SCHEEPVAART INFORMATIE EN COMMUNICATIESYSTEMEN (SICS) Eindrapportage Inventarisatiefase. INTERCAI NEDERLAND B.V. Telematics Consultants

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEEPVAART INFORMATIE EN COMMUNICATIESYSTEMEN (SICS) Eindrapportage Inventarisatiefase. INTERCAI NEDERLAND B.V. Telematics Consultants"

Transcriptie

1 SCHEEPVAART INFORMATIE EN COMMUNICATIESYSTEMEN (SICS) Eindrapportage Inventarisatiefase INTERCAI NEDERLAND B.V. Telematics Consultants In opdracht van: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT n Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Directoraat Generaal voor het Vervoer Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Documentnummer: IC-5.054/REP/ Versienummer: 7.0 Status: Definitief Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rotterdam, 7 november 994

2 INHOUDSOPGAVE SICS: Eindrapportage Inventarisatiefase INLEIDING.... Aanleiding/vraagstelling....2 De onderzoeksaanpak Doelstelling inventarisatiefase Opbouw rapport Projectorganisatie BEGRIPSBEPALING Scheep vaar tinformatie- en communicatiesystemen Blauwdruk vervoerprocessen Basisinfrastructuur INVENTARISATIE EN ANALYSE VAN BESTAANDE SYSTE- MEN Inleiding De matrix en de matrix-items.... De matrix ONDERZOEKSRESULTATEN SICS Inleiding Gegevensuitwisseling tussen VMS en GMS; de belangrijkste conclusies Goederenmanagementsystemen: de belangrijkste conclusies Verkeersmanagementsystemen: de belangrijkste conclusies BASISCOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR Inleiding Huidige situatie Probleemsignalering Basiscommunicatie- en informatie infrastructuur-scheepvaart: hoe verder? Basisinfrastructuur-scheepvaart: enkele concepten Samenvattend BIJLAGE I DE MATRIX BIJLAGE II GERAADPLEEGDE PERSONEN BIJLAGE III GERAADPLEEGDE LITERATUUR IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

3 l INLEIDING. Aanleiding/vraagstelling Een van de beleidsactiepunten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is het stimuleren van het vervoer over water als milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer over weg. Wil het (door-to-door) transport over water optimaal inpasbaar zijn in de moderne logistieke ketens, en daarmee een aantrekkelijk alternatief zijn voor het vervoer over de weg, dan is een goede afstemming tussen verschillende bij het transport betrokken partijen belangrijk. Een goede informatie uitwisseling is daarbij essentieel. Met het beschikbaar komen van nieuwe technologieën, zoals EDI, mobiele (data)communicatie, plaatsbepalingssystemen, geautomatiseerde detectie en identificatie van vaartuigen zijn in principe de mogelijkheden voor een efficiëntere werkwijze met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen alle bij de scheepvaart betrokken partijen aanwezig. Het voorhanden zijn van de benodigde technologieën alleen is echter niet voldoende om een adequate informatie-uitwisseling binnen het vervoerproces te garanderen. Daarvoor is - naast het ontwikkelen en uitbouwen van een fysieke infrastructuur - een aantal organisatorische aspecten van groot belang. De vraag is immers steeds, welke voordelen te behalen zijn door efficiëntere informatie-uitwisseling, welke informatie tussen welke partijen uitgewisseld dient te worden om een efficiënter scheepvaartproces te realiseren, wie de kosten draagt en wie de vruchten plukt van dergelijke ontwikkelingen en last but not least of de betrokken partijen de gewenste informatie ook inderdaad willen uitwisselen. Het ontwikkelen van een doelmatig beleid op dit terrein is als eerste stap van essentieel belang. Een van de hoofddoelstellingen van dit beleid is "te komen tot een gemeenschappelijke en onderling samenhangende infrastructuur". Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bevordert de totstandkoming van de daarvoor benodigde basis-infrastructuur. Deze basis-infrastructuur dient zodanig te zijn dat zowel overheid als bedrijfsleven daarvan gebruik kunnen maken. In overeenstemming met de Voortgangsnota Telematica, wordt onder deze infrastructuur verstaan: het geheel van technische, juridische en organisatorische voorzieningen en afspraken met betrekking tot de telecommunicatie-basisdiensten en intermediaire netwerkdiensten, die telematicatoepasssingen mogelijk maken op het terrein van verkeer en vervoer. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

4 SICS: Eindrapportage Inventarisatiefatie Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dan ook het initiatief genomen om te komen tot een Structuurschets Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen. Hierin zijn betrokken het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart en Maritieme Zaken, het DG voor het Vervoer, het DG Rijkswaterstaat (de Hoofddirectie, Directie Zeeland en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer). Wanneer gesproken wordt over Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen is grofweg een tweetal hoofdcategorieën te onderscheiden: informatie betreffende de scheepvaart (ten behoeve van de waterweg- /infrastructuurbeheerder; daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verkeersgegevens sec, alsmede gegevens betreffende de lading, ook ter preventie van calamiteiten); informatie betreffende de goederenlogistiek (over vracht tussen de betrokken handelspartijen). Ten einde de informatie-overdracht zowel ten behoeve van verkeersmanagement als goederenbegeleiding vloeiend te laten verlopen zijn (in Nederland en daarbuiten) reeds diverse initiatieven genomen. Dit heeft geleid tot een aantal operationele of in ontwikkeling zijnde informatie- en communicatiesystemen. Deze ontwikkelingen zijn vaak onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, zonder dat daarbij is na gegaan in hoeverre synergie tussen beide informatiesoorten aanwezig is; verkeersgegevens kunnen immers ook voor verladers en particuliere vervoerders belangrijk zijn. Anderzijds moeten ladinggegevens die in het goederenmanagementsysteem voorhanden zijn steeds opnieuw aangemeld worden. Momenteel is niet helder in hoeverre de bestaande scheepvaart-informatiesystemen elkaar overlappen, qua functionaliteit en geografische reikwijdte, dan wel juist witte vlekken openlaten en in hoeverre reeds sprake is - dan wel aanleiding is - om te komen tot een landelijk dekkende basiscommunicatie-infrastructuur. Evenmin is duidelijk of deze systemen de processen, zoals die zich in de transportsector dagelijks manifesteren, optimaal ondersteunen. Met andere woorden: sluiten de bestaande informatie- en communicatiesystemen aan op de wensen en de behoeften vanuit de markt? is synergie te behalen door combinatie van functionaliteiten? welke witte vlekken (functioneel en geografisch) zijn te signaleren? IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

5 Op basis van de beantwoording van deze vragen kan door het Ministerie van V&W een visie worden ontwikkeld met betrekking tot de (toekomstige) rol van scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen. Een en ander zal worden voorzien van een actieplan met aangrijpingspunten voor aanpassing en verbetering van de bestaande informatie- en communicatie-infrastructuur voor de scheepvaart. Dit actieplan is een afgeleide van de bevindingen van de inventarisatie en literatuurstudie, alsmede de reacties vanuit de markt, die in de inventarisatiefase zullen plaatsvinden. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan Intercai opdracht gegeven een inventarisatie van de bestaande scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen (in het vervolg SICS) uit te voeren..2 De onderzoeksaanpak Voorliggend onderzoek vormt een eerste stap om te komen tot een Structuurschets Scheepvaartinformatie- en Communicatiesystemen. In het projectplan dat hiervoor door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer - in samenspraak met de eerder genoemde onderdelen van het Ministerie - is opgesteld, is een 4-tal hoofdfasen onderscheiden. Achtereenvolgens kunnen worden onderscheiden: Fase 0: Voorbereidingsfase Fase : Inventarisatie fase Fase 2: Opstellen Concept-Structuurschets scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen, toetsing en bijstelling concept, alsmede formuleren actieplan Fase : Toetsing Structuurschets en definitieve eindrapportage Structuurschets en actieplan Fase 4: Afsluiting project De opdracht die door het Ministerie aan Intercai is verstrekt heeft betrekking op de Inventarisatie fase (fase ). Hiervoor is door Intercai een projectplan geschreven waarin de volgende werkzaamheden zijn onderscheiden. Fase I: Fase II: Fase III: Fase IV: Voorbereiding en planning a. literatuurstudie, concept-tussenrapportage b. reactie projectgroep en bijstelling tussenrapportage Interviews en verslaglegging a. analyse en concept-eindrapportage b. reactie projectgroep en bijstelling rapportage IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

6 Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: SICS: Eindrapportage Inventarisatiefaie FlMl Fa* H iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiii Btouwdiuk vwvowpraomnn -QMdmn -vwtowiatwhw«ng llllllllllllllllllllllllllllllllllllllji kiwrtartmte MhMpvuit- Wo-«noo«T nunlc*t» tystmimd go*d«ran vwkmtmfwikkatng Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll Mi»lilx >n8iyn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMI \ntutm- W«mnV&W iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiin FM* IV Conokal*/ Indre Figuur : Schematische weergave van de opbouw van het onderzoek. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

7 . Doelstelling inventarisatiefase Het doel van dit onderzoek is: "het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid en de reikwijdte (functioneel en geografisch) van de toegepaste en in ontwikkeling zijnde initiatieven voor informatie- en communicatiesystemen voor verkeer en vervoer over water, zowel in Nederland als in het buitenland en de wensen en eisen die er zijn ten aanzien (van een optimaal gebruik) van telematicadiensten". Om dit doel te kunnen verwezenlijken zal een aantal vragen beantwoord dienen te worden. Dit betreft ten eerste een aantal vragen - zoals geformuleerd in het projectplan SICS (januari 994, pagina 0) van het Ministerie van V&W - gericht op een beschrijving van de huidige situatie. Daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat de inventarisatiefase antwoord dient te geven op het wat, én niet het hoe. Hoe zien de vervoerprocessen er uit? Welke informatiestromen komen daarin voor? Welke systemen zijn operationeel in het onderzoeksgebied? Wat zijn de belangrijkste functies van die systemen? Wie zijn de belangrijkste gebruikers van de bestaande systemen? Is er sprake van raakvlakken of overlap tussen systemen voor verkeersmanagement en goederenmanagementsystemen? Is er sprake van onderlinge samenhang, koppeling of samenwerking? Is er sprake van internationale samenwerking? Is er sprake van open/gesloten systemen? Vervolgens zal antwoord gegeven moeten worden op de volgende vragen die gericht zijn op beleidsontwikkeling: Vormen de bestaande systemen aanleiding voor de aanpak van een basiscommunicatie-infrastructuur? Zo neen, waar bevinden zich de witte vlekken/beperkingen/knelpunten etc.? Welke oplossingsrichtingen kunnen worden onderscheiden om tot een basis-infrastructuur voor het gehele gebied te komen? IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

8 .4 Opbouw rapport Deze rapportage doet verslag van de inventarisatiefase en bevindingen die hieruit kunnen worden afgeleid. Deze vormen de 'input' voor de vervolgfasen, zoals aangegeven in het projectplan SICS van het Ministerie. In hoofdstuk 2 'Begripsbepaling', wordt een blauwdruk van de vervoerprocessen gegeven en wordt het onderwerp van studie nader gedefinieerd en begrensd. In hoofdstuk van de rapportage 'Inventarisatie van bestaande systemen', wordt nader ingegaan op de wijze waarop de inventarisatie heeft plaatsgevonden. Een en ander is aan de hand van een matrix uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden de conclusies, knelpunten en oplossingsrichtingen aangegeven betreffende de hoofdcategorieën die binnen SICS te onderscheiden zijn. In hoofdstuk 5 wordt - mede naar aanleiding van de bevindingen zoals verwoord in hoofdstuk 4 - aangegeven welke elementen zijn te onderscheiden ten aanzien van het thema basiscommunicatie-infrastructuur..5 Projectorganisatie Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is door de opdrachtgever en de opdrachtnemer zeer nauw en constructief samengewerkt. Door de opdrachtgever is een projectgroep samengesteld aan wie door de opdrachtnemer is gerapporteerd. De samenstelling van de projectgroep is als volgt: de heer ing. C. Willems, Senior Adviseur Verkeersmanagement (projectleider) mevrouw ir. L. Kuiters, Senior Adviseur Vaarwegmanagement de heer P. Kik, Adviseur Vaarwegmanagement Allen zijn werkzaam bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, afdeling Scheepvaart van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat te Rotterdam. Namens Intercai zijn de volgende consultants betrokken bij het onderzoek: de heer drs. C. Loefen, Senior Business Consultant (projectleider) de heer mr. E. Wind, Business Consultant mevrouw drs. A. Vesseur, Business Consultant de heer L. Penders, Information Manager Voorts is op ad-hoc basis gebruik gemaakt van de kennis van de volgende Intercai - adviseurs: de heer ing. R. Bakker, Telecommunication Consultant de heer drs. E. Gelgi, Project Assistent IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

9 2 BEGRIPSBEPALING 2. Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen 2. l. Inleiding Het begrip informatie- en communicatiesysteem wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt. Daarbij is niet altijd even duidelijk wat precies bedoeld wordt. De interpretatie ervan verschilt nogal eens. Voor een belangrijk deel is dit mede afhankelijk van de 'insteek' en de achtergrond en functie van de persoon die daarover gevraagd wordt. Soms is sprake van alleen een technisch systeem, soms worden ook het organisatorisch kader daaromheen, tezamen met de gebruikers tot het systeem gerekend. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat in het kader van dit project onder een scheepvaartinformatie- en communicatiesysteem (SICS) wordt verstaan. Tevens worden definities gegeven voor de begrippen verkeersmanagementsysteem en goederenmanagementsysteem. De gehanteerde definities zijn afkomstig uit de literatuur, zij het dat ze voor dit onderzoek waar nodig en zinvol zijn aangepast en nader gespecificeerd Inkadering Wanneer gekeken wordt naar de functionaliteiten van operationele Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen, is het relevant een onderscheid aan te brengen in systemen die een taak hebben in relatie tot de verkeersafwikkeling (veilig en vlot) en systemen die een taak hebben in het begeleiden van de informatiestromen, inherent aan de fysieke goederenstromen. De aard en wijze van informatie-uitwisseling zijn hiervan een afgeleide. Het moge duidelijk zijn dat deze ten behoeve van de verkeersafwikkeling door de infrastructuuraanbieder (verkeerslogistiek) verschillen van systemen die goederenafwikkeling (goederenlogistiek) tot doel hebben. Een abstractieniveau hoger - kijkend naar de doelstellingen en het 'bestaansrecht' van dergelijk systemen - kan als rode draad worden herkend dat deze als primaire functie hebben het managen van de primaire processen. Voor het vervolg van het onderzoek is het van belang Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen - uitgaande van het hogere doel - onder te verdelen in verkeersmanagementsystemen en goederenmanagementsystemen (goederenbegeleidingssystemen). Onderstaand wordt kort weergegeven waar beide soorten systemen voor gebruikt worden. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

10 Schaapvaart Informatie- en communteattesystamen (managen van de primaire prooesmn) nhigilimngfrivs) Ktgcratovinltinhi - oomkmtt* wn togmww preommn. omrig* mmnto ManmtoydMiwi Figuur 2: Schematisch overzicht informatiesystemen. In het vervolg zal de volgende definitie van scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen worden gehanteerd. Een Scheepvaartinformatie- en communicatiesysteem is het geheel van methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee de diverse actoren betrokken bij de scheepvaart in hun informatie- en communicatiebehoeften voorzien*. Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen kunnen al dan niet elektronisch zijn. Voor de afbakening van het onderwerp van de inventarisatie wordt - naast bovenbeschreven definitie - tevens als criterium gehanteerd dat de in de inventarisatie te betrekken systemen een aantal (>2) te identificeren gebruikers kennen; zowel reeds operationele systemen als (nog) niet gebruikte initiatieven zullen worden meegenomen. Aangepaste definitie uit:bemelmans, Bestuurlijke informatiekunde. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 0

11 Bij het uitstippelen en het formuleren van de Structuurschets Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen (en de daaruit voortvloeiende vervolgacties) is vooral het raakvlak/de synergie tussen beide - van oorsprong afzonderlijk tot stand gekomen - soorten systemen (elk redenerend vanuit het managen van de eigen primaire processen) van belang. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan informatie betreffende de verwachte aankomsttijd van een schip. In figuur is het onderzoekstraject schematisch weergegeven. De te onderzoeken overlap tussen de door beide soorten systemen gebruikte informatie is daarin door middel van een gearceerde ellips weergegeven. Bedrijfsleven: Goederen Management Systemen (GMS) Infrastructuuraan bieden Verkeersmanagement Systemen (VMS) KADE MraC*Mffl i -DXIMmB**) :ST*- -ETC Figuur : Schematische weergave van het onderwerp van dit onderzoek Verkeersmanagementsysteem Wanneer - in het kader van SICS - gesproken wordt over een verkeersmanagementsysteem kan, zoals in.de inleidende paragraaf is aangegeven, een onderscheid worden gemaakt in: een verkeersbegeleidend systeem + een informatieverwerkend systeem (IVS); een IVS als separaat opererend systeem; overige relevante informatie- en communicatiesystemen. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

12 Wat onder verkeersbegeleidende systemen wordt verstaan, is hieronder kort weergegeven. Verkeersbegeleidende systemen Ingevolge de Concept IMO Guidelines wordt een verkeersbegeleidingssysteem (in Engels: Vessel Traffic Service, VTS) thans (voorstel juni 994) als volgt gedefinieerd: "A VTS is a service implemented by a competent authority, designed to improve safety and efficiency of vessel traffic and to protect the environment. The service has the capability to interact with the traffic and respond to traffic situations developing in the VTS area". Het gaat dus om het totale pakket van mensen, middelen en gedragsregels, dat interagerend gericht is op de bevordering van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van de scheepvaart in een bepaald gebied, waarbij de (mogelijke) synergie/informatie uitwisseling met dergelijke systemen in andere gebieden en systemen welke de begeleiding van de goederenstroom betreffen een toenemende rol van betekenis speelt! In zijn algemeenheid beschikken verkeersbegeleidende systemen over een verkeersobservatiesysteem en één of meer actieve volgsystemen, een eigen IVS en een communicatiesysteem. Koppeling met andere relevante informatiesystemen is mogelijk. Een dergelijk verkeersmanagementsysteem zal naar alle waarschijnlijkheid als kenmerk bezitten, dat het operationeel wordt gehouden door de beheerder van de betrokken fysieke infrastructuren (vaarwegen en havens). In de meeste gevallen zal dat de overheid (internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal) zijn, dan wel een organisatie waar de overhe(i)d(en) in participe(e)r(t)en'. Informatieverwerkende systemen Daarbij is een onderscheid te maken tussen een actief volgsysteem', dat is een systeem voor het continu volgen van verkeer/goederen en een administratief systeem dat gegevens verzamelt en daar op actieve wijze een functie mee vervult (bijvoorbeeld tbv de verkeersbegeleiding). Q Leo Bom: Informatie /9. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 \2

13 SICS: Eindrapportage Inventariiatiefasc Naast informatieverwerkende systemen - functioneel gekoppeld aan VTSsen - is eveneens sprake van informatieverwerkende systemen die niet functioneel gekoppeld zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan 'slapende' informatieverwerkende systemen; deze worden eerst geraadpleegd indien daar aanleiding (b.v. een calamiteit) toe bestaat. Overige relevante informatie- en communicatiesystemen Hierbij kan gedacht worden aan communicatiesystemen, met als hoofdfunctie het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers/doelgroepen. Bovendien kan gedacht worden aan een breed scala van relevante informatiesystemen die - vaak indirect - in relatie staan tot de ondersteuning van de scheepvaart; bijvoorbeeld getij-, hydro-meteogegevens). In deze studie naar SICS heeft - in samenspraak met de opdrachtgever - een verbreding plaatsgevonden van verkeersmanagementsystemen sec, naar aanverwante en relevante 'randverschijnselen/instrumentaria' die van belang zijn bij het primaire proces. In figuur 4 is een schematische weergave gegeven van een Verkeersmanagementsysteem. Montorfng IntomwUon advlmrwi Figuur 4: Schematische weergave van een verkeersmanagementsysteem. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994

14 SICS: Eindrapportage Inventarisatiefaiie Goederenmanagementsysteem Voor het begrip goederenmanagementsysteem wordt de volgende definitie gehanteerd: Een (elektronisch) informatie- en communicatiesysteem met als belangrijkste doel het bevorderen en effectief begeleiden van de goederenstroom door het efficiënt en effectief genereren, uitwisselen en verwerken van berichten en informatie betreffende de goederenstroom tussen diverse partijen uit de vervoerketen*. Dergelijke systemen bezitten daarnaast de volgende kenmerken: de koppeling met systemen voor andere modaliteiten wordt bevorderd; het systeem is opgezet en wordt beheerd en gebruikt door in het bijzonder marktpartijen. Dit betekent dat de zogenaamde community-systemen, dat zijn netwerken die uitsluitend een carrierfunctie hebben (dat wil zeggen dat zij slechts een electronische 'postbode' zijn en zich niet met de inhoud van het berichtenverkeer bemoeien, bijvoorbeeld INTIS), buiten de definitie van GMS vallen en derhalve in deze studie buiten beschouwing zijn gelaten. Een goederenmanagementsysteem zal in de meeste gevallen gebruik maken van, en gekoppeld zijn aan diverse interne automatiseringssystemen (Electronic Data Processing) van de verschillende individuele gebruikers. In figuur 5 is een schematische weergave van een goederenmanagementsysteem gegeven. In deze studie ligt de nadruk op goederenbegeleidingsprocessen voor het vervoer over water. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 4

15 Uitvoerders Controleurs Figuur 5: Schematische weergave van een goederenmanagementsysteem Samenvattend In volgend figuur (figuur 6) is een en ander op schematische wijze samengevat. In dit figuur is weergegeven dat - wanneer gesproken wordt over SICS - hiertoe zowel verkeersmanagementsystemen (VMS) als goederenmanagementsystemen (GMS) kunnen worden gerekend. Ten aanzien van de VMS kan worden afgeleid dat deze bestaan uit verkeersbegeleidende systemen, vaak gekoppeld met het eigen informatieverwerkend systeem. Ook is sprake van separate informatieverwerkende systemen, die ondersteunend zijn bij de optimale afhandeling van het scheepvaartverkeer. Tezamen vormen deze het 'gereedschap' voor de uitvoering van de activiteiten die behoren tot verkeersmanagement, omgeven door de ellips met de onderbroken lijn. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 5

16 Verkeersmanagement ^^' Figuur 6: Schematisch overzicht van de samenhang tussen de onderscheiden aspecten die deel uitmaken van SICS. Bij de GMS kan worden aangegeven dat deze primair ondersteunend zijn aan de optimalisering van de logistieke processen; de hiervoor noodzakelijke informatie wordt verkregen uit de hierachter operationele informatieverwerkende systemen, hetgeen veelal bedrijfsinterne informatiesystemen zijn. Het is in het bijzonder de onderlinge 'koppelingsmogelijkheden' die in deze studie centraal staan, eerder aangegeven met de gearceerde ellips (figuur ) en hier met de verbindingslijn tussen beide hoofdgroepen (VMS en GMS) voorzien van een '?'. 2.2 Blauwdruk vervoerprocessen Inleiding Bij het formuleren van een Structuurschets Scheepvaart Informatie- en communicatiesystemen, vormen de interferentiepunten tussen enerzijds verkeersmanagementsystemen, en anderzijds goederenmanagementsystemen een belangrijk punt van aandacht. IC-5.0S4/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 6

17 De vraag daarbij is, welke informatie-uitwisseling - zowel binnen heit proces van verkeersmanagement, als tussen de processen van verkeersmanagement en goederenmanagement - een zodanige synergie vertonen, dat gehele of gedeeltelijke combinatie van informatiestromen kan leiden tot: een veiligere en/of efficiëntere afhandeling van het scheepvaartverkeer, met als uiteindelijk doel een (substantiële) versterking van de 'natte' vervoersector. verbetering van de informatieprocessen, gelieerd aan het logistieke proces Duidelijk moge zijn, dat het voor het onderkennen van een (mogelijke) positieve synergie tussen de verschillende informatiestromen, noodzakelijk is om te weten welke informatie-uitwisseling er met betrekking tot hei: vervoer van goederen over water plaatsvindt. De informatie-uitwisseling, welke in het kader van die systemen plaatsvindt is tijdens de literatuurstudie geanalyseerd en is bij de beschrijving van die systemen opgenomen (hetgeen is opgenomen in het bijlagendeel). In de volgende subparagraaf is een indeling gemaakt van die partijen, die in het kader van de informatie-uitwisseling binnen Scheepvaartinformatie- en communicatiesystemen een rol spelen. Als nadere uitwerking van deze indeling, beschrijft de daarop volgende subparagraaf de informatie-uitwisseling in het kader van het vervoerproces (de logistieke keten), waarbij de nadruk dus niet op vervoermiddel en infrastructuur ligt, maar veel meer op het transport van goederen van A naar B Bij SICS betrokken partijen In figuur 7 is een schematisch overzicht gegeven van de belangrijkste partijen, welke bij het functioneren van Scheepvaart Informatie- en Communicatiesystemen een rol (kunnen) spelen. Daarbij is het relevant een onderscheid te maken tussen:. Partijen die betrokken zijn bij het vervoermiddel zelf, in dit geval hel: schip, zoals de rederij, de rederij-agent (Eng.: agent), het zeeschip (vertegenwoordigd door haar kapitein), de binnenvaartrederij of de vervoerder (eigenaar binnenschip/schipper); 2. Partijen die betrokken zijn bij een zo vlot en veilig mogelijke afhandeling van het scheepvaartverkeer (zoals havendiensten en vaarwegbeheerders; IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 H

18 . Controlerende instanties, welke vanuit een ander belang handelen dan puur een vlotte en veilige verkeersafhandeling. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn de Rijksverkeersinspectie (RVI) - die de taken van het voormalige Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen heeft overgenomen en het systeem van evenredige vrachtverdeling via de schippersbeurs organiseert en controleert - de Rijkspolitie Dienst Mobiliteit (handhaving van gedragsregels op het water), de Havenpolitie (handhaving van de openbare orde in een haven) en de Douane (invordering van in- en uitvoerrechten namens het Ministerie van Financiën); 4. De goederen-gerelateerde partijen welke betrokken zijn bij de lading van een schip, en vaak belangrijke informatieleveranciers zijn aan de onder 2. genoemde partijen. Belangrijke partijen uit deze categorie zijn verladers, expediteurs, cargadoors (Eng.: shipbrokers) en stuwadoors; 5. Serviceverlenende organisaties, zoals het loodswezen en scheepsrapportagebedrijven. In de opsomming is de Schippersbeurs niet genoemd, omdat deze slechts fysiek onderdak biedt aan aanbieders van vracht (makelaars in scheepsvracht) en laadruimte (binnenvaartschippers) en een controlerende instantie (Rijks Verkeers Inspectie; RVI), welke gezamenlijk het systeem van de evenredige verdeling van vracht vorm geven. De informatieprocessen zijn echter in deze studie meegenomen (zie verslag interview Schippersbeurs). Het gebruiksdoel van deze afbeelding (figuur 7) is als volgt: In de eerste plaats vormt de 'blauwdruk vervoerprocessen' tijdens literatuurstudie en interviews een instrument om relevante informatiestromen betreffende de scheepvaart per project c.q. systeem weer te geven en helder te krijgen wie met wie waarover communiceert. In de tweede plaats kunnen in de afbeelding de communicatielijnen, binnen bestaande en mogelijk toekomstige projecten/systemen (vooraanmelding uitgaande dangerous goods door de verlader in Zeeland) worden geplaatst, (zie bijlagendeel "Inventarisatie systemen") In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen het grote aantal informatiestromen tussen de in de afbeelding opgenomen partijen niet in één afbeelding weer te geven. Dit zou de overzichtelijkheid immers niet ten goede komen. In de bijlage bij deze rapportage zijn voor de overzichtelijkheid per project/systeem de (hoofd)communicatielijnen afgebeeld. Zoals eerder is aangegeven, wordt een belangrijk punt van aandacht in deze studie gevormd door het (mogelijke) interferentiepunt (dat wil hier zeggen het koppelpunt van informatie) tussen enerzijds verkeersmanagementsystemen en anderzijds goederenbegeleidingssystemen. Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het bestaan van dit interferentiepunt, dan wel in de mogelijkheden tot positieve synergie die dit IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 J g

19 Deze paragraaf handelt over de categorieën. en 4., dat wil zeggen de partijen welke het logistieke proces tussen een verzender van goederen en de ontvanger daarvan (de transportketen) initiëren en realiseren. Alvorens in te gaan op de informatiestromen, die in dit kader plaatsvinden, volgt eerst een overzicht (toegespitst op het vervoer over water) van deze partijen. Daarbij kan wederom een onderverdeling gemaakt worden in een tweetal categorieën, te weten:. Organiserende partijen; 2. Uitvoerende partijen Organiserende partijen In de eerste plaats kunnen de zogenaamde transport-organiserende partijen worden onderscheiden. Zij houden zich niet bezig met fysieke handelingen ten aanzien van lading, maar brengen vraag naar en aanbod van vracht c.q. laadruimte bij elkaar en sturen het fysieke transportproces aan. Het verzamelen, verwerken en geven van informatie vormt het hoofdproces van deze partijen. De verlader: Aan het begin en het eind van de logistieke keten staat de verlader, ook wel aflader of verscheper (Eng.: shipper) genoemd. Dit is de opdrachtgever van het transport, bijvoorbeeld een fabrikant, handelsmaatschappij, importeur of exporteur. De expediteur: De verlader maakt voor het organiseren van het door hem gewenste vervoer van goederen soms gebruik van de diensten van een eigen expeditieafdeling, maar meestal van een zelfstandige expediteur (forwarder). De expediteur neemt de verlader de zorg voor het transport uit handen en sluit op eigen naam overeenkomsten met vervoerders. De expediteur kan gezien worden als 'de spin in het web' binnen de logistieke keten. Hij heeft kennis van routes, vervoerders, in- en uitklaringsformaliteiten en tarieven. Met recht wordt de expediteur ook wel de architect van het vervoer genoemd. De laatste jaren is er enige vervaging opgetreden tussen het traditionele terrein van de expediteur en het terrein van enkele uitvoerders van het transport. Als voorbeeld kan genoemd worden de NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), een expediteur welke stuwruimte in een schip huurt en deze ruimte vervolgens zelf exploiteert. IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november

20 In de binnenvaart kennen we de makelaar in scheepsvrachten. Zijn rol is te vergelijken met die van de expediteur in de zeescheepvaart, het wegtransport of de luchtvaart, in die zin dat de makelaar in scheepsvrachten in opdracht van een verlader lading ter vervoer aanbiedt op de Schippersbeurs. Omdat die binnenvaartondernemers, die via het systeem van Evenredige Vrachtverdeling (Schippersbeurs) hun lading verkrijgen, in grote mate afhankelijk zijn van de diensten van de makelaar in scheepsvrachten voor het verkrijgen van lading (vergelijk de cargadoorsfunctie in de zeevaart), is in afbeelding 7 de makelaar in scheepsvrachten gepositioneerd op het grensvlak van goederen- en vervoermiddelgerelateerde partijen. De rederij-agent/cargadoor/binnenvaartreder: Is de expediteur de vertegenwoordiger van de verlader, de cargadoor of rederij-agent is de vertegenwoordiger van de reder. Binnen het cargadoorsbedrijf kunnen twee belangrijke activiteiten worden onderscheiden. In de eerste plaats is dit de (commerciële) cargadoorsfunctie, welke laadruimte aan boord van een schip op de vervoersmarkt aanbiedt aan partijen die lading willen verzenden. In de tweede plaats verzorgt de cargadoor in zijn hoedanigheid van rederijagent allerhande activiteiten ten behoeve van schip of rederij, zoals het verrichten van formaliteiten bij havenautoriteiten, het aanvragen van ligplaatsen, het bestellen van een loods of sleepboten, proviandering en bunkering van het schip, het organiseren van het los- en laadproces van goederen, alsmede het incasseren van de vracht. De functie van cargadoor komen we met name tegen in de zeevaart, omdat de exploitant van een zeeschip (reder) - anders dan in de binnenvaart - over het algemeen noch zelf op het schip aanwezig is, noch zelf een vestiging in elke haven heeft. De operator: De container binnenvaart kent de figuur van de operator. Deze organiseert - indien niet zelfstandig door de rederij-agent wordt gedaan - het transport van containers naar de zeehaven, of van de zeehaven naar het achterland. Vaak is dit voor- en natransport multinationaal. Soms bezit de operator eigen transportmiddelen, maar noodzakelijk is dit niet. In het merendeel van de gevallen, sluit de operator contracten af met een of meer vervoerders (in de binnenvaart meestal de schippers/scheepseigenaren). IC-5.054/REP/; Versie 7.0; Definitief; 7 november 994 2

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november

RIS en AIS. In elkaars vaarwater. Ivo ten Broeke 8 november november RIS en AIS In elkaars vaarwater Ivo ten Broeke 8 november 2007 8 november 2007 1 Inhoud Tegenstelling of overeenkomst Wat is RIS Introductie AIS op binnenwateren 8 november 2007 2 Deel 1: Tegenstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1 In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer Nederland NBB, Nederlandsch

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Jos van Splunder Senior Adviseur Scheepvaartverkeerscentrum SVC 21 oktober 2011 Elektronisch Melden,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING Nr. INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

STIS Bijlage IV Businessplan STIS

STIS Bijlage IV Businessplan STIS STIS Bijlage IV Businessplan STIS % Aanzet tot juridische aspectj 5 december 2002 STIS Bij age IV Businessplan STIS Aanzet tot juridische aspecten 5 december 2002 STIS- Aanzet tot juridische aspecten 2

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window SafeSeaNet Infodag Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) & Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Afd. Zeevaart Aanleiding

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

BICS in de context van de omgeving

BICS in de context van de omgeving Overzicht van de berichten uitwisseling en scenario's In dit document wordt een kort schematisch overzicht van de berichtenuitwisseling gegeven. De volgende onderwerpen komen aan bod: Een totaal overzicht

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

STIS. Plan van aanpak: fase functionele specificatie en functioneel ontwerp

STIS. Plan van aanpak: fase functionele specificatie en functioneel ontwerp STIS Plan van aanpak: fase functionele specificatie en functioneel ontwerp Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer STIS Plan van aanpak:

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8 Afsprakenstelsel eherkenning Service Level Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Service Level... 1 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst

Coördinatieovereenkomst Coördinatieovereenkomst ONDERGETEKENDEN; a) de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie Instructiedocument Beschrijving IST situatie Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Welkom Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Harry Geelen Business Consultant EDI The Greenery Voorzitter Wg Standaardisatie FrugICOm Wat doet de Wg Standaardisatie Wg. standaardisatie definieert de

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS implementatie Scheldegebied Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS richtlijn 2005/44/EG Doelstelling Komen tot een verbetering van de veiligheid, doeltreffendheid en de milieuvriendelijkheid

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten (aug 2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 De BICS meldapplicatie (opbouw en hoofdfuncties)... 2 1.2 Ontvangende systemen, applicaties...

Nadere informatie

Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting

Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting pag.: 1 van 6 Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting Bron: Inkoop & Logistiek, nr. 11, november 1999 Auteur(s): J.C.H. Vos, W.J. Keulemans & J.H.R. v. Duin Corus, voorheen Hoogovens

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld GNB infodag VTS 2020 23 oktober 2008 Nicoline Eisma Reichenfeld VTS 2020 Een studie naar de toekomst van het VTS in 2020 in opdracht van de PC Vragen (1) Welke behoeften moet het VTS in de toekomst invullen

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Beschrijving algemene terminalproces

Beschrijving algemene terminalproces Beschrijving algemene terminalproces Algemeen: Bij alledrie de aan het project deelnemende terminals, te weten OCT, BTT en CCT, is een analyse uitgevoerd van de terminalprocessen. Het doel van deze analyse

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport Trading Amsterdam (T.T.A.) B.V., gevestigd te (1047 HM) Amsterdam, aan het adres Ruijgoordweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Quickscan Elektrische Beïnvloeding

Quickscan Elektrische Beïnvloeding Algemene Algemene Voorwaarden Voorwaarden Quickscan Elektrische Beïnvloeding Quickscan Electrische Beinvloeding (Unity Check) (Unity Check - NEN 3654: 2014) Opdrachtgever: Auteur(s): Versie: 1 Roos+Bijl

Nadere informatie

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag)

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 4 april 2008, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

di wo do

di wo do In de dynamische havenstad Rotterdam! di 30-1 - wo 31-1 - do 1-2-2018 www.htltotaal.eu Groots presenteren Haven Transport & Logistiek Totaal 2018 gaat zich nationaal en internationaal groots presenteren

Nadere informatie

River Information Services. Van onderzoek naar implementatie

River Information Services. Van onderzoek naar implementatie River Information Services Van onderzoek naar implementatie Overzicht van de ontwikkelingen RIS INDRIS Internationale ontwikkelingen Nationale ontwikkelingen STIS Compris River Information Services Een

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie