1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ADD-ON.TV, GEVESTIGD TE 6096 AJ GRATHEM AAN DE DORPSTRAAT 10. Add-on.tv is een activiteit van V. Rommelaars, h.o.d.n. Hostplek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer Add-on.tv biedt aan derden advertentieruimte aan binnen een door Add-on.tv daartoe gecreëerd netwerk van beeldschermen in openbare en semi openbare ruimten. Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden 1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden ) van Add-on.tv (hierna: Add-on.tv ) gelden de volgende definities: en/of geïnstalleerde zaken inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan; 5. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, immateriële schade ( smartengeld ), schade als gevolg van, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant en/of Partner, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 6. Consument: de Klant en/of Partner, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Add-on.tv een aanbieding ontvangt of met Add-on.tv een Overeenkomst sluit. 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Add-on.tv overeenkomsten sluit. 2. Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Addon.tv overeenkomsten sluit strekkende tot het beschikbaar stellen van (faciliteiten voor) advertentieruimte als hierna bedoeld. 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Addon.tv en de Klant en/of Partner tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst. 4. Directe Schade: schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de op basis van de Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv bepaalde advertentieruimte, alsmede zaakschade aan eigendommen van de Partner als gevolg van door Addon.tv bij deze partner geplaatste beeldschermen 1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv, met name voor tussen Add-on.tv en de Klant gesloten Overeenkomsten tot opdracht, waaronder het beschikbaar stellen van advertentieruimte zoals hierna bedoeld en/of het geven van advies in dezen en/of het ontwerpen van advertenties, doch niet daartoe beperkt. In geval van een overeenkomst op afstand met een Consument prevaleert het bepaalde in artikel 13 tot en met 15 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in deze artikel Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Add-on.tv Het door de Klant en/of Partner vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Add-on.tv als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

2 2 Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele eigendomsrechten 2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Addon.tv geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Add-on.tv (waaronder begrepen een bevestiging per ), of indien Add-on.tv uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant en/of Partner, heeft Add-on.tv het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen De bij een aanbieding door Add-on.tv verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, logo s, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. De door Add-on.tv bij een aanbieding of het aangaan van de Overeenkomst aangeduide advertentielocaties en/of frequenties worden aangegeven op basis van de op dat moment bestaande locaties c.q. beschikbare schermen en advertentieruimte. Een en ander is slechts ter indicatie Indien de Klant en/of Partner bij Add-on.tv mondeling of per telefoon, of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door Add-on.tv aan de Klant en/of Partner verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij deze onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt Indien de Klant en/of Partner van Add-on.tv via de daartoe door Add-on.tv ingerichte website een bestelling plaatst en/of opdracht verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Klant en/of Partner de verschillende stappen van het bestel en/of opdracht traject op deze website doorloopt en de bestelling en/of opdracht bevestigt De Klant en/of Partner is steeds zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invoeren van de vereiste gegevens, het uploaden van (advertentie) bestanden en het controleren van een en ander. Addon.tv mag zonder andersluidend bericht van de Klant en/of Partner uitgaan van de door deze aangeleverde gegevens en bestanden. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van de door de Klant en/of Partner aangegeven advertentielocaties en advertentiefrequentie en/of advertentieduur. Het voorgaande heeft ook te gelden wanneer de Klant en/of Partner wijzigingen aanbrengt of het hem toegekende account beheert c.q. aanpast Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Add-on.tv voorbehouden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van (verschillen in) beeldschermresoluties De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van door deze op of via het netwerk en/of de beeldschermen van Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertenties, mededelingen c.a. Add-on.tv is op geen enkele wijze gehouden deze inhoud op juistheid of anderszins te controleren. De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor in deze advertenties en/of mededelingen gebruikte logo s, beeldmerken, foto s en wat dies meer zij. De Klant en/of Partner dient zich steeds te vergewissen dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- of merkenrechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Van deze verplichting is de Klant en/of Partner niet ontslagen indien Add-on.tv in opdracht van de Klant en/of Partner de advertentie of mededeling ontwerpt of dienaangaande adviseert.

3 Indien Add-on.tv blijkt dat er met een door de Klant en/of Partner op of via het netwerk en/of de beeldschermen van Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertentie of mededeling (mogelijk) een inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendom) recht van een derde, heeft Add-on.tv het recht de advertentie of mededeling van genoemd netwerk geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder dat Add-on.tv daarvoor enige (schade) vergoeding of tegemoetkoming verschuldigd is. De Klant en/of Partner vrijwaart Add-on.tv volledig en onvoorwaardelijk voor elke vordering die door een derde jegens Add-on.tv wordt gesteld, alsmede voor alle kosten die daarmee verband houden, als gevolg van een (mogelijke) inbreuk op rechten van derden in een door de Klant en/of Partner via genoemd netwerk verspreidde advertentie of mededeling. Artikel 3 Advertenties en advertentieruimte 3.1. De Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv strekt tot het door Add-on.tv in opdracht en voor rekening van de Klant plaatsen van een advertentie en/of mededeling op het door Add-on.tv onderhouden netwerk van beeldschermen in openbare of semi openbare ruimten De Klant geeft aan Add-on.tv via de daartoe beschikbare website aan welke advertentie en/of mededeling geplaatst dient te worden, waar deze getoond dient te worden en in welke periode c.q. voor welke duur. De Klant is de daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd, ook wanneer hij besluit de advertentie of mededeling eerder terug te trekken. Artikel 4 Partners 4.1. De Overeenkomst tussen de Partner en Add-on.tv strekt ertoe dat de Partner aan Add-on.tv, tegen daarbij overeengekomen voorwaarden, de mogelijkheid biedt om langs digitale weg op een beeldscherm binnen de aan de Partner toebehorende of bij deze in gebruik zijnde ruimte, advertenties van derden te plaatsen. De daartoe noodzakelijke voorzieningen zoals wifi of andersoortige internetverbinding, elektriciteit, etc. dienen door de Partner voor diens rekening en risico beschikbaar gesteld en gehouden te worden. De Partner staat Add-on.tv kosteloos toe de verder noodzakelijke voorzieningen ter plaatse te treffen Tussen Add-on.tv en de Partner kan overeengekomen worden dat in dezen gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm dat aan de Partner toebehoort, dan wel dat Add-on.tv een beeldscherm plaatst. In dat laatste geval blijft het beeldscherm volledig eigendom van Add-on.tv. Hetzelfde geldt voor alle toebehoren die door Add-on.tv worden geplaatst of geïnstalleerd. Add-on.tv is te allen tijde gerechtigd deze zaken terug te nemen, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn De Partner is gehouden om het beeldscherm voor het onder 4.1. genoemde doel beschikbaar te houden. Elke storing daarin dient vermeden te worden en zo deze zich voordoet zo spoedig mogelijk door de Partner opgeheven te worden. Indien het beeldscherm defect is dient te Partner dit onverwijld aan Add-on.tv schriftelijk te melden. Een aan de Partner toebehorend beeldscherm dient onverwijld op diens kosten en voor diens rekening hersteld of vervangen te worden De Partner dient het beeldscherm enkel te gebruiken ten behoeve van de advertenties en/of mededelingen die daar door Add-on.tv op geplaatst worden, tenzij tevoren anders is overeengekomen. Gedurende de openingstijden of de tijden dat de ruimte(s) van de Partner toegankelijk is voor publiek of derden, dient het beeldscherm steeds voor deze functie in gebruik en operationeel te zijn. Het is niet toegestaan de locatie van het beeldscherm te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Addon.tv. Indien er enig beletsel optreedt in het gebruik van het beeldscherm voor het beoogde doel dat niet meteen kan worden verholpen door de Partner, dient deze Add-on.tv daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4 Wanneer er tussen de Partner en Add-on.tv is overeengekomen dat het beeldscherm naast voor het onder 4.1. genoemde gebruik ook voor andere doeleinden gebruikt mag worden, dan zal de Partner ervoor zorgen dat het onder 4.1. genoemde gebruik enkel voor die doeleinden onderbroken wordt en ook alleen gedurende het daarbij behorende gebruik. Na afloop daarvan wordt het advertentieprogramma onmiddellijk hervat De Partner dient het beeldscherm en de toebehoren, ook wanneer deze eigendom zijn van Add-on.tv, als een goed huisvader te beheren, schade, verlies en/of diefstal zoveel als mogelijk te voorkomen en deze zaken op adequate wijze te verzekeren. De Partner is jegens Addon.tv aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies en of diefstal aan beeldscherm en/of overige apparatuur die aan Add-on.tv toebehoort, behoudens normale slijtage Indien en voor zover de Partner tevens zelf van het door Add-on.tv onderhouden netwerk of een deel daarvan gebruik maakt om mededelingen of advertenties te plaatsen, al dan niet beperkt tot het beeldscherm dat zich in diens ruimte bevindt, is hetgeen in deze Voorwaarden ten aanzien van de Klant is bepaald van overeenkomstige toepassing. Artikel 5 Prijzen 5. Alle door Add-on.tv genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen) en belastingen. Artikel 6 Betalingen 6.1. De betaling van facturen van Add-on.tv zal dienen te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per of via de daartoe gehanteerde website anders is overeengekomen. De betaling tenzij door Add-on.tv anders aangegeven op de factuur dient te geschieden in Nederland, en wel op een door Add-on.tv aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank De Klant kan zich jegens Add-on.tv niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Add-on.tv gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Addon.tv gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is

5 5 vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Add-on.tv gesloten Overeenkomsten nakomt In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Addon.tv ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Add-on.tv tot het vorderen van volledige schadevergoeding Artikel 7 Levertijden, levering in gedeelten en uitval van advertentieruimte 7.1. De door Add-on.tv opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Addon.tv, kan de Klant en/of Partner bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant en/of Partner Add-on.tv schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant en/of Partner Add-on.tv een redelijke termijn voor de nakoming te geven De Consument dient Add-on.tv bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing De levertijd begint op de dag waarop door de Klant en/of Partner een schriftelijke bevestiging/bevestiging per van het ontstaan van de Overeenkomst van Add-on.tv is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant en/of Partner heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die deze eerst tot stand moeten/moet brengen. Wanneer de overeenkomst het beschikbaar stellen van advertentieruimte of het plaatsen van een advertentie en/of mededeling inhoudt, begint de levertijd te lopen op het moment dat de Klant en/of Partner de advertentie geheel en deugdelijk aan Add-on.tv heeft aangeleverd via de door deze daartoe onderhouden website Add-on.tv is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant en/of Partner wordt daarvan schriftelijk/per door Add-on.tv in kennis gesteld. Hetzelfde geldt ten aanzien van advertentie en/of mededelingen. Artikel 8 Klachtplicht 8.1. De Klant en/of Partner is verplicht de door Add-on.tv geplaatste mededelingen en/of advertentie onmiddellijk na plaatsing op juistheid te controleren Een door haar geconstateerde of veronderstelde tekortkoming aan de zijde van Add-on.tv dient door de Klant en/of Partner onverwijld, doch in elk geval binnen een redelijke termijn aan Add-on.tv schriftelijk kenbaar te maken. Eventuele klachten over de vormgeving of inhoud van de mededeling en/of advertentie of die welke anderszins de verschijningsvorm daarvan betreffen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na plaatsing gemeld te worden zulks op straffe van verval van rechten. Niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht werkdagen nadat een en ander door de Klant en/of Partner redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden of geconstateerd werd door de Klant en/of Partner schriftelijk/per aan Add-on.tv te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten.

6 De Klant en/of Partner zal Add-on.tv alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het Add-on.tv in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren Klachten geven de Klant en/of Partner niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verrekening gestelde eisen. Artikel 9 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade 9.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Add-on.tv toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal twee keer de overeengekomen prijs van de door Add-on.tv verkochte en geleverde zaken c.q. advertentieruimte (exclusief BTW) zulks met een maximum van 750,00 (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor die periode, zulks met een maximum van één jaar Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk Indien de rechter mocht oordelen dat Add-on.tv geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Add-on.tv voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Add-on.tv voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van 2.500, De aansprakelijkheid van Add-on.tv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant en/of Partner Add-on.tv onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Add-on.tv ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Add-on.tv in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per bij Add-on.tv meldt. Artikel 10 Niet toerekenbaar tekortschieten ( overmacht ) Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Add-on.tv, kan Add-on.tv onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Add-on.tv of buiten de risicosfeer van Add-on.tv vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming,

7 7 werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, staking van medewerking door derden van wie Add-on.tv voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant en/of Partner is Add-on.tv bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Artikel 11 Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Add-on.tv aan de Klant en/of Partner worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten. Artikel 13 Overeenkomsten met Consumenten Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW. Artikel 14 en 15 Verkoop op afstand met Consumenten Herroepingsrecht Bij de koop van zaken per telefoon, fax, of via de webshop van Add-on.tv heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument, althans op het moment dat de opdrachtbevestiging door de Consument wordt ontvangen Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de originele staat en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan Add-on.tv retourneren, conform de door Add-on.tv verstrekte redelijke en duidelijke instructies De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Add-on.tv aangegeven methode. Artikel 12 Verjaring Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan. Kosten in geval van herroeping/terugbetaling Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Add-on.tv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door Add-on.tv. Uitsluiting herroepingsrecht Add-on.tv sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door Add-on.tv op verzoek van de Consument zijn ontworpen en/of geproduceerd en tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klantspecifieke informatie). Hieronder zijn advertenties uitdrukkelijk begrepen. Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken ( Weens Koopverdrag ) wordt voor zover deze van toepassing is uitgesloten Ten aanzien van geschillen die tussen Add-on.tv en de Klant en/of Partner mochten ontstaan is uitsluitend de voor de vestigingsplaats van Add-on.tv bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.P. KUNZELER-LEMMEN, H.O.D.N. FRUCTOOSJE, LACTOOSJE EN/OF GLUTOOSJE, GEVESTIGD TE 5961 EN HORST AAN DE TOONHENDRIKSSTRAAT 4, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 58785221

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN P.H.T.H. HOLTHUIJSEN EN E.P.J. VAN DER VLIET, H.O.D.N. HALA SCHEKAR, GEVESTIGD TE 5915 HM VENLO AAN DE LINNAEUSWEG 80, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 63249537 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek

Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van AM Installatietechniek en Bouwservice B.V.

Algemene Voorwaarden van AM Installatietechniek en Bouwservice B.V. Algemene Voorwaarden van AM Installatietechniek en Bouwservice B.V. Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 2- Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

Artikel 2- Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken Algemene voorwaarden Watervast, Artikel 1- Toepasselijkheid en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Overload Worldwide BV Badmintonplein VS s-gravenhage.

Overload Worldwide BV Badmintonplein VS s-gravenhage. Overload Worldwide BV Badmintonplein 21 2492 VS s-gravenhage www.theoverloadprinciple.nl info@theoverloadprinciple.nl KvK-nr: 62383205 BTW-nr: NL 8547.96.617.B01 Artikel 1. Definities Aanbieding: iedere

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden van Stichting ex:plain,

deze Algemene Voorwaarden van Stichting ex:plain, Algemene Voorwaarden Stichting ex:plain Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Wederpartij: deze Algemene Voorwaarden van Stichting ex:plain, vastgesteld

Nadere informatie

2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAMERO TRADING Artikel 1 Toepasselijkheid en definities 1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en geleverde diensten, commissie loon,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AlgemeneVoorwaarden 1 1 Algemeen Algemeen In deze In deze algemene algemene voorwaarden wordt wordt verstaan verstaan onder: onder: Opdrachtnemer: drs H. drs Alderliesten, H. gevestigd gevestigd te 9718

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOEK&PEER B.V. BIJ DE DIENST EFFECTCONNECT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOEK&PEER B.V. BIJ DE DIENST EFFECTCONNECT 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOEK&PEER B.V. BIJ DE DIENST EFFECTCONNECT ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C)

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C) ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C) Artikel 1: Definities 1. Schins Petit, gevestigd te Maastricht, KvK-nummer 14068077, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 2. De wederpartij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN YORI MEUBELS Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 - Definities Verkoper: Koper: Professional: Consument: Overeenkomst op Afstand: Dag: Herroepingsrecht: Bedenktijd: Yori meubels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Betting Media (ontwikkeling)

Algemene voorwaarden Betting Media (ontwikkeling) Algemene voorwaarden Betting Media (ontwikkeling) Versie geldig vanaf: 1 juli 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Betting Media: de eenmanszaak Betting Media, statutair gevestigd te Twello en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. De Inkoopanalist: de eenmanszaak De Inkoopanalist gevestigd aan de Koppenhoeve 10 te (1687 VC) Wognum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden van Instruct B.V. gevestigd te Bodegraven, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 29048575. Algemeen 1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarde Eat the Lemon 2015

Algemene voorwaarde Eat the Lemon 2015 Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die EAT the LEMON met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen,

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN HOBBYSHOP NELLIE SNELLEN B.V., GEVESTIGD TE (5975 AM) SEVENUM AAN DE MARKT23, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 62283448 Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepasselijkheid VICTOR DE JONG OPLEIDING TRAINING ALGEMENE VOORWAARDEN a. In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder VICTOR DE JONG OPLEIDING TRAINING de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie