ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics").

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics")."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics"). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Artikel. 1. Algemeen 1) Deze Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen de aanvullende Specifieke Voorwaarden genoemd in artikel 13 en 14) zijn van toepassing op alle transacties, opdrachten, dienstverlening, werkzaamheden en overeenkomsten (hierna te noemen Overeenkomsten ) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.C. van Tiel Logistics B.V.(hierna te noemen L.C. van Tiel Logistics ) aangegaan met of verricht ten behoeve van een contractuele wederpartij, hierna te noemen de Opdrachtgever en/of Wederpartij". 2) Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door L.C. van Tiel Logistics gesloten Overeenkomsten. Alle Overeenkomsten van welke aard ook, die door L.C. van Tiel Logistics worden aangegaan, zullen uitsluitend onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard en uitgevoerd en, indien van toepassing op grond van de aard van de werkzaamheden en/of diensten, ook op de hieronder in artikel 13 en 14 genoemde Specifieke Voorwaarden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Indien de voorwaarden als opgenomen in de Specifieke Voorwaarden een afwijkende regeling geven van de onderhavige Algemene Voorwaarden, dan geldt de regeling als opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. 3) Bestellingen, bevestigingen en/of acceptatie van door L.C. van Tiel Logistics gedane offertes en aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als uitdrukkelijke erkenning en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en eventueel toepasselijke Specifieke Voorwaarden, een en ander onder gelijktijdige terzijdestelling en uitdrukkelijke van de handwijzing van eventuele algemene, inkoop- of bijzondere voorwaarden en/of condities van de Opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder algemene, inkoop- of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn op Overeenkomsten met L.C. van Tiel Logistics, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met de directie van L.C. van Tiel Logistics is overeengekomen. Waar hierboven en hieronder over Algemene Voorwaarden wordt gesproken, zijn immer indien van toepassing - de in artikel 13 en 14 genoemde aanvullende Specifieke Voorwaarden daaronder begrepen. Op eerste uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zal L.C. van Tiel Logistics een exemplaar van de Specifieke Voorwaarden aan de Opdrachtgever toezenden. In geval de Opdrachtgever daartoe niet uitdrukkelijk verzoekt, dan aanvaardt de Opdrachtgever daarmee automatisch de enkele verwijzing naar de Specifieke Voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden. 4) Op eventuele door of namens L.C. van Tiel Logistics uitgegeven documenten vermelde andere voorwaarden of condities gelden slechts met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 1

2 5) L.C. van Tiel Logistics is bevoegd, en wordt daarvoor hierbij voor alsdan door de Opdrachtgever gemachtigd, om werkzaamheden, opdrachten, transacties en overeenkomsten, die L.C. van Tiel Logistics als tussenpersoon voor de Opdrachtgever aan derden opdraagt, te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken van zaken of hulpmiddelen van derden, op de in die bedrijfstak gebruikelijke, of door die derde(n) voor diens bedrijf vastgestelde, condities of voorwaarden, waarbij deze Algemene Voorwaarden jegens de Opdrachtgever onverminderd van kracht blijven. 6) Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. L.C. van Tiel Logistics en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 1) De door L.C. van Tiel Logistics opgegeven prijzen luiden in EURO, zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2) Een aanbod van de kant van L.C. van Tiel Logistics kan door middel van onder andere de volgende media worden geuit aan de (mogelijke) Wederpartij: per (digitale) post, fax, telefoon en internet. 3) Alle aanbiedingen van L.C. van Tiel Logistics zijn vrijblijvend in het bijzonder voor wat betreft de uitvoeringstijd en prijsstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Summiere afwijkingen kunnen voor de Wederpartij nimmer een grondslag voor annulering of ontbinding van de overeenkomst zijn. 4) Elke prijsopgave voor diensten en/of werkzaamheden van L.C. van Tiel Logistics is gebaseerd op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze prijzen na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt L.C. van Tiel Logistics zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen. Indien de oorspronkelijke prijs wordt verhoogd met meer dan twintig procent, dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat L.C. van Tiel Logistics de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. 5) Een aanvaarding van het aanbod van L.C. van Tiel Logistics aan de kant van de Wederpartij kan blijken uit een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische bevestiging van het aanbod door de Wederpartij, evenals uit het feit dat er anderszins bevestigend wordt gereageerd op het aanbod dat door L.C. van Tiel Logistics is gedaan. 6) De Overeenkomst komt tot stand zodra de order en/of het verzoek tot het verrichten van diensten van de Wederpartij door L.C. van Tiel Logistics is ontvangen, en L.C. van Tiel Logistics met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. 7) Bij ontvangst van de door de Wederpartij bij L.C. van Tiel Logistics geplaatste order kan L.C. van Tiel Logistics van de Wederpartij een bedrag ter grootte van de geoffreerde prijs als vooruitbetaling vorderen. 2

3 8) Iedere Overeenkomst ter zake van uitvoering van diensten door L.C. van Tiel Logistics komt tot stand met L.C. van Tiel Logistics. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Wederpartij is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 3. Betaling 1) Betaling van de prijs door de Wederpartij van de door L.C. van Tiel Logistics geleverde diensten en/of werkzaamheden geschiedt op de wijze als is aangegeven op de factuur van L.C. van Tiel Logistics. 2) Ingeval de Wederpartij voor het verrichten van diensten een factuur met een betalingstermijn wordt toegezegd, is deze verplicht de verschuldigde prijs binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Betaling dient te geschieden op een door L.C. van Tiel Logistics aan te wijzen bankrekening. 3) Indien L.C. van Tiel Logistics bij niet tijdige betaling als bedoeld in dit artikel haar vordering zelfstandig, dan w el door inschakeling van derden zal trachten te incasseren, zal de Wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van EUR vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven w orden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, maar in alle gevallen minimaal EUR 350 bedragen. Daarnaast berekent L.C. van Tiel Logistics vanaf het moment van opeisbaarheid de Wederpartij een rente van 1% per maand, dan w el indien van toepassing en hoger - de w ettelijke handelsrente. 4) Indien de Wederpartij met de betaling jegens L.C. van Tiel Logistics in gebreke is, heeft L.C. van Tiel Logistics het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende Overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terw ijl - indien anders w as overeengekomen - voor de verdere uitvoering van een bestelling contante en/of vooruitbetaling kan w orden geëist. 5) Mocht L.C. van Tiel Logistics vóór of tijdens het uitvoeren van een Overeenkomst duidelijke aanw ijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de Wederpartij, dan heeft L.C. van Tiel Logistics het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de Wederpartij vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt, dan w el zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de prijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan w el daarvoor enige termijn voor uitvoering van de Overeenkomst is gesteld. In dit laatste geval kan L.C. van Tiel Logistics op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst(en) en stopzetting van eventuele verdere uitvoering hiervan, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen deze uitvoering en betaling. 6) De Wederpartij is jegens L.C. van Tiel Logistics gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen zij jegens L.C. van Tiel Logistics verschuldigd is, of zal 3

4 w orden, ook indien L.C. van Tiel Logistics niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar prestaties. De kosten van bijvoorbeeld rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van L.C. van Tiel Logistics, komen hierbij steeds voor rekening van de Wederpartij. 7) Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan - zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur - en alle lopende rente. 8) Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting, verrekening of andere inhoudingen. 9) Door L.C. van Tiel Logistics aan de Wederpartij verzonden facturen, herinneringen en aanmaningen worden geacht door de Wederpartij te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum middels aangetekende brief bij L.C. van Tiel Logistics heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur, herinnering of aanmaning. De Wederpartij is gehouden zelf adreswijzigingen door te geven aan L.C. van Tiel Logistics. Tot het moment dat een adreswijziging is doorgegeven, is L.C. van Tiel Logistics gerechtigd het adres aan te houden opgenomen in de Overeenkomst. Artikel 4. Aansprakelijkheid 1) Voor al de Overeenkomsten geldt dat de uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. L.C. van Tiel Logistics is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever/Wederpartij en/of derden, behoudens in geval er sprake is van opzet of eigen grove schuld aan de zijde van L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele gevolgschade bij of van de Opdrachtgever, Wederpartij en/of derden is in alle gevallen uitgesloten door L.C. van Tiel Logistics In geval de in dit lid opgenomen exoneratie in rechte geen stand houdt, dan vindt lid 2 van dit artikel overeenkomstige toepassing voor wat betreft het aldaar genoemde maximum. 2) Indien en voor zover de exoneratie door L.C. van Tiel Logistics als opgenomen in lid 1 van dit artikel in rechte geen stand mocht houden, dan is de eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van L.C. van Tiel Logistics in een voorkomend geval zal uitkeren. 3) Indien en voor zover L.C. van Tiel Logistics en/of haar personeel en/of directie aansprakelijk zou zijn voor enige schade op grond van lid 1 van dit artikel of anderszins, en de exoneratie in lid 2 van dit artikel geen stand mocht houden in rechte, dan is de dan eventueel overblijvende aansprakelijkheid ook in geval de Specifieke Voorwaarden een hoger maximumbedrag aangeven te allen tijde gemaximeerd tot het factuurbedrag van de opdracht ingevolge de Overeenkomst, hetwelk te allen tijde in alle gevallen is beperkt tot ,-- per opdracht, en - in geval van een aantal met elkaar verbonden opdrachten is deze aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd op EUR ,--, waarbij dit bedrag als zijnde de maximale schadevergoeding pro rata parte over de betrokken benadeelden zal worden verdeeld. 4) Een ieder die zich ophoudt op van of door L.C. van Tiel Logistics gebruikte terreinen, schepen, voertuigen, of op plaatsen waar de werkzaamheden door L.C. van Tiel Logistics worden 4

5 uitgevoerd, bevindt zich daar met alles wat hij bij zich heeft voor zijn eigen rekening en risico, en dient zelf zorg te dragen voor nakoming van de aldaar geldende wettelijke, contractuele of geldende veiligheidsvoorschriften. Enige aansprakelijkheid voor aldaar ontstane materiële en immateriële (gevolg)schade is uitgesloten. Enige aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel is eveneens uitgesloten, tenzij deze exoneratie op grond van enige wettelijke bepaling niet is toegestaan. Alsdan is enige aansprakelijkheid voor die letselschade in ieder geval voor L.C. van Tiel gemaximeerd overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van dit artikel. 5) Iedere eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics, haar directie en/of werknemers of van door L.C. van Tiel Logistics ingeschakelde personen of bedrijven vervalt, indien L.C. van Tiel Logistics niet voor het beëindigen der werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie en/of dienst moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke toerekenbare tekortkoming en/of eventuele onrechtmatige daad opmerkzaam is gemaakt. Indien dat door omstandigheden redelijkerwijs voor opdrachtgever niet mogelijk zou zijn, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics, indien niet binnen acht dagen na kennisneming van de beweerdelijke inbreuk een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling aan L.C. van Tiel Logistics en/of het door de laatste ingeschakelde bedrijf of persoon volgt. 6) Indien bij de vastlegging van enigerlei Overeenkomst is bepaald dat L.C. van Tiel Logistics bij een overeenkomst van bevrachting als agent optreedt van het betreffende schip, zijn zowel de bevrachter, de vervrachter als de Opdrachtgever hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk jegens L.C. van Tiel Logistics, en jegens L.C. van Tiel Logistics hoofdelijk verplicht alles na te komen en te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Personeel, hulppersonen 1. L.C. van Tiel Logistics heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Wederpartij na te komen met eigen personeel en middelen van L.C. van Tiel Logistics, dan wel met personeel of middelen van door L.C. van Tiel Logistics ter zake ingeschakelde derden, een en ander door haar te bepalen. 2. L.C. van Tiel Logistics bedingt hierbij mede ten behoeve van door haar of via L.C. van Tiel Logistics ingeschakeld personeel en/of vennootschappen en/of hun personeel en/of andere hulppersonen en hun personeel, elke uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid en/of verjaring en/of verval conform deze Algemene Voorwaarden, alsmede het vrijwaringbeding opgenomen in artikel 6 met dien verstande dat die persoon of hulppersoon, die door de Wederpartij of een derde wordt aangesproken slechts van het vrijwaringbeding gebruik kan maken indien de aangesproken partij door L.C. van Tiel Logistics daartoe schriftelijk is gemachtigd. Artikel 6. Vrijwaring De opdrachtgever en/of wederpartij vrijwaart L.C. van Tiel Logistics, alsmede de door of via 5

6 L.C. van Tiel Logistics ingeschakelde (hulp)personen en/of vennootschappen, voor alle aanspraken van de Wederpartij en/of derden, tegenover wie deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere hierin genoemde voorwaarden, niet kunnen worden ingeroepen, voor zover bij deze voorwaarden aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten en/of beperkt, alsof die derde aan deze Algemene Voorwaarden en/of de hierin genoemde voorwaarden gebonden zou zijn geweest. Artikel 7. Vergunningen/obstakels/beperkingen/niet toerekenbare tekortkoming 1) In geval L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van een opdracht vergunningen, een en ander in de ruimste zin des woords, dient aan te vragen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, dan zullen de door L.C. van Tiel Logistics opgegeven termijnen voor het verkrijgen van de benodigde vergunning indicatief zijn, en nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, nu de eventuele verlening van vergunningen en de snelheid daarvan buiten de macht van L.C. van Tiel Logistics ligt. 2) De Opdrachtgever en/of Wederpartij verschaft L.C. van Tiel Logistics op haar eerste verzoek van al de benodigde informatie die zij nodig heeft ten behoeve van een eventuele vergunningaanvraag. De Opdrachtgever en/of Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in dit kader aan L.C. van Tiel Logistics verschafte informatie. L.C. van Tiel Logistics sluit iedere aansprakelijkheid voor ontvangen informatie uit, en verifieert de overgelegde informatie niet. 3) Vergunningtrajecten kunnen wijzigen, onder invloed van bijvoorbeeld lokale wetgeving. L.C. van Tiel Logistics sluit iedere aansprakelijkheid voor het wijzigen hiervan op voorhand uit. 4) In geval L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van een opdracht afhankelijk is van externe konvooibegeleiding door bijvoorbeeld de lokale politiediensten, dan aanvaardt L.C. van Tiel Logistics voor de eventuele niet-beschikbaarheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid. De eventuele kosten van een dergelijke begeleiding worden door L.C. van Tiel Logistics separaat aan de Opdrachtgever/Wederpartij doorbelast. 5) Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens ten aanzien van de noodzaak obstakels te verwijderen op de route van L.C. van Tiel Logistics bij het uitvoeren van een Overeenkomst. 6) L.C. van Tiel Logistics staat bij de uitvoering van de Overeenkomst nimmer in voor de beschikbaarheid van de route, en voor eventuele daarop voorkomende hindernissen, blokkades, sperringen, onbegaanbaarheid door weersomstandigheden en soortgelijke beperkingen, en L.C. van Tiel Logistics aanvaardt bij de uitvoering van de Overeenkomst dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. 7) De Opdrachtgever en/of Wederpartij is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de vrije doorgang en toegang tot het afleveradres. L.C. van Tiel Logistics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het door omstandigheden niet kunnen afleveren op het 6

7 afgesproken afleveradres, en L.C. van Tiel Logistics zal in een voorkomend geval afleveren op een toegankelijke plaats op de route naar het afleveradres, waarbij de eventuele meerkosten en/of opslagkosten daarvan volledig voor rekening van de Opdrachtgever en/of Wederpartij komen. 8) L.C. van Tiel Logistics aanvaardt ook anderszins geen enkele aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst indien L.C. van Tiel Logistics door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen voortvloeiende uit de met de Wederpartij aangegane Overeenkomst na te komen. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst door L.C. van Tiel Logistics redelijkerwijs niet meer door de Wederpartij kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, wijzigingen van politieke structuren van landen, plotselinge invoering van noodwetgeving en/of wijziging van bestaande wetgeving en bedrijfsstoringen. Artikel 8. Verval, verjaring Alle aanspraken jegens L.C. van Tiel Logistics en/of door L.C. van Tiel Logistics dan wel de door de laatste ingeschakelde personen of hulppersonen en/of hun personeel en/of het personeel van L.C. van Tiel Logistics, verjaren door het enkele tijdsverloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de vordering voordien in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter dan wel een toepasselijk arbitragetribunaal. Artikel 9. Laatste versie Tenzij anders specifiek is overeengekomen, is in gevolge artikel 1 de meest recente versie van de voorwaarden, waarnaar in de artikelen 13 en 14 van deze Algemene Voorwaarden van L.C. van Tiel Logistics wordt verwezen van toepassing op de Overeenkomst met de Opdrachtgever. Artikel 10. Twijfel over de toepasselijke voorwaarden Bij twijfel welke der voorwaarden, waarnaar in bovenstaande artikelen wordt verwezen, toepasselijk zijn, beslist L.C. van Tiel Logistics. De Wederpartij is aan deze keuze gebonden, tenzij deze keuze in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 11. Prevaleren der Nederlandse tekst Indien de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden van L.C. van Tiel Logistics of van de Specifieke Voorwaarden waarnaar in de artikelen 13 en 14 wordt verwezen, afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst prevaleren. Artikel 12. Toepasselijk recht, jurisdictie 1) Op alle Overeenkomsten met L.C. van Tiel Logistics is Nederlands recht toepasselijk. 7

8 2) Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij L.C. van Tiel Logistics naar haar keuze verkiest een andere bevoegde rechter te adieren, danwel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter wenst te onderwerpen, dit alles echter tenzij de hierna opgenomen Specifieke Voorwaarden een eigen, hiervan afwijkende jurisdictie- of arbitrageclausule bevatten. Hetgeen hier voor L.C. van Tiel Logistics is bepaald is, geldt ook voor de door ons ingeschakelde hulppersonen en/of personeel. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Artikel 13. Aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden als cargadoor en scheepsagent 1) Voor scheepsagenten- en cargadoorswerkzaamheden zijn toepasselijk de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Middelburg en Rotterdam. 2) Voor alle Overeenkomsten die door L.C. van Tiel Logistics in haar hoedanigheid als scheepsagent of cargadoor worden afgesloten, geldt - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - dat niet zijzelf doch degene voor wie zij deze Overeenkomst afsluit daarbij contractpartij(en) is (zijn). 3) Op dergelijke Overeenkomsten zijn dan ook de voorwaarden van de vervoerscontracten, de connossementen, de tarieven, enzovoort van respectievelijk het vertegenwoordigde schip, rederij, of vervoerder van toepassing. 4) Ten aanzien van de uitvoering van Overeenkomsten door L.C. van Tiel Logistics in haar functie als scheepsagent of cargadoor, ten behoeve van ladingverschepers en -ontvangers, of anderen, voortvloeiende uit enigerlei aspect van hiervoor bedoelde vervoersovereenkomst(en), zoals het bestellen van lichters, het afroepen van lading, het verzorgen van formaliteiten inzake douane- of andere overheidsvoorschriften, het vervoer over de weg of anderszins, enzovoort, maar zich niet noodzakelijkerwijze hiertoe beperkend, geldt, dat de uitvoering van deze Overeenkomsten steeds volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, zonder enige eigen verantwoordelijkheid van de cargadoor of scheepsagent L.C. van Tiel Logistics. Artikel 14. Aanvullende voorwaarden voor expeditie, opslag, transport en overslag 1) Wanneer L.C. van Tiel Logistics expediteurswerkzaamheden, opslagwerkzaamheden, overslagwerkzaamheden, vervoer van personen en/of goederen over het spoor, de weg, 8

9 de binnenwateren, de zee of door de lucht of anderszins ten behoeve van de Opdrachtgever contracteert, dan geschiedt dit op naam van en voor rekening en risico van de Opdrachtgever en onder toepassing van de onder a t/m k van dit artikel opgenomen voorwaarden, regelgeving of verdragen. Dit is slechts anders, indien en voor zover mocht blijken dat L.C. van Tiel Logistics, ondanks het hiervoor bepaalde, zelf als contractspartij van de Opdrachtgever ten aanzien van het gecontracteerde dient te gelden. In dat laatste geval zijn primair van toepassing deze Algemene Voorwaarden, alsmede de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomsten hierna genoemde Specifieke Voorwaarden (waarbij de voorrangregel zoals deze is verwoord in artikel 1 lid 2) geldt: a. Voor expediteurswerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam; b. Voor internationaal en nationaal vervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsen Vervoerscondities (Connossementsbepalingen), zoals door de betreffende gecontracteerde vervoerder - waaronder begrepen L.C. van Tiel Logistics - worden gehanteerd en welke al dan niet zijn gedeponeerd ter Griffie van een der Arrondissements- Rechtbanken in Nederland, en bij gebreke daarvan de meest recente versie van de "VERLADE- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN" (Konnossementsbedingungen); c. Voor internationaal vervoer over de weg: de bepalingen van het C.M.R. Verdrag (convention relative au contract de transport international des marchandises par route), voor zover toepasselijk krachtens dit Verdrag; d. Voor alle andere vervoer over de weg: de Algemene Vervoerscondities 1983, laatste tekst, gedeponeerd op de griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam; e. Voor het nationaal en internationaal vervoer per spoor: het Algemeen Reglement Vervoer (ARV), de toepasselijke Internationale Verdragen en hun regelingen en reglementen betreffende het goederenvervoer per spoorweg, zoals CIM, RIP, RICO, U.I.R.R., Interfrigo, Intercontainer, enz., maar zich niet noodzakelijkerwijze hiertoe beperkend; f. Voor het vervoer door de lucht: de "Algemene Condities voor het vervoer van Goederen" respectievelijk, in zo verre hiervan afgeweken wordt, de condities van de zgn. "Airway-Bill" van de voor het vervoer ingeschakelde luchtvaartmaatschappij of luchtvaart- of koeriersdienst, en de toepasselijke Verdragen en Protocollen; g. Voor veemwerkzaamheden: de Veemcondities Amsterdam - Rotterdam, gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en - voor zover met die Veemcondities niet in strijd - de Algemene Voorwaarden van de Federaties van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX), gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam; h. Voor opslag, bewaring en aflevering van goederen: de Algemene Voorwaarden hiervoor vastgesteld door de Vereniging van Rotterdamse Opslagbedrijven, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; i. Voor stuwadoorswerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden naar aanleiding van de werkzaamheden zoals hiervoor vastgesteld door respectievelijk de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, de Stichting Samenwerkende Machinale Overslag bedrijven, de Vakgroep Algemeen Stuwadoorsbedrijf der Scheepvaart 9

10 Vereniging Noord, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam; j. Voor het gebruik van bokken in Nederland gelden de Bokkengebruikvoorwaarden 1976; k. Ten aanzien van goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen gelden de voorwaarden van ABAS en KVBG. 2) Indien zaken in het kader van Overeenkomsten door L.C. van Tiel Logistics ten behoeve van een Wederpartij in of buiten Nederland dienen te worden opgeslagen, dat geschiedt deze opslag te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij, en in overeenstemming met de methodiek en toepasselijke voorwaarden van opslag zoals in dat betreffende land gebruikelijk. Indien een dergelijke opslag het risico voor bepaalde zaken voor rekening en risico van de Wederpartij laat, dient te Wederpartij zelf en voor haar rekening voor een passende verzekering zorg te dragen. Rotterdam, 25 April

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kalle en Bakker Overslag BV. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Roermond, aktenummer 36/2008.

Algemene Voorwaarden Kalle en Bakker Overslag BV. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Roermond, aktenummer 36/2008. Algemene Voorwaarden Kalle en Bakker Overslag BV Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Roermond, aktenummer 36/2008. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VERENIGING VAN NATURISTEN FEDERATIE NEDERLAND. gevestigd te Amersfoort

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VERENIGING VAN NATURISTEN FEDERATIE NEDERLAND. gevestigd te Amersfoort ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VERENIGING VAN NATURISTEN FEDERATIE NEDERLAND gevestigd te Amersfoort ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. In deze voorwaarden wordt het (potentiële) lid c.q.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Algemene voorwaarden bij inschrijven postadres: mob: 06-160.157.27 bankrekeningnr. NL75TRIO0197748708 t.n.v. te Apeldoorn KvK nr 08115987 BTW nr: 0775-19358-B01

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Pagina 1 van 5 Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Raas Koeriers V.O.F. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor Van Montfort, gevestigd te Luyksgestel aan de Sengelsbroeksestraat 8, 5575 AN, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies 1 Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DGL Juridisch Advies, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Gana B.V., gevestigd te Nijmegen aan de Groesbeekseweg 23, hierna te noemen: Gana Adviesgroep, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V.

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Algemene voorwaarden model januari 2008 ALGEMENE VOORWAARDEN MAJOOR & HULSHOF ADVIESGROEP B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Majoor en Hulshof Adviesgroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen.

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AOV deskundigen.nl en haar samenwerkende intermediairs hierna te noemen AOV deskundigen.nl, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van AOV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zanten Assurantiën B.V., gevestigd te Zeeland aan de Kerkstraat 26, 5411 BA, hierna te noemen: Van Zanten, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de BNMW Groep v.o.f. gevestigd De Giek 18 9206 AT te Drachten, hierna te noemen: BNMW Groep v.o.f.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sens Financiële Diensten, gevestigd te Vlaardingen aan de Edisonstraat 11, 3133 KG, hierna te noemen: Sens FD, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening BMW Voor Elkaar! St. Hubertuslaan 19 3972 WT Driebergen-Rijsenburg Kamer van Koophandel 64840980 BAMw, beroepsregistratie 461002087 Bank: Triodos Bank NL25 TRIO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie