Verkeersongeval; rechtskeuze; Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersongeval; rechtskeuze; Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118;"

Transcriptie

1 LJN: BH3775, Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Handelszaak Eerste aanleg - meervoudig Verkeersongeval; rechtskeuze; Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118; Uitspraak vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 18 februari 2009 in de zaak van 1. [eis.1], wonende te [woonplaats], 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eis.2]., gevestigd te [vest.plaats], eisers, advocaat mr. M.P.H. van Maanen Winters te Zwolle, tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NEDERLANDS BUREAU DER MOTORRIJTUIGENVERZEKERAARS, gevestigd te 's-gravenhage, gedaagde, procesadvocaat mr. F.J. Boom, behandelend advocaat mr. K.J. van den Herik te Rotterdam. Partijen zullen hierna kortweg [eis.1], [eis.2] en het Bureau worden genoemd. Eisers zullen gezamenlijk met [eisers] worden aangeduid. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 2 juli de brief van de advocaat van [eisers] van 10 oktober de brief van de advocaat van het Bureau van 20 oktober het proces-verbaal van comparitie van 30 oktober de akte van [eisers] - de antwoordakte van het Bureau Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Op 20 september 2002 heeft zich in de gemeente Duiven op de kruising tussen de Noordsingel en de Oostsingel een aanrijding voorgedaan tussen twee personenauto s, beide met Duits kenteken. Eén daarvan werd bestuurd door [eis.1]. [eis.1] heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont in Duitsland. De andere auto werd bestuurd door [betrokkene], die eveneens in Duitsland woont. [betrokkene] heeft een rood verkeerslicht genegeerd toen hij de kruising opreed, waardoor de aanrijding met [eis.1] ontstond. 1 van :52

2 2 van : [betrokkene] had bij de in Duitsland gevestigde verzekeringsmaatschappij (toen) genaamd Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG (hierna kortweg: Gerling) een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Gerling heeft aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend Door het ongeval heeft [eis.1] mondletsel opgelopen, waarvoor hij zich in het ziekenhuis onder behandeling van de kaakchirurg heeft moeten stellen. In de periode na het ongeval heeft [eis.1] verdere tandheelkundige behandelingen ondergaan. Ook heeft hij na het ongeval vele fysiotherapeutische behandelingen ondergaan in verband met nek- en schouderklachten en is in december 2002 orthopedisch onderzoek daarnaar verricht De Duitse huisarts van [eis.1], drs. [naam arts], heeft vanaf het ongeval tot en met (in elk geval) december 2007 maandelijks op formulieren ten behoeve van de Landeskrankenhilfe te Düsseldorf ingevuld dat [eis.1] arbeitsunfähig erkrankt was. In opdracht van deze Landeskrankenhilfe heeft [naam chirurg], chirurg verbonden aan IMB Consult GmbH te Bochum, [eis.1] op 15 mei 2003 aan een medische keuring onderworpen. [nam chirurg] besluit zijn rapportage met (voor zover relevant) het volgende: Am erlitt der Versicherungsnehmer eine Akzelerationsbewegung im Rahmen eines passiven Rechts- Frontalaufpralls (...). Er zog sich eine Zahnluxation des Ober- und Unterkiefers zu, die stationär durch Fixierung behandelt wurde. Nach der Entlassung aus der stationären Therapie stellten sich Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule mit Muskelhartspann und Schmerzen in Kopf- und Halsbereich sowie re. Schulter- und Armbereich ein, zum Schluss mit Sensibilitätsstörungen und Schmerzen des rechten Armes bis in den 4. und 5. Finger. (...) Auf Anraten des Physiotherapeuten wurde Herr [eis.1] einem Orthopäden vorgestellt, der seinerseits eine MR-Untersuchung der Halswirbelsäule initierte, die bei Ausschluss frischer Verletzungen eine Osteochondrose C5-C7 ergab. (...) Die Behandlungsführung durch den Hausarzt ist korrekt incl. der Überweisung an einen Facharzt für Orthopädie. Die zur Zeit vorliegende Befunde haben eine Krankschreibung gerechtfertigt. Eine Teilarbeitsfähigkeit von etwa 2 Stunden täglich wird zur Zeit angenommen. (...) Es wurde angeregt, wegen der neurologischen Symptomatik einen Facharzt für Neurologie zwecks Durchführung eines NLG und EMG aufzusuchen. Offensichtlich hat das vorbeschriebene Unfallereignis eine vorgeschädigte Halswirbelsäule getroffen und den Zustand der Symptomlosigkeit bei Osteochondrose in einen Zustand der Symptomatik übergeführt [eisers] hebben het Bureau in rechte betrokken ter verkrijging van vergoeding van hun schade. 3. Het geschil 3.1. [eisers] hebben gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: Ia het Bureau zal veroordelen tot betaling aan [eis.1] de som van EUR ,38, te vermeerderen met een bedrag van EUR 5.159,86 voor elke maand die zal verstrijken na december 2006 zolang de (huidige mate van) arbeidsongeschiktheid van [eis.1] voortduurt, Ib het Bureau zal veroordelen tot betaling aan [eis.1] van de in de dagvaarding beschreven DGA-schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, II het Bureau zal veroordelen tot betaling aan [eis.2] de som van EUR ,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over de in de dagvaarding genoemde schadecomponenten vanaf de dag van het ontstaan ervan, althans een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren, tot aan de dag der voldoening, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure in de hoofdzaak en in het incident Aan deze vorderingen hebben [eisers] het volgende ten grondslag gelegd. Door het ongeval is [eis.1] ernstig gewond geraakt aan zijn nek, bovenlip, boven- en onderkaak en rechterschouder en heeft hij tevens ernstige gebitsschade en een post-whiplash syndroom opgelopen. Ten gevolge daarvan is hij tot en met 31 mei 2003 volledig en na die datum voor 75% arbeidsongeschikt geweest. Naast verlies van verdienvermogen, in de vorm van salarisderving en DGA-schade van [eis.1] en de schade van [eis.2] wegens doorbetaling van loon, bestaat de schade uit de bedragen die [eis.1] wegens zijn eigen risico aan zijn ziektekostenverzekeraar heeft moeten betalen, de reiskosten die de (para-) medische behandelingen met zich brachten, de kosten van rechtsbijstand en smartengeld. Na aftrek van het door Gerling betaalde voorschot van EUR ,00 van de schade van [eis.1] - minus het door de Duitse vennootschap van [eis.1], Wevamed, doorbetaalde loon ad EUR 6.902,45 - resteren per december 2006 de gevorderde bedragen aan schadevergoeding. Op grond van art. 2 lid 6 WAM hebben [eisers] het Bureau tot vergoeding van deze schade aangesproken De verweren van het Bureau zullen voor zover nodig bij de beoordeling van het geschil worden weergegeven. 4. De beoordeling ontvankelijkheid/verjaring 4.1. Bij akte na comparitie heeft het Bureau zijn verweer dat de WAM in de onderhavige kwestie geen grondslag

3 3 van :52 biedt voor een tegen hem gerichte vordering laten vallen. Hetzelfde geldt voor zijn verweer dat de vordering van [eisers] - naar Duits recht - is verjaard. Hetgeen de partijen op deze punten over en weer hebben aangevoerd, hoeft daarom geen bespreking meer. toepasselijk recht 4.2. Het allereerst te beoordelen geschilpunt betreft de vraag naar het op de (omvang van de) aansprakelijkheid toe te passen recht. Volgens het Bureau is dat Duits recht, volgens [eisers] Nederlands recht. In dit verband is op zichzelf tussen partijen niet in geschil dat zich hier het in art. 4 aanhef en onder a en b van het Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Verdrag van 4 mei 1971, Trb 1971, 118; hierna: het Verdrag) beschreven geval voordoet dat bij een aanrijding twee voertuigen zijn betrokken die beide in (dezelfde) andere staat (Duitsland) geregistreerd staan dan die waar het ongeval plaatsvond (Nederland) en dat dan in afwijking van art. 3 van het Verdrag niet het recht van de staat van het ongeval van toepassing is op de aansprakelijkheid, maar dat van de staat van registratie. De vragen of art. 10 van het Verdrag de mogelijkheid van een afwijkende rechtskeuze open laat en zo ja, of een afwijkende rechtskeuze ook is gemaakt houden de partijen verdeeld Art. 10 van het Verdrag bepaalt dat een volgens het Verdrag van toepassing zijnde wet slechts ter zijde kan worden gesteld indien haar toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. Die bepaling ziet niet op de aanwijzing van het toepasselijke recht als zodanig, maar op het materiële recht dat in een concreet geval als onderdeel van het aangewezen toepasselijke recht moet worden toegepast. Art. 10 van het Verdrag is dan ook niet van belang voor het antwoord op de vraag of een van de uitkomst van de verwijzingsregels van het Verdrag afwijkende rechtskeuze kan worden gemaakt. In wezen zegt het Verdrag niets over de mogelijkheid van een rechtskeuze. [eisers] hebben betoogd, onder verwijzing naar literatuur en lagere rechtspraak, dat een dergelijke keuze mogelijk is. Ook de rechtbank is van oordeel dat een van de uitkomst van het Verdrag afwijkende rechtskeuze mogelijk is. Niet valt in te zien wat daartegen is, aangezien het hier gaat om een rechtsverhouding die ter vrije bepaling van partijen staat Daarmee wordt toegekomen aan beoordeling van de door [eisers] gestelde maar door het Bureau betwiste keuze van de partijen voor Nederlands recht. [eisers] verwijzen ter staving hiervan naar de brief van Gerling aan K. Warthuysen (de Duitse advocaat van [eisers]) van 12 november 2003, die - voor zover hier relevant - luidt: Unsere Korrespondenzgesellschaft Van Ameyde Interschade, Rijswijk/ZH hat inzwischen unsere Akte mit der Bitte erhalten, die Angelegenheit nach niederländischem Recht zu bearbeiten und auf die Klageabsicht zu antworten. Volgens hen betekent dit niet anders dan dat de zaak met toepassing van Nederlands recht zou worden afgewikkeld. Ook beroepen zij zich op de vervolgens op basis van Nederlands recht met Van Ameyde Interschade B.V., het door Gerling ingeschakelde schaderegelingsbureau (hierna: Van Ameyde), gevoerde onderhandelingen. In de brief van Van Ameyde aan de Nederlandse advocaat van [eis.1] van 21 november 2003 staat volgens [eisers] niet voor niets geschreven: Voor wat betreft de reiskosten delen wij u mee dat de vergoeding naar Nederlands recht 0,20 per kilometer is (...). Namens [eisers] is ter comparitie voorts genoemd dat voorafgaand aan deze correspondentie ook nog herhaaldelijk telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen Warthuysen en Gerling over het toepasselijke recht, waarbij aan beide zijden van toepasselijkheid van Nederlands recht werd uitgegaan, zonder dat hoefde te worden gekozen. Niet voor niets is er op een gegeven moment een Nederlandse advocaat aan te pas gekomen, aldus [eisers] Zij wijzen er verder op dat pas laat in de onderhandelingen, in 2006, ineens door Van Ameyde het standpunt ingenomen is dat Duits recht zou worden toegepast. Het Bureau heeft tegen de argumenten van [eisers] ingebracht dat de passage uit de brief van 12 november 2003 geen expliciete rechtskeuze inhoudt, doch slechts de opdracht van Gerling aan Van Ameyde de zaak naar Nederlands recht te beoordelen, waarna - na terugkoppeling met Gerling - nog steeds beoordeling op grond van het Duitse recht kan plaatsvinden. Volgens het Bureau is het verzoek van Gerling aan Van Ameyde van 12 november 2003 het praktische gevolg van de inschakeling, kort daarvoor, van een Nederlandse advocaat door [eisers] in verband met de procedure die in Nederland gevoerd zou gaan worden en kan er ook daarom geen rechtskeuze in worden gelezen. Het Bureau betwist dat in telefoongesprekken tussen Warthuysen en Gerling de keuze voor Nederlands recht is gemaakt. Verder wijst het Bureau erop dat volgens [eisers] zelf een deel van de schade - die van [eis.1]s Duitse vennootschap Wevamed - naar Duits recht is vergoed Op [eisers] rust, ingevolge art. 150 Rv, de last te bewijzen hun stelling dat de partijen de keuze voor Nederlands recht hebben gemaakt. Dat bewijs acht de rechtbank echter geleverd met de correspondentie waarop zij zich beroepen, in het bijzonder de brief van Gerling van 12 november 2003 aan Warthuysen. Daarbij speelt de context waarin die brief is geschreven een rol. Er had zich een ongeval voorgedaan in Nederland, waarbij een Nederlander betrokken was en waardoor naast de Nederlander zelf ook zijn Nederlandse rechtspersoon schade heeft geleden. De Nederlandse betrokkene, die in Duitsland woont, had inmiddels naast een Duitse advocaat ook een Nederlandse advocaat ingeschakeld, omdat de tot dan toe gevoerde onderhandelingen niet tot een schikking hadden geleid. Duidelijk was - dit is tussen de partijen op zichzelf niet in geschil - dat in Nederland een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt zou gaan worden. De vervolgens door Gerling in de brief van 12 november 2003 gedane onvoorwaardelijke mededeling kan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet anders worden opgevat dan dat de kwestie naar Nederlands recht zou worden afgewikkeld. In het midden kan blijven of tevoren daarover al telefonisch overeenstemming bestond of was bereikt tussen Warthuysen en Gerling.

4 4 van :52 Het hierop gericht aanbod van tegenbewijs van het Bureau wordt als niet ter zake dienend gepasseerd. Immers, ook (en juist) indien er veronderstellenderwijs vanuit zou worden gegaan dat dat niet zo was, had het in de hiervoor geschetste omstandigheden op de weg gelegen van Gerling - als professionele speler op het gebied van aansprakelijkheidszaken en daaraan gerelateerde kwesties van internationaal privaatrecht - in die brief een voorbehoud ter zake van het uiteindelijk toepasselijke recht te maken. Nu zij dit heeft nagelaten is het op grond van die brief duidelijk dat voor de toepassing van Nederlands recht werd gekozen, althans hebben [eisers] die brief redelijkerwijs als (bevestiging van de) keuze voor toepassing van Nederlands recht mogen opvatten. Het Bureau - in zijn hoedanigheid van regelend bureau in het internationale groenekaartsysteem - is aan die keuze gebonden. Aan al het voorgaande doet niet af dat vanaf enig moment - ongeacht of dat nu in 2006 ([eisers]) of in 2004 (het Bureau) is geweest - door Van Ameyde alsnog het standpunt is ingenomen dat Duits recht zou moeten worden toegepast. Ook het evenzeer bestaan van aanknopingspunten met de Duitse rechtssfeer - zoals de aansprakelijkheid van een Duitse verzekeraar en het feit dat [eis.1] in Duitsland woont - en de afwikkeling van de schade van Wevamed naar Duits recht doen aan de betekenis van de brief van 12 november 2003 niet af. De rechtbank zal met toepassing van Nederlands recht op de vorderingen van [eisers] beslissen. (verplaatst) verlies van verdienvermogen 4.6. Aangezien de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval door Gerling is erkend, spitst het geschil zich toe op de omvang van de door het Bureau aan [eisers] te vergoeden schade. De belangrijkste schadepost - en daarmee het belangrijkste geschilpunt - betreft de schade wegens het (deels richting [eis.2] verplaatste) verlies aan verdienvermogen van [eis.1]. Daarom zal allereerst deze post worden beoordeeld, waarbij het erom gaat het verschil vast te stellen tussen wat feitelijk sinds het ongeval aan inkomsten is en zal (kunnen) worden ontvangen en wat dat zou zijn geweest als het ongeval niet was geschied. Hiertoe zal een vergelijking moeten worden gemaakt van de hypothetische inkomenssituatie van [eis.1] zoals die zich zonder het ongeval redelijkerwijs zou hebben ontwikkeld en de situatie waarin hij door het ongeval is komen te verkeren. Ter beoordeling van deze laatste situatie is, onder meer, van belang wat nu precies de ongevalsgevolgen zijn, welke beperkingen [eis.1] daardoor ondervindt en in hoeverre deze van invloed zijn op het uitoefenen van zijn beroep en zijn inkomsten [eisers] hebben onder verwijzing naar de bij dagvaarding overgelegde medische informatie gesteld dat [eis.1] naast mondletsel ook whiplashklachten aan het ongeval heeft overgehouden. Volgens hen zijn tussen de vijfde en zesde nekwervel van [eis.1] verbindingsstukken ingedrukt met als resultaat nekpijn, bewegingsbeperking van hoofd, nek en schouders, hoofdpijnen, gevoelloosheid in armen en handen, concentratieproblemen en duizeligheid. Door het mond- en whiplashletsel is [eis.1] aanvankelijk volledig arbeidsongeschikt geraakt en vervolgens is hij dat voor 75% gebleven, zo luidt hun stelling. [eis.1] maakt daarom aanspraak op vergoeding van zijn niet door [eis.2] doorbetaalde netto directeurssalaris en wel 100% in de maanden januari 2003 tot en met mei 2003 en 75% van de daarna verschenen maandsalarissen. [eis.2] heeft vergoeding gevorderd van het aan [eis.1] vanaf het ongeval tot en met 31 december 2002 doorbetaalde loon Het Bureau stelt onder verwijzing naar het politie-procesverbaal dat van de aanrijding is opgemaakt dat slechts sprake was van licht mondletsel. Het betwist dat ook sprake is van een postwhiplashsyndroom en van de beweerde (mate en duur van) arbeidsongeschiktheid van [eis.1]. Het Bureau mist objectieve stukken ter ondersteuning daarvan. Overigens blijkt volgens het Bureau uit het keuringsrapport van [naam chirurg] (zie onder 2.4), dat bij [eis.1] sprake was van pre-existente klachten door afwijkingen van de halswervels. Ook heeft het Bureau betwist dat het verlies van verdienvermogen van [eis.1] kan worden begroot aan de hand van de - door hemzelf, als DGA van zijn ondernemingen - vervaardigde salarisstroken Hoewel uit de bij dagvaarding overgelegde medische informatie van de behandelende sector en uit de (Duitse) verzekeringsgeneeskundige informatie blijkt van aanzienlijk mondletsel - op grond waarvan in elk geval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid aannemelijk is - en van klachten die door [eisers] als postwhiplashsyndroom zijn geduid, kan op grond van die stukken bij de huidige stand van zaken niet worden vastgesteld wat het ongevalsletsel precies is en welke beperkingen [eis.1] daardoor ondervond en ondervindt bij de uitvoering van zijn werk en, meer in het algemeen, of sprake was en is van restcapaciteit tot het verrichten van arbeid. In kwesties van civielrechtelijke aansprakelijkheid zal de rechter zich daarover in het algemeen een eigen oordeel moeten vormen, op basis van onafhankelijke medische informatie. Die informatie is ook nodig in verband met het verweer van het Bureau dat sprake is van pre-existente klachten. Inderdaad bevatten de overgelegde medische stukken aanwijzingen voor de aanwezigheid van afwijkingen aan de halswervels van [eis.1] ten tijde van het ongeval. Niet vast staat echter dat, zoals het Bureau kennelijk meent, [eis.1] daarvan vóór het ongeval al klachten ondervond. Gelet op al het voorgaande heeft de rechtbank behoefte aan voorlichting door een of meer medische deskundigen. Benoeming van een kaakchirurg ligt in verband met het mondletsel in elk geval voor de hand. Verder is de rechtbank voornemens een orthopedisch chirurg als deskundige te benoemd. Weliswaar benoemen [eisers] bepaalde klachten als whiplash en is in beginsel de neuroloog op dat gebied bij uitstek de te raadplegen deskundige, maar uit de overgelegde medische stukken en de verdere stellingen van de partijen blijkt dat sprake is van aantoonbare afwijkingen aan de cervicale wervelkolom (osteochondrose/ Bandscheibenbeschädigungen ) die tot de beweerde klachten zouden (kunnen) leiden. Op grond hiervan ligt benoeming van een orthopedisch chirurg vooralsnog in de rede, waarbij deze deskundige de mogelijkheid zou kunnen worden geboden een neuroloog van zijn keuze te consulteren.

5 5 van : De zaak zal naar de rol worden verwezen voor uitlating bij akte door beide partijen, gelijktijdig, over het aantal, de medische discipline(s) en de perso(o)n(en) van de te benoemen deskundige(n) en de aan deze(n) te stellen vragen. In de omstandigheid dat de aansprakelijkheid van het Bureau (Gerling) voor de gevolgen van het ongeval vast staat, ziet de rechtbank aanleiding het Bureau te belasten met het voorschot/de voorschotten op het loon en de kosten van de te benoemen deskundige(n) Ter comparitie heeft [eis.1] de bereidheid uitgesproken tot overlegging van zijn gehele medische dossier aan de wederpartij en aan de rechtbank. Hem wordt verzocht dit bij de hiervoor bedoelde akte te doen Ter vaststelling van het (verplaatste) verlies aan verdienvermogen zullen naar verwachting in een later stadium in elk geval nog de volgende stappen moeten worden gezet. Er zal een verzekeringsgeneeskundige moeten worden geraadpleegd, die op basis van de nog in te winnen medische deskundigenberichten zal moeten vaststellen of en zo ja welke functionele beperkingen [eis.1] door het ongevalsletsel ondervond en ondervindt. Nadien zal een arbeidsdeskundige op basis van de door de verzekeringsgeneeskundige in te vullen functionele mogelijkhedenlijst (FML) de (toenmalige en huidige) geschiktheid van [eis.1] voor zijn werk moeten beoordelen. Onzeker is of vervolgens nog een rekenkundige zal moet worden geraadpleegd om op grond van de dan vaststaande uitgangspunten het te vergoeden verlies van verdienvermogen (nader) te becijferen, waarbij - zoals het Bureau heeft opgemerkt - ook aan de orde zal moeten komen de vraag hoe het de onderneming(en) van [eis.1] zou zijn vergaan indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. overige schadeposten Het Bureau heeft ook tegen de overige door [eisers] opgevoerde schadeposten verweer gevoerd. Van [eisers] wordt verwacht dat zij in een later stadium van de procedure de beweerde schade met inachtneming van dat verweer nader toelichten. eigen schuld -verweer Het Bureau heeft gesteld dat [eis.1] zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, doordat hij ten tijde van de aanrijding de veiligheidsgordel niet droeg. Ter staving van deze stelling beroept het Bureau zich op het politieproces-verbaal, waarin dit door de verbalisant is vermeld. Volgens het Bureau brengt het niet dragen van de gordel met zich dat zijn schadevergoedingsplicht moet worden verminderd, aangezien de schade niet zou zijn ontstaan of geringer zou zijn geweest indien de gordel wel zou zijn gedragen. [eisers] hebben gemotiveerd betwist dat [eis.1] de veiligheidsgordel tijdens de botsing niet droeg. De opmerking van de verbalisant in het procesverbaal van de politie berust volgens hem op een eigen interpretatie van de gebeurtenissen door die verbalisant. Dat hij ondanks het dragen van de gordel ernstig mondletsel heeft opgelopen, is volgens [eisers] te verklaren door de afwijkende positie van het stuur in zijn auto ten opzichte van het hoofd van de bestuurder (dichterbij dan gebruikelijk) en het feit dat hij op het moment van de aanrijding rookte en juist enigszins voorovergebogen zat, in de richting van de asbak Indien en voor zover komt vast te staan dat [eis.1] tijdens de aanrijding de autogordel niet droeg kan er aanleiding zijn de schadevergoedingsverplichting van het Bureau te verminderen. In verband met de gemotiveerde betwisting door [eisers] rust op het Bureau de last zijn stelling te bewijzen dat [eis.1] de autogordel niet droeg tijdens het ongeval (art. 150 Rv). Met de enkele opmerking in het proces-verbaal van de politie is dat bewijs, in het licht van hetgeen [eisers] daartegen hebben ingebracht, niet geleverd. Daarom zal aan het Bureau worden opgedragen haar stelling te bewijzen. De bewijsopdracht zal worden verstrekt bij hetzelfde tussenvonnis als waarbij de te raadplegen deskundigen zullen worden benoemd. Vooruitlopend hierop wordt aan het Bureau verzocht zich bij akte uit te laten of het dit bewijs door middel van getuigenverhoren en/of anderszins wil leveren Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 4 maart 2009 voor het nemen van een akte door beide partijen ter uitvoering van hetgeen is overwogen onder 4.10, 4.11 en 4.15, 5.2. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp, mr. A.E.B. ter Heide en mr. C.M.E. Lagarde en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2009.

6 6 van :52

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bc3687

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bc3687 pagina 1 van 7 LJN: BC3687, Rechtbank Arnhem, 124253 Datum uitspraak: 19-12-2007 Datum publicatie: 06-02-2008 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Letselschade

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, 251200 / HA ZA 12-733 Print uitspraak Datum uitspraak: 23-01-2013 Datum publicatie: 30-01-2013 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-06-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 1088000 CV EXPL 09-33692 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 23-12-2014 Zaaknummer 2086265 - HA EXPL 13-655 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2988 (074.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'rechtsbijstandverzekeraar I'. De Raad

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3513

ECLI:NL:RBLIM:2017:3513 ECLI:NL:RBLIM:2017:3513 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 19042017 Datum publicatie 20042017 Zaaknummer 4842392 cv 162097 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. ingediend door: i n d e k l a c h t nr. 054.01 hierna te noemen 'klager tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7283

ECLI:NL:RBDHA:2017:7283 ECLI:NL:RBDHA:2017:7283 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 04-07-2017 Zaaknummer 5069821 RL EXPL 16-14147 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 5832513 CV EXPL 17-2712 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk

Nadere informatie

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, 90360 / HA ZA 03-161 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2004 Datum publicatie: 24-08-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5 .. HENKE E LD 81105 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 31 juli 201 5 Gegevens onderneming : Praktijk Cobie Brouwer B.V. Nummer faillissement : F 14/12/205 Datum uitspraak : 15 mei 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van:

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Beschikking RECHTBANK ALMELO Sector civiel recht zaaknummer: 128288 / HA RK 12-36 datum beschikking: 18 juli 2012 (Im) Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Bertha

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 402365 / HA ZA 11-2350 Vonnis in incident van in de zaak van X, handelende onder de naam Dasoptical, gekozen woonplaats te 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3261

ECLI:NL:RBROT:2017:3261 ECLI:NL:RBROT:2017:3261 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 11-05-2017 Zaaknummer C/10/477928 / HA ZA 15-670 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen worden hierna [VERZOEKER] en [VERZEKERAAR] genoemd.

Partijen worden hierna [VERZOEKER] en [VERZEKERAAR] genoemd. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rekestnummer: C1161368625 / HA RK 14-103 Beschikking van in de zaak van [VERZOEKER], wonende te [WOONPLAATS],

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3289

ECLI:NL:CRVB:2014:3289 ECLI:NL:CRVB:2014:3289 Instantie Datum uitspraak 26-09-2014 Datum publicatie 14-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3044 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 13112013 Datum publicatie 26112013 Zaaknummer C/08/133318 HA ZA 12415 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1349

ECLI:NL:RBGEL:2017:1349 ECLI:NL:RBGEL:2017:1349 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer 274888 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 11-02-2010 Datum publicatie 04-03-2010 Zaaknummer 421757 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5910

ECLI:NL:RBROT:2015:5910 ECLI:NL:RBROT:2015:5910 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22072015 Datum publicatie 17082015 Zaaknummer C/10/464204 / HA ZA 141166 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 Instantie Datum uitspraak 08-02-2006 Datum publicatie 09-03-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage 1103-M-05 Personen-

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 14_7761 OB Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AR3517

ECLI:NL:RBARN:2004:AR3517 ECLI:NL:RBARN:2004:AR3517 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 22-09-2004 Datum publicatie 08-10-2004 Zaaknummer 108406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-321 d.d. 12 november 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 219 d.d. 13 september 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, en mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden) Samenvatting Adviseren over financiële

Nadere informatie