Socialezekerheidsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Socialezekerheidsrecht"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Socialezekerheidsrecht Lesnotities en oefeningen Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R35 7 EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Socialezekerheidsrecht Laura Van Dooren

4 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene inleiding...7 A. Interactie arbeidsrecht-socialezekerheidsrecht...7 Interactie als gevolg van gemeenschappelijke doelstelling: inkomensbescherming...7 Mate van interactie in functie van wie de inkomenszekerheid moet waarborgen...7 Interactie fluctueert in functie van maatschappelijke trends...8 B. Begrip socialezekerheidsrecht...9 Zekerheid...9 Streven eigen aan de mens...9 Evolutie in technieken...9 Sociaal Sociale zekerheid Klassieke omschrijving: verwijzing naar 9 sociale risico s Belgisch recht Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand Moderne sociale zekerheid C. Historiek socialezekerheidsrecht Periode voor Periode van 1886 tot WOI Interbellum Van WOII tot jaren Crisis vanaf Huidige aandachtspunten D. Structuur socialezekerheidsrecht E. Bestuurlijke organisatie Administratief verankerd op 3 niveaus Werknemersstelsel Overheid: federale overheidsdiensten Centrale parastatale instellingen Meewerkende instellingen Schematisch voorgesteld Zelfstandigenstelsel Belang van Kruispuntbank Sociale Zekerheid Belang van Handvest sociaal verzekerde... 21

5 2 Verplichtingen instellingen sociale zekerheid Toekenningsprocedure sociale prestaties F. Juridische aard Socialezekerheidswetgeving Toepassingsgebied A. Werknemers Basiswetgeving Algemeen principe Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst Vereisten van een arbeidsovereenkomst Arbeidsrelatiewet Gelijkstellingen Leerjongens Uitbreidingscategorieën Personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een ander persoon Arbeid in gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst Beperkingen Uitsluitingen Uitsluiting van bijkomstige betrekkingen Uitsluiting van arbeid die wezenlijk van korte duur is Bijzondere uitsluiting ziekenhuisgeneesheren (art. 1, 3 RSZ-Wet) Bewijs Territoriaal toepassingsgebied B. Zelfstandigen Basiswetgeving Zelfstandigen Begrip Negatief afbakenen Positief afbakenen Vermoedens Fiscaal vermoeden (art. 3, 1, tweede lid Sociaal Statuut der Zelfstandigen) Vermoedens van zelfstandige activiteit voor vennootschappelijke mandatarissen Situatie vóór 1 juli 2014: 2 vermoedens...36 Situatie nà 1 juli

6 3 (Recent ingevoerd): onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid AO of statuut voor vervangende ondernemers Uitsluitingen Helpers Begrip Vermoeden Uitsluitingen Financiering A. Werknemers Basiswetgeving Financieringsbronnen Begrip loon Beginsel Begrip loon bepaald door art. 2 loonbeschermingswet Uitsluiting loonbegrip volgens loonbeschermingswet Verruiming Beperking Invordering van bijdragen Bijdrageverminderingen Andere verplichtingen werkgevers (naast bijdragen) B. Zelfstandigen Basiswetgeving Financieringsbronnen Bijdrageberekening Berekeningsbasis Refertejaar Bijdragepercentages Zelfstandig hoofdberoep Zelfstandig bijberoep Gepensioneerde zelfstandigen Regeling bij begin van bezigheid Aandeel in de werkingskosten Nieuwe bijdrageregeling vanaf Bijdragebetaling Inning en invordering... 55

7 4 Verjaring Vrijstelling Bijzondere bijdrage Belangrijkste verschilpunten met werknemers Andere verplichtingen zelfstandige (naast bijdrage) Professionele risico s A. Arbeidsongevallen Basiswetgeving Historiek Personeel toepassingsgebied Materieel toepassingsgebied Arbeidsongevallen sensu stricto Eerste bestanddeel: ongeval Tweede bestanddeel: band met arbeid Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst...62 Door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst...62 Bewijs Ongevallen op de weg naar en van het werk Invloed fout slachtoffer? Schadeloosstelling Vergoeding bij letselschade Geneeskundige verzorging Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Soorten arbeidsongeschiktheid...65 Grondslag voor uitkeringen...66 Vergoedingen...66 Herziening...66 Vergoeding bij overlijden Burgerlijke aansprakelijkheid Optierecht? Arbeidsongevallenwet of gemeen recht? Burgerlijke immuniteit werkgever en werkmakkers Cumulatieverbod Preventie B. Beroepsziekten Basiswetgeving... 71

8 5 Algemeen Materieel toepassingsgebied Blijvende arbeidsongeschiktheid Burgerlijke aansprakelijkheid Preventie Niet-professionele risico s Ziekte- en invaliditeit Werknemers Geneeskundige verzorging (Gec.W. 14 juli 1994) (ZIV-Wet 1994) KB 3 juli 1996 (ZIV- Besluit) Algemeen Toepassingsgebied Gerechtigden...74 Personen ten laste...75 Voorwaarden Uitsluitingsgronden Prestaties Bedrag tussenkomst Remgeld...80 Maximumfactuur...81 Vaststelling mate tussenkomst Regeling tussenkomst Verjaring Arbeidsongeschiktheid (ZIV-Wet 1994, KB 3 juli 1996) Algemeen Staat van arbeidsongeschiktheid Vereiste van arbeidsonderbreking...84 Vereiste van vermindering van verdienvermogen...85 Vereiste van Rechtstreeks gevolg van het intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen...85 Vaststelling van arbeidsongeschiktheid Prestaties Voorwaarden en uitsluitingsgronden Andere prestaties Zelfstandigen... 88

9 6 Geneeskundige verzorging (ZIV-Wet 1994) Toepassingsgebied Prestaties Arbeidsongeschiktheid (KB 20 juli 1971, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen) 88 Toepassingsgebied Arbeidsongeschiktheid Procedure Prestaties Werkloosheid Gezinsbijslagen Pensioenen Sociale bijstand

10 7 SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 1. ALGEMENE INLEIDING A. INTERACTIE ARBEIDSRECHT-SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Interactie is de wisselwerking tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het is belangrijk om het verband te zien tussen arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. De laatste tijd is er een verschuiving van publiekrechtelijke naar privaatrechtelijke verantwoordelijkheid. Sociale zekerheid verliest terrein ten voordele van het arbeidsrecht: als u ziek bent moet u werkgever 1 maand gewaarborgd loon betalen, in Nederland moet de werkgever dit 2 jaar lang betalen. Zo zie je dat sociale zekerheid terrein verliest ten gunste van het arbeidsrecht. Welke voordelen heeft systeem waarbij een werkgever 2 jaar loon moet betalen: zo zetten de werkgevers meer in op preventie en dit zorgt ervoor dat zieke mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. INTERACTIE ALS GEVOLG VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLING: INKOMENSBESCHERMING Deze interactie is er omdat zowel arbeidsrecht als socialezekerheidsrecht het inkomen willen beschermen voor mensen die tijdelijk (bv. ziekte) of definitief (bv. gehandicapten) uit de arbeidsmarkt worden uitgesloten. De technieken verschillen in beide rechtstakken. Technieken arbeidsrecht: Schorsingsrecht: recht om uw arbeid te staken mits betaling van een gewaarborgd loon. Dit geeft zekerheid van behoud van uw job samen met de ontslagbescherming die hieraan gekoppeld is. Ontslagrecht: door opzegvergoeding krijg je tijdelijk een inkomenszekerheid. Technieken socialezekerheidsrecht: Sociale zekerheid (sensu stricto): zij geven een vervangingsinkomen wanneer uw inkomen door arbeid wegvalt door een sociaal risico. Sociale bijstand: een soort vangnet dat minimumvoorzieningen geeft om ervoor te zorgen dat de mensen niet sociaal uitgesloten worden en een minimum aan inkomen hebben om een menswaardig bestaan te organiseren (art. 23 GW). MATE VAN INTERACTIE IN FUNCTIE VAN WIE DE INKOMENSZEKERHEID MOET WAARBORGEN De mate waarop er wordt geïnterageerd hangt af van de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze risico s. Er is een uitwerking van rechtsregels om de verdeling van verantwoordelijkheden te waarborgen. Bijvoorbeeld: Vaderschapsverlof wordt betaald door: werkgever en ziekteverzekering (gedeelde verantwoordelijkheid). Borstvoedingsverlof wordt betaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zwangerschapsverlof wordt betaald door de ziekteverzekering.

11 8 De maatschappij maakt zelf uit wie welke verantwoordelijkheid draagt. Je moet erop toezien dat de verantwoordelijkheid niet van de ene naar de andere wordt doorgeschoven eens de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: de werkgever kan opzeggen via deurwaardersexploot of aangetekende brief maar niet via opzeg van hand tot hand, die laatste optie kan enkel gebruikt worden door de werknemer. De werkgever kan hier geen gebruik van maken omwille van de antidatering waardoor de werknemer vervroegd in de sociale zekerheid terecht zou komen. Stel u wordt ontslagen met een te korte opzegtermijn, kan je dan naar de werkloosheid gaan? Krijg je een uitkering? De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gaat u voorlopig toelaten tot werkloosheidsuitkering maar je moet een verklaring ondertekenen waarbij je u verbindt om gedurende 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst uw werkgever te dagvaarden tot betaling van de volledige opzegtermijn. U wordt verplicht uw rechten uit te putten ten aanzien van de werkgever. INTERACTIE FLUCTUEERT IN FUNCTIE VAN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS De mate van interactie fluctueert in functie van maatschappelijke trends, bijvoorbeeld: Gewijzigde opvatting van de functie van sociale zekerheid, zij wordt nu meer gezien als een arbeidsmarkt beleid. Iedereen moet terug aan het werk, zo snel mogelijk. Flexicurity tendens: men bepleit een flexibel ontslagrecht ondersteund door sociale zekerheid zodat mensen zo snel mogelijk ergens anders aan het werk kunnen. Bijvoorbeeld: beëindiging door onderlinge toestemming, u heeft geen recht op werkloosheidsuitkering omdat men dit ziet als vrijwillige werkloosheid. Verschuiving van publieke naar private verantwoordelijkheid.

12 9 B. BEGRIP SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Het begrip is niet zo eenvoudig. Louter grammaticaal lijkt het begrip vrij simpel: zekerheid door de gemeenschap gewaarborgd. Het omvat eigenlijk twee componenten: Sociaal Zekerheid ZEKERHEID Streven eigen aan de mens Streven naar zekerheid is een oerbehoefte van de mens. De technieken die veiligheid willen creëren waren primitief maar zijn nu modern. Al de technieken die er ooit geweest zijn blijven voortbestaan in de huidige sociale zekerheid. Evolutie in technieken 1. Primitieve technieken: Familie: vroeger kocht men kinderen, hoe meer kinderen, hoe meer veiligheid want kinderen werden verplicht om voor hun ouders te zorgen. Sommigen kunnen geen kinderen krijgen, dit is een nadeel. Bovendien ben je afhankelijk van uw familie, dit is niet meer aanvaardbaar in een moderne maatschappij. Is dit nog aanwezig in de huidige sociale zekerheid? Ja, het OCMW kosten van een instelling worden vaak door het OCMW betaald er wordt voorzien dat die kosten kunnen teruggevorderd worden van de kinderen. Sparen en eigendom: men stapte over van een overlevingseconomie naar een productie-economie waardoor je de mogelijkheid kreeg om te sparen. Sparen en eigendom hebben als nadeel dat je geld moet hebben hiervoor en bovendien is er het gevaar van devaluatie van het geld. Speelt dit nog mee in de huidige sociale zekerheid? Ja, iedereen kent het pensioensparen omdat je vreest dat uw pensioen niet voldoende zal zijn om uw levensstandaard op pijl te houden. De staat moedigt dit aan om dit fiscaal vriendelijk te behandelen. Eigendom speelt ook nog mee want uitkeringen van sociale bijstand worden enkel gegeven na een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Liefdadigheid/bijstand: afhangen van liefdadigheid heeft iets vernederend, je bent afhankelijk dus deze vorm is niet populair. Vandaag vinden wij dit nog terug in ons bijstand-systeem door een minimuminkomen. 2. Meer ontwikkelde technieken: Burgerlijke aansprakelijkheid: basisartikel 1382 BW. Evolutie van foutaansprakelijkheid naar vermoeden van aansprakelijkheid naar objectieve aansprakelijkheid. Dit systeem is nog van toepassing bij arbeidsongevallen: uw verzekeraar vergoed een stuk en voor de rest kan u zich eventueel beroepen op de burgerlijke aansprakelijkheid.

13 10 Verzekering: je kan niet blijven belasten, dit idee heeft geleid tot verzekeringen. Een verzekering is een passief beschermingssysteem, zij komen tussen wanneer er een probleem is maar niet voordien. Bepaalde risico s zijn niet privaat verzekerbaar zoals werkloosheid. Verzekeraars nemen de goeie risico s eruit, niet de slechte. Een verzekeraar is privaat dus kan ook failliet gaan! Sociale zekerheid gaat sociale risico s verzekeren, de idee komt van de Duitser: Otto Von Bismark. Hij heeft in heel Duitsland een net van sociale zekerheid ontplooit en wij hebben ons daarop gebaseerd in België. Mutualiteit: bij mutualiteit gaat het om mensen van eenzelfde gemeenschap die uitkeringen aan zichzelf doen. Het leeft voort in ziekteverzekeringen, zij bieden aanvullende verzekeringen aan. 3. Vrij recent: hedendaagse sociale verzekering en sociale zekerheid. SOCIAAL Strikte betekenis is de zekerheid die door de gemeenschap wordt gewaarborgd. Dit is heel ruim, er zijn tal van beperktere definities. SOCIALE ZEKERHEID Klassieke omschrijving: verwijzing naar 9 sociale risico s De klassieke opvatting vind je vooral terug in Europese regelgeving. Instrumentele definitie: sociale zekerheid beschrijven door sociale risico s op te sommen waartegen men bescherming biedt er zijn 9 sociale risico s. De sociale zekerheid wil deze risico s verzekeren, vergoeden. Conventie IAO nr. 102 over minimumnormen in sociale zekerheid (1952): Gezondheidsverzorging Loonvervanging bij ziekte Moederschap Invaliditeit Ouderdom Vroegtijdig overlijden Arbeidsongeval of beroepsziekte Kinderlast Werkloosheid Dit is de instrumentele definitie omschreven in de functie van de sociale risico s. Men gaat sociale risico s onderscheiden van particuliere risico s: domein van private verzekeringen. De verwijzing naar deze risico s werd overgenomen in de EG-verordening 883/2004. Dit is een ruime definitie die niet beperkt is tot uitkeringen maar allerlei andere maatregelen van preventieve of curatieve aard.

14 11 Belgisch recht In België hebben we langer moeten wachten op een definitieve definitie van sociale zekerheid (wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid 15/01/1990). Het betrof enkel de administratieve uitvoering. De burger kan zich hier niet op beroepen omdat het temaken heeft met relaties tussen bepaalde instellingen en niet tussen particulieren onderling. In 1994 werd het recht op sociale zekerheid als sociaal grondrecht opgenomen in art. 23 GW maar er werd geen definitie gegeven. Wet Handvest Sociaal Verzekerde (wet. 11/04/1995): sociale zekerheid bestaat uit 7 onderdelen, regelingen van (art. 2, 1 ): Werknemers zelf Overheidspersoneel Stelsel sociale bijstand Aanvullende regelingen FBZ Overzeese sociale zekerheid Alle regels betreffende de heffing en invordering van bijdragen en andere inkomsten voor sociale zekerheid Welke regelingen? Verwijzing naar wetten, vooral Algemene Beginselenwet Sociale zekerheid van 29/06/1981: sociale zekerheid werknemers omvat 7 regelingen: Uitkeringen in kader van ZIV Werkloosheid Rust- en overlevingspensioenen Uitkeringen AO en BZ Geneeskundige verstrekkingen ZIV Gezinsbijslag Jaarlijkse vakantie-uitkeringen Belgisch begrip is beperkt tot uitkering en zo beperkter dan het Europees begrip. In België kan u werken onder drie statuten: Werknemer Bediende/ambtenaar Zelfstandige Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand Onderscheid sociale zekerheid en sociale bijstand: Te onderscheiden van sociale zekerheid door niet-contributief en residuair karakter van prestaties: minimumvoorzieningen toegekend na onderzoek bestaansmiddelen. Sociale bijstand is niet-contributief, het is niet gesteund op bijdragen en wordt volledig gefinancierd door de staat. Sociale bijstand is bovendien residuair, je komt pas in dit stelsel als je niet of onvoldoende sociale zekerheid ontvangt. Voor sociale bijstand zijn het nooit percentages van uw loon (sociale zekerheid) maar lage forfaitaire uitkeringen die je pas krijgt na een onderzoek van uw bestaansmiddelen. Dit onderzoek naar bestaansmiddelen is typisch voor sociale bijstand.

15 12 Definitie Wet Handvest Sociaal Verzekerde (art. 2, 1, e Wet 11/04/1995): Tegemoetkomingen gehandicapten Bestaansminimum (Maatschappelijke integratie) Maatschappelijk welzijn Gewaarborgde gezinsbijslag Gewaarborgd inkomen bejaarden (thans inkomensgarantie voor ouderen) Verschillend van de Europeesrechtelijke definitie. Bepaalde stelsels die naar Belgisch recht behoren tot sociale bijstand kunnen soms naar Europees recht sociale zekerheid zijn. Op Europees vlak definieert men op vlak van risico s voor sociale zekerheid die ruimer zijn dan op Belgisch vlak. Moderne sociale zekerheid Twee klassieke opvattingen die totaal verschillend zijn, elk land oriënteert zich anders: Bismarckiaanse opvatting: Bismarck was een conservatieve liberaal, hij wilde een repressief beleid, hij wilde de vakbondsactiviteiten volledig verbieden. Hij voelde dat dit niet aansloeg en zei toen: in plaats van communisten en socialisten te bevechten ga ik zelf iets voorstellen dat niet meer verenigbaar is met hun concept. Hij had enkel ook voor arbeiders en voerde zijn systeem in om politieke redenen. Hij gaat uit van een systeem gedragen door vrije kassen gefinancierd door de werkgevers en werknemers en uitkeringen gegarandeerd door toezien van de overheid. Dit systeem paste perfect in een liberaal economische politiek, men moest werken in onmenselijke omstandigheden, hij wilde een sociale verzekeraar lanceren waarbij men niet ingreep in het arbeidsmilieu maar regelen van vergoedingen in individuele gevallen (percentages van het loon). Niet voorkomen maar wachten op arbeidsongevallen en dan de gevolgen trachten te compenseren door aanbieden van een financiële vergoeding (=structuur behoudende financiële politiek, de maatschappelijke structuur wordt niet in vraag gesteld maar men gaat enkel de gevolgen corrigeren). Sociale zekerheid heeft een vergoedende functie waarbij vergoedingen worden gegeven in individuele gevallen. Beverage opvatting: gesitueerd in de jaren 30. Het Beverage-plan gaat uit van een totaal ander idee om minimumuitkeringen te geven aan iedereen! Hij maakte geen onderscheid in deze minimumuitkeringen. Hij stelde duidelijk dat zijn plan van inkomensbescherming maar kans op slagen heeft als drie voorwaarden vervuld zijn: Algemeen systeem van kinderbijslagen Alomvattende gezondheids- en nazorgdienst Handhaving werkgelegenheid: preventie van werkloosheid. De eerste prioriteit is zien dat er werk is, pas dan kan je teruggrijpen naar uitkeringen. Verdere evolutie: twee stelsels zijn naar elkaar toegegroeid in de verschillende landen vanaf de jaren 60. Bij ons gebeurde dit door de verzekeringen uit te breiden naar andere categorieën van de bevolking. Men gaat ook sociale bijstandstelsels invoeren.

16 13 Men stelt vast dat er in onze maatschappij veel gevallen zijn van sociale uitsluiting. Europese opvatting is ruimer, aanbeveling nr. 92/442/EEC van 27 juli 1992: 1. Nodige bestaansmiddelen, met inbegrip van de gezondheidszorg, garanderen om menswaardig bestaan te leiden (Beverage). 2. Vervangingsinkomen aan einde arbeidsleven of bij wegvallen arbeidsinkomsten wegens ziekte, ongeval, moederschap, invaliditeit of werkloosheid (Bismarck). 3. Bijdragen tot sociale integratie alle ingezetenen en alle potentiële arbeidskrachten in de arbeidsmarkt. Accent op sociale inclusie De idee dat participeren aan een maatschappij beter is dan uitkeringen geven is het uitgangspunt geweest voor een vrij moderne theorie. Schade-theorie uitgewerkt door Viaene, Lahaye en Van Steenberge. Zij gaan uit van de menselijke schade en volgens hen zijn er bij de menselijke schade maar 2 schadeposten die echt belangrijk zijn: verlies van inkomen uit arbeid en gezondheidsverlies (welzijnsverlies). Gezondheid wordt ruim geïnterpreteerd (fysiek, psychisch en sociaal). Met deze twee schadeposten is ook de sociale zekerheid mee bezig. Deze twee posten zijn niet aan elkaar gekoppeld, je kan uw inkomen verliezen zonder dat u ongezond bent bijvoorbeeld. Deze theorie was vernieuwend op twee terreinen: Schade als een dynamisch gegeven: schade is niet het loon vergeleken voor en na het ongeval, dat is statisch maar het is het verschil tussen het loon dat je zou verdiend hebben zonder de schade en het loon dat je verdient na de schade. Fenomeen van reflecterende schade: schade die verder gaat dan uzelf zoals familie. Hoe intenser uw band, hoe sterker de schade zal reflecteren. Een beleid dat met schade bezig is heeft de plicht om eerst schade te voorkomen, indien dit onmogelijk is de schade te herstellen en in laatste instantie te compenseren via een uitkering om de financiële gevolgen te vergoeden. Deze visie hebben wij jammer genoeg niet in de sociale zekerheid, de eerste functie is nog steeds uitbetalen van vergoedingen en in tweede plaats herstellen. De preventie is nagenoeg helemaal niet sterk uitgebouwd.

17 14 C. HISTORIEK SOCIALEZEKERHEIDSRECHT PERIODE VOOR 1886 Eerste vermeldenswaardig optreden overheid: de overheid treedt voor het eerst op met de wet : verplichte verzekering ten voordele van zeevarenden onder Belgische vlag. Men heeft een bijzonder stelsel voor de zeelieden ter koopvaardij. Oprichting van onderlinge bijstandskassen door arbeiders: die onderlinge bijstandskassen zijn gebaseerd op de mutualiteit, geïnspireerd op de Middeleeuwse gilden maar nu gaat men zich richten op industrialisatie door de arbeidende bevolking. Dit was het enige middel om te voorkomen dat zij bij een ongeval niet in miserie zouden terecht komen. Men wilde zich zo voorzien. Maatregelen ter stimulering en ter controle van deze kassen: de overheid had hier gemengde gevoelens: Arbeiders stimuleren voor voorzienigheid Wantrouwig omdat de kassen gelinkt zijn met vakbonden en omdat die kassen beheerd worden door de burgers zelf (vrees voor beperkte beheerscapaciteit). Oprichting Algemene Lijfrentekas in 1850 door overheid. Wet maatschappijen onderlinge bijstand in 1851: mogelijkheid tot erkenning van hulpkassen. Men maakte hier bijna geen gebruik van omdat er veel administratie bij kwam kijken. PERIODE VAN 1886 TOT WOI 1886: sociale crisis noopt tot sociale maatregelen: in die periode heeft Bismarck zijn stelsel van sociale zekerheid ontwikkelt. De eerste maatregelen komen voor op arbeidsrechtelijk vlak : naast in hoofdzaak arbeidsrechtelijke maatregelen, ook: Wet : steunfonds voor slachtoffers arbeidsongevallen Wet : herziening wet mutualiteitsverenigingen 1851: nu is het makkelijker om de aanvraag van rechtspersoonlijkheid aan te vragen, de controle van de overheid vermindert. Men maakt hier meer gebruik van. Vanaf 1891: subsidiëring erkende kassen. Nog steeds vrije verzekeringen maar de overheid gaat hen faciliteren door het geven van subsidies aan de erkende kassen. Het gaat hier nog niet om een verplichte verzekering! Maatregelen op vlak van sociale zekerheid.

18 15 Doorbraak sociale politiek vanaf 1894: Wet : eerste arbeidsongevallenwet: objectieve aansprakelijkheid WG voor AO. Eerste arbeidsongevallenwetgeving (eerste arbeidsovereenkomstenwet situeert zich in 1900), een werkgever wordt verplicht voor elk ongeval van zijn werknemer een bepaalde vergoeding te geven. Andere sociale risico s: gesubsidieerde vrijheid, bv: pensioen, gezinsbijslag, blijven nog zitten in de fase van de gesubsidieerde vrijheid. Verplichte pensioenverzekering voor mijnwerkers: wet Dit is het tweede bijzonder stelsel met verplichte pensioenverzekering. Dit is ondertussen afgeschaft en ingevoegd bij het algemeen stelsel van werknemers, nu is er nog maar één bijzonder stelsel (zeelieden en koopvaardij). INTERBELLUM Meer verplichte verzekeringen! Bestaande verzekeringen AO en mijnwerkerspensioenen geconsolideerd. Uitbreiding verplichte verzekeringen: naast arbeidsongevallen zien nieuwe verplichte verzekeringen het licht. BZ: Beroepsziektewet : in België heeft men een apart systeem voor beroepsziekten apart van arbeidsongevallen! Dit is uniek want in de meeste landen neemt men dit samen. Ouderdom en vroegtijdig overlijden voor werklieden en bedienden: Wetten en Gezinsbijslagen: Wet Ziekte en werkloosheid: vrije gesubsidieerde verzekeringen: de oorzaak is het uitbreken van WOII, hierdoor is dit nog niet verplicht op dat moment. VAN WOII TOT JAREN 60 Tijdens de wereldoorlog was er een vergadering tussen werkgever en werknemer die leidde tot het ontwerp akkoord van sociale solidariteit. Ontwerp akkoord van sociale solidariteit : basis voor naoorlogse politiek SZ: men tekent het beleid uit voor de naoorlogse sociale politiek. Besluitwet inzake maatschappelijke zekerheid der arbeiders: dit is het resultaat van het ontwerp. Wij werden beïnvloed door Bismarck die sociale zekerheid wilde voor arbeiders (<-> Beverage: iedereen). Invoering verplichte verzekering ZIV en werkloosheid Invoering (gedeeltelijke) repartitie in pensioenstelsel: men noemt dit het repartitiestelsel (staat tegenover het stelsel van kapitalisatie), dit zijn twee stelsels om pensioenen te financieren, wij hanteren het eerste.

19 16 Repartitie (omslagstelsel)= de pensioenlast van de huidige gepensioneerden wordt omgeslagen door de huidige werkkrachten. De ene generatie financiert de andere. Men maakt komaf met het stelsel van kapitalisatie= je stort zelf premies op een rekening en uw pensioen wordt gefinancierd door eigen premies. Hervorming en verbeteringen van sectoren AO, gezinsbijslagen, werkloosheid, pensioenen en aanzet sociale verzekeringen zelfstandigen: het zelfstandigenstelsel is veel later ontwikkelt dan het werknemersstelsel : voltooiing stelsel: in deze periode is er belangrijke wetgeving tot stand gekomen, geen verdere details Grote uitbouw: de gouden jaren 60= geld in overvloed. Heel de sociale zekerheid wordt uitgebouwd en aangevuld met sociale bijstand. Vrijwel volledig vervanging van basiswetgeving: o.m. RSZ-Wet (1969), Beroepsziektewet (1970), Arbeidsongevallenwet (1971) Uitbouw sociale bijstand: gewaarborgd minimumpensioen (1969), tegemoetkomingen MV (1969), gewaarborgde gezinsbijslag (1971) en bestaansminimum (1974) (thans RMI-Wet) Invoering sociaal statuut zelfstandigen (1967) CRISIS VANAF 1975 Totstandkoming van herstelwetten, programmawetten en anticrisiswetten: Herstelwetten voerden bijvoorbeeld het brugpensioen in (bestaat nu niet meer, nu: werkloosheid met bedrijfstoeslag). Programmawetten worden niet besproken in het parlement, men wil nog snel maatregelen nemen. De arbeidsrelatiewet bijvoorbeeld is een stuk van een programmawet. Hier heeft men vaak kritiek op. Volmachtsbesluiten sinds volmachtenwet : ingevoerd door Martens om KB s te wijzigen. Vanaf 1988: terugkeer naar programmawetten: Periode : ook belangrijke wetgevende teksten: bv. codificatie werkloosheid, hervormingswet ZIV, globaal plan werkgelegenheid. Periode : minder programmawetten, wet belangrijke wetten zoals Wet Openbaarheid Bestuur ( ), Wet Handvest Sociaal Verzekerde ( ). Deze wet is zeer algemeen.

20 17 Sinds 1996: nieuwe stroomversnelling Wetten tot: Bevordering tewerkstelling en competitiviteit ondernemingen Modernisering SZ en vrijwaring betaalbaarheid pensioenen Realisatie budgettaire voorwaarden toetreding België tot Europese Economische en Monetaire Unie Gelijkschakeling pensioenleeftijd man/vrouw: Begin faillissementsverzekering zelfstandigen: idee dat ook zelfstandigen beschermd moeten worden voor economische risico s. Activering werkloosheidsuitkeringen (PWA..): plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Dit is een voorloper van dienstencheques, men gaat de uitkering van werklozen activeren, men gaat de uitkering in mindering brengen van het loon van de werkgever. Hij krijgt zo een loonsubsidie. HUIDIGE AANDACHTSPUNTEN Verdere harmonisering statuten: de statuten van werknemers en zelfstandigen werden zo meer en meer gelijkgeschakeld. Bv.: uniforme kinderbijslag. Uitbouw actieve welvaartstaat : Nieuw sociaal model sinds 1999 Niet uitkeringen maar maatschappelijke participatie centraal: het terug participeren aan de maatschappij door arbeid die goed betaald wordt of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Concept thans onder druk: men evolueert naar een duale maatschappij waar je mensen hebt met een goed loon en arbeidsvoorwaarden en andere mensen hebben geen flexibele arbeid die heel precair is. Europees discours: flexicurity-debat. Bestrijding van sociale fraude door o.m. invoering elektronische RSZ toepassing Dolsis (gegevens gemakkelijker met elkaar combineren), betere controle fictieve aansluitingen, cumul uitkeringen aanpakken, uitbreiding inspectie, betere inning socialezekerheidbijdragen. Minister Crombé heeft hier zijn aandeel bij, er volgden een reeks van maatregelen.

21 18 D. STRUCTUUR SOCIALEZEKERHEIDSRECHT Wettelijk algemeen stelsel in België is opgebouwd rond professionele categorieën: Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren: komt hier niet aan bod, zie masterjaar. Je kan ook stelsels met elkaar combineren. De verschillen komen meer en meer onder druk te staan omwille van het gelijkheidsbeginsel. Categoriaal wil zeggen dat uw bescherming afhangt van de categorie waartoe je behoort. Daarnaast: bijzondere stelsels en aanvullende stelsels. Bijzondere stelsels: vroeger waren er twee bijzondere stelsels (mijnwerkers en zeelieden), het stelsel van de mijnwerkers werd geïntegreerd in het algemeen stelsel dus nu blijft enkel het stelsel van de zeelieden over. Aanvullende stelsel: wij zien de wettelijke aanvullende sociale zekerheid (groepsverzekeringen). Deze vorm van stelsels neemt toe, dit betekent dat de solidariteit vermindert (aanvullend en niet langer wettelijk).

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering Sociale Zekerheid De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering 1 SZ: Geschiedenis in een notendop Sociale zekerheid voor kapitalisme Familie en dorpsgemeenschap Private en publieke

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

DEEL 1 DE ESSENTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

DEEL 1 DE ESSENTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID INHOUD WOORD VOORAF................................................... v VOORWOORD...................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT

VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Reeks sociaal recht Nummer 38 VERJARING IN HET SOCIALE-ZEKERHEIDSRECHT Andries LINDEMANS advocaat KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ Inhoudstafel p- Inhoudstafel Voorwoord Inleiding V XIX XXI DEEL 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften

Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften Betreft: Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften 1. Toepassing van het basisprincipe van de eenmalige inzameling van gegevens door de overheid Van de overheid mag worden verwacht

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Naar een Vlaamse sociale bescherming?

Naar een Vlaamse sociale bescherming? Naar een Vlaamse sociale bescherming? Jürgen Vanpraet Universiteit Antwerpen Het Vlaamse Regeerakkoord Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming - De bestaande zorgverzekering - Uitvoering maximumfactuur

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING 1.1. Wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten. Primaire huwelijksverplichtingen 3 september 1807)..................................

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 -----------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Sociale zekerheid in België

Sociale zekerheid in België Sociale zekerheid in België Woord vooraf Weinig mensen weten precies wat onze sociale zekerheid inhoudt. Nochtans kunnen wij dankzij dit systeem op een aantal instellingen rekenen die meer zekerheid garanderen

Nadere informatie

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Welzijn & gezondheid verzekeringen Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Verzekeringen: types Verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) Arbeidsongevallenverzekering (werkgever, SSWB art.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/198 BERAADSLAGING NR 08/075 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/022 BERAADSLAGING NR. 16/007 VAN 2 FEBRUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie