O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld."

Transcriptie

1 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten sociale zekerheid (WP145173) WB Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde beslissing. 2a. Vaststelling openbare besluitenlijsten d.d. 4 en 7 augustus 2009 AC Akkoord en conform vastgesteld. 3. Regioaangelegenheden 3a. Agenda vergadering AB Op/Maat 27 augustus Financiën WB Wethouder De Boer licht toe, dat in het AB van Op/Maat een discussie zal plaatsvinden over de nieuwe bestuursstructuur. Hij zal het college t.z.t. informeren over deze discussie. 5. Stuurgroep Projecten De agenda voor de vergadering van 10 augustus en het verslag van de vergadering 18 mei 2009 worden voor kennisgeving aangenomen. Na afloop van de collegevergadering zal het college een werkbezoek brengen aan het project Oostereiland. 1

2 Regionale detailhandelsvisie West-Friesland inclusief nota van aanvulling/wijziging Het college besluit: vooralsnog niet akkoord te gaan met de regionale detailhandelsvisie West-Friesland 2015 met nota van aanvulling/wijziging en deze voor kennisgeving aan te nemen; de uitleg van de gemeente Stede Broec voor wat betreft de uitbreiding van winkelcentrum De Streekhof niet over te nemen, omdat dit strijdig is met de regionale afspraken die gemaakt zijn om het evenwicht in de koopcentra in West-Friesland te behouden. De voorgestelde uitbreiding verstoort dit evenwicht; de VVRE voor te stellen hiervoor een onafhankelijk advies te laten opstellen; het onderdeel detailhandel op bedrijventerreinen zelf uit te werken en later te verzoeken aan de VVRE dit op te nemen in de regionale detailhandelsnota; de raad te informeren middels brief (met inachtneming van een aanpassing) en voor te stellen het standpunt van het college over te nemen. Aan de orde stellen tijdens het burenoverleg met het college van Drechterland op 25 augustus a.s Aletta Jacobsstraat, intrekken gesloten verklaring, verwijderen fysieke afsluiting en aanbrengen kruispuntplateau Het college besluit: conform verkeersbesluit de gesloten verklaring van de Aletta Jacobsstraat in te trekken en de fysieke 2

3 afsluiting te verwijderen; vooralsnog géén kruispuntplateau op het kruispunt van de Aletta Jacobsstraat met de Marquettegracht aan te brengen. Wethouder Van Weel zal eerst nader intern overleg hierover plegen; bij het Betje Wolffplein het uitneembare paaltje te vervangen door sluishekken; de bewoners van de Aletta Jacobsstraat en Marquettegracht (deels) te informeren middels brief; de kosten te dekken uit de post Maatregelen Fietsnota Kansenkaart Hoorn/stimulering woningbouw Het college besluit: akkoord te gaan met het pakket stimuleringsmaatregelen woningbouw Hoorn en ter kennisname (meningvormend) aan te bieden aan de raad; de raad voor te stellen om een budget van ,-- beschikbaar te stellen voor de starterslening en de verordening Stimuleringsfonds starterslening 2009 vast te stellen; de raad voor te stellen om een bedrag van ,-- voor de ingroeihypotheek beschikbaar te stellen onder de voorwaarde, dat de provincie en de OMH een zelfde bedrag beschikbaar stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve 3

4 9. Artikel 43-vragen Stimuleringsfonds economische ontwikkeling en de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; akkoord te gaan met het vervallen van het antispeculatiebeding voor middelduur-lage woningen en de beleidsregel Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) ten aanzien van nieuwbouw koopwoningen vast te stellen; akkoord te gaan met het verstrekken van vergunningen voor tijdelijke verhuur van te koop staande woningen op grond van de Leegstandswet en de beleidsregels Leegstandswet vast te stellen. Besloten wordt een persgesprek te houden over dit besluit. Voor te bereiden in overleg met afdeling Communicatie. 9a Beantwoording vragen VOCHoorn over openbare aanbestedingen AC Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen middels brief aan de fractie van VOCHoorn. 9b Beantwoording vragen fractie Tonnaer inzake energiebesparende maatregelen huurwoningen Het college besluit de fractie Tonnaer te antwoorden conform brief. 9c Beantwoording vragen fractie PvdA over bouwplan Achterstraat 4 Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording conform brief. 4

5 B. Vaststellen circulatiebesluiten Kapvergunning de Blauwe Berg ter hoogte van atletiekvereniging Hollandia Verbouwings- en uitbreidingsplan school voor speciaal basisonderwijs De Wissel Verkeerssituatie/-maatregelen Dorpsstraat Aansprakelijkstelling Noordborgh Ass. / Slond letselschade Exp Verzoek tot het vaststellen Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake de uitvoering van de Wet bag WEL AC MB Per brief antwoorden. Afschrift van de brief sturen aan de raad. Alternatief 3 verder uitwerken, onder de voorwaarde dat De Wissel ermee akkoord gaat dat hun budget voor de bouwkundige voorzieningen i.v.m. onderwijskundige vernieuwingen als dekking wordt gebruikt voor deze werkzaamheden. Verzoekers schriftelijk berichten dat er geen aanleiding is tot het nemen van aanvullende maatregelen. Eigen risico t.b.v ,-- aan Centraal Beheer Achmea betalen t.l.v. post Aansprakelijkstellingen Akkoord gaan met het Aanwijzingsbesluit ambtenaren inzake de uitvoering van de Wet bag Uitvoering Project Kompas Project melden bij het CBP; overeenkomsten aangaan tot samenwerking met derden; dhr. Homan machtigen tot ondertekening van de melding en overeenkomsten Onderhoudswerkzaamheden bij de St. Jozefschool WEL Het huidige schoolgebouw handhaven; de raad voorstellen om voor de uitvoering van de maatregelen in het BBA-rapport een budget van ,-- in 2009 en ,-- in 2010 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat en de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 5

6 Positionering bureau Vastgoed MB Kennisnemen van de notitie m.b.t. positionering bureau Vastgoed opgesteld door bureau VOS/ABB Verhuur lokaal 17 m² (atelier) Achterom Plaatsen ven vervangen geleiderail Provincialeweg Bezwaarschrift (HAB-2257) tegen weigeren standplaats Lappendag MB AC Atelier aan Achterom 19 verhuren voor een bedrag van 123,67 (markt conform) per maand met ingang van 1 september 2009 exclusief nutskosten. De huurovereenkomst ondertekenen. Instemmen met het vervangen van de beschermrail door een geleiderail in de middenberm van de Provincialeweg en vervangen van het houten hekwerk langs de Provincialeweg; instemmen om het restantkrediet van van de rotonde Provincialeweg-Blauwe Berg af te ramen en de kapitaallasten ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat; het uitvoeringskrediet van voor het plaatsen van een geleiderail en hekwerk beschikbaar stellen en de kapitaallasten dekken uit het begrotingsresultaat; de raad voorstellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. Ervan uitgaan dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is en het beleid uitleggen. Bij geen bericht of verzoek officiële procedure, overgaan tot niet-ontvankelijk verklaring Verloren hoger beroep WOZ AC Voor kennisgeving aannemen Zienswijzen op ontwerpvrijstellingsbesluit voor bouw bovenwoning Gerritsland 14 Zienswijzen afwijzen en vrijstelling verlenen conform besluit. 6

7 Bezwaarschrift (HAB-2225) AC Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren wegens termijnoverschrijding Gegrond WOZ-beroep Lidl Nederland BV AC Voor kennisgeving aannemen Vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 1 WRO voor vier kantoorgebouwen op de Blauwe Berg Verslag inhoudelijke activiteiten Centrum Jeugd en Gezin Verkoop garage Rotiusstraat 79 (voormalige brandweerkazerne) WEL MB In beginsel medewerking verlenen door het voeren van een procedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 WRO. Indien er geen zienswijzen worden ingediend de benodigde verklaring van geen bezwaar opvragen bij GS. Instemmen met het versturen van het inhoudelijk verslag naar het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Aan IntermarisHoeksteen de garage verkopen voor een bedrag van ,-- k.k. De opbrengst minus de boekwaarde, per saldo ,-- ten gunste brengen van het begrotingsresultaat. Voor 2010 e.v. de exploitatielasten zoals o.a. kapitaallasten, verzekeringen etc. aframen en ook ten gunste brengen van het exploitatieresultaat. Geen apart raadsvoorstel en besluit maken, maar het voorstel middels een begrotingswijziging met uitgebreide toelichting aan de raad voorleggen. De gemeenteraad voorstellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen Nieuwe toegangsweg binnenstad Brief ministerie V&W d.d. 4 augustus 2009 voor kennisgeving aannemen en ter kennisname brengen van de raad via de lijst van ingekomen stukken. 7

8 Agenda en stukken portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken 26 augustus 2009 AC Kennisnemen van de agendapunten van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken van 26 augustus Instemmen met het voorbereiden van een raadsvoorstel en besluit om de West-Friese vlag vast te leggen en te registreren bij de Hoge Raad van Adel. Instemmen met het voorbereiden van regionale onderzoeken. C. Mandaatbesluiten Aanvraag voortzetting huurovereenkomst openbaar groen VVH Verhuren een perceeltje grond gelegen aan de achter-/ zijkant van het perceel Waterman 103, ter grootte van 34 m², voor een huurprijs van 22,69 per jaar. v. Weel Verjaring openbaar groen Koepoortsweg 72 VVH Meewerken aan de inschrijving van de verjaring in het Kadaster van het perceel gesitueerd aan de voortuin van de Koepoortsweg 72. v. Weel Ontheffingsprocedure voor het bouwplan Grote Noord 67 In beginsel medewerking verlenen door het voeren van een procedure als bedoeld in artikel 3.23 Wro. v. Es 8

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Tom Godefrooij en Marja de Hart

Tom Godefrooij en Marja de Hart Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 13 Actueel Staat het beste energieneutrale huis in s-hertogenbosch? Energie Nul73 is een platform van huiseigenaren, bedrijven en bewoners in s-hertogenbosch, die

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011 Verslaglegging: Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 11 oktober 2011 voorzitter raadsgriffier aanwezige raadsleden aanwezige collegeleden mw. H. Hafkamp dhr. A.M. Kooiman

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie