TIJDSCHRIFT. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven."

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJ KS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel II, Ne 5 November 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven. De artikels geven de opvatting van de schrijvers weer, onafhankelijk van de mening der Bank. INHOUD : Sectoranalyse van de werkgelegenheid en de werkloosheid en openbaar beleid, door Prof. S. C. Sufrin en M. Stelcner De betalingsbalans van de BelgischLuxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar van 1966 Literatuur in verband met de economische en financiële problemen van België Economische wetgeving Statistieken. SECTORANALYSE VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE WERKLOOSHEID EN OPENBAAR BELEID door Sidney C. SUFRIN, Professor of Economics aan de Universiteit te Syracuse (New York), en Morton STELCNER, van het Department of Economics van dezelfde Universiteit. 1. Inleiding. Wat de Amerikaanse economie in het recente verleden tot stand bracht is hoogst merkwaardig. De produktie kende een forse stijging en de werkloosheid liep terug. De meeste werklozen zijn slechts gedurende enkele weken of een maand zonder werk; ze vormen de grote massa van de drie miljoen werklozen. De chronische werklozen, die welke hun post verliezen wegens geografische verschuivingen van de industrie of wegens wijzigingen in de industriële techniek, vertegenwoordigen in hun geheel slechts een gering deel van de werklozen; hun aantal bedraagt in totaal ongeveer een half miljoen, waarvan sommigen in andere industrieën werden tewerkgesteld. Bovendien is er een grote, moeilijk te omschrijven massa werkongeschikten, personen die slechts weinig met de arbeidsmarkt in verbinding staan en geringe industriële en sociale bekwaamheden bezitten. De eerste twee categorieën werkloosheid, de seizoen en wrijvingswerkloosheid ener zijds, en de chronische werkloosheid anderzijds, vallen binnen de algemene grenzen van wat doorgaans als economische politiek en economische analyse wordt beschouwd. Hier hebben we te doen met een groep mensen die zich met de arbeidsmarkt verbonden gevoelen en die geleefd hebben dank zij hun economische produktiviteit. Zij zijn in de meest gewone betekenis van het woord een economische hulpbron, ofschoon die af en toe ongebruikt blijft. Het lijkt vanzelfsprekend dat lage werkgelegenheid overeenstemt met lage produktie, of, omgekeerd, dat hoge werkgelegenheid (vrijwel) overeenstemt met hoge produktie. Hieruit volgt derhalve dat het probleem van de werkloosheid zal opgelost of althans vereenvoudigd zijn, wanneer men het middel kan ontdekken om de produktie op een hoog peil te houden. Het overgrote deel van de economische theoretici is van oordeel dat een hoge gezamenlijke vraag ontstaan uit de activiteit van het economisch stelsel zelf of met de hulp van de regering, uiteindelijk het produktie

2 450 niveau en bijgevolg het peil van werkloosheid en werkgelegenheid bepaalt. De zuiverheid van de redenering wordt aangetast, in geringe mate althans, door het feit dat noch de tewerkgestelde, noch de werkloze steeds op dezelfde plaats blijft. Voortdurend is er op de arbeidsmarkt een komen en gaan van arbeidskrachten, zodat het aantal werkzoekenden of beschikbare arbeidskrachten niet constant is, zelfs niet in de korte periode. Het verschijnsel van de leerlingen van het middelbaar onderwijs en de universiteitsstudenten die in de zomermaanden een betrekking zoeken is wel bekend. Deze jongelieden overspoelen doorgaans de arbeidsmarkt gedurende de vakanties en trekken zich meestal in massa terug bij het begin van het schooljaar. Minder voor de hand liggend zijn de tendenties (1) van de arbeidskrachten die na enkele weken werkloosheid en vruchteloos zoeken naar een betrekking onder een frustratiegevoel gaan lijden en de arbeidsmarkt verlaten, of (2) van de personen die op de arbeidsmarkt komen omdat de broodwinner of een ander lid van het gezin werkloos is geworden, of (3), omgekeerd, omdat men er gemakkelijk een betrek: king kan vinden. Evenmin is er een reden om aan te nemen dat die voortdurende bewegingen op de arbeidsmarkt elkaar compenseren, zodat de totale getalsterkte er constant is. Het gehele verschijnsel van arbeidskrachten die op de arbeidsmarkt komen en ze verlaten, is niet zeer goed bekend, noch begrepen. Klaarblijkelijk spelen sociale en psychologische invloeden een rol, die bij een economische analyse niet steeds duidelijk is. Nochtans gaat een hoge gezamenlijke vraag naar goederen en diensten, ontstaan uit de werking van het economische stelsel, met of zonder de hulp van een specifiek overheidsbeleid, blijkbaar gepaard met een hoge gezamenlijke werkgelegenheid. Deze bewering is meer dan een redelijke hypothese : ze werd statistisch getest en de feiten stemmen overeen met de essentie van de stelling. Dr. Arthur Okun, lid van de Raad van Economische Adviseurs van de Amerikaanse president, heeft, toen hij in Yale was, zelfs een techniek uitgewerkt om het verschil tussen de werkelijke en de potentiële produktie te meten; wanneer dit verschil tot nul verminderd is, verkeert men in een toestand van volledige werkgelegenheid. Aldus weten wij met hoeveel dollar 's lands koopkracht (totale vraag) moet worden vermeerderd, wil men de totale werkloosheid tot een draaglijk niveau terugbrengen. Zoals wij hierboven aanstipten, ligt de moeilijkheid erin dat bij de bepaling van het arbeidspotentieel geen rekening kan gehouden worden met de mogelijkheid dat de aanvullende besteding zelf sommige marginale arbeidskrachten van de arbeidsmarkt zou kunnen aantrekken of afstoten, met het gevolg dat de aanvullende besteding voor volledige werkgelegenheid gepaard kan gaan met een iets kleiner of een iets groter toelaatbaar werkloosheidspeil. Maar dit is een spitsvondigheid die niets afdoet aan de geldigheid van het betoog, t.w. dat de totale vraag nauw in verband staat met de totale werkgelegenheid. Dit artikel heeft hoofdzakelijk betrekking op deze spitsvondigheid, omdat het onder zulke aspecten is dat de werkloosheid als persoonlijk probleem voor velen ontzettend veel betekenis krijgt. Met opzet sloten wij de chronische werkloosheid uit, waarvan de problemen, per definitie, niet alleen kunnen worden opgelost door gezamenlijke verhogingen van de vraag. Het probleem dat in dit artikel onze aandacht gaande houdt, is te weten of de realisaties van de Amerikaanse economie in het recente verleden, bij een detailstudie inderdaad zo goed blijken te zijn als de gezamenlijke toestand laat vermoeden. 'Wij stellen m.a.w. de vraag of bij een onderzoek van de werkgelegenheid per sector bepaalde industrieën en sectoren voortdurend een hoger relatief werkloosheidspeil zouden te zien geven dan de economie in haar geheel. Op grond van een objectief statistisch onderzoek lijkt dit zo te zijn voor de economie van de Verenigde Staten; het totale beeld van de Amerikaanse economie op het gebied van de werkgelegenheid is niet noodzakelijk gelijk aan dat per sector of industrietak. Dit gebrek aan overeenstemming tussen de sectoriële en de gezamenlijke toestand komt op twee wijzen tot uiting. In de eerste plaats vertonen de verstoringen van de werkgelegenheid in de afzonderlijke sectoren van de economie, hoewel ze in vergelijking met de vooroorlogse periode aanzienlijk ingekrompen zijn, nog altijd sterke tijdsverschillen, zowel onderling als met de cyclus van de gezamenlijke werkgelegenheid. In de tweede plaats, terwijl de veranderingen in de gezamenlijke vraag en produktie in nauw verband staan met de veran

3 451 deringen in de gezamenlijke werkgelegenheid, schijnt dit eng verband niet te bestaan wanneer men de industrieën afzonderlijk beschouwt. Er bestaat een grote ongelijkheid in de betrekking produktiewerkgelegenheid in de verschillende industrieën. Het gebrek aan cyclische synchronisatie tussen de onderscheiden sectoren van de economie en de ongelijkheid van de betrekking produktiewerkgelegenheid tussen industrieën afzonderlijk zijn belangrijke punten waarmee men moet rekening houden in een beleid gericht op de bestrijding van de werkloosheid van de marginale arbeiders. 2. Afzonderlijke sectoriële cyclussen. De conjunctuurschommelingen en, in ruime zin, de conjunctuurcyclussen in de Verenigde Staten voor de tweede wereldoorlog schijnen andere kenmerken te vertonen dan de cyclische of instabiele verschijnselen van de naoorlogse periode. Dit wil niet zeggen dat elke periode door één enkel cyclustype werd gekenmerkt. Individuele storingen hebben veeleer hun eigen bijzondere kenmerken zowel wat de oorzaken als wat het type van de schommelingen betreft. Niettemin werden conjunctuurcyclussen over het algemeen beschouwd als mechanische verschijnselen. Men onderstelt m.a.w. dat economische processen zich over het algemeen voordoen op een stelselmatige geordende wijze, ofschoon ze, om de woorden van Professor Haberler te gebruiken, een «eigen instabiliteit» vertonen, zodat krachten van buiten uit het stelsel gemakkelijk kunnen verstoren. Natuurlijk kan het systeem zelf oorzaak zijn van een gebrek aan stabiliteit. Het reageert dan zelf om de storing te versnellen, te beperken of om te keren. Er kunnen dus exogene of externe oorzaken, zowel als interne (endogene) mechanismen aan de basis liggen van de industriële schommelingen. Een nuttige ontleding van de vooroorlogse zowel als van de naoorlogse cyclussen was de studie van de werking van het systeem in zijn al dan niet correcte aanpassingen aan exogene krachten. Een andere even vruchtbare ontleding is de beschrijving en de verklaring van de endogene processen van het systeem, die in bepaalde omstandigheden zelf in de vorm van een cyclus of instabiele ritmische beweging hun invloed.lieten gelden (voorraadaanpassingen, factortekorten, bankkrediet, investeringen, enz.). De conjunctuurcyclussen werden aldus be Studeerd niet alleen uit oogpunt van systeemaanpassingen ontstaan uit de inwerking van exogene krachten op het economisch bestel, maar ook uit dat 'van de uit zichzelf ontstane of endogene aanpassingen van het systeem aan zijn interne werking. In ieder geval wordt de conjunctuurcyclus verondersteld voor te komen in economische stelsels die, in de loop van de economische bedrijvigheid, aanpassingen ondergaan resulterend in algemene stijgingen of dalingen van de bedrijvigheid, welke gemeten worden aan de hand van de tewerkstelling, de Produktie, de prijzen, de investeringen en zelfs de groei. De hypothese waarop de analyse steunt is dat de economische bedrijvigheid past in een zeker stelselmatig proces, zodat de conjunctuurcychis* (of het evenwichtsverstorend proces) 'een gezamenlijk verschijnsel is dat over het algemeen waarneembaar is doorheen de gehele economie. Er is ook de onderstelling dat de economische bedrijvigheid op de een of andere wijze uiteraard naar een stabiel evenwicht evolueert. Indien het economisch bestel echter verdeeld is in een reeks onderling afhankelijke subsectoren die niettemin eigen en definieerbare kenmerken hebben, dan komt de bepaling van de conjunctuurcyclus of van een algemene niet stabiele toestand neer op de verklaring van de synchronisatie van de kenmerkende indexcijfers der subsectoren met een gezamenlijke index van het gehele systeem. Indien aldus criteria zoals. industrieën, bedrijfstakken, geografische gebieden, werkgelegenheid van de verschillende arbeidsklassen, inkomensverdeling en inkomensstromen afzonderlijk worden onderzocht om ieder bewegingsproces afzonderlijk in het licht te stellen, dan komt in plaats van het beginsel van de conjunctuurcyclus als globaal verschijnsel dat van de cyclus als een reeks afzonderlijke verschijnselen, waarvan de bewegingen en aanpassingen onderling in fase kunnen samenvallen of verschillen. In dit geval versterkt of verzwakt de graad van synchronisatie van de onderscheiden indexcijfers de onderlinge bewegingen en aanpassingen en krijgt men een totaalbeeld dat verschilt van de samenstellende. modellen die het omvat. Deze sectorenstudie of afzonderlijke 'ontleding. schijnt in deze tijd wenselijk, omdat de aard. van de algemene cyclus (schommelingen) in de naoorlogse periode., aanzienlijk schijnt te

4 452 verschillen van de aard en de sterkte der vooroorlogse conjunctuurschommelingen. Wat wij vermoeden is dat in de naoorlogse periode iets gebeurde dat de mogelijkheid en de gelegenheid tot synchronisatie der onderscheiden onderdelen van een economisch bestel verminderde, met als resultaat dat die delen een mindere coordinatie vertoonden met het prijsof het produktiepeil, bij voorbeeld, dan in de vooroorlogse periode. Op zichzelf betekent dit echter niet dat de industriële, sectoriële, geografische of werkgelegenheidsstoringen, afzonderlijk beschouwd, afgenomen zijn. De werkgelegenheid in de staalindustrie, bij voorbeeld, kan gedurende een periode van vijf of acht jaar ongeveer dezelfde instabiliteit te zien geven als vódr de grote depressie, alhoewel de totale beweging in de werkgelegenheid in de naoorlogse periode merkelijk kleiner is dan in de vooroorlogse. Hetzelfde kan gelden voor de produktie, de prijzen, de kapitaalvorming, enz. De produktie is, over het algemeen, toegenomen, alhoewel afzonderlijke cyclussen of groeionderbrekingen wel bekend zijn, vooral in de staalnijverheid en in het bouwbedrijf, maar ook in andere industrieën. Het is waarschijnlijk (men zou haast zeggen «zeker») dat de financiële en de bankpolitiek de belangrijkste krachten zijn (exogene of endogene, naar gelang van het «model») die over het algemeen de goede gang van het bedrijfsleven bepaalden. Toch is het een feit dat de staalnijverheid, de autoindustrie en andere belangrijke industrietakken te lijden hadden van korte onderbrekingen in hun groei en stabiliteit. Het beleid gericht op de totale vraag slaagt, laten wij zeggen voor 96 pct. en niet voor 98 pct. De werkgelegenheid stond over het algemeen in nauw verband met de inkomensvorming, alhoewel de samenstelling van de tewerkgestelde arbeiders volgens leeftijd, geslacht en bekwaamheid veranderingen onderging die vaak toegeschreven werden aan wijzigingen in de techniek, aan demografische overwegingen en aan de migratie van arbeidskrachten. Van meer betekenis is dat er geen duidelijke overeenstemming bestaat nopens de vraag of de categorieën werkloosheid die aanhoudend hoog zijn geweest, te wijten zijn aan technologische wijzigingen dan wel eenvoudig aan een ontoereikende totale vraag. Evenmin is er duidelijke overeenstemming nopens de betekenis van de wijzigingen in de verdeling van de werkgelegenheid of van de werkloos heid. In ieder geval staat het vast dat de veranderingen in de tewerkstellingsgraad van de arbeiders in de jongste jaren een instabiele factor zijn geweest. Onze vooruitzichten inzake werkgelegenheid steunend op de produktie gaven geen volledige voldoening. Waarschijnlijk hebben zich de openbare en administratieve opvattingen over een bevredigende werkgelegenheid in de jongste dertig of veertig jaar gewijzigd en liggen onze eisen omtrent een bevredigend arbeidspeil hoger dan in het verleden. Niettemin mag aangenomen worden dat men er door de steeds meer ingewikkelde financiële en bankpolitiek in geslaagd is de grote algemene schommelingen in de economische stelsels op te heffen of te verkleinen. Ook de zelffinanciering kan een belangrijke rol hebben gespeeld als stabilisatiefactor, maar wellicht geschiedt deze groeiende stabiliteit ten koste van de potentiële inkomensgroei. De stabilisatiepolitiek uitgaande van de totale vraag de methode van The President's Council of Economie Advisers oogstte inderdaad een groot succes. Niet alleen werd de volledige stabilisatie verwezenlijkt, maar ook de evolutie van de indexcijfers van produktie, werkgelegenheid en prijzen schonken ruim bevrediging. Het feit dat goede resultaten werden bereikt bij de oplossing van hetgeen beschouwd werd als een algemeen probleem, sluit echter de noodzakelijkheid niet uit van het onderzoek der kleinere problemen die in hun geheel een ontzaglijke sociale betekenis hebben. De werkgelegenheid in de fabrieksnijverheid bereikte haar hoogste peil in Trekt men evenwel elk van de jaarlijkse werkgelegenheidsindexcijfers van 1950 tot 1956 af van 1956= 100, en maakt men de som, dan bekomt men een verschil in werkgelegenheid tussen 1950 en 1955 van 52,1 pct. Van 1950 tot 1955 was er dus per jaar een werkloosheid van gemiddeld 10 pct. in de fabrieksnijverheid, op basis 1956=100. In de sector elektrische apparaten was het totale werkgelegenheidsverschil tijdens de periode 1950 tot ,7 pct., basis 1953=100. Voor de sector transportmaterieel werd de hoogste werkgelegenheid bereikt in 1953 en bedraagt het verschil voor de vijf jaar 95 pct. Over het geheel beschouwd, de landbouw niet inbegrepen, beloopt het verschil in werkgelegenheid 43,2 pct. Voor de meubelnijverheid en aanverwante bedrijven was het cij

5 453 fer 23,6 pet. voor dezelfde periode, waarin 1956 het jaar met de hoogste werkgelegenheid was. Weliswaar wordt het probleem door deze cijfers overdreven, want de gemiddelde werkloosheidsduur werd buiten beschouwing gelaten. In zijn geheel was hij gering. Vergelijkt men de periode met die van , dan stelt men vast dat voor de vijf onderzochte categorieën het gezamenlijke verschil in werkgelegenheid in de eerste periode kleiner is. Voor de meubelnijverheid en aanverwante bedrijven bedroeg het 23,6 pct. in , doch 14,2 pct. in ; voor de machinenijverheid 52,4 pct. tegen 45,6 pct.; voor de sector elektrische apparaten 71,7 pct. tegen 61,1 pct.; voor het transportmaterieel 95 pct. tegen 88,4 pct., en, voor de gezamenlijke nietlandbouwsector 43,2 pct. tegen 23,1 pct. Deze enkele sectoren schijnen er op te'wijzen dat, voor zover het de werkgelegenheid betreft, de schommelingen in de periode minder afgetekend waren dan in die van Nochtans waren dergelijke schommelingen steeds van betekenis uit het oogpunt van het openbaar beleid (zie bijlage I). 3. Verband tussen produktie en werkgelegenheid. Het onderzoek per sector toonde aan dat de bedrijvigheid in de sectoren niet synchroon verliep. Wij nemen thans een enkele sector, de fabrieksnijverheid, en onderzoeken de graad van cyclische synchronisatie in die industrie. De vergelijking van het verloop van de werkgelegenheid en de produktie in verscheidene industrietakken levert daartoe een gerede aanwijzing. Cyclussen worden vaak beschouwd als werkgelegenheids of produktiecyclussen, of als een combinatie daarvan, met daarnaast ook andere variabelen. Het onderzoek van de betrekkingen die in de tijd tot uiting komen tussen de werkgelegenheid en de produktie in verscheidene industrieën kan enig licht werpen op het delicate evenwicht tussen de veranderingen van die beide variabelen. Drukt men bovendien de veranderingen uit in kleine tijdseenheden, bij voorbeeld een kwartaal i.p.v. een jaar, dan zijn de resultaten voor onze bespreking waarschijnlijk van meer betekenis. Twee verschillende samenstellingen van het nationaal inkomen kunnen dezelfde waarde hebben, maar voor de ene kan de werkloosheid groter zijn dan voor de andere. Derhalve is het inkomenspeil waarbij een hogere werkgelegenheid bereikt wordt, ongetwijfeld een beter doel voor het economisch beleid dan hetzelfde dollarpeil van het, inkomen met een lagere globale werkgelegenheid. Wij menen dat dit kan afgeleid worden uit het standpunt ingenomen door enige critici van de Amerikaanse administratie, die beweren dat de hoofdbekommernis van het nationaal beleid van de Verenigde Staten ongemerkt verlegd werd van de volledige werkgelegenheid naar een loutere inkomensaangelegenheid. Daarmee wordt niet beweerd dat het inkomen op zichzelf onbelangrijk is, maar wel dat economische groei, inkomen en werkgelegenheid allemaal noodzakelijke bestanddelen zijn van het openbaar beleid. De volledige werkgelegenheid op zichzelf is een wenselijk doel dat vooral betekenis krijgt wanneer het nationaal inkomen het huidige hoge peil bereikt; want met een hoog bruto nationaal produkt, wordt de werkgelegenheid niet alleen een middel om de politiek van de overheid te verwezenlijken, maar een doel op zichzelf. De luxe van een volledige werkgelegenheid kan werkelijkheid worden. In sommige categorieën wordt de arbeid van één man gedurende één jaar gedaan door niet meer dan 1,1 persoon, terwijl in andere wel 1,4 persoon nodig is, m.a.w. voor 100 taken kunnen, in de tijd van één jaar, 100 man of wel 140 man nodig zijn naar gelang van de betoonde ijver of vakbekwaamheid. Het is typisch dat voor de meest geschoolde categorieën werknemers en de vaklieden het mutatiepercentage kleiner is dan voor de minder geschoolde arbeiders. Daarom geeft het aantal tewerkgestelde arbeidskrachten op zichzelf geen aanwijzing omtrent het aantal werklozen die gedurende een zekere tijd van het jaar hebben gewerkt. Wij moeten er onmiddellijk aan toevoegen dat wij niet willen bewijzen dat gelijk welke soort volledige werkgelegenheid wenselijk is. De terugkeer tot handarbeid als produktiemethode of een groter beroep op ongeschoolde arbeidskrachten moet door het economisch beleid niet worden nagestreefd. Het tegendeel beweren houdt geen steek. Niemand zou het algemeen belang dienen door 's lands hoog geschoolde arbeidskrachten te verplichten, of ze onder economische druk ertoe aan te zetten, ongeschoolde beroepen uit te oefenen ten einde aan de statistieken van de werkgelegenheid een

6 454 fraai uitzicht te geven. De volledige werkgelegenheid zou volgens deze ongerijmde opvatting gemakkelijk kunnen bereikt worden door een onzinnig beleid dat, bij voorbeeld, een buitensporige belasting op de kapitaalgoederen zou leggen of dat alle arbeiders zou verplichten hun linkerarm aan hun lichaam te binden zodat ze slechts met één arm en hand zouden kunnen werken. Vele argumenten aangevoerd tegen de opvatting dat de volledige werkgelegenheid zowel een doel als een middel van het beleid is, zijn vaak bedoeld als spotternij. Bovendien zien zij over het hoofd dat de groei een essentieel onderdeel van het economisch beleid is, dat veeleer meer dan minder doorgedreven vakmanschap en industriële techniek vergt. De verbreiding van de technieken en van de produkten zowel op het vlak van de verbruikers als van de producenten is van hoofdzakelijk belang wil de economie een behoorlijk gedefinieerd peil van volledige werkgelegenheid en een hoger peil van nationaal inkomen handhaven. Het is een kwestie van keuze tussen en van vertrouwen in de gepaste beleidsvormen, zoals belastingverminderingen, bankpolitiek, afschrijvingspolitiek, overheidsbestedingen, financiering van begrotingstekorten, enz. De gevolgen voortvloeiend uit de keuze bus. sen en het vertrouwen in de verschillende beleidsvormen vergen een analyse die verder reikt dan die van de vaststelling der globale verhoudingen tussen het inkomen en de werkgelegenheid. Kortom, naast de globale ontleding van het overheidsbeleid moet er een enigszins gefractioneerde ontleding bestaan wil men een maximumwerkgelegenheid verzekeren op hoge inkomensniveaus. Enige voorbeelden tonen de onregelmatigheid aan van het verband produktiewerkgelegenheid. In juni 1963 lag de tabaksproduktie op 100,9 pct. van de basismaand mei, terwijl het indexcijfer van de werkgelegenheid 98,5 bedroeg, of 91,6 berekend op basis van de 40urenweek. In juli 1964 bedroeg het produktieindexcijfer in de sector papier en papierprodukten 99,1 en het indexcijfer van de werkgelegenheid 103,1, of 102,2 berekend voor de 40u renweek. De betekenis van de splitsing der globale gegevens wat betreft de verhoudingen tussen produktie en werkgelegenheid over de korte periode van mei 1963 tot april 1965, wordt door een voorbeeld in het licht gesteld. Voor die periode maakte men de vergelijking per kwartaal tussen de produktieindexcijfers, berekend door de Federal Reserve Board, en de indexcijfers van de werkgelegenheid van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid. De indexcijfers van de werkgelegenheid werden voor de werktijd gecorrigeerd, d.w.z. waar het gemiddelde aantal werkuren per werknemer 40 overtrof, werd het betrokken indexcijfer van de werkgelegenheid gecorrigeerd door toevoeging van 1/40 voor elk uur boven de 40. Deze correctie veronderstelt dat de produktiviteit voor alle gepresteerde uren dezelfde is, wat op zichzelf vermoedelijk niet juist is, maar de gemaakte fout is gering en de correctie geschiedt in de juiste richting. In sommige gevallen is een uur boven de 40 vermoedelijk even, zo niet meer produktief dan een uur onder,de 40, terwijl in andere gevallen het omgekeerde waar kan zijn. Wat wij echter berekend hebben, is de werkgelegenheid op basis van de 40urenweek met omrekening van de overuren in additionele werkgelegenheid. Deze werkwijze had feitelijk weinig invloed op het statistisch resultaat, maar verbeterde enigszins de verhoudingen tussen de veranderingen in werkgelegenheid en produktie. De vergelijking tussen produktie en werkgelegenheid werd gemaakt voor acht industrieën, waaronder vier van consumptiegoederen en vier van produktiegoederen. De consumptiegoederen omvatten : kleding, rubberprodukten, papierprodukten (waarin ook sommige produktiegoederen begrepen zijn) en tabak. De produktiegoederen zijn : niet elektrische machines, elektrische machines, metaalfabrikaten en ruwe metalen. De machinesectoren omvatten klaarblijkelijk, naast produktiegoederen, ook enkele duurzame verbruiksgoederen. Aangezien wij nagaan in welke mate de veranderingen in de werkgelegenheid op de veranderingen in de produktie reageren, werden veeleer marginale werkgelegenheids en produktiecijfers gemeten dan bruto of gemiddelde wijzigingspercentages, m.a.w. de verschillen tussen de opeenvolgende kwartalen werden telkens gemeten en uitgedrukt in procent van het eerste der twee beschouwde kwartalen. Zulks werd gedaan voor werkgelegenheid en produktie. De procentuele wijzigingen van de werkgelegenheid werden dan gedeeld door die van de produktie ten einde een maat of indexcijfer S te verkrijgen van de marginale gevoeligheid van de

7 455 werkgelegenheid voor produktieveranderingen. Is het indexcijfer S gelijk aan 1, dan is de relatieve marginale werkgelegenheidsverandering volstrekt gelijk aan de relatieve marginale produktieverandering, zodat geringe relatieve wijzigingen in de produktie juist gelijk zouden zijn aan dezelfde relatieve wijzigingen in de werkgelegenheid. Indien de werkgelegenheid evenwel een grote gevoeligheid of reactie vertoont voor de veranderingen in de produktie, dan zal S groter zijn dan 1. Is anderzijds S kleiner dan 1, dan reageren de marginale veranderingen in de werkgelegenheid zeer traag op de veranderingen in de produktie. Is de beweging van de werkgelegenheid tegengesteld aan de verandering van de produktie, d.w.z. gaat een procentuele stijging van de produktie gepaard met een procentuele daling van de werkgelegenheid, dan zou S negatief zijn. Dat is een paradoxale toestand waarin beperkte produktiestijgingen samengaan met een feitelijke daling van het gecorrigeerde werkgelegenheidsindexcijfer. Hij kan te wijten zijn aan de onderbezetting van het produktievermogen, zodat voor het opvoeren van de produktie geen extraarbeiders vereist zijn; ook kan hij het resultaat zijn van recente technologische verbeteringen. De waarden van S zijn niet vergelijkbaar omdat geen effectieve wijzigingen van de verhoudingen tussen werkgelegenheid en produktie worden gemeten. Wat in feite wordt gemeten, is het aantal arbeiders in plus of in min, die nodig zijn om de produktie in de beschouwde industrieën in geringe mate, bij voorbeeld, met 1 pct., te wijzigen. In tabel I, bij voorbeeld, voor kleding en andere afgewerkte textielprodukten, vertegenwoordigt de eerste waarde van S (22,55) in feite een zeer geringe stijging van de produktie, minder dan 1 pct., en een matige toename van de werkgelegenheid, ongeveer 6 pct., van het eerste tot het tweede kwartaal. Dezelfde gevoeligheid geldt voor andere grote waarden van de tabellen, zodat men uit de gegevens niet tot zeer grote schommelingen van produktie of werkgelegenheid mag besluiten. Uit tabel I blijkt evenwel ook duidelijk dat, marginaal beschouwd, de veranderingen in werkgelegenheid en produktie niet evenredig en niet altijd gelijkgericht zijn. Er is een ongeregeld element in de veranderingen in produktie en werkgelegenheid. Werkloosheid of overwerk dienen zich bij de werknemers vrij onverwacht of zon der klaarblijkelijke oorzaak aan. Voor hen die getroffen worden door een plotselinge inkrimping van werkuren of het verlies van betrekking is het vanzelfsprekend een magere troost te weten dat het gezamenlijke peil van de werkgelegenheid hoog blijft. De marginale arbeiders of die met weinig dienstjaren of vakkennis, zijn waarschijnlijk weinig gediend met de vaststelling dat zij, terwijl de globale werkgelegenheid hoog is, op de een of andere wijze buiten de categorie van de massa der tewerkgestelden vallen en terechtgekomen zijn bij de werklozen. In een poging om een reeks stabielere en minder ongeregelde verhoudingen tussen de marginale veranderingen in produktie en werkgelegenheid vast te leggen, werden de werkgelegenheids en produktiegegevens afzonderlijk met een kwartaal verschoven. Aldus worden in tabel II de reeksen van de werkgelegenheid vergeleken met die van de produktie van het volgende kwartaal. Over het algemeen zijn de Sindexcijfers van tabellen II en III enigszins stabieler dan die van tabel I. Tabel III schijnt stabieler dan tabel II. De reden van de produktieopschuiving ligt in het feit dat de in periode II tot uiting komende produktie het resultaat kan zijn van de tewerkstelling in periode I. Die mogelijkheid geldt vooral wanneer het produktieproces langer is. De reden voor het achteruitstellen van de werkgelegenheidsreeksen is dat de werkgelegenheid in periode II tot doel kan hebben de voorraden aan te vullen die in periode I waren geslonken, wanneer de produktie en de mogelijke afzet hoog lagen. Daar de industriële planning en behoeften beide mogelijkheden kunnen wettigen, worden de twee in aanmerking genomen. Uit al de tabellen blijkt dat voor een bepaalde industrie de gevoeligheid van de marginale veranderingen van de werkgelegenheid voor de marginale veranderingen van de produktie niet constant maar zeer wisselend is. Niet alleen kunnen marginale, relatief kleine veranderingen van de werkgelegenheid gepaard gaan met veel grotere relatieve veranderingen van de produktie, maar geringe relatieve verhogingen van de produktie kunnen in feite samengaan met dalingen van de relatieve werkgelegenheid. Het is evenwel vrij duidelijk dat voor de industrieën van duurzame produktiegoederen, nl. de niet elektrische machines,

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJD SCHRIF T voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXe Jaar, Vol. II, N r 2 Augustus Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955 NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting 'VERSCHIJNT 'MAANDELIJKS XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

Waardecreatie bij de uitvoer

Waardecreatie bij de uitvoer Waardecreatie bij de uitvoer Een diagnose van België C. Duprez (*) Inleiding Het concurrentievermogen van een economie ten opzichte van het buitenland wordt meestal afgemeten aan de omvang van haar export

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling

Verslag 2009. Economische en financiële ontwikkeling Verslag 29 Economische en financiële ontwikkeling Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN

MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN FACULTEIT ECONOMISCHE, SOCIALE EN POLIUTIEKE WETENSCHAPPEN EN MANAGEMENTSCHOOL SOLVAY MEERWAARDEBELASTING OP AANDELEN TIM SMET Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald?

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? Bea Cantillon Mei 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E I T A N T W E R P E N - S

Nadere informatie

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied De distributiesector en de impact ervan D. Cornille J. Langohr Inleiding De distributiesector is de voornaamste schakel tussen producenten en consumenten. Deze rol van «tussenpersoon» vertaalt zich in

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

kosten van ziekten Zorg voor euro s 2

kosten van ziekten Zorg voor euro s 2 Kommer GJ Slobbe LCJ Polder JJ Trends en verkenningen van kosten van ziekten Zorg voor euro s 2 Trends en verkenningen van kosten van ziekten Zorg voor euro s - 2 G.J. Kommer L.C.J. Slobbe J.J. Polder

Nadere informatie

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2000-2001 Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen

Nadere informatie

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 COLOFON Het economische gewicht

Nadere informatie

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase

ARITAKE-WILD. Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners. Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase ARITAKE-WILD Gezamenlijk werkprogramma 2009-2010 van de Europese sociale partners Gezamenlijk onderzoek naar herstructurering in de EU Eindfase Nationaal dossier België Brussel 14 oktober 2009 Auteur van

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Levensduur en sloop van personenauto's

Levensduur en sloop van personenauto's Levensduur en sloop van personenauto's SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie