Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten"

Transcriptie

1 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet worden ver me nig vul digd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van het Departement. Zij kan even min als een ministeriële aanschrijving worden aangemerkt en derhalve niet in rechte worden opgeworpen. Vormgeving: Dienst Communicatie. Verantwoordelijke uitgever: Nadine Daoût (Dienst Communicatie) FOD Financiën - North Galaxy B24 Koning Albert II laan 33, bus Brussel D/ /25

3 Inhoud Voor wie? 5 Voor welke voertuigen? 11 Welke voordelen? 15 Aankoop van een auto 17 Gebruik van een auto 22 Gewijzigde situatie 25 Bijlagen 29 3

4

5 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor wie? 5

6

7 Welke categorieën van invalide of gehandicapte personen kunnen belastingvoordelen genieten bij de aankoop en/of het gebruik van een auto? De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen: personen die volledig blind zijn personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols) personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen militair of burgerlijk oorlogsinvaliden (zie Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide?) met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting). Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide? De volgende personen worden beschouwd als oorlogsinvalide: de invaliden van de wereldoorlogen en personen die invalide zijn geworden tijdens de mobilisatieperiode van 25 augustus 1939 tot 9 mei 1940 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun internering om politieke redenen tijdens de twee wereldoorlogen 7

8 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun activiteit buiten het Belgisch grondgebied als lid van het expeditiekorps voor Korea personen van wie de invaliditeit het gevolg is van verwondingen opgelopen tijdens de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in Zaïre, Burundi en Rwanda en die een pensioen genieten bij toepassing van de wetten van 6 augustus 1962 en 6 juli Wie levert het invaliditeitsattest af en wat moet er vermeld zijn op dit attest? Afhankelijk van de aard van de handicap kan een andere overheid bevoegd zijn om het invaliditeitsattest uit te reiken. Categorie van invaliden of gehandicapten Oorlogsinvaliden Personen met een vergoedingspen sioen of een militair pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd Andere invaliden of gehandicapten Adres van de bevoegde overheid waarbij de aanvraag moet worden ingediend Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL of FOD Sociale Zekerheid Dienst voor de Oorlogsslachtoffers Luchtscheepvaartsquare BRUSSEL Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Finance Tower Kruidtuinlaan 50 - bus BRUSSEL 8

9 Het getuigschrift moet, al naargelang het geval, vermelden dat de betrokkene: oorlogsinvalide is en een pensioen geniet van 50 % volledig blind is volledig verlamd is aan zijn bovenste ledematen zijn bovenste ledematen geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan zijn onderste ledematen. 9

10

11 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor welke voertuigen? 11

12

13 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen genieten? Enkel auto s voor personenvervoer langs de weg leveren belastingvoordelen op, d.w.z. personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en trage voertuigen. In uitzonderlijke situaties hebt u als invalide of gehandicapte ook recht op belastingvoordelen voor een lichte vrachtauto met zijruiten. Dat is het geval indien het gebruik van zo een lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijk vervoer. Een attest van uw geneesheer moet dit bevestigen. Bijvoorbeeld: uw gezondheidstoestand laat niet toe dat u uw rolstoel verlaat bij verplaatsingen. Indien u aanspraak maakt op het fiscale gunstregime voor een auto voor dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtauto met zijruiten moet u er zich bovendien schriftelijk toe verbinden de auto nooit te zullen gebruiken voor goederenvervoer (uitgezonderd uw eigen bagage) bezoldigd personenvervoer 13

14 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte geen belastingvoordelen genieten? Volgende voertuigen geven geen recht op een belastingvoordeel: voertuigen die worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer (taxi s...) voertuigen die worden gebruikt voor goederenvervoer motorhomes, kampeerwagens, caravans, campingcars... bromfietsen (ook al zijn ze uitgerust met een carrosserie), motorfietsen... Kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen genieten voor verschillende voertuigen tegelijk? Neen, de fiscale voordelen gelden slechts voor één enkel voertuig per begunstigde. Op wiens naam moet het voertuig ingeschreven zijn bij de DIV? Om de voordelige btw-regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de invalide of gehandicapte zelf, of op naam van de wettige vertegenwoordiger indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is geplaatst. 14

15 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Welke voordelen? 15

16

17 Aankoop van een auto Op welke belastingvoordelen heb ik recht wanneer ik als invalide of gehandicapte een auto koop? Bij de aankoop van een auto in België, bij de intracommunautaire verwerving of bij de invoer ervan in België hebt u recht op het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien u deze auto gedurende tenminste 3 jaar als uw persoonlijk vervoermiddel (zie Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel?) gebruikt (te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand waarin de levering plaatsheeft). Bovendien is het mogelijk om het betaald bedrag aan btw terug te krijgen. Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel? Onder persoonlijk vervoermiddel wordt verstaan dat u zich als invalide of gehandicapte in de auto bevindt telkens wanneer deze op de openbare weg wordt gebruikt. Het maakt hierbij niet uit of u zich alleen of vergezeld in het voertuig bevindt of u zelf rijdt of het voertuig door iemand anders laat besturen. In bepaalde gevallen is het bovendien toegelaten dat het voertuig wordt gebruikt zonder dat u zelf aan boord bent. Bij deze trajecten moet er wel een onmiddellijk verband bestaan met de noden van uw persoonlijk vervoer. Voorbeeld: Een familielid of derde begeeft zich met uw voertuig naar de apotheek zonder dat u meegaat omdat u omwille van gezondheidsredenen uw woning niet kunt verlaten. 17

18 De belastingadministratie laat onder bepaalde voorwaarden ook toe dat het voertuig waarmee een minderjarige (of een onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatste) invalide of gehandicapte wordt vervoerd, wordt gebruikt zonder dat deze persoon zich in het voertuig bevindt. Die voorwaarden zijn: het voertuig moet worden bestuurd door de wettelijke vertegenwoordiger van de invalide het moet gaan om het enige voertuig van het gezin. Welke stappen moet ik ondernemen om het verlaagd btw-tarief (en later de btw-teruggave) te kunnen genieten? 1. Sluit de koopovereenkomst (schriftelijk of mondeling) van uw auto zodat u de essentiële kenmerken van uw auto (merk, model, jaartal, cilinderinhoud...) en de identiteit van de verkoper kent. 2. Wend u, met uw invaliditeitsattest, tot de eerstaanwezend inspecteur van het btw-kantoor van uw woonplaats. Die eerstaanwezend inspecteur zal u gratis een document nr. 716 bezorgen. Indien uw gezondheidstoestand u niet toelaat om u te verplaatsen, kan het document u via de post worden opgestuurd. 3. Vul vak I van het document nr. 716 in, dateer en onderteken het. Door dat vak in te vullen, verbindt u er zich formeel toe: het voertuig in te schrijven op uw naam het voertuig enkel te gebruiken voor persoonlijk vervoer voor dat gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting, van de belasting op de inverkeerstelling en eventueel van de accijnscompenserende belasting in te roepen 18

19 slechts over 1 voertuig tegelijk te beschikken dat onder het gunstregime van de btw valt. Wanneer u moeilijkheden heeft met het invullen van het document kunt u de hulp vragen van een btw-ambtenaar die het samen met u zal invullen. 4. Dien het document nr. 716 in bij het bevoegd btw-kantoor en zorg ervoor dat u uw invaliditeitsattest kunt voorleggen. Indien het attest geldig is, zal de eerstaanwezend inspecteur zijn akkoord geven voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % door vak II van het document te valideren. 5. Bezorg de verkoper (of de douane) ten laatste op het moment van de levering (of bij de intracommunautaire verwerving of de invoer) dat geschreven akkoord. 6. De verkoper (of de douanier) vermeldt op de verkoopfactuur en op het dubbel ervan (of op de bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen of op het invoerdocument en de kopieën erbij): de datum van het document nr. 716 het referentienummer van dit document de officiële benaming van het btw-controlekantoor dat het document heeft afgeleverd. Indien de invalide of gehandicapte minderjarig is, wordt de factuur (of het document dat wordt gebruikt voor de betaling van de btw bij intracommunautaire verwerving of invoer) opgemaakt: op naam van de wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) die op het document nr. 716 heeft verklaard te handelen voor rekening van het kind op naam van het kind met vermelding van de naam van de vader, moeder, voogd die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger. 19

20 Wat moet ik doen indien ik al een voorschot moet betalen zonder dat ik het akkoord heb van de eerstaanwezend btw-inspecteur over de toepassing van het verlaagd btw-tarief? Indien de verkoper u bij het sluiten van het verkoopcontract van het voertuig vraagt om een voorschot te betalen en u heeft nog geen akkoord van de eerstaan wezend btwinspecteur, is het btw-tarief van 21 % verschuldigd over het gevraagde voorschot. Om praktische redenen aanvaardt de administratie echter dat de heffing van de btw over het voorschot tegen 6 % gebeurt indien de invalide of gehandicapte zijn invaliditeitsattest kan voorleggen. De verkoper vermeldt dat op alle exemplaren van het contract, op de bestelbon, op de factuur en het dubbel ervan die worden afgeleverd bij de betaling van het voorschot. Wat moet ik doen om de teruggave te krijgen van de btw van 6 %? U (of uw wettelijke vertegenwoordiger) dient via een aangetekende brief een aanvraag om teruggave in bij de eerstaanwezend inspecteur van het btw-kantoor van uw woonplaats. U mag de aanvraag ook afgeven of laten afgeven in het bevoegde btw-kantoor. De aanvraag moet worden ingediend in twee exemplaren. U doet dat aan de hand van vak III van het document nr Bij uw aanvraag voegt u de aankoopfactuur, de bijzondere btw-aangifte of het invoerdocument. Vanaf de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van uw voertuig kunt u de teruggave van de 6 % btw aanvragen. Indien u de aanvraag om teruggave niet indient op dat ogenblik heeft u nog drie jaar de tijd om ze in te dienen (te rekenen vanaf het tijdstip waarop de vordering tot teruggave is ontstaan). U hebt er alle belang bij de aanvraag om teruggave zo snel mogelijk te doen. Bij de indiening zal de eerstaanwezend btw-inspecteur u immers het attest nr. 717B afleveren. Dat attest identificeert het voertuig en laat u toe onderdelen en toebehoren voor uw voertuig aan te kopen of in te voeren tegen het btw-tarief van 6 %. U kunt tegen dit tarief ook onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren. 20

21 Wanneer kan ik geen teruggave van de btw krijgen? U kunt geen teruggave van de btw krijgen wanneer u uw voertuig koopt bij een btw-plichtige-wederverkoper die de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast. Welk btw-tarief is van toepassing indien aan het nieuw gekochte voertuig omvormingswerken en/of aanpassingen moeten gebeuren door een gespecialiseerde firma vooraleer het kan worden gebruikt door de invalide of gehandicapte? Het verlaagd btw-tarief van 6 % is ook van toepassing op omvormings- en aanpassingswerken. Het bevoegd btw-kantoor zal hiervoor het attest nr. 717A afleveren op het moment van het akkoord voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van het betrokken voertuig (document nr. 716). Opgelet: de betaalde btw van 6 % is niet terugbetaalbaar! Wat als de verkoper van de wagen de invalide of gehandicapte meteen een omgevormd en/of aangepast voertuig levert? In dat geval bedraagt de btw voor het geheel van de levering 6 %. Dit geldt ook bij invoer in België van het omgevormd en/of aangepast voertuig. Alle formaliteiten worden geregeld met het document nr De betaalde btw is bovendien volledig terugbetaalbaar. 21

22 Gebruik van een auto Op welke voordelen heb ik nog recht als gehandicapte autogebruiker? Als gehandicapte autogebruiker hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een verlaagd btw-tarief bij onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling Onder welke voorwaarden heb ik als gehandicapte autogebruiker recht op de bestaande belastingvoordelen? U hebt recht op de bestaande belastingvoordelen indien u 1. de auto als uw persoonlijk vervoermiddel gebruikt 2. slechts over één voertuig tegelijk beschikt dat onder deze gunstregeling valt 22

23 Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief voor de aankoop van autoonderdelen en bij onderhouds- en herstellingswerken genieten? Bij de aankoop in België, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen en toebehoren voor uw voertuig hebt u recht op het verlaagd btwtarief van 6 %. Ook de onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig kunt u tegen dit tarief laten uitvoeren. 1. Het verlaagd btw-tarief is niet van toepassing op de aankoop van brandstoffen, smeersel, anti-vries, verfproducten U kunt geen teruggave krijgen van de btw die u hebt betaald! Om die verlaging te kunnen genieten, moet u de hersteller, de verkoper of de douanediensten het attest nr. 717B kunnen voorleggen. Dat attest wordt u afgeleverd door de eerstaanwezend btw-inspecteur op het moment dat u de aanvraag indient voor de teruggave van de btw over de aankoop van uw voertuig. De hersteller of verkoper vermeldt op de factuur en op het dubbel ervan: de datum en het referentienummer van het attest nr. 717B het btw-controlekantoor dat het attest nr. 717B heeft afgeleverd. Bij intracommunautaire verwerving of invoer brengt de douane deze vermeldingen aan op de betreffende documenten en kopieën. 23

24 Hoe kan ik de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling genieten? U of uw wettelijke vertegenwoordiger (in het geval van een minderjarige) dient bij de gewestelijke directeur taxatie van de directe belastingen een schriftelijke aanvraag om vrijstelling in. Bij die aanvraag voegt u een kopie van uw invaliditeitsattest. U verklaart in die aanvraag dat u het voertuig uitsluitend voor uw persoonlijk vervoer en dus niet voor het vervoer van goederen of voor bezoldigd personenvervoer zal gebruiken. Gaat het om een lichte vrachtwagen, dan voegt u eveneens een attest van uw geneesheer toe dat de noodzaak van het gebruik van een lichte vrachtwagen bevestigt. 24

25 Gewijzigde situatie Wat gebeurt er indien de auto niet meer dient als mijn persoonlijk vervoermiddel (mijn echtgenote gebruikt de auto om te gaan werken), of indien ik mijn auto verkoop of wegschenk of hem wil inschrijven op een andere naam? Indien deze gebeurtenissen zich voordoen binnen de 3 jaar geven ze aanleiding tot een btw-herziening van de btw die u hebt betaald bij aankoop, intracommunautaire verwerving of invoer van de auto. Het terug te storten bedrag wordt berekend ten belope van zoveel 36sten als er nog volledig te lopen maanden zijn tussen de datum van gewijzigd gebruik of afstand van het voertuig en de datum van verstrijken van de periode van 3 jaar. Indien die gebeurtenissen zich voordoen na het verstrijken van de 3-jarige herzieningsperiode, moet u geen btw terugstorten. Vanaf het ogenblik dat een van die gebeurtenissen zich voordoet, hebt u geen recht meer op het voordelig btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Het speelt geen rol of deze gewijzigde situatie zich voordoet binnen of buiten de 3-jarige herzieningsperiode. U verliest sowieso het recht op het voordeeltarief. Indien het voertuig voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijk vervoer wordt gebruikt, zal bovendien de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling worden ingetrokken. 25

26 Hoe breng ik het btw-controlekantoor op de hoogte van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een btw-herziening? Binnen de maand na de verkoop, de schenking, de inschrijving op een andere naam of het gewijzigde gebruik van uw auto stuurt u een brief naar de eerstaanwezend inspecteur van uw btw-controle waarin u de volgende zaken vermeldt: uw naam en adres een verwijzing naar het document nr. 716 dat u werd uitgereikt om het gunstregime te kunnen genieten een nauwkeurige omschrijving van uw voertuig een omschrijving van de aard en de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de herziening. Bij deze brief voegt u ook het attest nr. 717B. Vanaf de datum van verkoop, inschrijving op een andere naam of gewijzigd gebruik van het voertuig geeft dat document immers geen recht meer op het voordelig btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Wat moet ik doen indien ik het gunstregime wil aanvragen voor een nieuw voertuig terwijl ik nog een ander voertuig gebruik waarvan de driejarige herzieningsperiode niet verstreken is? In dit geval hebt u de keuze: 1. U vraagt voor uw oude voertuig de btw-herziening zodat u voor uw nieuwe voertuig recht heeft op het gunstregime. 2. U vraagt geen gunstregime aan voor uw nieuwe voertuig zodat u geen btwherziening krijgt voor uw oude voertuig. 26

27 In welke gevallen is er geen btw-herziening? Er is geen btw-herziening: 1. indien uw gezondheidstoestand u belet dat u zich nog kunt verplaatsen, zelfs met de hulp van derden 2. in geval van totaalverlies van uw voertuig en de verkoop ervan als wrak 3. in geval van overmacht, d.w.z. elke gebeurtenis die u buiten uw wil om in een van de situaties brengt waarin er normaal wel een btw-herziening zou plaatsvinden 4. indien u overlijdt. U of uw nabestaanden moeten wel de eerstaanwezend inspecteur van uw btwcontrole op de hoogte brengen van het geval waarop u zich beroept (punten 1 tot 4) om van de herziening ontheven te worden. Samen met deze kennisgeving stuurt u ook het attest nr. 717B terug. De eerstaanwezend inspecteur zal u meedelen welke bewijzen u moet voorleggen. 27

28

29 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Bijlagen 29

30

31 Bijlage I: for mu lier nr. 716 Federale Overheidsdienst FINANCIEN (Stempel van de dienst) Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit sector btw AANVRAAG TOT TOEPASSING (1) VAN DE GUNSTREGELING VOORZIEN TEN VOORDELE VAN BEPAALDE CATEGORIEEN VAN INVALIDEN OF GEHANDICAPTEN VOOR DE AANKOOP, DE INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING OF DE INVOER IN BELGIE VAN EEN AUTOMOBIEL (NIEUW OF TWEEDEHANDS) WELKE DOOR HEN UITSLUITEND ALS PERSOONLIJK VERVOERMIDDEL ZAL WORDEN GEBRUIKT (2) I. VERKLARING VAN DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER (3) Ik ondergetekende, naam... voorna(a)m(en)... geboortedatum... wonende te (4)... (tel..../...), handelend in eigen naam / handelend in de hoedanigheid van wettige vertegenwoordiger (3) van (5) houder (houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (6)......, op..., verklaar in mijn naam / in naam van de invalide of gehandicapte waarvan ik de wettige vertegenwoordiger ben (3), op datum van..., een nieuwe / tweedehandse (3) personenwagen / auto voor dubbel gebruik / minibus / lichte vrachtauto voorzien van zijruiten / traag voertuig (3) te hebben verkregen, van het merk..., model..., jaartal..., cilinderinhoud..., bij (7) Ik vraag de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (3) in België van het hiervoor vermeld voertuig. Ik verbind mij ertoe dit voertuig uitsluitend als mijn persoonlijk vervoermiddel / als persoonlijk vervoermiddel van de invalide of gehandicapte waarvan ik de wettige vertegenwoordiger ben (3) (8) te gebruiken, dit voertuig op mijn naam / op naam van de persoon die ik vertegenwoordig (3) in te schrijven, voor dit gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting in te roepen (9) te voldoen aan de voorwaarden van die vrijstelling (9) en slechts over één enkel voertuig tegelijk onder de gunstregeling inzake btw te beschikken. Ik ben geen btw-belastingplichtige / ik ben een btw-belastingplichtige geïdentificeerd onder het nummer... (3). Ik verbind mij er eveneens toe (3) : - indien voormeld voertuig een auto voor dubbel gebruik / een minibus / een lichte vrachtauto voorzien van zijruiten (3) om deze nooit te gebruiken voor goederenvervoer, mijn bagage en andere persoonlijke goederen uitgezonderd; - indien voormeld voertuig een minibus is, deze nooit te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer. Ik verbind mij ertoe om, met het oog op de herziening van de gunstregeling overeenkomstig artikel 10, 2, van het KB nr. 4 en rubriek XXII, afdeling I, 5, van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20, de administratie onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van bestemming van het voertuig, of van de wederverkoop ervan, die zich zou voordoen binnen de drie jaar volgend op de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (3) in België. Gedaan te..., op... (Handtekening) (1) De huidige aanvraag moet door de verkoper bij het dubbel van de factuur gevoegd worden of door de douane bij het dubbel van het invoerdocument of bij het luik C van de bijzondere btw-aangifte inzake intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen. Een kopie van het document moet uitgereikt worden aan de belanghebbende en een ander exemplaar moet bewaard worden door het bevoegde btw-controlekantoor. (2) Wettelijke bepalingen : btw-wetboek, art. 77, 2 ; KB nr. 4, art. 10 ; KB nr. 20, bijlage, tabel A, rubriek XXII, afdeling I. (3) De overbodige vermelding doorhalen. (4) Volledig adres : postnummer, gemeente, straat en nummer. (5) Naam, voorna(a)m(en) en volledig adres van de invalide of gehandicapte. (6) Benaming en volledig adres van de overheid die het getuigschrift heeft uitgereikt. (7) Benaming en volledig adres van de verkoper of de overdrager. (8) Op te merken : indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of geplaatst onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is het gebruik van het voertuig zonder de aanwezigheid van die persoon toegelaten voor zover het betrokken voertuig gebruikt wordt door zijn wettelijke vertegenwoordiger en dat het gezin niet over een ander voertuig beschikt. (9) Er dient geen rekening te worden gehouden met deze vermelding met betrekking tot de vrijstelling van de verkeersbelasting : - indien de oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen geniet van ten minste 50 % maar minder dan 60 %; - indien de aankoop betrekking heeft op een "traag voertuig" waarvoor de inschrijving in het repertorium van de D.I.V. niet vereist is. Nr

32 Bijlage II: for mu lier nr. 717A Federale Overheidsdienst FINANCIEN (Stempel van de dienst) Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit sector btw ATTEST AFGELEVERD UITSLUITEND VOOR DE TOEPASSING VAN HET BTW-TARIEF VAN 6 % VOOR OMVORMINGS- EN/OF AANPASSINGSWERKEN DOOR EEN GESPECIALISEERDE FIRMA VAN HET VOERTUIG VERWORVEN DOOR DE INVALIDE OF GEHANDICAPTE VOOR ZIJN PERSOONLIJKE GEBRUIK Gezien de verbintenissen aangegaan in kader I van het formulier nr. 716 op datum van... door (1) naam :... voorna(a)m(en) :... wonende te (2) houder(houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (3) geef ik ondergetekende (4), naam :... voornaam :... graad :... mijn akkoord voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % (zonder mogelijkheid tot teruggaaf) voor de omvorming en/of aanpassing van het hierna bedoeld voertuig : NUMMERPLAAT :... BOUWJAAR :... MERK :... CILINDERINHOUD :... MODEL :... MOTORSTERKTE :... AANTAL DEUREN :... CHASSISNUMMER :... De omvormings- en/of aanpassingswerken van het voertuig zijn bedoeld in de bestelbon nr.... op datum van... van (5) en omvatten : BESCHRIJVING VAN DE WERKEN De toelating is opgenomen onder het nummer... van de inventaris 718, op datum van... Gedaan te..., op... (handtekening) (1) Naam en voorna(a)m(en) van de invalide of gehandicapte (2) Postnummer, gemeente, straat en nummer van de woonplaats van de invalide of gehandicapte (3) Benaming en volledig adres van de overheid die het invaliditeitsgetuigschrift heeft uitgereikt (4) De coördinaten van de bevoegde ambtenaar (5) Benaming en volledig adres van de gespecialiseerde firma die de werken uitvoert Nr. 717 A

33 Bijlage III: for mu lier nr. 717B Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT sector btw (Stempel van de dienst) ATTEST NR.... AFGELEVERD OP... VOOR DE TOEPASSING VAN HET BTW-TARIEF VAN 6 % VOOR DE AANKOOP, INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING EN INVOER VAN ONDERDELEN, UITRUSTINGSSTUKKEN EN TOEBEHOREN DOOR EEN INVALIDE OF GEHANDICAPTE TEN BEHOEVE VAN HET VOERTUIG BESTEMD VOOR ZIJN PERSOONLIJK VERVOER ALSOOK VOOR HET ONDERHOUD EN DE HERSTELLING VAN DAT VOERTUIG. Nr. 717 B R. Ik, ondergetekende (1), naam :... voornaam :... graad :... verklaar dat (2) : naam :... voorna(a)m(en) :... wonende te : (3)......(tel..../...), houder (houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (4) ) momenteel voldoet aan de gestelde voorwaarden, voor het hierna omschreven voertuig, (rubriek XXII en XXVI, tabel A, bijlage, KB nr. 20) om te kunnen genieten van de gunstregeling voorzien ten voordele van bepaalde categorieën van invaliden en gehandicapten; 2) er zich ertoe heeft verbonden het voertuig enkel te gebruiken voor zijn persoonlijk vervoer. In die omstandigheden kan de houder (houdster) van dit getuigschrift, op eigen verantwoordelijkheid, de toepassing van het verlaagd btwtarief van 6 % inroepen (zonder mogelijkheid van teruggaaf) voor de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren ten behoeve van het bedoelde voertuig alsook voor onderhouds- en herstellingswerken van dit voertuig (1) De coördinaten van de bevoegde ambtenaar (2) Naam en voorna(a)m(en) van de invalide of gehandicapte (3) Straat, nummer, postcode en gemeente van de woonplaats van de invalide of gehandicapte (4) Benaming en volledig adres van de overheid die het invaliditeitsgetuigschrift heeft uitgereikt Omschrijving van het voertuig : NUMMERPLAAT :... MERK :... MODEL :... AANTAL DEUREN :... BOUWJAAR :... CILINDERINHOUD :... MOTORSTERKTE :... CHASSISNUMMER :... Ingeval van wijziging van bestemming van het voertuig, of ingeval van afstand ervan, dient dit attest nr. 717B onverwijld naar de bevoegde dienst (zie stempel vooraan) te worden teruggestuurd. Gedaan te..., op... (handtekening) 33

34 Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: Publicaties Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst Communicatie North Galaxy Koning Albert II laan 33 - bus Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN (lokaal tarief ) elke werkdag van 8 tot 17 uur

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/108 BERAADSLAGING NR 10/064 VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Een doeltreffend herstelplan Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009.

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 -

Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR. Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR Een huurcontract opstellen... via internet - 2008 - 1. Naar een moderne Federale Overheidsdienst Financiën Bij de hervorming van de Federale

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens af 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE Ontvangstdatum Dossiernummer Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening Milieu of aangetekend

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

parkeerkaart voor personen met een handicap

parkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger parkeerkaart voor personen met een handicap Inhoudstafel 1. Wat?... 2 2. Waarvoor dient de parkeerkaart?... 2 In België:... 2 In de

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen)

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De commerciële kentekenplaten zouden normaalgezien tussen

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS l ALGEMEEN FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE BOUW- OF AANKOOPPREMIE Dossiernummer: Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met het formulier dat betrekking heeft op de specifieke

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u!

Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! Onderhoudsgeld niet gekregen? De DAVO helpt u! www.davo.belgium.be Juni 2015: update van de contactgegevens van de DAVO-kantoren Federale Overheidsdienst Financiën - 2015 - Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014)

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014) Directie Protocol - P1.1 CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN (5 maart 2014) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 TARIEVEN van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 p VLAAMSE BELASTINGDIENST TARIEVEN van de verkeersbelasting voor

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie