1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ADD-ON.TV, GEVESTIGD TE 6096 AJ GRATHEM AAN DE DORPSTRAAT 10. Add-on.tv is een activiteit van V. Rommelaars, h.o.d.n. Hostplek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer Add-on.tv biedt aan derden advertentieruimte aan binnen een door Add-on.tv daartoe gecreëerd netwerk van beeldschermen in openbare en semi openbare ruimten. Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden 1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden ) van Add-on.tv (hierna: Add-on.tv ) gelden de volgende definities: en/of geïnstalleerde zaken inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan; 5. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, immateriële schade ( smartengeld ), schade als gevolg van, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant en/of Partner, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 6. Consument: de Klant en/of Partner, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Add-on.tv een aanbieding ontvangt of met Add-on.tv een Overeenkomst sluit. 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Add-on.tv overeenkomsten sluit. 2. Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Addon.tv overeenkomsten sluit strekkende tot het beschikbaar stellen van (faciliteiten voor) advertentieruimte als hierna bedoeld. 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Addon.tv en de Klant en/of Partner tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst. 4. Directe Schade: schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de op basis van de Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv bepaalde advertentieruimte, alsmede zaakschade aan eigendommen van de Partner als gevolg van door Addon.tv bij deze partner geplaatste beeldschermen 1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv, met name voor tussen Add-on.tv en de Klant gesloten Overeenkomsten tot opdracht, waaronder het beschikbaar stellen van advertentieruimte zoals hierna bedoeld en/of het geven van advies in dezen en/of het ontwerpen van advertenties, doch niet daartoe beperkt. In geval van een overeenkomst op afstand met een Consument prevaleert het bepaalde in artikel 13 tot en met 15 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in deze artikel Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Add-on.tv Het door de Klant en/of Partner vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Add-on.tv als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

2 2 Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele eigendomsrechten 2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Addon.tv geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Add-on.tv (waaronder begrepen een bevestiging per ), of indien Add-on.tv uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant en/of Partner, heeft Add-on.tv het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen De bij een aanbieding door Add-on.tv verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, logo s, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. De door Add-on.tv bij een aanbieding of het aangaan van de Overeenkomst aangeduide advertentielocaties en/of frequenties worden aangegeven op basis van de op dat moment bestaande locaties c.q. beschikbare schermen en advertentieruimte. Een en ander is slechts ter indicatie Indien de Klant en/of Partner bij Add-on.tv mondeling of per telefoon, of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door Add-on.tv aan de Klant en/of Partner verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij deze onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt Indien de Klant en/of Partner van Add-on.tv via de daartoe door Add-on.tv ingerichte website een bestelling plaatst en/of opdracht verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Klant en/of Partner de verschillende stappen van het bestel en/of opdracht traject op deze website doorloopt en de bestelling en/of opdracht bevestigt De Klant en/of Partner is steeds zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invoeren van de vereiste gegevens, het uploaden van (advertentie) bestanden en het controleren van een en ander. Addon.tv mag zonder andersluidend bericht van de Klant en/of Partner uitgaan van de door deze aangeleverde gegevens en bestanden. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van de door de Klant en/of Partner aangegeven advertentielocaties en advertentiefrequentie en/of advertentieduur. Het voorgaande heeft ook te gelden wanneer de Klant en/of Partner wijzigingen aanbrengt of het hem toegekende account beheert c.q. aanpast Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Add-on.tv voorbehouden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van (verschillen in) beeldschermresoluties De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van door deze op of via het netwerk en/of de beeldschermen van Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertenties, mededelingen c.a. Add-on.tv is op geen enkele wijze gehouden deze inhoud op juistheid of anderszins te controleren. De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor in deze advertenties en/of mededelingen gebruikte logo s, beeldmerken, foto s en wat dies meer zij. De Klant en/of Partner dient zich steeds te vergewissen dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- of merkenrechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Van deze verplichting is de Klant en/of Partner niet ontslagen indien Add-on.tv in opdracht van de Klant en/of Partner de advertentie of mededeling ontwerpt of dienaangaande adviseert.

3 Indien Add-on.tv blijkt dat er met een door de Klant en/of Partner op of via het netwerk en/of de beeldschermen van Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertentie of mededeling (mogelijk) een inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendom) recht van een derde, heeft Add-on.tv het recht de advertentie of mededeling van genoemd netwerk geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder dat Add-on.tv daarvoor enige (schade) vergoeding of tegemoetkoming verschuldigd is. De Klant en/of Partner vrijwaart Add-on.tv volledig en onvoorwaardelijk voor elke vordering die door een derde jegens Add-on.tv wordt gesteld, alsmede voor alle kosten die daarmee verband houden, als gevolg van een (mogelijke) inbreuk op rechten van derden in een door de Klant en/of Partner via genoemd netwerk verspreidde advertentie of mededeling. Artikel 3 Advertenties en advertentieruimte 3.1. De Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv strekt tot het door Add-on.tv in opdracht en voor rekening van de Klant plaatsen van een advertentie en/of mededeling op het door Add-on.tv onderhouden netwerk van beeldschermen in openbare of semi openbare ruimten De Klant geeft aan Add-on.tv via de daartoe beschikbare website aan welke advertentie en/of mededeling geplaatst dient te worden, waar deze getoond dient te worden en in welke periode c.q. voor welke duur. De Klant is de daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd, ook wanneer hij besluit de advertentie of mededeling eerder terug te trekken. Artikel 4 Partners 4.1. De Overeenkomst tussen de Partner en Add-on.tv strekt ertoe dat de Partner aan Add-on.tv, tegen daarbij overeengekomen voorwaarden, de mogelijkheid biedt om langs digitale weg op een beeldscherm binnen de aan de Partner toebehorende of bij deze in gebruik zijnde ruimte, advertenties van derden te plaatsen. De daartoe noodzakelijke voorzieningen zoals wifi of andersoortige internetverbinding, elektriciteit, etc. dienen door de Partner voor diens rekening en risico beschikbaar gesteld en gehouden te worden. De Partner staat Add-on.tv kosteloos toe de verder noodzakelijke voorzieningen ter plaatse te treffen Tussen Add-on.tv en de Partner kan overeengekomen worden dat in dezen gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm dat aan de Partner toebehoort, dan wel dat Add-on.tv een beeldscherm plaatst. In dat laatste geval blijft het beeldscherm volledig eigendom van Add-on.tv. Hetzelfde geldt voor alle toebehoren die door Add-on.tv worden geplaatst of geïnstalleerd. Add-on.tv is te allen tijde gerechtigd deze zaken terug te nemen, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn De Partner is gehouden om het beeldscherm voor het onder 4.1. genoemde doel beschikbaar te houden. Elke storing daarin dient vermeden te worden en zo deze zich voordoet zo spoedig mogelijk door de Partner opgeheven te worden. Indien het beeldscherm defect is dient te Partner dit onverwijld aan Add-on.tv schriftelijk te melden. Een aan de Partner toebehorend beeldscherm dient onverwijld op diens kosten en voor diens rekening hersteld of vervangen te worden De Partner dient het beeldscherm enkel te gebruiken ten behoeve van de advertenties en/of mededelingen die daar door Add-on.tv op geplaatst worden, tenzij tevoren anders is overeengekomen. Gedurende de openingstijden of de tijden dat de ruimte(s) van de Partner toegankelijk is voor publiek of derden, dient het beeldscherm steeds voor deze functie in gebruik en operationeel te zijn. Het is niet toegestaan de locatie van het beeldscherm te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Addon.tv. Indien er enig beletsel optreedt in het gebruik van het beeldscherm voor het beoogde doel dat niet meteen kan worden verholpen door de Partner, dient deze Add-on.tv daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4 Wanneer er tussen de Partner en Add-on.tv is overeengekomen dat het beeldscherm naast voor het onder 4.1. genoemde gebruik ook voor andere doeleinden gebruikt mag worden, dan zal de Partner ervoor zorgen dat het onder 4.1. genoemde gebruik enkel voor die doeleinden onderbroken wordt en ook alleen gedurende het daarbij behorende gebruik. Na afloop daarvan wordt het advertentieprogramma onmiddellijk hervat De Partner dient het beeldscherm en de toebehoren, ook wanneer deze eigendom zijn van Add-on.tv, als een goed huisvader te beheren, schade, verlies en/of diefstal zoveel als mogelijk te voorkomen en deze zaken op adequate wijze te verzekeren. De Partner is jegens Addon.tv aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies en of diefstal aan beeldscherm en/of overige apparatuur die aan Add-on.tv toebehoort, behoudens normale slijtage Indien en voor zover de Partner tevens zelf van het door Add-on.tv onderhouden netwerk of een deel daarvan gebruik maakt om mededelingen of advertenties te plaatsen, al dan niet beperkt tot het beeldscherm dat zich in diens ruimte bevindt, is hetgeen in deze Voorwaarden ten aanzien van de Klant is bepaald van overeenkomstige toepassing. Artikel 5 Prijzen 5. Alle door Add-on.tv genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen) en belastingen. Artikel 6 Betalingen 6.1. De betaling van facturen van Add-on.tv zal dienen te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per of via de daartoe gehanteerde website anders is overeengekomen. De betaling tenzij door Add-on.tv anders aangegeven op de factuur dient te geschieden in Nederland, en wel op een door Add-on.tv aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank De Klant kan zich jegens Add-on.tv niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Add-on.tv gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Addon.tv gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is

5 5 vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Add-on.tv gesloten Overeenkomsten nakomt In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Addon.tv ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Add-on.tv tot het vorderen van volledige schadevergoeding Artikel 7 Levertijden, levering in gedeelten en uitval van advertentieruimte 7.1. De door Add-on.tv opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Addon.tv, kan de Klant en/of Partner bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant en/of Partner Add-on.tv schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant en/of Partner Add-on.tv een redelijke termijn voor de nakoming te geven De Consument dient Add-on.tv bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing De levertijd begint op de dag waarop door de Klant en/of Partner een schriftelijke bevestiging/bevestiging per van het ontstaan van de Overeenkomst van Add-on.tv is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant en/of Partner heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die deze eerst tot stand moeten/moet brengen. Wanneer de overeenkomst het beschikbaar stellen van advertentieruimte of het plaatsen van een advertentie en/of mededeling inhoudt, begint de levertijd te lopen op het moment dat de Klant en/of Partner de advertentie geheel en deugdelijk aan Add-on.tv heeft aangeleverd via de door deze daartoe onderhouden website Add-on.tv is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant en/of Partner wordt daarvan schriftelijk/per door Add-on.tv in kennis gesteld. Hetzelfde geldt ten aanzien van advertentie en/of mededelingen. Artikel 8 Klachtplicht 8.1. De Klant en/of Partner is verplicht de door Add-on.tv geplaatste mededelingen en/of advertentie onmiddellijk na plaatsing op juistheid te controleren Een door haar geconstateerde of veronderstelde tekortkoming aan de zijde van Add-on.tv dient door de Klant en/of Partner onverwijld, doch in elk geval binnen een redelijke termijn aan Add-on.tv schriftelijk kenbaar te maken. Eventuele klachten over de vormgeving of inhoud van de mededeling en/of advertentie of die welke anderszins de verschijningsvorm daarvan betreffen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na plaatsing gemeld te worden zulks op straffe van verval van rechten. Niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht werkdagen nadat een en ander door de Klant en/of Partner redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden of geconstateerd werd door de Klant en/of Partner schriftelijk/per aan Add-on.tv te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten.

6 De Klant en/of Partner zal Add-on.tv alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het Add-on.tv in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren Klachten geven de Klant en/of Partner niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verrekening gestelde eisen. Artikel 9 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade 9.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Add-on.tv toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal twee keer de overeengekomen prijs van de door Add-on.tv verkochte en geleverde zaken c.q. advertentieruimte (exclusief BTW) zulks met een maximum van 750,00 (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor die periode, zulks met een maximum van één jaar Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk Indien de rechter mocht oordelen dat Add-on.tv geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Add-on.tv voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Add-on.tv voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van 2.500, De aansprakelijkheid van Add-on.tv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant en/of Partner Add-on.tv onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Add-on.tv ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Add-on.tv in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per bij Add-on.tv meldt. Artikel 10 Niet toerekenbaar tekortschieten ( overmacht ) Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Add-on.tv, kan Add-on.tv onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Add-on.tv of buiten de risicosfeer van Add-on.tv vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming,

7 7 werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, staking van medewerking door derden van wie Add-on.tv voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant en/of Partner is Add-on.tv bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Artikel 11 Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Add-on.tv aan de Klant en/of Partner worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten. Artikel 13 Overeenkomsten met Consumenten Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW. Artikel 14 en 15 Verkoop op afstand met Consumenten Herroepingsrecht Bij de koop van zaken per telefoon, fax, of via de webshop van Add-on.tv heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument, althans op het moment dat de opdrachtbevestiging door de Consument wordt ontvangen Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de originele staat en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan Add-on.tv retourneren, conform de door Add-on.tv verstrekte redelijke en duidelijke instructies De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Add-on.tv aangegeven methode. Artikel 12 Verjaring Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan. Kosten in geval van herroeping/terugbetaling Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Add-on.tv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door Add-on.tv. Uitsluiting herroepingsrecht Add-on.tv sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door Add-on.tv op verzoek van de Consument zijn ontworpen en/of geproduceerd en tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klantspecifieke informatie). Hieronder zijn advertenties uitdrukkelijk begrepen. Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken ( Weens Koopverdrag ) wordt voor zover deze van toepassing is uitgesloten Ten aanzien van geschillen die tussen Add-on.tv en de Klant en/of Partner mochten ontstaan is uitsluitend de voor de vestigingsplaats van Add-on.tv bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS

ALGEMENE VOORWAARDEN I4PROJECTS Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. I4projects: I4projects gevestigd aan de Stationsstraat 77 te (3905 JH) Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 Algemene Voorwaarden Maitech B.V. 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie