Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten"

Transcriptie

1 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet worden ver me nig vul digd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van het Departement. Zij kan even min als een ministeriële aanschrijving worden aangemerkt en derhalve niet in rechte worden opgeworpen. Vormgeving: Dienst Communicatie. Verantwoordelijke uitgever: Nadine Daoût (Dienst Communicatie) FOD Financiën - North Galaxy B24 Koning Albert II laan 33, bus Brussel D/ /25

3 Inhoud Voor wie? 5 Voor welke voertuigen? 11 Welke voordelen? 15 Aankoop van een auto 17 Gebruik van een auto 22 Gewijzigde situatie 25 Bijlagen 29 3

4

5 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor wie? 5

6

7 Welke categorieën van invalide of gehandicapte personen kunnen belastingvoordelen genieten bij de aankoop en/of het gebruik van een auto? De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen: personen die volledig blind zijn personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols) personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen militair of burgerlijk oorlogsinvaliden (zie Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide?) met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting). Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide? De volgende personen worden beschouwd als oorlogsinvalide: de invaliden van de wereldoorlogen en personen die invalide zijn geworden tijdens de mobilisatieperiode van 25 augustus 1939 tot 9 mei 1940 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun internering om politieke redenen tijdens de twee wereldoorlogen 7

8 personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun activiteit buiten het Belgisch grondgebied als lid van het expeditiekorps voor Korea personen van wie de invaliditeit het gevolg is van verwondingen opgelopen tijdens de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in Zaïre, Burundi en Rwanda en die een pensioen genieten bij toepassing van de wetten van 6 augustus 1962 en 6 juli Wie levert het invaliditeitsattest af en wat moet er vermeld zijn op dit attest? Afhankelijk van de aard van de handicap kan een andere overheid bevoegd zijn om het invaliditeitsattest uit te reiken. Categorie van invaliden of gehandicapten Oorlogsinvaliden Personen met een vergoedingspen sioen of een militair pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd Andere invaliden of gehandicapten Adres van de bevoegde overheid waarbij de aanvraag moet worden ingediend Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL of FOD Sociale Zekerheid Dienst voor de Oorlogsslachtoffers Luchtscheepvaartsquare BRUSSEL Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 - bus BRUSSEL FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Finance Tower Kruidtuinlaan 50 - bus BRUSSEL 8

9 Het getuigschrift moet, al naargelang het geval, vermelden dat de betrokkene: oorlogsinvalide is en een pensioen geniet van 50 % volledig blind is volledig verlamd is aan zijn bovenste ledematen zijn bovenste ledematen geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan zijn onderste ledematen. 9

10

11 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Voor welke voertuigen? 11

12

13 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen genieten? Enkel auto s voor personenvervoer langs de weg leveren belastingvoordelen op, d.w.z. personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en trage voertuigen. In uitzonderlijke situaties hebt u als invalide of gehandicapte ook recht op belastingvoordelen voor een lichte vrachtauto met zijruiten. Dat is het geval indien het gebruik van zo een lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijk vervoer. Een attest van uw geneesheer moet dit bevestigen. Bijvoorbeeld: uw gezondheidstoestand laat niet toe dat u uw rolstoel verlaat bij verplaatsingen. Indien u aanspraak maakt op het fiscale gunstregime voor een auto voor dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtauto met zijruiten moet u er zich bovendien schriftelijk toe verbinden de auto nooit te zullen gebruiken voor goederenvervoer (uitgezonderd uw eigen bagage) bezoldigd personenvervoer 13

14 Voor welke voertuigen kan ik als invalide of gehandicapte geen belastingvoordelen genieten? Volgende voertuigen geven geen recht op een belastingvoordeel: voertuigen die worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer (taxi s...) voertuigen die worden gebruikt voor goederenvervoer motorhomes, kampeerwagens, caravans, campingcars... bromfietsen (ook al zijn ze uitgerust met een carrosserie), motorfietsen... Kan ik als invalide of gehandicapte belastingvoordelen genieten voor verschillende voertuigen tegelijk? Neen, de fiscale voordelen gelden slechts voor één enkel voertuig per begunstigde. Op wiens naam moet het voertuig ingeschreven zijn bij de DIV? Om de voordelige btw-regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de invalide of gehandicapte zelf, of op naam van de wettige vertegenwoordiger indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is geplaatst. 14

15 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Welke voordelen? 15

16

17 Aankoop van een auto Op welke belastingvoordelen heb ik recht wanneer ik als invalide of gehandicapte een auto koop? Bij de aankoop van een auto in België, bij de intracommunautaire verwerving of bij de invoer ervan in België hebt u recht op het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien u deze auto gedurende tenminste 3 jaar als uw persoonlijk vervoermiddel (zie Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel?) gebruikt (te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand waarin de levering plaatsheeft). Bovendien is het mogelijk om het betaald bedrag aan btw terug te krijgen. Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel? Onder persoonlijk vervoermiddel wordt verstaan dat u zich als invalide of gehandicapte in de auto bevindt telkens wanneer deze op de openbare weg wordt gebruikt. Het maakt hierbij niet uit of u zich alleen of vergezeld in het voertuig bevindt of u zelf rijdt of het voertuig door iemand anders laat besturen. In bepaalde gevallen is het bovendien toegelaten dat het voertuig wordt gebruikt zonder dat u zelf aan boord bent. Bij deze trajecten moet er wel een onmiddellijk verband bestaan met de noden van uw persoonlijk vervoer. Voorbeeld: Een familielid of derde begeeft zich met uw voertuig naar de apotheek zonder dat u meegaat omdat u omwille van gezondheidsredenen uw woning niet kunt verlaten. 17

18 De belastingadministratie laat onder bepaalde voorwaarden ook toe dat het voertuig waarmee een minderjarige (of een onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatste) invalide of gehandicapte wordt vervoerd, wordt gebruikt zonder dat deze persoon zich in het voertuig bevindt. Die voorwaarden zijn: het voertuig moet worden bestuurd door de wettelijke vertegenwoordiger van de invalide het moet gaan om het enige voertuig van het gezin. Welke stappen moet ik ondernemen om het verlaagd btw-tarief (en later de btw-teruggave) te kunnen genieten? 1. Sluit de koopovereenkomst (schriftelijk of mondeling) van uw auto zodat u de essentiële kenmerken van uw auto (merk, model, jaartal, cilinderinhoud...) en de identiteit van de verkoper kent. 2. Wend u, met uw invaliditeitsattest, tot de eerstaanwezend inspecteur van het btw-kantoor van uw woonplaats. Die eerstaanwezend inspecteur zal u gratis een document nr. 716 bezorgen. Indien uw gezondheidstoestand u niet toelaat om u te verplaatsen, kan het document u via de post worden opgestuurd. 3. Vul vak I van het document nr. 716 in, dateer en onderteken het. Door dat vak in te vullen, verbindt u er zich formeel toe: het voertuig in te schrijven op uw naam het voertuig enkel te gebruiken voor persoonlijk vervoer voor dat gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting, van de belasting op de inverkeerstelling en eventueel van de accijnscompenserende belasting in te roepen 18

19 slechts over 1 voertuig tegelijk te beschikken dat onder het gunstregime van de btw valt. Wanneer u moeilijkheden heeft met het invullen van het document kunt u de hulp vragen van een btw-ambtenaar die het samen met u zal invullen. 4. Dien het document nr. 716 in bij het bevoegd btw-kantoor en zorg ervoor dat u uw invaliditeitsattest kunt voorleggen. Indien het attest geldig is, zal de eerstaanwezend inspecteur zijn akkoord geven voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % door vak II van het document te valideren. 5. Bezorg de verkoper (of de douane) ten laatste op het moment van de levering (of bij de intracommunautaire verwerving of de invoer) dat geschreven akkoord. 6. De verkoper (of de douanier) vermeldt op de verkoopfactuur en op het dubbel ervan (of op de bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen of op het invoerdocument en de kopieën erbij): de datum van het document nr. 716 het referentienummer van dit document de officiële benaming van het btw-controlekantoor dat het document heeft afgeleverd. Indien de invalide of gehandicapte minderjarig is, wordt de factuur (of het document dat wordt gebruikt voor de betaling van de btw bij intracommunautaire verwerving of invoer) opgemaakt: op naam van de wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) die op het document nr. 716 heeft verklaard te handelen voor rekening van het kind op naam van het kind met vermelding van de naam van de vader, moeder, voogd die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger. 19

20 Wat moet ik doen indien ik al een voorschot moet betalen zonder dat ik het akkoord heb van de eerstaanwezend btw-inspecteur over de toepassing van het verlaagd btw-tarief? Indien de verkoper u bij het sluiten van het verkoopcontract van het voertuig vraagt om een voorschot te betalen en u heeft nog geen akkoord van de eerstaan wezend btwinspecteur, is het btw-tarief van 21 % verschuldigd over het gevraagde voorschot. Om praktische redenen aanvaardt de administratie echter dat de heffing van de btw over het voorschot tegen 6 % gebeurt indien de invalide of gehandicapte zijn invaliditeitsattest kan voorleggen. De verkoper vermeldt dat op alle exemplaren van het contract, op de bestelbon, op de factuur en het dubbel ervan die worden afgeleverd bij de betaling van het voorschot. Wat moet ik doen om de teruggave te krijgen van de btw van 6 %? U (of uw wettelijke vertegenwoordiger) dient via een aangetekende brief een aanvraag om teruggave in bij de eerstaanwezend inspecteur van het btw-kantoor van uw woonplaats. U mag de aanvraag ook afgeven of laten afgeven in het bevoegde btw-kantoor. De aanvraag moet worden ingediend in twee exemplaren. U doet dat aan de hand van vak III van het document nr Bij uw aanvraag voegt u de aankoopfactuur, de bijzondere btw-aangifte of het invoerdocument. Vanaf de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van uw voertuig kunt u de teruggave van de 6 % btw aanvragen. Indien u de aanvraag om teruggave niet indient op dat ogenblik heeft u nog drie jaar de tijd om ze in te dienen (te rekenen vanaf het tijdstip waarop de vordering tot teruggave is ontstaan). U hebt er alle belang bij de aanvraag om teruggave zo snel mogelijk te doen. Bij de indiening zal de eerstaanwezend btw-inspecteur u immers het attest nr. 717B afleveren. Dat attest identificeert het voertuig en laat u toe onderdelen en toebehoren voor uw voertuig aan te kopen of in te voeren tegen het btw-tarief van 6 %. U kunt tegen dit tarief ook onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren. 20

21 Wanneer kan ik geen teruggave van de btw krijgen? U kunt geen teruggave van de btw krijgen wanneer u uw voertuig koopt bij een btw-plichtige-wederverkoper die de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast. Welk btw-tarief is van toepassing indien aan het nieuw gekochte voertuig omvormingswerken en/of aanpassingen moeten gebeuren door een gespecialiseerde firma vooraleer het kan worden gebruikt door de invalide of gehandicapte? Het verlaagd btw-tarief van 6 % is ook van toepassing op omvormings- en aanpassingswerken. Het bevoegd btw-kantoor zal hiervoor het attest nr. 717A afleveren op het moment van het akkoord voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van het betrokken voertuig (document nr. 716). Opgelet: de betaalde btw van 6 % is niet terugbetaalbaar! Wat als de verkoper van de wagen de invalide of gehandicapte meteen een omgevormd en/of aangepast voertuig levert? In dat geval bedraagt de btw voor het geheel van de levering 6 %. Dit geldt ook bij invoer in België van het omgevormd en/of aangepast voertuig. Alle formaliteiten worden geregeld met het document nr De betaalde btw is bovendien volledig terugbetaalbaar. 21

22 Gebruik van een auto Op welke voordelen heb ik nog recht als gehandicapte autogebruiker? Als gehandicapte autogebruiker hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een verlaagd btw-tarief bij onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling Onder welke voorwaarden heb ik als gehandicapte autogebruiker recht op de bestaande belastingvoordelen? U hebt recht op de bestaande belastingvoordelen indien u 1. de auto als uw persoonlijk vervoermiddel gebruikt 2. slechts over één voertuig tegelijk beschikt dat onder deze gunstregeling valt 22

23 Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief voor de aankoop van autoonderdelen en bij onderhouds- en herstellingswerken genieten? Bij de aankoop in België, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen en toebehoren voor uw voertuig hebt u recht op het verlaagd btwtarief van 6 %. Ook de onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig kunt u tegen dit tarief laten uitvoeren. 1. Het verlaagd btw-tarief is niet van toepassing op de aankoop van brandstoffen, smeersel, anti-vries, verfproducten U kunt geen teruggave krijgen van de btw die u hebt betaald! Om die verlaging te kunnen genieten, moet u de hersteller, de verkoper of de douanediensten het attest nr. 717B kunnen voorleggen. Dat attest wordt u afgeleverd door de eerstaanwezend btw-inspecteur op het moment dat u de aanvraag indient voor de teruggave van de btw over de aankoop van uw voertuig. De hersteller of verkoper vermeldt op de factuur en op het dubbel ervan: de datum en het referentienummer van het attest nr. 717B het btw-controlekantoor dat het attest nr. 717B heeft afgeleverd. Bij intracommunautaire verwerving of invoer brengt de douane deze vermeldingen aan op de betreffende documenten en kopieën. 23

24 Hoe kan ik de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling genieten? U of uw wettelijke vertegenwoordiger (in het geval van een minderjarige) dient bij de gewestelijke directeur taxatie van de directe belastingen een schriftelijke aanvraag om vrijstelling in. Bij die aanvraag voegt u een kopie van uw invaliditeitsattest. U verklaart in die aanvraag dat u het voertuig uitsluitend voor uw persoonlijk vervoer en dus niet voor het vervoer van goederen of voor bezoldigd personenvervoer zal gebruiken. Gaat het om een lichte vrachtwagen, dan voegt u eveneens een attest van uw geneesheer toe dat de noodzaak van het gebruik van een lichte vrachtwagen bevestigt. 24

25 Gewijzigde situatie Wat gebeurt er indien de auto niet meer dient als mijn persoonlijk vervoermiddel (mijn echtgenote gebruikt de auto om te gaan werken), of indien ik mijn auto verkoop of wegschenk of hem wil inschrijven op een andere naam? Indien deze gebeurtenissen zich voordoen binnen de 3 jaar geven ze aanleiding tot een btw-herziening van de btw die u hebt betaald bij aankoop, intracommunautaire verwerving of invoer van de auto. Het terug te storten bedrag wordt berekend ten belope van zoveel 36sten als er nog volledig te lopen maanden zijn tussen de datum van gewijzigd gebruik of afstand van het voertuig en de datum van verstrijken van de periode van 3 jaar. Indien die gebeurtenissen zich voordoen na het verstrijken van de 3-jarige herzieningsperiode, moet u geen btw terugstorten. Vanaf het ogenblik dat een van die gebeurtenissen zich voordoet, hebt u geen recht meer op het voordelig btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Het speelt geen rol of deze gewijzigde situatie zich voordoet binnen of buiten de 3-jarige herzieningsperiode. U verliest sowieso het recht op het voordeeltarief. Indien het voertuig voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijk vervoer wordt gebruikt, zal bovendien de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling worden ingetrokken. 25

26 Hoe breng ik het btw-controlekantoor op de hoogte van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een btw-herziening? Binnen de maand na de verkoop, de schenking, de inschrijving op een andere naam of het gewijzigde gebruik van uw auto stuurt u een brief naar de eerstaanwezend inspecteur van uw btw-controle waarin u de volgende zaken vermeldt: uw naam en adres een verwijzing naar het document nr. 716 dat u werd uitgereikt om het gunstregime te kunnen genieten een nauwkeurige omschrijving van uw voertuig een omschrijving van de aard en de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de herziening. Bij deze brief voegt u ook het attest nr. 717B. Vanaf de datum van verkoop, inschrijving op een andere naam of gewijzigd gebruik van het voertuig geeft dat document immers geen recht meer op het voordelig btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Wat moet ik doen indien ik het gunstregime wil aanvragen voor een nieuw voertuig terwijl ik nog een ander voertuig gebruik waarvan de driejarige herzieningsperiode niet verstreken is? In dit geval hebt u de keuze: 1. U vraagt voor uw oude voertuig de btw-herziening zodat u voor uw nieuwe voertuig recht heeft op het gunstregime. 2. U vraagt geen gunstregime aan voor uw nieuwe voertuig zodat u geen btwherziening krijgt voor uw oude voertuig. 26

27 In welke gevallen is er geen btw-herziening? Er is geen btw-herziening: 1. indien uw gezondheidstoestand u belet dat u zich nog kunt verplaatsen, zelfs met de hulp van derden 2. in geval van totaalverlies van uw voertuig en de verkoop ervan als wrak 3. in geval van overmacht, d.w.z. elke gebeurtenis die u buiten uw wil om in een van de situaties brengt waarin er normaal wel een btw-herziening zou plaatsvinden 4. indien u overlijdt. U of uw nabestaanden moeten wel de eerstaanwezend inspecteur van uw btwcontrole op de hoogte brengen van het geval waarop u zich beroept (punten 1 tot 4) om van de herziening ontheven te worden. Samen met deze kennisgeving stuurt u ook het attest nr. 717B terug. De eerstaanwezend inspecteur zal u meedelen welke bewijzen u moet voorleggen. 27

28

29 Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Bijlagen 29

30

31 Bijlage I: for mu lier nr. 716 Federale Overheidsdienst FINANCIEN (Stempel van de dienst) Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit sector btw AANVRAAG TOT TOEPASSING (1) VAN DE GUNSTREGELING VOORZIEN TEN VOORDELE VAN BEPAALDE CATEGORIEEN VAN INVALIDEN OF GEHANDICAPTEN VOOR DE AANKOOP, DE INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING OF DE INVOER IN BELGIE VAN EEN AUTOMOBIEL (NIEUW OF TWEEDEHANDS) WELKE DOOR HEN UITSLUITEND ALS PERSOONLIJK VERVOERMIDDEL ZAL WORDEN GEBRUIKT (2) I. VERKLARING VAN DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER (3) Ik ondergetekende, naam... voorna(a)m(en)... geboortedatum... wonende te (4)... (tel..../...), handelend in eigen naam / handelend in de hoedanigheid van wettige vertegenwoordiger (3) van (5) houder (houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (6)......, op..., verklaar in mijn naam / in naam van de invalide of gehandicapte waarvan ik de wettige vertegenwoordiger ben (3), op datum van..., een nieuwe / tweedehandse (3) personenwagen / auto voor dubbel gebruik / minibus / lichte vrachtauto voorzien van zijruiten / traag voertuig (3) te hebben verkregen, van het merk..., model..., jaartal..., cilinderinhoud..., bij (7) Ik vraag de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (3) in België van het hiervoor vermeld voertuig. Ik verbind mij ertoe dit voertuig uitsluitend als mijn persoonlijk vervoermiddel / als persoonlijk vervoermiddel van de invalide of gehandicapte waarvan ik de wettige vertegenwoordiger ben (3) (8) te gebruiken, dit voertuig op mijn naam / op naam van de persoon die ik vertegenwoordig (3) in te schrijven, voor dit gebruik de vrijstelling van de verkeersbelasting in te roepen (9) te voldoen aan de voorwaarden van die vrijstelling (9) en slechts over één enkel voertuig tegelijk onder de gunstregeling inzake btw te beschikken. Ik ben geen btw-belastingplichtige / ik ben een btw-belastingplichtige geïdentificeerd onder het nummer... (3). Ik verbind mij er eveneens toe (3) : - indien voormeld voertuig een auto voor dubbel gebruik / een minibus / een lichte vrachtauto voorzien van zijruiten (3) om deze nooit te gebruiken voor goederenvervoer, mijn bagage en andere persoonlijke goederen uitgezonderd; - indien voormeld voertuig een minibus is, deze nooit te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer. Ik verbind mij ertoe om, met het oog op de herziening van de gunstregeling overeenkomstig artikel 10, 2, van het KB nr. 4 en rubriek XXII, afdeling I, 5, van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20, de administratie onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van bestemming van het voertuig, of van de wederverkoop ervan, die zich zou voordoen binnen de drie jaar volgend op de levering / de intracommunautaire verwerving / de invoer (3) in België. Gedaan te..., op... (Handtekening) (1) De huidige aanvraag moet door de verkoper bij het dubbel van de factuur gevoegd worden of door de douane bij het dubbel van het invoerdocument of bij het luik C van de bijzondere btw-aangifte inzake intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen. Een kopie van het document moet uitgereikt worden aan de belanghebbende en een ander exemplaar moet bewaard worden door het bevoegde btw-controlekantoor. (2) Wettelijke bepalingen : btw-wetboek, art. 77, 2 ; KB nr. 4, art. 10 ; KB nr. 20, bijlage, tabel A, rubriek XXII, afdeling I. (3) De overbodige vermelding doorhalen. (4) Volledig adres : postnummer, gemeente, straat en nummer. (5) Naam, voorna(a)m(en) en volledig adres van de invalide of gehandicapte. (6) Benaming en volledig adres van de overheid die het getuigschrift heeft uitgereikt. (7) Benaming en volledig adres van de verkoper of de overdrager. (8) Op te merken : indien de invalide of gehandicapte minderjarig is of geplaatst onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is het gebruik van het voertuig zonder de aanwezigheid van die persoon toegelaten voor zover het betrokken voertuig gebruikt wordt door zijn wettelijke vertegenwoordiger en dat het gezin niet over een ander voertuig beschikt. (9) Er dient geen rekening te worden gehouden met deze vermelding met betrekking tot de vrijstelling van de verkeersbelasting : - indien de oorlogsinvalide een invaliditeitspensioen geniet van ten minste 50 % maar minder dan 60 %; - indien de aankoop betrekking heeft op een "traag voertuig" waarvoor de inschrijving in het repertorium van de D.I.V. niet vereist is. Nr

32 Bijlage II: for mu lier nr. 717A Federale Overheidsdienst FINANCIEN (Stempel van de dienst) Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit sector btw ATTEST AFGELEVERD UITSLUITEND VOOR DE TOEPASSING VAN HET BTW-TARIEF VAN 6 % VOOR OMVORMINGS- EN/OF AANPASSINGSWERKEN DOOR EEN GESPECIALISEERDE FIRMA VAN HET VOERTUIG VERWORVEN DOOR DE INVALIDE OF GEHANDICAPTE VOOR ZIJN PERSOONLIJKE GEBRUIK Gezien de verbintenissen aangegaan in kader I van het formulier nr. 716 op datum van... door (1) naam :... voorna(a)m(en) :... wonende te (2) houder(houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (3) geef ik ondergetekende (4), naam :... voornaam :... graad :... mijn akkoord voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % (zonder mogelijkheid tot teruggaaf) voor de omvorming en/of aanpassing van het hierna bedoeld voertuig : NUMMERPLAAT :... BOUWJAAR :... MERK :... CILINDERINHOUD :... MODEL :... MOTORSTERKTE :... AANTAL DEUREN :... CHASSISNUMMER :... De omvormings- en/of aanpassingswerken van het voertuig zijn bedoeld in de bestelbon nr.... op datum van... van (5) en omvatten : BESCHRIJVING VAN DE WERKEN De toelating is opgenomen onder het nummer... van de inventaris 718, op datum van... Gedaan te..., op... (handtekening) (1) Naam en voorna(a)m(en) van de invalide of gehandicapte (2) Postnummer, gemeente, straat en nummer van de woonplaats van de invalide of gehandicapte (3) Benaming en volledig adres van de overheid die het invaliditeitsgetuigschrift heeft uitgereikt (4) De coördinaten van de bevoegde ambtenaar (5) Benaming en volledig adres van de gespecialiseerde firma die de werken uitvoert Nr. 717 A

33 Bijlage III: for mu lier nr. 717B Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT sector btw (Stempel van de dienst) ATTEST NR.... AFGELEVERD OP... VOOR DE TOEPASSING VAN HET BTW-TARIEF VAN 6 % VOOR DE AANKOOP, INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVING EN INVOER VAN ONDERDELEN, UITRUSTINGSSTUKKEN EN TOEBEHOREN DOOR EEN INVALIDE OF GEHANDICAPTE TEN BEHOEVE VAN HET VOERTUIG BESTEMD VOOR ZIJN PERSOONLIJK VERVOER ALSOOK VOOR HET ONDERHOUD EN DE HERSTELLING VAN DAT VOERTUIG. Nr. 717 B R. Ik, ondergetekende (1), naam :... voornaam :... graad :... verklaar dat (2) : naam :... voorna(a)m(en) :... wonende te : (3)......(tel..../...), houder (houdster) van een invaliditeitsgetuigschrift uitgereikt door (4) ) momenteel voldoet aan de gestelde voorwaarden, voor het hierna omschreven voertuig, (rubriek XXII en XXVI, tabel A, bijlage, KB nr. 20) om te kunnen genieten van de gunstregeling voorzien ten voordele van bepaalde categorieën van invaliden en gehandicapten; 2) er zich ertoe heeft verbonden het voertuig enkel te gebruiken voor zijn persoonlijk vervoer. In die omstandigheden kan de houder (houdster) van dit getuigschrift, op eigen verantwoordelijkheid, de toepassing van het verlaagd btwtarief van 6 % inroepen (zonder mogelijkheid van teruggaaf) voor de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren ten behoeve van het bedoelde voertuig alsook voor onderhouds- en herstellingswerken van dit voertuig (1) De coördinaten van de bevoegde ambtenaar (2) Naam en voorna(a)m(en) van de invalide of gehandicapte (3) Straat, nummer, postcode en gemeente van de woonplaats van de invalide of gehandicapte (4) Benaming en volledig adres van de overheid die het invaliditeitsgetuigschrift heeft uitgereikt Omschrijving van het voertuig : NUMMERPLAAT :... MERK :... MODEL :... AANTAL DEUREN :... BOUWJAAR :... CILINDERINHOUD :... MOTORSTERKTE :... CHASSISNUMMER :... Ingeval van wijziging van bestemming van het voertuig, of ingeval van afstand ervan, dient dit attest nr. 717B onverwijld naar de bevoegde dienst (zie stempel vooraan) te worden teruggestuurd. Gedaan te..., op... (handtekening) 33

34 Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: Publicaties Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst Communicatie North Galaxy Koning Albert II laan 33 - bus Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN (lokaal tarief ) elke werkdag van 8 tot 17 uur

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2013 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

CURSUS VOOR BEROEPSVORMING

CURSUS VOOR BEROEPSVORMING Ci.A50/49.615 CURSUS VOOR BEROEPSVORMING BIJWERKING (Volledige herdruk) VERKEERSBELASTING AANVULLENDE VERKEERSBELASTING ACCIJNSCOMPENSERENDE BELASTING BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING EUROVIGNET In deze

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 904 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie