt of bij gebrek aan onderhoud laat vervallen Vruchtgebruik van rechtspersonen vervalt automatisch na 30 jaar. De naakte eigenaar mag zijn eigendom verkopen, maar omdat de koper, evengoed als de verkoper, de rechten van de vruchtgebruiker moet respecteren zijn de verkoopsmogelijkheden de facto zeer beperkt. Ook de vruchtgebruiker mag zijn rechten verkopen. Het betreft hier eveneens een meer theoretische dan praktische mogelijkheid. Wie zou er een recht willen kopen waarvan de duur afhangt van andermans leven? Want vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de oorspronkelijke vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar niet dwingen om samen de volle eigendom van de zaak te verkopen, en vice versa. Maar op deze regel bestaan twee belangrijke uitzonderingen. De vruchtgebruiker van een vermogen moet de intresten betalen op de schulden van dit vermogen. Het kapitaal moet, op de vervaldag, door de naakte eigenaar worden terugbetaald.

14 Als de vruchtgebruiker de schulden wil voorschieten wordt hem, op het einde van het vruchtgebruik, het kapitaal door de eigenaar terugbetaald, in principe zonder intrest. Zoniet kan de eigenaar zelf de schulden onmiddellijk terugbetalen, dan is de vruchtgebruiker hem zolang het vruchtgebruik duurt intresten verschuldigd. Wil of kan geen van beide terugbetalen dan mag de eigenaar voldoende goederen uit het vermogen in volle eigendom verkopen om met de opbrengst ervan de schulden te kunnen terugbetalen (art. 612 BWB). Een andere uitzondering betreft het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (zie deel 4 van deze syllabus). Plichten van de vruchtgebruiker a- Bij het begin van het vruchtgebruik moet een inventaris van de roerende en/of een staat van de onroerende goederen worden opgemaakt (art. 600 BWB). Dit is een dwingende verplichting waarvan men niet kan ontslagen worden, ook niet bij testament. Lees art. 600 BWB: b- De vruchtgebruiker moet borg stellen in het voordeel van de blote eigenaar (art. 601 BWB). Van deze verplichting mag wel worden vrijgesteld, maar let op art. 745ter BWB. c- De vruchtgebruiker moet zich gedragen als een goed huisvader (instandhoudingsplicht). Zie over de instandhoudingsplicht ook hieronder: De belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar. Ev. noodzakelijke grote herstellingen vallen ten laste van de naakte eigenaar maar de vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar niet dwingen ze uit te voeren. Als hij ze daarom zelf uitvoert en/of bekostigt kan hij daarvoor op het einde van het vruchtgebruik een vergoeding vragen. Belangrijk m.b.t. het begrip grote herstellingen van gebouwen is het arrest van het Hof van cassatie van (nr. C701M4_C, Franstalige afdeling 1 ste kamer): grote herstellingen worden er omschreven als de grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gehele gebouw, die een uitzondering zijn in het bestaan zelf van het eigendom en waarvan de kosten normaal van het kapitaal worden afgenomen. Voor de volledige tekst van het arrest zie en > rechtspraak. De vruchtgebruiker van zijn kant moet alle lasten van de vruchten dragen, o.a. de onroerende voorheffing (art. 605 e.v. BWB). De vruchtgebruiker van een met schulden belast vermogen moet de intresten op deze schulden betalen. d- Op het einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker het goed teruggeven, in principe in natura. Maar deze regel is natuurlijk alleen toepasbaar m.b.t. niet verbruikbare goederen (eigenlijk vruchtgebruik). De teruggave gebeurt in de staat waarin de goederen zich bevinden, dus eventueel versleten. Verbruikbare goederen (oneigenlijk vruchtgebruik) kunnen na gebruik niet teruggegeven worden. De vruchtgebruiker moet, op het einde van het vruchtgebruik, ofwel een zelfde hoeveelheid goederen van een zelfde kwaliteit teruggegeven, ofwel de geldelijke tegenwaarde. I.v.m. vruchtgebruik in het kader van een erfenis zie boven: Erfrecht van de langstlevende echtgenoot en Erven van vruchtgebruik. Omzetting van vruchtgebruik. Zie ook Vruchtgebruik en naakte eigendom apart kopen: artikel 9 van het wetboek der successierechten. Lees Blote eigendom en vruchtgebruik: wie mag wat doen? In Plus magazine nr. 257 van februari 2010 p

15 222 De belangen van de vruchtgebruiker versus de belangen van de naakte eigenaar De vruchtgebruiker heeft recht op het gebruik en/of hetgenot (= de opbrengst = de vruchten) van het voorwerp in vruchtgebruik. Bijv. een woning mag hij zelf bewonen en/of verhuren en het huurgeld opstrijken hij moet de woning wel in stand houden = goed onderhouden. Bijv. geld = kapitaal mag hij gebruiken en/of beleggen = de opbrengst of intrest opstrijken hij moet het kapitaal in stand houden voor de (blote) eigenaar. Maar hoe kan de blote eigenaar zeker zijn dat de vruchtgebruiker zijn instandhoudingsplicht nakomt? Een onroerend goed stelt niet veel problemen. De vruchtgebruiker kan het niet zomaar laten verdwijnen. En op de instandhouding = het goed onderhoud ervan door de vruchtgebruiker kan de naakte eigenaar zonder al te veel moeite toezien. Lees over de instandhoudingsplicht hierboven: c. Roerend goed, bijv. geld, is minder veilig. Hoe kan de naakte eigenaar voorkomen dat de vruchtgebruiker het bijv. opsoupeert? 1- De naakte eigenaar kan vragen om naakte eigendom en vruchtgebruik samen te voegen tot = om te zetten in volle eigendom: hij ontvangt dan een deel van de volle eigendom en ook de vruchtgebruiker ontvangt zijn deel. Dit kan alleen onder specifieke wettelijke voorwaarden: zie Omzetting van vruchtgebruik. Maar meeestal verkiest de naakte eigenaar om de splitsing vruchtgebruik/naakte eigendom te behouden, of zijn de wettelijke voorwaarden tot samenvoeging niet vervuld. In dat geval kan de naakte eigenaar zijn rechten veilig stellen aan de hand van een inventaris en/of een bankrekening in onverdeeldheid. 2- Bij het begin van het vruchtgebruik kan de naakte eigenaar een inventaris laten opmaken. Strikt wettelijk is dit trouwens verplicht. Zie hierboven: a- art. 600 BWB. 3- Gedurende het vruchtgebruik kan de naakte eigenaar controle houden op het gebruik van het kapitaal door de vruchtgebruiker d.m.v. een bankrekening in onverdeeldheid = een kapitaalsrekening onder gemeenschappelijke handtekening van naakte eigenaar en vruchtgebruiker de intresten ervan worden gestort op een vruchtgebruikersrekening op naam van de vruchgebruiker alleen. 5.4 Recht van gebruik en bewoning Bron: artikelen van het burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Recht van gebruik is partieel vruchtgebruik: Over vruchtgebruik zie deze cursus: de gebruiker heeft slechts recht op de vruchten voor zoveel als voor de behoeften van hemzelf en zijn gezin nodig is - bovendien kan hij zijn recht niet aan anderen afstaan of verhuren Voor al het overige gelden dezelfde regels als inzake vruchtgebruik. Recht van bewoning is een specifieke vorm van recht van gebruik: hij die het recht van bewoning van een huis heeft mag er wonen met zijn gezin, zelfs al was hij niet gehuwd toen dit recht hem werd verleend. Lees Een vriendendienst... en iedereen blij! (over bruikleen en recht van bewoning) in Plus Magazine nr. 261 van juni 2010 p

16 Erfdienstbaarheden Bron: artikelen bis burgerlijk wetboek (BWB). - Onderaan vermelden we de erfdienstbaarheden, omschreven in deze artikelen. Voor de volledige tekst van het BWB zie Een erfdienstbaarheid = servitude is een last gelegd op een erf (het lijdend erf) in het belang van een ander erf (het heersend erf) of in het algemeen belang. Zij is alleen mogelijk m.b.t. onroerende goederen en is eeuwigdurend. Erfdienstbaarheden ontstaan a- uit de natuurlijke ligging van de plaatsen, bijv. de eigenaar van een lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop van een hoger gelegen erf gehinderd wordt b- door de wet, bijv. een eigenaar moet zijn daken zodanig aanleggen dat het regenwater niet neerkomt op het erf van zijn buurman c- door de wil van een persoon, d.i. wanneer zij gevestigd worden bij overeenkomst, bij testament of door bestemming van de huisvader Bestemming door de huisvader betekent dat een eigenaar van meerdere erven ten gunste van één ervan = het heersende erf een servitude vestigt welke ook de eventuele latere verkrijgers van het/de lijdende erf/erven verplicht. Bestemming door de huisvader is alleen mogelijk t.a.v. zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. Erfdienstbaarheden zijn voortdurend als er voor de uitoefening ervan geen menselijke tussenkomst nodig is. Bijv. een erfdienstbaarheid van doorgang is niet voortdurend. d- door verkrijgende verjaring (30 jaar) Ook verkrijgende verjaring is alleen mogelijk t.a.v. zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. Hoewel zij in principe eeuwigdurend zijn kunnen erfdienstbaarheden eindigen a- wanneer de erven zich in zodanige staat bevinden dat gebruik ervan niet meer mogelijk is b- wanneer het heersende erf en het lijdende erf in dezelfde hand verenigd zijn = vermenging c- door verjaring (30 jaar) Maar zie art.707 BWB. d- wanneer de rechter op verzoek van de eigenaar van het lijdende erf de afschaffing ervan beveelt omdat alle nut voor het heersende erf verdwenen is Meer informatie over erfdienstaarheden op en Lees ook Niet altijd baas op het eigen erf? in Budget&Recht nr. 187 van juli/augustus 2006 p ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN. Art. 640 BWB. LAGER GELEGEN ERVEN zijn jegens de hoger liggende gehouden het water te ontvangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt. De eigenaar van het lager gelegen erf mag geen dijk opwerpen waardoor de afloop verhinderd wordt. De eigenaar van het hoger gelegen erf mag niets doen waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf verzwaard wordt. Art Hij die in zijn erf een WATERBRON heeft, mag daarvan naar goeddunken gebruik maken, behoudens het recht dat de eigenaar van het lager gelegen erf door een titel of door verjaring mocht hebben verkregen. Art De verjaring kan in dit geval niet verkregen worden dan door een onafgebroken genot van dertig jaren, te rekenen van het ogenblik waarop de eigenaar van het lager gelegen erf zichtbare werken heeft gemaakt en voltooid, die bestemd zijn om de val en de loop van het water op zijn eigendom te bevorderen. Art De eigenaar van de waterbron mag de loop ervan niet veranderen, wanneer deze aan de bewoners van een gemeente, dorp of gehucht het voor hen nodige water verschaft; indien echter de bewoners het gebruik daarvan niet hebben verworven, noch door verjaring

17 224 verkregen, kan de eigenaar een vergoeding vorderen, die door deskundigen wordt vastgesteld. Art Hij wiens EIGENDOM PAALT AAN EEN LOPEND WATER dat volgens artikel 538, in de titel Onderscheiding van de goederen, niet behoort tot het openbaar domein, mag zich, waar het voorbijloopt, daarvan bedienen tot bevloeiing van zijn eigendommen. Hij wiens erf door dat water doorsneden wordt, mag daarvan zelfs gebruik maken in de tussenruimte die het water er doorloopt, echter onder verplichting om het op de plaats waar het zijn erf verlaat, zijn gewone loop terug te geven. Art Wanneer een geschil ontstaat tussen de eigenaars voor wie die waters nut kunnen opleveren, moet de rechtbank, bij haar uitspraak, het belang van de landbouw overeenbrengen met de eerbiediging van het eigendomsrecht; en in alle gevallen moeten de bijzondere en plaatselijke verordeningen betreffende de loop en het gebruik van de waters in acht worden genomen. Art Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De AFPALING geschiedt op gemene kosten. Art Ieder eigenaar mag zijn erf AFSLUITEN, behoudens de in artikel 682 gestelde uitzondering. ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN. Art Die welke gevestigd zijn tot algemeen of tot gemeentelijk nut, betreffen de VOETPADEN LANGS BEVAARBARE OF VLOTBARE RIVIEREN, het aanleggen of herstellen van de wegen en andere openbare of gemeentelijke werken. Alles wat deze soort van erfdienstbaarheid betreft, wordt door bijzondere wetten of verordeningen geregeld. Art Enkele van deze verplichtingen worden geregeld door de wetten op de veldpolitie. De overige betreffen de gemene muur en de gemene gracht, het geval dat een tegenmuur nodig is, de uitzichten op het eigendom van de nabuur, de dakdrop, het recht van uitweg. AFDELING I. - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT. Art In de steden en op het platteland wordt iedere muur vermoed gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander indien er titel noch teken is van het tegendeel. Art Een teken dat een scheidsmuur niet gemeen is, is aanwezig wanneer het bovenste van de muur aan de ene kant opstaande is en loodrecht op het voetstuk, en aan de andere kant schuin afloopt; Eveneens, wanneer er zich slechts aan één zijde, hetzij een kap, hetzij stenen lijsten en karbelen bevinden, die daar bij het bouwen van de muur zijn geplaatst. In die gevallen wordt de muur geacht uitsluitend toe te behoren aan de eigenaar aan wiens zijde de drop is of de stenen karbelen en lijsten zich bevinden. Art Het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders recht. Art Echter kan ieder medeëigenaar van een gemene muur zich bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot het herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van medeëigendom te laten varen, mits de gemene muur geen gebouw steunt dat hem toebehoort. Art Ieder medeëigenaar mag tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken of ribben doen plaatsen door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig millimeter (...) na, onverminderd het recht van de nabuur om de balk met een steekbeitel tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats balken zou willen steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken. <W , art. 28> Art Ieder medeëigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken; doch hij alleen moet de kosten van de verhoging betalen, alsook de herstellingen tot onderhoud van hetgeen zich boven de hoogte van de gemene afsluiting bevindt, en bovendien een vergoeding voor de last naar evenredigheid van de verhoging en volgens de waarde. Art Indien de gemene muur niet in staat is de verhoging te dragen, moet hij die de muur wil optrekken, hem op zijn kosten geheel opnieuw doen opbouwen en de meerdere dikte moet van de grond aan zijn kant afgenomen worden. Art De nabuur die tot de verhoging niet heeft bijgedragen, kan deze gemeen maken door de helft te betalen van de voor de verhoging gemaakte kosten, alsook de waarde van de helft van de grond waarvan voor de verbreding mocht zijn gebruik gemaakt. Art _ Iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een muur, heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is. Art Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan. Art Eenieder kan, in de steden en voorsteden, zijn nabuur verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van de afsluiting die dient tot scheiding van hun in die steden en voorsteden gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen; de hoogte van de afsluiting wordt vastgesteld volgens de bijzondere verordeningen of de vaste en erkende gebruiken; en, bij gebreke van gebruik of verordening, moet elke tussen naburen tot scheiding dienende muur die voortaan gebouwd of wederopgebouwd zal worden, een hoogte hebben van ten minste tweeëndertig decimeter (...), de kap daarin begrepen, in de steden van vijftigduizend en meer zielen, en van zesentwintig decimeter (...) in de andere steden. Art Wanneer men een gemene muur of een huis weder opbouwt, blijven de heersende en lijdende erfdienstbaarheden voortbestaan t en opzichte van de nieuwe muur of van het nieuwe huis, zonder dat zij echter verzwaard kunnen worden, en mits de wederopbouw geschiedt vooraleer de verjaring is verkregen. Art Alle grachten tussen twee erven worden vermoed gemeen te zijn, indien er titel noch teken is van het tegendeel. Art. 667/668. Een teken dat een gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan één zijde van de gracht bevindt. De gracht wordt geacht uitsluitend aan degene toe te behoren aan wiens kant zich de opgeworpen aarde bevindt.

18 225 AFDELING II. - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN. Art Hij die nabij een al dan niet gemene muur, een put of een gemakput laat graven. Hij die daartegen een schoorsteen of stookplaats, een smidse, oven of fornuis wil oprichten, Daartegen een stal wil aanbouwen, Of tegen die muur een bewaarplaats van zout of een opslag van bijtende stoffen wil aanleggen, is verplicht de afstand te laten die is voorgeschreven door de bijzondere verordeningen en gebruiken op dat stuk, of zodanige werken aan te leggen als deze verordeningen en gebruiken voorschrijven ten einde schade voor de nabuur te voorkomen. AFDELING III. UITZICHTEN OP DE ERVEN VAN DE BUREN Art Geen van de naburen mag, zonder toestemming van de andere, in een gemene muur een venster of opening maken, hoe dan ook, zelf niet met vaststaand glasraam. Art De eigenaar van een niet gemene muur die onmiddellijk paalt aan het erf van een ander, mag in die muur lichtopeningen of vensters maken met ijzeren traliewerk en vaststaand glasraam. Deze vensters moeten voorzien zijn van een ijzeren traliewerk waarvan de maliën ten hoogste een decimeter (...) groot zijn, en van een vaststaand glasraam. <W , art. 28> Art Deze vensters of lichtopeningen mogen niet lager gemaakt worden dan zesentwintig decimeter (...) boven de vloer of grond van de kamer die men wil verlichten, indien deze met de straat gelijkvloers is, en niet lager dan negentien decimeter (...) boven de vloer, voor de hogere verdiepingen. <W , art. 28>. Art Men mag op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur geen rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende vensters, noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter (...) is tussen de muur waar men die maakt, Art Men mag op datzelfde erf geen zijdelingse of schuine uitzichten hebben, tenzij er een afstand is van zes decimeter (...). <W , art. 28> Art De afstand waarvan sprake in de twee vorige artikelen, wordt gerekend van het buitenvlak van de muur waarin de opening gemaakt wordt, en, indien er balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken zijn, van hun buitenrand tot aan de scheidslijn van beide eigendommen. Art. 680bis. <ingevoegd bij W /30, art. 52; Inwerkingtreding : > De wettelijke beperkingen die de huidige afdeling aan naburen oplegt zijn niet van toepassing op aangelanden van openbare wegen en spoorwegen die tot het openbaar domein behoren. AFDELING IV. - DAKDROP. Art Ieder eigenaar moet zijn daken zodanigaanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg afloopt; hij mag het niet doen neerkomen op het erf van zijn nabuur. AFDELING V. - RECHT VAN UITWEG. Art <W , art. 1> 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken. 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar. 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept. Art <W , art. 1> De ligging van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zulk een wijze dat hij het minst schadelijk is. Indien de ingeslotenheid evenwel het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of enige andere omstandigheid, kan de uitweg slechts verleend worden over de percelen die voor de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende bereikbaar is. De rechter oordeelt naar billijkheid. Art <W , art. 1> De verleende uitweg houdt op, wanneer hij niet meer noodzakelijk is naar het voorschrift van artikel 682, 1, of wanneer hij kan genomen worden op een andere plaats, die minder schadelijk is geworden dan de aangewezen ligging. Men kan zich op geen verjaring beroepen, hoelang de uitweg ook moge bestaan. De vordering tot afschaffing of tot vetplaatsing van de uitweg kan worden ingesteld door de eigenaar of bij stilzitten van deze door de gebruiker van het heersend of het lijdend erf. De gebruiker dient de eigenaar in de zaak te roepen. Wanneer de uitweg wordt afgeschaft kan de rechter, in acht genomen de duur van het recht en de geleden schade, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen vergoeding bevelen. Art <W , art. 1> De vordering tot vergoeding, in het geval van artikel 682, is vatbaar voor verjaring en de uitweg moet blijven bestaan, hoewel de vordering tot vergoeding niet meer ontvankelijk is.

19 Recht van opstal Bron: wet van Voor de volledige tekst van de wet zie Overeenkomstig het principe van de natrekking is de eigenaar van een grond ipso facto ook eigenaar van alles wat zich op de grond bevindt of wat hij voortbrengt. Opstal vormt hierop een uitzondering: het is het recht om op andermans grond gebouwen of beplantingen te bezitten, voor ten hoogste 50 jaar (behoudens uitdrukkelijke of stilzwijgende verlenging met eenzelfde duur). Recht van opstal wordt gevestigd - bij overeenkomst - bij testament - door verjaring (30 jaar) Recht van opstal eindigt door - het verstrijken van de vastgestelde duur - vermenging - verjaring Op het einde van zijn opstalrecht mag de opstalhouder de gebouwen die hij oprichtte afbreken en de beplantingen verwijderen, mits hij de grond in zijn oorspronkelijke staat herstelt. Of anders moet de eigenaar van de grond hem de actuele waarde ervan vergoeden. Voor meer informatie download de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen: 5.7 Erfpacht Bron: wet van Voor de volledige teskt van de wet zie Erf- of cijnspacht is een overerfelijke overeenkomst waarbij een eigenaar het genot van zijn grond (en het ev. erop gevestigd onroerend goed) afstaat voor minimum 27 en maximum 99 jaar aan een pachter die hiervoor jaarlijks een cijns betaalt. De erfpachter oefent alle eigendomsrechten uit: zo kan hij een vruchtgebruik vestigen of een recht van gebruik of erfdienstbaarheden of een hypotheek enz. Anderzijds moet hij alle lasten ervan dragen (o.a. de grondbelastingen betalen). Voor meer informatie download de brochure Recht van erfpacht opstal natrekking op de website van de Nederlandstalige notarissen:

20 Het pand Bron: art van het burgerlijk wetboek (BWB). Voor de volledige tekst van het BWB zie Het pandcontract is een eenzijdig accessoir contract waarbij - een schuldenaar = de pandgever - aan zijn schuldeiser = de pandhouder - een roerend goed = het pand afgeeft tot zekerheid van zijn schuld. Dit goed verdwijnt dus (minstens tijdelijk) uit het vermogen van de schuldenaar = buitenbezitstelling van de schuldenaar en gaat over op de schuldeiser. De akte van inpandgeving moet worden geregistreerd. Info over de registratiekantoren op Het contract loopt ten einde wanneer de pandgever zijn schuld terugbetaalt, de schuldeiser geeft dan de in pand gegeven zaak terug. Bij niet betaling kan de schuldeiser de rechter vragen dat het pand hem zou toegewezen worden of zou verkocht worden om met de opbrengst van de verkoop zijn vordering te voldoen. Over het enige nog overblijvende Belgische pandjeshuis, in Brussel, zie lees ook Inpandgeving van een handelszaak is slechts mogelijk ten voordele van banken of erkende kredietinstellingen. Anders dan een burgerlijk pand moet een handelspand niet worden geregistreerd. Wanneer zij deel uitmaken van een handelsfonds kan men ook onroerende goederen verpanden, zonder buitenbezitstelling. Handelsfonds is een verzamelwoord voor een aantal materiële en immateriële elementen van een handelszaak: koopwaar, materiaal, inrichting, handelsnaam, handelsmerk, cliënteel, huurceel, goodwill... Voor het overige zijn de algemene regels betreffende het pand van toepassing, o.a. betreffende de buitenbezitstelling van de schuldenaar: lichamelijke roerende goederen en titels op naam worden in pand gegeven door eenvoudige afgifte ervan, titels aan toonder door endossement. (Wet ) Ook een factuur = de formalisatie van een schuldvordering kan in pand gegeven worden, door endossement van deze factuur of een eensluidend verklaard afschrift ervan. De inpandgeving van een factuur is alleen toegelaten ten voordele van banken en erkende kredietinstellingen. (Art. 13 wet , gewijzigd bij wet ) Koopwaren zijn van nature minder geschikt voor inpandgeving. De handelaar moet ze vrij kunnen laten circuleren, bij een gewone inpandgeving ervan wordt deze vrije beschikking hem ontnomen, het gevolg van de zgn. buitenbezitstelling. Daarom werd een aangepaste juridische constructie opgezet, de warrant-ceel, welke toelaat koopwaren te verpanden zonder ze te moeten uit handen geven. Een warrant-ceel is een handelsdocument afgeleverd door een bewaarnemer, bijv. de exploitant van een pakhuis, aan degene die het bewijs levert dat hij de vrije beschikking heeft over de koopwaar waarop het document slaat. Het bestaat uit 2 delen: - de warrant die het pandrecht vertegenwoordigt - de ceel die de eigendom formaliseert, bezwaard met een pand De warrant en/of de ceel kunnen worden overgedragen door endossement. Wil de eigenaar van de koopwaar een lening afsluiten dan kan hij de warrant endosseren aan zijn geldschieter. Wil hij zijn koopwaar verkopen dan kan hij de ceel endosseren aan de koper (die uiteraard de rechten van de pandhouder zal moeten respecteren). Of de warrant en de ceel kunnen samen worden overdragen als formalisering van het onbezwaard eigendomsrecht. (Wet )

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

ERFDIENSTBAARHEDEN. Het recht kan zowel ten kosteloze titel als tegen een vergoeding gevestigd worden.

ERFDIENSTBAARHEDEN. Het recht kan zowel ten kosteloze titel als tegen een vergoeding gevestigd worden. I DEFINITIE ERFDIENSTBAARHEDEN Artikel 637 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat een erfdienstbaarheid een zakelijk recht is ten laste van een onroerend goed dat gevestigd wordt ten voordele van één of

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek, Boek 5

Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Goederenrecht en zekerheden

Goederenrecht en zekerheden Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl

Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl Bijlage VI Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl Boek 5, BW, titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven.

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten

1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten Deel I 1. Bespreek: res nullius, onbeheerde goederen, verloren zaken en schatten Res nullius zijn roerende zaken die op een bepaald tijdstip aan niemand toebehoren, alhoewel ze het voorwerp kunnen zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 INHOUD Enige afkortingen Verkort aangehaalde literatuur Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 Hoofdstuk II - Onderverdeling van zakelijke rechten / 9 a. Algemene opmerkingen / 9 b. Opsomming van de

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden.

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden. Bijlage bij DB/ AB-voorstel project Duikwrak Grevelingen In de vergadering van 1 juli 2010 heeft het DB van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen kennis genomen van de voortgang van het project

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1.

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1. Introductie In dit document vind je onze uitwerking van probleem 1. Wij hopen met deze uitwerking te laten zien dat onze samenvattingen volledig en gestructureerd zijn. Daarnaast willen wij laten zien

Nadere informatie

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Editie 2012 Afsluitdatum: 5 juni 2012 2012, Jongbloed juridische boekhandel ISBN 978 90 7006 262 0 NUR 823 Niets

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

SVEN VERNAILLEN BART VAN BAEVEGHEM

SVEN VERNAILLEN BART VAN BAEVEGHEM Wet 21 maart 1804 - B.W. (Art. 661) Art. 660. De nabuur die tot de verhoging niet heeft bijgedragen, kan deze gemeen maken door de helft te betalen van de voor de verhoging gemaakte kosten, alsook de waarde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

In het burenrecht staat o.a. beschreven dat u niet altijd een absoluut recht op zon, licht of uitzicht zou hebben.

In het burenrecht staat o.a. beschreven dat u niet altijd een absoluut recht op zon, licht of uitzicht zou hebben. In een klein land met veel mensen per vierkante kilometer, zoals in Nederland, is de kans ontzettend groot dat je buren hebt. En zoals het goede buren betaamt dien je rekening met elkaar te houden. Niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN

LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN Het beslag op roerend goed kan op tweevoudige wijze verder geclassificeerd worden: - het bewarend beslag op roerend goed (voor een algemene bespreking kan verwezen worden naar Fiche 1) en het uitvoerend

Nadere informatie