Nr ENRA. Nationale Motorfiets Verzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 01.10.10.ENRA. Nationale Motorfiets Verzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Polisblad Onder het polisblad wordt verstaan het blad met de gegevens en de nadere bepalingen omtrent de voorwaarden van de verzekerde secties. 2. Sectie Een zelfstandig te sluiten onderdeel van de verzekering en als zodanig omschreven op het polisblad. 3. Verzekeringnemer Degene die de verzekering heeft aangegaan. Indien de verzekeringnemer een niet-natuurlijk persoon is, wordt het bestuur daarvan met de verzekeringnemer gelijkgesteld. 4. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de eigenaar, de bezitter, de houder, de passagiers en de gemachtigde bestuurder; c. de werkgever van de in dit artikel onder lid a en b genoemde personen indien deze krachtens het burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door één van hen is veroorzaakt. 5. ENRA ENRA verzekeringen bv, Zesstedenweg , 1613 JE Grootebroek, als gevolmachtigde van de op het polisblad vermelde verzekeringmaatschappij(en) waarbij de verzekering is ondergebracht. 6. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type en met een gelijkwaardige cilinderinhoud als het verzekerde motorrijtuig en die aan een ander toebehoort omdat dit artikel onder lid a bedoelde motorrijtuig door een verzekerde gebeurtenis tijdelijk niet beschikbaar is. 7. Schade- en aansprakelijkheidsverzekering Deze overeenkomst beantwoordt -tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen- aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens ENRA respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 8. Gebeurtenis Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die schade in de zin van de verzekering veroorzaakt. Alle voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan. Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens 1. Het door de verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier en/of de direct of later door hem verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. 2. De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door ENRA verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan ENRA uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de Gedragscode kan opgevraagd worden bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, NL. Artikel 3 Kennisgeving 1. De verzekeringnemer is verplicht adreswijzigingen direct, doch uiterlijk binnen dertig dagen, aan ENRA mede te delen. 2. Kennisgevingen van ENRA aan de verzekeringnemer dienen schriftelijk te geschieden en kunnen worden gedaan aan het laatste bij ENRA bekende adres. De verzekeringnemer kan zich er niet op beroepen dat de kennisgevingen hem zelf nimmer hebben bereikt. 3. Kennisgevingen door de verzekerde aan ENRA kunnen schriftelijk worden gedaan aan het adres van ENRA. De verzekeringnemer blijft verantwoordelijk voor de correcte ontvangst van kennisgevingen door ENRA. Kennisgevingen dienen derhalve bij voorkeur per aangetekende post te worden toegezonden. Artikel 4 Premiebetaling 1. Verzuim van premiebetaling a. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum. b. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door ENRA is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. c. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. d. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat ENRA de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. blad 1 van 18

2 e. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. f. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door ENRA is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. g. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. h. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatshebben na de dag waarop ENRA de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting, alsmede de eventuele aan de incasso verbonden kosten, volledig en blijvend heeft ontvangen. Het is de verzekeringnemer niet toegestaan het verschuldigde bedrag te verrekenen met een vordering op ENRA. Artikel 5 Duur en einde van de verzekering 1. Geldigheidsduur De verzekering heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd. 2. Aanvang en einde van de verzekering De verzekering vangt aan om 0.00 uur van de dag, genoemd op het polisblad. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door ENRA: a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden; b. onmiddellijk bij opzet van een verzekerde ENRA te misleiden; c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; d. indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien ENRA verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; e. binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet ENRA te misleiden dan wel ENRA de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; f. nadat verzekeringnemer in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; g. nadat ENRA op grond van deze verzekering een schadevergoeding heeft gegeven of afgewezen, mits de opzegging geschiedt binnen een periode van dertig dagen na afwikkeling van het schadegeval en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer: h. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand; i. na de eerste verlenging binnen één maand na ontvangst van de opzegging; j. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van ENRA, houdende een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van ENRA ingaat (zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling); k. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; l. binnen twee maanden nadat ENRA tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; m. nadat ENRA op grond van deze verzekering een schadevergoeding heeft gegeven of afgewezen, mits de opzegging geschiedt binnen een periode van dertig dagen na afwikkeling van het schadegeval en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. De verzekering eindigt terstond: n. zodra het motorrijtuig voorzien wordt van een buitenlands kenteken; o. zodra de verzekeringnemer of -na zijn overlijden- zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en de feitelijke macht erover verliezen. De verzekering eindigt per eerstkomende contractsvervaldatum: p. indien verzekeringnemer verhuist naar het buitenland; q. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland gestald wordt. De verzekeringnemer is verplicht ENRA van verhuizing dan wel stalling van het motorrijtuig in het buitenland ten spoedigste, maar in elk geval tenminste dertig dagen voor contractsvervaldatum op de hoogte te stellen. 3. Restitutie van de premie In geval van beëindiging van de verzekering heeft de verzekeringnemer recht op restitutie van de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is. Dit recht komt de verzekeringnemer niet toe in geval van beëindiging wegens opzet ENRA te misleiden. blad 2 van 18

3 Artikel 6 Aanpassingen 1. ENRA heeft het recht tussentijds of per premievervaldatum de premie en/of voorwaarden en bloc of individueel aan te passen. 2. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. 3. De schriftelijke opzegging dient ENRA voor de ingang van de wijziging of uiterlijk dertig dagen na de datum van de mededeling van de wijzing te hebben ontvangen. De verzekering eindigt te 0.00 uur op de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden of te 0.00 uur op de datum van opzegging. 4. Indien ENRA de opzegging niet of niet tijdig heeft ontvangen, wordt de verzekeringnemer geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe premie en/of voorwaarden. Artikel 7 Algemeen 1. Verzekeringsgebied Het verzekeringsgebied omvat alle landen die zijn vrijgegeven op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart). 2. Gedekt risico De verzekering geeft dekking voor de op het polisblad vermelde risico s en condities ter zake van gebeurtenissen waarvan de oorzaak is gelegen op een tijdstip na de aanvang en binnen de geldigheidsduur van de sectie. 3. Zekerheidstelling Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelde door een overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen en/of indien de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag slechts tegen zekerheidstelling is te verkrijgen, zal ENRA de zekerheid verstrekken tot ten hoogste ,- per gebeurtenis, mits de verzekerde te wiens behoeve de zekerheid dient te worden gesteld jegens ENRA ter zake van dezelfde gebeurtenis aanspraak op dekking heeft. De verzekerde is verplicht ENRA te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. Geen waarborgsom wordt voorgeschoten, indien deze (mede) wordt verlangd wegens overtreding van in- en uitvoerbepalingen of van belastingwetten. 4. Hulp aan gewonden De verzekering dekt de kosten van herstel en/of reiniging van bekleding van het verzekerde motorrijtuig ten gevolge van het plaats bieden aan personen die bij een ongeval gewond zijn geraakt. Artikel 8 Winterstop Gedurende de periode van 1 december tot 1 maart wordt geen dekking verleend voor het rij-risico van het motorrijtuig. Wel verzekerd blijven gedurende deze periode alle risico's tijdens de opslag van het motorrijtuig. Artikel 9 Hulpverlening 1. Europ Assistance zal haar diensten verlenen in goed overleg met verzekerden, hun familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke termijn en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Europ Assistance is vrij in de keuze van degenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld; 2. Europ Assistance zal namens verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen aangaan; 3. Europ Assistance heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te verlangen, voor zover de kosten die voortvloeien uit de verlening van haar diensten niet door de deze verzekering zijn gedekt. Als deze garanties niet worden verkregen vervalt: - de verplichting van Europ Assistance om de verlangde diensten te verlenen; - de eventueel in verband hiermee anders bestaande dekking van de verzekering; 4. Europ Assistance is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen en fouten van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. A Dekking hulpverlening Nederland Gebeurtenissen Onder gebeurtenis wordt verstaan: 1. het uitvallen van de motor (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) in Nederland, maar buiten de woonplaats van verzekerde door: - beschadiging of verlies door brand, diefstal, joyriding, ontploffing, zelfontbranding of een andere onzekere gebeurtenis, ook al is deze gebeurtenis een gevolg van eigen gebrek; - een ander plotseling buiten de woonplaats van verzekerde optredend defect, ook als gevolg van eigen gebrek, echter alleen als de motor niet ouder is dan 120 maanden, tenzij de verzekering ook het risico van (beperkt) cascoschade omvat; 2. het uitvallen van de verzekerde bestuurder in Nederland, maar buiten de woonplaats van verzekerde door tijdens de reis opgelopen letsel of ziekte waardoor hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van de motor voort te zetten terwijl de overige verzekerden niet in staat en/of niet bevoegd zijn de besturing over te nemen. Omvang van de hulpverlening 1. In geval van een gebeurtenis als omschreven in 9.A zijn verzekerd de kosten van door Europ Assistance georganiseerd vervoer van de motor en de eventueel daaraan gekoppelde aanhanger en de eventueel zich daarin bevindende bagage naar een adres in Nederland; 2. De kosten van door Europ Assistance georganiseerd vervoer per taxi van de verzekerden, onmiddellijk na de gebeurtenis, naar een adres in Nederland zijn eveneens verzekerd. blad 3 van 18

4 B Dekking hulpverlening Europa Gebeurtenissen Onder gebeurtenis wordt verstaan: 1. het uitvallen van de motor (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied door beschadiging of verlies door: - brand, diefstal, joyriding, ontploffing, zelfontbranding of een andere onzekere gebeurtenis (echter inbeslagname alleen als gevolg van een verkeersongeval), ook al is deze gebeurtenis een gevolg van eigen gebrek; - een plotseling optredend defect, ook als gevolg van eigen gebrek, echter alleen als de motor niet ouder is dan 120 maanden, tenzij de verzekering ook het risico van (beperkt) cascoschade omvat; - lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen. 2. het uitvallen van de verzekerde bestuurder buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied door tijdens de reis opgelopen letsel of ziekte waardoor hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van de motor voort te zetten terwijl de overige verzekerden niet in staat en/of niet bevoegd zijn de besturing over te nemen. Omvang van de hulpverlening In geval van een gebeurtenis als omschreven in 9.B zijn verzekerd: 1. de kosten van het huren van een vervangende motor, scooter of personenauto (exclusief brandstof en een eventuele ongevallen en/of bagageverzekering voor op-/inzittenden) evenwel niet langer dan tot het oorspronkelijk gekozen tijdstip van terugkeer naar Nederland. De uitkering bedraagt maximaal 75,- per dag en 1.000,- totaal, onder aftrek van bespaarde kosten. Dit is niet van toepassing voor de in 9.B.2 omschreven gebeurtenis. Of (naar keuze van verzekerden): de reiskosten van verzekerden met hun bagage via de kortst mogelijke route op basis van 2e klasse trein (inclusief eenmalig vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation); 2. de kosten van door Europ Assistance georganiseerd transport van de motor en/of de eventueel daaraan gekoppelde aanhanger en de eventueel zich daarin bevindende bagage naar een adres in Nederland; 3. de kosten van door Europ Assistance georganiseerde vernietiging en/of douaneheffingen als wordt besloten de motor in het buitenland achter te laten; 4. de door Europ Assistance gemaakte kosten van verzending van onderdelen die nodig zijn voor het weer rijklaar maken van de motor, als deze onderdelen niet op korte termijn ter plaatse verkrijgbaar zijn. Kosten van aankoop, douaneheffing en eventuele retourvracht komen voor rekening van verzekerde. Annulering van een dergelijke bestelling is niet mogelijk; 5. in geval van een gebeurtenis als genoemd in 9.B.1 wordt bovendien, ook bij rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen van de motor binnen 2 werkdagen, uitkering verleend voor: a. de extra verblijfkosten van verzekerden gedurende het gedwongen oponthoud, evenwel niet langer dan tot het oorspronkelijk gekozen tijdstip van terugkeer. De uitkering bedraagt maximaal 50,- per persoon per dag over ten hoogste 10 dagen; b. de extra kosten van bergen, bewaken, stallen en vervoer van de motor naar de dichtstbijzijnde reparateur. De uitkering bedraagt maximaal 1.000,- per gebeurtenis. Aanhanger Het bepaalde in 9.A.1 en 9.B.1 omtrent het uitvallen van de motor is ook van toepassing op het uitvallen van de aanhanger, met uitzondering van uitkering voor kosten van het vervoer van personen per taxi en/of 2e klasse trein. De uitkering voor huur van een vervangende aanhanger bedraagt maximaal 50,- per dag en 500,- totaal. Artikel 10 Premievaststelling 1. Premiebepalende factoren a. De premie wordt afhankelijk van de dekking onder meer bepaald aan de hand van: 1. het vermogen in KW van het motorrijtuig; 2. de cataloguswaarde van het motorrijtuig; 3. de woonplaats/plaats van vestiging van de verzekeringnemer; 4. de leeftijd van de regelmatige bestuurder; 5. het met het motorrijtuig te rijden aantal kilometers per jaar; 6. de aard van het gebruik van het motorrijtuig; 7. het aantal schadevrije jaren te bepalen door het verschil tussen de werkelijke trede op de bonus-malusladder en de trede van inschaling. b. De onder lid 1 a genoemde factoren (met uitzondering van de regio ) bepalen de hoogte van de trede waarop een verzekerde, bij toepassing van de bonus-malusregeling, wordt ingeschaald. Indien zich een wijziging voordoet in een van de gegevens waarop de premie is gebaseerd, dan dient de verzekeringnemer daarvan aan ENRA mededeling te doen. Voor zover nodig zal de premie (door middel van een nieuwe inschaling op de bonus-malusladder en/of de toepassing van een ander tarief) per de wijzigingsdatum worden aangepast. c. Indien ENRA een onjuistheid in de hiervoor onder lid a genoemde gegevens constateert, heeft ENRA het recht de premie en de voorwaarden, na kennisgeving aan de verzekeringnemer en eventueel met terugwerkende kracht, aan te passen. d. ENRA heeft het recht de vergoeding van schade en kosten te verminderen in verhouding van de betaalde premie tot de premie zoals deze na de hieronder bedoelde verhoging zou zijn geweest, indien bij schade blijkt dat de verzekeringnemer de onder lid a genoemde gegevens niet juist heeft verstrekt, of niet heeft voldaan aan de onder lid b genoemde verplichting als ENRA een hogere premie zou hebben berekend indien de onder lid a genoemde gegevens juist waren verstrekt, dan wel de premie zou hebben verhoogd indien hij wel aan de onder lid b genoemde verplichting zou hebben voldaan. 2. Bonus-malusregeling De premie voor sectie A (Wettelijke Aansprakelijkheid) en sectie B (casco en beperkt casco) wordt mede bepaald door de bonus-malusregeling. Hiervoor geldt de volgende schaal, waardoor de verschuldigde premie mede afhankelijk is van het aantal in het voorafgaande verzekeringsjaar ontstane schadegevallen. blad 4 van 18

5 Korting Trede na een verzekeringsjaar Trede zonder schade met 1 met 2 met 3 of meer schade schaden schaden 1 20% toeslag , , Gebeurtenissen zonder gevolgen voor de bonus-malusregeling De verzekeringnemer behoudt recht op premiekorting indien: a. er geen schadevergoeding verschuldigd is; b. ENRA de door hem betaalde schade geheel heeft verhaald; c. ENRA schade heeft uitgekeerd op grond van de beperkte cascodekking; d. er uitsluitend schadevergoeding is verschuldigd vanwege het bepaalde in artikel 9 (hulpverlening); e. ENRA uitsluitend vanwege het bestaan van een schaderegelingovereenkomst met een andere verzekeraar een schadeuitkering aan deze andere verzekeraar heeft moeten doen dan wel als gevolg van een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde of aanschafprijs het aan de verzekeringnemer uitgekeerde bedrag niet of slechts ten dele heeft kunnen verhalen; f. uitsluitend schadevergoeding is verschuldigd op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet en verzekerde ter zake van (het ontstaan van) de schade geen enkel verwijt valt te maken; g. verzekerde een door ENRA gedane uitkering binnen twaalf maanden na de schadebetaling voor eigen rekening neemt. Artikel 11 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden is van de verzekering uitgesloten: 1. Niet-verzekerde bestuurder de schade, indien de bestuurder: a. niet door of namens de verzekeringnemer gemachtigd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen; b. onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden, dan wel indien de bestuurder geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander onderzoek door daartoe bevoegde overheidsbeambten; c. niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen krachtens een wettelijke bepaling; d. niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het desbetreffende type motorrijtuig, al dan niet met aanhangwagen, voorgeschreven rijbewijs, tenzij slechts verzuimd was het rijbewijs te verlengen en de geldigheid minder dan twaalf maanden was verlopen, evenwel met dien verstande dat de dekking voor de verzekeringnemer van kracht blijft, indien hij aannemelijk maakt dat de in dit artikel omschreven omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake geen verwijt treft. 2. Niet verzekerd gebruik de schade ontstaan tijdens het gebruik van het motorrijtuig voor: a. verhuur en/of leasing; b. les- en examenrijden; c. vervoer van zaken en/of personen tegen betaling, waaronder niet wordt begrepen particulier gebruik tegen tegemoetkoming in de kosten of op basis van wederkerigheid; d. deelname aan of oefenen voor (snelheids)wedstrijden of proeven. Hieronder wordt niet verstaan de deelname aan behendigheids-, oriëntatie- en puzzelritten en vergelijkbare ritten op de openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt. 3. Algemeen de schade: a. door of in verband met inbeslagneming, respectievelijk in de tijd gedurende welke het motorrijtuig in beslag genomen was of op last van een overheid of instantie door haar werd gebruikt; b. bestaande in geldelijk nadeel door het gemis van het motorrijtuig; c. aan lading en bagage; d. indien het motorrijtuig als regel buiten Nederland wordt gestald, vanaf de dag van beëindiging van de verzekering als bedoeld in artikel 5 lid 2q; e. veroorzaakt of ontstaan door het plegen van of deelneming aan een misdrijf of poging daartoe door de verzekerde. blad 5 van 18

6 Artikel 12 Verplichting bij schade 1. Bereddingsplicht Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van de verwezenlijking van de gebeurtenis, die voor ENRA tot een uitkeringsplicht kan leiden, of van het onmiddellijk dreigende gevaar dat die gebeurtenis zich zal voordoen, is elk van hen verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. 2. Schademeldingsplicht Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ENRA tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan ENRA te melden. 3. Schade-informatieplicht Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan ENRA alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringplicht te beoordelen. 4. Medewerkingplicht Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van ENRA zou kunnen benadelen. 5. Financiële gevolgen De verzekerde is verplicht in geval van een gebeurtenis waarvan de financiële gevolgen ten laste van ENRA (kunnen) komen: a. bij diefstal, verduistering of enig ander strafbaar feit hiervan direct aangifte te doen bij de politie; b. voor aansprakelijkheidsverzekeringen zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; c. de verzekeraar te machtigen om, indien dat wenselijk is, schade-experts of andere deskundigen in te schakelen; d. eventuele vorderingen die op anderen bestaan aan ENRA te cederen, alvorens de ENRA tot betaling van de schade zal overgaan. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is ENRA gerechtigd de uitkering te verminderen met de schade die hij als gevolg daarvan lijdt. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de in dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet ENRA te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. Artikel 13 Regeling van de schade 1. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een deskundige, aan te wijzen door ENRA, worden vastgesteld, mede aan de hand van de door de verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 2. ENRA verplicht zich het verschuldigde bedrag aan schade en kosten zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle schadedocumenten te betalen. Heeft echter de schade betrekking op verlies, diefstal of verduistering, dan geldt een wachttijd van dertig dagen vanaf de dag van aanmelding van een gebeurtenis bij ENRA, dit in verband met de mogelijkheid van terugkomst van het verdwenen motorrijtuig. 3. De verzekerde is verplicht, indien ENRA dit wenst, alle rechten die hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben, schriftelijk aan ENRA over te dragen. ENRA doet afstand van zijn wettelijk recht van verhaal jegens de verzekerde, behalve indien een in artikel 4 genoemde uitsluiting ten opzichte van die verzekerde van toepassing is. 4. De verzekerde heeft niet het recht het motorrijtuig na schade aan ENRA over te dragen. In geval van verlies is de verzekerde, tevens eigenaar, echter verplicht, alvorens tot uitkering van schade wordt overgegaan, het eigendom van het motorrijtuig bij akte aan ENRA over te dragen. Op zijn beurt verplicht ENRA zich, als het motorrijtuig terecht komt en als de verzekerde dat uitdrukkelijk wenst, het eigendom aan hem terug te geven. Heeft de schade-uitkering inmiddels plaatsgehad, dan dient de verzekeringnemer dit bedrag terug te betalen, eventueel onder aftrek van de herstelkosten van de schade die tijdens de periode van het verdwenen zijn aan het motorrijtuig is ontstaan. 5. ENRA heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventueel daaruit voortvloeiende procedures. 6. ENRA is bevoegd een krachtens de WAM of soortgelijke wet te verlenen schadevergoeding, tezamen met de rente en kosten, te verhalen op de verzekeringnemer of op een andere verzekerde, die niet te goeder trouw mocht aannemen, dat zijn aansprakelijkheid door deze verzekering was gedekt, indien: a. een uitsluiting van toepassing is; b. schade veroorzaakt is (ook door een ander dan de verzekerde), nadat de dekking is geëindigd en ENRA niet overeenkomstig artikel 5 lid 2n t/m q van de beëindiging op de hoogte is gesteld. 7. Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerd voertuig dient de verzekerde ENRA onverwijld van dit feit op de hoogte te stellen. 8. De verzekerde verklaart zich akkoord met het aanmelden door ENRA van de voertuiggegevens aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door ENRA ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. De verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VbV-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is (telefoon ). Van de vermissing moet tevens direct aangifte bij de politie worden gedaan. Artikel 14 Eigen risico 1. De verzekeringnemer draagt per gebeurtenis een eigen risico als vermeld op het polisblad. 2. Er geldt geen eigen risico ter zake van de dekking: a. alarmservice; b. zekerheidsstelling; c. hulp aan gewonden; blad 6 van 18

7 3. Voor schade zoals omschreven in sectie B ((Beperkte) Cascoverzekering Motorrijtuigen) artikel 2 lid 1a, wordt indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar het eigen risico met 70,- verhoogd. Artikel 15 Verjaring 1. Een rechtsvordering tegen ENRA tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 2. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop ENRA hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 3. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van dit artikel lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen ENRA en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop ENRA hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt. 4. Onder onderhandeling als bedoeld in dit artikel lid 3 wordt verstaan elke briefwisseling of mondelinge bespreking over de mogelijke uitkering. Artikel 16 Afstand van verhaal ENRA kan de vordering waarin hij is gesubrogeerd, of die hij door overdracht heeft verkregen, niet ten nadele van het recht op schadevergoeding van de verzekerde uitoefenen. ENRA krijgt geen vordering op de verzekeringnemer, een medeverzekerde, de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de geregistreerde partner van een verzekerde, de andere levensgezel van een verzekerde, nog op de bloedverwanten in de rechte lijn van een verzekerde, op een werknemer of de werkgever van de verzekerde, of op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde. Deze regel geldt niet voor zover zulk een persoon jegens de verzekerde aansprakelijk is wegens een omstandigheid die afbreuk zou hebben gedaan aan de uitkering, indien die omstandigheid aan de verzekerde zou zijn toe te rekenen. Artikel 17 Toepasselijk recht Op de verzekeringsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 18 Klachten Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van de ENRA of de verzekeraar(s). Wanneer het oordeel van ENRA of de verzekeraar(s) voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan de verzekeringnemer, mits in particuliere hoedanigheid, zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, NL. Binnen dit instituut zijn de Ombudsman en de Geschillencommissie werkzaam. Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of hij vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter. Artikel 19 Begrenzing dekking Terrorismeschade In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald over gedekte risico s en verzekerde bedragen geldt voor het risico van terrorisme onderstaande. Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het terrorismerisico is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V. De afwikkeling van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. is op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 79/2003. (deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website: Sectie A - Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (in deze voorwaarden genoemd WAM) gestelde eisen te voldoen. Indien de aansprakelijkheid, die onder deze verzekering is gedekt, evenwel tevens is gedekt onder een andere polis, al dan niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere polis is verleend, of verleend zij zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet zou bestaan. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. WAM Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 2. Schade a. Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. blad 7 van 18

8 b. Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derden met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Aansprakelijkheidsdekking De verzekering dekt tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per gebeurtenis de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en schade aan zaken tijdens de duur van de verzekering met of door het verzekerde motorrijtuig toegebracht, anders dan bij het laden of lossen. Is in het land waar de gebeurtenis plaatsheeft en behorende tot het verzekeringsgebied, krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum verzekerd bedrag voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. 2. (Proces)kosten/rente Boven het verzekerde bedrag worden zo nodig vergoed: a. de kosten van met goedvinden en op verlangen van ENRA gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand; b. de door de verzekerde verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 3. Schade aan andere motorrijtuigen van de verzekeringnemer De verzekering dekt de schade met een verzekerd motorrijtuig toegebracht aan een ander aan de verzekeringnemer toebehorende motorrijtuig evenwel uitsluitend: a. indien de aanrijding heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van het verzekerde motorrijtuig op voor het openbare verkeer openstaande wegen, en b. ENRA ook reeds gehouden was de schade te vergoeden, indien deze schade zou zijn geleden door een willekeurige derde. Eventuele bedrijfsschade en/of waardevermindering wordt niet vergoed. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van de verzekering uitgesloten: 1. Niet-verzekerde schade aan personen personenschade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt. 2. Opzicht de schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade betrekking hebbende op: a. het schadeveroorzakende motorrijtuig zelf; b. de zaken die worden vervoerd met of door het schadeveroorzakende motorrijtuig, behoudens de door de passagiers gedragen kleding en sieraden; c. de zaken die een verzekerde in eigendom toebehoren dan wel die hij om welke reden ook onder zich heeft. 3. Boeten en kosten a. boeten en geldstraffen; b. afkoop- en dwangsommen; c. gerechtskosten, die met een strafproces samenhangen behoudens de kosten als bedoeld in artikel 2 lid 2. Artikel 4 Regeling van de schade ENRA belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en heeft het recht de benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. Artikel 5 Verhaalsrecht Indien de verzekering nietig is of geen dekking geeft en ENRA niettemin op grond van de WAM ter zake van de gebeurtenis tot schadevergoeding verplicht is, is ENRA gerechtigd die schade met inbegrip van de ter zake gemaakte kosten te verhalen op die verzekerden voor wie de uitsluiting geldt. Sectie B - (Beperkte) Cascoverzekering Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Nieuwwaarde De op het moment van de gebeurtenis geldende prijs van een nieuw motorrijtuig van gelijk merk, model, type en uitvoering met dezelfde accessoires, vermeerderd met de kosten van aflevering. 2. Dagwaarde De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 3. Aanschafwaarde De prijs die door verzekeringnemer bij de aanschaf van het verzekerde motorrijtuig, waarvan hij/zij niet de 1e eigenaar is, werd betaald. 4. Accessoires De niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen, die aan het motorrijtuig zijn bevestigd, terwijl de (rij-) technische staat van het motorrijtuig zonder vervanging van die onderdelen of zonder het aanbrengen van één of meer aanpassingen daardoor niet wordt beïnvloed. blad 8 van 18

9 5. Contact-, voertuigsleutels en/of keycards Alle mechanische en/of elektronische middelen die standaard bij het motorrijtuig worden geleverd en met behulp waarvan het motorrijtuig kan worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Cascodekking De verzekering dekt de schade aan of het verlies van het motorrijtuig ontstaan: a. door aanrijden, botsen, omslaan, slippen, stoten, van de weg of te water geraken; b. door openslaande kofferdeksel of portieren; c. door blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing en zelfontbranding. Een en ander ongeacht of de oorzaak van de schade terug te voeren is op een mechanisch/elektronisch dan wel een eigen gebrek aan het motorrijtuig zelf en voorts door: d. de in of op motorrijtuigen vervoerde lading of bagage; e. diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, joyriding, vernieling of pogingen daartoe; f. aardbeving, lawine, natuurgeweld, overstroming, vloedgolf en vulkanische uitbarsting; g. storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), door storm vallende voorwerpen, hagelstenen, acuut optredende steenslag; h. dieren; i. luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit; j. relletjes; k. slepen, takelen en bergen; l. milieuverontreiniging ten gevolge van een plotseling onzeker voorval; m. bevriezing indien rechtstreeks verband houdend met een gebeurtenis als in dit artikel omschreven; n. kwaadwillige beschadiging; o. ieder ander van buitenkomend onheil; p. door het tanken van onjuiste brandstof. 2. Beperkte Cascodekking De verzekering dekt de schade aan of het verlies van het motorrijtuig ontstaan: a. door blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing en zelfontbranding een en ander ongeacht of de oorzaak van de schade terug te voeren is op een mechanisch/elektronisch, dan wel een eigen gebrek aan het motorrijtuig zelf; b. diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, joyriding, of pogingen daartoe; c. aardbeving, lawine, natuurgeweld, overstroming, vloedgolf, vulkanische uitbarsting; d. hagelstenen, storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), alsmede door deze storm vallende voorwerpen; e. botsen met dieren, voor zover de schade direct door die botsing is toegebracht; f. luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit; g. relletjes. 3. Accessoiredekking Indien het motorrijtuig casco is verzekerd, dekt de verzekering de schade aan of verlies van de accessoires tot een maximum van 500,- ook indien het verzekerd bedrag van deze sectie wordt overschreden. De in of aan het motorrijtuig separaat, niet fabrieksmatig geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- en (mobiele) navigatieapparatuur behoren eveneens tot de accessoires en zijn ook verzekerd tot een maximum van 500,- ook indien het verzekerd bedrag van deze sectie wordt overschreden. Schade aan mobiele navigatieapparatuur is uitsluitend gedekt indien deze is ontstaan als gevolg van de evenementen, vermeld in lid 1a en 1h van dit artikel, op voorwaarde dat er tevens schade is aan het motorrijtuig. Schade aan het motorrijtuig bevestigde of daarin meegevoerde mobiele, apart van het motorrijtuig te gebruiken beeld-, geluids- en telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons) is van de dekking uitgesloten. In totaal wordt nooit meer aan accessoires uitgekeerd dan 1.000,- tenzij de waarde van de op of aan het motorrijtuig bevestigde accessoires zijn begrepen is het verzekerd bedrag van deze sectie, echter met uitzondering van beeld-, geluids-, telecommunicatie- en (mobiele) navigatieapparatuur die niet tot de standaarduitvoering van het desbetreffende merk, model en type behoren. 4. Extra dekking De verzekering dekt, ongeacht of daardoor het verzekerde bedrag wordt overschreden: a. bijdrage in averijgrosse; en bij een gebeurtenis als omschreven in dit artikel lid 1 (casco dekking) b. een bedrag van 15,- per dag gedurende de tijd dat de verzekeringnemer niet over het motorrijtuig kan beschikken als gevolg van diefstal of verduistering, echter met een maximum van 30 dagen te rekenen vanaf de dag van aangifte van de gebeurtenis bij de politie; en bij een gebeurtenis als omschreven in dit artikel lid 1 (cascodekking) of lid 2 (beperkte cascodekking) tevens de kosten ter zake van: c. bewaking en vervoer, tenzij hiervoor reeds dekking bestaat op grond van de alarmservice; d. invoerrechten indien het motorrijtuig buiten Nederland moet worden achtergelaten; e. opruiming van het wrak. 5. Samenloop Indien, zo de onderhavige verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan wordt alleen die schade vergoedt, die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in Algemene Voorwaarden is van de verzekering uitgesloten de schade: 1. door slijtage; 2. door langzaam inwerkende weersinvloeden; blad 9 van 18

10 3. door waardevermindering; 4. die uitsluitend het gevolg is van een eigen gebrek van het motorrijtuig, onvoldoende onderhoud, constructie- of materiaalfouten dan wel het gevolg is van het verzuim een schade aan het motorrijtuig te laten repareren; 5. aan lading en bagage; 6. ten gevolge van bevriezing tenzij deze het directe gevolg is van een door de onderhavige verzekering gedekte cascoschade; 7. door diefstal van het motorrijtuig indien deze niet was afgesloten met een ART-goedgekeurd motorrijtuigslot of niet was gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte. De onder 6 en 7 genoemde uitsluiting gelden niet voor een verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt valt te maken. Artikel 4 Regeling van de schade Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden ter zake van regeling van de schade gelden de onderstaande bepalingen. 1. De verzekeringnemer heeft zonder voorafgaande toestemming van ENRA het recht schade tot een bedrag van maximaal 400,- inclusief btw te herstellen, doch dient dan een gespecificeerde rekening te overleggen. 2. De verzekeringnemer is voor schade boven 400,- inclusief btw verplicht met het herstellen van de schade of verkoop van het motorrijtuig te wachten totdat overeenstemming over de omvang van de schade is bereikt. 3. De verzekeringnemer heeft, in geval van een geschil met de door ENRA aangewezen deskundige, het recht eveneens een deskundige te benoemen ter vaststelling van de schade. De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van de verzekeringnemer. Voor het geval beide deskundigen ten aanzien van het schadebedrag niet tot overeenstemming kunnen komen, benoemen zij vooraf een derde deskundige. Deze derde deskundige zal, na de beide eerder genoemde deskundigen te hebben gehoord, de omvang van de schade bindend vaststellen binnen de grenzen van de door hen vastgestelde bedragen en bepalen wie de ter zake gemaakte kosten draagt. 4. Expertise van de schade en toestemming tot herstel geschieden zonder dat ENRA gehouden is tot vergoeding van een schade. 5. In geval van diefstal, vermissing, oplichting, afpersing en verduistering van het motorrijtuig: a. is ENRA eerst na verloop van dertig dagen nadat aangifte bij de politie en aanmelding bij ENRA is geschied en het motorrijtuig nog niet feitelijk kon worden terugverkregen, verplicht het schadegeval in behandeling te nemen, evenwel met dien verstande dat, indien het motorrijtuig binnen dertig dagen na de aangiften wederom ter beschikking komt van de verzekeringnemer, ENRA uitsluitend gehouden is de schade aan het motorrijtuig ontstaan tijdens het gemis hiervan, in behandeling te nemen; b. wikkelt ENRA de schade af indien het motorrijtuig na dertig dagen na de aangiften niet ter beschikking van de verzekeringnemer is gekomen én mits de verzekeringnemer het motorrijtuig in eigendom aan ENRA heeft overgedragen. 6. De betaling van de door ENRA vastgestelde schade zal zo spoedig mogelijk geschieden nadat over het recht daarop en de omvang daarvan overeenstemming is bereikt. 7. De door ENRA te betalen schade wordt uitgekeerd exclusief btw indien de verzekerde gerechtigd is tot aftrek/teruggave van deze btw. 8. De uitbetaling geschiedt aan: a. de verzekeringnemer; b. de wettige erfgenamen indien de verzekeringnemer is overleden. 9. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de vaststelling van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen ter zake van het motorrijtuig, het al dan niet aangekoppelde object en de accessoires op basis van de oorspronkelijke brutocatalogusprijzen inclusief bpm en de kosten van aflevering. Indien bij een gebeurtenis blijkt dat de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen lager zijn dan hiervoor omschreven, zal de schadeloosstelling proportioneel geschieden en wel naar verhouding tot het verzekerde bedrag dat bij het aangaan van de verzekering feitelijk verzekerd had dienen te worden. Artikel 5 Vergoeding van de schade 1. Beschadiging a. ENRA vergoedt de reparatiekosten tot maximaal het volgens lid 2 uit te keren bedrag. Als het motorrijtuig niet wordt gerepareerd conform expertise en niet wordt ingeruild, of indien het motorrijtuig wordt gerepareerd door een ander bedrijf dan het bedrijf waar het motorrijtuig is aangeschaft dan wordt maximaal 50% van de herstelkosten exclusief btw. uitgekeerd. b. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het volgens lid 2 uit te keren bedrag is er sprake van totaalverlies en zal de schade worden vastgesteld zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. 2. Vaststelling van de waarde bij totaalverlies a. Nieuwwaarde/afschrijving Indien: 1. het motorrijtuig nieuw was op de datum van afgifte van deel 1 van het oorspronkelijk kentekenbewijs; 2. het motorrijtuig geen vervangend motorrijtuig betreft; 3. de verzekeringnemer de eerste eigenaar van het motorrijtuig is; 4. het motorrijtuig op het moment van de gedekte gebeurtenis niet ouder is dan zesendertig maanden, wordt als waarde voor de schadevergoeding aangehouden: a. indien het motorrijtuig jonger is dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs, de waarde van een nieuw motorrijtuig van hetzelfde merk, type en uitvoering als het verzekerde motorrijtuig. Bovenstaande is niet van toepassing indien naar het oordeel van de deskundige geen vergelijkbaar type en uitvoering leverbaar is. In dat geval zal een deskundige de waarde vaststellen; b. indien het motorrijtuig ouder is dan twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs, een bedrag overeenkomende met de hierboven bedoelde nieuwwaarde evenwel voor iedere maand dat het motorrijtuig ouder is dan twaalf maanden verminderd met 2% tot niet minder dan de dagwaarde. blad 10 van 18

11 Op de schade-uitkering zal de waarde van de restanten in mindering worden gebracht. b. Aanschafwaarde Indien: 1. het motorrijtuig nieuw was op de datum van afgifte van deel 1 van het oorspronkelijk kentekenbewijs; 2. het motorrijtuig geen vervangend motorrijtuig betreft; 3. de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van het motorrijtuig is; 4. het motorrijtuig op het moment van de gedekte gebeurtenis niet ouder is dan zestig maanden; 5. verzekeringnemer de aanschafwaarde van het motorrijtuig kan aantonen door overlegging van de originele aankoopnota van een bedrijf waar het motorrijtuig is aangeschaft, wordt de aanschafwaarde als waarde voor de schadevergoeding aangehouden. Op de schade-uitkering zal de waarde van de restanten in mindering worden gebracht. c. Indien het motorrijtuig niet valt onder de regeling als vermeld in dit artikel lid 2 sub a of b zal de dagwaarde van het motorrijtuig op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis worden vergoed, evenwel verminderd met de waarde van de restanten. d. Indien de dagwaarde van het verzekerde motorrijtuig op de schadedatum meer bedraagt dan de onder in dit artikel lid 2 sub a of b vastgestelde waarde van het motorrijtuig, dan geldt die dagwaarde als basis voor de schadevergoeding. 3. Overdracht motorrijtuig Bij schadevergoeding in geval van totaalverlies van de motorrijtuig behoudt ENRA zich het recht voor het wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaatshebben dan nadat ENRA in het bezit is gekomen van alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs. 4. Extra vergoeding Als uitbreiding op de dekking zoals omschreven in artikel 2 lid 1 (casco dekking) en lid 2 (beperkte casco dekking) worden van het verzekerde motorrijtuig vergoed: a. de gemaakte kosten van aanschaf van: 1. nieuwe kentekenbewijzen; 2. contact- en voertuigsleutels; 3. en/of keycards. b. de kosten van het inlezen van de nieuwe contact- en voertuigsleutels en/of keycards, of -als dit niet mogelijk isvervanging van het contactslot van het verzekerde motorrijtuig. c. de kosten ter zake het vervangen het contactslot, alle voertuigsloten en het omcoderen van de startonderbreker, alleen indien er sprake is van: 1. diefstal van sleutels na braak aan het pand of woonhuis waarin de sleutels zich ten tijde van het evenement bevonden; 2. afpersing die leidt tot het verloren raken van sleutels; 3. oplichting die leidt tot het verloren raken van sleutels. De diefstal, afpersing of oplichting dient aannemelijk te worden gemaakt door inzending van een afschrift van proces verbaal van aangifte bij de politie. Vermissing van sleutels en/of keycards is uitgesloten van de dekking. Bij vervanging van voertuig- en/of contactslot geldt een maximum uitkering van 500,- per gebeurtenis. Sectie C Helm-, kleding- en schoenenverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dagwaarde De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Ongevaldekking De verzekering dekt, tot maximaal 500,- per persoon per gebeurtenis, de schade aan en verlies van de tijdens het rijden op het motorrijtuig gedragen helm, kleding en schoenen, mits de schade of verlies tegelijkertijd met schade aan het motorrijtuig bij een ongeval is ontstaan. 2. Extra dekking Indien uit het polisblad blijkt dat er een hoger verzekerd bedrag per gebeurtenis is verzekerd en hiervoor extra premie is berekend, dekt de verzekering tot maximaal dit hogere bedrag, de schade aan en verlies, diefstal of vermissing van helm, kleding en schoenen door onverschillig welke plotselinge onzekere van buiten komende oorzaak. In geval van diefstal uit een gebouw wordt hiervoor alleen uitkering verleend indien sporen van braak aan dit gebouw te constateren zijn. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in Algemene Voorwaarden is van de verzekering uitgesloten de schade: 1. die het gevolg is van een eigen gebrek, materiaal- of constructiefout, dan wel onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg; 2. die ontstaan is door bewerking, reiniging of reparatie; 3. door normale slijtage en enige geleidelijk inwerkende invloed, dan wel door mot of ander ongedierte; 4. door beschadigingen zoals krassen, vlekken en andere ontsieringen, tenzij het beschadigde daardoor ongeschikt is geworden voor het daartoe bestemde gebruik; 5. indien verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen en bovendien onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen. blad 11 van 18

12 Artikel 4 Regeling van de schade Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden ter zake van regeling van de schade gelden de onderstaande bepalingen. 1. ENRA heeft het recht een schade-uitkering op basis van totaal verlies slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak aan ENRA met overgave van de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulpzaken of wat dan ook; 2. bij diefstal, verduistering of vermissing van de helm, kleding en schoenen is ENRA eerst verplicht tot uitkering over te gaan nadat, na melding van de gebeurtenis bij ENRA, een termijn van 30 dagen is verstreken en het aan verzekerde en ENRA niet bekend is, dat de helm, kleding en schoenen zijn teruggevonden; 3. bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de door ENRA benoemde deskundige een andere deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen ENRA en verzekerde ieder de helft. Artikel 5 Vergoeding van de schade 1. Totaal verlies ENRA vergoedt in geval van totaal verlies de dagwaarde onder aftrek van de waarde van de eventuele restanten; 2. Beschadiging ENRA vergoedt in geval van beschadiging de herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de verzekerde zaken in beschadigde staat; 3. Onderverzekering ENRA zal geen beroep doen op onderverzekering. Sectie D Rechtsbijstandverzekering De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwijking van de voorgaande bepalingen en zijn alleen van kracht indien uit de polis blijkt dat voor de desbetreffende dekking de bijbehorende premie is berekend. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Verzekeraar waarborgt de verlening van rechtsbijstand, doch heeft DAS aangewezen voor de uitvoering van de uit de rechtsbijstand voortvloeiende verplichtingen. 2. Motorrijwiel: het in de polis omschreven motorrijwiel voorzien van een Nederlands kentekenbewijs, alsmede de aan de aan dit motorrijwiel gekoppelde aanhanger of zijspan. 3. Verzekerde: a. de verzekeringnemer alsmede, de gemachtigde bestuurder of passagier van de motorfiets, uitsluitend voor wat de in artikel 38 sub a en b omschreven dekkingen betreft; b. de nagelaten betrekkingen van verzekerde, indien en voor zover zij een vordering tot voorziening in de kosten van levensonderhoud kunnen instellen naar aanleiding van een gebeurtenis waarvoor krachtens deze verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 4. Rechtsbijstand: a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil dat verzekerde betreft. In geval van twijfel over het bestaan van een geschil maakt verzekerde op verzoek van DAS het geschil aannemelijk door middel van een deskundige die benoemd is in overleg met DAS; b. het behartigen van de juridische belangen van verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt; door: - het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen; - het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of het namens verzekerde indienen en verdedigen van verzoeken bezwaarschriften; - het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken; - het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten. 5. Gebeurtenis: het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en dat daarom redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand. 6. Rechtens bevoegde deskundige: een ter zake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. Artikel 2 Geldigheidsduur verzekering De verzekeraar heeft tevens het recht de verzekering te beëindigen binnen 30 dagen nadat gebleken is dat het risico voor hem onaanvaardbaar hoog is of wordt. blad 12 van 18

13 Artikel 3 Wachttijd 1. Geen rechtsbijstand wordt verleend indien de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 2. Op het hierboven bepaalde wordt geen beroep gedaan indien: a. deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen; b. verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis bij het sluiten van de verzekering niet kon voorzien. Desverlangd dient verzekerde dit aan te tonen. Artikel 4 Premie Kilometrage, leeftijd en de bonus-malusregeling hebben geen invloed op de premie. Artikel 5 Verzekeringsgebied Rechtsbijstand wordt verleend: a. in Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira alsmede in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en geheel Turkije, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van die landen van toepassing is voor: 1. verhaal van zaak- en/of letselschade; 2. strafzaken; 3. geschillen uit sleep- en reparatie overeenkomst; b. in Nederland voor alle overige gevallen, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is. Artikel 6 Dekking Indien verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van de hierna genoemde activiteiten heeft hij aanspraak op rechtsbijstand voor zover hij in dat geschil in een op geld waardeerbaar belang is getroffen. 1. De verzekerde activiteiten zijn: a. deelname aan het wegverkeer met het motorrijwiel; b. het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het motorrijwiel. 2. Het verzekerde risico en de gebeurtenis. Verzekerd is het risico dat verzekerde in een geschil dient te voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: a. de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; b. de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 3. De verlening van de rechtsbijstand. a. De rechtsbijstand wordt door DAS verleend. DAS garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen, ongeacht de daarmee gemoeide kosten. Met verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenst resultaat. b. DAS vergoedt de uit de rechtsbijstandverlening voortvloeiende externe kosten. c. DAS is bevoegd geen (verdere) rechtsbijstand te verlenen indien het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt verzekerde dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. Door het verlenen van betaling aan verzekerde zijn DAS en verzekeraar ook jegens de overige verzekerden gekwiteerd. d. Indien de behandeling van de zaak in verband met het procesmonopolie niet door DAS kan worden voltooid, draagt DAS deze over aan een advocaat of rechtens benoemde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient, of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven, als de zaak daar dient. e. In geval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993, volgt DAS de keuze van verzekerde. In andere gevallen of in geval van een opdracht aan een andere externe deskundige bepaalt DAS de keuze. f. Alleen DAS is bevoegd, na overleg met verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens verzekerde. Verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. g. Voor het inschakelen van deskundigen, bij het aanwenden van rechtsmiddelen en alvorens een dading of schikking aan te gaan, pleegt de ingeschakelde advocaat, procureur of deurwaarder tevoren overleg met DAS. Voor het overige houdt de advocaat, procureur of deurwaarder, daartoe onherroepelijk door verzekerde gemachtigd, DAS op de hoogte van het verloop van de zaak. h. DAS en verzekeraar zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of in verband met de behandeling van een zaak door een externe deskundige. Zij kunnen niet worden verplicht tegelijkertijd of achtereenvolgens dezelfde opdracht aan meer dan één deskundige te verstrekken. i. Indien er geen redelijke kans (meer) bestaat het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. j. DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen indien naast verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Indien DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. blad 13 van 18

14 4. De kosten van rechtsbijstand: Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 wordt uitkering verleend voor de interne kosten, d.w.z. de kosten van de aan DAS in loondienst verbonden deskundigen alsmede voor de volgende externe kosten: a. honoraria en verschotten, voor zover in het algemeen als gebruikelijk beschouwd, van de externe deskundigen die door DAS worden ingeschakeld; b. kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen; c. proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld; d. noodzakelijke, in overleg met DAS te maken reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; e. kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van een vonnis. 5. Onvermogen: Indien een verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij vergoedt DAS tot ten hoogste 1.250,00 aan verzekerde de schade aan het motorrijwiel ten gevolge van de onrechtmatige daad van de wederpartij, tenzij verzekerde de schade op een andere manier vergoed kan krijgen. Een en ander voor zover de schade een eigen risico van 125,00 te boven gaat. 6. Waarborgsom: a. Indien door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor de vrijlating van verzekerde, de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing van een op het motorrijwiel gelegd beslag, stelt DAS een bedrag van ten hoogste ,00 ter beschikking. b. Door het aanvaarden van het voorschot wordt DAS door verzekerde onherroepelijk gemachtigd daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS. c. Verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen 12 maanden nadat het is verstrekt. Artikel 7 Uitsluitingen 1. Geen verplichting tot het verlenen of het blijven verlenen van rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) bestaat: a. indien verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van DAS schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat DAS slechts met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand kan verlenen; b. indien het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een motorrijwiel terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijwiel te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen indien: - in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen van een motorrijwiel; - verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was het motorrijwiel te besturen; c. indien het rechtsprobleem verband houdt met de onderhavige verzekeringsovereenkomst. DAS vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand indien verzekerde in een onherroepelijk vonnis in het gelijk gesteld wordt; d. indien de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten door verzekerde of indien hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. In een strafzaak doet DAS op het voorgaande een beroep indien het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel indien verzekerde het feit willens en wetens heeft gepleegd. DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand indien bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn; e. in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht; f. in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden geschillen over heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen; g. in geschillen over exploitatie van het motorrijwiel (verhuur, vervoer, examens, les enz.); h. in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijwielen, tenzij gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer; i. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties. 2. Geen uitkering wordt verleend voor de in artikel 6 onder 4.a t/m e genoemde externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a van het Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld door BTW afdracht) of door anderen vergoed kunnen worden, met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. DAS schiet deze kosten voor. Artikel 8 Verplichtingen van verzekerde Verzekerde die een beroep wil doen op deze dekking, is tevens verplicht: a. zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis bij ENRA aan te melden. Indien verzekerde zijn verzoek meer dan 12 maanden na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is DAS niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen; b. alle medewerking te verlenen die gevraagd wordt door DAS, de verzekeraar of de door DAS ingeschakelde externe deskundigen. Dit betekent in ieder geval dat hij: - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn zaak betrekking hebben; - DAS machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft; - zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen op derden van gemaakte kosten van rechtsbijstand; - alles nalaat wat de belangen van de DAS of verzekeraar zou kunnen schaden. blad 14 van 18

15 c. de door DAS voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. Artikel 9 Franchise In contractuele geschillen kan verzekerde alleen aanspraak maken op rechtsbijstand indien het belang van zijn verzoek tenminste 125,00 bedraagt. In overige gevallen geldt geen franchise. Artikel 10 Geschillen 1. Indien verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de haalbaarheid of de wijze van behandeling kan verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. 2. DAS legt alsdan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn steeds voor rekening van DAS. 3. Indien verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij vervolgens alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 4. Het recht om een verschil van mening over de uitleg van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van 12 maanden nadat DAS haar standpunt schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Artikel 11 Belangenconflicten Er is sprake van een belangenconflict indien beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door DAS. Alsdan geldt dat: a. indien er een geschil is tussen verzekeringnemer en één van de medeverzekerden op één polis, DAS alleen rechtsbijstand aan verzekeringnemer verleend; b. indien er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, DAS alleen rechtsbijstand verleent aan de verzekerde die door verzekeringnemer is aangewezen; c. indien er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen, beide verzekerden bevoegd zijn te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van DAS. Sectie E Ongevallenverzekering voor In- en Opzittenden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer bevinden op de zitplaatsen van het motorrijtuig voor zover dit daartoe volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht, dan wel: a. in-, op-, uit- of afstappen; b. gedurende de rit - langs de weg - aan de motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, of het betreffende voertuig vullen met brandstof. 2. Ongeval Een gebeurtenis die verband houdt met de deelname van verzekerde aan het verkeer met het motorrijtuig en die medisch aantoonbaar leidt tot lichamelijk letsel en/of de dood als gevolg van een van buiten komende, plotselinge, onvrijwillige, gewelddadige inwerking op het lichaam van een verzekerde. Onder ongeval wordt tevens verstaan: a. verdrinking; b. binnenkrijgen van ziektekiemen door onvrijwillige val in water of in enige andere vloeibare of vaste stof; c. verstikking; d. bevriezing; e. blikseminslag; f. zonnesteek; g. verbranding; h. acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen/dampen van vaste of vloeibare stoffen (niet zijnde virussen of bacteriële ziektekiemen); i. verergering of complicaties als gevolg van eerstehulpverlening of medische behandeling van ongevalletsels; j. wondinfectie en bloedvergiftiging. voor zover medisch komt vast te staan dat de uit deze oorzaken voortkomende dood of het lichamelijk letsel zijn oorsprong vindt in de deelname aan het verkeer, die heeft geleid tot de aan verzekerde met de motorrijtuig overkomen gebeurtenis. 3. Uitkeringsgerechtigden a. Voor de uitkering bij overlijden: de wettige echtgeno(o)t(e) van de verzekerde bij ontstentenis hiervan: de wettige erfgenamen. b. Voor de overige uitkeringen: de verzekerde. De Staat der Nederlanden wordt niet als erfgenaam aangemerkt. blad 15 van 18

16 Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. In geval van overlijden a. Verzekerd bedrag De verzekering keert uit tot het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag wegens overlijden als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen verkeersongeval. b. Leeftijdsgebonden uitkering In geval van overlijden van een verzekerde jonger dan achttien of ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering 3.400,-. c. Voorafgaande uitkering Indien voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, zal deze uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden gebracht. 2. In geval van blijvende invaliditeit a. Verzekerd bedrag 1. De verzekering keert uit voor een aan de mate van invaliditeit gerelateerd gedeelte van het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag wegens blijvende invaliditeit als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen ongeval. 2. In afwijking van het in dit artikellid onder a1 bepaalde wordt van het verzekerde bedrag uitgekeerd: Bij algehele ongeneeslijke: Geestesstoornis 100% Verlamming 100% Bij algeheel verlies van: Het gezichtsvermogen van beide ogen 100% Het gezichtsvermogen van één oog 30% Het gehoor van beide oren 50% Het gehoor van één oor 20% Bij algeheel verlies of functieverlies van: De arm tot in het schoudergewricht 75% De arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht 65% De hand tot in het polsgewricht of de arm tussen pols en ellebooggewricht 60% De duim 25% De wijsvinger 15% De middelvinger 12% De ringvinger of de pink 10% Het been tot in het heupgewricht 70% Het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht 60% De voet tot in het enkelgewricht of het been tussen enkel- en kniegewricht 50% De grote teen 10% Iedere andere teen 5% 3. In geval van samengestelde vinger- of handletsels zal nimmer meer dan 60% worden uitgekeerd. 4. In geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies wordt van de hierboven onder 2 en 3 genoemde percentages een evenredig deel uitgekeerd. b. Vermindering uitkering Indien reeds voor het ongeval enig lichaamsdeel, orgaan of functie geheel of gedeeltelijk verloren was, heeft evenredige vermindering van de uitkering plaats. c. Leeftijdsgebonden uitkering In geval van blijvende invaliditeit van een verzekerde ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering ten hoogste 3.400,-. d. Beroep/bezigheden Voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit blijven het beroep of de bezigheden van de verzekerde buiten beschouwing. 3. Schadedekking a. Verzekerd bedrag De verzekering dekt tot ten hoogste 450,- per verzekerde de schade wegens: 1. lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid al of niet de dood tot gevolg hebbend; 2. beschadiging of verlies anders dan door diefstal of vermissing van stoffelijke zaken die door een verzekerde aan het lichaam worden gedragen of bagage, die zich op of in het motorrijtuig bevindt, als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen ongeval. b. Bepaling van de schade De omvang van de schade en -bij overlijden van de verzekerde- de aanwijzing van degenen die recht hebben op de vergoeding, zal geschieden volgens de in het Burgerlijk Recht ten aanzien van de onrechtmatige daad geldende regels. Een aan de benadeelde toekomende uitkering krachtens enige verzekering of wet -hoe ook genaamd- of arbeidsovereenkomst, zal bij het bepalen van de omvang van de vergoeding in mindering worden gebracht. 4. Samenloop Indien aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan loopt de onderhavige dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere verzekering, wet of voorziening is verleend, of verleend zou zijn, indien de onderhavige dekking niet zou hebben bestaan. 5. Einde van de dekking Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens algemene titel, gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing van de motorrijtuigen, tot dan eigendom van: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. het bedrijf van de verzekeringnemer, aan anderen dan de genoemde verzekerden, eindigt terstond de dekking. blad 16 van 18

17 Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden dekt de verzekering niet een ongeval: 1. veroorzaakt door het ontstaan of de verergering van een ingewandsbreuk of tussenwervelschijfletsel; 2. overkomen aan de passagiers die zich buiten de cabine bevinden of niet op wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd. Artikel 4 Verplichtingen bij een ongeval 1. Verplichtingen van de verzekerde De verzekerde is verplicht, onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, in geval van een ongeval: a. zich direct onder geneeskundige behandeling te (doen) stellen en alles in het werk te stellen om een spoedige genezing te bevorderen; b. zich op kosten van ENRA door een door ENRA aangewezen arts te doen onderzoeken; c. zich op kosten van ENRA voor een onderzoek te doen opnemen in een door ENRA aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting; d. ENRA direct in kennis te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang zijn; f. ENRA te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. 2. Verplichtingen van de erfgenamen De wettige erfgenamen zijn verplicht in geval van een ongeval: a. waardoor direct levensgevaar voor de verzekerde bestaat, direct mededeling aan ENRA te doen; b. waardoor de verzekerde is overleden, zo spoedig mogelijk doch minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie van de verzekerde te melden aan ENRA; c. hun toestemming en medewerking te verlenen tot alle maatregelen die ENRA nodig acht ter vaststelling van de doodsoorzaak; d. alle door ENRA gewenste gegevens te verstrekken; e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang zijn; f. ENRA te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. Indien dit artikel onder lid 1 en lid 2 genoemde verplichting(en) niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op uitkering. Artikel 5 Vaststelling van uitkeringen en/of vergoedingen 1. Recht op uitkering De aanspraak op uitkering en/of vergoeding wordt door ENRA beoordeeld aan de hand van gegevens van door hem aan te wijzen medische en andere deskundigen. 2. Overlijden De uitkering wegens overlijden wordt vastgesteld zodra het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beiden door ENRA is afgesloten. 3. Blijvende invaliditeit a. De uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, zodra: 1. een blijvende toestand is ingetreden; 2. vierentwintig maanden na het ongeval zijn verstreken, tenzij de verzekerde verzoekt met de vaststelling te wachten tot een blijvende toestand is ingetreden. b. Indien de verzekerde overlijdt als rechtstreeks gevolg van het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, bestaat geen recht op uitkering voor blijvende invaliditeit. c. Indien de verzekerde overlijdt anders dan als rechtstreeks gevolg van het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, wordt de uitkering gefixeerd ter grootte van de uitkering, die vermoedelijk zou zijn bepaald, indien de verzekerde niet was overleden. 4. Bestaande aandoeningen Indien de verzekerde reeds voor het ongeval lijdende was aan kwalen, ziekten of gebreken wordt bij de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen uitsluitend rekening gehouden met de ongevalsgevolgen, die er geweest zouden zijn indien deze kwalen, ziekten of gebreken niet aanwezig zouden zijn geweest. 5. Aantal inzittenden Indien bij een ongeval blijkt, dat het aantal inzittenden groter is dan het aantal waarvoor het motorrijtuig is ingericht, wordt voor elke verzekerde de uitkering verminderd in de verhouding waarin het aantal zitplaatsen staat tot het aantal inzittenden. Indien overschrijding plaatsheeft zullen drie personen jonger dan achttien jaar gelijk worden gesteld aan twee personen van achttien jaar of ouder. 6. Rentevergoeding Indien de verzekerde recht heeft op uitkering wegens blijvende invaliditeit en de omvang van de uitkering niet binnen drie maanden nadat het ongeval aan ENRA is gemeld, kan worden vastgesteld en indien en voor zover de verzekerde de in artikel 4. omschreven verplichtingen is nagekomen en dat blijft doen, verhoogt ENRA de uitkering met de wettelijke rente vanaf de datum van het verstrijken van deze periode tot het tijdstip waarop de omvang van de uitkering door ENRA is vastgesteld. Artikel 6 Verjaring Onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, vervalt ieder recht op uitkering zonder meer, indien de kennisgeving of mededeling op grond van artikel 4 van onderhavige voorwaarden later geschiedt dan zestig maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. blad 17 van 18

18 Clausules 011 SCHADEVERGOEDING EXCLUSIEF BTW Overeenkomstig de opgave van de verzekeringnemer is bij het vaststellen van de premie er van uitgegaan dat verzekeringnemer in geval van schade de btw kan verrekenen. Eventuele schadevergoedingen aan verzekeringnemer zullen dan ook exclusief btw plaatsvinden. 012 WINTERSTOP De verzekering is inclusief winterstop. De beperking van de dekking als omschreven in Artikel 8 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden is op deze verzekering van toepassing. 013 DIEFSTALPREVENTIE-EISEN (ALGEMEEN) Bij parkeren of stalling in een niet afgesloten ruimte dient het motorrijtuig te worden beveiligd door middel van een ART-goed gekeurd motorfietsslot, welk slot moet worden gebruikt samen met het door de fabrikant aangebrachte standaardslot. Het ART-slot dient niet alleen met het motorrijtuig verbonden te zijn, maar, indien mogelijk, ook met een aard- of nagelvast object. Indien de hiervoor omschreven verplichtingen niet zijn nagekomen zal in geval van diefstal van het motorrijtuig geen recht op schadevergoeding bestaan. 014 DIEFSTALPREVENTIE-EISEN Het motorrijtuig dient te zijn voorzien van een werkwaardig en ingeschakeld SCM-goedgekeurd alarmsysteem. Indien deze verplichting niet is nagekomen zal in geval van diefstal geen recht op schadevergoeding bestaan. 015 DIEFSTALPREVENTIE (HARLEY DAVIDSON MOTORRIJTUIGEN) Het motorrijtuig dient voorzien te zijn van een werkwaardig en ingeschakeld SCM-goedgekeurd alarmsysteem en van een ARTgoedgekeurd motorrijtuigslot dat bij parkeren niet alleen met de motorrijtuig verbonden dient te zijn, maar, indien mogelijk, ook met een aard- of nagelvast object. Bovendien dient het motorrijtuig bij niet gebruik te worden gestald in een afgesloten ruimte en dient de ART-goedgekeurde kabel/ketting verbonden te zijn met een Heulock wand- of grondanker of een ander aard- of nagelvast object dat qua diefstalbestendigheid gelijkwaardig is. Indien de hiervoor omschreven verplichtingen niet zijn nagekomen zal in geval van diefstal geen recht op schadevergoeding bestaan. 016 ONGEVALLEN OPZITTENDENVERZEKERING Voor zover de hiervoor verschuldigde premie is voldaan bedraagt het aantal verzekerde opzittenden maximaal twee bij een motorrijtuig zonder zijspan en drie bij een motorrijtuig met zijspan. Verzekerde bedragen per opzittende Rubriek A: 5.000,- bij overlijden Rubriek B: ,- bij blijvende invaliditeit 017 EXTRA EIGEN RISICO Voor deze verzekering geldt, dat bij diefstalschade het op het polisblad genoemde eigen risico wordt verhoogd met een extra eigen risico van 450,- per gebeurtenis. 018 EXTRA EIGEN RISICO Voor deze verzekering geldt, dat bij diefstalschade, het op het polisblad genoemde eigen risico wordt verhoogd met een extra eigen risico van 675,- per gebeurtenis. blad 18 van 18

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven invalidenvoertuig met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur, ingericht

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015 Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015 Inhoud Artikel (Mot) Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Begripsomschrijvingen 1 Algemeen 2 Uitsluitingen 3 Regeling van de schade 4 Hulpverlening

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder; f. de passagiers.

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave Woongarant All in Appartementenpakket Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Appartementenpakket 1.2 Risico 1.3 Verzekeraar(s) 1.4 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD 2013-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Lexicaal aangepaste versie. Compleet aangepaste versie. Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden. Syntactisch aangepaste versie. Algemene voorwaarden

Lexicaal aangepaste versie. Compleet aangepaste versie. Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden. Syntactisch aangepaste versie. Algemene voorwaarden Oorspronkelijke versie polisvoorwaarden Lexicaal aangepaste versie Syntactisch aangepaste versie Compleet aangepaste versie ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING EN SCHORSING VAN DE DEKKING ARTIKEL 5: EINDE

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Auto Extra

Polisvoorwaarden Auto Extra Polisvoorwaarden Auto Extra Polisvoorwaarden Auto Extra PP 3335-03 WG Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor

Motorrijtuigverzekering WA motor Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden BP4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

HD2011. Modelvoorwaarden Motorrijwielverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

HD2011. Modelvoorwaarden Motorrijwielverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelname van werknemers Versie 09-01

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelname van werknemers Versie 09-01 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelname van werknemers Versie 09-01 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03 Voorwaarden Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 3 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Glaspolis (135-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden. Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03

Voorwaarden. Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03 Voorwaarden Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli Voorwaarden Reaal VvE-Verzekerd juli 2017 15 96 17-07 Inhoud Onderwerp Bladzijde Algemene voorwaarden VvE-Verzekerd 1. Begripsomschrijvingen 3 2. Aanvang, duur en einde van de verzekering 3 3. Premiebetaling

Nadere informatie

Modelvoorwaarden HOG algemeen ALGA1101. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Modelvoorwaarden HOG algemeen ALGA1101. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Polisvoorwaarden HPPNN-BP

Polisvoorwaarden HPPNN-BP Polisvoorwaarden HPPNN-BP 2014-01 Wegwijzer zie hoofdstuk Artikel 1.3 Auto Begripsomschrijvingen 1 De auto waarvan het kenteken op het polisblad staat. Omschrijving van de dekking 2 En de vervangende auto

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03 Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 3 Artikel 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig (ZV WEGAM + 01/14) Inhoudsopgave...artikel Grondslag...1 Begripsomschrijvingen...2 Verzekeringsgebied...3 Omvang van de dekking...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden PP 4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-03 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering WA-dekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering WA-dekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Auto WA

VSI Pakketverzekering Auto WA 1 VSI Pakketverzekering Auto WA VSIWAM01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden VSI Pakketverzekering (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken .

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie