Socialezekerheidsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Socialezekerheidsrecht"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Socialezekerheidsrecht Lesnotities en oefeningen Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R35 7 EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Socialezekerheidsrecht Laura Van Dooren

4 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene inleiding...7 A. Interactie arbeidsrecht-socialezekerheidsrecht...7 Interactie als gevolg van gemeenschappelijke doelstelling: inkomensbescherming...7 Mate van interactie in functie van wie de inkomenszekerheid moet waarborgen...7 Interactie fluctueert in functie van maatschappelijke trends...8 B. Begrip socialezekerheidsrecht...9 Zekerheid...9 Streven eigen aan de mens...9 Evolutie in technieken...9 Sociaal Sociale zekerheid Klassieke omschrijving: verwijzing naar 9 sociale risico s Belgisch recht Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand Moderne sociale zekerheid C. Historiek socialezekerheidsrecht Periode voor Periode van 1886 tot WOI Interbellum Van WOII tot jaren Crisis vanaf Huidige aandachtspunten D. Structuur socialezekerheidsrecht E. Bestuurlijke organisatie Administratief verankerd op 3 niveaus Werknemersstelsel Overheid: federale overheidsdiensten Centrale parastatale instellingen Meewerkende instellingen Schematisch voorgesteld Zelfstandigenstelsel Belang van Kruispuntbank Sociale Zekerheid Belang van Handvest sociaal verzekerde... 21

5 2 Verplichtingen instellingen sociale zekerheid Toekenningsprocedure sociale prestaties F. Juridische aard Socialezekerheidswetgeving Toepassingsgebied A. Werknemers Basiswetgeving Algemeen principe Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst Vereisten van een arbeidsovereenkomst Arbeidsrelatiewet Gelijkstellingen Leerjongens Uitbreidingscategorieën Personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een ander persoon Arbeid in gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst Beperkingen Uitsluitingen Uitsluiting van bijkomstige betrekkingen Uitsluiting van arbeid die wezenlijk van korte duur is Bijzondere uitsluiting ziekenhuisgeneesheren (art. 1, 3 RSZ-Wet) Bewijs Territoriaal toepassingsgebied B. Zelfstandigen Basiswetgeving Zelfstandigen Begrip Negatief afbakenen Positief afbakenen Vermoedens Fiscaal vermoeden (art. 3, 1, tweede lid Sociaal Statuut der Zelfstandigen) Vermoedens van zelfstandige activiteit voor vennootschappelijke mandatarissen Situatie vóór 1 juli 2014: 2 vermoedens...36 Situatie nà 1 juli

6 3 (Recent ingevoerd): onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid AO of statuut voor vervangende ondernemers Uitsluitingen Helpers Begrip Vermoeden Uitsluitingen Financiering A. Werknemers Basiswetgeving Financieringsbronnen Begrip loon Beginsel Begrip loon bepaald door art. 2 loonbeschermingswet Uitsluiting loonbegrip volgens loonbeschermingswet Verruiming Beperking Invordering van bijdragen Bijdrageverminderingen Andere verplichtingen werkgevers (naast bijdragen) B. Zelfstandigen Basiswetgeving Financieringsbronnen Bijdrageberekening Berekeningsbasis Refertejaar Bijdragepercentages Zelfstandig hoofdberoep Zelfstandig bijberoep Gepensioneerde zelfstandigen Regeling bij begin van bezigheid Aandeel in de werkingskosten Nieuwe bijdrageregeling vanaf Bijdragebetaling Inning en invordering... 55

7 4 Verjaring Vrijstelling Bijzondere bijdrage Belangrijkste verschilpunten met werknemers Andere verplichtingen zelfstandige (naast bijdrage) Professionele risico s A. Arbeidsongevallen Basiswetgeving Historiek Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Arbeidsongevallen sensu stricto Eerste bestanddeel: ongeval Tweede bestanddeel: band met arbeid Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst...62 Door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst...62 Bewijs Ongevallen op de weg naar en van het werk Invloed fout slachtoffer? Schadeloosstelling Vergoeding bij letselschade Geneeskundige verzorging Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Soorten arbeidsongeschiktheid...65 Grondslag voor uitkeringen...66 Vergoedingen...66 Herziening...66 Vergoeding bij overlijden Burgerlijke aansprakelijkheid Optierecht? Arbeidsongevallenwet of gemeen recht? Burgerlijke immuniteit werkgever en werkmakkers Cumulatieverbod Preventie B. Beroepsziekten Basiswetgeving... 71

8 5 Algemeen Materieel toepassingsgebied Blijvende arbeidsongeschiktheid Burgerlijke aansprakelijkheid Preventie Niet-professionele risico s Ziekte- en invaliditeit Werknemers Geneeskundige verzorging (Gec.W. 14 juli 1994) (ZIV-Wet 1994) KB 3 juli 1996 (ZIV- Besluit) Algemeen Toepassingsgebied Gerechtigden...74 Personen ten laste...75 Voorwaarden Uitsluitingsgronden Prestaties Bedrag tussenkomst Remgeld...80 Maximumfactuur...81 Vaststelling mate tussenkomst Regeling tussenkomst Verjaring Arbeidsongeschiktheid (ZIV-Wet 1994, KB 3 juli 1996) Algemeen Staat van arbeidsongeschiktheid Vereiste van arbeidsonderbreking...84 Vereiste van vermindering van verdienvermogen...85 Vereiste van Rechtstreeks gevolg van het intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen...85 Vaststelling van arbeidsongeschiktheid Prestaties Voorwaarden en uitsluitingsgronden Andere prestaties Zelfstandigen... 88

9 6 Geneeskundige verzorging (ZIV-Wet 1994) Toepassingsgebied Prestaties Arbeidsongeschiktheid (KB 20 juli 1971, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen) 88 Toepassingsgebied Arbeidsongeschiktheid Procedure Prestaties Werkloosheid Gezinsbijslagen Pensioenen Sociale bijstand

10 7 SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 1. ALGEMENE INLEIDING A. INTERACTIE ARBEIDSRECHT-SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Interactie is de wisselwerking tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het is belangrijk om het verband te zien tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. De laatste tijd is er een verschuiving van publiekrechtelijke naar privaatrechtelijke verantwoordelijkheid. Sociale zekerheid verliest terrein ten voordele van het arbeidsrecht: als u ziek bent moet u werkgever 1 maand gewaarborgd loon betalen, in Nederland moet de werkgever dit 2 jaar lang betalen. Zo zie je dat sociale zekerheid terrein verliest ten gunste van het arbeidsrecht. Welke voordelen heeft systeem waarbij een werkgever 2 jaar loon moet betalen: zo zetten de werkgevers meer in op preventie en dit zorgt ervoor dat zieke mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. INTERACTIE ALS GEVOLG VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLING: INKOMENSBESCHERMING Deze interactie is er omdat zowel arbeidsrecht als socialezekerheidsrecht het inkomen willen beschermen voor mensen die tijdelijk (bv. ziekte) of definitief (bv. gehandicapten) uit de arbeidsmarkt worden uitgesloten. De technieken verschillen in beide rechtstakken. Technieken arbeidsrecht: Schorsingsrecht: recht om uw arbeid te staken mits betaling van een gewaarborgd loon. Dit geeft zekerheid van behoud van uw job samen met de ontslagbescherming die hieraan gekoppeld is. Ontslagrecht: door opzegvergoeding krijg je tijdelijk een inkomenszekerheid. Technieken socialezekerheidsrecht: Sociale zekerheid (sensu stricto): zij geven een vervangingsinkomen wanneer uw inkomen door arbeid wegvalt door een sociaal risico. Sociale bijstand: een soort vangnet dat minimumvoorzieningen geeft om ervoor te zorgen dat de mensen niet sociaal uitgesloten worden en een minimum aan inkomen hebben om een menswaardig bestaan te organiseren (art. 23 GW). MATE VAN INTERACTIE IN FUNCTIE VAN WIE DE INKOMENSZEKERHEID MOET WAARBORGEN De mate waarop er wordt geïnterageerd hangt af van de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze risico s. Er is een uitwerking van rechtsregels om de verdeling van verantwoordelijkheden te waarborgen. Bijvoorbeeld: Vaderschapsverlof wordt betaald door: werkgever en ziekteverzekering (gedeelde verantwoordelijkheid). Borstvoedingsverlof wordt betaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zwangerschapsverlof wordt betaald door de ziekteverzekering.

11 8 De maatschappij maakt zelf uit wie welke verantwoordelijkheid draagt. Je moet erop toezien dat de verantwoordelijkheid niet van de ene naar de andere wordt doorgeschoven eens de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: de werkgever kan opzeggen via deurwaardersexploot of aangetekende brief maar niet via opzeg van hand tot hand, die laatste optie kan enkel gebruikt worden door de werknemer. De werkgever kan hier geen gebruik van maken omwille van de antidatering waardoor de werknemer vervroegd in de sociale zekerheid terecht zou komen. Stel u wordt ontslagen met een te korte opzegtermijn, kan je dan naar de werkloosheid gaan? Krijg je een uitkering? De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gaat u voorlopig toelaten tot werkloosheidsuitkering maar je moet een verklaring ondertekenen waarbij je u verbindt om gedurende 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst uw werkgever te dagvaarden tot betaling van de volledige opzegtermijn. U wordt verplicht uw rechten uit te putten ten aanzien van de werkgever. INTERACTIE FLUCTUEERT IN FUNCTIE VAN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS De mate van interactie fluctueert in functie van maatschappelijke trends, bijvoorbeeld: Gewijzigde opvatting van de functie van sociale zekerheid, zij wordt nu meer gezien als een arbeidsmarkt beleid. Iedereen moet terug aan het werk, zo snel mogelijk. Flexicurity tendens: men bepleit een flexibel ontslagrecht ondersteund door sociale zekerheid zodat mensen zo snel mogelijk ergens anders aan het werk kunnen. Bijvoorbeeld: beëindiging door onderlinge toestemming, u heeft geen recht op werkloosheidsuitkering omdat men dit ziet als vrijwillige werkloosheid. Verschuiving van publieke naar private verantwoordelijkheid.

12 9 B. BEGRIP SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Het begrip is niet zo eenvoudig. Louter grammaticaal lijkt het begrip vrij simpel: zekerheid door de gemeenschap gewaarborgd. Het omvat eigenlijk twee componenten: Sociaal Zekerheid ZEKERHEID Streven eigen aan de mens Streven naar zekerheid is een oerbehoefte van de mens. De technieken die veiligheid willen creëren waren primitief maar zijn nu modern. Al de technieken die er ooit geweest zijn blijven voortbestaan in de huidige sociale zekerheid. Evolutie in technieken 1. Primitieve technieken: Familie: vroeger kocht men kinderen, hoe meer kinderen, hoe meer veiligheid want kinderen werden verplicht om voor hun ouders te zorgen. Sommigen kunnen geen kinderen krijgen, dit is een nadeel. Bovendien ben je afhankelijk van uw familie, dit is niet meer aanvaardbaar in een moderne maatschappij. Is dit nog aanwezig in de huidige sociale zekerheid? Ja, het OCMW kosten van een instelling worden vaak door het OCMW betaald er wordt voorzien dat die kosten kunnen teruggevorderd worden van de kinderen. Sparen en eigendom: men stapte over van een overlevingseconomie naar een productie-economie waardoor je de mogelijkheid kreeg om te sparen. Sparen en eigendom hebben als nadeel dat je geld moet hebben hiervoor en bovendien is er het gevaar van devaluatie van het geld. Speelt dit nog mee in de huidige sociale zekerheid? Ja, iedereen kent het pensioensparen omdat je vreest dat uw pensioen niet voldoende zal zijn om uw levensstandaard op pijl te houden. De staat moedigt dit aan om dit fiscaal vriendelijk te behandelen. Eigendom speelt ook nog mee want uitkeringen van sociale bijstand worden enkel gegeven na een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Liefdadigheid/bijstand: afhangen van liefdadigheid heeft iets vernederend, je bent afhankelijk dus deze vorm is niet populair. Vandaag vinden wij dit nog terug in ons bijstand-systeem door een minimuminkomen. 2. Meer ontwikkelde technieken: Burgerlijke aansprakelijkheid: basisartikel 1382 BW. Evolutie van foutaansprakelijkheid naar vermoeden van aansprakelijkheid naar objectieve aansprakelijkheid. Dit systeem is nog van toepassing bij arbeidsongevallen: uw verzekeraar vergoed een stuk en voor de rest kan u zich eventueel beroepen op de burgerlijke aansprakelijkheid.

13 10 Verzekering: je kan niet blijven belasten, dit idee heeft geleid tot verzekeringen. Een verzekering is een passief beschermingssysteem, zij komen tussen wanneer er een probleem is maar niet voordien. Bepaalde risico s zijn niet privaat verzekerbaar zoals werkloosheid. Verzekeraars nemen de goeie risico s eruit, niet de slechte. Een verzekeraar is privaat dus kan ook failliet gaan! Sociale zekerheid gaat sociale risico s verzekeren, de idee komt van de Duitser: Otto Von Bismark. Hij heeft in heel Duitsland een net van sociale zekerheid ontplooit en wij hebben ons daarop gebaseerd in België. Mutualiteit: bij mutualiteit gaat het om mensen van eenzelfde gemeenschap die uitkeringen aan zichzelf doen. Het leeft voort in ziekteverzekeringen, zij bieden aanvullende verzekeringen aan. 3. Vrij recent: hedendaagse sociale verzekering en sociale zekerheid. SOCIAAL Strikte betekenis is de zekerheid die door de gemeenschap wordt gewaarborgd. Dit is heel ruim, er zijn tal van beperktere definities. SOCIALE ZEKERHEID Klassieke omschrijving: verwijzing naar 9 sociale risico s De klassieke opvatting vind je vooral terug in Europese regelgeving. Instrumentele definitie: sociale zekerheid beschrijven door sociale risico s op te sommen waartegen men bescherming biedt er zijn 9 sociale risico s. De sociale zekerheid wil deze risico s verzekeren, vergoeden. Conventie IAO nr. 102 over minimumnormen in sociale zekerheid (1952): Gezondheidsverzorging Loonvervanging bij ziekte Moederschap Invaliditeit Ouderdom Vroegtijdig overlijden Arbeidsongeval of beroepsziekte Kinderlast Werkloosheid Dit is de instrumentele definitie omschreven in de functie van de sociale risico s. Men gaat sociale risico s onderscheiden van particuliere risico s: domein van private verzekeringen. De verwijzing naar deze risico s werd overgenomen in de EG-verordening 883/2004. Dit is een ruime definitie die niet beperkt is tot uitkeringen maar allerlei andere maatregelen van preventieve of curatieve aard.

14 11 Belgisch recht In België hebben we langer moeten wachten op een definitieve definitie van sociale zekerheid (wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid 15/01/1990). Het betrof enkel de administratieve uitvoering. De burger kan zich hier niet op beroepen omdat het temaken heeft met relaties tussen bepaalde instellingen en niet tussen particulieren onderling. In 1994 werd het recht op sociale zekerheid als sociaal grondrecht opgenomen in art. 23 GW maar er werd geen definitie gegeven. Wet Handvest Sociaal Verzekerde (wet. 11/04/1995): sociale zekerheid bestaat uit 7 onderdelen, regelingen van (art. 2, 1 ): Werknemers zelf Overheidspersoneel Stelsel sociale bijstand Aanvullende regelingen FBZ Overzeese sociale zekerheid Alle regels betreffende de heffing en invordering van bijdragen en andere inkomsten voor sociale zekerheid Welke regelingen? Verwijzing naar wetten, vooral Algemene Beginselenwet Sociale zekerheid van 29/06/1981: sociale zekerheid werknemers omvat 7 regelingen: Uitkeringen in kader van ZIV Werkloosheid Rust- en overlevingspensioenen Uitkeringen AO en BZ Geneeskundige verstrekkingen ZIV Gezinsbijslag Jaarlijkse vakantie-uitkeringen Belgisch begrip is beperkt tot uitkering en zo beperkter dan het Europees begrip. In België kan u werken onder drie statuten: Werknemer Bediende/ambtenaar Zelfstandige Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand: Te onderscheiden van sociale zekerheid door niet-contributief en residuair karakter van prestaties: minimumvoorzieningen toegekend na onderzoek bestaansmiddelen. Sociale bijstand is niet-contributief, het is niet gesteund op bijdragen en wordt volledig gefinancierd door de staat. Sociale bijstand is bovendien residuair, je komt pas in dit stelsel als je niet of onvoldoende sociale zekerheid ontvangt. Voor sociale bijstand zijn het nooit percentages van uw loon (sociale zekerheid) maar lage forfaitaire uitkeringen die je pas krijgt na een onderzoek van uw bestaansmiddelen. Dit onderzoek naar bestaansmiddelen is typisch voor sociale bijstand.

15 12 Definitie Wet Handvest Sociaal Verzekerde (art. 2, 1, e Wet 11/04/1995): Tegemoetkomingen gehandicapten Bestaansminimum (Maatschappelijke integratie) Maatschappelijk welzijn Gewaarborgde gezinsbijslag Gewaarborgd inkomen bejaarden (thans inkomensgarantie voor ouderen) Verschillend van de Europeesrechtelijke definitie. Bepaalde stelsels die naar Belgisch recht behoren tot sociale bijstand kunnen soms naar Europees recht sociale zekerheid zijn. Op Europees vlak definieert men op vlak van risico s voor sociale zekerheid die ruimer zijn dan op Belgisch vlak. Moderne sociale zekerheid Twee klassieke opvattingen die totaal verschillend zijn, elk land oriënteert zich anders: Bismarckiaanse opvatting: Bismarck was een conservatieve liberaal, hij wilde een repressief beleid, hij wilde de vakbondsactiviteiten volledig verbieden. Hij voelde dat dit niet aansloeg en zei toen: in plaats van communisten en socialisten te bevechten ga ik zelf iets voorstellen dat niet meer verenigbaar is met hun concept. Hij had enkel ook voor arbeiders en voerde zijn systeem in om politieke redenen. Hij gaat uit van een systeem gedragen door vrije kassen gefinancierd door de werkgevers en werknemers en uitkeringen gegarandeerd door toezien van de overheid. Dit systeem paste perfect in een liberaal economische politiek, men moest werken in onmenselijke omstandigheden, hij wilde een sociale verzekeraar lanceren waarbij men niet ingreep in het arbeidsmilieu maar regelen van vergoedingen in individuele gevallen (percentages van het loon). Niet voorkomen maar wachten op arbeidsongevallen en dan de gevolgen trachten te compenseren door aanbieden van een financiële vergoeding (=structuur behoudende financiële politiek, de maatschappelijke structuur wordt niet in vraag gesteld maar men gaat enkel de gevolgen corrigeren). Sociale zekerheid heeft een vergoedende functie waarbij vergoedingen worden gegeven in individuele gevallen. Beverage opvatting: gesitueerd in de jaren 30. Het Beverage-plan gaat uit van een totaal ander idee om minimumuitkeringen te geven aan iedereen! Hij maakte geen onderscheid in deze minimumuitkeringen. Hij stelde duidelijk dat zijn plan van inkomensbescherming maar kans op slagen heeft als drie voorwaarden vervuld zijn: Algemeen systeem van kinderbijslagen Alomvattende gezondheids- en nazorgdienst Handhaving werkgelegenheid: preventie van werkloosheid. De eerste prioriteit is zien dat er werk is, pas dan kan je teruggrijpen naar uitkeringen. Verdere evolutie: twee stelsels zijn naar elkaar toegegroeid in de verschillende landen vanaf de jaren 60. Bij ons gebeurde dit door de verzekeringen uit te breiden naar andere categorieën van de bevolking. Men gaat ook sociale bijstandstelsels invoeren.

16 13 Men stelt vast dat er in onze maatschappij veel gevallen zijn van sociale uitsluiting. Europese opvatting is ruimer, aanbeveling nr. 92/442/EEC van 27 juli 1992: 1. Nodige bestaansmiddelen, met inbegrip van de gezondheidszorg, garanderen om menswaardig bestaan te leiden (Beverage). 2. Vervangingsinkomen aan einde arbeidsleven of bij wegvallen arbeidsinkomsten wegens ziekte, ongeval, moederschap, invaliditeit of werkloosheid (Bismarck). 3. Bijdragen tot sociale integratie alle ingezetenen en alle potentiële arbeidskrachten in de arbeidsmarkt. Accent op sociale inclusie De idee dat participeren aan een maatschappij beter is dan uitkeringen geven is het uitgangspunt geweest voor een vrij moderne theorie. Schade-theorie uitgewerkt door Viaene, Lahaye en Van Steenberge. Zij gaan uit van de menselijke schade en volgens hen zijn er bij de menselijke schade maar 2 schadeposten die echt belangrijk zijn: verlies van inkomen uit arbeid en gezondheidsverlies (welzijnsverlies). Gezondheid wordt ruim geïnterpreteerd (fysiek, psychisch en sociaal). Met deze twee schadeposten is ook de sociale zekerheid mee bezig. Deze twee posten zijn niet aan elkaar gekoppeld, je kan uw inkomen verliezen zonder dat u ongezond bent bijvoorbeeld. Deze theorie was vernieuwend op twee terreinen: Schade als een dynamisch gegeven: schade is niet het loon vergeleken voor en na het ongeval, dat is statisch maar het is het verschil tussen het loon dat je zou verdiend hebben zonder de schade en het loon dat je verdient na de schade. Fenomeen van reflecterende schade: schade die verder gaat dan uzelf zoals familie. Hoe intenser uw band, hoe sterker de schade zal reflecteren. Een beleid dat met schade bezig is heeft de plicht om eerst schade te voorkomen, indien dit onmogelijk is de schade te herstellen en in laatste instantie te compenseren via een uitkering om de financiële gevolgen te vergoeden. Deze visie hebben wij jammer genoeg niet in de sociale zekerheid, de eerste functie is nog steeds uitbetalen van vergoedingen en in tweede plaats herstellen. De preventie is nagenoeg helemaal niet sterk uitgebouwd.

17 14 C. HISTORIEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT PERIODE VOOR 1886 Eerste vermeldenswaardig optreden overheid: de overheid treedt voor het eerst op met de wet : verplichte verzekering ten voordele van zeevarenden onder Belgische vlag. Men heeft een bijzonder stelsel voor de zeelieden ter koopvaardij. Oprichting van onderlinge bijstandskassen door arbeiders: die onderlinge bijstandskassen zijn gebaseerd op de mutualiteit, geïnspireerd op de Middeleeuwse gilden maar nu gaat men zich richten op industrialisatie door de arbeidende bevolking. Dit was het enige middel om te voorkomen dat zij bij een ongeval niet in miserie zouden terecht komen. Men wilde zich zo voorzien. Maatregelen ter stimulering en ter controle van deze kassen: de overheid had hier gemengde gevoelens: Arbeiders stimuleren voor voorzienigheid Wantrouwig omdat de kassen gelinkt zijn met vakbonden en omdat die kassen beheerd worden door de burgers zelf (vrees voor beperkte beheerscapaciteit). Oprichting Algemene Lijfrentekas in 1850 door overheid. Wet maatschappijen onderlinge bijstand in 1851: mogelijkheid tot erkenning van hulpkassen. Men maakte hier bijna geen gebruik van omdat er veel administratie bij kwam kijken. PERIODE VAN 1886 TOT WOI 1886: sociale crisis noopt tot sociale maatregelen: in die periode heeft Bismarck zijn stelsel van sociale zekerheid ontwikkelt. De eerste maatregelen komen voor op arbeidsrechtelijk vlak : naast in hoofdzaak arbeidsrechtelijke maatregelen, ook: Wet : steunfonds voor slachtoffers arbeidsongevallen Wet : herziening wet mutualiteitsverenigingen 1851: nu is het makkelijker om de aanvraag van rechtspersoonlijkheid aan te vragen, de controle van de overheid vermindert. Men maakt hier meer gebruik van. Vanaf 1891: subsidiëring erkende kassen. Nog steeds vrije verzekeringen maar de overheid gaat hen faciliteren door het geven van subsidies aan de erkende kassen. Het gaat hier nog niet om een verplichte verzekering! Maatregelen op vlak van sociale zekerheid.

18 15 Doorbraak sociale politiek vanaf 1894: Wet : eerste arbeidsongevallenwet: objectieve aansprakelijkheid WG voor AO. Eerste arbeidsongevallenwetgeving (eerste arbeidsovereenkomstenwet situeert zich in 1900), een werkgever wordt verplicht voor elk ongeval van zijn werknemer een bepaalde vergoeding te geven. Andere sociale risico s: gesubsidieerde vrijheid, bv: pensioen, gezinsbijslag, blijven nog zitten in de fase van de gesubsidieerde vrijheid. Verplichte pensioenverzekering voor mijnwerkers: wet Dit is het tweede bijzonder stelsel met verplichte pensioenverzekering. Dit is ondertussen afgeschaft en ingevoegd bij het algemeen stelsel van werknemers, nu is er nog maar één bijzonder stelsel (zeelieden en koopvaardij). INTERBELLUM Meer verplichte verzekeringen! Bestaande verzekeringen AO en mijnwerkerspensioenen geconsolideerd. Uitbreiding verplichte verzekeringen: naast arbeidsongevallen zien nieuwe verplichte verzekeringen het licht. BZ: Beroepsziektewet : in België heeft men een apart systeem voor beroepsziekten apart van arbeidsongevallen! Dit is uniek want in de meeste landen neemt men dit samen. Ouderdom en vroegtijdig overlijden voor werklieden en bedienden: Wetten en Gezinsbijslagen: Wet Ziekte en werkloosheid: vrije gesubsidieerde verzekeringen: de oorzaak is het uitbreken van WOII, hierdoor is dit nog niet verplicht op dat moment. VAN WOII TOT JAREN 60 Tijdens de wereldoorlog was er een vergadering tussen werkgever en werknemer die leidde tot het ontwerp akkoord van sociale solidariteit. Ontwerp akkoord van sociale solidariteit : basis voor naoorlogse politiek SZ: men tekent het beleid uit voor de naoorlogse sociale politiek. Besluitwet inzake maatschappelijke zekerheid der arbeiders: dit is het resultaat van het ontwerp. Wij werden beïnvloed door Bismarck die sociale zekerheid wilde voor arbeiders (<-> Beverage: iedereen). Invoering verplichte verzekering ZIV en werkloosheid Invoering (gedeeltelijke) repartitie in pensioenstelsel: men noemt dit het repartitiestelsel (staat tegenover het stelsel van kapitalisatie), dit zijn twee stelsels om pensioenen te financieren, wij hanteren het eerste.

19 16 Repartitie (omslagstelsel)= de pensioenlast van de huidige gepensioneerden wordt omgeslagen door de huidige werkkrachten. De ene generatie financiert de andere. Men maakt komaf met het stelsel van kapitalisatie= je stort zelf premies op een rekening en uw pensioen wordt gefinancierd door eigen premies. Hervorming en verbeteringen van sectoren AO, gezinsbijslagen, werkloosheid, pensioenen en aanzet sociale verzekeringen zelfstandigen: het zelfstandigenstelsel is veel later ontwikkelt dan het werknemersstelsel : voltooiing stelsel: in deze periode is er belangrijke wetgeving tot stand gekomen, geen verdere details Grote uitbouw: de gouden jaren 60= geld in overvloed. Heel de sociale zekerheid wordt uitgebouwd en aangevuld met sociale bijstand. Vrijwel volledig vervanging van basiswetgeving: o.m. RSZ-Wet (1969), Beroepsziektewet (1970), Arbeidsongevallenwet (1971) Uitbouw sociale bijstand: gewaarborgd minimumpensioen (1969), tegemoetkomingen MV (1969), gewaarborgde gezinsbijslag (1971) en bestaansminimum (1974) (thans RMI-Wet) Invoering sociaal statuut zelfstandigen (1967) CRISIS VANAF 1975 Totstandkoming van herstelwetten, programmawetten en anticrisiswetten: Herstelwetten voerden bijvoorbeeld het brugpensioen in (bestaat nu niet meer, nu: werkloosheid met bedrijfstoeslag). Programmawetten worden niet besproken in het parlement, men wil nog snel maatregelen nemen. De arbeidsrelatiewet bijvoorbeeld is een stuk van een programmawet. Hier heeft men vaak kritiek op. Volmachtsbesluiten sinds volmachtenwet : ingevoerd door Martens om KB s te wijzigen. Vanaf 1988: terugkeer naar programmawetten: Periode : ook belangrijke wetgevende teksten: bv. codificatie werkloosheid, hervormingswet ZIV, globaal plan werkgelegenheid. Periode : minder programmawetten, wet belangrijke wetten zoals Wet Openbaarheid Bestuur ( ), Wet Handvest Sociaal Verzekerde ( ). Deze wet is zeer algemeen.

20 17 Sinds 1996: nieuwe stroomversnelling Wetten tot: Bevordering tewerkstelling en competitiviteit ondernemingen Modernisering SZ en vrijwaring betaalbaarheid pensioenen Realisatie budgettaire voorwaarden toetreding België tot Europese Economische en Monetaire Unie Gelijkschakeling pensioenleeftijd man/vrouw: Begin faillissementsverzekering zelfstandigen: idee dat ook zelfstandigen beschermd moeten worden voor economische risico s. Activering werkloosheidsuitkeringen (PWA..): plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Dit is een voorloper van dienstencheques, men gaat de uitkering van werklozen activeren, men gaat de uitkering in mindering brengen van het loon van de werkgever. Hij krijgt zo een loonsubsidie. HUIDIGE AANDACHTSPUNTEN Verdere harmonisering statuten: de statuten van werknemers en zelfstandigen werden zo meer en meer gelijkgeschakeld. Bv.: uniforme kinderbijslag. Uitbouw actieve welvaartstaat : Nieuw sociaal model sinds 1999 Niet uitkeringen maar maatschappelijke participatie centraal: het terug participeren aan de maatschappij door arbeid die goed betaald wordt of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Concept thans onder druk: men evolueert naar een duale maatschappij waar je mensen hebt met een goed loon en arbeidsvoorwaarden en andere mensen hebben geen flexibele arbeid die heel precair is. Europees discours: flexicurity-debat. Bestrijding van sociale fraude door o.m. invoering elektronische RSZ toepassing Dolsis (gegevens gemakkelijker met elkaar combineren), betere controle fictieve aansluitingen, cumul uitkeringen aanpakken, uitbreiding inspectie, betere inning socialezekerheidbijdragen. Minister Crombé heeft hier zijn aandeel bij, er volgden een reeks van maatregelen.

21 18 D. STRUCTUUR SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Wettelijk algemeen stelsel in België is opgebouwd rond professionele categorieën: Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren: komt hier niet aan bod, zie masterjaar. Je kan ook stelsels met elkaar combineren. De verschillen komen meer en meer onder druk te staan omwille van het gelijkheidsbeginsel. Categoriaal wil zeggen dat uw bescherming afhangt van de categorie waartoe je behoort. Daarnaast: bijzondere stelsels en aanvullende stelsels. Bijzondere stelsels: vroeger waren er twee bijzondere stelsels (mijnwerkers en zeelieden), het stelsel van de mijnwerkers werd geïntegreerd in het algemeen stelsel dus nu blijft enkel het stelsel van de zeelieden over. Aanvullende stelsel: wij zien de wettelijke aanvullende sociale zekerheid (groepsverzekeringen). Deze vorm van stelsels neemt toe, dit betekent dat de solidariteit vermindert (aanvullend en niet langer wettelijk).

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land

Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land www.welzijnszorg.be België is een welvaartsstaat, Brussel is

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 VOETBAL: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Raef Ghanem (studentennr.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT HANDBOEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Jef VAN LANGENDONCK Met medewerking van Johan PUT Dries SIMOENS Guido VAN LIMBERGHEN Anne VAN REGENMORTEL achtste editie intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Woord vooraf.

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie