iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin"

Transcriptie

1 Ernst S Young Accountants LLP Meander MH Arnhem Postbus AC Arnhem Tel: +31 (0) Fax: +3K0) ey.com IN iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De gemeenteraad van de gemeente Beuningen T.a.v. de heer A. Amresh Dewkalie, Raadsgriffier Postbus AA BEUNINGEN GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN 0 3 OKT 20U Arnhem, 2 oktober 2014 TROS^PGALK/JD/mm Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2014 gemeente Beuningen Geachte raad, In overeenstemming met het besluit dat door de raad is genomen heeft u ons verzocht de jaarrekening te controleren van de gemeente Beuningen over het boekjaar eindigend op 31 december Het doet ons genoegen door middel van deze brief de aanvaarding van deze opdracht te bevestigen en onze interpretatie daarvan uiteen te zetten. Wij hebben onze brief als volgt ingedeeld: 1 Verantwoordelijkheden Ernst S Young Accountants LLP (hierna: "EY" of "wij") 2 Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen 3 Rapportage 4 Honorarium 5 Overige afspraken 6 Bevestiging 1 Verantwoordelijkheden EY 1.1 Opdracht Wij zullen fungeren als accountant van uw gemeente met het doel te onderzoeken of de jaarrekening aan de in de wet gestelde eisen voldoet. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een controleverklaring, welke aangeeft of: į de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen en is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); 1 1 ÍBÍ-SSf j İ i Partners in Sport j Ernst Ä Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C In relatie tot Ernst Ä Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst S Young Accountants LLP. Ernst S Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

2 Pagina 2 * de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat wil zeggen dat deze in overeenstemming zijn met de begroting en van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen en collegebesluiten die een nadere uitwerking zijn van externe regelgeving dan wel van raadsbesluiten of door u vastgestelde verordeningen. Dit kader is door of namens het college nader gespecificeerd en is door uw raad vastgesteld. De rechtmatigheidscontrole van de accountant richt zich alleen op de financiële beheershandelingen als gevolg van deze wet- en regelgeving; * het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. Wij merken aanvullend op dat uw gemeente ook voor het boekjaar 2014 op grond van wettelijk voorschrift verplicht is voor een aantal specifieke uitkeringen de verantwoordingsinformatie hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening, waarvoor het te hanteren model door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorgeschreven. Dit in het kader van de verdere invoering van Single information en Single audit (SiSa) in het rekeningjaar2014 voor een groot aantal specifieke uitkeringen. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie, zoals door de raad vastgesteld, bedraagt voor tekortkomingen ĵ.% en voor onzekerheden 3Vo van de voor het jaar 2014 voor uw gemeente begrote totale lasten (inclusief stortingen in de reserves). Wij zullen de hoogte van de goedkeuringstolerantie berekenen aan de hand van de werkelijke lasten volgens de jaarrekening van betreffend boekjaar. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties. 1.2 Wettelijk kader Beroepsvoorschriften Wij verrichten onze controle in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Deze standaarden vereisen dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften. Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA), kunnen wij u die toesturen. Voorts zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat Bepalingen Gemeentewet Wij gaan op grond van Artikel 213, lid 3 van de Gemeentewet na of de jaarrekening aan de bij en krachtens deze wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig het BBV is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en of de in het kader van SiSa voorgeschreven bijlage is toegevoegd.

3 Pagina Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties Alle werkpapieren en dossiers, rapporten en andere zaken gecreëerd door onze organisatie als onderdeel van ons onderzoek blijven eigendom van onze organisatie. Wij kunnen worden verplicht om aan derden, bijvoorbeeld wettelijke toezichthouders (AFM), ministeries of justitie, en FIOD-ECD, op grond van wettelijke bepalingen of andere voorschriften informatie te verschaffen of toegang tot onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Daarnaast kunnen wij door derden verzocht worden informatie te verstrekken of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Op grond van onze geheimhoudingsregels zijn wij in sommige gevallen verplicht uw schriftelijke toestemming voor inzage te verkrijgen. Indien een dergelijk verzoek ons bereikt, zullen wij hierover zo spoedig mogelijk contact met het college van burgemeester en wethouders opnemen over de voorwaarden waaronder aan dit verzoek kan worden voldaan en om uw toestemming te vragen voor zover noodzakelijk. Ook de Belastingdienst kan in het kader van het bovenstaande voor een reguliere belastingcontrole aan ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Een dergelijk verzoek zal altijd in eerste instantie aan u en/of uw juridisch of fiscaal adviseur kenbaar worden gemaakt door de controlemedewerker van de Belastingdienst. Wij zijn van mening dat het algemeen belang er mee gediend is dat de Belastingdienst bij belastingcontroles kan steunen op de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de controle van jaarrekeningen. Wij zullen u vragen om uw instemming schriftelijk aan ons kenbaar te maken. In dat kader zullen wij bij een verzoek van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan zullen wij op grond van onze gedragsregels nagaan waarom u uw instemming niet geeft. 1.3 Interne beheersing en onze controle Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan. Deze risico-inschattingen zijn gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden, maar hebben niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van uw gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere beperkingen die inherent zijn aan een controle, gevoegd bij de beperkingen die inherent zijn aan elk systeem van interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs indien een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden een afwijking van materieel belang onontdekt blijft. 1.4 Onafhankelijkheid Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Dit betekent dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en dat voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij zullen in voorkomende gevallen deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u dan wel het college van burgemeester en wethouders bespreken.

4 Pagina 4 Als partners of andere professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij een controlecliënt gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot het aangaan van een dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige partners of andere professionals van onze organisatie, indien de betreffende partner of professional betrokken was bij de jaarrekeningcontrole, totdat de van toepassing zijnde afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is verstreken. Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met partners of andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappelijk commercieel of financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen of deze relatie past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de controleopdracht een eventuele bedreiging vormt voor onze onafhankelijkheid. 1.5 Gebruikmaken werkzaamheden Interne controle afdeling Bij de uitvoering van onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht, wordt - voor zover mogelijk - gebruikgemaakt van de werkzaamheden van uw interne controle afdeling. Met deze afdeling worden hiertoe afspraken gemaakt over gezamenlijke afstemming van de controleplanning, de aard en diepgang van uit te voeren werkzaamheden, de interne review op de uitgevoerde werkzaamheden, de rapportage en de dossiervorming. Bij het gebruikmaken van deze werkzaamheden is de Nederlandse Standaard 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors van toepassing. Deze standaard is in 2013 aangescherpt. De standaard houdt onder meer in dat wij de voor ons relevante, door de interne controle afdeling uitgevoerde werkzaamheden evalueren en testen om ons ervan te overtuigen, dat de werkzaamheden toereikend zijn voor onze doelstellingen en om vast te stellen welke eigen werkzaamheden onze eigen professionals moeten uitvoeren. Daarnaast stelt deze standaard eisen aan de kwaliteit en inrichting van de interne controle afdeling voor wat betreft: " Objectiviteit: dit heeft onder meer betrekking op de positie van de interne controlefunctionarissen (los van de organisatie) en het rechtstreeks rapporteren van bevindingen aan de hoogste leiding. Met andere woorden: zijn de interne controlefunctionarissen voldoende onafhankelijk en kunnen zij hun werkzaamheden uitvoeren zonder enige belemmering, belangenconflict en/of beïnvloeding van anderen die de professionele oordeelsvorming aantasten. * Deskundigheid: dit heeft betrekking op het verkrijgen en onderhouden van kennis en vaardigheden van de interne controlefunctionarissen teneinde de werkzaamheden op het vereiste niveau uit te voeren, inclusief de vereiste opleiding en begeleiding. ř Systematische en gedisciplineerde aanpak: hierbij gaat het erom of de afdeling een systematische en gedisciplineerde benadering heeft waaronder het toepassen van een systeem van kwaliteitsbeheersing heeft. De mate waarin wij gebruik kunnen maken van de werkzaamheden van uw interne controle afdeling is afhankelijk van de beoordeling van de interne controle afdeling op de bovengenoemde criteria. Wij zullen met het college van burgemeester en wethouders de uitkomsten van de beoordeling van de kwaliteit en inrichting van de interne controle afdeling aan de hand van de genoemde toetsingscriteria bespreken alsmede het effect daarvan op de door ons te verrichten controlewerkzaamheden. Hierbij zullen wij eventueel aanbevelingen doen ter verhoging van de kwaliteit van de interne controle functie.

5 Pagina 5 Dossiers van de interne controle afdeling, waarin voor de jaarrekeningcontrole relevante werkzaamheden zijn gedocumenteerd, dienen voor ons te allen tijde toegankelijk te zijn, ook na beëindiging van onze werkzaamheden. Dit ongeacht de reden en/of wijze van beëindiging. De dossiers van de interne controle afdeling zullen minimaal zeven jaar na beëindiging van de werkzaamheden van een bepaald controlejaar worden bewaard, of langer indien dit naar onze mening noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval van (dreiging van) een civiele, straf- of tuchtrechtelijke procedure). Mede gezien de ontwikkelingen rondom het accountantsberoep, waaronder het toezicht op accountants door de AFM, worden afspraken over dossiervorming jaarlijks geëvalueerd en zonodig herzien. 1.6 Team EY Ons team bestaat uit de volgende personen: * drs. J.M.A. (John) Drost RA, partner * R.H.H.M. (Ruben) Hendriks MSc RA, manager - T.J.A. (Tom) Ross MSc, senior Staff Als onderdeel van bovenstaand team zetten wij ook (gevorderde) assistenten in. Wij zullen met dit team onze controleopdracht uitvoeren. Ondergetekende is als externe accountant verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Indien de omstandigheden of de uit te voeren werkzaamheden aanleiding geven tot aanpassing van het team zullen wij daarover met het college in overleg treden. 2 Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen 2.1 Wet- en regelgeving Wij vestigen er de aandacht op dat het college van burgemeester en wethouders van de Beuningen verantwoordelijk is voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het BBV en de WNT. Tevens is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van burgemeester en wethouders is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het college noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Daarnaast is het college ingevolge de financiële verordening primair verantwoordelijk voor een toereikend rechtmatigheidsbeheer. In dat kader dient ook intern binnen uw gemeente met de nodige periodiciteit en diepgang te worden vastgesteld dat dit beheer toereikend is en in het dienstjaar heeft gefunctioneerd. 2.2 Documentatie Het college draagt verantwoordelijkheid voor het aan ons: * toegang verschaffen tot alle informatie waarvan het zich bewust is dat deze relevant is voor het ' opmaken van de jaarrekening, zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden; verstrekken van aanvullende informatie die wij kunnen vragen voor het doel van de controle;

6 Pagina 6 * onbeperkte toegang te verschaffen tot personen binnen de organisatie van wie wij vaststellen dat het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen. 2.3 Bevestiging bij de jaarrekening, (inclusief SiSa bijlage) Het college dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de gemeente Beuningen op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met inbegrip van die rechten en verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve procedures zijn vastgelegd. In sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accountantscontrole worden ontdekt. Reeds bekende en/of te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden zullen tevens op adequate wijze in de jaarrekening tot uitdrukking moeten worden gebracht. Wij zullen in verband met deze aspecten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen verzoeken de mededelingen die in dat kader aan ons zijn gedaan schriftelijk te bevestigen. Voorts zullen wij het college vragen schriftelijk te bevestigen dat het van oordeel is dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, zowel afzonderlijk als in totaal, niet van materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten zal in de schriftelijke mededeling worden opgenomen of eraan worden gehecht. Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel en vertrouwen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de controle benodigd is, beschikbaar zal stellen. 2.4 Fraude De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel het toezichthoudend orgaan als het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. Door kenmerken van fraude, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door samenspanning en vervalste documentatie, kan een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekken. Daar onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt onze controleopdracht zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de uitvoering van de controleopdracht aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wij, ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang van de fraude in relatie tot de jaarrekening. Indien wij een aanwijzing voor - of een redelijk vermoeden van - fraude verkrijgen, zullen wij hierover communiceren met het college en u. In het kader van de Nederlandse Standaard 240 "De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten" zullen wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen:» Het college erkent haar verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en te ontdekken van gevallen van fraude. * Het college heeft ons de resultaten gemeld van de inschatting door het management van het risico dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang zouden kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude.

7 Pagina 7 È - Het college heeft aan ons alles gemeld met betrekking tot fraude en vermoede fraude die op de entiteit van invloed zijn en waarbij betrokken zijn: r het management; * werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing;» anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel belang is voor de financiële overzichten.»* Het college heeft ons op de hoogte gesteld van alle aantijgingen van fraude of van vermoede fraude, die op de financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan zij kennis hebben verkregen via werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen. Het college zal ons informeren omtrent alle aspecten en beweringen met betrekking tot financiële onregelmatigheden die het college, het overige management of de audit commissie ter ore zijn gekomen of zijn meegedeeld (ongeacht de bron of vorm waarin en inclusief, zonder enige beperking, beschuldigingen van "klokkenluiders"). In dat geval verstrekt het college ons volledige en tijdige toegang tot interne onderzoeken naar deze informatie. Onder financiële onregelmatigheden worden ook verstaan aspecten en beweringen rondom manipulaties van financiële resultaten door het management en werknemers, verduistering van activa, omzeiling van interne controles, ongepaste invloed op transacties met verbonden partijen, opzettelijke misleiding van accountants of andere beschuldigingen, niet-wettige handelingen of fraude die tot gevolg kan hebben dat de jaarrekening een verkeerd beeld geeft of anderszins de financiële verslaggeving aantast van uw gemeente. Indien in enigerlei mate een beperking geldt voor het verstrekken van bedoelde informatie, dan zal het college ons hiervan onverwijld in kennis stellen. Een dergelijke beperking kan door ons beschouwd worden als een beperking in de aard en reikwijdte van onze opdracht tot controle en kan ons beletten een verklaring af te geven bij de jaarrekening, of kan aanleiding zijn tot aanpassing van onze verklaring of op andere wijze van invloed zijn op de continuering van onze opdracht als onafhankelijke accountant van uw gemeente. 2.5 Naleving specifieke wet- en regelgeving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen en de raad zijn ook verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke en andere voorschriften. Een controleopdracht zal in het algemeen niet leiden tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit, zal leiden tot overweging van de implicaties voor de integriteit van het management of de werknemers en het mogelijke effect op andere aspecten van onze controle. Wij zullen het college van de gemeente verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het alle inlichtingen heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving, waarmee bij de opstelling van de jaarrekening rekening moet worden gehouden. 2.6 Afspraken over de publicatie van jaarcijfers op de website van de gemeente en/of door middel van persberichten Met u zijn afspraken gemaakt over de publicatie van jaarcijfers op de website van de gemeente en/of door middel van persberichten. Wij hebben met u afgesproken dat u ons tijdig informeert voordat de jaarcijfers en/of persberichten hieromtrent openbaar worden gemaakt teneinde te kunnen bepalen welke aanvullende werkzaamheden door ons moeten worden verricht.

8 Pagina 8 Het moment van publicatie in relatie tot de status van de jaarrekening is daarbij van belang: Persberichten: ř! Indien een persbericht met jaarcijfers wordt uitgebracht voordat de jaarrekening is opgemaakt is nog geen sprake van openbaarmaking in de zin van de wet. U neemt in het persbericht op dat de cijfers nog niet zijn gecontroleerd en dat de jaarrekening nog niet is opgemaakt. Indien op het moment van publicatie al wel de jaarrekening is opgesteld, maar wij hebben nog geen controleverklaring afgegeven wordt door u in het persbericht opgenomen dat de hierin opgenomen cijfers niet zijn gecontroleerd. Is al wel een controleverklaring afgegeven en de jaarrekening is vastgesteld door de raad dan neemt u in het persbericht op de strekking van de door ons afgegeven controleverklaring. Publicatie op de website van de gemeente " De jaarrekening wordt eerst op de website van de gemeente gepubliceerd nadat een s controleverklaring is verstrekt. Op de website wordt tevens de strekking van de door ons afgegeven controleverklaring. Bij publicatie op de website voordat wij een controleverklaring hebben afgegeven, wordt door u op de jaarrekening vermeld dat sprake is van een concept jaarrekening en de hierin opgenomen cijfers nog niet zijn gecontroleerd. 3 Rapportage Tijdens en na afronding van onze controlewerkzaamheden rapporteren wij daarover aan u. Hierna wordt in het kort weergegeven waaruit onze rapportages zullen bestaan. 3.1 Controleverklaring Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren in de vorm van een controleverklaring bij de jaarrekening. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van onze controlebevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te passen. Onze controleverklaring is bestemd om aan de raad te worden overgelegd bij de door het college van burgemeester en wethouders opgemaakte jaarrekening en te worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, te weten de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. U verstrekt ons daartoe concepten van de openbaar te maken stukken. Onze controleverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na schriftelijke toestemming onzerzijds aan uw college. Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de jaarrekening. Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan derden van een ander financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd, alsmede ten aanzien van het gebruik van onze naam in elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld aan derden. In al deze gevallen dient het college ons tijdig een concept van het document te verstrekken voordat het wordt verspreid. 3.2 Verslag van bevindingen De gemeentewet eist dat wij omtrent onze controle een verslag van bevindingen uitbrengen aan de raad en in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders. In dat verslag rapporteren wij over onze bevindingen, voor zover wij menen dat deze voor de genoemde organen relevant zijn. Daartoe behoort in ieder geval de vermelding van eventuele bevindingen, voor zover in het kader van het jaarrekeningonderzoek gedaan, met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

9 Pagina 9 Daarnaast besteden wij aandacht aan analyses van de informatie in de jaarrekening en geven wij eventueel aanvullende toelichtingen. Tenslotte geven wij ook in het verslag van bevindingen onze bevindingen weer naar aanleiding van de controle van de bijlage van de jaarrekening, welke verantwoordingsinformatie bevat over een aantal met name door het rijk aangewezen specifieke uitkeringen. Wij hanteren voor het al dan niet opnemen van bevindingen in het verslag van bevindingen een rapporteringtolerantie die binnenkort in uw controleprotocol wordt gekwantificeerd. In afwijking van het bovenstaande geldt voor de in de bijlage bij de jaarrekening opgenomen verantwoordingsinformatie inzake specifieke uitkeringen de hieromtrent in het BADO voorgeschreven rapporteringstolerantie per specifieke uitkering: * C indien de omvangbasis (totaal van de lasten) kleiner dan of gelijk aan C is;» lovo indien de omvangbasis groter dan C en kleiner dan of gelijk aan C is;»- C indien de omvangbasis groter dan C is. 3.3 Tussentijdse rapportage Naar aanleiding van onze beoordeling van de voor de controle van belang zijnde financiële processen informeren wij u en het college door middel van onze managementletter over de controlebevindingen en daaruit voortvloeiende risico's voor de gemeente. Hierbij zullen wij eventueel ook andere adviezen en aanbevelingen doen, voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit onze controlewerkzaamheden en betrekking hebben op potentiële risico's in de bedrijfsvoering van de gemeente Beuningen. 3.4 Optreden accountant in commissie- en/of raadsvergadering Op grond van de met uw gemeente gemaakte afspraken kunnen wij worden verzocht aanwezig te zijn in de commissie- dan wel raadsvergadering waarin de jaarrekening 2014 geagendeerd staat en daarin het woord te voeren omtrent onze controlewerkzaamheden en onze controleverklaring bij de jaarrekening. In dat geval zullen wij graag voorafgaand aan deze vergadering met de voorzitter van deze vergadering (en met de wethouder financiën, secretaris of griffier) overleg plegen met als doel inzicht te verkrijgen in: ' de wijze waarop de vergadering wordt voorbereid inclusief de agenda;» de procedure die de voorzitter van de vergadering zal hanteren omtrent de wijze waarop vragen aan de accountant ter behandeling aan ons zullen worden doorverwezen. Wij benadrukken dat wij alleen vragen met betrekking tot de controle en de controleverklaring bij de jaarrekening kunnen beantwoorden. Deze kunnen betrekking hebben op de doelstelling en reikwijdte van de controle, de controleaanpak, het toetsen van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening, de uitvoering van de controlewerkzaamheden en de inhoud van de controleverklaring. Alle overige vragen met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag of met betrekking tot de relatie tussen de gemeente en de accountant dienen in beginsel door de voorzitter van de vergadering te worden beantwoord, dan wel te worden doorverwezen naar een lid van het college. Teneinde ons gelegenheid te bieden om de juiste en volledige weergave van onze antwoorden op de gestelde vragen te kunnen nagaan, verzoeken wij u ons de conceptnotulen van de vergadering, voor zover wij daarin geciteerd worden, tijdig te doen toekomen.

10 Pagina 10 4 Honorarium Op basis van de in de overeenkomst accountantsdiensten vastgelegde afspraken met uw gemeente zijn wij voor de controle van de jaarrekening van het boekjaar 2014 van de gemeente Beuningen een bedrag overeengekomen van C (exclusief omzetbelasting en inclusief indexatie 2014). Hiernaast zullen wij apart de door ons ten behoeve van de belastingsamenwerking te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten Wijchen en Heumen factureren. De geraamde kosten van deze werkzaamheden bedragen C per gemeente. Voor de uitbreiding van onze werkzaamheden als gevolg van de controle op de naleving van de WNT ramen wij een bedrag van ê (exclusief omzetbelasting), voor controle op de naleving van de aanbestedingswet (exclusief omzetbelasting) en voor de voor de consequenties van de Wet Markt en Overheid C 950 (exclusief omzetbelasting). Wij merken op dat bij de bepaling van dit bedrag nog geen rekening is gehouden met de effecten als gevolg van tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving op de omvang van onze werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole. Zodra wij meer inzicht hebben in de wijziging, zullen wij de consequenties van de toepassing voor de jaarrekeningcontrole en het hiervoor nu overeengekomen controlebudget nader bezien en over de uitkomsten hiervan in overleg treden met het college. Randvoorwaarden/uitgangspunten Voor het hanteren van dit bedrag gelden de volgende randvoorwaarden/uitgangspunten: Gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne controle afdeling Op basis van de in de overeenkomst accountantsdiensten vastgelegde afspraken met uw gemeente zullen wij bij de uitvoering van onze controle (voorzover mogelijk) gebruik maken van de door uw interne control afdeling uitgevoerde verbijzonderde interne en rechtmatigheid controles. De vastlegging van deze werkzaamheden is zodanig dat er een duidelijke audittrail is van uitgevoerde werkzaamheden, bevindingen, opvolging van bevindingen, review, foutevaluatie en rapportering. Het interne controleplan zullen wij voorafgaand aan de controle beoordelen teneinde vast te stellen dat deze aansluit op onze controleaanpak. In 2013 is de regelgeving voor het gebruik maken van de werkzaamheden van de interne controle afdeling aangescherpt en verduidelijkt (zie paragraaf 1.5). De aanscherping heeft betrekking op de objectiviteit, deskundigheid en het hebben van een systematische en gedisciplineerde benadering met inbegrip van kwaliteitsbeheersing van de interne controlefunctie. Op basis van onze kennis omtrent de huidige kwaliteit en inrichting van uw interne controle afdeling kunnen wij als gevolg van de aangepaste regelgeving niet volledig meer gebruik maken van de werkzaamheden van de interne controle afdeling en zullen wij aanvullende werkzaamheden moeten verrichten. De kosten van deze aanvullende werkzaamheden ramen wij op C Voorts hanteren wij als uitgangspunt dat er bij uw gemeente sprake is van een adequaat intern beheerssysteem over het gehele jaar. Hiertoe rekenen wij de volgende aspecten: f Er is bij uw gemeente een financiële administratie aanwezig, waaraan betrouwbare financiële informatie kan worden ontleend. Dit houdt in dat de wijziging in de vaste gegevens, alsmede de mutatieverwerking met betrekking tot dit systeem zodanig is gestructureerd dat een juiste, volledige en tijdige verwerking is gewaarborgd. Er zijn voldoende administratief-organisatorische maatregelen genomen om te kunnen waarborgen dat de aan de procesuitvoering ontleende (financiële) informatie qua opzet betrouwbaar is en dat bij deze procesuitvoering de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

11 Pagina 11 * Er is sprake van een toereikende planning-en-controlcyclus, waarbij de met de raad overeengekomen! 1 producten op betrouwbare wijze tot stand komen en waarbij de verslaggevingsvoorschriften voor begroting en rekening in acht worden genomen. Bij de uitvoering van de begroting worden de door de raad hierbij gestelde financiële kaders zoals voorgelegd in de financiële verordening in acht genomen. Indien door ons tijdens de controle wordt vastgesteld dat het intern beheersingssysteem op onderdelen niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, zullen wij met onze contactpersoon bij uw gemeente overleggen en daarbij aangeven welke aanvullende interne controlewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en met welke diepgang. Voor zover wij belast worden met de uitvoering van deze interne controlemaatregelen zullen wij vooraf een aanvullende prijsopgave doen. De interne controles (inclusief rechtmatigheid, waaronder ook SiSa-uitkeringen) qua aard, omvang, diepgang en tijdspad uitgevoerd zijn zoals voor aanvang van de controle besproken door de gemeente met ons, zodat wij onze werkzaamheden adequaat hierop in kunnen richten. - De geautomatiseerde gegevensverwerking en de wijzigingen daarin voldoet aan de daaraan te stellen eisen en blijft tenminste op het huidige niveau. Daarnaast gaan wij ervan uit dat, ten behoeve van de jaarrekeningcontrole, de administratie en de conceptjaarrekening binnen de overeengekomen planning en op de met uw gemeente overeengekomen wijze tijdig aan ons zal worden voorgelegd, inclusief een voor de controle toereikend balansdossier, waarvan het model tijdig door ons zal worden aangereikt. Ten slotte zijn wij bij de bepaling van genoemd bedrag ervan uitgegaan dat zich tijdens onze controlewerkzaamheden geen bijzondere zaken zullen voordoen. Indien zich tijdens de controlewerkzaamheden omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot belangrijke extra kosten dan zullen wij daarover direct contact opnemen met onze contactpersoon bij uw gemeente. De aan de uitvoering van onze controlewerkzaamheden verbonden kosten zullen wij naar gelang van de voortgang van de controle factureren op basis van de door ons aan de opdracht bestede tijd en kosten. Voor onze declaraties geldt een betalingstermijn van veertien dagen tenzij anders overeengekomen. 5 Overige afspraken 5.1 Overige diensten Met uw college zijn wij overeengekomen de controle te verrichten van de door uw gemeente onder verantwoordelijkheid van het college opgestelde conceptverantwoordingen op grond van de ontvangen specifieke uitkeringen van andere overheden. Voor zover de verantwoording van deze specifieke uitkeringen onder SiSa valt, zal de controle ervan worden uitgevoerd bij de jaarrekeningcontrole. De hieruit voortvloeiende kosten zullen worden betrokken bij de afrekening van het controlebudget voor de jaarrekeningcontrole. Deelverklaringen De door ons gemaakte kosten voor het verstrekken van controleverklaringen bij specifieke verantwoordingen zullen separaat in rekening worden gebracht. Naar aanleiding van de ontvangen overige verzoeken tot controle van een (financiële) verantwoording zullen wij een opdrachtbevestiging opstellen waarin wede uit te voeren werkzaamheden, de hiermede naar verwachting gemoeide tijdsbesteding en een kostenraming aan elkaar bevestigen, waarna wij met onze controlewerkzaamheden starten.

12 Pagina 12 Wij zullen bij adequate en tijdige oplevering van de conceptverantwoordingen door uw gemeente zorgdragen voor een tijdige uitvoering van deze controlewerkzaamheden in relatie tot de uiterste datum van indiening van deze verantwoordingen. Overige opdrachten Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid. Overige opdrachten zullen wij daarom altijd toetsen aan de Nederlandse Verordening inzake Onafhankelijkheid (VİO) en de interne regels voor opdrachtacceptatie die binnen EY van toepassing zijn. Naar aanleiding van ontvangen overige verzoeken, met uitzondering van de controle van financiële verantwoordingen, stellen wij een conceptopdrachtbevestiging op waarin onder andere is vastgelegd de uit te voeren werkzaamheden, de hiermee naar verwachting gemoeide tijdsbesteding en een kostenraming. Eerst na terugontvangst van de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging zullen wij met onze controlewerkzaamheden starten. 5.2 Algemene voorwaarden Op onze werkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden EY voor audit- en reviewopdrachten versie april 2014, welke voorwaarden als bijlage bij deze opdrachtbrief zijn gevoegd. In geval van inconsistentie tussen deze opdrachtbrief en de algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in deze opdrachtbrief. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te accepteren. Indien een onderdeel in deze opdrachtbrief of in de algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, zullen de overige onderdelen volledig van kracht blijven. 6 Bevestiging U ontvangt deze brief in tweevoud. Als blijk van uw instemming met deze opdrachtbevestiging verzoeken wij u een exemplaar namens uw raad te doen ondertekenen en aan ons terug te sturen in bijgevoegde antwoordenvelop. Het andere van de brief kunt u behouden voor uw archief. Ten slotte vermelden wij nog dat deze opdrachtbevestiging van kracht blijft totdat de opdracht wordt beëindigd of gewijzigd, dan wel door een andere wordt vervangen.

13 Pagina 13 Wij zien met vertrouwen uit naar een voortzetting van onze prettige relatie. Bijlag Voor akkoord: de raad van de gemeente Beuningen namens deze Naam: Datum:

14 Algemene voorwaarden EY voor audit- en reviewopdrachten General terms and conditions of EY for audit and review engagements Algemeen 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever "de partij die opdracht geeft" en onder Opdrachtnemer "de EY Limited Liability Partnership of rechtspersoon die de opdracht aanvaardt". Opdrachtnemer is lid van het wereldwijde netwerk van EYfirma's (EY-firma's), die ieder voor zich op zichzelf staande juridische entiteiten zijn. General 1 For purposes of these General terms and conditions, Client means "the principal granting the engagement" and Contractor means "the EY Limited Liability Partnership or the legal entity that accepts the engagement". The Contractor is a member of the global network of EY Firms (EYFirms), each of which is a separate legal entity. 2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. 2 All engagements will be accepted and carried out exclusively by the Contractor, setting aside Sections 403, paragraph 2, 404, 407, paragraph 2, and 409 of Book 7 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek). 3 Opdrachtnemer zal de opdracht als zelfstandig Opdrachtnemer en niet als werknemer, agent, of partner van Opdrachtgever uitvoeren, noch in de vorm van een joint venture. Partijen zijn op geen enkele wijze gerechtigd, gemachtigd of bevoegd om de wederpartij te binden, tenzij anders overeengekomen. 3 The Contractor will carry out the engagement as an independent contractor and not as the Client's employee, agent, partner or joint venturer. Neither the Client nor the Contractor will have any right, power or authority to bind the other, unless agreed otherwise. 4 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer, alsmede van al de door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. 4 All stipulations laid down in these General terms and conditions will equally apply to the (directors of) members/partners, directors and employees of the Contractor, and to any third parties or auxiliaries engaged by the Contractor for purposes of carrying out the engagement. 5 Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de opdracht uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders of werknemers van Opdrachtnemer, EY-firma's of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. 5 The Client will exercise any rights of action or any rights to seek satisfaction it may have relating to the engagement against the Contractor only, but not against (directors of) members/partners, directors or employees of the Contractor, EY Firms or any third parties or auxiliaries engaged by the Contractor. Toepasselijkheid 6 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen. Applicability 6 These General terms and conditions apply to all legal relations between the Contractor and the Client. Any amendments to these General terms and conditions must be agreed in writing by the parties.

15 Pagina/Page 2 7 Indien een artikel uit deze Algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een artikel dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benadert. 7 If any Section in these General terms and conditions or in the confirmation of the engagement should be found to be invalid or be nullified, the other Sections will remain in force to the extent possible, with the invalid or nullified Section being replaced, in consultation between the parties, by an Section that approximates the purport of the original Section to the extent possible. 8 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 8 The applicability of any General terms and conditions of the Client is hereby expressly rejected. Totstandkoming van de overeenkomst 9 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Inception of contract 9 The contract shall become effective upon receipt by the Contractor of the confirmation of the engagement duly signed by the Contractor and the Client. Confirmation will be based on the information supplied to the Contractor by the Client at that time and will be deemed to reflect the agreement correctly and completely. 10 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart. 10 If the engagement was given orally or if the confirmation of the engagement has not (or not yet) been returned duly signed, the engagement will be considered to have taken effect, and to have become subject to these General terms and conditions, at the point when the Contractor began the work at the request of the Client. 11 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 11 The parties are free to prove that the contract has been concluded in some other way. 12 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 12 The contract is entered into for an indefinite period of time, unless it is clear from the content, nature or scope of the engagement that it is entered into for a specific period. Verplichtingen Opdrachtgever 13 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Obligations of Client 13 The Client will be obliged to make available - in good time, in the required form and in the required manner - all information and documentation which the Contractor needs for the proper performance of the engagement. 14 Omdat Opdrachtnemer zich dient te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en buitenlandse regelgevers, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alsmede van alle overige 14 Given that the Contractor is required to comply with the independence rules issued by national and foreign regulatory bodies, the Client will be obliged to inform the Contractor - in good time, correctly and in full - of its legal structure and control relationships, and of any changes thereto and of the legal structure and control relationships of any group to which it belongs and any

16 Pagina/Page 3 (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords. changes thereto, as well as of all other alliances, financial or otherwise, relating to its business or organization, all this in the broadest meaning of the words. 15 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De verstrekking aan Opdrachtnemer van gegevens en bescheiden zal geen inbreuk vormen op het auteursrecht of enig ander recht van een derde. 15 The Client guarantees the accuracy, completeness and reliability of the information and documentation made available to the Contractor, including information and documentation originating from third parties, except where precluded by the nature of the engagement. The provision to the Contractor of information provided by Client or on behalf of Client will not infringe any copyright or other third-party rights. 16 Op verzoek van Opdrachtgever worden ter beschikking gestelde bescheiden na uitvoering van de opdracht geretourneerd. Indien de bescheiden bij Opdrachtnemer bewaard blijven, worden deze na ommekomst van de geldende bewaartermijn vernietigd. 16 The documentation supplied will be returned to the Client upon completion of the engagement if and to the extent that the Client so requests. If the documentation remains with the Contractor, it will be destroyed at the end of the applicable retention period. 17 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van Opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 17 Damage incurred by the Contractor, additional fees and expenses arising from a delay in the engagement due to failure by the Client to timely and properly provide the information and documentation required shall be borne by the Client. 18 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels opgenomen in de Al-bladen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek. 18 If the Contractor carries out work at the Client's premises, the Client shall provide a suitable workstation that complies with the provision of the Working Conditions Act ("Arbowet") and the policy rules contained in the Working Conditions Information Sheets ("Al-bladen") of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment regarding Offices and Monitor Workstations. Uitvoering van de opdracht 19 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Performance of the engagement 19 The Contractor shall determine the way in which and the person by whom the engagement is to be performed. 20 Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren. Onder beroepsregelgeving wordt verstaan "de relevante gedragsen beroepsregels van de bij de uitvoering betrokken (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders, werknemers en/of ingeschakelde derden, zoals de regels van bijvoorbeeld NBA, NOREA, NOB en RB". 20 The Contractor shall perform the engagement in accordance with the applicable regulations (including professional regulations) and the requirements to which it is subject by or pursuant to law. The Client will at all times respect in full the obligations ensuing therefrom for the Contractor. Professional regulations means "the relevant rules of conduct and professional rules applying to the (directors of) members/partners, directors, employees and/or third parties involved in performing the engagement, for example the rules of such organizations as NBA, NOREA, NOB and/or RB."

17 Pagina/Page 4 21 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de aard van de opdracht, uit de onder artikel 17 bedoelde omstandigheden of uit op de opdracht van toepassing zijnde (beroeps)regelgeving. 21 The Contractor shall obtain the Client's consent before performing and charging the Client for work which is additional to the scope of the engagement, unless such work arises from the nature of the engagement, from the circumstances referred to in Section 17 or regulations (including professional regulations) applying to the engagement. 22 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat, tenzij zulks expliciet anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. 22 The Contractor shall carry out the work to the best of his ability and acting with due professional care; the Contractor cannot, however, guarantee that any intended result will be achieved unless other arrangements have been explicitly made in the confirmation of the engagement. 23 Het is Opdrachtnemer toegestaan om gedeelten van de opdracht uit te besteden aan andere EY-firma's, alsmede aan andere dienstverleners, die eventueel direct contact met de Opdrachtgever kunnen hebben. Niettemin zal alleen Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. 23 The Contractor may subcontract portions of the engagement to other EY Firms, as well as to other service providers, which may deal with the Client directly. Nevertheless, the Contractor alone will be responsible to the Client for the performance of the engagement. 24 Opdrachtgever zal geen (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders en medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. 24 The Client shall not engage (directors of) members/partners, directors or employees of the Contractor or approach such persons to enter the Client's employ, either directly or indirectly and whether or not on a temporary basis, or to carry out work, either directly or indirectly, for the Client. 25 Opdrachtnemer houdt een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van Opdrachtnemer. 25 The Contractor shall maintain working papers containing copies of relevant documents. These working papers are the Contractor's property. 26 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische , een en ander op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico's, zoals het verspreiden van virussen, verminking etcetera. 26 While the engagement is being performed, the Client and the Contractor may communicate, at the request of either of them, by means of . The Client and the Contractor shall will not be liable in respect of one another for any damage resulting from the use of , on condition that both parties do everything that can reasonably be expected of them to avoid any risks, for example regarding the spreading of viruses, corruption of documents, etcetera. Geheimhouding en Gegevensbescherming 27 Tenzij zulks op grond van toepasselijke wetgeving verboden is, is het Opdrachtnemer toegestaan om alle door of namens u verstrekte informatie (Cliëntinformatie) openbaar te maken aan en te delen met andere EY-firma's en derden die namens hen diensten verlenen, die deze Confidentiality and Data Protection 27 Unless prohibited by applicable law, Contractor may disclose information provided by Client or on behalf of Client (Client Information) to other EY Firms and third parties providing services on its behalf who may collect, use, transfer, store or otherwise process it (collectively

18 Pagina/Page 5 Cliëntinformatie vervolgens mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken (hierna gezamenlijk Verwerken) in de verschillende landen waarin zij actief zijn voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de opdracht, teneinde te voldoen aan toezichtsvereisten en/of de onafhankelijkheid te waarborgen/belangenverstrengeling te voorkomen, dan wel ten behoeve van kwaliteits-, risicobeheer- en/of financieel-administratieve doeleinden en/of de verlening van overige ondersteunende diensten van administratieve en IT-aard (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsdoeleinden). De Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de geheimhouding van Cliëntinformatie, tenzij enige - Nederlandse of buitenlandse - wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hem tot openbaarmaking verplicht. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen. Process) in the various jurisdictions in which they operate for purposes related to the provision of the engagement, to comply with regulatory requirements, to check conflicts, for quality, risk management or financial accounting purposes and/or for the provision of other administrative and IT services (collectively Process Purposes). The Contractor shall be responsible to the Client for maintaining the confidentiality of Client Information, except where disclosure is required by Dutch or foreign law, regulation, or other rules (including professional rules). The Client may release the Contractor from this obligation. 28 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval openbaarmaking voor Opdrachtnemer noodzakelijk is voor de verdediging van zijn eigen belangen, waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn. 28 The Contractor shall not use information made available to it by the Client for any purpose other than that for which it is provided, except where the Contractor acts on his own behalf in disciplinary, criminal, or civil proceedings to which such documents may be relevant. 29 Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat, ten behoeve van de Verwerkingsdoeleinden als bedoeld in artikel 27, Opdrachtnemer en andere EY-firma's en derden die namens hen diensten verlenen Cliëntinformatie die met individuele personen in verband kan worden gebracht (.Persoonsgegevens) mogen Verwerken in de verschillende landen waarin zij actief zijn (de EY-kantooriocaties worden opgesomd op ey.com). Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de Wet bescherming persoonsgegevens, Verwerken. Opdrachtnemer zal van iedere dienstverlener die namens hem Persoonsgegevens verwerkt, verlangen dat hij aan deze vereisten voldoet. 29 The Client gives his consent for the Process Purposes referred to in section 27 above, that the Contractor, other EY Firms and third parties providing services on their behalf, may process Client Information that can be linked to specific individuals (Personal Data) in various jurisdictions in which any of them operate (EY office locations are listed on ey.com). The Contractor will Process the Personal Data in accordance with applicable law and professional regulations including (without limitation) the Durch Data Protection Act IWet bescherming persoonsgegevens]. The Contractor will require any service provider that Processes Personal Data on his behalf to adhere to such requirements. 30 Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om in verband met de uitvoering van de opdracht de Persoonsgegevens aan Opdrachtnemer te verstrekken en dat de aan Opdrachtnemer verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn Verwerkt. 30 The Client warrants that he has the authority to provide the Personal Data to the Contractor in connection with the performance of the engagement and that the Personal Data provided to the Contractor has been Processed in accordance with applicable law.

19 Pagina/Page 6 31 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen de verplichtingen op grond van de artikelen 27, 28, 29, 30, 31 en 32 (Geheimhouding en Gegevensbescherming) opleggen aan door hen ingeschakelde derden. 31 The Contractor and the Client shall impose the obligations under Sections 27, 28, 29, 30, 31 and 32 (.Confidentiality and Data Protection) on any third parties they engage. 32 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het geanonimiseerd vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. 32 The Contractor shall be entitled - as evidence of his experience - to indicate the broad outlines, in anonymised form, of the work to the Contractor's clients or potential clients. Intellectuele eigendom 33 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Intellectual property 33 The Contractor retains all rights to the intellectual property which it uses, has used, develops or has developed in the performance of the Client's engagement, save where third parties are entitled to such intellectual property rights. 34 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 34 The Client is expressly forbidden to duplicate, disclose, or exploit such intellectual property, either directly or through a third party, including recommendations, reports, computer programs, system designs, procedural designs, contracts (including model contracts) and other intellectual property of the Contractor, all this in the broadest meaning of the words. 35 Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 35 The Client is not permitted to make such intellectual property available to third parties, other than in order to obtain a professional opinion concerning the activities of the Contractor. Honorarium 36 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Fees 36 The Contractor's fees do not depend on the outcome of the engagement. 37 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 37 If there are any changes in factors affecting rates, for example wages and/or prices, after the agreement has come about but before completion of the engagement, the Contractor may adjust the agreed rate accordingly. 38 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 38 The Contractor's fees are exclusive of expenses and invoices submitted by third parties engaged by the Contractor. All rates are exclusive of VAT or any other government taxes.

20 Pagina/Page 7 Betaling 39 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Payment 39 The Client shall make payment without deduction, discount or compensation, within the agreed period, but in no event later than fourteen days after the invoice date. Payment must be made in Dutch currency by transfer to a bank account to be designated by the Contractor. 40 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever. 40 The Client must bear any and all judicial and extrajudicial collection costs reasonably incurred by the Contractor as a consequence of the Client's non-performance of his obligation to pay. 41 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 41 If warranted by the Client's financial position or payment record - such being at the Contractor's sole discretion - the Contractor shall be entitled to require the Client to promptly furnish security (or additional security), in a form to be determined by the Contractor. If the Client fails to furnish the required security, the Contractor shall be entitled, without prejudice to its other rights, suspend the further performance of the agreement at once, and all amounts payable by the Client to the Contractor for any reason whatsoever will be immediately due and payable. Reclames 42 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Complaints 42 Complaints concerning the work performed and/or the amount invoiced must be communicated to the Contractor in writing within sixty days of the date of dispatch of the documents or information to which the Client's complaint relates, or within sixty days of discovery of the defect, if the Client is able to demonstrate that it could not reasonably be expected to have discovered the defect at an earlier date. 43 Reclames als bedoeld in artikel 42, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 43 Complaints as referred to in Section 42 shall not release the Client from its obligation to pay. 44 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 44 If the complaint is found to be justified, the Contractor may either have the invoiced fees adjusted, have the rejected work corrected or re-performed at no charge, or have all or part of the engagement discontinued, in exchange for a refund in proportion to the fees already paid by the Client.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden Ernst & Young Accountants LLP

1 Verantwoordelijkheden Ernst & Young Accountants LLP Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.:+31 (0)88-407 4600 Fax:+31 (0)88-407 4801 www.ey.nl JGF.KO nit: Vail 1li AUG?, De Gemeenteraad

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Leeuwarden, 6 februari 2015

Leeuwarden, 6 februari 2015 Ernst & Young Accountants LLP Van der Nootstraat 2 8913 HV Leeuwarden Postbus 727 8901 BM Leeuwarden Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 33 55 ey.com De gemeenteraad van de gemeente Menameradiel T.a.v.

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden Ernst & Young Accountants LLP

1 Verantwoordelijkheden Ernst & Young Accountants LLP I Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.:+31 (0)88-407 4600 Fax:+31 (0)88-407 4801 www.ey.nl INGEKOMEN Gemeente Valkenswaard De Gemeenteraad

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

T e l : +31 (0)50 521 57 57 Fax: +31 (0)50 525 01 7 8

T e l : +31 (0)50 521 57 57 Fax: +31 (0)50 525 01 7 8 IBDO i limn mi inn mi mui urn urn urn urn inn mi mi 10/09/2015 115.044670 T e l : +31 (0)50 521 57 57 Fax: +31 (0)50 525 01 7 8 i n f o @ b d o. n l w w w. b d o. n l BDO Audit ft Assurance B.V. Postbus

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015 2 5 SEP 2015 Aan de gemeenteraad van gemeente Boxtel T.a.v. de heer M.J.M van Woensel Postbus ïoooo 5280 DA Boxtel 24 september 2015 Referentie: DvB/60363602/LvD/zm Betreft: Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen Ernst & Voung Accountants LLP Tel: 1-31 (0)88-407 1000 Meander 861 Fax: +31 (0)88-407 6005 6825 MH Arnhem Www.ey.com - Postbus 30116 Building a better 6803 AC Arnhem Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2014

Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2014 E Y Building a better Ernst S Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaidiestraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7925 1008 AC Amsterdam Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 1005 ey.com P*~Ct:'MEENTE

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013 Nr. Reg. raadsst.: Raadsst. verg. d.d. voor kennisgaving r.angen.: in h. b&w om preadvies in h. b&.w ter afdoening in h. burg. ter afdoening art. 38 RVO. vraqe-n raadslid GEMEENTE HAARLEM Zaak nr: L. Doe.

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Deloitte 1305443. 2 6 SEP 20131 Vertrouwelijk. Gem. STEENBERGEN. RÄÄD/CIE dd. Opdrachtbevestiging. uitgebracht aan de gemeente Steenbergen

Deloitte 1305443. 2 6 SEP 20131 Vertrouwelijk. Gem. STEENBERGEN. RÄÄD/CIE dd. Opdrachtbevestiging. uitgebracht aan de gemeente Steenbergen 1305443 RÄÄD/CIE dd nr Gem. STEENBERGEN Kopie aan: «SF SVfOC 2 6 SEP 20131 Vertrouwelijk Opdrachtbevestiging uitgebracht aan de gemeente Steenbergen Controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Heerhugowaard voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013

Opdrachtbevestiging gemeente Heerhugowaard voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 Deloitte Accountants B.V. Comeniusstraat 8 1817 MS Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889702 www.deloine.nl Opdrachtbevestiging gemeente Heerhugowaard voor het boekjaar

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar)

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) Stichting Sensire 1 Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) T: +31 (0)55 312 76 00 E: apeldoorn@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit & Assurance B.V. Postbus

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Samenvattend auditrapport

Samenvattend auditrapport r?' m Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Samenvattend auditrapport I u fonds (A) IM xi' ".r r' rri Samenvattend auditrapport 2016 Infrastructuurfonds (A) 15 maart 2017 Kenmerk 2017-0000036092 Inlichtingen

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

-P - 1 NOV. 2012. í cv-' į ÖŴV!?ÀlO i Gg Paraai Dľ. Datum Behandeld door Ons kenmerk

-P - 1 NOV. 2012. í cv-' į ÖŴV!?ÀlO i Gg Paraai Dľ. Datum Behandeld door Ons kenmerk -P - 1 NOV. 2012 í cv-' į ÖŴV!?ÀlO i Gg Paraai Dľ. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889794 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie