Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: KvK nummer: Hierna tevens te noemen: EuroTravel Sports. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan EuroTravel Sports Netherlands B.V. de opdracht geeft om een groepsreis samen te stellen op basis van de informatie/wensen van de opdrachtgever. 1.3 Aanbod: Het door Eurotravel Sports samengestelde groepsreis op basis van de door de opdrachtgever verschafte informatie c.q. wensen. 1.4 De werkzaamheden welke Eurotravel Sports NL B.V (verder te noemen Eurotravel Sports) uitvoert, bestaan uit het voor groepen organiseren van sportreizen en het bemiddelen van eventuele oefenwedstrijden. De sportreizen en eventuele oefenwedstrijden kunnen plaatsvinden in het binnen of buitenland. De sportreizen zullen in de meeste gevallen bestaan uit een geheel verzorgd programma met verzorging van de locatie waar de sportactiviteiten en/of het sportevenement plaats kunnen vinden alsmede verzorging van de accommodatie waar de participanten verblijven. Ook de reis naar de locatie waar de sportactiviteit plaatsvindt kan een onderdeel uit maken van het gehele arrangement. Het zelfde kan gelden in het kader van oefenwedstrijden. De algemene voorwaarden van groepsreizen zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen wederpartij ) en Eurotravel Sports betreffende de van toepassing zijnde betalingverplichtingen, leveringverplichtingen en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contractsluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Eurotravel Sports. Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 2.1 Deze algemene voorwaarden van Eurotravel Sports zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen die gesloten worden tussen Eurotravel Sports en de opdrachtgever. Onder groepsreizen kunnen onder andere trainingskampen worden verstaan. 2.2 Deze algemene voorwaarden van Eurotravel Sports zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Eurosports Travel. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de aan Eurotravel Sport verstrekte opdracht. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is Eurotravel Sport niet gebonden aan, in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en

2 gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Artikel 3: De overeenkomst en de totstandkoming ervan 3.1 De opdrachtgever zal vóór het sluiten van de overeenkomst zorg dragen voor het verschaffen van de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) aan Eurotravel Sports. Te denken valt onder andere, doch niet beperkt tot, de juiste namen, adressen, woonplaats, geboortedata en nationaliteit. 3.2 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever van het door Eurotravel Sports gedane aanbod. Het aanbod van Eurotravel Sports is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is eveneens toegestaan. De aanvaarding door de opdrachtgever geschiedt doorgaans via het retour sturen/mailen van de getekende offerte (voorzien van een handtekening ) of de volledig ingevulde akkoordverklaring. De aangeboden offertes zijn 48 uur geldig. 3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele andere kosten; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de EuroTravel Sports de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 3.4 De opdrachtgever zorgt er voor dat bij de aanvaarding van het aanbod de gegevens volledig en correct zijn doorgegeven. Eurotravel Sports gaat uit van de juistheid van deze gegevens. Indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn informatieplicht, komen de daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan eveneens voor rekening van de opdrachtgever. 3.5 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever binnen 2 werkdagen langs elektronische weg (per ) de factuur/bevestiging voor de groepsreis. De opdrachtgever is gehouden om deze factuur/bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om onder andere doch niet beperkt tot reisdata, wedstrijdtijd en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient de opdrachtgever per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te

3 nemen met EuroTravel Sports. Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij de vluchtmaatschappij na 24 uur tot extra kosten. Eurotravel Sports is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor van de opdrachtgever. 3.6 De door Eurotravel Sports geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op externe kostenfactoren zoals de kosten van vliegtickets, entreebewijzen en belastingen. Wijzigingen in externe kosten of heffingen (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) kunnen leiden tot prijswijzigingen. Eurotravel Sports behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de reissom naar boven aan te passen. Na ontvangst van de getekende offerte zal Eurotravel Sports de prijs echter niet meer wijzigen. 3.7 Kennelijke fouten en vergissingen in de door of namens Eurotravel Sports en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Eurotravel Sports niet. Eurotravel Sports aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoudt Eurotravel Sports zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen. Artikel 4: (Aan)betaling % van de totale reissom van de groepsreis dient binnen 5 werkdagen op de rekening van Eurotravel Sports te zijn bijgeschreven. Indien de aanbetaling niet of niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever rechtstreeks in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Eurotravel Sports heeft alsdan het recht de gehele reissom op te eisen. 4.2 Het restantbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor vertrek te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Eurotravel Sports. Deze betalingstermijn is een fatale termijn; indien niet tijdig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim en komen rente en eventueel door Eurotravel Sports te maken kosten in verband met het verzuim (bijvoorbeeld doordat Eurotravel Sports haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt daar door of namens Eurotravel Sports schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Onverminderd het voorgaande is Eurotravel Sports gerechtigd de gehele reissom op te eisen. 4.3 Eurotravel Sports is eerst gehouden haar verplichtingen na te komen, nadat volledige betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij heeft plaatsgevonden. Hiervan kan slechts worden afgeweken voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 5: Wijzigingen door de opdrachtgever 5.1 Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan de opdrachtgever zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, door een wijziging van de wedstrijdtijden of natuurramp/onmacht, zal Eurotravel Sports de opdrachtgever zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de wedstrijd. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zullen echter voor rekening en risico van de opdrachtgever komen. De oorspronkelijke reissom blijft eveneens verschuldigd.

4 5.2 Kosten die worden veroorzaakt door wijziging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst of wijzigingen met betrekking tot onderdelen van deze overeenkomst door de opdrachtgever, worden door Eurotravel Sports in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich om deze kosten aan Eurotravel Sports te betalen. Te denk valt aan, doch niet beperkt tot, het wijzigen van namen van (mede)reizigers en het toevoegen of schrappen van (mede)reizigers aan de reis. Indien wijziging bij de leverancier niet meer mogelijk is, maar de opdrachtgever wenst toch nog bepaalde (mede)reizigers toe te voegen of te schrappen van de reis, komen de kosten voor het toevoegen van de (mede)reiziger voor rekening van de opdrachtgever. Voor zover een (mede)reiziger niet meer uit de reis geschrapt kan worden, zijn de kosten van de reis voor deze reiziger onverkort verschuldigd door de opdrachtgever, ongeacht of de reiziger in kwestie nog wel of niet zal deelnemen aan de reis. Artikel 6: In de plaatsstelling 6.1 Indien de opdrachtgever verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een ander in de plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden. 6.2 De voorwaarden voor in de plaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor in de plaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Eurotravel Sports verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de in de plaatsstelling gepaard gaan, dienen voor vertrek van de reis en volledig door de opdrachtgever/de ander te worden voldaan. 6.3 De opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk tegenover Eurotravel Sports voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom. Artikel 7: Extra/bijkomende kosten tijdens de groepsreis 7.1 Extra kosten die tijdens de groepsreis door de opdrachtgever worden gemaakt, welke niet binnen het arrangement c.q. de overeenkomst van de groepsreis vallen, dienen door de opdrachtgever direct met de betreffende accommodatie te worden afgerekend. Eurotravel Sports is niet verantwoordelijk voor deze kosten. Artikel 8: Levering van de groepsreis 8.1 Indien de opdrachtgever heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen in de zin van artikel 4, is Eurotravel Sports gehouden tot levering van de overeengekomen groepsreis. 8.2 Levering vindt plaats op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een groepsreis vangt aan op het moment dat Eurotravel Sports het eerste onderdeel van de groepsreis levert. 8.3 De door Eurotravel Sports te leveren groepsreizen zijn, indien van toepassing, inclusief vervoer, verblijf en verzorging. Voor de verschillende onderdelen van de betreffende groepsreis Eurotravel Sports gerechtigd om deze te leveren op een moment dat zij dat noodzakelijk acht.

5 8.4 Van een eventueel toegestuurd programma van Eurosports Travel aan de opdrachtgever, kan door Eurosports Travel worden afgeweken indien omstandigheden dit vergen. Het programma dient slechts als leidraad voor de invulling van de groepsreis en brengt derhalve geen wijzigingen aan in de overeenkomst. Artikel 9: Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van levering 9.1 Indien de levering van de groepsreis of onderdelen van de groepsreis wegens onvoorziene omstandigheden niet of moeilijk plaats kan vinden, is Eurotravel Sports gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Eurotravel Sport is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor zou kunnen lijden. 9.2 Indien de groepsreis wegens de in artikel 9.1 bedoelde omstandigheden geen doorgang kan vinden, is Eurotravel Sports gehouden om de betaalde reissom aan de opdrachtgever terug te betalen, doch slechts voor zover Eurotravel Sports restitutie ontvangt van haar leveranciers en/of hulppersonen. Ontvangt Eurotravel Sports geen restitutie van haar leveranciers en/of hulppersonen, dan is Eurotravel Sports slechts gehouden om een maximum van 50% van de betaalde reissom aan haar opdrachtgever te restitueren. 9.3 Indien slechts bepaalde onderdelen van de groepsreis wegens onvoorziene omstandigheden niet geleverd kunnen worden door Eurotravel Sports, is de opdrachtgever desondanks verplicht om de groepsreis af te nemen. 9.4 Het bepaalde in artikel 9.3 vindt geen toepassing indien een zodanig onderdeel van de groepsreis wegens onvoorziene omstandigheden komt te vervallen waardoor er in redelijkheid geoordeeld kan worden dat de groepsreis in dat geval nog in onvoldoende mate overeen stemt met de groepsreis zoals beschreven in de overeenkomst. Dit is het geval wanneer er een zeer grote discrepantie is ontstaan tussen de uiteindelijk te leveren groepsreis en de oorspronkelijk overeengekomen groepsreis. 9.5 Indien een onderdeel van de groepsreis als bedoelt in artikel 8.3 niet geleverd kan worden, dan vindt restitutie plaats ter hoogte van de waarde van het betreffende onderdeel, doch slechts voor zover Eurotravel Sports restitutie ontvangt van haar leveranciers en/of hulppersonen. Ontvangt Eurotravel Sports geen restitutie van haar leveranciers en/of hulppersonen, dan is Eurotravel Sports slechts gehouden om een maximum van 50% van de waarde van het betreffende onderdeel van de groepsreis aan haar opdrachtgever te restitueren. 9.6 Als onvoorziene omstandigheden in de zin van dit artikel kunnen onder andere worden aangemerkt: - (Dreigende) oorlog hier ten lande; - (Dreigende) oorlog op locatie(s) van de groepsreis; - Overheidsmaatregelen; - Oproer - Sabotage - Boycots - Werkstakingen - Bezettingen - Blokkades - Uitsluitingen - Gebrek aan vervoersmiddelen; - Storingen (waaronder files);

6 - Uitval van personeelsbezetting (zowel bij Eurotravel Sports als bij haar leveranciers en/of hulppersonen); - Bijzondere weersomstandigheden; - Tekortkomingen in de nakoming van leveranciers en/of hulppersonen Deze opsomming is niet limitatief. Artikel 10: Wijziging en opzegging door Eurotravel Sports 10.1 Eurotravel Sports is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan de opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Eurotravel Sports bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige, aan de opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou de opdrachtgever daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden Eurotravel Sports heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Eurotravel Sports aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid. Eurotravel Sports zal in een dergelijk geval altijd eerst, overeenkomstig artikel 5.1, trachten de reisovereenkomst te wijzigen Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever Indien de oorzaak van de opzegging aan Eurotravel Sports kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Eurotravel Sports. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de opdrachtgever noch aan Eurotravel Sports kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel Indien Eurotravel Sports door de opzegging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. Artikel 11: Annulering 11.1 Indien de opdrachtgever de groepsreis annuleert, om welke reden dan ook, blijft de reissom aan Eurotravel Sports verschuldigd Indien en voor zover de door de annulering door Eurotravel Sports geleden schade (geleden verlies en gederfde winst) echter kleiner is dan voornoemde reissom, dan zal Eurotravel Sports, na ontvangst van de reissom en de berekening van haar schade, het verschil tussen de reissom en de schade aan de reiziger restitueren. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Indien de overeenkomst vanaf 5 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, vindt geen restitutie plaats.

7 11.3 Als agent van de Europeesche verzekering is het mogelijk om bij Eurotravel Sports een reis/annuleringsverzekering af te sluiten. Eurotravel Sports helpt de opdrachtgever daar uiteraard bij. Mocht een wedstrijd door een wedstrijdverplaatsing, afgelasting of door een natuurramp/onmacht geen doorgang vinden, dan kan de opdrachtgever contact opnemen met de Europeesche verzekering. De opdrachtgever komt dan in aanmerking voor volledige vergoeding van de kosten ''mits hiervoor de geldende toeslagpremie is berekend en voldaan" en aan de overige voorwaarden die de verzekeraar daarvoor stelt, is voldaan. Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht 12.1 Eurotravel Sports is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de groepsreis en is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever hierdoor mogelijk lijdt Eurotravel Sports verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De opdrachtgever dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van Eurotravel Sports en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven Eurotravel Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien: a. de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: de tekortkoming toe te rekenen is aan de opdrachtgever zelf; of de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Eurotravel Sports of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; b. de opdrachtgever de schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien de opdrachtgever via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld; c. en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt Indien Eurotravel Sports jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Eurotravel Sports voor andere schade dan genoemd in artikel 8.4. zoals doch niet beperkt tot letsel van de reiziger, beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Eurotravel Sports De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Eurotravel Sports gelden ook ten behoeve van werknemers

8 van Eurotravel Sports, en overige door Eurotravel Sports ingeschakelde derde(n) dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit Artikel 13: Hulp en bijstand 13.1 Eurotravel Sports is naar gelang de omstandigheden verplicht de opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van van Eurotravel Sports, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 is toe te rekenen Indien de oorzaak aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is van Eurotravel Sports tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever noch aan van Eurotravel Sports zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Eurotravel Sports bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. Artikel 14: Klachten 14.1 Eurotravel Sports doet haar uiterste best om de reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de opdrachtgever op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient de opdrachtgever hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van Eurotravel Sports en deze melding schriftelijk (per of per fax) aan Eurotravel Sports te bevestigen. Deze melding dient ertoe Eurotravel Sports in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 14.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien de tijdig gemelde klacht op reis niet naar wens kan worden opgelost, dient de opdrachtgever deze binnen 30 dagen na terugkomst per of schriftelijk bij Eurotravel Sports in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en alle eventuele rechten vervallen. Deze termijn is een vervaltermijn. Indien de opdrachtgever tijdig de klacht heeft ingediend, zal Eurotravel Sports binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per of brief reageren op de klacht. Artikel 8 is hier van overeenkomstige toepassing. Artikel 6:89 BW is hier uitdrukkelijk van toepassing. Artikel 15: Geschillen en vervaltermijn 15.1 Op alle geschillen tussen de opdrachtgever en Eurotravel Sports is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend bij de Rechtbank Noord- Holland, locatie Haarlem aanhangig te worden gemaakt Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Artikel 1: algemene bepalingen. Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: 023-3030180 http://www.eurotravelsports.nl/

Nadere informatie

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VoetbalOnTour

Nadere informatie

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending.

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Barça voetbalreizen. De gegevens van Barça voetbalreizen zijn: Barça voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen. De gegevens van Spanje Voetbalreizen zijn: Spanje Voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1.1 Elke offerte gemaakt door Spanje Voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending of zolang als op de offerte is vermeld.

1.1 Elke offerte gemaakt door Spanje Voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending of zolang als op de offerte is vermeld. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen. De gegevens van Spanje Voetbalreizen zijn: Spanje Voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Puur Azië

Algemene voorwaarden Puur Azië Algemene voorwaarden Puur Azië Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Puur Azië: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Puur Azië zich

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Yaxa Reizen; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Yaxa Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Esthebeauty BV, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. LPB; LPB Vakantiehuizen BV (handelend onder de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen tussen Great Visits to Britain, hierna: GVtB, en de opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd: De Klimmuur Algemene Leverings Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

Nadere informatie

Studiereis: Rome 11 t/m 15 november

Studiereis: Rome 11 t/m 15 november Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Rome alsmede actieve

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

Reisovereenkomst: algemene voorwaarden

Reisovereenkomst: algemene voorwaarden Reisovereenkomst: algemene voorwaarden Voorafgaand Voor het boeken van een VRO Luxemburg kun je per e-mail contact opnemen of kom je persoonlijk bij ons langs om te kijken wanneer het mogelijk is qua planning.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Begripsbepaling reisorganisator Opdrachtgever Reiziger Dienstverlener schriftelijk Aanbod

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Begripsbepaling reisorganisator Opdrachtgever Reiziger Dienstverlener schriftelijk Aanbod Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de reisonderneming enerzijds en haar opdrachtgever(s) anderzijds. 1.2 Ter afbakening van

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

PRIVACY. Vertrouwelijk

PRIVACY. Vertrouwelijk PRIVACY Vertrouwelijk Persoonlijk Rome respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

Studiereis: Noord Cyprus 13 t/m 17 april 2016

Studiereis: Noord Cyprus 13 t/m 17 april 2016 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Noord Cyprus alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die,

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS VoyEdge BV Florapark 106 5644 BZ Eindhoven The Netherlands t +31 (0)6 249 80 427 e info@voyedge.nl i www.voyedge.nl ALGEMENE VOORWAARDEN IBAN NL08 RABO 0166 9820 16 kvk eindhoven 54686253 btw nl 8514.02.033.B0

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Organisator / Coincide: de gebruiker van deze voorwaarden, Coincide BV, kantoorhoudende te Argonautenstraat 29, 1076

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Artikel 1: Inleidende bepalingen. Artikel 1, lid 1: A. Swisschalet / Flexchalet: Degene die, in uitvoering van zijn bedrijf accommodaties verhuurt. De accommodaties bestaan uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV ARTIKEL 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL Reisvoorwaarden Simi Reizen BV Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie