Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400"

Transcriptie

1 Mediacollege Amsterdam Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: Kwalificatiedossier Schooljaar Semester 1 Uitstroomdifferentiatie: Grafische Vormgeving Crebo: Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting Datum: definitieve versie maart 2011 Toetsconstructeur: Lisette Hensen def. Versie

2 Voorwoord Voor u ligt de Proeve van bekwaamheid voor Mediavormgever niveau 4, crebonummer 90413, uitstroomdifferentiaties Grafische Vormgeving, voor kerntaak 1. Deze Proeve van bekwaamheid sluit aan bij de kwalificatiestructuur. De Proeve van bekwaamheid is ontwikkeld door betrokkenen van het Mediacollege Amsterdam. Met dank aan De Eindhovense School Wij wensen alle kandidaten en begeleiders bij de Proeve van bekwaamheid heel veel succes. De Proeven van bekwaamheid voor kerntaak 1 en 2 worden in samenhang uitgevoerd. 2

3 Inhoudsopgave 1 Verantwoording De opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren (werkproces 1.1) Een plan van aanpak maken (werkproces 1.2) Een concept maken (werkproces 1.3) Een ontwerp maken (werkproces 1.4) Het ontwerp presenteren (werkproces 1.5) Eindgesprek (kerntaak 1 en 2 van Leren, Loopbaan en urgerschapscompetenties) eoordeling Instructie voor de organisatie Voorbereiding etrokkenen Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Afronden van de proeve van bekwaamheid Instructie voor de opdrachtgever Onderdelen van het examen eoordeling Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Instructie voor de kandidaat Onderdelen van het examen eoordeling Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Instructie voor de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam Onderdelen van het examen eoordeling Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Instructie voor het werken met beoordelingsmodellen eoordelingsmodel A Examensetting en opdracht eoordelingsmodel : Mediacollege Amsterdam Opleiding Mediavormgever - differentiatie Grafisch Vormgever Opleiding Mediavormgever - differentiatie Animatie/audiovisuele vormgeving... Error! ookmark not defined Opleiding Mediavormgever - differentiatie Interactief Vormgever... Error! ookmark not defined. 6.3 eoordelingsmodel C: Eindgesprek eslismodel Kerntaak ijlage 1: riefing ijlage 2: Checklist Debriefing ijlage 3: Contactrapport ijlage 4: Plan van aanpak

4 1 Verantwoording Door middel van deze Proeve van bekwaamheid sluit de kandidaat kerntaak 1 Ontwerpt mediauiting van het kwalificatiedossier Mediavormgever af. Kerntaak 1 is onderdeel van de uitstroomdifferentiaties Grafische Vormgeving, Animatie/Audiovisuele Vormgeving en Interactieve Vormgeving. De kandidaat voert zijn Proeve van bekwaamheid uit binnen een van onderstaande examensettings te weten: innenschoolse opdrachten In het PV bedrijf In het eigen bedrijf van de student(en), Ma leerbedrijven Dit kan een communicatiebureau, een reclamebureau, een gespecialiseerd ontwerpbureau, een vormgeefstudio, een webdesignbureau, een multimediabedrijf, een audiovisueel bedrijf, een uitgeverij of een drukkerij zijn. De kandidaat spreekt met de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam af waar hij zijn Proeve van bekwaamheid gaat uitvoeren. De Proeve van bekwaamheid duurt maximaal 184 (23 dagen nominaal) uur. innen de examensetting voert de kandidaat de Proeve van bekwaamheid voor kerntaak 1 uit. De Proeve van bekwaamheid omvat een opdracht voor het ontwerpen van een media-uiting. De opdracht wordt omschreven in een briefing (zie bijlage 1: sjabloon voor een briefing). Deze opdracht kan vanuit verschillende bronnen/opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit kan verschillen per examensetting. Zowel de examensetting als de examenopdracht moet voldoen aan de eisen zoals die opgesteld zijn in beoordelingsmodel A. De ingeleverde opdrachten worden gecontroleerd door een beoordelingscommissie, een team van docenten van het Mediacollege Amsterdam. De goedgekeurde examenopdrachten worden bewaard door de examenleider (verantwoordelijke voor de organisatie van de examens). Als de examensetting en de opdracht zijn goedgekeurd mag de kandidaat beginnen met de Proeve van bekwaamheid. De proeve begint met een briefing. Kerntaak 1 en kerntaak 2 worden in samenhang geëxamineerd. Ze worden wel apart beoordeeld. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student beginnen aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2: Realiseert de media-uiting. Tijdens de proeve van bekwaamheid, kerntaak 1 gaat de kandidaat het volgende uitvoeren. 1) de opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren 2) een plan van aanpak maken 3) een concept ontwikkelen 4) een ontwerp maken 5) het ontwerp presenteren 6) een eindgesprek voeren Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2 beginnen. (zie document proeve van bekwaamheid, kerntaak 2) 1.1 De opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren (werkproces 1.1) De kandidaat voert een gesprek met de opdrachtgever over de inhoud van de opdracht. De kandidaat achterhaalt wat de opdrachtgever voor ogen heeft (competentie R). De kandidaat geeft de opdrachtgever advies en geeft een indicatie van de tijd die het uitvoeren van de opdracht in beslag zal nemen (competentie K). Aan het einde van het gesprek geeft de kandidaat een samenvatting die de inhoud van het gesprek goed weergeeft (competentie M). De kandidaat legt de opdracht vast in een debriefing (zie bijlage 2: debriefing) en contactrapport (zie bijlage 3: contactrapport). De opdrachtgever beoordeelt de debriefing en het verloop van het gesprek aan de hand van het beoordelingsmodel (). 4

5 1.2 Een plan van aanpak maken (werkproces 1.2) Op basis van het klantgesprek maakt de kandidaat een plan van aanpak. Een Plan van aanpak beschrijft vooraf het verloop van een project. In een Plan van aanpak beschrijft de kandidaat welke werkzaamheden in welk tijdsbestek worden uitgevoerd, welke middelen er nodig zijn en wat de randvoorwaarden zijn om tot het eindproduct te komen. Ook maakt de kandidaat een begroting (competentie J). Vanuit het plan van aanpak maakt de kandidaat een planning (competentie Q). Om de planning te kunnen opstellen overlegt de kandidaat eerst met alle betrokkenen (competentie E). De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam beoordeelt het plan van aanpak en de planning aan de hand van het beoordelingsmodel. Voor de inhoud van het plan van aanpak: zie bijlage 4: plan van aanpak. 1.3 Een concept maken (werkproces 1.3) De kandidaat begint met onderzoek naar het product, de doelgroep en de markt, het onderwerp, het thema en boodschap. Het onderzoek en de daaruit getrokken conclusies legt de kandidaat vast in een onderzoeksverslag (competentie N). De MA-verantwoordelijke beoordeelt het onderzoek met behulp van beoordelingsmodel. Vanuit het onderzoek ontwikkelt de kandidaat een concept (Competentie O). Hierbij maakt de kandidaat gebruik van brainstormen, mindmaps, moodboards, trendboards en schetsen (Competentie K). Het concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. De kandidaat mag na overleg met de opdrachtgever het concept aanpassen als de opdrachtgever dit nodig acht. Van elk overleg maakt de student een contactrapport en laat dit door de opdrachtgever ondertekenen. De opdrachtgever beoordeelt het concept met behulp van beoordelingsmodel. 1.4 Een ontwerp maken (werkproces 1.4) Na goedkeuring van de opdrachtgever vertaalt de kandidaat het concept naar een ontwerp en zorgt ervoor dat het ontwerp blijft aansluiten bij de wensen en de ideeën van de opdrachtgever (competentie R en S). Hierbij maakt de kandidaat roughs, digitale schetsen en visuals. Hierbij gebruikt de kandidaat de juiste middelen en materialen (competentie L). Hij presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt het ontwerp, na de ontwerppresentatie, met behulp van het beoordelingsmodel. De Ma-verantwoordelijke beoordeelt het ontwerp, na het eindgesprek, met behulp van het beoordelingsmodel 1.5 Het ontwerp presenteren (werkproces 1.5) De kandidaat presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever (competentie I). De Ma-verantwoordelijke is aanwezig als toehoorder. De kandidaat gebruikt hierbij de juiste presentatiemiddelen (competentie L). Tijdens de presentatie verantwoordt de kandidaat zijn keuzes en laat hij zien dat hij kwaliteit heeft geleverd (competentie H). Ook overlegt de kandidaat met de opdrachtgever over eventuele aanpassingen die voortkomen uit het commentaar van de opdrachtgever. Na de presentatie gaat de kandidaat in op vragen, kritiek of commentaar (competentie V). De kandidaat maakt een contactrapport van de presentatie. De opdrachtgever beoordeelt de presentatie aan de hand van het beoordelingsmodel. 5

6 1.6 Eindgesprek (kerntaak 1 en 2 van Leren, Loopbaan en urgerschapscompetenties) Na de presentatie bespreken de kandidaat en een verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam de hele Proeve van bekwaamheid. Tijdens dit gesprek laat de kandidaat zien dat hij in staat is te reflecteren op de gang van zaken tijdens de Proeve van bekwaamheid. De kandidaat geeft eigen sterke- en zwakke punten aan en doet voorstellen voor concrete acties om het eigen leren en functioneren te verbeteren in het licht van de beroepsloopbaan (LLcompetenties kerntaak1: A, J, M, N, O, P; kerntaak 2 : A, D, M, N, U, W). De verantwoordelijke van Het Mediacollege Amsterdam bespreekt de producten die de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid heeft ontwikkeld. Naast de creatieve voorstellen en het ontwerp heeft de kandidaat een procesmap waarin de debriefing, het plan van aanpak, het onderzoeksverslag en de contactrapporten verzameld zijn. De kandidaat neemt de producten en de procesmap mee naar het gesprek. De kandidaat toont dat hij bij het maken van zijn ontwerp rekening heeft gehouden met de waarborging van kwaliteit. Daarbij vertelt hij, hoe hij rekening gehouden heeft met de wet- en regelgeving. De kandidaat verantwoordt zijn keuzes en laat zien dat zijn ontwerp aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek controleert de Ma-verantwoordelijke de authenticiteit van de producten en of de kandidaat binnen de gestelde tijd de proeve heeft afgerond.. Het eindgesprek wordt beoordeeld door de verantwoordelijke van het Mediacollege aan de hand van beoordelingsmodel en C. (1.7 eoordeling zie volgende pagina) 6

7 1.7 eoordeling Een werkproces en het eindgesprek wordt als voldoende beoordeeld als meer dan de helft van de beoordelingscriteria en alle vetgedrukte beoordelingscriteria als voldoende zijn beoordeeld In onderstaand overzicht staan alle examenonderdelen en wie welk onderdeel beoordeelt. Onderdelen eoordeeld door: beoordelingsmodel Examenopdracht en examensetting De examenkandidaat: 1. beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever 2. maakt een plan van aanpak Ma verantwoordelijke opdrachtgever Ma verantwoordelijke A 3. maakt een concept Ma verantwoordelijke (onderzoek) opdrachtgever (concept) 4. maakt ontwerp Ma verantwoordelijke (proces) opdrachtgever (product) 5. presenteert het ontwerp opdrachtgever 6. voert een eindgesprek Ma verantwoordelijke C Uitslag proeve van ekwaamheid Examenleider, eslismodel De kandidaat is geslaagd voor de proeve van bekwaamheid als hij alle werkprocessen en het eindgesprek voldoende heeft afgesloten, de authenticiteit is vastgesteld en de proeve binnen de gestelde tijd is afgerond. 7

8 2 Instructie voor de organisatie Deze Proeve van bekwaamheid bestaat uit zes onderdelen. Tijdens het uitvoeren van de verschillende onderdelen moet de kandidaat laten zien dat hij zelfstandig kan functioneren als startende beroepsbeoefenaar. De Proeve van bekwaamheid duurt maximaal 184 uur (23 dagen nominaal). De Proeve van bekwaamheid kan binnen verschillende examensettings worden uitgevoerd, te weten: innenschoolse opdrachten In het PV bedrijf In het eigen bedrijf van de student(en), Ma leerbedrijven innen de examensetting voert de kandidaat de Proeve van bekwaamheid voor kerntaak 1 uit. De Proeve van bekwaamheid omvat een opdracht voor het ontwerpen van een media-uiting. De opdracht wordt omschreven in een briefing (zie bijlage 1: sjabloon voor een briefing). Deze opdracht kan vanuit verschillende bronnen/opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit kan verschillen per examensetting. Zowel de examensetting als de examenopdracht moet voldoen aan de eisen zoals die opgesteld zijn in beoordelingsmodel A. De ingeleverde opdrachten worden gecontroleerd door een beoordelingscommissie, een team van docenten van het Mediacollege Amsterdam. De goedgekeurde examenopdrachten worden bewaard door de examenleider (verantwoordelijke voor de organisatie van de examens). Als de examensetting en de opdracht zijn goedgekeurd mag de kandidaat beginnen met de Proeve van bekwaamheid. De proeve begint met een briefing. Kerntaak 1 en kerntaak 2 worden in samenhang geëxamineerd. Ze worden wel apart beoordeeld. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student beginnen aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2: Realiseert de media-uiting. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2 beginnen. (zie document proeve van bekwaamheid, kerntaak 2) eoordeling Een werkproces en het eindgesprek wordt als voldoende beoordeeld als meer dan de helft van de beoordelingscriteria en alle vetgedrukte beoordelingscriteria als voldoende zijn beoordeeld In onderstaand overzicht staan alle examenonderdelen en wie welk onderdeel beoordeelt. Onderdelen eoordeeld door: beoordelingsmodel Examenopdracht en examensetting De examenkandidaat: 1. beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever 2. maakt een plan van aanpak Ma verantwoordelijke opdrachtgever Ma verantwoordelijke A 3. maakt een concept Ma verantwoordelijke (onderzoek) 8

9 opdrachtgever (concept) 4. maakt ontwerp Ma verantwoordelijke (proces) opdrachtgever (product) 5. presenteert het ontwerp opdrachtgever 6. voert een eindgesprek Ma verantwoordelijke C Uitslag proeve van ekwaamheid Examenleider, eslismodel De kandidaat is geslaagd voor de proeve van bekwaamheid als hij alle werkprocessen en het eindgesprek voldoende heeft afgesloten, de authenticiteit is vastgesteld en de proeve binnen de gestelde tijd is afgerond. 2.1 Voorbereiding Voor een goed verloop van de Proeve van bekwaamheid zijn de volgende aspecten van belang: 1) Als de Proeve in het pv bedrijf gedaan wordt, laat de kandidaat de examensetting en de opdrachtomschrijving minimaal 2 weken voordat de Proeve van bekwaamheid wordt afgenomen controleren door een verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam. 2) Het Mediacollege Amsterdam zorgt er samen met de kandidaat voor dat de opdracht voldoet aan het beoordelingsmodel A. 3) De opdrachtgever wordt minimaal 4 aantal weken voordat de Proeve van bekwaamheid begint op de hoogte gesteld van de inhoud van de Proeve van bekwaamheid. 2.2 etrokkenen ij deze Proeve van bekwaamheid zijn de volgende partijen betrokken: de kandidaat, de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam en de opdrachtgever. De kandidaat De kandidaat voert tijdens de Proeve van bekwaamheid de werkzaamheden uit. Hij wordt hierbij beoordeeld door de opdrachtgever en de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam. De opdrachtgever De opdrachtgever verstrekt de kandidaat een opdracht. De opdrachtgever of beoordeelt het product dat de kandidaat oplevert. Als de Proeve van bekwaamheid wordt uitgevoerd in het eigen bedrijf van de student, in de simulatie binnen de school of als externe opdracht binnen de school dan vervult een externe beoordelaar of een tweede onafhankelijke docent van het Mediacollege Amsterdam de rol van opdrachtgever. De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam is vooraf en tijdens de Proeve van bekwaamheid de contactpersoon tussen de opdrachtgever en het Mediacollege Amsterdam. Indien nodig vervult hij de rol van opdrachtgever of klant. De kandidaat legt het plan van aanpak en het onderzoek voor aan de verantwoordelijke van het Mediacollege. Hij/ zij voert het eindgesprek. 9

10 De examenleider De examenleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de Proeve van bekwaamheid en is tevens verantwoordelijk voor het eindoordeel (beoordelingsmodel en beslismodel) van de Proeve van bekwaamheid. 2.3 Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Het concept en het ontwerp mag de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid bijstellen, mits dit binnen de acceptatiegrens van de opdrachtgever is en de proeve binnen de gestelde tijd kan worden afgerond. Als één van deze onderdelen ook na eventuele herzieningen als onvoldoende wordt beoordeeld, is de kandidaat gezakt voor dit onderdeel en voor de Proeve van bekwaamheid. Alle overige onderdelen moeten in één keer worden gehaald en met een voldoende worden afgesloten. Indien dat de kandidaat niet lukt, is de kandidaat gezakt voor de Proeve van bekwaamheid. De Proeve van bekwaamheid wordt afgebroken wanneer de kandidaat gedrag vertoont dat normaal gesproken binnen een bedrijf tot ontslag of schorsing zou leiden en/of wanneer klanten onheus worden bejegend door de kandidaat. Indien zich dit voordoet wordt er direct contact opgenomen met het Mediacollege Amsterdam. Een verantwoordelijke van dé school neemt vervolgens contact op met de examencommissie. Wanneer de beoordeling onvoldoende is, mag de gehele Proeve van bekwaamheid één keer worden herkanst. De kandidaat vraagt daartoe een herexamen aan bij de examencommissie. 2.4 Afronden van de proeve van bekwaamheid De examenleider zorgt voor een volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsmodel. Naar aanleiding van beoordelingsmodellen en C, vult hij het beslismodel in. Een kopie van het beslismodel wordt overgedragen aan het examenbureau. Alle bewijsstukken worden ingenomen en bewaard tot na de uitslag van het examen. Daarna worden ze overgedragen aan de desbetreffende teamassistent voor het studentendossier. 10

11 3 Instructie voor de opdrachtgever Door middel van deze Proeve van bekwaamheid sluit de kandidaat kerntaak 1 Ontwerpt mediauiting van het kwalificatiedossier Mediavormgever af. Kerntaak 1 is onderdeel van de uitstroomdifferentiaties Grafische Vormgeving, Animatie/Audiovisuele Vormgeving, Interactieve Vormgeving en Art & Design. De kandidaat voert zijn Proeve van bekwaamheid uit binnen een van onderstaande examensettings te weten: innenschoolse opdrachten In het PV bedrijf In het eigen bedrijf van de student(en), Ma leerbedrijven Dit kan een communicatiebureau, een reclamebureau, een gespecialiseerd ontwerpbureau, een vormgeefstudio, een webdesignbureau, een multimediabedrijf, een audiovisueel bedrijf, een uitgeverijen of een drukkerij zijn. De kandidaat spreekt met de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam af waar hij zijn Proeve van bekwaamheid gaat uitvoeren. De Proeve van bekwaamheid duurt maximaal 184 (23 dagen nominaal) uur. innen de examensetting voert de kandidaat de Proeve van bekwaamheid voor kerntaak 1 uit. De Proeve van bekwaamheid omvat een opdracht voor het ontwerpen van een mediauiting. Deze opdracht kan vanuit verschillende bronnen/opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit kan verschillen per examensetting. De opdracht wordt omschreven in een briefing (zie bijlage 1: briefing). Deze opdracht kan vanuit verschillende bronnen/opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit kan verschillen per examensetting. Zowel de examensetting als de examenopdracht moet voldoen aan de eisen zoals die opgesteld zijn in beoordelingsmodel A. Dit wordt gecontroleerd door een team van docenten van het Mediacollege Amsterdam. Als de examensetting en de opdracht zijn goedgekeurd mag de kandidaat beginnen met de Proeve van bekwaamheid. De proeve begint met een briefing waarbij U de opdracht aan de kandidaat brieft. (dit kan bij een binnenschoolse opdracht ook door het Mediacollege Amsterdam gedaan worden). Kerntaak 1 en kerntaak 2 worden in samenhang geëxamineerd. Ze worden wel apart beoordeeld. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student beginnen aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2: Realiseert de media-uiting. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2 beginnen. (zie document proeve van bekwaamheid, kerntaak 2) 3.1 Onderdelen van het examen Tijdens de Proeve van bekwaamheid, kerntaak 1 gaat de kandidaat het volgende uitvoeren. 1) de opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren 2) een plan van aanpak maken 3) een concept ontwikkelen 4) een ontwerp maken 5) het ontwerp presenteren 6) een eindgesprek voeren De opdracht voor het ontwerpen van een media-uiting is het uitgangspunt voor deze Proeve van bekwaamheid. De kandidaat krijgt in onderdeel 1, 3, 4 en 5 met u te maken. 1. De opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren In een eerste klantgesprek bespreekt de kandidaat met u de inhoud van de opdracht. De kandidaat achterhaalt wat u voor ogen heeft. De kandidaat geeft u advies en geeft een indicatie van de tijd die het uitvoeren van de opdracht in beslag zal nemen. Aan het einde van het gesprek geeft de 11

12 kandidaat een samenvatting die de inhoud van het gesprek goed weergeeft. Van het gesprek maakt de kandidaat een verslag in vorm van een debriefing en een contactrapport(zie bijlage 2). Dit rapport wordt ter goedkeuring aan u voorgelegd. U beoordeelt de debriefing en het gesprek aan de hand van beoordelingsmodel in de kolom opdrachtgever. 2. Plan van aanpak Op basis van het klantgesprek maakt de kandidaat een Plan van aanpak. Een Plan van aanpak beschrijft vooraf het verloop van een project. In een Plan van aanpak beschrijft de kandidaat welke werkzaamheden in welk tijdsbestek worden uitgevoerd, welke middelen er nodig zijn en wat de randvoorwaarden zijn om tot het eindproduct te komen. Ook maakt de kandidaat een begroting. Vanuit het plan van aanpak maakt de kandidaat een planning. Om de planning te kunnen opstellen. overlegt de kandidaat eerst met alle betrokkenen. De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam beoordeelt het Plan van aanpak. 3. Concept De kandidaat begint met onderzoek naar het product, de doelgroep en de markt, het onderwerp, het thema en de boodschap. Het onderzoek en de daaruit getrokken conclusies legt de kandidaat vast in een onderzoeksverslag. Vanuit het onderzoek ontwikkelt de kandidaat een concept. Hierbij maakt de kandidaat gebruik van brainstormen, mindmaps, moodboards, trendboards en schetsen. Het concept legt de kandidaat aan u voor ter goedkeuring. De kandidaat mag na overleg met de opdrachtgever het concept aanpassen als de opdrachtgever dit nodig acht. Van elk overleg maakt de student een contactrapport en vraagt u dit, ter goedkeuring te ondertekenen. De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam beoordeelt het onderzoek met behulp van het beoordelingsmodel. U beoordeelt het concept aan de hand van het beoordelingmodel in de kolom: Opdrachtgever. 4. Ontwerp maken Na uw goedkeuring vertaalt de kandidaat het concept naar een ontwerp. Hierbij maakt de kandidaat roughs, digitale schetsen en visuals. De kandidaat gebruikt de juiste middelen en materialen en zorgt ervoor dat het ontwerp blijft aansluiten bij uw wensen en ideeën, zoals overeengekomen tijdens de conceptbespreking. Hij presenteert u het ontwerp (zie onderdeel 5). U beoordeelt het ontwerp, na de ontwerppresentatie, met behulp van het beoordelingsmodel. 5. Presentatie ontwerp De kandidaat presenteert u het ontwerp. De Ma-verantwoordelijke is aanwezig als toehoorder. De kandidaat gebruikt voor de presentatie de juiste presentatiemiddelen. Tijdens de presentatie verantwoordt de kandidaat zijn keuzes en laat hij zien dat hij kwaliteit heeft geleverd. Ook overlegt de kandidaat met u welke aanpassingen hij nog moet doen op basis van uw commentaar. Na de presentatie gaat de kandidaat in op vragen, kritiek of commentaar. De kandidaat maakt een contactrapport van de presentatie en vraagt u dit, ter goedkeuring te ondertekenen. U beoordeelt de presentatie aan de hand van het beoordelingsmodel. Na afloop van de presentatie moet U de/het volledig ingevulde en ondertekende beoordelingsblad(en) bij de examenleider inleveren. 12

13 6. Eindgesprek Na de presentatie bespreken de kandidaat en een verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam de hele Proeve van bekwaamheid. Tijdens dit gesprek laat de kandidaat zien dat hij in staat is te reflecteren op de gang van zaken tijdens de Proeve van bekwaamheid. De kandidaat geeft eigen sterke- en zwakke punten aan en doet voorstellen voor concrete acties om het eigen leren en functioneren te verbeteren. De verantwoordelijke van Het Mediacollege Amsterdam bespreekt de producten die de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid heeft ontwikkeld. Naast de creatieve voorstellen en het ontwerp heeft de kandidaat een procesmap waarin de debriefing, het plan van aanpak, het onderzoeksverslag en de contactrapporten verzameld zijn. De kandidaat neemt de producten en de procesmap mee naar het gesprek. De kandidaat toont dat hij bij het maken van zijn ontwerp rekening heeft gehouden met de waarborging van kwaliteit. Daarbij vertelt hij dat hij, hoe hij rekening gehouden heeft met de wet- en regelgeving. De kandidaat verantwoordt zijn keuzes en laat zien dat zijn ontwerp aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek controleert de Ma-verantwoordelijke de authenticiteit van de producten en of de kandidaat binnen de gestelde tijd de proeve heeft afgerond. De Ma-verantwoordelijke beoordeelt het eindgesprek aan de hand van beoordelingsmodel en C. 13

14 3.2 eoordeling Een werkproces en het eindgesprek wordt als voldoende beoordeeld als meer dan de helft van de beoordelingscriteria en alle vetgedrukte beoordelingscriteria als voldoende zijn beoordeeld. In onderstaand overzicht staan alle examenonderdelen en wie welk onderdeel beoordeelt. Onderdelen eoordeeld door: beoordelingsmodel Examenopdracht en examensetting De examenkandidaat: 1. beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever 2. maakt een plan van aanpak Ma verantwoordelijke opdrachtgever Ma verantwoordelijke A 3. maakt een concept Ma verantwoordelijke (onderzoek) opdrachtgever (concept) 4. maakt ontwerp Ma verantwoordelijke (proces) opdrachtgever (product) 5. presenteert het ontwerp opdrachtgever 6. voert een eindgesprek Ma verantwoordelijke C Uitslag proeve van ekwaamheid Examenleider, eslismodel De kandidaat is geslaagd voor de proeve van bekwaamheid als hij alle werkprocessen en het eindgesprek voldoende heeft afgesloten, de authenticiteit is vastgesteld en de proeve binnen de gestelde tijd is afgerond. 3.3 Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Het concept en het ontwerp mag de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid bijstellen, mits dit binnen de acceptatiegrens van de opdrachtgever is en de proeve binnen de gestelde tijd kan worden afgerond. Als één van deze onderdelen ook na eventuele herzieningen als onvoldoende wordt beoordeeld, is de kandidaat gezakt voor dit onderdeel en voor de Proeve van bekwaamheid. Alle overige onderdelen moeten in één keer worden gehaald en met een voldoende worden afgesloten. Indien dat de kandidaat niet lukt, is de kandidaat gezakt voor de Proeve van bekwaamheid. De Proeve van bekwaamheid wordt afgebroken wanneer de kandidaat gedrag vertoont dat normaal gesproken binnen een bedrijf tot ontslag of schorsing zou leiden en/of wanneer klanten onheus worden bejegend door de kandidaat. Indien zich dit voordoet wordt er direct contact opgenomen met het Mediacollege Amsterdam. Een verantwoordelijke van dé school neemt vervolgens contact op met de examencommissie. Wanneer de beoordeling onvoldoende is, mag deze Proeve van bekwaamheid één keer worden herkanst. De kandidaat vraagt daartoe een herexamen aan bij de examencommissie. 14

15 4 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan de Proeve van bekwaamheid Mediavormgever niveau 4. Door middel van deze Proeve van bekwaamheid sluit je kerntaak 1 Ontwerpt media-uiting af. De Proeve van bekwaamheid is een examen. Je mag maximaal 23 dagen van 8 uur over je Proeve van bekwaamheid doen. Je kunt je Proeve van bekwaamheid binnen verschillende examensettings uitvoeren: innenschoolse opdrachten In het PV bedrijf In het eigen bedrijf van de student(en), Ma leerbedrijven! Dit kan een communicatiebureau, een reclamebureau, een gespecialiseerd ontwerpbureau, een vormgeefstudio, een webdesignbureau, een multimediabedrijf, een audiovisueel bedrijf, een uitgeverijen of een drukkerij zijn. Met de verantwoordelijke van Het Mediacollege Amsterdam spreek je af waar jij je Proeve van bekwaamheid gaat doen. De Proeve van bekwaamheid bestaat uit het ontwerpen van een mediauiting. De opdracht die je als uitgangspunt neemt moet voldoen aan een aantal eisen. De verantwoordelijke van Het Mediacollege Amsterdam controleert voordat je begint aan de hand van beoordelingsmodel A of jouw opdracht aan deze eisen voldoet. Als je examenopdracht is goedgekeurd mag je beginnen met de Proeve van bekwaamheid. Kerntaak 1 en kerntaak 2 worden in samenhang geëxamineerd. Zij worden wel apart beoordeeld.. Na de goedkeuring van het ontwerp kan je beginnen aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2: Realiseert de media-uiting. 4.1 Onderdelen van het examen Tijdens dit examen ga je vijf onderdelen uitvoeren: 1) de opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren 2) een plan van aanpak maken 3) een concept ontwikkelen 4) een ontwerp maken 5) presenteren aan de opdrachtgever 6) een eindgesprek voeren Wat er bij de onderdelen precies van je wordt verwacht, wordt hieronder beschreven. 1) De opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren (werkproces 1.1) Je voert een gesprek met de opdrachtgever over de inhoud van de opdracht. Je achterhaalt wat de opdrachtgever voor ogen heeft, Je geeft de opdrachtgever advies en geeft een indicatie van de tijd die het uitvoeren van de opdracht in beslag zal nemen. Aan het einde van het gesprek geef je een samenvatting die de inhoud van het gesprek goed weergeeft. Je legt de opdracht vast in een debriefing (zie bijlage 2: debriefing) en maakt een contactrapport (zie bijlage 3: contactrapport). Dit leg je ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor. De debriefing en het contactrapport gaan in je procesmap die je bij je hebt tijdens je eindgesprek De opdrachtgever beoordeelt de debriefing en het verloop van het gesprek aan de hand van het beoordelingsmodel. 15

16 2) Een plan van aanpak maken (werkproces 1.2) Op basis van het klantgesprek maakt je een Plan van aanpak. Een Plan van aanpak beschrijft vooraf het verloop van een project. In een Plan van aanpak beschrijft je welke werkzaamheden in welk tijdsbestek worden uitgevoerd, welke middelen er nodig zijn en wat de randvoorwaarden zijn om tot het eindproduct te komen. Ook maakt je een begroting. Vanuit het plan van aanpak maakt je een planning. Om de planning te kunnen opstellen overleg je eerst met alle betrokkenen. De verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam beoordeelt het plan van aanpak en de planning aan de hand van het beoordelingsmodel. Voor de inhoud van het plan van aanpak: zie bijlage 4: Plan van aanpak. 3) Een concept maken (werkproces 1.3) Je begint met onderzoek naar het product, de doelgroep en de markt, het onderwerp, het thema en de boodschap. Het onderzoek en de daaruit getrokken conclusies legt je vast in een onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag gaat in je procesmap die je bij je hebt tijdens je eindgesprek. De MA-verantwoordelijke beoordeelt het onderzoek met behulp van beoordelingsmodel. Vanuit het onderzoek ontwikkel je een concept. Hierbij maakt je gebruik van brainstormen, mindmaps, moodboards, trendboards en schetsen. Het concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Je mag na overleg met de opdrachtgever het concept aanpassen als de opdrachtgever dit nodig acht. Van elk overleg maak je een contactrapport, dit laat je door de opdrachtgever ondertekenen. Alle contactrapporten gaan in je procesmap. De opdrachtgever beoordeelt het concept met behulp van beoordelingsmodel. 4) Een ontwerp maken (werkproces 1.4) Na goedkeuring van de opdrachtgever vertaal je het concept naar een ontwerp en zorg je ervoor dat het ontwerp blijft aansluiten bij de wensen en de ideeën van de opdrachtgever. Hierbij maak je creatieve voorstellen. Je gebruikt hierbij de juiste middelen en materialen. Je presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt het ontwerp, na de ontwerppresentatie, met behulp van het beoordelingsmodel. De Ma-verantwoordelijke beoordeelt het ontwerp, na het eindgesprek, met behulp van het beoordelingsmodel 5) Het ontwerp presenteren (werkproces 1.5) Je presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever. De Ma-verantwoordelijke is hierbij aanwezig als toehoorder. Je maakt gebruikt van de juiste presentatiemiddelen. Tijdens de presentatie verantwoord je de keuzes en laat je zien dat je kwaliteit hebt geleverd. Je overlegt welke aanpassingen je nog moet doen op basis van feedback van de opdrachtgever. Na de presentatie ga je in op vragen, kritiek of commentaar. Je maakt een contactrapport van de presentatie en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt de presentatie aan de hand van het beoordelingsmodel. 16

17 6) Een eindgesprek voeren Na de presentatie bespreken de kandidaat en een verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam de hele Proeve van bekwaamheid. Tijdens dit gesprek toon je aan dat je in staat bent te reflecteren op de gang van zaken tijdens de Proeve van bekwaamheid. Je geeft je eigen sterke- en zwakke punten aan en doet voorstellen voor concrete acties om je eigen leren en functioneren te verbeteren. De verantwoordelijke van Het Mediacollege Amsterdam bespreekt de producten die je tijdens de Proeve van bekwaamheid hebt ontwikkeld. Naast de creatieve voorstellen en het ontwerp heb je een procesmap bij je waarin de debriefing, het plan van aanpak, het onderzoeksverslag en de contactrapporten verzameld zijn. Je neemt zelf de producten en de procesmap mee naar het gesprek. Tijdens het gesprek toon je aan dat je bij het maken van zijn ontwerp rekening hebt gehouden met de waarborging van kwaliteit. Ook vertel je hoe je rekening gehouden hebt met de wet- en regelgeving. Je verantwoordt je keuzes en laat zien dat zijn ontwerp aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek controleert de Ma-verantwoordelijke de authenticiteit van de producten en of je binnen de gestelde tijd de proeve hebt afgerond. Het eindgesprek wordt beoordeeld door de verantwoordelijke van het Mediacollege aan de hand van beoordelingsmodel en C. 4.2 eoordeling Een werkproces en het eindgesprek wordt als voldoende beoordeeld als meer dan de helft van de beoordelingscriteria en alle vetgedrukte beoordelingscriteria als voldoende zijn beoordeeld. In onderstaand overzicht staan alle examenonderdelen en wie welk onderdeel beoordeelt. eoordeeld door: beoordelingsmodel Onderdelen Examenopdracht en examensetting De examenkandidaat: Ma verantwoordelijke A 1. beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever 2. maakt een plan van aanpak opdrachtgever Ma verantwoordelijke 3. maakt een concept Ma verantwoordelijke (onderzoek) opdrachtgever (concept) 4. maakt ontwerp Ma verantwoordelijke (proces) opdrachtgever (product) presenteert het ontwerp opdrachtgever 6. voert een eindgesprek Ma verantwoordelijke C Uitslag proeve van ekwaamheid Examenleider, eslismodel De kandidaat is geslaagd voor de proeve van bekwaamheid als hij alle werkprocessen en het eindgesprek voldoende heeft afgesloten, de authenticiteit is vastgesteld en de proeve binnen de gestelde tijd is afgerond.

18 4.3 Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Het concept en het ontwerp mag je tijdens de Proeve van bekwaamheid bijstellen, mits dit binnen de acceptatiegrens van de opdrachtgever is en de proeve binnen de gestelde tijd kan worden afgerond. Als één van deze onderdelen ook na eventuele herzieningen als onvoldoende wordt beoordeeld, is de kandidaat gezakt voor dit onderdeel en voor de Proeve van bekwaamheid. Alle overige onderdelen moeten in één keer worden gehaald en met een voldoende worden afgesloten. Indien dat je niet lukt, ben je gezakt voor de Proeve van bekwaamheid. De Proeve van bekwaamheid wordt afgebroken wanneer je gedrag vertoont dat normaal gesproken binnen een bedrijf tot ontslag of schorsing zou leiden en/of wanneer klanten onheus worden bejegend door de kandidaat. Indien zich dit voordoet wordt er direct contact opgenomen met het Mediacollege Amsterdam. Een verantwoordelijke van de school neemt vervolgens contact op met de examencommissie. Wanneer de beoordeling onvoldoende is, mag deze Proeve van bekwaamheid één keer worden herkanst. Je vraagt daartoe een herexamen aan bij de examencommissie. 18

19 5 Instructie voor de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam Door middel van deze Proeve van bekwaamheid sluit de kandidaat kerntaak 1 Ontwerpt mediauiting van het kwalificatiedossier Mediavormgever af. Kerntaak 1 is onderdeel van de uitstroomdifferentiaties Grafische Vormgeving, Animatie/Audiovisuele Vormgeving en Interactieve Vormgeving. De kandidaat voert zijn Proeve van bekwaamheid uit binnen een van onderstaande examensettings te weten: innenschoolse opdrachten In het PV bedrijf In het eigen bedrijf van de student(en), Ma leerbedrijven 1 Dit kan een communicatiebureau, een reclamebureau, een gespecialiseerd ontwerpbureau, een vormgeefstudio, een webdesignbureau, een multimediabedrijf, een audiovisueel bedrijf, een uitgeverij of een drukkerij zijn. De kandidaat spreekt met de verantwoordelijke van het Mediacollege Amsterdam af waar hij zijn Proeve van bekwaamheid gaat uitvoeren. De Proeve van bekwaamheid duurt maximaal 184 (23 dagen nominaal) uur. innen de examensetting voert de kandidaat de Proeve van bekwaamheid voor kerntaak 1 uit. De Proeve van bekwaamheid omvat een opdracht voor het ontwerpen van een media-uiting. De opdracht wordt omschreven in een briefing (zie bijlage 1: sjabloon voor een briefing). Deze opdracht kan vanuit verschillende bronnen/opdrachtgevers worden aangeleverd. Dit kan verschillen per examensetting. Zowel de examensetting als de examenopdracht moet voldoen aan de eisen zoals die opgesteld zijn in beoordelingsmodel A. De ingeleverde opdrachten worden gecontroleerd door een beoordelingscommissie, een team van docenten van het Mediacollege Amsterdam. De goedgekeurde examenopdrachten worden bewaard door de examenleider (verantwoordelijke voor de organisatie van de examens). Als de examensetting en de opdracht zijn goedgekeurd mag de kandidaat beginnen met de Proeve van bekwaamheid. De proeve begint met een briefing. Kerntaak 1 en kerntaak 2 worden in samenhang geëxamineerd. Ze worden wel apart beoordeeld.. Na de goedkeuring van het ontwerp kan de student beginnen aan de proeve van bekwaamheid, kerntaak 2: Realiseert de media-uiting. 5.1 Onderdelen van het examen Tijdens de Proeve van bekwaamheid gaat de kandidaat het volgende uitvoeren. 19 1) de opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren 2) een plan van aanpak maken 3) een concept ontwikkelen 4) een ontwerp maken 5) het ontwerp presenteren 6) een eindgesprek voeren U bent betrokken bij het beoordelen van de examensetting/opdracht, bij het plan van aanpak, het onderzoek, de presentatie en bij het eindgesprek. 1.De opdracht beoordelen en de opdrachtgever adviseren (werkproces 1.1) De kandidaat voert een gesprek met de opdrachtgever over de inhoud van de opdracht. De kandidaat achterhaalt wat de opdrachtgever voor ogen heeft. De kandidaat geeft de opdrachtgever advies en geeft een indicatie van de tijd die het uitvoeren van de opdracht in beslag zal nemen. Aan het einde van het gesprek geeft de kandidaat een samenvatting die de inhoud van het gesprek goed weergeeft. De kandidaat legt de opdracht vast in een debriefing (zie bijlage 2: debriefing) en contactrapport (zie

20 bijlage 3: contactrapport). De debriefing en het contactrapport bewaart de kandidaat in zijn procesmap. De opdrachtgever beoordeelt de debriefing en het verloop van het gesprek aan de hand van het beoordelingsmodel (). 2. Een plan van aanpak maken (werkproces 1.2) Op basis van het klantgesprek maakt de kandidaat een Plan van aanpak. Een Plan van aanpak beschrijft vooraf het verloop van een project. In een Plan van aanpak beschrijft de kandidaat welke werkzaamheden in welk tijdsbestek worden uitgevoerd, welke middelen er nodig zijn en wat de randvoorwaarden zijn om tot het eindproduct te komen. Ook maakt de kandidaat een begroting. Vanuit het plan van aanpak maakt de kandidaat een planning. Om de planning te kunnen opstellen overlegt de kandidaat eerst met alle betrokkenen. U beoordeelt het plan van aanpak en de planning aan de hand van het beoordelingsmodel. Voor de inhoud van het plan van aanpak: zie bijlage 4: plan van aanpak. 3. Een concept maken (werkproces 1.3) De kandidaat begint met onderzoek naar het product, de doelgroep en de markt, het onderwerp, het thema en boodschap. Het onderzoek en de daaruit getrokken conclusies legt de kandidaat vast in een onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag gaat in de procesmap. U beoordeelt het onderzoek met behulp van beoordelingsmodel. Vanuit het onderzoek ontwikkelt de kandidaat een concept. Hierbij maakt de kandidaat gebruik van brainstormen, mindmaps, moodboards, trendboards en schetsen. Het concept wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. De kandidaat mag na overleg met de opdrachtgever het concept aanpassen als de opdrachtgever dit nodig acht. Van elk overleg maakt de student een contactrapport en laat dit door de opdrachtgever ondertekenen. De contactrapporten verzamelt de kandidaat in de procesmap. De opdrachtgever beoordeelt het concept met behulp van beoordelingsmodel. 4. Een ontwerp maken (werkproces 1.4) Na goedkeuring van de opdrachtgever vertaalt de kandidaat het concept naar een ontwerp en zorgt ervoor dat het ontwerp blijft aansluiten bij de wensen en de ideeën van de opdrachtgever. Hierbij maakt de kandidaat roughs, digitale schetsen en visuals. Hierbij gebruikt hij de juiste middelen en materialen. Hij presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt het ontwerp, na de ontwerppresentatie, met behulp van het beoordelingsmodel. U beoordeelt het ontwerp, na het eindgesprek, met behulp van het beoordelingsmodel 5. Het ontwerp presenteren (werkproces 1.5) De kandidaat presenteert het ontwerp aan de opdrachtgever. U bent aanwezig als toehoorder, zodat u zich kunt voorbereiden op het eindgesprek. De kandidaat gebruikt hierbij de juiste presentatiemiddelen. Tijdens de presentatie verantwoordt de kandidaat zijn keuzes en laat hij zien dat hij kwaliteit heeft geleverd. Ook overlegt de kandidaat met de opdrachtgever over eventuele aanpassingen die voortkomen uit het commentaar van de opdrachtgever. Na de presentatie gaat de kandidaat in op vragen, kritiek of commentaar. De kandidaat maakt een contactrapport van de presentatie. De opdrachtgever beoordeelt de presentatie aan de hand van het beoordelingsmodel. 20

21 6. Eindgesprek (kerntaak 1 en 2 van Leren, Loopbaan en urgerschapscompetenties) Na de presentatie bespreken de kandidaat en U de hele Proeve van bekwaamheid. In dit gesprek laat de kandidaat zien dat hij in staat is te reflecteren op de gang van zaken tijdens de Proeve van bekwaamheid. De kandidaat geeft eigen sterke- en zwakke punten aan en doet voorstellen voor concrete acties om het eigen leren en functioneren te verbeteren. U bespreekt de producten die de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid heeft ontwikkeld. Naast de creatieve voorstellen en het ontwerp heeft de kandidaat een procesmap waarin de debriefing, het plan van aanpak, het onderzoeksverslag en de contactrapporten verzameld zijn. De kandidaat neemt de producten en de procesmap mee naar het gesprek. De kandidaat toont dat hij bij het maken van zijn ontwerp rekening heeft gehouden met de waarborging van kwaliteit. Daarbij vertelt hij, hoe hij rekening gehouden heeft met de wet- en regelgeving. De kandidaat verantwoordt zijn keuzes en laat zien dat zijn ontwerp aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek controleert U de authenticiteit van de producten en of de kandidaat binnen de gestelde tijd de proeve heeft afgerond. Het eindgesprek wordt door U beoordeeld aan de hand van beoordelingsmodel en C. Na afloop van het eindgesprek moet U de volledig ingevulde en ondertekende beoordelingsbladen bij de examenleider inleveren. 21

22 5.2 eoordeling Een werkproces en het eindgesprek wordt als voldoende beoordeeld als meer dan de helft van de beoordelingscriteria en alle vetgedrukte beoordelingscriteria als voldoende zijn beoordeeld. In onderstaand overzicht staan alle onderdelen en wie welk onderdeel beoordeelt. Onderdelen eoordeeld door: beoordelingsmodel Examenopdracht en examensetting De examenkandidaat: 1. beoordeelt de opdracht en adviseert de opdrachtgever Ma verantwoordelijke opdrachtgever A 2. maakt een plan van aanpak Ma verantwoordelijke 3. maakt een concept Ma verantwoordelijke (onderzoek) opdrachtgever (concept) 4. maakt ontwerp Ma verantwoordelijke (proces) opdrachtgever (product) 5. presenteert het ontwerp opdrachtgever 6. voert een eindgesprek Ma verantwoordelijke C Uitslag proeve van ekwaamheid Examenleider, eslismodel De kandidaat is geslaagd voor de proeve van bekwaamheid als hij alle werkprocessen en het eindgesprek voldoende heeft afgesloten, de authenticiteit is vastgesteld en de proeve binnen de gestelde tijd is afgerond. 5.3 Herkansing en afbreken van de Proeve van bekwaamheid Het concept en het ontwerp mag de kandidaat tijdens de Proeve van bekwaamheid bijstellen, mits dit binnen de acceptatiegrens van de opdrachtgever is en de proeve binnen de gestelde tijd kan worden afgerond. Als één van deze onderdelen ook na eventuele herzieningen als onvoldoende wordt beoordeeld, is de kandidaat gezakt voor dit onderdeel en voor de Proeve van bekwaamheid. Alle overige onderdelen moeten in één keer worden gehaald en met een voldoende worden afgesloten. Indien dat de kandidaat niet lukt, is de kandidaat gezakt voor de Proeve van bekwaamheid. De Proeve van bekwaamheid wordt afgebroken wanneer de kandidaat gedrag vertoont dat normaal gesproken binnen een bedrijf tot ontslag of schorsing zou leiden en/of wanneer klanten onheus worden bejegend door de kandidaat. Indien zich dit voordoet wordt er direct contact opgenomen met het Mediacollege Amsterdam. Een verantwoordelijke van dé school neemt vervolgens contact op met de examencommissie. Wanneer de beoordeling onvoldoende is, mag deze Proeve van bekwaamheid één keer worden herkanst. De kandidaat vraagt daartoe een herexamen aan bij de examencommissie. 22

23 6 Instructie voor het werken met beoordelingsmodellen Tijdens de Proeve van bekwaamheid gaat u de kandidaat beoordelen op zijn functioneren. Het is hierbij belangrijk dat u zich realiseert dat de kandidaat bezig is met een examen. U beoordeelt een aspect als voldoende (v) als dit aspect uitgevoerd is zoals u dat standaard verwacht van een kandidaat, c.q. startend beroepsbeoefenaar. U beoordeelt het aspect als onvoldoende (o) als u weet dat de uitvoering niet acceptabel is in de beroepspraktijk. U beoordeelt een aspect als goed (g) als dit aspect zodanig is uitgevoerd dat het duidelijk uitstijgt boven het niveau dat standaard verwacht mag worden van een beginnend beroepsoefenaar. ij formulier vult de opdrachtgever alleen de witte vakjes in onder de kolom Opdrachtgever, de verantwoordelijke van het Mediacollege geeft de beoordeling in de witte vlakken van de kolom Ma-verantwoordelijke. De eindbeoordeling wordt door de examenleider ingevuld middels het beslismodel. 23

24 6.1 eoordelingsmodel A Examensetting en opdracht U beoordeelt of een examensetting en een examenopdracht voldoen aan de hieronder gestelde eisen. Pas als aan alle eisen is voldaan mag de kandidaat de Proeve van bekwaamheid uitvoeren. Nummer en titel opdracht Kandida(a)t(en) Examenleider Ma - verantwoordelijke Opdrachtgever(s) / Externe beoordelaar(s) Datum uitvoering: Eisen aan de examensetting en opdracht nr. O V G a. De examenopdracht biedt de kandidaat de mogelijkheid om alle onderdelen zoals beschreven in de proeve van bekwaamheid te examineren. b. De examenopdracht biedt de kandidaat de mogelijkheid zelf keuzes te maken voor een bepaalde richting, identiteit, uitstraling etc. van het product. c. De examenopdracht voldoet qua niveau (opdracht voor een beginnend beroepsbeoefenaar) aan de eisen van het kwalificatiedossier. d. De examenopdracht voldoet qua niveau (inhoud, complexiteit en duur) aan de eisen die het Mediacollege Amsterdam hieraan stelt. De opdrachtgever is deskundig als beoordelaar. e. f. De opdrachtgever is bereid om als beoordelaar op te treden of er is een externe beoordelaar aangesteld om de opdrachtgever te ondersteunen. g. innen de examensetting is een inhoudelijk deskundige en onafhankelijke beoordelaar beschikbaar. U beoordeelt een aspect als voldoende als de examensetting en de opdracht aan de gestelde eisen met betrekking tot dat aspect voldoen. U beoordeelt een aspect als onvoldoende als de examensetting of de opdracht niet voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot dat aspect. Alleen wanneer alle bovenstaande criteria voldoende zijn, mag de Proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Opmerkingen: Datum: Handtekening Ma-verantwoordelijke: 24

25 6.2 eoordelingsmodel : Mediacollege Amsterdam Opleiding Mediavormgever - differentiatie Grafisch Vormgever Proeve van ekwaamheid Kerntaak 1 Naam kandidaat <examnr.>: Examenopdracht <opdr.nr.>: Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting opdrachtgever Ma- verantwoordelijke Eindbeoordeling O/V/G O=onvoldoende V=Voldoende G=Goed werkprocessen en mogelijke beoordelingscriteria bijbehorende competenties examenproducten 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever M. Analyseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' richten debriefing; advies aan opdrachtgever heeft de informatie van de opdrachtgever geanalyseerd door deze uiteen te rafelen en conclusies te trekken heeft informatie verzameld over behoeften en wensen van de opdrachtgever heeft de opdracht beoordeeld heeft overlegd met de opdrachtgever voor verduidelijking of aanvulling/ aanpassing van de informatie en heeft dit vastgelegd K. Vakdeskundigheid toepassen heeft een bij de opdrachtgever passend advies opgesteld en dit advies indien gewenst aangepast 1.2 maakt plan van aanpak J. Formuleren en rapporteren planning; plan van aanpak heeft de inhoud van het plan van aanpak (fasering, tijd, mensen, middelen, financiën, randwoorwaarden) nauwkeurig en volledig en op een logisch gestructureerde wijze geformuleerd Q. Plannen en organiseren heeft het plan van aanpak vertaald in (door hem) uit te voeren stappen, de benodigde tijd en de benodigde inzet van mensen en middelen E. Samenwerken en overleggen heeft overlegd en afgestemd met collega s, de opdrachtgever en derden over het plan van aanpak voor de interne organisatie 1.3 maakt concept O. Creëren en innoveren concept; moodboard; trendboard; styling card; brainstorm; mindmap; schetsen heeft zich een beeld gevormd op basis van de verzamelde informatie heeft dit beeld vastgelegd N. Onderzoeken heeft informatie verzameld over de markt/ doelgroep, product/ dienst, organisatie, concurrentie, het onderwerp, thema en boodschap 25

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie

1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie 1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie 1.1 Inleiding De onderwijsinstellingen binnen de CI zien de noodzaak om gezamenlijk het niveau en de kwaliteit van het diploma te

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Algemene informatie over de Proeven van Bekwaamheid

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Algemene informatie over de Proeven van Bekwaamheid Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Algemene informatie over de Proeven van Bekwaamheid Opleiding: Uitstroom: Versie: Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever art & design ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken)

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) producttoets 3 Kerntaak 1 producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) Toetscode: PR3-KT1 Leeuwarden, 11 november 2010 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2008/2009

Nadere informatie

van, voor én door het onderwijs

van, voor én door het onderwijs van, voor én door het onderwijs Stichting Praktijkleren Examinering in balans? Ad Kwant Productieleider examenproducten Suzan van Boots- van Wanrooij Praktijklerenconsulent Conferentie examinering in de

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebonummer: 90400

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebonummer: 90400 Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebonummer: 90400 Kwalificatiedossier 2010-2011 Schooljaar 2010 2011 Semester 1 Uitstroomdifferentiaties: Animatie/Audiovisuele vormgeving 90411 Grafische

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Transport werkzaamheden uitvoeren

Transport werkzaamheden uitvoeren praktijkobservatie Transport werkzaamheden uitvoeren Toetscode: SD 3.1 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school)

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever grafisch ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van een

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw Niveau 4 Informatie examens examinatoren Portfoliobeoordeling niveau 4 Dit informatiedocument is van toepassing op (deel)examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode Naam kwalificatie 94550 Meewerkend

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer Kwalificatie Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Opdracht deelnemer Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Inleiding Deze Proeve gaat over public relations (pr)

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

1e Autoschadehersteller. Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autoschadehersteller. Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Mediavormgever Art & Design

Mediavormgever Art & Design Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25201 4 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Thorbeckestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Kwalificerend Dossier

Kwalificerend Dossier Kwalificerend Dossier 22086 Mediavormgever GOC Kwalificatiedossier cohort 2014/2015 Geldig vanaf 1 augustus 2012 90411 Animatie / audiovisuele vormgeving 90412 Art & Design 90413 Grafische vormgeving 90414

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

AFSTUDEERGIDS MultiMedia Design & Development

AFSTUDEERGIDS MultiMedia Design & Development AFSTUDEERGIDS MultiMedia Design & Development versie 2010 INHOUD INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 De brochure EXAMINEREN GO... 4 samenvatting... 5 1. fasen... 7 Stap 1 afstudeervoorwaarden... 7 Stap 2 afstudeerstage

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Examinering in de beroepspraktijk van het mbo

Examinering in de beroepspraktijk van het mbo Examinering in de beroepspraktijk van het mbo Een uitdagend evenwicht Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo 23 november 2016 Geheel van maatregelen Betrouwbaarheid van afname in de reële beroepscontext

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Eenvoudige calculatie Engels lezen Engels schrijven Kennis van geldende marketing- en communicatietheorieën,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie