Mandaatregister Gemeente Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mandaatregister Gemeente Zutphen"

Transcriptie

1 Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd integrale vaststelling 30 september oktober div. wijzigingen (voor overzicht zie 21 april april 2010 O:VERORDENINGEN, mandaat) div. wijzigingen (idem) 29 september september Wet basisregistraties adressen en gebouwen mandaatbesluit bag-beheer 3 november november mandaat aangifte politie 10 november november Wet Gemeentelijke basisadministratie Bevoegdheid overgedragen van team- 11 mei mei 2011 persoonsgegevens (GBA) Kieswet Art. H4, K8, K10, J7 en J8 leider KC/Loket naar teamleider KC/PBI Aanvullend mandaat voor de art. H4, K8 en K10. Aanpassing omschrijving art. J7 en J8 11 mei mei div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 27 juli juli Besluit geluidhinder aanvulling 15 november november Burgerlijk Wetboek 6, 8, 9, 11 Voorziening verloren voorwerpen 4 januari januari Verordening onderwijshuisvesting en div. Nieuwe verordening 7 maart maart div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 1 augustus augustus Verordening duurzaamheidslening Zutphen Verordening VROM starterslening Zutphen Algemene wet bestuursrecht 9:13 en 9:14 Toepassen klachtadviesprocedure en belasten (extern) persoon Nieuwe verordening 7 november november 2012 Uitvoering van de verordening 7 november november november november 2012 Afdeling Bestuurszaken, Veiligheid en Recht september 2009

2 INHOUDSOPGAVE: pagina ALGEMEEN 4 AFDELING KLANTCONTACT 9 Team Vergunningen & Handhaving 10 Team Omgeving 16 Team Personen, Bedrijven & Instellingen 21 Team Loket 24 Team Antwoord 26 AFDELING STADSBEDRIJVEN 27 Team Openbare Ruimte 28 Musea 29 Archief 30 AFDELING BEDRIJFSVOERING 31 Team Intern Advies 32 Team Administratie & Rapportage 33 Team Interne Ondersteuning 34 Team Automatisering & Applicaties 35 AFDELING PROGRAMMA S & PROJECTEN 36 DIRECTIE 38 COLLEGE 40 GRIFFIE 42 EXTERNEN 44 [Nummers ondermandaatbesluiten zijn tussen haakjes weergegeven binnen het mandaatregister] 3

3 ALGEMEEN 4

4 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Algemeen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan het verdagen van beslistermijnen indien een in die mogelijkheid voorziet teamleider zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen voor zover niet teamleider gelegen op het werkterrein van KC/loket verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties teamleider doen van opgaven voor de statistiek teamleider verstrekken wettelijk vereiste opgaven voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en afhandeling van door of namens gemeentebestuur te nemen of genomen besluiten voeren van correspondentie in het kader van de uitvoering van krachtens mandaat genomen besluiten verschaffen van informatie van feitelijke aard aan derden, voorzover het het werkterrein van de afdeling betreft indienen aanvragen om subsidie, voorschotten en vaststellingsaanvragen ihkv subsidieen Algemene wet bestuursrecht 2:1, lid 2 verlangen schriftelijke machtiging 2:3 doorzending afd. 3.4, voorbereidingen in het kader van de m.u.v. art. uniforme openbare 3:18 voorbereidingsprocedure teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan 5

5 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 3:41, 42, bekendmaking en mededeling van 43 beschikkingen en besluiten teamleider titel 4.1 behandeling aanvraag en voorbereiden en nemen beschikking, dwangsom niet tijdig beslissen afd vaststelling en inhoud verplichting tot en betaling, verzuim en wettelijke rente 6:14 zenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift 7:1a besluit tot rechtstreeks beroep 7:10, lid 3 verdaging en verder uitstel besluit op en 4 bezwaar 7:11 besluiten op bezwaar, voor zover besluitvorming conform het advies van de commissie bezwaarschriften is titel 9.1, m.u.v. art. 9:12a, 9:13 en 9:14 klachtbehandeling gemandateerde teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan O.g.v. art. 10:3, lid 3 Awb mag dit besluit niet genomen worden door degene die het oorspronkelijke besluit in mandaat heeft genomen. ondermandaat toegestaan - voor zaken die onder de bevoegdheid van de Kamer Algemene Zaken en Sociale Zaken van de Cie bezwaarschriften vallen - vakportefeuillehouder ontvangt kopiebesluit - mandaat geldt niet indien afdelingshoofd zelf het primaire besluit heeft genomen - mandaat berust tevens bij directie - mandaat berust deels ook bij BV/IA. 6

6 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Mediation Rechtsgedingen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan besluiten over deelname mediation, besluit over aangaan en ondertekenen heffingsambt. mediationovereenkomst, vertegenwoordiging bij mediation beslissen en verrichten van handelingen i.v.m. het voeren van rechtsgedingen, arbitrage, het maken van bezwaar en (hoger) beroep bij een rechter, en het verzoeken om een voorlopige voorziening Wet openbaarheid van bestuur 5, 6, 7 besluiten op verzoeken om informatie en - verstrekking Wet bescherming persoonsgegevens 27, 28 het doen van meldingen aan het Cbp informatieverstrekking aan betrokkene en derden Arbeidsvoorwaarden besluiten inzake benoeming, schorsing, gemeente Zutphen (CAR/UWO) jo art. ontslag en arbeidsvoorwaarden 7 Organisatiebesluit jo div. arbeidsvoorwaardenen Gemeentewet, muv besluiten betr. secr., dir., afd. hfd, en muv art. 8:13 CAR (strafontsl ag) 160 jo 171 besluiten over aangaan en ondertekenen van stage-, detacherings- en vrijwilligersovereenkomsten teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan Betreft het indienen van een verweerschrift, repliek, dupliek, en ander processtukken, vertegenwoordiging ter zitting, het doen van verzet, het indienen van een bezwaarschrift, beroepschrift en verzoekschrift. ondermandaat toegestaan - geldt niet voor secretaris, directeur, en afdelingshoofden (zie onder directie) - ontslag als disciplinaire maatregel is uitgezonderd. 7

7 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Gemeentewet jo Organisatiebesluit jo Budgethouders alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 231 heffen leges heffingsambten, aar teamleider, 160, lid 1 en 171 onderhandelen over, besluiten tot aangaan en ondertekenen van overeenkomsten budgetverplichtingen (baten en/of lasten) Besluit Informatiebeheer 10 uitvoeren bepalingen besluit informatiebeheer Reglement van Orde voor de raad 3:37, lid 3 in kennis stellen vragensteller dat beantwoording niet binnen de termijn plaats vindt hoofd beheerseenheden markt/havenmr. budgethouder teaml. A&R teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing uitsluitend voor afd.hoofd en teamleider ondermandaat toegestaan Voor zover budget toereikend is en uitgave binnen de (meerjaren)begroting past. E.e.a. met inachtneming van notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid. ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan uitsluitend na consultatie van portefeuillehouder 8

8 AFDELING KLANTCONTACT (KC) 9

9 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Gemeentewet jo titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht jo bijzondere regelgeving opgenomen in het mandaatregister alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 125 jo titel opleggen / intrekken van bestuurlijke teaml. V&H 5.3 jo bijz. sanctie (bestuursdwang / dwangsom / regelgeving intrekken vergunning ), besluiten op een verzoek tot handhaving, nemen van 125 jo art. 5:14 en 5:17 Wabo jo 5.12 APV jo verwijderin gs besluiten inzake gedoogbeschikkingen uitsluitend voor zover het betreft stilleggen bouw, gebruik of sloop, of het treffen van voorzieningen gericht op tegengaan of beeindigen van gevaar voor gezondheid of veiligheid 10 teaml. V&H, alle als toezichthouder Awb aangewezen medewerkers team V&H bijzonderheden/begrenzing kopieverstrekking achteraf aan portefeuillehouder zie overzicht aangewezen toezichthouders handhaving verbod plaatsen fietsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Burgerlijk Wetboek 3:317 stuiting verjaring rechtsvordering teaml. V&H ondermandaat toegestaan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.4, 2.31, 2.33 verlenen, wijzigen (voorschriften) of intrekken omgevingsvergunning 2.5 verlenen of intrekken gefaseerde omgevingsvergunning 2.6 niet-behandelen aanvraag vanwege noodzaak revisievergunning 2.10, 2.11, weigeren, verlenen met (tijdelijke) 2.12 afwijking bestemmingsplan of waboprojectbesluit teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H Art lid 1 sub a onder 3 alleen als geen zienswijzen tegen ontwerpomgevingsbesluit zijn ingediend 2.26 vragen of verstrekken adviezen team. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 2.27 afgeven verklaring van geen bedenkingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427

10 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) APV Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing hfdst. 3 besluiten omtrent de totstandkoming van de wabo-beschikking teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5.14, 5.18, 5.19, 5.23 nemen handhavingsmaatregelen incl. intrekking vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan uitvoering plaatselijke regelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften NB ) Drank- en Horecawet 3, 4, 5, 7 verlenen vergunning, stellen 35 verlenen ontheffing verbod art. 3 teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427 NB , ) NB Winkeltijdenwet 4.1 vrijstelling verbod o.g.v. bijzondere omstandigheden 6.1 ontheffing verbod opening om godsdienstige redenen Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 3 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in nabijheid ziekenhuis 4 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in gebouw ov Verordening winkeltijden 4 intrekking en wijziging ontheffing teaml. V&H Wet op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit Zondagswet 5-8 aanwijzing koopzondagen en diverse ontheffingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB verlenen loterijvergunning e.d. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften vergunning ex art. 3 Wet op de kansspelen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning speelautomaten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, maatregelen, voorschriften, ontheffing vermakelijkheden etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat artt. 2, 3, 4, 5 berust tevens bij teamchef politie. 11

11 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing Wet openbare manifestaties 5 voorschriften m.b.t. samenkomsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet op de dierenbescherming 2 vergunning kopen, ten verkoop voorradig houden, in bewaring nemen, africhten en doden Marktverordening Zutphen verbinden van voorschriften en beperkingen aan een krachtens de verordening verleende vergunning of ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5 verlenen standplaatsvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 7, lid 1 en intrekken vaste standplaats teaml. V&H lid 3 9 intrekken of schorsen vergunning teaml. V&H 10, lid 1 beperkte schorsing dagplaatshouder of teaml. V&H standwerker 11 uitsluiting voor onbepaalde tijd teaml. V&H Marktreglement Zutphen , lid 2 verplaatsing markt naar andere datum, tijdstip of plaats i.v.m. dringende redenen 12 gelasten tot onmiddellijke verwijdering teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H Alleen voor kermis en Bokbierdag. 3 bepalen standplaatsen etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) 5, 7 en 9 inschrijven op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6, 8 en 10 doorhalen inschrijving op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12 overschrijving vaste teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, standplaatsvergunning 14 toewijzen standplaatsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 18 innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12

12 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer jo Regeling verkeersregelaars 2009 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 23 ontheffing weersomstandigheden teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 1 verlenen ontheffing aanwezigheid teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 2 verlenen vergunning vervanging teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 27, lid 2 ontheffing tijdstip innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB , lid 2 en 3 ontheffing plaatsen voertuig of aanhangwagen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 34, lid 2 ontheffing gebruik kook- en bakinstallaties of verwarmingsapparatuur teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 38, lid 2 ontheffing venten t.b.v. vergunninghouders teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 40 afgelasten markt teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 56 aanstelling evenementenverkeersregelaars en afgifte aanstellingspas Wegenverkeerswet 15 jo 18 - het nemen van verkeersbesluiten - treffen tijdelijke verkeersmaatregelen* - besluiten inzake gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Parkeerverordening Zutphen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H *i.h.k.v. evenementen ondermandaat toegestaan (27427, 148 jo 10 ontheffing voor wedstrijd met voertuigen op de weg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 149, lid 1 jo 87 RVV verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan 2 aanwijzen weggedeelten teaml. V&H ondermandaat toegestaan 3 verlenen vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6 verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat berust tevens bij teamchef politie (zie externen)

13 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Telecommunicatieverordening Toestemming verlenen aan nutsbedrijven voor leggen leidingen Wet milieubeheer alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 8 vergunning en ontheffing parkeren op parkeerplaats vergunninghouders teaml. V&H in ontvangst nemen melding, stellen voorschriften en beperkingen bij instemmen 14 bijzonderheden/begrenzing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H uitvoering milieuregelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet bodembescherming 95 handhaving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) Besluit opslaan in ondergrondse tanks voor zover het bevoegd is, in ontvangst nemen meldingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Afvalstoffenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing subsidieverstrekking teaml. V&H Wonen Woningwet uitvoering regelgeving betreffende bouwen, gebruik, slopen en welstand teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken hfdst. 2 gebruiksvergunning en gebruiksmelding teaml. V&H ondermandaat toegestaan Brandbeveiligingsverordening Verordening op Stad- en landschapsschoon verlenen gebruiksvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning voor reclame, verven e.d. van bouwwerken, opslag van oude materialen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Monumentenwet afgeven vergunning tot wijziging, teaml. V&H afbraak of verwijdering 12 aanvraag en kennisgeving ter inzage leggen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 14 beslissen omtrent aanvraag teaml. V&H 16 zenden afschrift van aanvraag aan rijksdienst monumentenzorg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427,

14 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 17 doorzenden aanvraag aan minister teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 19 verbinden voorschriften aan vergunning teaml. V&H 20 aanhouden register teaml. V&H 37 sloopvergunning beschermd stadsgezicht teaml. V&H 57 bepalen dulden betreden terrein i.v.m. teaml. V&H archeologisch onderzoek Monumentenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Verordening op de monumentencommissie 3 benoeming leden monumentencommissie teaml. V&H Wet ruimtelijke ordening 3.6, lid 1c ontheffing verlenen van regels en nadere teaml. V&H en 1d eisen stellen 3.38, lid 4 ontheffing verlenen van voorschriften teaml. V&H beheersverordening 6.21, lid 1 besluit niet aanvangen teaml. V&H en 3 bouw/bouwvergunning (gedeeltelijk) intrekken bij niet betaling bijdrage Leegstandswet 15 vergunning tijdelijke verhuur KC Bomenverordening jo artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo 5, 7, 8, 11 vergunningverlening incl. voorschriften teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet kinderopvang 65, 66, 72, 80 handhaving teaml. V&H 15

15 TEAM OMGEVING TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Verzekeringsaangelegenheden alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 22 zorg dragen voor bijstand door raadsman teaml. omg. 23 aantekenen gegevens teaml. omg. 24 bevel tot opneming teaml. omg. 25 telefonisch en schriftelijk op de hoogte teaml. omg. stellen van functionarissen 26 kennisgeving van opnemen aan familie teaml. omg. 55, lid 4 kennisgeving van overplaatsing teaml. omg. *aansprakelijk stellen derden inzake beschadigingen gemeente-eigendom *afdoening w.a.-gevallen beneden het eigen risico *inschakelen verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico en bij letselschade *dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schadeuitkeringen wegens schade aan gemeenteeigendommen aangaan en ondertekenen Verzekeringsaangelegenheden/Gemeentewet 160 jo 171 vaststellingsovereenkomst in schadezaken Deurwaardersreglement 13 ontvangst exploit tot ontruiming van onroerend goed, woonwagen of woonschip teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. Verlenen van opdrachten t.b.v. uitvoering KC van door of raad geaccordeerde plannen/bestekken Verlenen van opdrachten aan nutsbedrijven KC bijzonderheden/begrenzing 16

16 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Gemeentewet Grondslag/naam van de Reglement parkeren grote voertuigen parkeerplaats Lage Weide alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 160 jo besluiten tot het verhuren, verpachten, in teaml. omg. 171 gebruik geven, in erfpacht uitgeven, het vestigen van een recht van opstal op c.q. van gemeentelijke eigendommen tot een waarde van ,- en het ondertekenen overeenkomsten ter 160 jo jo jo 6:213 BW uitvoering vestigen van opstalrechten voor zover betrekking hebbende op nutsvoorzieningen (5:101 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten verkopen van (stroken) openbaar groen (7:1 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten besluiten tot het aangaan van gebruiksovereenkomsten en het ondertekenen daarvan Burgerlijk Wetboek 7:1 e.v. besluit (ver)koop van melkquota ondertekenen overeenkomst Wet ruimtelijke ordening 3.1, lid 3 en 5 kennisgeving besluit tot verlenging geldigheidsduur bestemmingsplan en overschrijding geldigheidsduur in Staatscourant en langs electronische weg 3.7 lid 7 bekendmaking genomen voorbereidingsbesluit 3.8, lid 1 kennisgeving voorbereiding/vaststelling en 3 bestemmingsplan 3.31 toepassen afd. 3.4 Awb voor gecoördineerde besluiten 3.32 bekendmaking vaststelling gecoördineerde besluiten 3.38, lid 2 en 4 kennisgeving overschrijding geldingsduur en ontheffing verlenen voorschriften beheersverordening teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing Mandaat berust tevens bij afd. P&P. Idem. Voorzover passend binnen het beleid. 17

17 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing digitaal ondertekenen ruimtelijke plannen raad ondermandaat toegestaan aan medewerker stedenbouw en ro, belast met beheer ruimtelijke plannen Besluit ruimtelijke ordening voeren overleg over bestemmingsplannen teaml. omg. ondermandaat toegestaan aanwijzingen planschadeadviseur teaml. omg. ondermandaat toegestaan Procedure planschadevergoeding 5 aanwijzen planschadeadviesbureau teaml. omg. ondermandaat toegestaan 7.17, lid , 7.21, 7.24, 7.25 lid 2, 7.26, lid 4 Wet milieubeheer 4.17 betrekken belanghebbenden en ingezetenen bij voorbereiding milieubeleidsplan 4.18 mededeling/bekendmaken milieuprogramma 4.21 toezending/bekendmaken milieuprogramma 7.12 procedure m.b.t. voorbereiding merprocedure bekendmaking, terinzagelegging, inspraakronde, hoorzitting en behandeling uitgebrachte adviezen mer teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg buiten behandeling laten aanvraag teaml. omg kennisgeving van buiten behandeling laten van aanvraag met mer 7.38 mededeling doen van besluit ex art. 7.27, lid 1 Wm 7.39 onderzoek naar milieugevolgen van een activiteit waarvoor een mer is gemaakt Wet geluidhinder 42 instellen akoestisch onderzoek bij voorbereiding vaststelling/wijziging zone teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. 18

18 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 77 instellen akoestisch onderzoek bij teaml. omg. voorbereiding/vaststelling of herziening bestemmingsplan 79,80 in ontvangst nemen mededeling en teaml. omg. resultaten onderzoek wegaanlegger 110a vaststellen hogere waarden teaml. omg. 89,90 opstellen, vaststellen en voorleggen aan teaml. omg. minister van programma van maatregelen ter beperking van geluidsbelasting Besluit Geluidhinder treffen van gevelmaatregelen teaml. omg. Wet bodembescherming 28 melding voornemen sanering en teaml. omg. vermindering/verplaatsing van bodemverontreiniging 33 verzoek aan gs toepassing te geven aan teaml. omg. maatregelen van art opgave doen van onderzoeksgevallen en teaml. omg. ernstige bodemverontreiniging aan gs 53 verzoek te belasten met onderzoek teaml. omg. of sanering 62 versturen afschrift van beslissing op teaml. omg. verzoek tot aankoop woning aan gs Stortbesluit bodembescherming voor zover het bevoegd is, stellen teaml. omg. vergunningvoorschriften Verordening Monumentenfonds uitvoering verordening teaml. omg Verordening Wonen boven winkels Zutphen uitvoering verordening teaml. omg Verordening naamgeving en nummering 2 toekennen straatnamen teaml. omg. Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) Algemene subsidieverordening jo beleidsregel subsidie energiebesparing 5, 6, 7, 33 vragen om advies aan bureau Bibob en in gelegenheid stellen tot het geven van een zienswijze teaml. omg behandelen subsidieverzoeken teaml. omg. 19 bijzonderheden/begrenzing

19 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Verordening duurzaamheidslening Zutphen 2012 Verordening VROM starterslening Zutphen 2008 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan uitvoering verordening teaml. omg. uitvoering verordening teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing 20

20 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Algemene subsidieverordening alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan behandelen subsidieverzoeken teaml. PBI afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen en waarmerken documenten Kieswet hfdst. D registratie kiesgerechtigheid, verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister, correspondentie betreffende het register E 2 verdeling gemeente in stemdistricten teaml. PBI E 4 benoeming stembureauleden teaml. PBI teaml. PBI ondermandaat toegestaan (2009//1790) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1786) H4 ondertekening ondersteuningsverklaring Burg. Teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) J 7 uitreiking stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 8 uitreiking nieuwe stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 22 distributie stembiljetten over stembureaus teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K 4 verstrekken kiezerspas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K8 uitreiken kiezerspas na schriftelijk teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) verzoek K10 beslissing verstrekken kiezerspas na teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) mondeling verzoek L 11 beslissen op verzoek om volmacht teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 12 aantekenen namen gemachtigden teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 13 toezenden volmachtbewijs aan teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) gemachtigde M 4 beslissen op aanvragen stemmen per brief teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) N 11 in ontvangst nemen processen verbaal, verzegelde pakken en enveloppen teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) 21

21 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap Gemeentewet 160, lid 1 en 171 alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan N 12 overbrengen processen verbaal met opgave vastgestelde aantallen stemmen, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter hoofdstembureau teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) in ontvangst nemen optieverklaringen en teaml. PBI ondermandaat toegestaan (9876) naturalisatieverzoeken toetsing gegevens bevestiging en weigering bevestiging optieverklaring aangaan en ondertekenen overeenkomst trouwlocatie o.b.v. beleidsregel aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties Reglement burgerlijke stand locatie eenmalig aanwijzen als huis der gemeente Burgerlijk Wetboek 1:16 benoeming, ontslag en schorsing buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (babs) 22 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI Wet op de lijkbezorging 17 andere termijn stellen voor lijkbezorging teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) 68 geven verlof tot ontleding teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) Besluit op de lijkbezorging 11 afgeven laissez-passer voor lijken teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1780) Besluit optie- en naturalisatiegelden afdracht gelden naturalisatieverzoeken teaml. PBI ondermandaat toegestaan Verordening onderwijshuisvesting gemeente Zutphen, m.u.v. artt. 11 lid 1, 12, 13, 21 lid 1, 27 lid 1 uitvoering verordening, m.u.v. vaststellen bekostingsplafond, jaarprogramma, bekostigingsbesluiten en bekostiging bouwvoorbereiding teaml. PBI Wet op het primair onderwijs 103 lid 3 ingebruikgeving huisvesting teaml. PBI 108 lid 1 toestemming verlenen aan bevoegd gezag voor verhuur en medegebruik gebouw en terrein teaml. PBI

22 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Leerplichtwet 1969 Leerplicht 1995 Regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlater Verordening leerlingenvervoer Verhuur en ingebruikgeving gemeentelijke schoolruimten en gymnastieklokalen Gemeentewet alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan verlening vrijstellingen en toezicht op leerplicht ambt. naleving wet zorgdragen voor administratie leerlingen, leerplicht ambt. doen van kennisgevingen registratie, coördinatie en bestrijding leerplicht ambt. voortijdig schoolverlaten beslissen op verzoeken om vergoeding teaml. PBI vervoerskosten uitvoering teaml. PBI 160 jo 171 verhuur en ingebruikgeving van gemeentelijke sport- en recreatieaccommodaties het handelen en het nemen van besluiten in verband met kunstopdrachten 45, 46, 47 aannemen meldingen en opname in register Algemene voor kunstopdrachten Procedure voor kunstopdrachten Wet Kinderopvang (en Regeling Wet Kinderopvang) Besluit registratie kinderopvang 10 verwijdering gegevens uit register kinderopvang Verordening kinderopvang vergunningverlening, vrijstelling, nadere regels, voor kindercentrum of doen van aangifte bij politie m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijke beheer o.a. afgifte uittreksels, afgifte diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens 23 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI gastouderbureau Verordening stimulering deelname subsidieverstrekking teaml. PBI gehandicapten Verordening cliëntenraad sociale zaken en 4 benoeming en ontslag leden KC WSW Verordening sportraad 3 benoeming leden sportraad KC Verordening Wmo benoeming en ontslag leden wmo-raad KC Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (34479) teaml. loket ondermandaat toegestaan (51643)

23 TEAM LOKET TEAM LOKET (KC/Loket) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing zenden van algemene teaml. loket ondermandaat toegestaan ontvangstbevestigingen Burgerlijk Wetboek jo Gemeentewet 6, 8, 9, 11 BW, 170 Gem.wet in verband met in bewaring gegeven zaken en het ondertekenen van overeenkomsten in dat verband medewerkers team loket Medewerkers zijn tevens aangewezen als ambtenaar in de zin van art. 5:5 lid 2 BW Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering 111 ontvangst van exploit van dagvaarding teaml. loket ondermandaat toegestaan Wet op de justitiële documentatie en op verklaring omtrent het gedrag aanvragen uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaringen omtrent het gedrag verstrekking en weigering, wijziging en intrekking paspoorten en identiteitskaarten 24 teaml. loket ondermandaat toegestaan Paspoortwet Incl. inzake deze wet uitgevaardigde uitvoeringsen (Besluit paspoortgelden, paspoortuitvoerings Nederland) teaml. loket ondermandaat toegestaan (1581) Wegenverkeerswet 115 inname rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 116 afgifte rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 120 afgifte vervangend rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 124 ongeldig verklaren rijbewijs en teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) mededeling daarvan aan betrokkene 125 afgifte nieuw rijbewijs ivm gedeeltelijke teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) ongeldigverklaring Verordening geldelijke steun ouderen bij toekennen bijdrage teaml. loket verhuizing Verordening naamgeving en nummering 3 toekennen huisnummers teaml. loket APV 2.9 ontheffing straatartiest teaml. loket Mandaat ge APV berust bij KC/V&H vergunning gebruik van de weg teaml. loket

hele alleen omschrijving van de mandaat regeling de artt. bevoegdheid van aan burg. college

hele alleen omschrijving van de mandaat regeling de artt. bevoegdheid van aan burg. college Algemeen het verdagen van beslistermijnen indien een regeling in die mogelijkheid voorziet zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen voor zover niet gelegen op het werkterrein van KC/loket verstrekken

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH)

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) De volgende bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Onder het nemen van een besluit

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art.

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art. Bijlage 1 Mandaat aan derden Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van het Mandaatbesluit Maasdriel worden door het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar ieder

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan:

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: In te stemmen met het aanstellen van een veiligheidsbeambte door de tunnelbeheerder Het ontvangen van bestuurlijke informatie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.03298 Bijlage 3 ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari 2015 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.19119 Bijlage 3 bij Mandaatbesluit Borger-Odoorn ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Versie EXPERTISECENTRUM

Versie EXPERTISECENTRUM Versie 05-03-15 EXPERTISECENTRUM 4. EXPERTISECENTRUM 4.1 Monumentenwet (Mw) / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschrijving heid 1. Horen belanghebbenden en het plegen van overleg aangaande

Nadere informatie

Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging BMO. Versie april 2011

Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging BMO. Versie april 2011 Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging BMO Versie april 2011 1 LIJST 2 (BMO) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 1. Aan de afdelingsmanager A worden volgende

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Advies & Control Versie [31 maart 2015] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures,

Nadere informatie

AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB)

AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.1537 RIS 181624 AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [mei 2017] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachtigde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachti gde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

Raad. Gedelegeerd aan

Raad. Gedelegeerd aan Omschrijving bevoegdheid Bevoegd orgaan Gedelegeerd aan Gemandateerd aan Ondermandaat DELEGATIE Het geven van namen aan wijken, straten, wegen, pleinen etc. Het beslissen op aanvragen om vrijstellingen

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden.

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden. BIJLAGE 2. Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van de "Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014 (eerste wijziging) aan de in het overzicht genoemde functionarissen

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren 1 2 3 4 5 Omschrijving bevoegdheid mandaterend bestuursorgaan mandaat (M) volmacht (V) bevoegd functionaris specifieke bepalingen

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op 25-9-2012 Nr Omschrijving bevoegdheid Manda- Man- Bevoegd Specifieke

Nadere informatie

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP 1 Toepassing Wet op de lijkbezorging en uitvoering beheersverordening begraafplaatsen m.u.v. aan andere diensten opgedragen taken 2 Legalisatie handtekeningen en waarmerken van kopieën van documenten m.u.v.

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [juli 2016] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving 1 Aanbrengen van verschuivingen binnen de door de raad geautoriseerde budgetten 2 Besluiten tot periodieke herziening van huren 3 Machtigen van ambtenaren om de bestuursorganen te vertegenwoordigen voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW.

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 105629 10 november 2015 56e WIJZIGING MANDAATREGISTER Toevoegingen Mandaat SB.BW.33B: Het toepassen van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen

Nadere informatie

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017.

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017. Mandaatnummer Bevoegdheid Mandaat Voorwaarden 1. Openbare kennisgeving met agenda en bijbehorende stukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 2. Verzoek om informatie

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam:

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8616 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Afdeling 3B Nummer 4 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten:

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten: EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op het bepaalde in artikel 75, tweede lid, 166, 168, 171, 177 en 232 van de

Nadere informatie

Mandaatregister Stroomopwaarts MVS Bijlage bij Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS, vastgesteld bij besluit colleges MVS van 19 mei 2015

Mandaatregister Stroomopwaarts MVS Bijlage bij Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS, vastgesteld bij besluit colleges MVS van 19 mei 2015 Sociale wetgeving Besluiten in eerste leg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW, IOAZ en Bbz Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [Mei 2016]

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [Mei 2016] Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Strategisch beleidscentrum Versie [Mei 2016] 1 LIJST 3 (SBC) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

PROGRAMMA LEEFOMGEVING

PROGRAMMA LEEFOMGEVING CONCEPT besluit 2011; regeister: Overzicht 3.6 register Mandaten aan de directeur Leefomgeving Vastgesteld op 13 december 2010 Gewijzigd op 25 november 2014 (B&W); 20 juli 2014 (Bgm) Laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Concernbreed Algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps-

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

raad (art. 2:1 lid 2 Awb) raad (artt. 2:3, 6:15 lid 1 en 2 Awb) raad (art. 3:7 lid 1 Awb) raad (artt. 7:10, 7:24 Awb) raad

raad (art. 2:1 lid 2 Awb) raad (artt. 2:3, 6:15 lid 1 en 2 Awb) raad (art. 3:7 lid 1 Awb) raad (artt. 7:10, 7:24 Awb) raad AA/0. Alle sectoren/afdelingen AA/1. alg schriftelijke machtiging van gemachtigde verlangen van een schriftelijke machtiging van gemachtigde (art. 2:1 lid 2 Awb) 00.00.01 Directeur Hoofd Stafafd. Cdt brandweer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [mei 2017]

Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Strategisch beleidscentrum. Versie [mei 2017] Lijst 3 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Strategisch beleidscentrum Versie [mei 2017] 1 LIJST 3 (SBC) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Actualisatie Mandaatregister MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Mandaatregister MGR regio Rijk

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Gemeente Zutphen: Algemeen mandaatbesluit gemeente Zutphen 2016

Gemeente Zutphen: Algemeen mandaatbesluit gemeente Zutphen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 124509 23 december 2015 Gemeente Zutphen: Algemeen besluit gemeente Zutphen 2016 Het van en wethouders en de van de gemeente Zutphen, ieder voor

Nadere informatie

PROGRAMMA LEEFOMGEVING

PROGRAMMA LEEFOMGEVING besluit 2011; register: Overzicht 3.6 Mandaten aan de directeur Leefomgeving Vastgesteld op 13 december 2010 Gewijzigd bij de besluiten van het college en van de burgemeester d.d. 25 november 2014 Laatstelijk

Nadere informatie

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN 7. ADVIES EN FACILITEITEN 1 7. ADVIES EN FACILITEITEN 7.1. Advies / Financiën omschrijving bevoegdheid bevoegd orgaan/ onder onder 1. Het op voorstel van de Treasurer

Nadere informatie

Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Services. Versie [november 2017]

Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Services. Versie [november 2017] Lijst 2 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Services Versie [november 2017] 1 LIJST 2 (Advies & Services) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies &

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [november 2016] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [mei 2017] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven Cluster Sociale Dienstverlening Regelgeving evoegd orgaan Algemeen ijzondere bepaling Ondermandaat aan: Het aanwijzen van gemeentelijke lijkschouwers Het aanwijzen van toezichthouders en gemeentelijke

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr. Bevoegdheid Wettelijke grondslag Oorspronkelijk Bevoegd orgaan 1a 1b Machtiging Verzoeken om inlichtingen uit algemene documentatieregisters

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Burgemeester en Wethouders van Nuth, Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; - het collegebesluit van

Nadere informatie

Inhoud bevoegdheid, volmacht of machtiging. Wettelijke grondslag Bevoegd orgaan Gemandateerde (n) Nadere bepalingen/financiële randvoorwaarden

Inhoud bevoegdheid, volmacht of machtiging. Wettelijke grondslag Bevoegd orgaan Gemandateerde (n) Nadere bepalingen/financiële randvoorwaarden Gemeente Loon op Zand, Mandatering Vergunningen en Handhaving en Wabo 2016. Dit schema treedt in de plaats van het mandaatschema Mandatering Vergunningen en Handhaving en Wabo 2013. Dit mandaat is van

Nadere informatie

Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER

Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER Jaar: 2008 Nummer: 47 Besluit: B&W 08 juli 2008 Gemeenteblad TOEVOEGEN, INTREKKEN EN WIJZIGEN BESTAAND MANDAATREGISTER Toevoegen: Mandaat SE.STW.39: Het aanwijzen van autorisatiebevoegden reisdocumenten.

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR25734_6 15 november 2016 Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp Nr. 2009.00351 De directeuren en afdelingshoofden van de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar

Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave de gemeente Alkmaar Nr. 72480 3 mei 2017 Wijziging bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar Het en wethouders Alkmaar maakt bekend dat het en wethouders en de, ieder voor zover

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK Besluiten in eerste leg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Invordering van geldschulden

Nadere informatie

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr. Bevoegdheid Wettelijke grondslag Oorspronkelijk Bevoegd orgaan 1a 1b 1c Verzoeken om inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Nadere informatie

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 OPMERKINGEN: - De hierna genoemde bevoegdheden zijn gemandateerd met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het vastgestelde

Nadere informatie

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd Publiekszaken (PUZA) Invordering Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van EURO 1500,-. Het nemen van beslissingen

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie