Mandaatregister Gemeente Zutphen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mandaatregister Gemeente Zutphen"

Transcriptie

1 Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd integrale vaststelling 30 september oktober div. wijzigingen (voor overzicht zie 21 april april 2010 O:VERORDENINGEN, mandaat) div. wijzigingen (idem) 29 september september Wet basisregistraties adressen en gebouwen mandaatbesluit bag-beheer 3 november november mandaat aangifte politie 10 november november Wet Gemeentelijke basisadministratie Bevoegdheid overgedragen van team- 11 mei mei 2011 persoonsgegevens (GBA) Kieswet Art. H4, K8, K10, J7 en J8 leider KC/Loket naar teamleider KC/PBI Aanvullend mandaat voor de art. H4, K8 en K10. Aanpassing omschrijving art. J7 en J8 11 mei mei div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 27 juli juli Besluit geluidhinder aanvulling 15 november november Burgerlijk Wetboek 6, 8, 9, 11 Voorziening verloren voorwerpen 4 januari januari Verordening onderwijshuisvesting en div. Nieuwe verordening 7 maart maart div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 1 augustus augustus Verordening duurzaamheidslening Zutphen Verordening VROM starterslening Zutphen Algemene wet bestuursrecht 9:13 en 9:14 Toepassen klachtadviesprocedure en belasten (extern) persoon Nieuwe verordening 7 november november 2012 Uitvoering van de verordening 7 november november november november 2012 Afdeling Bestuurszaken, Veiligheid en Recht september 2009

2 INHOUDSOPGAVE: pagina ALGEMEEN 4 AFDELING KLANTCONTACT 9 Team Vergunningen & Handhaving 10 Team Omgeving 16 Team Personen, Bedrijven & Instellingen 21 Team Loket 24 Team Antwoord 26 AFDELING STADSBEDRIJVEN 27 Team Openbare Ruimte 28 Musea 29 Archief 30 AFDELING BEDRIJFSVOERING 31 Team Intern Advies 32 Team Administratie & Rapportage 33 Team Interne Ondersteuning 34 Team Automatisering & Applicaties 35 AFDELING PROGRAMMA S & PROJECTEN 36 DIRECTIE 38 COLLEGE 40 GRIFFIE 42 EXTERNEN 44 [Nummers ondermandaatbesluiten zijn tussen haakjes weergegeven binnen het mandaatregister] 3

3 ALGEMEEN 4

4 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Algemeen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan het verdagen van beslistermijnen indien een in die mogelijkheid voorziet teamleider zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen voor zover niet teamleider gelegen op het werkterrein van KC/loket verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties teamleider doen van opgaven voor de statistiek teamleider verstrekken wettelijk vereiste opgaven voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en afhandeling van door of namens gemeentebestuur te nemen of genomen besluiten voeren van correspondentie in het kader van de uitvoering van krachtens mandaat genomen besluiten verschaffen van informatie van feitelijke aard aan derden, voorzover het het werkterrein van de afdeling betreft indienen aanvragen om subsidie, voorschotten en vaststellingsaanvragen ihkv subsidieen Algemene wet bestuursrecht 2:1, lid 2 verlangen schriftelijke machtiging 2:3 doorzending afd. 3.4, voorbereidingen in het kader van de m.u.v. art. uniforme openbare 3:18 voorbereidingsprocedure teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan 5

5 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 3:41, 42, bekendmaking en mededeling van 43 beschikkingen en besluiten teamleider titel 4.1 behandeling aanvraag en voorbereiden en nemen beschikking, dwangsom niet tijdig beslissen afd vaststelling en inhoud verplichting tot en betaling, verzuim en wettelijke rente 6:14 zenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift 7:1a besluit tot rechtstreeks beroep 7:10, lid 3 verdaging en verder uitstel besluit op en 4 bezwaar 7:11 besluiten op bezwaar, voor zover besluitvorming conform het advies van de commissie bezwaarschriften is titel 9.1, m.u.v. art. 9:12a, 9:13 en 9:14 klachtbehandeling gemandateerde teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan O.g.v. art. 10:3, lid 3 Awb mag dit besluit niet genomen worden door degene die het oorspronkelijke besluit in mandaat heeft genomen. ondermandaat toegestaan - voor zaken die onder de bevoegdheid van de Kamer Algemene Zaken en Sociale Zaken van de Cie bezwaarschriften vallen - vakportefeuillehouder ontvangt kopiebesluit - mandaat geldt niet indien afdelingshoofd zelf het primaire besluit heeft genomen - mandaat berust tevens bij directie - mandaat berust deels ook bij BV/IA. 6

6 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Mediation Rechtsgedingen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan besluiten over deelname mediation, besluit over aangaan en ondertekenen heffingsambt. mediationovereenkomst, vertegenwoordiging bij mediation beslissen en verrichten van handelingen i.v.m. het voeren van rechtsgedingen, arbitrage, het maken van bezwaar en (hoger) beroep bij een rechter, en het verzoeken om een voorlopige voorziening Wet openbaarheid van bestuur 5, 6, 7 besluiten op verzoeken om informatie en - verstrekking Wet bescherming persoonsgegevens 27, 28 het doen van meldingen aan het Cbp informatieverstrekking aan betrokkene en derden Arbeidsvoorwaarden besluiten inzake benoeming, schorsing, gemeente Zutphen (CAR/UWO) jo art. ontslag en arbeidsvoorwaarden 7 Organisatiebesluit jo div. arbeidsvoorwaardenen Gemeentewet, muv besluiten betr. secr., dir., afd. hfd, en muv art. 8:13 CAR (strafontsl ag) 160 jo 171 besluiten over aangaan en ondertekenen van stage-, detacherings- en vrijwilligersovereenkomsten teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan Betreft het indienen van een verweerschrift, repliek, dupliek, en ander processtukken, vertegenwoordiging ter zitting, het doen van verzet, het indienen van een bezwaarschrift, beroepschrift en verzoekschrift. ondermandaat toegestaan - geldt niet voor secretaris, directeur, en afdelingshoofden (zie onder directie) - ontslag als disciplinaire maatregel is uitgezonderd. 7

7 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Gemeentewet jo Organisatiebesluit jo Budgethouders alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 231 heffen leges heffingsambten, aar teamleider, 160, lid 1 en 171 onderhandelen over, besluiten tot aangaan en ondertekenen van overeenkomsten budgetverplichtingen (baten en/of lasten) Besluit Informatiebeheer 10 uitvoeren bepalingen besluit informatiebeheer Reglement van Orde voor de raad 3:37, lid 3 in kennis stellen vragensteller dat beantwoording niet binnen de termijn plaats vindt hoofd beheerseenheden markt/havenmr. budgethouder teaml. A&R teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing uitsluitend voor afd.hoofd en teamleider ondermandaat toegestaan Voor zover budget toereikend is en uitgave binnen de (meerjaren)begroting past. E.e.a. met inachtneming van notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid. ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan uitsluitend na consultatie van portefeuillehouder 8

8 AFDELING KLANTCONTACT (KC) 9

9 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Gemeentewet jo titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht jo bijzondere regelgeving opgenomen in het mandaatregister alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 125 jo titel opleggen / intrekken van bestuurlijke teaml. V&H 5.3 jo bijz. sanctie (bestuursdwang / dwangsom / regelgeving intrekken vergunning ), besluiten op een verzoek tot handhaving, nemen van 125 jo art. 5:14 en 5:17 Wabo jo 5.12 APV jo verwijderin gs besluiten inzake gedoogbeschikkingen uitsluitend voor zover het betreft stilleggen bouw, gebruik of sloop, of het treffen van voorzieningen gericht op tegengaan of beeindigen van gevaar voor gezondheid of veiligheid 10 teaml. V&H, alle als toezichthouder Awb aangewezen medewerkers team V&H bijzonderheden/begrenzing kopieverstrekking achteraf aan portefeuillehouder zie overzicht aangewezen toezichthouders handhaving verbod plaatsen fietsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Burgerlijk Wetboek 3:317 stuiting verjaring rechtsvordering teaml. V&H ondermandaat toegestaan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.4, 2.31, 2.33 verlenen, wijzigen (voorschriften) of intrekken omgevingsvergunning 2.5 verlenen of intrekken gefaseerde omgevingsvergunning 2.6 niet-behandelen aanvraag vanwege noodzaak revisievergunning 2.10, 2.11, weigeren, verlenen met (tijdelijke) 2.12 afwijking bestemmingsplan of waboprojectbesluit teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H Art lid 1 sub a onder 3 alleen als geen zienswijzen tegen ontwerpomgevingsbesluit zijn ingediend 2.26 vragen of verstrekken adviezen team. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 2.27 afgeven verklaring van geen bedenkingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427

10 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) APV Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing hfdst. 3 besluiten omtrent de totstandkoming van de wabo-beschikking teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5.14, 5.18, 5.19, 5.23 nemen handhavingsmaatregelen incl. intrekking vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan uitvoering plaatselijke regelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften NB ) Drank- en Horecawet 3, 4, 5, 7 verlenen vergunning, stellen 35 verlenen ontheffing verbod art. 3 teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427 NB , ) NB Winkeltijdenwet 4.1 vrijstelling verbod o.g.v. bijzondere omstandigheden 6.1 ontheffing verbod opening om godsdienstige redenen Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 3 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in nabijheid ziekenhuis 4 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in gebouw ov Verordening winkeltijden 4 intrekking en wijziging ontheffing teaml. V&H Wet op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit Zondagswet 5-8 aanwijzing koopzondagen en diverse ontheffingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB verlenen loterijvergunning e.d. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften vergunning ex art. 3 Wet op de kansspelen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning speelautomaten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, maatregelen, voorschriften, ontheffing vermakelijkheden etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat artt. 2, 3, 4, 5 berust tevens bij teamchef politie. 11

11 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing Wet openbare manifestaties 5 voorschriften m.b.t. samenkomsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet op de dierenbescherming 2 vergunning kopen, ten verkoop voorradig houden, in bewaring nemen, africhten en doden Marktverordening Zutphen verbinden van voorschriften en beperkingen aan een krachtens de verordening verleende vergunning of ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5 verlenen standplaatsvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 7, lid 1 en intrekken vaste standplaats teaml. V&H lid 3 9 intrekken of schorsen vergunning teaml. V&H 10, lid 1 beperkte schorsing dagplaatshouder of teaml. V&H standwerker 11 uitsluiting voor onbepaalde tijd teaml. V&H Marktreglement Zutphen , lid 2 verplaatsing markt naar andere datum, tijdstip of plaats i.v.m. dringende redenen 12 gelasten tot onmiddellijke verwijdering teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H Alleen voor kermis en Bokbierdag. 3 bepalen standplaatsen etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) 5, 7 en 9 inschrijven op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6, 8 en 10 doorhalen inschrijving op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12 overschrijving vaste teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, standplaatsvergunning 14 toewijzen standplaatsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 18 innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12

12 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer jo Regeling verkeersregelaars 2009 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 23 ontheffing weersomstandigheden teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 1 verlenen ontheffing aanwezigheid teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 2 verlenen vergunning vervanging teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 27, lid 2 ontheffing tijdstip innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB , lid 2 en 3 ontheffing plaatsen voertuig of aanhangwagen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 34, lid 2 ontheffing gebruik kook- en bakinstallaties of verwarmingsapparatuur teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 38, lid 2 ontheffing venten t.b.v. vergunninghouders teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 40 afgelasten markt teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 56 aanstelling evenementenverkeersregelaars en afgifte aanstellingspas Wegenverkeerswet 15 jo 18 - het nemen van verkeersbesluiten - treffen tijdelijke verkeersmaatregelen* - besluiten inzake gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Parkeerverordening Zutphen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H *i.h.k.v. evenementen ondermandaat toegestaan (27427, 148 jo 10 ontheffing voor wedstrijd met voertuigen op de weg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 149, lid 1 jo 87 RVV verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan 2 aanwijzen weggedeelten teaml. V&H ondermandaat toegestaan 3 verlenen vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6 verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat berust tevens bij teamchef politie (zie externen)

13 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Telecommunicatieverordening Toestemming verlenen aan nutsbedrijven voor leggen leidingen Wet milieubeheer alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 8 vergunning en ontheffing parkeren op parkeerplaats vergunninghouders teaml. V&H in ontvangst nemen melding, stellen voorschriften en beperkingen bij instemmen 14 bijzonderheden/begrenzing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H uitvoering milieuregelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet bodembescherming 95 handhaving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) Besluit opslaan in ondergrondse tanks voor zover het bevoegd is, in ontvangst nemen meldingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Afvalstoffenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing subsidieverstrekking teaml. V&H Wonen Woningwet uitvoering regelgeving betreffende bouwen, gebruik, slopen en welstand teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken hfdst. 2 gebruiksvergunning en gebruiksmelding teaml. V&H ondermandaat toegestaan Brandbeveiligingsverordening Verordening op Stad- en landschapsschoon verlenen gebruiksvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning voor reclame, verven e.d. van bouwwerken, opslag van oude materialen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Monumentenwet afgeven vergunning tot wijziging, teaml. V&H afbraak of verwijdering 12 aanvraag en kennisgeving ter inzage leggen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 14 beslissen omtrent aanvraag teaml. V&H 16 zenden afschrift van aanvraag aan rijksdienst monumentenzorg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427,

14 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 17 doorzenden aanvraag aan minister teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 19 verbinden voorschriften aan vergunning teaml. V&H 20 aanhouden register teaml. V&H 37 sloopvergunning beschermd stadsgezicht teaml. V&H 57 bepalen dulden betreden terrein i.v.m. teaml. V&H archeologisch onderzoek Monumentenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Verordening op de monumentencommissie 3 benoeming leden monumentencommissie teaml. V&H Wet ruimtelijke ordening 3.6, lid 1c ontheffing verlenen van regels en nadere teaml. V&H en 1d eisen stellen 3.38, lid 4 ontheffing verlenen van voorschriften teaml. V&H beheersverordening 6.21, lid 1 besluit niet aanvangen teaml. V&H en 3 bouw/bouwvergunning (gedeeltelijk) intrekken bij niet betaling bijdrage Leegstandswet 15 vergunning tijdelijke verhuur KC Bomenverordening jo artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo 5, 7, 8, 11 vergunningverlening incl. voorschriften teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet kinderopvang 65, 66, 72, 80 handhaving teaml. V&H 15

15 TEAM OMGEVING TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Verzekeringsaangelegenheden alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 22 zorg dragen voor bijstand door raadsman teaml. omg. 23 aantekenen gegevens teaml. omg. 24 bevel tot opneming teaml. omg. 25 telefonisch en schriftelijk op de hoogte teaml. omg. stellen van functionarissen 26 kennisgeving van opnemen aan familie teaml. omg. 55, lid 4 kennisgeving van overplaatsing teaml. omg. *aansprakelijk stellen derden inzake beschadigingen gemeente-eigendom *afdoening w.a.-gevallen beneden het eigen risico *inschakelen verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico en bij letselschade *dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schadeuitkeringen wegens schade aan gemeenteeigendommen aangaan en ondertekenen Verzekeringsaangelegenheden/Gemeentewet 160 jo 171 vaststellingsovereenkomst in schadezaken Deurwaardersreglement 13 ontvangst exploit tot ontruiming van onroerend goed, woonwagen of woonschip teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. Verlenen van opdrachten t.b.v. uitvoering KC van door of raad geaccordeerde plannen/bestekken Verlenen van opdrachten aan nutsbedrijven KC bijzonderheden/begrenzing 16

16 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Gemeentewet Grondslag/naam van de Reglement parkeren grote voertuigen parkeerplaats Lage Weide alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 160 jo besluiten tot het verhuren, verpachten, in teaml. omg. 171 gebruik geven, in erfpacht uitgeven, het vestigen van een recht van opstal op c.q. van gemeentelijke eigendommen tot een waarde van ,- en het ondertekenen overeenkomsten ter 160 jo jo jo 6:213 BW uitvoering vestigen van opstalrechten voor zover betrekking hebbende op nutsvoorzieningen (5:101 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten verkopen van (stroken) openbaar groen (7:1 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten besluiten tot het aangaan van gebruiksovereenkomsten en het ondertekenen daarvan Burgerlijk Wetboek 7:1 e.v. besluit (ver)koop van melkquota ondertekenen overeenkomst Wet ruimtelijke ordening 3.1, lid 3 en 5 kennisgeving besluit tot verlenging geldigheidsduur bestemmingsplan en overschrijding geldigheidsduur in Staatscourant en langs electronische weg 3.7 lid 7 bekendmaking genomen voorbereidingsbesluit 3.8, lid 1 kennisgeving voorbereiding/vaststelling en 3 bestemmingsplan 3.31 toepassen afd. 3.4 Awb voor gecoördineerde besluiten 3.32 bekendmaking vaststelling gecoördineerde besluiten 3.38, lid 2 en 4 kennisgeving overschrijding geldingsduur en ontheffing verlenen voorschriften beheersverordening teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing Mandaat berust tevens bij afd. P&P. Idem. Voorzover passend binnen het beleid. 17

17 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing digitaal ondertekenen ruimtelijke plannen raad ondermandaat toegestaan aan medewerker stedenbouw en ro, belast met beheer ruimtelijke plannen Besluit ruimtelijke ordening voeren overleg over bestemmingsplannen teaml. omg. ondermandaat toegestaan aanwijzingen planschadeadviseur teaml. omg. ondermandaat toegestaan Procedure planschadevergoeding 5 aanwijzen planschadeadviesbureau teaml. omg. ondermandaat toegestaan 7.17, lid , 7.21, 7.24, 7.25 lid 2, 7.26, lid 4 Wet milieubeheer 4.17 betrekken belanghebbenden en ingezetenen bij voorbereiding milieubeleidsplan 4.18 mededeling/bekendmaken milieuprogramma 4.21 toezending/bekendmaken milieuprogramma 7.12 procedure m.b.t. voorbereiding merprocedure bekendmaking, terinzagelegging, inspraakronde, hoorzitting en behandeling uitgebrachte adviezen mer teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg buiten behandeling laten aanvraag teaml. omg kennisgeving van buiten behandeling laten van aanvraag met mer 7.38 mededeling doen van besluit ex art. 7.27, lid 1 Wm 7.39 onderzoek naar milieugevolgen van een activiteit waarvoor een mer is gemaakt Wet geluidhinder 42 instellen akoestisch onderzoek bij voorbereiding vaststelling/wijziging zone teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. 18

18 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 77 instellen akoestisch onderzoek bij teaml. omg. voorbereiding/vaststelling of herziening bestemmingsplan 79,80 in ontvangst nemen mededeling en teaml. omg. resultaten onderzoek wegaanlegger 110a vaststellen hogere waarden teaml. omg. 89,90 opstellen, vaststellen en voorleggen aan teaml. omg. minister van programma van maatregelen ter beperking van geluidsbelasting Besluit Geluidhinder treffen van gevelmaatregelen teaml. omg. Wet bodembescherming 28 melding voornemen sanering en teaml. omg. vermindering/verplaatsing van bodemverontreiniging 33 verzoek aan gs toepassing te geven aan teaml. omg. maatregelen van art opgave doen van onderzoeksgevallen en teaml. omg. ernstige bodemverontreiniging aan gs 53 verzoek te belasten met onderzoek teaml. omg. of sanering 62 versturen afschrift van beslissing op teaml. omg. verzoek tot aankoop woning aan gs Stortbesluit bodembescherming voor zover het bevoegd is, stellen teaml. omg. vergunningvoorschriften Verordening Monumentenfonds uitvoering verordening teaml. omg Verordening Wonen boven winkels Zutphen uitvoering verordening teaml. omg Verordening naamgeving en nummering 2 toekennen straatnamen teaml. omg. Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) Algemene subsidieverordening jo beleidsregel subsidie energiebesparing 5, 6, 7, 33 vragen om advies aan bureau Bibob en in gelegenheid stellen tot het geven van een zienswijze teaml. omg behandelen subsidieverzoeken teaml. omg. 19 bijzonderheden/begrenzing

19 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Verordening duurzaamheidslening Zutphen 2012 Verordening VROM starterslening Zutphen 2008 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan uitvoering verordening teaml. omg. uitvoering verordening teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing 20

20 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Algemene subsidieverordening alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan behandelen subsidieverzoeken teaml. PBI afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen en waarmerken documenten Kieswet hfdst. D registratie kiesgerechtigheid, verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister, correspondentie betreffende het register E 2 verdeling gemeente in stemdistricten teaml. PBI E 4 benoeming stembureauleden teaml. PBI teaml. PBI ondermandaat toegestaan (2009//1790) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1786) H4 ondertekening ondersteuningsverklaring Burg. Teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) J 7 uitreiking stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 8 uitreiking nieuwe stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 22 distributie stembiljetten over stembureaus teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K 4 verstrekken kiezerspas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K8 uitreiken kiezerspas na schriftelijk teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) verzoek K10 beslissing verstrekken kiezerspas na teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) mondeling verzoek L 11 beslissen op verzoek om volmacht teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 12 aantekenen namen gemachtigden teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 13 toezenden volmachtbewijs aan teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) gemachtigde M 4 beslissen op aanvragen stemmen per brief teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) N 11 in ontvangst nemen processen verbaal, verzegelde pakken en enveloppen teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) 21

21 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap Gemeentewet 160, lid 1 en 171 alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan N 12 overbrengen processen verbaal met opgave vastgestelde aantallen stemmen, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter hoofdstembureau teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) in ontvangst nemen optieverklaringen en teaml. PBI ondermandaat toegestaan (9876) naturalisatieverzoeken toetsing gegevens bevestiging en weigering bevestiging optieverklaring aangaan en ondertekenen overeenkomst trouwlocatie o.b.v. beleidsregel aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties Reglement burgerlijke stand locatie eenmalig aanwijzen als huis der gemeente Burgerlijk Wetboek 1:16 benoeming, ontslag en schorsing buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (babs) 22 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI Wet op de lijkbezorging 17 andere termijn stellen voor lijkbezorging teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) 68 geven verlof tot ontleding teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) Besluit op de lijkbezorging 11 afgeven laissez-passer voor lijken teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1780) Besluit optie- en naturalisatiegelden afdracht gelden naturalisatieverzoeken teaml. PBI ondermandaat toegestaan Verordening onderwijshuisvesting gemeente Zutphen, m.u.v. artt. 11 lid 1, 12, 13, 21 lid 1, 27 lid 1 uitvoering verordening, m.u.v. vaststellen bekostingsplafond, jaarprogramma, bekostigingsbesluiten en bekostiging bouwvoorbereiding teaml. PBI Wet op het primair onderwijs 103 lid 3 ingebruikgeving huisvesting teaml. PBI 108 lid 1 toestemming verlenen aan bevoegd gezag voor verhuur en medegebruik gebouw en terrein teaml. PBI

22 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Leerplichtwet 1969 Leerplicht 1995 Regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlater Verordening leerlingenvervoer Verhuur en ingebruikgeving gemeentelijke schoolruimten en gymnastieklokalen Gemeentewet alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan verlening vrijstellingen en toezicht op leerplicht ambt. naleving wet zorgdragen voor administratie leerlingen, leerplicht ambt. doen van kennisgevingen registratie, coördinatie en bestrijding leerplicht ambt. voortijdig schoolverlaten beslissen op verzoeken om vergoeding teaml. PBI vervoerskosten uitvoering teaml. PBI 160 jo 171 verhuur en ingebruikgeving van gemeentelijke sport- en recreatieaccommodaties het handelen en het nemen van besluiten in verband met kunstopdrachten 45, 46, 47 aannemen meldingen en opname in register Algemene voor kunstopdrachten Procedure voor kunstopdrachten Wet Kinderopvang (en Regeling Wet Kinderopvang) Besluit registratie kinderopvang 10 verwijdering gegevens uit register kinderopvang Verordening kinderopvang vergunningverlening, vrijstelling, nadere regels, voor kindercentrum of doen van aangifte bij politie m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijke beheer o.a. afgifte uittreksels, afgifte diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens 23 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI gastouderbureau Verordening stimulering deelname subsidieverstrekking teaml. PBI gehandicapten Verordening cliëntenraad sociale zaken en 4 benoeming en ontslag leden KC WSW Verordening sportraad 3 benoeming leden sportraad KC Verordening Wmo benoeming en ontslag leden wmo-raad KC Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (34479) teaml. loket ondermandaat toegestaan (51643)

23 TEAM LOKET TEAM LOKET (KC/Loket) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing zenden van algemene teaml. loket ondermandaat toegestaan ontvangstbevestigingen Burgerlijk Wetboek jo Gemeentewet 6, 8, 9, 11 BW, 170 Gem.wet in verband met in bewaring gegeven zaken en het ondertekenen van overeenkomsten in dat verband medewerkers team loket Medewerkers zijn tevens aangewezen als ambtenaar in de zin van art. 5:5 lid 2 BW Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering 111 ontvangst van exploit van dagvaarding teaml. loket ondermandaat toegestaan Wet op de justitiële documentatie en op verklaring omtrent het gedrag aanvragen uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaringen omtrent het gedrag verstrekking en weigering, wijziging en intrekking paspoorten en identiteitskaarten 24 teaml. loket ondermandaat toegestaan Paspoortwet Incl. inzake deze wet uitgevaardigde uitvoeringsen (Besluit paspoortgelden, paspoortuitvoerings Nederland) teaml. loket ondermandaat toegestaan (1581) Wegenverkeerswet 115 inname rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 116 afgifte rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 120 afgifte vervangend rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 124 ongeldig verklaren rijbewijs en teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) mededeling daarvan aan betrokkene 125 afgifte nieuw rijbewijs ivm gedeeltelijke teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) ongeldigverklaring Verordening geldelijke steun ouderen bij toekennen bijdrage teaml. loket verhuizing Verordening naamgeving en nummering 3 toekennen huisnummers teaml. loket APV 2.9 ontheffing straatartiest teaml. loket Mandaat ge APV berust bij KC/V&H vergunning gebruik van de weg teaml. loket

hele alleen omschrijving van de mandaat regeling de artt. bevoegdheid van aan burg. college

hele alleen omschrijving van de mandaat regeling de artt. bevoegdheid van aan burg. college Algemeen het verdagen van beslistermijnen indien een regeling in die mogelijkheid voorziet zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen voor zover niet gelegen op het werkterrein van KC/loket verstrekken

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.19119 Bijlage 3 bij Mandaatbesluit Borger-Odoorn ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures,

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren 1 2 3 4 5 Omschrijving bevoegdheid mandaterend bestuursorgaan mandaat (M) volmacht (V) bevoegd functionaris specifieke bepalingen

Nadere informatie

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden.

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden. BIJLAGE 2. Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van de "Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014 (eerste wijziging) aan de in het overzicht genoemde functionarissen

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam:

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8616 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Afdeling 3B Nummer 4 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN 7. ADVIES EN FACILITEITEN 1 7. ADVIES EN FACILITEITEN 7.1. Advies / Financiën omschrijving bevoegdheid bevoegd orgaan/ onder onder 1. Het op voorstel van de Treasurer

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr. Bevoegdheid Wettelijke grondslag Oorspronkelijk Bevoegd orgaan 1a 1b Machtiging Verzoeken om inlichtingen uit algemene documentatieregisters

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010

MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 MANDAATBESLUITEN APV Inwerkintreding 1 juli 2010 OPMERKINGEN: - De hierna genoemde bevoegdheden zijn gemandateerd met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het vastgestelde

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 3114 15 juni 2015 Wijziging extern mandaat en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd Publiekszaken (PUZA) Invordering Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van EURO 1500,-. Het nemen van beslissingen

Nadere informatie

Nr. Omschrijving bevoegdheid mandaterend. mandaat (M) volmacht (V) Ondermandaat wordt verleend aan. bestuursorgaan BEHEERSZAKEN

Nr. Omschrijving bevoegdheid mandaterend. mandaat (M) volmacht (V) Ondermandaat wordt verleend aan. bestuursorgaan BEHEERSZAKEN Mandaatbesluit 2011; Mandaatregister: Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Vastgesteld op 2 juli 2013 Gewijzigd op 25 november 2014; laatstelijk gewijzigd op 9/11 december 2014. 1 2 3 4

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet.

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet. Bijlage overzicht publicatieverplichtingen (niet limitatief). Hieronder treft u een schema van de wettelijke publicatieverplichtingen aan van de verschillende soorten berichten na 1 januari 2014 en na

Nadere informatie

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015)

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd aan de secretaris-directeur,

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Ondermandaatbesluit directeur DCMR inzake bevoegdheden gemeente Goeree-Overflakkee De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Gelet op het 'Mandaatbesluit gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010;

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010; Mandaatbesluit Coevorden-Emmen SZW 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid met de gemeente Emmen

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning. ontvangen

Een omgevingsvergunning. ontvangen Een omgevingsvergunning ontvangen 1 Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft geleid tot een vergunning. In deze brochure wordt kort ingegaan op wat dit betekent. Bekendmaking De vergunning, het besluit,

Nadere informatie

MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011

MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011 - MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011 Vastgesteld door het college van B&W op 13 december 2011 Wijzigingen nadien (achterliggende besluiten beschikbaar in archief/ BJZ) - Januari 2012: bijlage DVL

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015. De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie;

Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015. De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie; Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015 De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie; overwegende dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van de afdeling

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten I-A Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) Nr. Omschrijving Bevoegdheid Bevoegd bestuursorgaan Juridische grondslag Aan Ondermandaat Instructie, opmerking of beperking 1. Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 De Concerndirecteur Dienstverlening, Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Rotterdam 2012 (MVMR 2012) en het bepaalde in

Nadere informatie

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden 1. Algemeen 1.1 Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie) 1.2 Het voeren van correspondentie ter uitvoering van

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Bevoegdhedenregeling stadsdeel Noord 2013

Bevoegdhedenregeling stadsdeel Noord 2013 Bevoegdhedenregeling stadsdeel Noord 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen; b. Onder ondermandaat wordt verstaan:

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Register mandaatbesluit 2013

Register mandaatbesluit 2013 Oud: Z.01687 INT.01255 Volgnummer Wettelijke regeling Afdeling c.q. artikel 1. Alle hierna opgenomen wettelijke regelingen en verordeningen Onderwerp/bevoegdheid Het verzenden van waarschuwingen, constateringen,

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Mandaatstatuut Baarn. Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen)

Mandaatstatuut Baarn. Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen) Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen) VOLMACHTEN Programma s: alle Nr. OMSCHRIJVING ONDERWERP VAN NAAR TM/A M 01 02 03 aanstellen van tijdelijk personeel in het eigen programma

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Besluit Het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010;

gelet op de bepalingen van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010; Ondermandaatbesluit Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol De manager van de Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol overwegende dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van de

Nadere informatie

afdoening schadeclaims jegens de gemeente tot een risico-aansprakelijkheid van 2.500,00

afdoening schadeclaims jegens de gemeente tot een risico-aansprakelijkheid van 2.500,00 Nr Volmachtentabel, lijst behorende bij het volmachtbesluit gemeente Boxtel 00 Omschrijving 6 7 Alle afdelingshoofden en de commandant van de brandweer aantrekken uitzendkrachten en gedetacheerden voor

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: bijlage 4 Algemene bepalingen en III Cluster Sociaal, 2.

Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: bijlage 4 Algemene bepalingen en III Cluster Sociaal, 2. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8619 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Werk(3B, 2015, 2) Afdeling 3B Nummer 2 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19496 1 oktober 2012 Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Vaststelling: 25-01-2005 Publicatie: 09-02-2005 Inwerking: 10-02-2005 Laatste wijziging: 28-08-2012 Publicatie: n.v.t. Inwerking: 29-08-2012

Vaststelling: 25-01-2005 Publicatie: 09-02-2005 Inwerking: 10-02-2005 Laatste wijziging: 28-08-2012 Publicatie: n.v.t. Inwerking: 29-08-2012 Mandaten overzicht, bijlage behorende bij het mandaatbesluit Vaststelling: 25-01-2005 Publicatie: 09-02-2005 Inwerking: 10-02-2005 Laatste wijziging: 28-08-2012 Publicatie: n.v.t. Inwerking: 29-08-2012

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend Mandateringsregister Overzicht B Volgnr Omschrijving bevoegdheid 1. Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester, voor zover daar

Nadere informatie

Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9

Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9 Versie:1.O Vastgesteld door de secretaris-directeur op: 14 september 2OO9 In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die zijn ondergemandateerd door de secretaris-directeur aan de

Nadere informatie

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Ondermandaatbesluit directie middelen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;: gelet op: afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende;

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur. Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon:

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur. Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon: Paraaf Portefetnilehouder: Paraaf Directeur: X X X Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Artikel 1 Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan, aangezien ze door

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie