Algemene voorwaarden. Mormel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Mormel"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 1.a. Mormel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mormel gevestigd aan de Jacob Catsstraat 283 te Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer ; 1.b. Opdrachtgever: het bedrijf die met Mormel een overeenkomst aangaat; 1.c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mormel en de Opdrachtgever; 1.d. medewerker: de medewerker van Mormel die namens Mormel de overeenkomst uitvoert. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mormel en de Opdrachtgever waarop Mormel deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via de is afgeweken De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mormel, voor de uitvoering waarvan door Mormel derden dienen te worden betrokken De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mormel en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden Indien Mormel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mormel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen Mormel heeft het recht deze algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst te wijzigen. De Opdrachtgever wordt schriftelijk of via de in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Mormel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is Mormel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

2 begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Mormel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mormel anders aangeeft Een samengestelde prijsopgave verplicht Mormel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten Al datgene dat in het kader van een offerte door Mormel wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Mormel onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd. Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, nadat de Opdrachtgever de offerte van Mormel heeft ondertekend dan wel nadat de Opdrachtgever via de of op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Mormel. Artikel 5. Contractduur 5.1. De overeenkomst tussen Mormel en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen Indien de Opdrachtgever de overeenkomst voor het verstrijken van de looptijd opzegt, dan wordt alle schade die Mormel daardoor lijdt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies. Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 6.1. Mormel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap Mormel heeft het recht de overeenkomst deels of in zijn geheel door derden te laten uitvoeren De medewerker beschikt over de juiste opleiding en certificaten, uitgaande van de door de Opdrachtgever opgegeven werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden voor de Opdrachtgever kan uitvoeren, dan wordt de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Artikel 7. Uitvoeringstermijn 7.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Mormel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mormel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever 8.1. Indien door Mormel of door Mormel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mormel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mormel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mormel zijn verstrekt, heeft Mormel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn

3 vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Mormel ter beschikking heeft gesteld De Opdrachtgever is gehouden Mormel onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn De Opdrachtgever is jegens Mormel en de medewerker verplicht de lokalen, werktuigen, voertuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de medewerker werkzaamheden laat uitvoeren, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de uit te voeren werkzaamheden gevorderd kan worden De Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het de medewerker onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De Opdrachtgever dient de medewerker de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever een ongeval overkomt, dan is de Opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Mormel daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen De Opdrachtgever staat er voor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten De Opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de medewerker. De Opdrachtgever vrijwaart Mormel voor alle aanspraken ter zake. De Opdrachtgever heeft in het kader van de overeenkomst de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de medewerker. Mormel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de medewerker gedurende de periode dat hij werkzaamheden voor de Opdrachtgever uitvoert. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords en zal Mormel vrijwaren voor aanspraken in verband met de door de medewerker geleden schade De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de risico s die verbonden zijn aan het uitvoeren van de overeenkomst door de medewerker zoals, maar zeker niet beperkt tot, arbeidsongeschiktheid, letselschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, materiële schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of van derden, afdoende verzekerd zijn Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Mormel gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Mormel daardoor direct of indirect ontstaan. Artikel 9. Wijzigen van de overeenkomst 9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, welke schriftelijk dient te gebeuren en ondertekend door beide partijen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Mormel zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mormel gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mormel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk

4 uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Mormel op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mormel een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Artikel 10. Tariefwijziging Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de overeenkomst. Artikel 11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Mormel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Mormel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mormel kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen Voorts is Mormel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mormel kan worden gevergd Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mormel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mormel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst Indien Mormel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mormel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mormel vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mormel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Artikel 12. Overmacht Mormel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mormel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mormel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mormel of van derden daaronder begrepen. Daarnaast wordt onder overmacht verstaan: stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; verkeersstoring; branden; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de medewerker; diefstal Mormel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mormel zijn verbintenis

5 had moeten nakomen Mormel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voor zover Mormel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mormel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 13. Betaling en incassokosten Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mormel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Mormel aangegeven. Mormel is gerechtigd om periodiek te factureren Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van 100, Mormel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mormel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mormel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mormel verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring Mormel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: 1.a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden; 1.b. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever zijn ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld Mormel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mormel is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens De Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Mormel lijdt als gevolg van omstandigheden, waarvan de Opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Mormel niet in kennis heeft gesteld Mormel draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen, die door de medewerker zijn veroorzaakt aan derden of de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Mormel voor eventuele aanspraken van derden, welke schade en/of verliezen hebben geleden, die de medewerker heeft veroorzaakt bij en/of tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hiervoor omschreven schade wordt gedekt door zijn verzekering.

6 14.5. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords. Indien de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De Opdrachtgever dient zich tegen de risico s omschreven in dit artikel goed te hebben verzekerd Mormel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie Indien Mormel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mormel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mormel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mormel beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van de betaalde vergoeding voor 3 maanden Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Mormel vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mormel kan aanwenden Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Mormel ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Mormel ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Artikel 15. Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart Mormel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mormel toerekenbaar is. Indien Mormel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Mormel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mormel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mormel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Artikel 16. Intellectuele eigendom Mormel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mormel heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 17. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is Indien Mormel - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Mormel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mormel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst De Opdrachtgever dient de persoonsgegevens van de medewerker te verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 18. Overname personeel

7 18.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de medewerker die werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft uitgevoerd gedurende de periode van de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar na de beëindiging daarvan, bij de Opdrachtgever of de daaraan gelieerde ondernemingen te werk te stellen / te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins voor zich te laten werken (bijv. door middel van een opdrachtovereenkomst), tenzij Mormel de Opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kan Mormel voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom. Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mormel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft De rechter in de vestigingsplaats van Mormel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Mormel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie