Algemene voorwaarden van Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf te Roosteren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf te Roosteren."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf te Roosteren ALGEMEEN A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, Werkzaamheden en levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. B. Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding van onze offerte en/of verlening van een opdracht aan ons. C. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Elke afwijking van onze voorwaarden heeft slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. D. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst voor zover de offerte en/ of overeenkomst ernaar verwijst. Voor zover zij door ons zijn vervaardigd blijven zij ons eigendom. E. Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd bij geschillen daarover te oordelen. 2. AANNEEMSOM Wij hebben het recht prijswijzigingen, ontstaan ten gevolge van gewijzigde dwingende voorschriften en/of verhoging van lonen, huren, vrachten, prijzen van bouwstoffen en materialen, verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belasting, alsmede wijziging in wisselkoersen die kostenverhogend zijn, na totstandkoming der overeenkomst in de aanneemsom door te berekenen. 3. MEER - EN MINDER WERK Verrekening van meer - en minder werk vindt plaats: A. in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht; B. als gevolg van afwijkingen in de bedragen van stelposten en verrekenbare hoeveelheden; C. in geval wij voorzieningen moeten treffen doordat de opdrachtgever de uitvoering van het werk schorst; D. in geval dat tijdens de werkzaamheden die Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf uitvoert verborgen gebreken voorkomen kunnen deze tegen uurtarief en de daaruit voortkomende materiaalkosten worden hersteld.

2 4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER A. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij tijdig kunnen beschikken over alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen. B. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat in, op, aan, onder of in de nabijheid het object waarop het werk betrekking heeft geen asbesthoudend materiaal en/of ondergrondse opslagtanks aanwezig zijn die uitvoering van het werk kunnen belemmeren. C. Alle voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal en/of ondergrondse opslagtanks te nemen maatregelen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. D. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaats hebben dat het werk ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd. E. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten, ontstaan ten gevolge van vertraging door oorzaken aan zijn zijde en/of door derden die namens opdrachtgever functioneren. 5. BOUWSTOFFEN A. Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en materialen voor eigen rekening te (laten) keuren. Materialen en bouwstoffen, door de opdrachtgever beschikbaar gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd. Bij gebreke hiervan blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de door zijne geleverde bouwstoffen en materialen als ook voor de kosten die hieruit voort komen ter vervanging van de door opdrachtgever geleverde bouwstoffen en materialen. B. Vanaf het moment waarop materialen en bouwstoffen op het werk zijn aangevoerd, is het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging voor rekening van de opdrachtgever. 6 OPLEVERING EN GARANTIE TERMIJN A. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd tien dagen nadat wij schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk is voltooid, en de opdrachtgever nagelaten heeft het werk binnen die termijn op te nemen. B. Kleine gebreken welke binnen tien dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring. C. De opdrachtgever, die het werk niet goedkeurt, is verplicht dit binnen zeven dagen schriftelijk en gemotiveerd aan ons mede te delen. D. Nadat sinds oplevering tien dagen verstreken zijn, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behalve indien het werk een gebrek bevat dat op de dag van oplevering niet is of had kunnen worden ontdekt, en ons daarvan binnen acht dagen na vaststelling van het gebrek schriftelijk mededeling is gedaan. Elke rechtsvordering te zake van deze gebreken verjaart door verloop van 6 maanden na het tijdstip van oplevering genoemd in alinea A.

3 E. Garantieperiode treed in na oplevering en geldt voor een periode van één jaar. Bij het constateren van gebreke dient de opdrachtgever dit schriftelijk binnen acht dagen te vermelden aan Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. F. Mochten er na de werkzaamheden die Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf heeft verricht gebreken voor doen, dan dient Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf deze voor eigen rekening te herstellen. Tenzij deze gebreken veroorzaakt en/of schuld zijn door en/of van opdrachtgever en/of derden, ook dient opdrachtgever de hierboven vernoemde procedure in acht te nemen en uit te voeren. 7. SCHORSING EN BEÏNDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT A. Indien het werk langer dan veertien dagen geschorst wordt hebben wij het recht evenredige betaling te verlangen voor het uitgevoerde gedeelte van het werk, de geleverde materialen en alle gemaakte kosten. B. Indien de schorsing langer dan x maand heeft geduurd zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de staat waarin het werk zich bevindt, Alsdan alsmede in geval van opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever. Hebben wij recht op de gehele aanneemsom, vermeerderd met kosten die wij als gevolg van de niet voltooiing hebben moeten maken, en met de door de opzegging gelede schade, verminderd met onze door de beëindiging bespaarde kosten. C. Indien opdrachtgever in gebreke valt met betrekking tot betaling der termijnen zoals is opgenomen in deze algemene voorwaarden en/of offerte. 8. BETALING A. De termijn van de aanneemsom is opeisbaar zodra de voorwaarde is vervuld waarvan betaling afhankelijk was gesteld in offerte en/of in deze algemene voorwaarden. Betaling dient uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op het desbetreffende bankrekening nummer zoals vermeld op factuur. B. Verrekening met tegen vorderingen is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering uitdrukkelijk en alleen door ons is erkend. C. Ingeval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de zevende dag na factuurdatum of de afgesproken termijn gesteld in de offerte van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke kosten die wij moeten maken ter invordering van aan ons verschuldigde bedragen en een bedrag van 50,00 per week van overschrijding factuurdatum. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van de opeisbare vordering. D. Wij hebben steeds het recht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling der termijnen van de aanneemsom, alvorens wij gehouden zijn het werk voort te zetten. E. Als er tussen de tijd dat er akkoord is getekend en datum van uitvoering de opdracht word geannuleerd, zijn wij genoodzaakt 50% van het totale offerte bedrag in rekening te brengen. F. Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf hanteert een uurtarief van 30,00 exclusief BTW, tenzij anders en schriftelijk te zijn overeengekomen.

4 G. Als de offerte hoger uitvalt dan 2000,00 dient de opdrachtgever rekening te houden met de volgende betalingsregeling: 30 % van de totale aanneemsom bij aanvang van de werkzaamheden, deze dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te geschieden. 50 % van de totale aanneemsom op moment dat de werkzaamheden voor 50 % gereed zijn zoals in offerte opgenomen, dezen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te geschieden. Het restant van 20 % van de totale aanneemsom dient na oplevering binnen vijf dagen na factuurdatum te geschieden. Bij verzuim van deze betalingsregeling behoud Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf zich het recht zoals vermeld in kopstuk BETALING alinea C. van de algemene voorwaarden. 9. WANPRESTATIE EN OVERMACHT A. Indien opdrachtgever een verplichting uit overeenkomst(en) met ons niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, hebben wij het recht nakoming van al onze verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons rechtop vergoeding van schade, kosten en interesse. B. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden, echter onder de verplichting hiervan terstond aan de opdrachtgever schriftelijk mededeling te doen. C. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke en ten tijde van het totstandkoming der overeenkomst onbekende omstandigheid waardoor de nakoming der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van ons gevergd kan worden, waaronder; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of de bewerking bij ons of bij een onderneming waarvan wij grond - of hulpstoffen betrekken of werkzaamheden hebben ondergebracht, of bij het transport, overheidsmaatregelen zoals in beslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming. 10. AANSPRAKELIJKHEID A. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is. B. In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze werknemers ( personen die in dienst zijn van Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf, niet die namens Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf werkzaam zijn ) te wijten is. C. Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking. D. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn. E. Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en

5 letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden. F. opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van zijne eigendom in de ruimste zin van het woord. G. Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden. H. Bij ontdekken van gebreke tijdens de werkzaamheden en/of na de oplevering, maar binnen de garantie periode en na het correct de hiervoor opgestelde procedure te hebben gevolgd zoals vermeld in kopstuk OPLEVERING EN GARANTIE TERMIJN dient de opdrachtgever Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf de mogelijkheid te geven deze te herstellen. Indien deze mogelijkheid niet gegeven wordt, en de opdrachtgever een ander bedrijf dan Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf deze laat herstellen dan vervallen ALLEN eerder overeengekomen garantie en verantwoordelijkheden aan en/of van Kevin van Balkom klusen onderhoudsbedrijf, ook zijn ALLEN hieruit voortkomende kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet verhaald worden op Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. 11. CONVERSIE A. Indien een beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is wegens strijd met dwingend recht, worden wij geacht met opdrachtgever een beding te zijn overeengekomen Dat rechtsgeldig is, en waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de inhoud en strekking van het ongeldige beding. B. Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 12. WIJZIGINGEN PLUS AANVULLINGEN * aangevuld op kopje : betalingen alinea C

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2014 Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream

Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Algemene leveringsvoorwaarden TideStream Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Underlined B.V. 1 Definities Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54017238; Opdrachtgever: iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie