Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag en Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans SH Amsterdam T: E: W:

2 I BESTUURSVERSLAG

3 I BESTUURSVERSLAG 2013 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN INLEIDING BELEID EN STRATEGIE MISSIE BESTAANSRECHT SOCIALE DETERMINANTEN VAN GEZONDHEID STRATEGISCHE BEGRIPPEN STRATEGISCHE ALLIANTIES PROGRAMMA BESCHRIJVING COMMUNITY MANAGED HEALTH AND LIVELIHOOD DEVELOPMENT (CMHLD) COMMUNITY MANAGED HEALTH DEVELOPMENT (CMHD) Community Managed Health Development (CMHD) with a focus on nutrition DISABILITY PROGRAM (CBR) SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR) WOMEN EMPOWERMENT (WE) TRANSITION IN THE EAST ALLIANCE (TEA) Lao PDR Vietnam Georgië, Sri Lanka en Tajikistan HUMAN RESOURCES FOR HEALTH (HRH) MALARIA PERSONNEL BUDGET ADVISOR KNOWLEDGE BROKERING UNIT (KBU) MCNV - ORGANISATIE EN KWANTITATIEVE GEGEVENS BESTUURLIJKE VERANTWOORDING UITVOERENDE ORGANISATIE: MCNV-STAF EN -KANTOREN VRIJWILLIGERS BIJ HET MCNV TRANSPARANTIE EN ACCOUNTABILITY KWALITEIT VAN DE ORGANISATIE KLANTTEVREDENHEID EXTERNE KLACHTEN COMMUNICATIE, VOORLICHTING & FONDSENWERVING POLICY MORE FOCUS ON FUNDRAISING, COMMUNICATION AND PR IN VIETNAM EVENTS AS A TOOL FOR FUNDRAISING CONTINUE MAJOR DONOR PROGRAM RESULTS FINANCIEEL BELEID & MANAGEMENT EN KWANTITATIEVE GEGEVENS BEGROTING EN REALISATIE PLANNEN CONTRACTVERWERKING FINANCIËLE ADMINISTRATIE ONTWIKKELING VERMOGEN EN BESTEMMINGSFONDSEN BELEGGINGSBELEID INKOMSTEN BEGROTING 2014, UITKOMST 2013 EN BEGROTING VERSCHILLEN ANALYSE KENGETALLEN KOSTEN VOOR FONDSENWERVING EN ANDERE KENGETALLEN

4 BIJLAGEN B-1 BEZOLDIGING DIRECTEUR B-2 GEVOLGDE CURSUSSEN, TRAININGEN EN SEMINARS DOOR MCNV STAFLEDEN B-3 ACTIVITIES COMMUNICATION AND FUNDRAISING II JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE TOT EN MET GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE TEA BATEN / LASTEN MFS II OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING BIJLAGEN F-I NADERE TOELICHTING OP DE BEDRIJFSKOSTEN PER LOCATIE F-II UITGAVEN PROJECTEN IN AMSTERDAM VOOR IN 2013 LOPENDE CONTRACTEN

5 LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN ADB CBF CBO CBR-IE CMH(L)D CWD DPO Fte GIP HRH IG(A) IMPE INFI ISO KBU KNCV MCNV MFS MHP MT (I) NGO OPA PBA PFZW PDR (Laos) PM&E PWD RvT SDC SMS SRHR TEA VHW(A) WE WG WHO Asian Development Bank Centraal Bureau Fondsenwerving Community Based Organisation Community Based Rehabilitation - Inclusive Education Community Managed Health (Livelihood) Development Children with Disability Disabled People s Organisation Full time equivalent Global Initiative for Psychiatry Human Resources for Health Income Generating (Activity) Institute of Malariology, Parasitology and Entomology (in Qui Nhon) Innovation in Financial Inclusion International Organization for Standardization Knowledge Brokering Unit Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging voor tuberculosebestrijding Medisch Comité Nederland-Vietnam Mede Financiering Stelsel Mental Health Problems Management Team (Internationale) Niet Gouvernementele Organisatie Older People s Association Personnel Budget Advisor Pensioenfonds Zorg en Welzijn People s Democratic Republic Planning, Monitoring & Evaluation People with Disability Raad van Toezicht Swiss Cooperation Office for Vietnam (SDC) Secondary Medical School Sexual and Reproductive Health and Rights program Transition in the East Alliance Village Health Workers (Association) Women Empowerment WorldGranny World Health Organisation - 5 -

6 INLEIDING In 2013 heeft het MCNV zich gericht op de uitvoering van projecten om de leef- en gezondheidssituatie te verbeteren van bevolkingsgroepen in Vietnam in een achterstandspositie, met name voor de mensen, die niet profiteren van de economische ontwikkelingen. Deze groepen wonen veelal in de bergen en ver afgelegen gebieden. Daarnaast is het MCNV, als penvoerder van de Transition in the East Alliance (TEA), actief in: Georgië, Laos, Sri Lanka en Tajikistan. In de Transition in the East Alliance werkt het MCNV samen met het Global Initiative for Psychiatry (GIP) en WorldGranny (WG). Dankzij de steun van velen: donateurs, institutionele donoren en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het MCNV in staat om haar werk uit te voeren. Het MCNV is dankbaar voor allen die vaak al jarenlang met hun bijdragen het werk van het MCNV mogelijk maken. In 2013 heeft het MCNV ieder kwartaal over haar activiteiten gerapporteerd in de MCNV nieuwsbrief. De nieuwsbrief is mede dankzij de inzet van enkele vrijwillige redacteuren tot stand gekomen. Daarnaast is eind 2013 een foto-kalender/verjaardagskalender verschenen. Voor het MCNV is kwaliteit van haar programma s en transparantie heel belangrijk. Om dit te kunnen bereiken is het essentieel dat de organisatie goed functioneert en dat de kwaliteit van de organisatie op een objectieve manier wordt getoetst. Daarom is het MCNV aangesloten bij het keurmerkinstituut CBF. Bovendien heeft het MCNV sinds eind 2009 het ISO certificaat 9001:2008. MCNV is lid van branchevereniging Partos, een vereniging voor alle Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, die veel waarde hecht aan organisatiekwaliteit van haar lid organisaties. De branchevereniging heeft de Partos 9001 norm ontwikkeld, vanwege de directe relatie met de effectiviteit en doelmatigheid van de sector, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. Deze sectorspecifieke toepassing van de ISO 9001 bestaat uit een vertaling van de norm op de onderdelen, die sectorspecifieke toepassing vereisen. Het MCNV heeft deze extra kwaliteitsnorm met succes meegenomen tijdens de hertoetsing in 2013 voor het ISO certificaat. MCNV heeft als tweede Nederlandse ontwikkelingsorganisatie deze norm gehaald. Dit bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het keurmerkinstituut CBF. Het grootste deel van het bestuursverslag is in het Nederlands opgesteld, bepaalde teksten zijn echter in het Engels weergegeven, denk aan de omschrijving van de programma s en haar activiteiten. Deze informatie wordt in het Engels aangeleverd vanuit Vietnam en Laos en op deze wijze gerapporteerd. Ook het hoofdstuk Communicatie, Fondsenwerving en Voorlichting is Engelstalig, aangezien deze activiteiten zowel in Nederland als in Vietnam worden uitgevoerd. Uiteraard kunt u contact opnemen met het MCNV voor een toelichting op deze stukken in het Nederlands. Het bestuursverslag is gelinkt aan het strategisch plan van het MCNV. Naast de strategie, de doelen en de programma s staat in dit bestuursverslag ook de MCNV organisatie beschreven, alsmede de communicatie, voorlichting en fondsenwerving. Alle door het MCNV gepubliceerde documenten zijn terug te vinden op Waaronder ook het bi-annual report (Engelstalig) en informatiefolders over de programma s. Pamela Wright Directeur-Bestuurder MCNV - 6 -

7 1. BELEID EN STRATEGIE 1.1 Missie Het MCNV helpt achtergestelde groepen in landen in transitie in Zuidoost Azië om toegang te krijgen tot de sociale determinanten van gezondheid, zoals primaire gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en voedselveiligheid. Naast Vietnam, zal het MCNV zich richten op het bestaande programma in Laos en eventueel op termijn op Cambodja en/of Myanmar, mits dit wenselijk en haalbaar is en past bij de expertise en doelstellingen van het MCNV. De missie uit het strategisch plan : to contribute to the structural improvement of the health of disadvantaged groups in South East Asia by developing evidence-based participatory models that build capacity and focus on the major determinants of population health. 1.2 Bestaansrecht Het MCNV heeft bestaansrecht dit blijkt uit de ongeveer individuele en familie donateurs, maar ook institutionele donoren, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die in 2013 ons werk financieel hebben ondersteund. Zij vertrouwen erop dat het MCNV effectieve en efficiënte projecten voor de beneficianten realiseert. Bovendien wordt het MCNV door haar bestaande, maar ook door nieuwe partners in Vietnam en Laos gevraagd te helpen met het vergroten van hun capaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van hun gezondheidszorg, daar waar hun eigen regering en gezondheidsdiensten de mogelijkheden niet hebben. Verschillende landen in Zuidoost Azië maken een economische groei door, maar hun sociale ontwikkeling blijft achter. De gemarginaliseerde groepen, maar ook de autoriteiten, hebben behoefte aan goede praktijkvoorbeelden om te kunnen omgaan met de toenemende verschillen tussen de sociale groepen, als gevolg van de snelle en ongelijke economische groei. Het MCNV heeft bestaansrecht, omdat zij zich richt op de kwetsbare groepen, die niet in staat zijn om van deze groei te profiteren. Problemen en ziektes houden geen rekening met landsgrenzen, daarom vroegen de Vietnamese gezondheidsdiensten het MCNV om in de aan Vietnam grenzende provincie Savannakhet in Laos te gaan werken. Er was voldoende bestaansrecht om in Laos aan de slag te gaan. In Laos is het ontwikkelingsniveau veel lager dan in Vietnam. De bestuurlijke structuur en het gezondheidsstelsel zijn vergelijkbaar, evenals de cultuur van de etnische minderheden in Savannakhet. Hierdoor is de ervaring en expertise die het MCNV heeft opgebouwd goed bruikbaar in Laos. In het TEA programma in Savannakhet ligt de focus op plattelandsontwikkeling en empowerment van gemarginaliseerde groepen, zoals etnische minderheden, ouderen en mensen met psychische problemen. Het programma in Laos is nu een integraal onderdeel van het werk van het MCNV en de vraag naar ondersteuning is nog steeds volop aanwezig

8 1. Lerende 2. Onderzoek: 1.3 Sociale determinanten van gezondheid Het MCNV erkent het belang van de drie, door de WHO gedefinieerde, sociale determinanten van gezondheid. Deze hoofdstrategieën zijn ontwikkeld om de sociale ongelijkheden in de gezondheid op een meer effectieve wijze aan te pakken. Het MCNV verwacht van al haar programma s, dat ze een bijdrage leveren aan het beïnvloeden van één of meer van deze hoofdstrategieën: 1. De dagelijkse levensverwachtingen verbeteren, waarin mensen geboren worden, opgroeien, leven, werken en ouder worden. 2. Actie ondernemen tegen ongelijke verdeling van macht, geld en sociaal kapitaal wereldwijd, nationaal en lokaal. 3. Sociale ongelijkheid in kaart brengen en de impact van de ondernomen acties evalueren. Uitbreiden van de kennis basis, zorgen voor getraind personeel in de sociale determinanten van gezondheid en zorgdragen voor bewustwording van het publiek over de sociale determinanten van gezondheid. Ad 1) Alle programma s van het MCNV dragen bij door de toegang van gemarginaliseerde groepen te verbeteren tot betere gezondheidszorg, onderwijs en microkredieten. Ad 2) MCNV levert een bijdrage door lokale en nationale overheden op de hoogte te houden van haar projecten en ze te betrekken bij de planning en uitvoering. MCNV organiseert regelmatig een bezoek met overheden aan haar projecten en stimuleert overheidsorganisaties om deel te nemen aan deze projecten. Ook voegt het MCNV systematisch een lobby en advocacy dimensie toe aan haar programma s. Zo heeft het MCNV bijvoorbeeld bereikt dat ouderen in Vietnam nu wel microkredieten kunnen ontvangen. Ad 3) MCNV levert een bijdrage door goed te documenteren, door zelf onderzoeken uit te voeren, maar ook in samenwerking met verschillende universiteiten, door de evaluatie van programma s te en het verspreiden van de onderzoeksresultaten via de website en publicaties. De komende jaren blijven een aantal sector-overschrijdende thema s belangrijk, zoals de toepassing van de participatieve benadering in de programma s en gender gelijkheid. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan lobby en advocacy en netwerken vooral in Vietnam, maar ook daarbuiten in de regio Zuidoost Azië. Gebaseerd op de geschiedenis, kennis en ervaring van het MCNV blijft gezondheid het overkoepelende thema, met een focus op maatschappelijke ontwikkeling en empowerment van gemarginaliseerde groepen. Empowerment ziet het MCNV als de sleutel om te bereiken dat de gemarginaliseerde groepen toegang krijgen tot economische en andere ontwikkelingen. 1.4 Strategische begrippen Onze aanpak is gebaseerd op de volgende strategische begrippen. Comprehensive Approach: het MCNV zal, waar mogelijk, doorgaan met de toepassing van een comprehensive approach, omdat gezondheid niet los kan worden gezien van de sociale en economische context. organisatie: het MCNV zal in haar programma s, in de organisatie en in de samenwerking met haar partners expliciet aandacht besteden aan leren. het MCNV zal onderzoek systematisch en planmatig in de organisatie verankeren. Een structurele aanpak van (actie) onderzoek zal worden vastgesteld en gevolgd voor alle MCNV programma's

9 Planning, Monitoring en Evaluatie (PM&E): het MCNV is bezig een nieuw Planning, Monitoring en Evaluatie systeem te ontwikkelen, waarbij word gekeken naar de effectiviteit van het werk in relatie tot de visie, strategie en kernprincipes. Samenwerking: het MCNV zal haar krachten bundelen met andere organisaties, dit kan leiden tot nieuwe financieringsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe programma s. Bovendien zal het MCNV investeren in het onderhouden van bestaande allianties, zoals de TEA, en zoeken naar eventuele nieuwe relaties en allianties. Het MCNV zal meer aandacht besteden aan de behoeften en de mogelijkheden van haar partners om onafhankelijk te kunnen worden van de financiële en technische steun door het MCNV. Modellen: De door het MCNV gehanteerde modellen en benaderingen worden geanalyseerd, beschreven en gedocumenteerd, waardoor replicatie beter mogelijk zal zijn. In hoofdstuk twee staat een evaluatie over de activiteiten van de in 2013 door het MCNV uitgevoerde programma s, waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan de hierboven genoemde strategische begrippen. 1.5 Strategische allianties Sinds 2011 vormt het MCNV, als penvoerder, een alliantie (TEA) met Global Initiative of Psychiatry (GIP) en WorldGranny (WG). GIP richt zich op de mentale gezondheidszorg en WG op ondersteuning van de ouderen en kansarmen. Het programma wordt uitgevoerd in vijf landen en gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De programma's in Georgië, Sri Lanka en Tajikistan worden uitgevoerd door de lokale partners van GIP en WorldGranny. Het MCNV voert de programma s in Laos en Vietnam uit met lokale MCNV kantoren. Werken in allianties of coalities met andere organisaties is een vruchtbare manier om nieuwe financieringsbronnen te openen en om de expertise uit te breiden in Zuidoost Azië. In 2013 heeft het MCNV samengewerkt met universiteiten, zoals de Hanoi en Hue Medische Universiteit in Vietnam en met het Athena instituut van de Vrije Universiteit in Nederland. Het werk van het MCNV is door deze samenwerking versterkt

10 2. PROGRAMMA BESCHRIJVING In dit hoofdstuk wordt het doel van ieder programma, de in 2013 uitgevoerde activiteiten en een toekomstparagraaf beschreven. De informatie is in het Engels geschreven, omdat de informatie is aangeleverd door onze staf in Vietnam en Laos. In paragraaf 6.7 is weergegeven hoeveel voor ieder programma is begroot en wat er is gecontracteerd in Community Managed Health and Livelihood Development (CMHLD) Objective: improve livelihoods of marginalized ethnic minority communities through community-managed processes. On September 26th 2013 a new District Program Management Board was officially installed and able to sign contracts, leaving too little time in 2013 to make plans and sign contracts for the total budget in However, even without contracts, due to our longstanding cooperation and goodwill, the staff could still continue with coaching and monitoring in the villages and with farmers. MCNV conducted a round of Participatory Rural Appraisals in 11 villages (one per commune), together with the new district partners. This was needed to learn the new partners how the CMH&LD program works and provide a more detailed picture of the present situation in the villages. As a result of the appraisals a number of new village development were identified by the people and facilitated to develop. Coaching and strengthening the para-vet network supported chicken and black pig rearing and chicken hatcheries. Several lessons were learned: 1) scale of chicken rearing/household should not be too large and should work with overlapping generations; 2) small-scale hatcheries fit best with ethnic farmers conditions. This year good progress could be recorded in spontaneous knowledge transfer and independent replication by neighbouring farmers based on Village Extension Workers coaching interested farmers to develop integrated gardening (fruit trees) and livestock rearing models. Impact of CMH&LD: a very positive trend was found in regards of livelihood diversification. Many of the MCNV trained Village Extension Workers are still active. Some have had great influence on encouraging other farmers to start growing fruit trees, making fish ponds, improving their livestock rearing, mostly outside of direct project funding. People are buying tree seedlings produced by the Village Extension Workers. Ethnic farmers started to make vegetable gardens. The lesson learned is that desired changes in livelihood may require a lot of time to ripen. Several of the Village Extension Workers have become local experts in one or more of the new livelihood options, thereby stimulating others. An external factor, the continuing low price for cassava, likely helped by forcing many people to start doing other things. Strategic objective I: improve the conditions of daily life the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age. Indicator: number of households that added new, or improved existing, livelihoods (livestock rearing, gardening,...) Plan 2013: Report 2013: 86 households with new livelihood activities (white pig and chicken rearing, Acacia planting). In reality more families benefited, by imitating successful villagers without project inputs or loans so not in the records, but will be higher than the target of 100. Indicator: number of ethnic farmer households with improved access to the market (i.e. through the village shops) Plan 2013: + 30% Report 2013: number of clients increased from 2409 households to 2594 (+8%) compared to Client buying times increased from 6383 to 6755 (6%). Indicator: number of malnourished children who had access to supplementary food for at least three months Plan 2013: 1200 Report 2013: no powder produced/used for Khanh Vinh district because of licensing delay and project administrative reform issue. But sold 180 kg to Phu Yen province for testing there

11 Strategic objective II: tackle the inequitable distribution of power, money, and resources the structural drivers of those conditions of daily life globally, nationally, and locally Indicator: extent to which the model of village-managed shops contributed to a more equitable distribution of power in the rural market situation of poor ethnic minority farmers Plan 2013: in depth studied before replication of model can be promoted Report 2013: an in-depth development-economic evaluation of the village shops by an external expert. The quantitative study provided good data about the effectiveness and the qualitative parts of this study provided insights in why some shops did not take off and unforeseen problems that the successful ones are facing. The report showed evidence for the impact of the shops: broken the monopoly of the private shops and more fair trade experienced by farmers. Strategic objective III: measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about social determinants of health Indicator: effectiveness of the village-managed shops to improve access to the market for poor ethnic farmers and other empowerment development impacts Plan 2013: in-depth evaluation of village shops by external expert Report 2013: external evaluation report measured and demonstrated the effectiveness of the village shops Indicator: effect of the locally produced cereal powder on prevention/ rehabilitation of malnourished children Plan 2013: evaluate Report 2013: analysis of the results of 7 months of supplemental food distribution to 600 the effect of malnourished under-five year old children that ended in December 2012, compared with a powder distribution sample from 400 malnourished children in communes that were not included. The results on malnourished showed 30% reduction of malnourishment in the intervention area compared with 12% in children, compared the control area; a statistically highly significant effect. The hard evidence provides strong with a control encouragement to expand this intervention. We plan to ask the government to provide the group additional funding, but this takes time and formalities, such as official production licenses. Future directions During the coming two years, micro-finance and local development plans will be continued, always with a focus on empowering the ethnic minority communities with knowledge and skills, but now with more attention to local food security and the use of traditional seeds and livestock, as a way to become more independent from the market fluctuations and weather shocks. Close coordination with the programs of the provincial Government to the poor in these ethnic minority communities is being strengthened, to channel their support through the same community-managed approach. 2.2 Community Managed Health Development (CMHD) Objective: to improve the health and welfare of the people through empowering communities, promoting equity in development and improving the quality of life of disadvantaged people. CMHD developed activities in 3 provinces: Cao Bang, Quang Tri and Phu Yen. Emphasis was given to setting up and building capacity of Community Based Organisations (CBOs) and NGOs, including disabled people s organizations (DPO), older people s associations (OPA), and village health workers associations (VHWA). Result area 1: Civil Society Strengthening 3 NGOs and 33 CBOs are involved in the CMHD program. In 2013, all of these NGOs and CBOs went through the second cycle of learning in the organisational development process. They used outcome journals as a tool to review and adapt their plans of change. A review of these journals showed that all the NGOs and CBOs were in good progress of strengthening the capabilities they prioritised. The program helps the local CBOs and NGOs to benefit from policy changes but also enables them to contribute better to the general socio-economic development of their localities

12 Result area 2: Access to finance For the target groups to get loans for their income-generating activities, the program strengthens: 13 community development funds, 9 Disabled People Organisations development funds and 7 development funds of Older People's Associations. These income generation activities are at collective level and were diversified: weaving, tailors, souvenir shops, grocery, washing motorbikes. MCNV and her partners paid special attention to solve the unsatisfied capacity of the Community Based Organisations in management of the development funds and development of business plans, and better accessibility to the market. These issues were solved via regular field trips, trainings, workshops, coaching sessions and exchange meetings. For example, regulations of the funds were re-introduced to the management boards of the funds and borrowers, a tracking system for loans was developed and regularly used. Result area 3: Access to health CMHD has been working with 3 Village Health Workers Associations (VHWA) of Quang Tri, Phu Yen and Cao Bang provinces to provide health education and communication for the target groups. The Village Health Workers Associations cooperated with Older People Associations and Disabled People Organizations to organise health education and communication events interacting with the target groups about common health issues such as hypertension, diabetes, healthy eating behaviours and mental health. The NGOs applied innovative methods such as drama, folk-music, participatory video, puppets and photo-voice to get people at the communities involved in those health promotion activities. Because of these methods more community people joined in those events. Besides health communication events with the community people in general, the Village Health Workers Associations also collaborated closely with Community Based Organisations (DPO, OPA, HIV group) to raise community people s awareness about the roles of these disadvantaged groups in the society. The Village Health Workers Association of Quang Tri also organised a training in writing news and short reporting articles, aiming at enabling and encouraging the Village Health Workers to share their activities through mass media and the organisation s website. Until now, 20 news and short articles have been widely shared. In 2014, this training will also be provided for Village Health Workers in Cao Bang and Phu Yen provinces. For improvement of health service, the CMHD program supported the targeted district and commune health centres to cooperate with the Village Health Workers Associations, Disabled People Organizations and Older People Associations to implement 3 comprehensive community-based health care projects: 1) Community-based rehabilitation for people with disability: The program provided trainings on rehabilitation for Village Health Workers and health workers of the commune and district in Quang Tri and Phu Yen. After training they were able to help 279 people with disability in 2013 to prepare a personal development plan. 2) Comprehensive care for people with mental health problems In 2013, MCNV strengthened its collaboration with Da Nang mental health hospital to provide capacity development for health staff of Quang Tri province. The program trained 52 health staff from village to provincial level on diagnosis, assessment, medication and rehabilitation for people with mental health problems. With technical support of GIP, a key group of 8 doctors developed a guide on working with families with people with mental health problems. With this handbook the Village Health Workers can set up a selfhelp group of families with people with mental health problems, and facilitate the group to learn to deal with their problems. The key group provided training in use of the guide, and supported the meetings with the families

13 3) Comprehensive care for older people in Quang Tri and Phu Yen provinces. In 2013, the program provided health check-up for older people. Commune health centers found 319 older people with cataract, 201 with diabetes, 383 with hypertension, and many people with other health problems. The program could provide hospital operations for 38 older people who had cataract and home-based care for 262 older people who had chronic health problems. Strategic objective I: Improve the conditions of daily life the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 1.1 Improved health for disadvantaged people Increase number of older people who get general health check-up yearly Increase number of people (age 18-65) who get mental health check-up (screening) Increase number of people benefiting from home-based care project Increase number of children under five years old improved nutrition status (excluding the 392 children of CMHD nutrition program Dong Xuan reported elsewhere) (of whom 348 needed further diagnosis & received treatment) Outcome Objective 1.2 Improved income for disadvantaged people Increase number of beneficiaries reached by income generating activities Outcome Objective 1.3 Improved living conditions of disadvantaged people Increase number of people accessing to clean water Maintain the water supply system Outcome Objective 1.4 Increased incorporation and social inclusion of the people Increased number of common interest and community groups family with members having mental health 3 groups 3 groups (12 meetings - 50 families) problem Increased number of community events (people work together and help each other) 20 events 20 events Strategic objective II: tackle the inequitable distribution of power, money, and resources the structural drivers of those conditions of daily life globally, nationally, and locally Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 2.1: Improved accessibilities of services (for all) and resources Increase number of health facilities improved referral system, and better quality and range of services (more diverse/ comprehensible) 5 commune health centers, 2 rehabilitation departments 5 commune health centers, 2 rehabilitation departments Increase number of health workers getting (refresher) training Outcome Objective 2.2: Improved empowerment and ability to access to services (for all) and resources that meet their needs Increase number of CBOs/NGOs and strengthen capacities of those CBOs/NGOs, so that they function in advocacy with and for disadvantaged people 3 NGOs, 33 CBOs 3 NGOs, 33 CBOs Increase number of CBOs of the disadvantaged people that are involved in local mainstream processes 4 DPOs 4 DPOs Increased number of disadvantaged people are informed about possibilities for access to health services 3000 people reached by events 7313 people attended 248 events

14 Outcome Objective 2.3: Improved enabling environment Needs of disadvantaged people are included in policies, regulations, etc at different levels Enabling policies are translated into number of action plans More opportunity for disadvantaged people/groups to communicate their ideas to policy makers and implementers 2 (health check-up and loans for older people) Follow up the previous regulations and policies 2 plans 2 plans 2 forums/events 2 forums/events Strategic objective III: Measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about social determinants of health Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 3.1: Lessons learnt from MCNV interventions and similar interventions outside MCNV, are translated into improvement of programs, MCNV policies and/or advocacy work Lessons learnt are a basis for changes in practice Lessons learnt are a basis for changes in practice Lessons learnt from PM&E of each project are shared and documented in the office teams at least once a year Evaluation of the program will be carried out in October researches, 3 action learning agendas 3 lessons learnt applied from result area Research on empowerment of VHWs done by a Dutch master student - Action learning/research on result area 1 - Action learning/research on result area 2 - Action learning/research on result area 3 - Research on management of DPO s development fund done by a Dutch master student - Improve the program based on the result of the action learning/research on result area 1 - Improve the program based on the result of the action learning/research on result area 2 - Improve the program based on the result of the action learning/research on result area 3 Reflecting and learning through practicing 3 action learning agendas mid-term review of the program Mid-term review was done and the results were used for improving the program and final evaluation Future directions Continued strengthening of the civil society organisations is combined with community participation in development decisions and implementation of development plans. The CMHD approach will be expanded within existing project provinces, and efforts will be made to link the community development to more income-generating activities and production groups, to ensure that the disadvantaged groups can also join in the economic development in Vietnam Community Managed Health Development (CMHD) with a focus on nutrition Objective: to improve the health status of children under five years old in ethnic minority communities in Dong Xuan district, Phu Yen province. The program is mainly managed by the district health centre. The funds were raised by a gala dinner in Phu Yen in 2012 from which all the donations went to support the children in Dong Xuan. MCNV budgeted an amount for technical assistance to support the partners to monitor the use of the donations. The program strengthened 45 self-help groups of parents with children under 5 years old. During monthly meeting, the parents monitor growth and development of the children, learn basic health care skills from village health workers and learn good practices from each other. Village and commune health workers were trained to make personal nutrition development plans for malnourished children and transferred their knowledge to the parents in the groups.

15 Based on 133 plans for children with severe malnutrition, the program provided specific treatment for each child (vitamins, medicines, supplementary food). These children gained weight and 11 children achieved a healthy nutrition status. Strategic objective I: Improve the conditions of daily life the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 1.1 Improved health for disadvantaged people Increase number of children under five years improved nutrition status Outcome Objective 1.4 Increased incorporation and social inclusion of the people Increased number of community events (people work together, people help each other) Monthly meetings of 45 groups Monthly meetings of 45 groups Strategic objective II: tackle the inequitable distribution of power, money, and resources the structural drivers of those conditions of daily life globally, nationally, and locally Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 2.1: Improved accessibilities of services (for all) and resources Increase number of village health workers getting training and refresher training in use of innovative methods for behaviour changes and positive deviance-based approach Outcome Objective 2.2: Improved empowerment and ability to access to services (for all) and resources that meet their needs Increase number of CBOs/NGOs and strengthen capacities of those CBOs/NGO, so that they function in advocacy with and for disadvantaged people. 45 self-help groups of parents with children under five years old 45 self-help groups of parents with children under five years old Increased number of disadvantaged people are informed about possibilities for access to health services 300 parents of children under five years old 388 parents of children under five years old Future directions Nutrition remains one of the challenges for community health especially in the remote mountainous areas where MCNV supports nutrition programs. We plan to continue to try new ways to tackle the problem especially among young children, involving social marketing of locally-made nutritional products such as yogurt and porridges. The challenge is great because each community has its own resources and preferences, so more research is needed to match solutions to communities. We would like to expand the range of districts where we address malnutrition in young children, starting with the pregnant women and through the first years of life. 2.3 Disability Program (CBR) Objective: to ensure that adults and children with disabilities receive comprehensive support to develop their potential and to create enabling conditions for their inclusion in community development. The disability program is implemented in Cao Bang, Dak Lak, Quang Tri, Khanh Hoa en Phu Yen provinces. The disability program consists of: Health care and medical rehabilitation for People with Disabilities (PWD) MCNV almost phased out support for the health sector in Dak Lak, Phu Yen and Quang Tri provinces, while the services of rehabilitation for people with disabilities in Cao Bang remains with a focus on 4 communities (TEA project areas). This year the disability program was introduced to Dien Bien province, where we will apply lessons learned from the other provinces. This is useful for our internal learning and for the support of policy development of ministries. In 2013 the cooperation with Dien Bien focused on a baseline survey to identify the needs of people with disabilities, the capacity of the existing service system and resources of community, as a basis for development of interventions in the year 2014.

16 Inclusive Education (IE) MCNV continued support for IE in Dak Lak, Cao Bang and Phu Yen. In 2013 MCNV supported her partners to focus on lessons learnt and documentation of procedures and guidelines in relation to service provision. Income Generation This activity was maintained in Cao Bang and Dak Lak. In Cao Bang MCNV provided 5.000,- from TEA for new loans for people with disabilities and their families. In Dak Lak no funds were provided for new loans, but the Women s Union of Dak Lak received a small budget to follow up utilization of existing credit at community level. Development of Community Based Organisation for Disabled People The program continued the support to strengthen the organisational capacity of the 14 existing Community Based Organisations for Disabled People in Dak Lak. MCNV supported these organisations through the Supportive Centre for Development of Inclusive Education. In Cao Bang 4 new Community Based Organisations for Disabled People received more intensive support as a part of the TEA program. Exchange, coaching and training for capacity building were applied. The Department of Population and Families (under Provincial Health Service) was our partner. Strategic objective I: Improve the conditions of daily life the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 1.1 Improved health for disadvantaged people Percentage of new disability cases detected and identified at early stage with correct 75% 80% diagnoses in project areas Outcome Objective 1.2 Improved income for disadvantaged people Number (cumulative) of PWD and their families in Dak Lak that have increased income as a result of IGA with financial and technical support from MCNV Number (cumulative) of PWD and their families in Cao Bang that have increased income as a result of IGA with financial and technical support from MCNV Outcome Objective 1.3 Improved living conditions of disadvantaged people Percentage of PWD in Cao Bang and Dak Lak who have need will be supported to 30% 25% adapt house to improve quality of life Outcome Objective 1.4 Increased incorporation and social inclusion of the people Percentage of PWD in project areas (Dak Lak, Cao Bang and Dien Bien) participate in 45% 43% social and sport activities at local and national level (at least once) Percentage of CWD participate in festival, event for children 65% 60% Percentage of adult with disability in Daklak can be economically independent in life 40% 35% Number of PWD who are member of DPO or mass organization Outcome Objective 1.5 Children to attend in school Percentage of CWD in school age that have access to appropriate education in project area (3 provinces: Cao Bang, Dak Lak, and Phu Yen) 90% 88% Strategic objective II: Tackle the inequitable distribution of power, money, and resources the structural drivers of those conditions of daily life globally, nationally, and locally Indicators Plan 2013 Report 2013 Outcome Objective 2.1: Improved accessibilities of services (for all) and resources Percentage of PWD and CWD who need rehabilitation in Cao Bang benefit from home based rehabilitation or referral services 93% 90% Number of CWD 0-6 age who are enrolled in Early Intervention in supportive Centres (in Cao Bang, Dak Lak, and Phu Yen) Percentage of CWD 0-6 years old in program areas who are identified early as having development delays are referred to and checked at higher level of health care system 95% 90% Percentage of PWD and CWD in Cao Bang have improvement of daily living skills. 80% 80%

17 Outcome Objective 2.2: Improved empowerment and ability to access to services (for all) and resources that meet their needs Number of CBO of PWD in Cao Bang and Dak Lak are functioning Strategic objective III: Measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about the social determinants of health. In 2013 a research on the quality of life of disabled people in Dien Bien was planned to be conducted to improve the capacity of CBR staff and partner s staff to analyse the social determinants of health. Since there was no foreign or local student available the topic was postponed. In Cao Bang, a master student from VU Amsterdam conducted a research on stigma and discrimination against disability in Cao Bang and submitted a thesis report that was shared with local stakeholders. A review of the Income Generating Activities was done in 2013 by the Microfinance Officer of MCNV to identify strengths and weaknesses of that part of the program; results were used to strengthen the program. Future directions In the coming years, MCNV will apply the lessons learned from the programs in current project provinces to new areas where people with disabilities need it most. The support of MCNV will focus more on facilitating cooperation among Government partners, people with disabilities and other stakeholders to ensure that disability issues will be integrated fully in the general development agenda. Specific projects will be designed for PWD and their organisations to focus on advocacy and capacity of participation at policy formulation at different levels. MCNV will also pay more attention to cooperation with Ministries and institutions in the development of more and better human resources for the work with people with disabilities. In all the work, research and consultation will provide evidence on effective forms of support for people with disabilities to inform policy and program development. Special efforts will be made to document and publish the many lessons learned in the past few years in different provinces. 2.4 Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) Objective: to protect the rights and promote the sexual and reproductive health of all including those who are underserved or marginalised, such as ethnic minorities, the disabled, and the young and the old, partly by providing access to up-to-date information and services. At the moment, the SRHR program includes only the HIV projects. By the end of the 7-year HIV program funded by the Royal Netherlands Embassy in June 2012, the project supported over 2500 women and children living with HIV in northern Vietnam. In 2013, the work plan was on a smaller scale, continuing a low level of financial support to those Sunflower groups that wanted to continue with their activities. The continued motivation of the members to attend meetings and to communicate with MCNV is a strong result, with the greatly reduced level of funding, activities and support now provided by the program. The main activity in 2013 was to provide training workshops on life skills for groups of about 30 children between 8 and 16 years, in five project provinces: Dien Bien, Quang Ninh, Ha Giang, Thai Nguyen and Yen Bai. Vietnamese consultants helped the children develop awareness of the problems they face in daily life, with their peers and with their parents, and helped them to develop skills to deal better with those issues. The program responded to the expressed needs of the Quang Ninh Sunflower 2 group, of grandparents supporting children orphaned by HIV/AIDS, who asked for help to guide and manage their grandchildren, and were provided with short training courses on parenting skills, adapted to their situation. These families were also provided with warm blankets, as they requested, for their comfort during the winter cold. Another response to an urgent material need was to provide fertiliser for the poor women farmers among the Sunflower Group in Nghia Lo, to ensure successful crops in the December planting

18 As to Strategic Objective II, the program contributed to tackling the inequitable distribution of power, money, and resources by helping the Sunflower groups help to ensure that the members gain and maintain confidence to manage their lives, and that health services are more aware of their needs and better able to meet them. Strategic Objective III requires monitoring and measurement of approaches used and dissemination of results. The big evaluation in 2012 provided information that is shared where possible. Two presentations on the Sunflowers approach were given at the National Conference on HIV organized at Hanoi Medical University and one was given at a Mekong Subregion public health conference in Myanmar. Future directions While the program with the self-help groups of HIV-positive women continues, we are planning to expand the program to provide support for reproductive and sexual health for the disabled, and for young people in the remote areas where the lack of information and services is greatest. We are also planning to expand the RH program in Laos, to improve the facilities and care available for women especially in remote areas. 2.5 Women Empowerment (WE) The Women Empowerment program currently consists of a micro credit and saving project in Binh Dai District Ben Tre province. The objective: sustainable and effective improvement in the lives and income of poor women in Binh Dai district, Ben Tre province through innovative and suitable micro-finance services and inclusive social support. In 2013, besides the MCNV committed funding, a donation was received from a family in Holland, in terms of a favourable loan. With this source the project expanded in 2 new communes (instead of 1 in the initial planning) and increased the regular clients from 480 in 2012 to 710 in Small support was provided to train staff and credit group leaders on management and livelihood models, to produce a video to share results with local media, and to provide social support (non-refundable) to women in extremely difficult situations. In 2013, the project management contributed the basic fund (from its own income) needed to build a friendship house for an extremely poor woman. In 2013, the project launched a new product loans to help poor women buy voluntary health insurance. These small loans will help at least 300 poor women to buy state health insurance. Most of the targets for 2013 were reached or surpassed, as seen in the table. The District Women s Union has full ownership of this project so they try their best to make it effective and sustainable. This project shows the high possibility for sustainable model and it plans to become an independent Social Fund, which is a model for social enterprise. Strategic objective I: Improve the conditions of daily life the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age. Indicator: Improve awareness and practice on basic health issues for poor women who participate to project micro finance activities Plan 2013: health communication messages Report 2013: 100% meetings integrated with health provided to project members through health communication sessions. Communications on: Dengue prevention, communications in credit group meetings healthy living practices, food safety, HIV prevention, gender (82 credit groups x 12 meetings for 710 equity, children caring, nutrition, laws on women development regular clients) etc. have been provided in monthly group meetings. The communication is done by group leaders/credit officers free of charge. Indicator: Provide preferable loans to help poor women buy health insurance to protect them and their family members from health care risks and burdens Plan 2013: 300 persons could buy health insurance from the support of project ( ) Report 2013: The loan product was designed and contract signed with project managers at end 2013, so the result will be in

19 Indicator: Increase number of new poor women (new project clients) access to micro loans Plan 2013: 200 Report 2013: 230 Indicator: Improve the saving habit of the poor Plan 2013: 100% project clients practice Report 2013: 100% project clients practice saving saving Indicator: Increase number of loans provided to poor women by project (accumulated number) Plan 2013: Report 2013: Indicator: Build friendship houses for women living in extremely difficult conditions from project s income. Plan 2013: 1 Report 2013: 1 (from income of projects management charges) Indicator: Train credit groups leaders and members on group management and book keeping Plan 2013: 50 Report 2013: 90 Strategic objective II: Tackle the inequitable distribution of power, money, and resources the structural drivers of those conditions of daily life globally, nationally, and locally Indicator: Increase number of credit groups (total number) Plan 2013: 70 Report 2013: 82 (each credit group contains 5-10 client members) Indicator: Increase the seed-capital to the project (total amount) Plan 2013: 1.8 billion VND Report 2013: billion VND Strategic objective III: Measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about the social determinants of health Indicator: Conduct the impact evaluation of the project intervention Plan 2013: 1 Report 2013: 1 Indicator: Produce TV news to broadcast on Ben Tre TV about project activities and achievements Plan 2013: 2 Report 2013: 2 (TV news/ documentary) Future directions Gender will continue to be a point of attention in the development projects implemented by MCNV, and we will continue to support vulnerable women to escape from their vulnerable position, whatever its cause. Poverty usually plays a role in inequity, so microfinance is one key instrument to empower women and this area will expand in the coming years. In 2014, the Ben Tre project will approach Dutch businesses who are working in Vietnam. 2.6 Transition in the East Alliance (TEA) Binnen de TEA werkt het MCNV aan de verbetering van de leefomstandigheden van gemarginaliseerde groepen in Georgië, Laos, Sri Lanka, Tajikistan en Vietnam op vier resultaatgebieden: 1) Capaciteitsversterking van lokale organisaties 2) Inkomenszekerheid en microfinanciering 3) Gezondheidszorg 4) Alliantie synergie en leren Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. De activiteiten van het MCNV binnen dit programma vinden voornamelijk in Laos en Vietnam plaats. De activiteiten in Sri Lanka worden vooral door de lokale partners van WorldGranny en de activiteiten in Georgië en Tajikistan door lokale partners van GIP uitgevoerd. Het TEA programma wordt uitgebreid verantwoord in een jaarrapportage TEA, welke digitaal is op te vragen via

20 Future directions The TEA program provides financial and technical support for the CMHD and CMHLD programs in Vietnam and to expand the community development program started in 2005 in Laos. In Vietnam, MCNV has added mental health to the community-based health care and human resources for health program which we plan to continue and expand in future. The financial inclusion approaches will also be expanded focusing on diverse marginalised groups. In Laos, the program has a strong food security component and this will receive more attention in future. We also plan to expand the MCNV program in Laos working from a new office in Vientiane. The cooperation within TEA has allowed MCNV to gain more expertise across borders. Under the wing of local alliance partners, MCNV supports modest programs in Georgia, Tajikistan and Sri Lanka, which most importantly have provided lessons about new themes and country contexts. Strategic alliances with other international NGOs and their local partners will continue to be a useful strategy for MCNV in future TEA Lao PDR MCNV is the lead organization in the Lao PDR for the Transition in the East Alliance where it aims to improve the lives of poor and disadvantaged people within Savannakhet province. Specifically, the target is 14 villages in remote Nong district on the border of Vietnam, whose population is mainly comprised of Mangkong and Ta Oil ethnic minorities. The project aims to improve the livelihood conditions of these communities in terms of food security and access to finance and better access to better healthcare in the district. At provincial level the project strengthens training for and practice of mental health care. In 2013 many activities were undertaken with good results in spite of adverse conditions such as severe flooding. Achievements included: 1. Increasing the number of target villages from 10 to Village Development Committees report that TEA helped them to strengthen their organizations households have used Village Rice Bank services to access tons of rice, to help address food shortages, and a system has been put in place to sustainably supply further rice to compensate for losses occurred in flooding during Animal husbandry services and skills have improved contributing to 66 households successfully rearing goats and further 36 households who are involved in raising cows households have been supplied with seedlings and gardening equipment and have been trained in how to establish organic gardens, and a district fish hatchery has been supported to stock suitable village ponds with hatchlings. A pilot mushroom farm was established in 1 village. These initiatives increase food variety and sources as well as providing sources of income villagers are actively engaged with village development funds which are making microloans that contribute to the development of small businesses, such as shops. 7. Regular monthly and quarterly meetings are now held between village, district and provincial health stakeholders improving co-ordination of services. 8. Village Health Volunteers and Traditional Birth Attendants in all 14 villages have their skills updated and refreshed and access to higher quality health services has increased. 9. In early 2013, a mental health assessment was conducted to assess the need and demand for quality health mental health services, which is a significant unmet need in the Lao PDR. 10. The TEA program has facilitated the update of mental health curricula and have trained 29 teachers in the use of this curricula at the Savannakhet School of Health Sciences. 11. The first mental health facility in the South of Laos was established in Savannakhet. TEA has supported its refurbishment, provision of equipment and is supported by three trained mental health professionals. Over 200 people living with mental health issues have attended the clinic. 12. TEA staff and stakeholders have been supported to attend international conferences to share their experiences and learn from other country teams within the TEA Program

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014

Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: mcnv.org - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2014-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam Medisch Comité Nederland-Vietnam Bestuursverslag en Jaarrekening 2012 Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam Tel.: 020 6270411 info@mcnv.nl www.mcnv.nl - 1 - Bestuursverslag

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2015

Bestuursverslag en Jaarrekening 2015 Bestuursverslag en Jaarrekening 2015 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: mcnv.org - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2015-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Van Wens naar Indicatie?!

Van Wens naar Indicatie?! Van Wens naar Indicatie?! Projectverslag over de Wmo-indicering van woonvoorzieningen én de behoefte aan hulpmiddelen en/of woningaanpassingen van cliënten met dementie in de thuissituatie en hun mantelzorger(s)

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie