Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl"

Transcriptie

1 BDO Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting Vivaan t.a.v. mevrouw K.E.J.M, de Laat Postbus AH OSS 's-hertogenbosch, 28 maart 2013 Kenmerk: MvdM/SP/LD/10G4309/1969/CD Betreft: jaarrekening 2012 van Stichting Vivaan Geachte mevrouw De Laat, Hierbij verlenen wij u toestemming, om onze hierna weergegeven controleverklaring d.d. 26 maart 2013 op te nemen in de jaarstukken 2012 van bovengenoemde stichting. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept, waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. "CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de raad van bestuur van Stichting Vivaan Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Vivaan te Oss gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nedertands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Audit 6 Assurance B.V. Is Ud van SOO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.

2 IBDO Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vivaan per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk Cl kleine organisaties zonder winststreven. 's-hertogenbosch, 26 maart 2013 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, w.g. S.C.P.W. Prudon RA MFSME" De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij sluiten 15 exemplaren bij van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening, waarvan één exemplaar ten behoeve van uw eigen archief. Voorts verlenen wij u toestemming om een afschrift van onze controleverklaring tezamen met de jaarrekening, nadat deze door het bestuur is vastgesteld, te verstrekken aan de subsidieverstrekker, bank, en andere zakelijke relaties. Deze toestemming verlenen wij echter onder de voorwaarde dat de jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld. Bij wijziging van de jaarrekening vervalt onze toestemming en is het u derhalve niet langer toegestaan onze verklaring aan de jaarrekening toe te voegen. Wij dienen in dat geval te beoordelen of, gezien de aard van de wijziging, dan wel gelet op de gebeurtenissen, die inmiddels hebben plaatsgevonden, door ons een nieuwe controleverklaring moet worden afgegeven. Hierbij vertenen wij u toestemming om een afschrift van onze controleverklaring zonder persoonlijke handtekening, maar met vermelding van de afkorting "w.g." (was getekend), tezamen met de vastgestelde jaarrekening openbaar te maken door publicatie op internet. Indien u de jaarrekening en onze controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken als afzonderlijk geheel worden gepresenteerd en zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.

3 IBDO Deze afscheiding kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de jaarstukken in nietbewerkbare vorm als een afzonderiijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). ] Wij wijzen u erop, dat de wet met betrekking tot de verdere afhandeling van de jaarrekening de volgende formaliteiten voorschrijft: Eén exemplaar van de jaarrekening overeenkomend met bijgevoegd door ons gewaarmerkte exemplaar - moet worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De jaarrekening moet worden vastgesteld bij besluit van het bestuur. Dit besluit moet worden genotuleerd. Het origineel ondertekende exemplaar van de jaarrekening maakt onderdeel uit van de administratie van de stichting en moet als zodanig in schriftelijke vorm ten minste 7 jaar worden bewaard. Tot slot ontvangen wij van u graag de volgende stukken voor ons dossier: een door het bestuur ondertekend exemplaar van de jaarrekening; een ondertekend jaarverslag (bestuursverslag) en een kopie van de ondertekende notulen van de bestuursvergadering, waarin de jaarrekening is vastgesteld. Een portvrije envelop is daartoe bijgevoegd. Voor/iï(3ere toelichting kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen. st vriendelijke groet, i Audit a Ass ance B.V. 'namens deze,.w. Pr/iÜori RA MFSME Paradfimöfwaarmerkinssdoeteinden: ^ Bijlagen: gewaarmerkte jaarrekening 2012 controleverklaring 2012 in vijftienvoud portvrije envelop

4 CENTRUM VOOR PARTICIPATIE VIVA AN JAARREKENING 2012 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDL- BDO Audit & Assurance B.V. 26 MKI mi Behorende bij briefnr. i^.üjtsvimp^^ paraaf

5 Vertrouwd uit handen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING ZZZZZZZZ'Z^Zll Balans per 31 december Kasstroomoverzicht j g TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE JMRREKENI^ Niet in de balans opgenomen verplichtingen 27 Specificatie kosten 29 OVERIGE GEGEVENS - ^ Z Z Z ^ Gebeurtenissen na balansdatum 31 Vaststelling en goedkeiuing jaarrekening Controleverklaring 33 BIJLAGE: Specificatie per dienst 34 VOOR WAARMERKINGSDOE B00 Audit & Assurance B.V. pui 25 MKI Mi Behorende Dl) bnetm. J^QÊJ- d.(j.2öij2.0( ^ oaraaf ^

6 Vertrouwd uit handen VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening 2012 van Vivaan. We sluiten het jaar 2012 af met een negatief resultaat van Een aantal incidentele kosten en opbrengsten, per saldo negatief, zijn van grote invloed op dit resultaat. Zonder deze incidentele kosten en opbrengsten was er sprake geweest van een negatief resultaat van Begroot was een sluitende exploitatie. Dit negatief resultaat is met name het gevolg van achterblijvende opbrengsten in het ouderenwerk en een aantal hogere kosten. Gemeenten hebben in 2012 opnieuw bezuinigd op het subsidiebudget van Vivaan. Tegelijkertijd hebben we een aantal nieuwe diensten en projecten ontwikkeld, maar niet voldoende om de bezuinigingen mee op te vangen. In 2012 hebben wij een aantal maatregelen genomen om na het incasseren van de bezuinigingen de balans tussen overhead en uitvoering te herstellen en te behouden. De komende jaren worden wij opnieuw geconfronteerd met een krimpende subsidiebudget, maar we zullen ook op zoek blijven naar nieuwe financieringsbronnen, liefst samen met onze partners, vanuit de overtuiging dat de waarde van welzijn in deze tijd van crisis juist toeneemt. Deze koers zullen wij met vertrouwen in 2013 verder voortzetten. Oss, 14 maart 2013 Kitty.E.J.M. de Laat VOOH WAABMERKINGSDOELEINt/c.. BDO Audit a Assurance B.V. 26 MKI 2013 Behorendeb,briefnr. ^ oaraaf

7 VOOR WAAHMERKINGSDOELBNObv QuaM' C C P U 0 BDO Audit & Assurance B.V. Vertrouwd uit handen datum 2 6 MKI 'im Behorende bi] briefnr. ffifj ü.tfèjdzp 1 3 BESTUURSVERSLAG P^3' Zakelijke gegevens van de stichting Rechtsvonn Stichting Statutaire naam Stichting Vivaan Handelsnaam Vivaan, Centrum voor Participatie Centraal kantoor Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss KvK Oost-Brabant ingeschreven onder nummer Raad van Toezicht Mevrouw H.M.A.J. van den Dungen - Schröder (voorzitter) De heer A.F. Schouten (vice-voorzitter) Mevrouw A.T.A.G. Schavemaker - Duerincks Mevrouw A.D.J.P. den Biesen Mevrouw J.M.T. van den Brink Raad van Bestuur Mevrouw K.E.J.M. de Laat Missie en doelstelling De wereld is volop in beweging. Ook in het Sociale Domein merken we daar de gevolgen van. Grote transities binnen de AWBZ, Jeugdzorg en de wet op Participatie liggen al een paar jaar op de tekentafel. Het duurt lang voor zich precies aftekent welke gevolgen deze zullen hebben, maar zeker is dat ontwikkelingen de samenleving ingrijpend zullen veranderen. Zeker voor mensen in een kwetsbare positie wordt het (nog) lastiger om mee te doen. Ook Vivaan is volop in beweging. Nadat we in 2012 een aantal onderdelen van Vrijwilligerscentrale DE WIS werden overgenomen, volgde een fusietraject met het Internationaal Vrouwencentrum. Dit proces heeft ertoe geleid dat in januari 2013 het fusievoorstel kon worden gedeponeerd. Tegelijkertijd moet Vivaan pas op de plaats maken of op onderdelen zelfs krimpen, als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen. In 2012 publiceerden we ons nieuwe meerjarenbeleid , met als titel "Op weg naar Sociaal Burgerschap". Juist in deze turbulente tijden moet de missie houvast geven aan het handelen van de professionals en vrijwilligers van Vivaan. De missie van Vivaan, Centrum voor Participatie, luidt: "Vivaan verbindt en ondersteunt mensen en instellingen om in samenredzaamheid verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin alle burgers participeren." Hiermee levert Vivaan niet alleen een bijdrage aan het welbevinden en de kansen van individuen en groepen, maar ook aan een meer evenwichtige en vitale samenleving. Een enorme grote maar vooral ook inspirerende opdracht. Vivaan kiest voor verbinden. Burgers in contact brengen met elkaar en met organisaties die actief zijn in de wijk en vice versa. Medewerkers, zowel vrijwilligers als professionals, vormen de spil tussen burgers, hun eigen netwerk en de maatschappelijke instanties waar burgers mee te maken hebben. Op basis van de missie en visie stimuleren vrijwilligers en professionals de kracht van de burger en diens directe omgeving. Medewerkers van Vivaan weten wat er speelt in wijken en buurten en zijn in staat mensen en organisaties op een goede manier aan elkaar te binden. Vanuit de visie

8 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDciv BDO Audit & Assurance B.V. 2 6 MKI 'mi Vertrouwd uit handen Behorende bi)bnefnr.,.\ paraat én kennis van wat er leeft wordt ingezet op sociaal burgerschap en participatie in een inclusieve samenleving die uitnodigt tot sociale stijging en welbevinden. Genoemde doelen kunnen nooit gehaald worden zonder goede relaties met en tussen burgers en maatschappelijke partners. Vivaan verbindt en versterkt de onderlinge relaties door de wensen en behoefte van de burger centraal te stellen, participatie te stimuleren en burger en organisaties succesvol bij elkaar te brengen. Diensten en projecten Vivaan wil het centrum voor Participatie zijn, dat met passie inspireert tot sociaal burgerschap, burgers en organisaties verbindt en met bezieling vormgeeft aan de inclusieve samenleving, met volop ruimte voor sociale stijging en welbevinden. De activiteiten van de stichting betreffen "het uitvoeren van welzijnswerk door middel van sociaal agogische dienstverlening aan individuen, groepen en organisaties, gericht op hun cultureel en maatschappelijk functioneren in de samenleving". Vivaan kent diverse opdrachtgevers. De activiteiten van Vivaan zijn opgenomen in een Dienstencatalogus. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast of aangevuld. Per opdrachtgever wordt in een inhoudelijk plan vastgelegd welke activiteiten uit deze dienstencatalogus Vivaan zal verrichten, afhankelijk van de maatschappelijke doelen die de opdrachtgever zich, vaak samen met Vivaan en andere maatschappelijke partners, stelt. Deze activiteiten worden vastgelegd in jaarplannen (gemeenten) of offertes (andere opdrachtgevers). De jaarplannen vormden in 2012, samen met de begroting, de basis voor het merendeel van de activiteiten van Vivaan. De organisatiestructuur van Vivaan is gebaseerd op integrale teams, in Oss, Bemheze/Maasdonk, in Uden en in Veghel/Boekel. Binnen deze teams werken agogisch medewerkers van verschillende disciplines samen, afhankelijk van de opdracht. Op hoofdlijnen werden in 2012 activiteiten verricht op de terreinen jeugden jongerenwerk, maatschappelijke activering en inzet, wijk- en organisatieontwikkeling (opbouwwerk), opvoedingsondersteuning en ouderenwerk. Voor deze activiteiten ontvangt Vivaan jaarlijks, veelal structurele, subsidies van gemeentelijke overheden. Als gevolg van bezuinigingen en op basis van onze visie hebben we in 2012 besloten om te stoppen met de programma's Opstap en Opstapje. In overleg met de gemeente Oss zijn deze activiteiten eind 2012 beëindigd. Als gevolg hien/an hebben we helaas van een aantal betrokken en bevlogen medewerkers afscheid moeten nemen. Naast het afstoten van activiteiten werden in 2012 ook een aantal projecten voortgezet en nieuw gestart, waan/oor extra financiering is verkregen. Een aantal opvallende voorbeelden: In het kader van maatschappelijk aanbesteden werkte Vivaan ook in 2012, in opdracht van de gemeente Oss en Brabant Wonen aan de verbetering van leefbaarheid in de Dichtersbuurt in Oss. Dit project heeft een aantal mooie

9 Qutftt control VOOR WAARMERMNGSOOELEINücv BDO Audit ft Assurance B.V. ^ 2 6 MKI im Vertrouwd uit handen B*orende bij bnelnr..1^6^... d-d^ii/^ eindresultaten opgeleverd, waaronder een Dichtkunst project voor en door bewoners in de Dichtersbuurt. Ook in 2012 werden de activiteiten van het regionaal bureau voor Maatschappelijke Stages in ons werkgebied (Mas4jou) Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is Vivaan, vooruitlopend op de overname van deze activiteiten van Vrijwilligerscentrale DE WIS, gestart met de oprichting van een regionaal bureau voor maatschappelijke stages (MAS). Dit bureau vervult in opdracht van gemeenten Oss, Uden, Veghel en Landerd de functie van sociaal makelaar voor MAS. Voorheen vervulde Vivaan voor deze taak al een aantal jaren voor 1250 leerlingen in het voortgezet ondenvijs in Oss. De wijkpunten, een initiatief van Vivaan, RIGOM, Brabant Wonen en BrabantZorg, raakten in 2012 verder verankerd in vijf wijken van Oss. Professionals en actieve burgers ontmoeten elkaar tijdens lunches in de wijk. Via deze informele ontmoetingen wordt veel afgestemd en afgesproken met en rond burgers in de betreffende wijk. Meer dan 20 organisaties zijn erbij aangesloten. Een van de ontwikkelingen in 2012 was de pilot rondom het bevorderen van participatie van GGZ-cliënten. Om meer en beter zicht te krijgen op deze doelgroep zijn voorlichtingen georganiseerd met ervaringsdeskundigen, vanuit Stichting Voor en Door. Met een bijdrage uit het Coöperatief dividend van de Rabobank in Oss werd gestart met het project leesexpeditie Ook in Bernheze kregen we een mooie bijdrage uit dit fonds, voor de Leeskring voor en met Laaggeletterden In een aantal wijken en buurten van Oss werd het project Buurtbemiddeling gestart, in samenwerking met woningcorporaties Brabant Wonen en Mooiland Maasland, politie, maatschappelijk werk organisatie Aanzet en gemeente Oss. Vanaf de eerste start is het project succesvol geweest. Buurtbemiddeling is een landelijk beproefde effectieve methode, waarbij hiervoor getrainde vrijwilligers worden ingezet om te bemiddelen in conflicten tussen buren of bewoners. Het jongerenwerk zette naast de Buzz in 2012 de Bakbuzzz in, een bakfiets voor activiteiten kleinere kinderen. De bakfiets werd gesponsord door Jantje Beton en is een prima middel om in contact te komen met kinderen uit kwetsbare gezinnen. Zowel in Bernheze als in Veghel werkte Vivaan, in co-opdracht met ROC de Leijgraaf, aan de aanpak van laaggeletterdheid. Vivaan heeft hierbij specifiek de taak van werven en begeleiden van deelnemers op zich gekregen. Ook in 2012 bleek deze aanpak succesvol. paraaf Bestuur en toezicht Sinds 20 april 2009 heeft Vivaan een Raad van Toezicht (RvT). Conform statuten bestaat deze uit vijf leden. De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit één lid. De statuten zijn, evenals de reglementen van RvT en RvB, afgeleid van en getoetst aan de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Toezicht kwam in 2012 zeven keer bijeen, in zes vergaderingen en een strategische bijeenkomst. Daarnaast werden de leden van de RvT digitaal gemformeerd over actuele ontwikkelingen. En hebben zij, telefonisch, per mail en in

10 Qua^' conuol X Vertrouwd uit handen datum VOOH WAARMERKINGSDOELEINDc. - BDO Audit a Assurance B.V. Behorende bi) briefnr. paraat 26 MKI MS persoonlijke contacten, de bestuurder met advies kunnen bijstaan bij diverse ondenverpen. In 2012 was het proces tot samenwerking met IVC Oss een regelmatig terugkerend agendapunt voor de Raad van Toezicht, evenals de herstructurering van de interne organisatie van Vivaan en de intensivering van de samenwerking tussen RIGOM, Mee, Aanzet en Vivaan (werktitel: W4). Aan de hand van het meerjarenbeleidsplan heeft de Raad van Toezicht in een strategische bijeenkomst de eigen toezichthoudende rol verder aangescherpt. De Raad van Toezicht van Vivaan kent twee commissies: de auditcommissie en de renumeratiecommissie. De renumeratiecommissie bestaat uit mevrouw H.M.A.J. van den Dungen - Schröder (voorzitter) en de heer A.F. Schouten (vice-voorzitter). Deze commissie is in 2012 twee maal bijeen geweest: op 11 januari (voor het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder) en op 30 oktober (om nevenfuncties en salaris van en met de bestuurder te bespreken). In de auditcommissie wordt de Raad van Toezicht vertegenwoordigd door mevrouw A.T.A.G. Schavemaker - Duerincks en mevrouw J.M.T. van den Brink. Ook deze commissie kwam twee keer bijeen in 2012: op 21 maart om de concept jaarrekening 2013 ^ b e s p r e k e n n r i e t d e c o n t r o l l e r e n 0 P 2 8 augustus voor de concept begroting Voor hun inzet ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vaste jaarlijkse vergoeding (leden 1631, voorzitter 2718). De bestuurder ontvangt salaris conform Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 14). Bestuurlijke thema's Organisatieontwikkeling De afgelopen jaren hebben er zich in- en extem ontwikkelingen voorgedaan die een aanpassing van de organisatie vereisten. In 2011 is de basis hiervoor gelegd. In 2012 is de werving gestart voor twee managers, die resultaatverantwoordelijkheid dragen over bedrijfsvoering resp. uitvoerende teams binnen Vivaan. Vanaf de zomer 2012 is Vivaan was de samenstelling van het MT als volgt: Kitty de Laat directeur-bestuurder Jacomijne Driessen manager Bedrijfsvoering Vacature manager Uitvoering. Deze vacature is per ingevuld. Herman Koop coördinator Strategie en Innovatie, neemt als adviseur deel aan het managementoverleg. Daarnaast waren in 2012 vier teamleiders werkzaam: Gonnie Smulders teamleider Veghel en ouderenwerk Elsbeth de Wolff teamleider Uden en vrijwilligerspunten André Groenen teamleider Bernheze / Maasdonk en deel van team Oss

11 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc^ BDO Audit a Assurance B.V., Control duart^-p datu. 26 MKI Mi Behorende bi) bnetm. të&b- mff&j^ 3 Vertrouwd uit handen Ineke Boomman paraaf teamleider team Opvoedingsondersteuning Oss, tot en met Professionalisering bedrijfsvoering In 2012 is de inteme bedrijfsvoering van en Planning en Control binnen Vivaan verder ontwikkeld. P&O In 2012 hebben bezuinigingen geleid tot het vertrek van een aantal medewerkers van Vivaan, eind 2012 en begin 2013, allen middels een vaststellingsovereenkomst. Dit traject is begeleid door P&O. Er is binnen Vivaan een meidcode huiselijk geweld ingevoerd. Medewerkers werden getraind hoe hiernaar te handelen. Sinds 2010 organiseert Vivaan intervisiebijeenkomsten voor alle agogisch medewerkers, waardoor vakdisciplines, ook nu de organisatie is ingericht naar integrale teams, goed worden geborgd. Sinds 2012 wordt de begeleidingsrol door medewerkers zelf ingevuld. Zij zijn hierop getraind in In 2012 is de overstap naar de werkkostenregeling voorbereid. Deze gaat voor Vivaan per 2013 in. ICT Diverse onderdelen van een nieuw, integraal volgsysteem (Regicare) werden ingevoerd. De ICT infrastructuur is verder geprofessionaliseerd. Dit was o.m. noodzakelijk voor het ondersteunen van de diverse applicaties zoals RegiCare, Exact Synergy, Intranet en webapplicaties. Kwaliteit In 2012 is gestart om, voor het eerst op basis van het INK model, concrete resultaten en acties te benoemen, als afgeleide van het meerjarenbeleidsplan. In 2013 zijn nog een paar bijeenkomsten nodig om dit proces te voltooien. Om de (borging van) juridische kwaliteit en control te vergroten is een overeenkomst gesloten met een jurist. Communicatie Vivaan publiceerde eind 2012 het meerjarenbeleidsplan. Dit is breed verspreid onder gemeenten, samenwerkingspartners en andere steakholders van Vivaan. Ter illustratie van de effecten van welzijn is een verzameling portretten uitgebracht in de vorm van een waaier, onder de titel "Sterke staaltjes van Welzijn". Hierin vertellen een aantal burgers hoe zij (met steun van of in samenwerking met Vivaan) meer of beter in hun eigen kracht zijn gekomen. Deze uitgave heeft Vivaan ontwikkeld als aanvulling op en ter onderstreping van het inhoudelijke jaarverslag over 2011.

12 VOOR WAARV^ERKINGS0OELBNDc.^ BDO Audit & Assurance B.V, datum 26 MKI 2013 Vertrouwd uit handen Behorende bij bnefnt, t. paraaf _~ Samenwerkingsverbanden Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen (WMO, bovengenoemde transisities, maar ook bijvoorbeeld de gevolgen van krimpende budgetten op terreinen als wonen, en zorg, inkomen en werk) neemt de samenwerking met diverse partners nog steeds toe. In 2012 zijn met belangrijke stakeholders gesprekken gevoerd over missie en visie van Vivaan en de samenwerking onderling. Naar aanleiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan is met een aantal samenwerkingspartners een visiebijeenkomst georganiseerd, die een aantal belangrijke inzichten heeft opgeleverd die zijn verwerkt in de definitieve versie van het beleidsplan. De visie op het belang en de kracht van welzijn is in 2012 iets verder ontwikkeld en heeft ertoe geleid dat de samenwerking met Aanzet, RIGOM en MEE verder is versterkt. Met als werktitel W4 wil Vivaan zich met deze partijen nadrukkelijk positioneren als gezamenlijke maatschappelijke (welzijns)partners in het sociale domein. Gemeente Oss heeft het initiatief genomen om toe te werken naar één (bij voorkeur regionale) subsidieovereenkomst met deze "W4", met ingang van Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Vivaan, die moet leiden tot een nog sterkere positie van welzijn in de regio. Buiten deze welzijnspartners werkt Vivaan intensief samen met veel andere partijen op gebied van wonen (b.v. BrabantWonen, Mooiland Maasland, Area, Peelrand Wonen), zorg (b.v. Brabant Zorg, Dichterbij, Thuiszorg Pantein, GGZ, huisartsen), werk en inkomen (gemeenten, Optimisd, IBN, ROC), in de keten rond jeugd en onderwijs (b.v. scholen, CJG). op het terrein van (buurt)sport (SEC, sportverenigingen) en rondom het terrein van Veiligheid (politie, Veiligheidshuis). Ook met ondernemers in de regio van Vivaan wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht. Dit is geen limitatieve opsomming van organisaties waarmee Vivaan samenwerkt. Naast genoemde leverden de medewerkers en leidinggevenden van Vivaan in 2012 een zeer actieve bijdrage in specifieke samenwerkingsverbanden, op bestuurlijk, coördinerend en uitvoerend niveau. Resultaat 2012 Het jaar 2012 sluiten we af met een negatief resultaat van Zoals in het voorwoord al aangeven zijn er een aantal incidentele kosten en opbrengsten van grote invloed op dit negatieve resultaat. Het gaat hier om de volgende kosten en opbrengsten: 1. In Uden wordt een gehuurd pand niet meer door Vivaan gebruikt. Echter het huurcontract loopt nog tot en met 30 september Deze kan niet tussentijds ontbonden worden, zodat de huurlasten van de nog resterende contractperiode als verlies genomen moet worden in Door bezuinigingen van gemeente Oss op de subsidies

13 <conuol Vertrouwd uit handen ciatum VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc^ BDO Audit a Assurance B.V. Befiorence&i bngtra.. paraaf 2 6 MKI ÜUIj opvoedings ondersteuning stopt Vivaan per 1 januari 2013 met de Speel-o-theek. Echter voor de ruimte van de speelo-theek loopt nog een huurcontract t/m 31 december 2015, die niet eerder ontbonden kan worden. Ook hiervoor geldt dat de huurlasten van de nog resterende contractperiode als verlies genomen moet worden in Door bezuinigingen van gemeente Oss op de subsidie opvoedingsondersteuning zijn ontslagregelingen getroffen met vier medewerkers die actief waren op dit onderdeel. De kosten van deze ontslagregeling zijn in deze jaarrekening opgenomen. 4. Door daling van de opbrengsten in 2013 moet er ook op overhead bezuinigd worden. In dit kader is met twee medewerkers een ontslagregeling getroffen, waarvan de kosten in deze jaarrekening zijn opgenomen. 5. Voor de onder 2 en 3 genoemde kosten mag een deel van de subsidie 2013 van gemeente Oss ingezet worden als frictiekosten. Deze opbrengst is in deze jaarrekening opgenomen Totaal Hierna resteert nog een negatief resultaat van Ongeveer de helft van dit negatief resultaat komt voor rekening van een verlies op de ouderenwerk diensten, omdat de omzet hiervan achter blijft bij de begroting en zelfs lager is dan in De andere helft is vooral het gevolg van een aantal kosten die (deels incidenteel) hoger waren dan begroot. Het gaat hier met name om advieskosten m.b.t. het huisvestingsplan, advocaatkosten, automatiseringskosten en pr kosten. Dit wordt verderop nader toegelicht. De totale baten zijn in lager dan begroot. Hiervan komt echter voor rekening van het uitbesteden van de alarmering. Ook de kosten hiervan zijn met dit bedrag lager dan begroot. Daarnaast zijn de baten hoger door eerder genoemde bijdrage van gemeente Oss voor frictiekosten. Als we beide onderdelen elimineren dan zijn de totale baten (2%) lager dan begroot en (5%) lager dan in Het verschil ten opzichte van de begroting vinden we voor 60% terug bij de opbrengsten van de ouderwerk diensten en 40% bij de subsidiebaten. Voor de ouderenwerk diensten was een groei begroot, die niet is gerealiseerd in Deze opbrengsten zijn zelfs iets lager dan in 2011 als we de eerder genoemde uitbesteding van alarmering elimineren. We zagen al dat het niet realiseren van de groei leidt tot een negatief resultaat op deze diensten. De daling van de opbrengsten ten opzichte van 2011 vinden we met name terug bij de subsidiebaten en in het bijzonder bij gemeente Oss en derden. De forse afname bij gemeente Oss was iets minder dan was begroot. De afname van diensten derden was ook begroot. De vergelijking van de subsidiebaten derden met de begroting geeft een vertekend beeld, omdat de begrote taakstelling voor het team strategie & innovatie geheel onder de begroting diensten derden is opgenomen, terwijl de

14 luol VUOR WAARMERKINGSDOELEINDc.M BDO Audit a Assurance B.V. Behorende 2 6 MKf 2013 bnete l ^. - d ^ l / ^ ' werkelijk gerealiseerde nieuwe diensten ook bij de gemeenten staan. Dit team heeft namelijk haar doelstelling van ook in 2012 gerealiseerd. paraaf 2? De hogere subsidiebaten dan begroot bij gemeente Oss zijn vooral het gevolg van het alsnog verlengen van de diensten projectleiding Horizonscholen ( ), Komeet leading partner { ), buurtbemiddeling ( ) en de bijdrage voor frictiekosten ( ). De lagere subsidiebaten dan begroot bij gemeente Uden zijn met name het gevolg van een veel lagere subsidie voor de diensten vrijwilligerspunt en maatschappelijke stage dan Vrijwilligerscentrale De Wis hiervoor in het verleden ontving. Daarnaast hadden we meer begroot voor het project Vitaal+. Echter dit betrof met name externe kosten die we ook niet hebben behoeven te maken, dus per saldo heeft dit nauwelijks invloed op ons resultaat. Bij gemeente Veghel zorgen de nieuwe dienst integratiemonitor ( ), een hogere subsidie voor maatschappelijke stage dan verwacht ( ), een te laag begrote bijdrage reductieregeling maaltijden ( ) en diverse kleine activiteiten ( ) er voor dat de subsidiebaten van deze gemeente hoger zijn dan begroot. De subsidie voor het project preventief ouderenwerk was lager dan begroot ( ). Bij de diensten derden zijn een aantal diensten hoger dan verwacht, namelijk begeleiding van het cliëntenplatform SCPO is eenmalig verlengd ( ), voor het project laaggeletterden is zowel in Bernheze als in Veghel een extra groep gesubsidieerd ( ) en is een bijdrage ontvangen van het Oranjefonds voor het project Schadkamer ( voor 2012). Daarentegen bleef de opbrengst van Optimisd achter bij de begroting ( ) en bleek achteraf dat we in teveel als opbrengst hadden verantwoord voor het project van Mooiland. Dit bedrag moet nog besteed worden in 2013 en is daarom als negatieve opbrengst geboekt in Bij de deelname- en eigen bijdragen zijn met name de opbrengsten thuismaaltijden ( ), eetpunten (^ ) en Peppelhof ( ) lager dan begroot. De directe personeelskosten zijn hoger dan begroot. Als we hier de kosten van de ontslagregelingen uit halen dan zijn de directe personeelskosten lager dan begroot. Dit staat in verhouding tot de lagere subsidieopbrengsten dan begroot. Maar als we naar de directe personeelskosten van uitvoerende medewerkers kijken dan constateren wij dat deze hoger waren dan begroot. Dit wordt echter weer gecompenseerd door het feit dat overhead medewerkers, met name van strategie & innovatie, deels ook ingezet zijn voor de uitvoering van diensten en doordat bij verschillende diensten ruimte voor extra inzet ontstond omdat minder aan activiteitenkosten besteed behoefde te worden. De hogere overige personeelskosten dan begroot ( ) worden met name veroorzaakt door de wervingskosten voor twee managers. Dit heeft meer tijd en geld gekost dan we hadden begroot. Ook waren de kosten arbodienst hoger dan begroot 10

15 Vertrouwd uit handen { ) met name door enkele langdurige zieken. Daarentegen is minder aan deskundigheidsbevordering uitgegeven. De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot. Als we hierop de extra huurlasten m.b.t. de twee panden die niet meer in gebruik zijn elimineren dan zijn de huisvestingskosten lager dan begroot. Enerzijds waren de meeste onderdelen binnen de huisvestingskosten lager dan begroot en met name de energiekosten ( ). Anderzijds is er meer uitgegeven van klein onderhoud met name in verband met de verhuizing in Uden De overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot. Zoals gezegd zijn met name de advies-, automatiserings- en pr-kosten hieraan debet. Bij de advieskosten gaat het met name om het advies m.b.t. het masterplan huisvesting ( ), advocaatkosten ( ) en advieskosten m.b.t. de herstructurering van de organisatie ( 9.000). De overschrijding van de automatiseringskosten is met name het gevolg van het fert dat deze te laag begroot zijn als we dit relateren aan de kosten in 2011 en het feit dat een groot deel van deze kosten vaste contracten zijn. Met het breed verspreiden van een boekje en waaier hebben we ons met onze visie op de toekomst van het Welzijn duidelijk willen profileren. Dit verklaart waarom deze kosten hoger zijn dan begroot. Echter door het niet opvullen van de vacature van communicatiemedewerker is er in feite geen sprake van overschrijding van het totale budget voor pr-kosten. De lagere specifieke kosten dan begroot kunnen in grote lijnen als volgt worden gespecificeerd: ^ Door de al eerder genoemde uitbesteding van de alarmering waren deze kosten lager / Door lagere afzet van diverse ouderenwerk diensten zijn de inkopen hiervan (thuismaaltijden en eetpunten) ook lager dan begroot ( ). / Voor Vitaal+ was aan specifieke kosten begroot, echter deze kosten zijn niet meer door ons gemaakt, maar ook niet gesubsidieerd, zoals we al bij de subsidies van gemeente Uden zagen. / Per saldo waren de activiteitenkosten lager dan begroot. Na de resultaatbestemming komen de algemene reserves uit op een bedrag van Dit is 15,2% van de totale baten Eind 2011 was dit percentage 16,5%. Ondanks de onttrekking van , zijnde het deel van het negatieve resultaat dat ten laste van de algemene reserves wordt gebracht, is de daling van het percentage niet zo groot, omdat ook de totale baten zijn afgenomen. De risicoreserve en de bestemmingsreserves bedragen ultimo 2012 na resultaatbestemming VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc BDO Audit a Assurance B.V. datum Behorende biibnefnuu 11 paraaf 26 MKI ÏUti

16 Vertrouwd uit handen JAARREKENING Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris en automatisering Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Overige voorraden Vorderingen Debiteuren Subsidievorderingen Vooruitbetaalde bedragen Belastingen / soc.verz / pensioen Ov.vord. / overlopende activa Liquide middelen Kas Banken BALANSTOTAAL I VOOR WAARMERKINGSOOELEINÜc.» BDO Audit 6 Assurance B.V. datuni 2 6 MKI Benoude b i 1 b n 8 t ^ % - ^ ^ l ' ^ 5

17 Vertrouwd uit handen PASSIVA 31 december december 2011 Eigen vermogen Algemene reserve Risicoreserves i Bestemmingsreserves Voorzieningen Voorziening jubilea Kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidies Vooruitontvangen subsidies Belastingen / soc.verz / pensioen Ov.schulden/overlopende passiva BALANSTOTAAL VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc.. BDO Audit a Assurance B.V. a 26 MKI Mi Behorende bij briefnr.,. paraaf

18 .Co* ilrol VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc^ BDO Audit & Assurance B.V. Vertrouwd uit handen Staat van baten en lasten over 2012 datum 26 NIKI zm Behorende ai bnelnr..i^c^- A ^ S ^ O l 1 ' 1 ül- Wérkelijk Begroot Verschil Wérkelijk Verschil [ BATEN Subsidiebaten Gemeente Oss Gemeente Bemheze Gemeente Boekel _ Gemeente Uden Gemeente Veghel Gemeente Maasdonk ' Diensten derden ,923- Overige baten Deelname- en eigen bijdragen Baropbrengsten Huuropbrengsten Overige baten - - _ Totaal baten LASTEN Salarissen, sociale lasten e.d Overige personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Specifieke projectkosten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN paraat Financiële baten en lasten Resultaat voor bijz. baten/lasten Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Mutaties risicoreserves Mutaties bestemmingsreserves Onttrekking algemene reserve

19 VOOR WAARMERKINGSOOELEINOc^ BDO Audit & Assurance B.V. Vertrouwd uit handen Het kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten datum 26 MKI 'm Behorende bij bristnr. AüjQjiJ&l \ Paraaf SA Exploitatieresultaat Aanpassingen voor Afschrijvingen Verandenngen in vlottende middelen Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Netto investeringen financiële vaste activa Totaal kasstroom uit Investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mütaties algemene reserve Mutaties risicoreserves Mutaties bestemmingsreserves Mutaties bestemmingsfondsen Mutaties voorzieningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen begin boekjaar Geldmiddelen eind boekjaar De geldmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Liquide middelen

20 Vertrouwd üit handen Grondslagen voor de jaarrekening Algemeen De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, 01. Hierna niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen. Schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur, met inachtneming van de restwaarde. Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien nodig onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Ovenge voorraden Deze zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of als deze op balansdatum lager is, de marktwaarde. Indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogelijke incourantheid. Vorderingen Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogelijke oninbaarheid. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDc.- BDO Audit & Assurance B.V. 26 MKI 'im 16 8eho re ndebijbn8»nr..j9^..ad.^ic(3 paraat

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies Mulder Administratie & Belastingadvies Adres: Mobiel: Website: E-mail: Dravik 3 7908 RJ Hoogeveen 06-10 40 85 53 www.mulderab.nl d.mulder@mulderab.n Rabobank: BTW nr: KVK Meppel: 130 964 093 1043.21.696.

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie