Mandaatregister Gemeente Zutphen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mandaatregister Gemeente Zutphen"

Transcriptie

1 Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd integrale vaststelling 30 september oktober div. wijzigingen (voor overzicht zie 21 april april 2010 O:VERORDENINGEN, mandaat) div. wijzigingen (idem) 29 september september Wet basisregistraties adressen en gebouwen mandaatbesluit bag-beheer 3 november november mandaat aangifte politie 10 november november Wet Gemeentelijke basisadministratie Bevoegdheid overgedragen van team- 11 mei mei 2011 persoonsgegevens (GBA) Kieswet Art. H4, K8, K10, J7 en J8 leider KC/Loket naar teamleider KC/PBI Aanvullend mandaat voor de art. H4, K8 en K10. Aanpassing omschrijving art. J7 en J8 11 mei mei div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 27 juli juli Besluit geluidhinder aanvulling 15 november november Burgerlijk Wetboek 6, 8, 9, 11 Voorziening verloren voorwerpen 4 januari januari Verordening onderwijshuisvesting en div. Nieuwe verordening 7 maart maart div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 1 augustus augustus Verordening duurzaamheidslening Zutphen Verordening VROM starterslening Zutphen Algemene wet bestuursrecht 9:13 en 9:14 Toepassen klachtadviesprocedure en belasten (extern) persoon Nieuwe verordening 7 november november 2012 Uitvoering van de verordening 7 november november november november 2012 Afdeling Bestuurszaken, Veiligheid en Recht september 2009

2 INHOUDSOPGAVE: pagina ALGEMEEN 4 AFDELING KLANTCONTACT 9 Team Vergunningen & Handhaving 10 Team Omgeving 16 Team Personen, Bedrijven & Instellingen 21 Team Loket 24 Team Antwoord 26 AFDELING STADSBEDRIJVEN 27 Team Openbare Ruimte 28 Musea 29 Archief 30 AFDELING BEDRIJFSVOERING 31 Team Intern Advies 32 Team Administratie & Rapportage 33 Team Interne Ondersteuning 34 Team Automatisering & Applicaties 35 AFDELING PROGRAMMA S & PROJECTEN 36 DIRECTIE 38 COLLEGE 40 GRIFFIE 42 EXTERNEN 44 [Nummers ondermandaatbesluiten zijn tussen haakjes weergegeven binnen het mandaatregister] 3

3 ALGEMEEN 4

4 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Algemeen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan het verdagen van beslistermijnen indien een in die mogelijkheid voorziet teamleider zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen voor zover niet teamleider gelegen op het werkterrein van KC/loket verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties teamleider doen van opgaven voor de statistiek teamleider verstrekken wettelijk vereiste opgaven voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en afhandeling van door of namens gemeentebestuur te nemen of genomen besluiten voeren van correspondentie in het kader van de uitvoering van krachtens mandaat genomen besluiten verschaffen van informatie van feitelijke aard aan derden, voorzover het het werkterrein van de afdeling betreft indienen aanvragen om subsidie, voorschotten en vaststellingsaanvragen ihkv subsidieen Algemene wet bestuursrecht 2:1, lid 2 verlangen schriftelijke machtiging 2:3 doorzending afd. 3.4, voorbereidingen in het kader van de m.u.v. art. uniforme openbare 3:18 voorbereidingsprocedure teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan 5

5 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 3:41, 42, bekendmaking en mededeling van 43 beschikkingen en besluiten teamleider titel 4.1 behandeling aanvraag en voorbereiden en nemen beschikking, dwangsom niet tijdig beslissen afd vaststelling en inhoud verplichting tot en betaling, verzuim en wettelijke rente 6:14 zenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift 7:1a besluit tot rechtstreeks beroep 7:10, lid 3 verdaging en verder uitstel besluit op en 4 bezwaar 7:11 besluiten op bezwaar, voor zover besluitvorming conform het advies van de commissie bezwaarschriften is titel 9.1, m.u.v. art. 9:12a, 9:13 en 9:14 klachtbehandeling gemandateerde teamleider teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan O.g.v. art. 10:3, lid 3 Awb mag dit besluit niet genomen worden door degene die het oorspronkelijke besluit in mandaat heeft genomen. ondermandaat toegestaan - voor zaken die onder de bevoegdheid van de Kamer Algemene Zaken en Sociale Zaken van de Cie bezwaarschriften vallen - vakportefeuillehouder ontvangt kopiebesluit - mandaat geldt niet indien afdelingshoofd zelf het primaire besluit heeft genomen - mandaat berust tevens bij directie - mandaat berust deels ook bij BV/IA. 6

6 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Mediation Rechtsgedingen alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan besluiten over deelname mediation, besluit over aangaan en ondertekenen heffingsambt. mediationovereenkomst, vertegenwoordiging bij mediation beslissen en verrichten van handelingen i.v.m. het voeren van rechtsgedingen, arbitrage, het maken van bezwaar en (hoger) beroep bij een rechter, en het verzoeken om een voorlopige voorziening Wet openbaarheid van bestuur 5, 6, 7 besluiten op verzoeken om informatie en - verstrekking Wet bescherming persoonsgegevens 27, 28 het doen van meldingen aan het Cbp informatieverstrekking aan betrokkene en derden Arbeidsvoorwaarden besluiten inzake benoeming, schorsing, gemeente Zutphen (CAR/UWO) jo art. ontslag en arbeidsvoorwaarden 7 Organisatiebesluit jo div. arbeidsvoorwaardenen Gemeentewet, muv besluiten betr. secr., dir., afd. hfd, en muv art. 8:13 CAR (strafontsl ag) 160 jo 171 besluiten over aangaan en ondertekenen van stage-, detacherings- en vrijwilligersovereenkomsten teamleider teamleider teamleider teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing ondermandaat toegestaan Betreft het indienen van een verweerschrift, repliek, dupliek, en ander processtukken, vertegenwoordiging ter zitting, het doen van verzet, het indienen van een bezwaarschrift, beroepschrift en verzoekschrift. ondermandaat toegestaan - geldt niet voor secretaris, directeur, en afdelingshoofden (zie onder directie) - ontslag als disciplinaire maatregel is uitgezonderd. 7

7 MANDAATREGELING ALGEMEEN Grondslag/naam van de Gemeentewet jo Organisatiebesluit jo Budgethouders alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 231 heffen leges heffingsambten, aar teamleider, 160, lid 1 en 171 onderhandelen over, besluiten tot aangaan en ondertekenen van overeenkomsten budgetverplichtingen (baten en/of lasten) Besluit Informatiebeheer 10 uitvoeren bepalingen besluit informatiebeheer Reglement van Orde voor de raad 3:37, lid 3 in kennis stellen vragensteller dat beantwoording niet binnen de termijn plaats vindt hoofd beheerseenheden markt/havenmr. budgethouder teaml. A&R teamleider (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, bijzonderheden/begrenzing uitsluitend voor afd.hoofd en teamleider ondermandaat toegestaan Voor zover budget toereikend is en uitgave binnen de (meerjaren)begroting past. E.e.a. met inachtneming van notitie inkoop- en aanbestedingsbeleid. ondermandaat toegestaan ondermandaat toegestaan uitsluitend na consultatie van portefeuillehouder 8

8 AFDELING KLANTCONTACT (KC) 9

9 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Gemeentewet jo titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht jo bijzondere regelgeving opgenomen in het mandaatregister alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 125 jo titel opleggen / intrekken van bestuurlijke teaml. V&H 5.3 jo bijz. sanctie (bestuursdwang / dwangsom / regelgeving intrekken vergunning ), besluiten op een verzoek tot handhaving, nemen van 125 jo art. 5:14 en 5:17 Wabo jo 5.12 APV jo verwijderin gs besluiten inzake gedoogbeschikkingen uitsluitend voor zover het betreft stilleggen bouw, gebruik of sloop, of het treffen van voorzieningen gericht op tegengaan of beeindigen van gevaar voor gezondheid of veiligheid 10 teaml. V&H, alle als toezichthouder Awb aangewezen medewerkers team V&H bijzonderheden/begrenzing kopieverstrekking achteraf aan portefeuillehouder zie overzicht aangewezen toezichthouders handhaving verbod plaatsen fietsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Burgerlijk Wetboek 3:317 stuiting verjaring rechtsvordering teaml. V&H ondermandaat toegestaan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.4, 2.31, 2.33 verlenen, wijzigen (voorschriften) of intrekken omgevingsvergunning 2.5 verlenen of intrekken gefaseerde omgevingsvergunning 2.6 niet-behandelen aanvraag vanwege noodzaak revisievergunning 2.10, 2.11, weigeren, verlenen met (tijdelijke) 2.12 afwijking bestemmingsplan of waboprojectbesluit teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H Art lid 1 sub a onder 3 alleen als geen zienswijzen tegen ontwerpomgevingsbesluit zijn ingediend 2.26 vragen of verstrekken adviezen team. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 2.27 afgeven verklaring van geen bedenkingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427

10 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) APV Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing hfdst. 3 besluiten omtrent de totstandkoming van de wabo-beschikking teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5.14, 5.18, 5.19, 5.23 nemen handhavingsmaatregelen incl. intrekking vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan uitvoering plaatselijke regelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften NB ) Drank- en Horecawet 3, 4, 5, 7 verlenen vergunning, stellen 35 verlenen ontheffing verbod art. 3 teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427 NB , ) NB Winkeltijdenwet 4.1 vrijstelling verbod o.g.v. bijzondere omstandigheden 6.1 ontheffing verbod opening om godsdienstige redenen Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 3 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in nabijheid ziekenhuis 4 verlenen, intrekken, wijzigen ontheffing winkels in gebouw ov Verordening winkeltijden 4 intrekking en wijziging ontheffing teaml. V&H Wet op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit Zondagswet 5-8 aanwijzing koopzondagen en diverse ontheffingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB verlenen loterijvergunning e.d. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, voorschriften vergunning ex art. 3 Wet op de kansspelen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning speelautomaten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, maatregelen, voorschriften, ontheffing vermakelijkheden etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat artt. 2, 3, 4, 5 berust tevens bij teamchef politie. 11

11 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing Wet openbare manifestaties 5 voorschriften m.b.t. samenkomsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet op de dierenbescherming 2 vergunning kopen, ten verkoop voorradig houden, in bewaring nemen, africhten en doden Marktverordening Zutphen verbinden van voorschriften en beperkingen aan een krachtens de verordening verleende vergunning of ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 5 verlenen standplaatsvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 7, lid 1 en intrekken vaste standplaats teaml. V&H lid 3 9 intrekken of schorsen vergunning teaml. V&H 10, lid 1 beperkte schorsing dagplaatshouder of teaml. V&H standwerker 11 uitsluiting voor onbepaalde tijd teaml. V&H Marktreglement Zutphen , lid 2 verplaatsing markt naar andere datum, tijdstip of plaats i.v.m. dringende redenen 12 gelasten tot onmiddellijke verwijdering teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, teaml. V&H Alleen voor kermis en Bokbierdag. 3 bepalen standplaatsen etc. teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) 5, 7 en 9 inschrijven op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6, 8 en 10 doorhalen inschrijving op lijsten teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12 overschrijving vaste teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, standplaatsvergunning 14 toewijzen standplaatsen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 18 innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 12

12 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer jo Regeling verkeersregelaars 2009 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 23 ontheffing weersomstandigheden teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 1 verlenen ontheffing aanwezigheid teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 25, lid 2 verlenen vergunning vervanging teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 27, lid 2 ontheffing tijdstip innemen standplaats teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB , lid 2 en 3 ontheffing plaatsen voertuig of aanhangwagen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 34, lid 2 ontheffing gebruik kook- en bakinstallaties of verwarmingsapparatuur teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 38, lid 2 ontheffing venten t.b.v. vergunninghouders teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 40 afgelasten markt teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 56 aanstelling evenementenverkeersregelaars en afgifte aanstellingspas Wegenverkeerswet 15 jo 18 - het nemen van verkeersbesluiten - treffen tijdelijke verkeersmaatregelen* - besluiten inzake gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Parkeerverordening Zutphen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H *i.h.k.v. evenementen ondermandaat toegestaan (27427, 148 jo 10 ontheffing voor wedstrijd met voertuigen op de weg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 149, lid 1 jo 87 RVV verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan 2 aanwijzen weggedeelten teaml. V&H ondermandaat toegestaan 3 verlenen vergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 6 verlenen ontheffing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Mandaat berust tevens bij teamchef politie (zie externen)

13 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de Telecommunicatieverordening Toestemming verlenen aan nutsbedrijven voor leggen leidingen Wet milieubeheer alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 8 vergunning en ontheffing parkeren op parkeerplaats vergunninghouders teaml. V&H in ontvangst nemen melding, stellen voorschriften en beperkingen bij instemmen 14 bijzonderheden/begrenzing teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, ) NB teaml. V&H uitvoering milieuregelgeving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet bodembescherming 95 handhaving teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, NB ) Besluit opslaan in ondergrondse tanks voor zover het bevoegd is, in ontvangst nemen meldingen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Afvalstoffenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing subsidieverstrekking teaml. V&H Wonen Woningwet uitvoering regelgeving betreffende bouwen, gebruik, slopen en welstand teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken hfdst. 2 gebruiksvergunning en gebruiksmelding teaml. V&H ondermandaat toegestaan Brandbeveiligingsverordening Verordening op Stad- en landschapsschoon verlenen gebruiksvergunning teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, vergunning voor reclame, verven e.d. van bouwwerken, opslag van oude materialen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Monumentenwet afgeven vergunning tot wijziging, teaml. V&H afbraak of verwijdering 12 aanvraag en kennisgeving ter inzage leggen teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 14 beslissen omtrent aanvraag teaml. V&H 16 zenden afschrift van aanvraag aan rijksdienst monumentenzorg teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427,

14 TEAM VERGUNNINGEN & HANDHAVING (KC/V&H) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing 17 doorzenden aanvraag aan minister teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, 19 verbinden voorschriften aan vergunning teaml. V&H 20 aanhouden register teaml. V&H 37 sloopvergunning beschermd stadsgezicht teaml. V&H 57 bepalen dulden betreden terrein i.v.m. teaml. V&H archeologisch onderzoek Monumentenverordening uitvoering verordening teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Verordening op de monumentencommissie 3 benoeming leden monumentencommissie teaml. V&H Wet ruimtelijke ordening 3.6, lid 1c ontheffing verlenen van regels en nadere teaml. V&H en 1d eisen stellen 3.38, lid 4 ontheffing verlenen van voorschriften teaml. V&H beheersverordening 6.21, lid 1 besluit niet aanvangen teaml. V&H en 3 bouw/bouwvergunning (gedeeltelijk) intrekken bij niet betaling bijdrage Leegstandswet 15 vergunning tijdelijke verhuur KC Bomenverordening jo artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo 5, 7, 8, 11 vergunningverlening incl. voorschriften teaml. V&H ondermandaat toegestaan (27427, Wet kinderopvang 65, 66, 72, 80 handhaving teaml. V&H 15

15 TEAM OMGEVING TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Verzekeringsaangelegenheden alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 22 zorg dragen voor bijstand door raadsman teaml. omg. 23 aantekenen gegevens teaml. omg. 24 bevel tot opneming teaml. omg. 25 telefonisch en schriftelijk op de hoogte teaml. omg. stellen van functionarissen 26 kennisgeving van opnemen aan familie teaml. omg. 55, lid 4 kennisgeving van overplaatsing teaml. omg. *aansprakelijk stellen derden inzake beschadigingen gemeente-eigendom *afdoening w.a.-gevallen beneden het eigen risico *inschakelen verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico en bij letselschade *dechargeren van verzekeringsmaatschappijen t.a.v. schadeuitkeringen wegens schade aan gemeenteeigendommen aangaan en ondertekenen Verzekeringsaangelegenheden/Gemeentewet 160 jo 171 vaststellingsovereenkomst in schadezaken Deurwaardersreglement 13 ontvangst exploit tot ontruiming van onroerend goed, woonwagen of woonschip teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. Verlenen van opdrachten t.b.v. uitvoering KC van door of raad geaccordeerde plannen/bestekken Verlenen van opdrachten aan nutsbedrijven KC bijzonderheden/begrenzing 16

16 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Gemeentewet Grondslag/naam van de Reglement parkeren grote voertuigen parkeerplaats Lage Weide alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 160 jo besluiten tot het verhuren, verpachten, in teaml. omg. 171 gebruik geven, in erfpacht uitgeven, het vestigen van een recht van opstal op c.q. van gemeentelijke eigendommen tot een waarde van ,- en het ondertekenen overeenkomsten ter 160 jo jo jo 6:213 BW uitvoering vestigen van opstalrechten voor zover betrekking hebbende op nutsvoorzieningen (5:101 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten verkopen van (stroken) openbaar groen (7:1 BW) en het ondertekenen van de overeenkomsten besluiten tot het aangaan van gebruiksovereenkomsten en het ondertekenen daarvan Burgerlijk Wetboek 7:1 e.v. besluit (ver)koop van melkquota ondertekenen overeenkomst Wet ruimtelijke ordening 3.1, lid 3 en 5 kennisgeving besluit tot verlenging geldigheidsduur bestemmingsplan en overschrijding geldigheidsduur in Staatscourant en langs electronische weg 3.7 lid 7 bekendmaking genomen voorbereidingsbesluit 3.8, lid 1 kennisgeving voorbereiding/vaststelling en 3 bestemmingsplan 3.31 toepassen afd. 3.4 Awb voor gecoördineerde besluiten 3.32 bekendmaking vaststelling gecoördineerde besluiten 3.38, lid 2 en 4 kennisgeving overschrijding geldingsduur en ontheffing verlenen voorschriften beheersverordening teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing Mandaat berust tevens bij afd. P&P. Idem. Voorzover passend binnen het beleid. 17

17 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing digitaal ondertekenen ruimtelijke plannen raad ondermandaat toegestaan aan medewerker stedenbouw en ro, belast met beheer ruimtelijke plannen Besluit ruimtelijke ordening voeren overleg over bestemmingsplannen teaml. omg. ondermandaat toegestaan aanwijzingen planschadeadviseur teaml. omg. ondermandaat toegestaan Procedure planschadevergoeding 5 aanwijzen planschadeadviesbureau teaml. omg. ondermandaat toegestaan 7.17, lid , 7.21, 7.24, 7.25 lid 2, 7.26, lid 4 Wet milieubeheer 4.17 betrekken belanghebbenden en ingezetenen bij voorbereiding milieubeleidsplan 4.18 mededeling/bekendmaken milieuprogramma 4.21 toezending/bekendmaken milieuprogramma 7.12 procedure m.b.t. voorbereiding merprocedure bekendmaking, terinzagelegging, inspraakronde, hoorzitting en behandeling uitgebrachte adviezen mer teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg buiten behandeling laten aanvraag teaml. omg kennisgeving van buiten behandeling laten van aanvraag met mer 7.38 mededeling doen van besluit ex art. 7.27, lid 1 Wm 7.39 onderzoek naar milieugevolgen van een activiteit waarvoor een mer is gemaakt Wet geluidhinder 42 instellen akoestisch onderzoek bij voorbereiding vaststelling/wijziging zone teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. teaml. omg. 18

18 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan 77 instellen akoestisch onderzoek bij teaml. omg. voorbereiding/vaststelling of herziening bestemmingsplan 79,80 in ontvangst nemen mededeling en teaml. omg. resultaten onderzoek wegaanlegger 110a vaststellen hogere waarden teaml. omg. 89,90 opstellen, vaststellen en voorleggen aan teaml. omg. minister van programma van maatregelen ter beperking van geluidsbelasting Besluit Geluidhinder treffen van gevelmaatregelen teaml. omg. Wet bodembescherming 28 melding voornemen sanering en teaml. omg. vermindering/verplaatsing van bodemverontreiniging 33 verzoek aan gs toepassing te geven aan teaml. omg. maatregelen van art opgave doen van onderzoeksgevallen en teaml. omg. ernstige bodemverontreiniging aan gs 53 verzoek te belasten met onderzoek teaml. omg. of sanering 62 versturen afschrift van beslissing op teaml. omg. verzoek tot aankoop woning aan gs Stortbesluit bodembescherming voor zover het bevoegd is, stellen teaml. omg. vergunningvoorschriften Verordening Monumentenfonds uitvoering verordening teaml. omg Verordening Wonen boven winkels Zutphen uitvoering verordening teaml. omg Verordening naamgeving en nummering 2 toekennen straatnamen teaml. omg. Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) Algemene subsidieverordening jo beleidsregel subsidie energiebesparing 5, 6, 7, 33 vragen om advies aan bureau Bibob en in gelegenheid stellen tot het geven van een zienswijze teaml. omg behandelen subsidieverzoeken teaml. omg. 19 bijzonderheden/begrenzing

19 TEAM OMGEVING (KC/Omgeving) Grondslag/naam van de Verordening duurzaamheidslening Zutphen 2012 Verordening VROM starterslening Zutphen 2008 alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan uitvoering verordening teaml. omg. uitvoering verordening teaml. omg. bijzonderheden/begrenzing 20

20 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Algemene subsidieverordening alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan behandelen subsidieverzoeken teaml. PBI afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen en waarmerken documenten Kieswet hfdst. D registratie kiesgerechtigheid, verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister, correspondentie betreffende het register E 2 verdeling gemeente in stemdistricten teaml. PBI E 4 benoeming stembureauleden teaml. PBI teaml. PBI ondermandaat toegestaan (2009//1790) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1786) H4 ondertekening ondersteuningsverklaring Burg. Teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) J 7 uitreiking stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 8 uitreiking nieuwe stempas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) J 22 distributie stembiljetten over stembureaus teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K 4 verstrekken kiezerspas teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) K8 uitreiken kiezerspas na schriftelijk teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) verzoek K10 beslissing verstrekken kiezerspas na teaml. PBI ondermandaat toegestaan (51644) mondeling verzoek L 11 beslissen op verzoek om volmacht teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 12 aantekenen namen gemachtigden teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) L 13 toezenden volmachtbewijs aan teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) gemachtigde M 4 beslissen op aanvragen stemmen per brief teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) N 11 in ontvangst nemen processen verbaal, verzegelde pakken en enveloppen teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) 21

21 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap Gemeentewet 160, lid 1 en 171 alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan N 12 overbrengen processen verbaal met opgave vastgestelde aantallen stemmen, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter hoofdstembureau teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1789) in ontvangst nemen optieverklaringen en teaml. PBI ondermandaat toegestaan (9876) naturalisatieverzoeken toetsing gegevens bevestiging en weigering bevestiging optieverklaring aangaan en ondertekenen overeenkomst trouwlocatie o.b.v. beleidsregel aanwijzing huis der gemeente in eenmalige situaties Reglement burgerlijke stand locatie eenmalig aanwijzen als huis der gemeente Burgerlijk Wetboek 1:16 benoeming, ontslag en schorsing buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (babs) 22 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI Wet op de lijkbezorging 17 andere termijn stellen voor lijkbezorging teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) 68 geven verlof tot ontleding teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1784) Besluit op de lijkbezorging 11 afgeven laissez-passer voor lijken teaml. PBI ondermandaat toegestaan (1780) Besluit optie- en naturalisatiegelden afdracht gelden naturalisatieverzoeken teaml. PBI ondermandaat toegestaan Verordening onderwijshuisvesting gemeente Zutphen, m.u.v. artt. 11 lid 1, 12, 13, 21 lid 1, 27 lid 1 uitvoering verordening, m.u.v. vaststellen bekostingsplafond, jaarprogramma, bekostigingsbesluiten en bekostiging bouwvoorbereiding teaml. PBI Wet op het primair onderwijs 103 lid 3 ingebruikgeving huisvesting teaml. PBI 108 lid 1 toestemming verlenen aan bevoegd gezag voor verhuur en medegebruik gebouw en terrein teaml. PBI

22 TEAM PERSONEN, BEDRIJVEN & INSTELLINGEN (KC/PBI) Grondslag/naam van de Leerplichtwet 1969 Leerplicht 1995 Regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlater Verordening leerlingenvervoer Verhuur en ingebruikgeving gemeentelijke schoolruimten en gymnastieklokalen Gemeentewet alleen omschrijving van de mandaat bijzonderheden/begrenzing de artt. bevoegdheid van aan verlening vrijstellingen en toezicht op leerplicht ambt. naleving wet zorgdragen voor administratie leerlingen, leerplicht ambt. doen van kennisgevingen registratie, coördinatie en bestrijding leerplicht ambt. voortijdig schoolverlaten beslissen op verzoeken om vergoeding teaml. PBI vervoerskosten uitvoering teaml. PBI 160 jo 171 verhuur en ingebruikgeving van gemeentelijke sport- en recreatieaccommodaties het handelen en het nemen van besluiten in verband met kunstopdrachten 45, 46, 47 aannemen meldingen en opname in register Algemene voor kunstopdrachten Procedure voor kunstopdrachten Wet Kinderopvang (en Regeling Wet Kinderopvang) Besluit registratie kinderopvang 10 verwijdering gegevens uit register kinderopvang Verordening kinderopvang vergunningverlening, vrijstelling, nadere regels, voor kindercentrum of doen van aangifte bij politie m.b.t. gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijke beheer o.a. afgifte uittreksels, afgifte diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens 23 teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI teaml. PBI gastouderbureau Verordening stimulering deelname subsidieverstrekking teaml. PBI gehandicapten Verordening cliëntenraad sociale zaken en 4 benoeming en ontslag leden KC WSW Verordening sportraad 3 benoeming leden sportraad KC Verordening Wmo benoeming en ontslag leden wmo-raad KC Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) teaml. PBI ondermandaat toegestaan (34479) teaml. loket ondermandaat toegestaan (51643)

23 TEAM LOKET TEAM LOKET (KC/Loket) Grondslag/naam van de alleen omschrijving van de mandaat de artt. bevoegdheid van aan bijzonderheden/begrenzing zenden van algemene teaml. loket ondermandaat toegestaan ontvangstbevestigingen Burgerlijk Wetboek jo Gemeentewet 6, 8, 9, 11 BW, 170 Gem.wet in verband met in bewaring gegeven zaken en het ondertekenen van overeenkomsten in dat verband medewerkers team loket Medewerkers zijn tevens aangewezen als ambtenaar in de zin van art. 5:5 lid 2 BW Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering 111 ontvangst van exploit van dagvaarding teaml. loket ondermandaat toegestaan Wet op de justitiële documentatie en op verklaring omtrent het gedrag aanvragen uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaringen omtrent het gedrag verstrekking en weigering, wijziging en intrekking paspoorten en identiteitskaarten 24 teaml. loket ondermandaat toegestaan Paspoortwet Incl. inzake deze wet uitgevaardigde uitvoeringsen (Besluit paspoortgelden, paspoortuitvoerings Nederland) teaml. loket ondermandaat toegestaan (1581) Wegenverkeerswet 115 inname rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 116 afgifte rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 120 afgifte vervangend rijbewijs teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) 124 ongeldig verklaren rijbewijs en teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) mededeling daarvan aan betrokkene 125 afgifte nieuw rijbewijs ivm gedeeltelijke teaml. loket ondermandaat toegestaan (1576) ongeldigverklaring Verordening geldelijke steun ouderen bij toekennen bijdrage teaml. loket verhuizing Verordening naamgeving en nummering 3 toekennen huisnummers teaml. loket APV 2.9 ontheffing straatartiest teaml. loket Mandaat ge APV berust bij KC/V&H vergunning gebruik van de weg teaml. loket

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1. Algemene kaders en voorschriften 2

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1. Algemene kaders en voorschriften 2 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18134 30 juni 2015 Bevoegdhedenregeling COA datum: 15 juni 2015 bedrijfsonderdeel: Unit Staf/team Juridische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Haarlemmerlied en Spaarnwoude Vastgesteld op 27 januari 2015 Bekend gemaakt op 11 februari 2015 In werking getreden op 19 februari 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20613 18 juli 2014 Bevoegdhedenregeling COA Inhoudsopgave 1. Algemene kaders en voorschriften 2 1.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Gewijzigde regeling Gemeenteblad, 2010, 11 Gemeente Houten Verordeningen Naam van de regeling: Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Besluit: Gelezen de adviezen en het voorstel

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012

Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied 1 Leidraad Invordering Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2012 Artikel 1 Inleiding en toepassingsgebied...12 1.1. Inleiding...12 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen...13

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014 BE/BOR Aansprakelijkstellingen Verhalen van schade die aangebracht is in openbare ruimten en behandelen van aansprakelijkstellingen Gedupeerden en vernielers NAW, email, telefoon, verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie