ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics").

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM. (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics")."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN L.C. VAN TIEL LOGISTICS B.V. TE ROTTERDAM (hierna ook te noemen "L.C. van Tiel Logistics"). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Artikel. 1. Algemeen 1) Deze Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen de aanvullende Specifieke Voorwaarden genoemd in artikel 13 en 14) zijn van toepassing op alle transacties, opdrachten, dienstverlening, werkzaamheden en overeenkomsten (hierna te noemen Overeenkomsten ) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.C. van Tiel Logistics B.V.(hierna te noemen L.C. van Tiel Logistics ) aangegaan met of verricht ten behoeve van een contractuele wederpartij, hierna te noemen de Opdrachtgever en/of Wederpartij". 2) Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door L.C. van Tiel Logistics gesloten Overeenkomsten. Alle Overeenkomsten van welke aard ook, die door L.C. van Tiel Logistics worden aangegaan, zullen uitsluitend onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard en uitgevoerd en, indien van toepassing op grond van de aard van de werkzaamheden en/of diensten, ook op de hieronder in artikel 13 en 14 genoemde Specifieke Voorwaarden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Indien de voorwaarden als opgenomen in de Specifieke Voorwaarden een afwijkende regeling geven van de onderhavige Algemene Voorwaarden, dan geldt de regeling als opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. 3) Bestellingen, bevestigingen en/of acceptatie van door L.C. van Tiel Logistics gedane offertes en aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als uitdrukkelijke erkenning en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en eventueel toepasselijke Specifieke Voorwaarden, een en ander onder gelijktijdige terzijdestelling en uitdrukkelijke van de handwijzing van eventuele algemene, inkoop- of bijzondere voorwaarden en/of condities van de Opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder algemene, inkoop- of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn op Overeenkomsten met L.C. van Tiel Logistics, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met de directie van L.C. van Tiel Logistics is overeengekomen. Waar hierboven en hieronder over Algemene Voorwaarden wordt gesproken, zijn immer indien van toepassing - de in artikel 13 en 14 genoemde aanvullende Specifieke Voorwaarden daaronder begrepen. Op eerste uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zal L.C. van Tiel Logistics een exemplaar van de Specifieke Voorwaarden aan de Opdrachtgever toezenden. In geval de Opdrachtgever daartoe niet uitdrukkelijk verzoekt, dan aanvaardt de Opdrachtgever daarmee automatisch de enkele verwijzing naar de Specifieke Voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden. 4) Op eventuele door of namens L.C. van Tiel Logistics uitgegeven documenten vermelde andere voorwaarden of condities gelden slechts met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 1

2 5) L.C. van Tiel Logistics is bevoegd, en wordt daarvoor hierbij voor alsdan door de Opdrachtgever gemachtigd, om werkzaamheden, opdrachten, transacties en overeenkomsten, die L.C. van Tiel Logistics als tussenpersoon voor de Opdrachtgever aan derden opdraagt, te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken van zaken of hulpmiddelen van derden, op de in die bedrijfstak gebruikelijke, of door die derde(n) voor diens bedrijf vastgestelde, condities of voorwaarden, waarbij deze Algemene Voorwaarden jegens de Opdrachtgever onverminderd van kracht blijven. 6) Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. L.C. van Tiel Logistics en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 1) De door L.C. van Tiel Logistics opgegeven prijzen luiden in EURO, zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2) Een aanbod van de kant van L.C. van Tiel Logistics kan door middel van onder andere de volgende media worden geuit aan de (mogelijke) Wederpartij: per (digitale) post, fax, telefoon en internet. 3) Alle aanbiedingen van L.C. van Tiel Logistics zijn vrijblijvend in het bijzonder voor wat betreft de uitvoeringstijd en prijsstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Summiere afwijkingen kunnen voor de Wederpartij nimmer een grondslag voor annulering of ontbinding van de overeenkomst zijn. 4) Elke prijsopgave voor diensten en/of werkzaamheden van L.C. van Tiel Logistics is gebaseerd op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze prijzen na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt L.C. van Tiel Logistics zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen. Indien de oorspronkelijke prijs wordt verhoogd met meer dan twintig procent, dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat L.C. van Tiel Logistics de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. 5) Een aanvaarding van het aanbod van L.C. van Tiel Logistics aan de kant van de Wederpartij kan blijken uit een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische bevestiging van het aanbod door de Wederpartij, evenals uit het feit dat er anderszins bevestigend wordt gereageerd op het aanbod dat door L.C. van Tiel Logistics is gedaan. 6) De Overeenkomst komt tot stand zodra de order en/of het verzoek tot het verrichten van diensten van de Wederpartij door L.C. van Tiel Logistics is ontvangen, en L.C. van Tiel Logistics met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. 7) Bij ontvangst van de door de Wederpartij bij L.C. van Tiel Logistics geplaatste order kan L.C. van Tiel Logistics van de Wederpartij een bedrag ter grootte van de geoffreerde prijs als vooruitbetaling vorderen. 2

3 8) Iedere Overeenkomst ter zake van uitvoering van diensten door L.C. van Tiel Logistics komt tot stand met L.C. van Tiel Logistics. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Wederpartij is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 3. Betaling 1) Betaling van de prijs door de Wederpartij van de door L.C. van Tiel Logistics geleverde diensten en/of werkzaamheden geschiedt op de wijze als is aangegeven op de factuur van L.C. van Tiel Logistics. 2) Ingeval de Wederpartij voor het verrichten van diensten een factuur met een betalingstermijn wordt toegezegd, is deze verplicht de verschuldigde prijs binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Betaling dient te geschieden op een door L.C. van Tiel Logistics aan te wijzen bankrekening. 3) Indien L.C. van Tiel Logistics bij niet tijdige betaling als bedoeld in dit artikel haar vordering zelfstandig, dan w el door inschakeling van derden zal trachten te incasseren, zal de Wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van EUR vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven w orden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, maar in alle gevallen minimaal EUR 350 bedragen. Daarnaast berekent L.C. van Tiel Logistics vanaf het moment van opeisbaarheid de Wederpartij een rente van 1% per maand, dan w el indien van toepassing en hoger - de w ettelijke handelsrente. 4) Indien de Wederpartij met de betaling jegens L.C. van Tiel Logistics in gebreke is, heeft L.C. van Tiel Logistics het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende Overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terw ijl - indien anders w as overeengekomen - voor de verdere uitvoering van een bestelling contante en/of vooruitbetaling kan w orden geëist. 5) Mocht L.C. van Tiel Logistics vóór of tijdens het uitvoeren van een Overeenkomst duidelijke aanw ijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de Wederpartij, dan heeft L.C. van Tiel Logistics het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de Wederpartij vooruitbetaling van het verschuldigde plaatsvindt, dan w el zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de prijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan w el daarvoor enige termijn voor uitvoering van de Overeenkomst is gesteld. In dit laatste geval kan L.C. van Tiel Logistics op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst(en) en stopzetting van eventuele verdere uitvoering hiervan, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen deze uitvoering en betaling. 6) De Wederpartij is jegens L.C. van Tiel Logistics gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen zij jegens L.C. van Tiel Logistics verschuldigd is, of zal 3

4 w orden, ook indien L.C. van Tiel Logistics niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar prestaties. De kosten van bijvoorbeeld rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van L.C. van Tiel Logistics, komen hierbij steeds voor rekening van de Wederpartij. 7) Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan - zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur - en alle lopende rente. 8) Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting, verrekening of andere inhoudingen. 9) Door L.C. van Tiel Logistics aan de Wederpartij verzonden facturen, herinneringen en aanmaningen worden geacht door de Wederpartij te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum middels aangetekende brief bij L.C. van Tiel Logistics heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur, herinnering of aanmaning. De Wederpartij is gehouden zelf adreswijzigingen door te geven aan L.C. van Tiel Logistics. Tot het moment dat een adreswijziging is doorgegeven, is L.C. van Tiel Logistics gerechtigd het adres aan te houden opgenomen in de Overeenkomst. Artikel 4. Aansprakelijkheid 1) Voor al de Overeenkomsten geldt dat de uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. L.C. van Tiel Logistics is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever/Wederpartij en/of derden, behoudens in geval er sprake is van opzet of eigen grove schuld aan de zijde van L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele gevolgschade bij of van de Opdrachtgever, Wederpartij en/of derden is in alle gevallen uitgesloten door L.C. van Tiel Logistics In geval de in dit lid opgenomen exoneratie in rechte geen stand houdt, dan vindt lid 2 van dit artikel overeenkomstige toepassing voor wat betreft het aldaar genoemde maximum. 2) Indien en voor zover de exoneratie door L.C. van Tiel Logistics als opgenomen in lid 1 van dit artikel in rechte geen stand mocht houden, dan is de eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van L.C. van Tiel Logistics in een voorkomend geval zal uitkeren. 3) Indien en voor zover L.C. van Tiel Logistics en/of haar personeel en/of directie aansprakelijk zou zijn voor enige schade op grond van lid 1 van dit artikel of anderszins, en de exoneratie in lid 2 van dit artikel geen stand mocht houden in rechte, dan is de dan eventueel overblijvende aansprakelijkheid ook in geval de Specifieke Voorwaarden een hoger maximumbedrag aangeven te allen tijde gemaximeerd tot het factuurbedrag van de opdracht ingevolge de Overeenkomst, hetwelk te allen tijde in alle gevallen is beperkt tot ,-- per opdracht, en - in geval van een aantal met elkaar verbonden opdrachten is deze aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd op EUR ,--, waarbij dit bedrag als zijnde de maximale schadevergoeding pro rata parte over de betrokken benadeelden zal worden verdeeld. 4) Een ieder die zich ophoudt op van of door L.C. van Tiel Logistics gebruikte terreinen, schepen, voertuigen, of op plaatsen waar de werkzaamheden door L.C. van Tiel Logistics worden 4

5 uitgevoerd, bevindt zich daar met alles wat hij bij zich heeft voor zijn eigen rekening en risico, en dient zelf zorg te dragen voor nakoming van de aldaar geldende wettelijke, contractuele of geldende veiligheidsvoorschriften. Enige aansprakelijkheid voor aldaar ontstane materiële en immateriële (gevolg)schade is uitgesloten. Enige aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel is eveneens uitgesloten, tenzij deze exoneratie op grond van enige wettelijke bepaling niet is toegestaan. Alsdan is enige aansprakelijkheid voor die letselschade in ieder geval voor L.C. van Tiel gemaximeerd overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van dit artikel. 5) Iedere eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics, haar directie en/of werknemers of van door L.C. van Tiel Logistics ingeschakelde personen of bedrijven vervalt, indien L.C. van Tiel Logistics niet voor het beëindigen der werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie en/of dienst moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke toerekenbare tekortkoming en/of eventuele onrechtmatige daad opmerkzaam is gemaakt. Indien dat door omstandigheden redelijkerwijs voor opdrachtgever niet mogelijk zou zijn, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid van L.C. van Tiel Logistics, indien niet binnen acht dagen na kennisneming van de beweerdelijke inbreuk een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling aan L.C. van Tiel Logistics en/of het door de laatste ingeschakelde bedrijf of persoon volgt. 6) Indien bij de vastlegging van enigerlei Overeenkomst is bepaald dat L.C. van Tiel Logistics bij een overeenkomst van bevrachting als agent optreedt van het betreffende schip, zijn zowel de bevrachter, de vervrachter als de Opdrachtgever hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk jegens L.C. van Tiel Logistics, en jegens L.C. van Tiel Logistics hoofdelijk verplicht alles na te komen en te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Personeel, hulppersonen 1. L.C. van Tiel Logistics heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Wederpartij na te komen met eigen personeel en middelen van L.C. van Tiel Logistics, dan wel met personeel of middelen van door L.C. van Tiel Logistics ter zake ingeschakelde derden, een en ander door haar te bepalen. 2. L.C. van Tiel Logistics bedingt hierbij mede ten behoeve van door haar of via L.C. van Tiel Logistics ingeschakeld personeel en/of vennootschappen en/of hun personeel en/of andere hulppersonen en hun personeel, elke uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid en/of verjaring en/of verval conform deze Algemene Voorwaarden, alsmede het vrijwaringbeding opgenomen in artikel 6 met dien verstande dat die persoon of hulppersoon, die door de Wederpartij of een derde wordt aangesproken slechts van het vrijwaringbeding gebruik kan maken indien de aangesproken partij door L.C. van Tiel Logistics daartoe schriftelijk is gemachtigd. Artikel 6. Vrijwaring De opdrachtgever en/of wederpartij vrijwaart L.C. van Tiel Logistics, alsmede de door of via 5

6 L.C. van Tiel Logistics ingeschakelde (hulp)personen en/of vennootschappen, voor alle aanspraken van de Wederpartij en/of derden, tegenover wie deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere hierin genoemde voorwaarden, niet kunnen worden ingeroepen, voor zover bij deze voorwaarden aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten en/of beperkt, alsof die derde aan deze Algemene Voorwaarden en/of de hierin genoemde voorwaarden gebonden zou zijn geweest. Artikel 7. Vergunningen/obstakels/beperkingen/niet toerekenbare tekortkoming 1) In geval L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van een opdracht vergunningen, een en ander in de ruimste zin des woords, dient aan te vragen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, dan zullen de door L.C. van Tiel Logistics opgegeven termijnen voor het verkrijgen van de benodigde vergunning indicatief zijn, en nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, nu de eventuele verlening van vergunningen en de snelheid daarvan buiten de macht van L.C. van Tiel Logistics ligt. 2) De Opdrachtgever en/of Wederpartij verschaft L.C. van Tiel Logistics op haar eerste verzoek van al de benodigde informatie die zij nodig heeft ten behoeve van een eventuele vergunningaanvraag. De Opdrachtgever en/of Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in dit kader aan L.C. van Tiel Logistics verschafte informatie. L.C. van Tiel Logistics sluit iedere aansprakelijkheid voor ontvangen informatie uit, en verifieert de overgelegde informatie niet. 3) Vergunningtrajecten kunnen wijzigen, onder invloed van bijvoorbeeld lokale wetgeving. L.C. van Tiel Logistics sluit iedere aansprakelijkheid voor het wijzigen hiervan op voorhand uit. 4) In geval L.C. van Tiel Logistics bij de uitvoering van een opdracht afhankelijk is van externe konvooibegeleiding door bijvoorbeeld de lokale politiediensten, dan aanvaardt L.C. van Tiel Logistics voor de eventuele niet-beschikbaarheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid. De eventuele kosten van een dergelijke begeleiding worden door L.C. van Tiel Logistics separaat aan de Opdrachtgever/Wederpartij doorbelast. 5) Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens ten aanzien van de noodzaak obstakels te verwijderen op de route van L.C. van Tiel Logistics bij het uitvoeren van een Overeenkomst. 6) L.C. van Tiel Logistics staat bij de uitvoering van de Overeenkomst nimmer in voor de beschikbaarheid van de route, en voor eventuele daarop voorkomende hindernissen, blokkades, sperringen, onbegaanbaarheid door weersomstandigheden en soortgelijke beperkingen, en L.C. van Tiel Logistics aanvaardt bij de uitvoering van de Overeenkomst dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. 7) De Opdrachtgever en/of Wederpartij is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de vrije doorgang en toegang tot het afleveradres. L.C. van Tiel Logistics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het door omstandigheden niet kunnen afleveren op het 6

7 afgesproken afleveradres, en L.C. van Tiel Logistics zal in een voorkomend geval afleveren op een toegankelijke plaats op de route naar het afleveradres, waarbij de eventuele meerkosten en/of opslagkosten daarvan volledig voor rekening van de Opdrachtgever en/of Wederpartij komen. 8) L.C. van Tiel Logistics aanvaardt ook anderszins geen enkele aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst indien L.C. van Tiel Logistics door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen voortvloeiende uit de met de Wederpartij aangegane Overeenkomst na te komen. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst door L.C. van Tiel Logistics redelijkerwijs niet meer door de Wederpartij kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, wijzigingen van politieke structuren van landen, plotselinge invoering van noodwetgeving en/of wijziging van bestaande wetgeving en bedrijfsstoringen. Artikel 8. Verval, verjaring Alle aanspraken jegens L.C. van Tiel Logistics en/of door L.C. van Tiel Logistics dan wel de door de laatste ingeschakelde personen of hulppersonen en/of hun personeel en/of het personeel van L.C. van Tiel Logistics, verjaren door het enkele tijdsverloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de vordering voordien in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter dan wel een toepasselijk arbitragetribunaal. Artikel 9. Laatste versie Tenzij anders specifiek is overeengekomen, is in gevolge artikel 1 de meest recente versie van de voorwaarden, waarnaar in de artikelen 13 en 14 van deze Algemene Voorwaarden van L.C. van Tiel Logistics wordt verwezen van toepassing op de Overeenkomst met de Opdrachtgever. Artikel 10. Twijfel over de toepasselijke voorwaarden Bij twijfel welke der voorwaarden, waarnaar in bovenstaande artikelen wordt verwezen, toepasselijk zijn, beslist L.C. van Tiel Logistics. De Wederpartij is aan deze keuze gebonden, tenzij deze keuze in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 11. Prevaleren der Nederlandse tekst Indien de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden van L.C. van Tiel Logistics of van de Specifieke Voorwaarden waarnaar in de artikelen 13 en 14 wordt verwezen, afwijkt van de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst prevaleren. Artikel 12. Toepasselijk recht, jurisdictie 1) Op alle Overeenkomsten met L.C. van Tiel Logistics is Nederlands recht toepasselijk. 7

8 2) Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij L.C. van Tiel Logistics naar haar keuze verkiest een andere bevoegde rechter te adieren, danwel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter wenst te onderwerpen, dit alles echter tenzij de hierna opgenomen Specifieke Voorwaarden een eigen, hiervan afwijkende jurisdictie- of arbitrageclausule bevatten. Hetgeen hier voor L.C. van Tiel Logistics is bepaald is, geldt ook voor de door ons ingeschakelde hulppersonen en/of personeel. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Artikel 13. Aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden als cargadoor en scheepsagent 1) Voor scheepsagenten- en cargadoorswerkzaamheden zijn toepasselijk de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Middelburg en Rotterdam. 2) Voor alle Overeenkomsten die door L.C. van Tiel Logistics in haar hoedanigheid als scheepsagent of cargadoor worden afgesloten, geldt - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - dat niet zijzelf doch degene voor wie zij deze Overeenkomst afsluit daarbij contractpartij(en) is (zijn). 3) Op dergelijke Overeenkomsten zijn dan ook de voorwaarden van de vervoerscontracten, de connossementen, de tarieven, enzovoort van respectievelijk het vertegenwoordigde schip, rederij, of vervoerder van toepassing. 4) Ten aanzien van de uitvoering van Overeenkomsten door L.C. van Tiel Logistics in haar functie als scheepsagent of cargadoor, ten behoeve van ladingverschepers en -ontvangers, of anderen, voortvloeiende uit enigerlei aspect van hiervoor bedoelde vervoersovereenkomst(en), zoals het bestellen van lichters, het afroepen van lading, het verzorgen van formaliteiten inzake douane- of andere overheidsvoorschriften, het vervoer over de weg of anderszins, enzovoort, maar zich niet noodzakelijkerwijze hiertoe beperkend, geldt, dat de uitvoering van deze Overeenkomsten steeds volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, zonder enige eigen verantwoordelijkheid van de cargadoor of scheepsagent L.C. van Tiel Logistics. Artikel 14. Aanvullende voorwaarden voor expeditie, opslag, transport en overslag 1) Wanneer L.C. van Tiel Logistics expediteurswerkzaamheden, opslagwerkzaamheden, overslagwerkzaamheden, vervoer van personen en/of goederen over het spoor, de weg, 8

9 de binnenwateren, de zee of door de lucht of anderszins ten behoeve van de Opdrachtgever contracteert, dan geschiedt dit op naam van en voor rekening en risico van de Opdrachtgever en onder toepassing van de onder a t/m k van dit artikel opgenomen voorwaarden, regelgeving of verdragen. Dit is slechts anders, indien en voor zover mocht blijken dat L.C. van Tiel Logistics, ondanks het hiervoor bepaalde, zelf als contractspartij van de Opdrachtgever ten aanzien van het gecontracteerde dient te gelden. In dat laatste geval zijn primair van toepassing deze Algemene Voorwaarden, alsmede de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomsten hierna genoemde Specifieke Voorwaarden (waarbij de voorrangregel zoals deze is verwoord in artikel 1 lid 2) geldt: a. Voor expediteurswerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam; b. Voor internationaal en nationaal vervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsen Vervoerscondities (Connossementsbepalingen), zoals door de betreffende gecontracteerde vervoerder - waaronder begrepen L.C. van Tiel Logistics - worden gehanteerd en welke al dan niet zijn gedeponeerd ter Griffie van een der Arrondissements- Rechtbanken in Nederland, en bij gebreke daarvan de meest recente versie van de "VERLADE- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN" (Konnossementsbedingungen); c. Voor internationaal vervoer over de weg: de bepalingen van het C.M.R. Verdrag (convention relative au contract de transport international des marchandises par route), voor zover toepasselijk krachtens dit Verdrag; d. Voor alle andere vervoer over de weg: de Algemene Vervoerscondities 1983, laatste tekst, gedeponeerd op de griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam; e. Voor het nationaal en internationaal vervoer per spoor: het Algemeen Reglement Vervoer (ARV), de toepasselijke Internationale Verdragen en hun regelingen en reglementen betreffende het goederenvervoer per spoorweg, zoals CIM, RIP, RICO, U.I.R.R., Interfrigo, Intercontainer, enz., maar zich niet noodzakelijkerwijze hiertoe beperkend; f. Voor het vervoer door de lucht: de "Algemene Condities voor het vervoer van Goederen" respectievelijk, in zo verre hiervan afgeweken wordt, de condities van de zgn. "Airway-Bill" van de voor het vervoer ingeschakelde luchtvaartmaatschappij of luchtvaart- of koeriersdienst, en de toepasselijke Verdragen en Protocollen; g. Voor veemwerkzaamheden: de Veemcondities Amsterdam - Rotterdam, gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam en - voor zover met die Veemcondities niet in strijd - de Algemene Voorwaarden van de Federaties van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX), gedeponeerd op de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam; h. Voor opslag, bewaring en aflevering van goederen: de Algemene Voorwaarden hiervoor vastgesteld door de Vereniging van Rotterdamse Opslagbedrijven, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; i. Voor stuwadoorswerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden naar aanleiding van de werkzaamheden zoals hiervoor vastgesteld door respectievelijk de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, de Stichting Samenwerkende Machinale Overslag bedrijven, de Vakgroep Algemeen Stuwadoorsbedrijf der Scheepvaart 9

10 Vereniging Noord, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam; j. Voor het gebruik van bokken in Nederland gelden de Bokkengebruikvoorwaarden 1976; k. Ten aanzien van goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen gelden de voorwaarden van ABAS en KVBG. 2) Indien zaken in het kader van Overeenkomsten door L.C. van Tiel Logistics ten behoeve van een Wederpartij in of buiten Nederland dienen te worden opgeslagen, dat geschiedt deze opslag te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij, en in overeenstemming met de methodiek en toepasselijke voorwaarden van opslag zoals in dat betreffende land gebruikelijk. Indien een dergelijke opslag het risico voor bepaalde zaken voor rekening en risico van de Wederpartij laat, dient te Wederpartij zelf en voor haar rekening voor een passende verzekering zorg te dragen. Rotterdam, 25 April

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie