SECURA Belgian Re

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 0 0 1 SECURA Belgian Re"

Transcriptie

1 SECURA Belgian Re

2 SECURA Belgian Re RAAD VAN BESTUUR CONSEIL D ADMINISTRATION VERWALTUNGSRAT BOARD OF DIRECTORS 2001 JAARVERSLAG BALANS EN RESULTATENREKENING 56e boekjaar Willy Duron Jan Leflot Toon Bullens Nicholas Carter Emiel Celis Johan Daemen Noël Devisch Alan Harris Luc Herfurth Roland Neuckermans Jan Vullings Voorzitter/Président/Vorsitzender/Chairman Gedelegeerd Bestuurder/Administrateur Délégué Delegierter Verwalter/Managing Director Leden/Membres/Mitglieder/Members RAPPORT ANNUEL BILAN ET COMPTE DE RESULTATS 56ème exercice JAHRESBERICHT BILANZ UND ERGEBNISRECHNUNG 56. Geschäftsjahr Jos Daniëls Jan Hinnekens Johan Koninckx Ernst & Young (vert./repr. : Jan De Landsheer Jean-Pierre Romont) Ere-Voorzitter/ Président Honoraire Ehrenvorsitzender/ Honorary Chairman Ere-Voorzitter/ Président Honoraire Ehrenvorsitzender/ Honorary Chairman Ere-Bestuurder/Administrateur Honoraire Ehrenverwalter/Honorary Director Commissaris/Commissaire Rechnungsprüfer/Auditor ANNUAL REPORT BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT 56th Financial Year DIRECTIE DIRECTION VORSTAND MANAGEMENT Jan Leflot Luc Boghe Luc Herfurth Walter Van Thielt Gedelegeerd Bestuurder/Administrateur Délégué Delegierter Verwalter/Managing Director Directeuren / Directeurs / Direktoren / Managers N.V. SECURA S.A. Montoyerstraat 12 - B-1000 BRUSSEL - Kapitaal: EUR rue Montoyer 12 - B-1000 BRUXELLES - Capital: EUR - Teleg: Sereas Tel: Fax:

3

4

5

6 NAZIFE CAN - Schilder-kunstenares Nazifé Can werd in 1964 geboren in Turkije en leeft in België sedert Zij volgde lessen Plastische Kunsten aan het Institut Saint-Luc te Luik. Daarna proefde zij van alles wat een kunstenaar of kunstenares kan voeden of verrijken : kunstambacht, stylisme, confectie, decoratie en animatie in schilderateliers voor kinderen, maar ook talrijke buitenlandse reizen en «sociale bemiddeling». Kortom, een veelheid aan activiteiten en bekommernissen, die haar niet hebben weggeleid van de «klassieke» creatie, maar die haar integendeel net de meest solide en beproefde basis hebben verschaft die ze zich kon dromen. Haar talent ontwikkelt ze in de meest diverse disciplines : schilderen, tekenen, beeldhouwen, ceramiek, aardewerk, weven Jean-Christophe YU Haar werk was reeds op talrijke individuele en groepstentoonstellingen te bewonderen : Luik, Brussel,Gent, Spa, Hoei, Kaïro, Ankara en Berlijn en ze ontving reeds meerdere prijzen : Prijs van het publiek Coups de Coeur 2000 Parcours d Artistes van Sint-Gillis Ereprijs van de wedstrijd Olivier Strelli (Schilderijen en pastels) Ereprijs van de wedstrijd Van Custem van de Academie voor Schone Kunsten van Sint-Joost (Aardewerk en ceramiek) Het oeuvre In haar werken laat Nazifé Can haar verbazingwekkend rijke, creatieve impulsen los op een kleurrijke wereld. Nochtans straalt de blik en de houding van haar personages een innerlijke strijd uit, gevoed door eenzaamheid, weerstand, hoop, liefde. De menselijke geladenheid van dit werk raakt ons in het diepste van ons wezen. Het is de vrucht van een uitzonderlijke en moedige roeping. G. WOLF NAZIFE CAN - Artiste peintre Nazifé Can est née en Turquie en 1964 et vit en Belgique depuis Elle a suivi à Liège les cours d arts plastiques de l Institut Saint-Luc. Elle est passée, depuis lors, par tout ce qui peut nourrir et enrichir l artiste: artisanat, stylisme, confection, décoration, animations dans des ateliers de peinture pour enfants, mais aussi, nombreux voyages à l étranger et médiation sociale. Bref, un ensemble d activités et de préoccupations qui, loin de la détourner de la création classique lui a donné, au contraire, les assises les plus solides et les plus éprouvées. Elle développe son talent dans les disciplines les plus diverses : peinture, dessin, sculpture, céramique, poterie, tissage... Jean-Christophe YU Elle a présenté de nombreuses expositions personnelles et collectives en Belgique et à l étranger : Liège, Bruxelles, Gand, Spa, Huy, Le Caire, Ankara et Berlin et elle a été primée à de nombreuses reprises : Prix du public Coups de Coeur 2000 Parcours d Artistes de Saint-Gilles Primée au concours collectif Olivier Strelli (Peintures et pastels) Primée au concours Van Custem de l Académie des Beaux-Arts de Saint-Josse (Poteries et céramiques) L Oeuvre L univers haut en couleurs, de l oeuvre de Nazifé Can, est libérateur de ses pulsions créatrices étonnement fécondes, cependant que les regards et attitudes de ses personnages expriment un combat intérieur nourri de solitude, de résistance, d espoir, d amour. Une oeuvre d une telle densité humaine nous touche fondamentalement. Elle est le fruit d une vocation aussi exceptionnelle que courageuse. G. WOLF NAZIFE CAN - Malerin-Künstlerin Nazifé Can wurde 1964 in der Türkei geboren und lebt seit 1980 in Belgien. Sie studierte plastische Künste am Institut Saint- Luc in Lüttich. Anschließend hat sie von allem, was einen Künstler nähren oder bereichern kann, gekostet: Kunsthandwerk, Styling, Konfektion, Dekoration und Animation in Malerateliers für Kinder, aber auch zahlreiche Auslandsreisen und Sozialhilfe. Kurz und gut, die Vielfalt von Aktivitäten und Beschäftigungen hat sie nicht von der klassischen Schöpfung abgewendet, sondern ihr das meist solide und erprobte Fundament verschafft, das sie sich je hätte träumen können. Ihre Begabung hat sie in den unterschiedlichsten Disziplinen entwickelt: Malerei, Zeichenkunst, Skulptur, Keramik, Töpferware, Weberei Jean-Christophe YU Das Oeuvre von Nazifé Can war bereits in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu bewundern: Lüttich, Brüssel, Gent, Spa, Huy, Kairo, Ankara, und Berlin. Die Künstlerin hat auch mehrere Preise gewonnen: Publikumspreis bei dem Coup de Coeur 2000, Parcours d Artistes de Saint-Gilles Ehrenpreis des Wettbewerbs Olivier Strelli (Malerei und Pastell) Ehrenpreis des Wettbewerbs Van Custem der Akademie für Schöne Künste in Saint-Josse (Töpferware und Keramik) Das Oeuvre In ihren Werken lässt Nazifé Can ihre erstaunlich reiche und schöpferische Impulse den freien Lauf in einer farbenfreudigen Welt. Dennoch strahlen der Blick und die Haltung ihrer Figuren einen inneren Kampf aus, der von Einsamkeit, Widerstand, Hoffnung, und Liebe genährt wird. Die menschliche Aussagekraft dieses Oeuvres berührt die Tiefe unser Seele. Es trägt die Frucht einer außerordentlichen und mutigen Berufung. G. WOLF NAZIFE CAN - Painter-Artist Nazifé Can was born in Turkey in 1964 and has lived in Belgium since She took art classes at the Institut Saint-Luc at Liège. Since then she has had a taste of everything which can nourish or enrich an artist: artistic craft, design, garments, decoration, animation in a painter s studio for children, but also numerous trips abroad and social mediation. In short, a multitude of activities and preoccupations which, far from keeping her from the classic creation, have given her the most solid and challenging basis she could dream of. Her talent has been developed in various disciplines : painting, drawing, sculpture, ceramics, pottery, weaving... Jean-Christophe YU Her work was already on display in numerous individual and collective exhibitions in Belgium and abroad : Liège, Brussels, Ghent, Spa, Huy, Cairo, Ankara, Berlin and on repeated occasions she was awarded a prize : Public Award Coups de Coeur 2000 Parcours d Artistes de Saint-Gilles First prize at the contest Olivier Strelli (Paintings and pastels) First prize at the contest Van Custem of the Académie des Beaux-Arts de Saint-Josse (Pottery and ceramics) Works The very colourful world in the works of Nazifé Can is the expression of her astonishingly rich creative impulses. Nevertheless, the attitude of her characters and the look in their eyes convey an inner struggle, fed bij loneliness, resistance, hope and love. We are moved to the depths of our soul by the human tension in this work. It is the fruit of an exceptional and spirited vocation. G. WOLF

7

8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION BERICHT DES VERWALTUNGSRATES REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 18 MAART 2002 TERUGBLIK OP DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSMARKT IN 2001 De herverzekeringsmarkt werd in 2001 zeer zwaar getroffen door de gebeurtenissen van 11 september. Deze man-made catastrofe is het grootste verzekerde schadegeval in de geschiedenis van onze sector. De totale schadelast wordt geraamd op 70 miljard US Dollar. Reeds vóór 11 september was het duidelijk voor de verzekerings- en herverzekeringsmarkt dat er dringend maatregelen moesten genomen worden in de takken niet-leven. De WTC schade (CAT 48) heeft dit proces van aanpassing van verzekerings- en herverzekeringsvoorwaarden versneld. Bovendien zijn de financiële opbrengsten gerealiseerd op de belegging van de technische reserves en eigen middelen sterk gedaald in Dankzij de hoge financiële inkomsten konden de verzekeraars en herverzekeraars zich in het verleden zeer competitief opstellen. Vooral in de takken met belangrijke technische reserves (long-tail zaken zoals BA auto en algemene BA ) is de impact van deze financiële inkomsten op de prijsstelling zeer groot. De daling van de aandelenbeurzen heeft ook tot gevolg dat de solvabiliteit van de verzekeraars en herverzekeraars in 2001 sterk is gedaald. Reden genoeg voor de ratingoffices om in de loop van 2001 vele maatschappijen onder credit-watch te plaatsen. De daling van de rentevoeten heeft, naast de impact op de financiële inkomsten, ook als gevolg dat in vele Europese landen de verzekeraars verplicht zijn om de schadereserves voor de vergoedingen ingevolge lichamelijke letsels drastisch te verhogen. Dit niet enkel voor de nieuwe schadegevallen, maar eveneens voor alle niet-geregelde schadegevallen uit het verleden. Wat de technische resultaten betreft kan gerust gesteld worden dat de tarieven die gehanteerd worden in verschillende segmenten van de verzekeringsmarkt totaal ontoereikend zijn en dit in zeer veel landen. Vooral het segment van de industriële risico s was en is ondergetarifeerd. Gratis waarborguitbreidingen en all-risk polissen zonder aangepaste tarificatie waren in 2001 nog schering en inslag. In enkele markten werden de eerste tariefverhogingen doorgevoerd in de loop van We moesten echter wachten tot na 11 september om de broodnodige saneringen in de verzekeringsportefeuilles te zien doorvoeren. BERICHT DES VERWALTUNGSRATES AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE VOM 18. MÄRZ 2002 RÜCKBLICK AUF DEN VERSICHERUNGS- UND RÜCKVERSICHERUNGSMARKT 2001 Der Rückversicherungsmarkt wurde 2001 sehr schwer durch die Ereignisse vom 11. September getroffen. Diese man-made Katastrophe ist der größte versicherte Schadensfall in der Geschichte unseres Sektors. Die gesamte Schadenslast wird auf 70 Milliarden US Dollar geschätzt. Bereits vor dem 11. September war es für den Versicherungs- und Rückversicherungsmarkt deutlich, daß dringend in den Nicht-Lebensparten Maßnahmen ergriffen werden mußten. Der WTC-Schaden (CAT 48) hat diesen Prozeß der Anpassung der Versicherungs- und Rückversicherungsbedingungen beschleunigt. Außerdem sind die Finanzerträge aus den Anlagen der technischen Rückstellungen und Eigenmittel im Jahr 2001 stark gesunken. Dank der hohen Finanzerträge konnten die Versicherer und Rückversicherer in der Vergangenheit sehr wettbewerbsfähig bleiben. Vor allem in den Sparten mit bedeutenden technischen Rückstellungen (Long-tail- Sparten, wie Kraftfahrt-Haftpflicht und Allgemeine-Haftpflicht) ist der Einfluß dieser Finanzerträge auf die Preisfestsetzung sehr groß. Der Rückgang der Aktienbörsen hat auch zur Folge, daß die Solvabilität der Versicherer und Rückversicherer 2001 stark gesunken ist. Dies war für die Rating-Agenturen ein ausreichender Grund, um viele Gesellschaften im Laufe des Jahres 2001 unter creditwatch zu stellen. Die Senkung der Zinssätze hat, neben einer Auswirkung auf die Finanzerträge, auch zur Folge, daß in vielen europäischen Ländern die Versicherer sich genötigt sehen, die Schadenreserven für Erstattungen infolge Körperschäden stark zu erhöhen, nicht nur für neue Schadensfälle, sondern auch für alle nicht erledigten Schadensfälle aus der Vergangenheit. In bezug auf die technischen Ergebnisse kann durchaus behauptet werden, daß die in verschiedenen Segmenten des Versicherungsmarktes angewandten Tarife absolut unzureichend sind, und zwar in sehr vielen Ländern. Besonders im Segment der industriellen Risiken werden zu niedrige Tarife gehandhabt. Kostenlose Garantieerweiterungen und All-risk-Policen ohne angepaßte Tarife waren 2001 noch gang und gäbe. Auf einigen Märkten wurden im Laufe des Jahres 2001 die ersten Tarifanhebungen durchgeführt. Wir mußten jedoch bis nach dem 11. September warten, damit die dringend notwendigen Sanierungen der Versicherungsportefeuilles durchgeführt wurden. 8

10 APERÇU DU MARCHE DE L ASSURANCE ET DE LA REASSURANCE EN En 2001, le marché de la réassurance a été fortement touché par les événements du 11 septembre. Cette catastrophe provoquée par l homme est le plus grand sinistre assuré de l histoire de notre secteur. Son coût total est estimé à 70 milliards de US dollars. Déjà avant le 11 septembre, l urgence de mesures dans les branches non-vie était une évidence pour le marché de l assurance et de la réassurance. La catastrophe du WTC (CAT 48) a accéléré ce processus d adaptation des conditions d assurance et de réassurance. Qui plus est, les revenus financiers réalisés sur l investissement des réserves techniques et des fonds propres ont fortement baissé en Ces dernières années, les assureurs et réassureurs pouvaient offrir des conditions très compétitives grâce à des revenus financiers importants. Ces revenus financiers ont un impact particulièrement important sur la fixation des prix dans les branches où les réserves techniques sont grandes (c està-dire les affaires long-tail comme la RC auto et la RC générale). La chute des places boursières a aussi entraîné une forte diminution de la solvabilité des assureurs et réassureurs. Raison suffisante aux yeux des agences de notation pour placer un grand nombre de sociétés sous surveillance (credit-watch) en Outre son impact sur les revenus financiers, la diminution des taux d intérêts a provoqué dans la plupart des pays européens une sérieuse révision à la hausse des réserves de sinistres pour les dommages corporels, non seulement pour les nouveaux sinistres, mais également pour les sinistres non réglés du passé. En ce qui concerne les résultats techniques, on peut affirmer que les tarifs qui sont appliqués dans différents segments du marché de l assurance sont totalement insuffisants et ce dans de nombreux pays. C est surtout le segment des risques industriels qui était et reste sous-tarifé. Les extensions gratuites de garantie et les polices tous risques sans tarification adaptée ont encore été monnaie courante en Les premières augmentations de tarif sont apparues dans quelques marchés courant Nous avons cependant du attendre le 11 septembre pour que les assainissements indispensables des portefeuilles d assurance soient effectués. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 18 MARS 2002 A RETROSPECTIVE OF THE INSURANCE AND REINSURANCE MARKET IN 2001 In 2001 the reinsurance market was badly hit by the events of 11 September. This manmade catastrophe is the largest insured claim in the history of (re)insurance. Total incurred losses are estimated at 70 billion US Dollar. Long before 11 September it became obvious to the insurance and reinsurance market that urgent measures had to be taken as regards non-life business. The WTC claim (CAT 48) has only accelerated this process of adjusting insurance and reinsurance conditions. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 18 MARCH 2002 Furthermore, the financial revenues realized on the investment of the technical reserves and shareholders funds have strongly decreased in Due to high financial revenues, insurers and reinsurers could, in the past, take up a very competitive position. The impact of these financial revenues on rates can especially be felt in classes with significant technical reserves (long-tail business such as Motor TPL and General TPL). Following the slump in the stock markets, the solvency of insurers and reinsurers has strongly decreased in All the more reason why rating offices have been placing the ratings of a great many companies on credit-watch in the course of In many European countries we can see that the drop in interest rates, apart from having an effect on the financial return, has obliged reinsurers to drastically increase the claims reserves for the compensation of bodily injuries, not only for new claims, but also for all unsettled claims from the past. It can safely be put that, as far as technical results are concerned, the rates which are applied in various sectors of the insurance market are totally inadequate, and they are so in a great deal of countries. Above all, rates for industrial risks were, and still are, far from adequate. Free guarantee extensions and all-risk policies with unadjusted rates were the order of the day in It was not until after 11 September that we could see the sorely needed measures for improvement being carried out in the insurance portfolios. 9

11 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Ook de tarieven in de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn onvoldoende. De tak BA auto kampt al jaren met een structureel te lage tariefstelling. Slechts in enkele markten (o.a. in de Britse markt) werden gedurende de laatste jaren de tarieven aangepast. De andere markten volgen slechts aarzelend. In België zal tijdens de komende maanden het bonus-malus-systeem grondig worden aangepast. Dit zal wellicht de competitie om de goede cliënt nog doen toenemen en houdt het gevaar in, nog meer dan in het verleden, dat het aantal niet-verzekerden zal aangroeien. Deze rekening zal later aan de verzekeraars gepresenteerd worden via het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Op herverzekeringsvlak werden in 2000 met betrekking tot het onderschrijvingsjaar 2001 een eerste reeks van tariefverhogingen doorgevoerd in het segment van de natuurcatastrofedekkingen. Ze bleven evenwel vooral beperkt tot die landen en maatschappijen die zwaar getroffen waren in de jaren daarvoor. In vele andere herverzekeringscontracten was het eind 2000 nog niet mogelijk de voorwaarden te verbeteren. Men mag ook vooropstellen dat de cedenten, bij het inkopen van herverzekering, nog onvoldoende rekening houden met de steeds toenemende concentratie van risico s alsook met de mogelijke cumulatie van schadegevallen over de verschillende verzekeringstakken heen. SECURA IN 2001 De brutopremie voor het boekjaar 2001 bedraagt 256,7 M EUR. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van Het boekjaar 2001 sluit af met een winst van ,72 EUR. Terzake stelt de raad van bestuur voor om ,43 EUR over te dragen naar de wettelijke reserves en ,29 EUR naar het volgende boekjaar. Niettegenstaande de toename van de nettopremie met 24,1% bedraagt de ratio van technische reserves ten opzichte van de nettopremie 227,8%. De zeer veilige reserveringspolitiek wordt hiermee verder gezet. Onze technische reserves worden berekend op niet-verdisconteerde basis, dit betekent dat de geschatte uiteindelijke schadelast wordt geboekt. Een sterke premiegroei - in het bijzonder in de Long-tail contracten - noodzaakt een voorfinanciering van de technische reserves vanuit de resultatenrekening en drukt als dusdanig op het gepubliceerde resultaat. BERICHT DES VERWALTUNGSRATES Auch die Tarife der Haftpflichtversicherungen sind unzureichend. Die Sparte Kraftfahrt- Haftpflicht kämpft bereits seit Jahren mit strukturell zu niedrigen Tarifen. Nur auf einigen Märkten (u.a. dem britischen Markt) wurden die Tarife in den letzten Jahren angepaßt. Die anderen Märkte folgen nur zögernd. In Belgien wird in den kommenden Monaten das Bonus-Malus-System gründlich angepaßt. Hierdurch wird der Wettbewerb für gute Kunden noch zunehmen und es besteht noch mehr als in der Vergangenheit die Gefahr, daß die Zahl der nicht versicherten Personen anwächst. Diese Rechnung wird den Versicherern später über den gemeinsamen Garantiefonds präsentiert werden. Auf Rückversicherungsebene wurde in 2000 im Hinblick auf das Zeichnungsjahr 2001 eine erste Reihe von Tariferhöhungen im Segment der Naturkatastrophendeckungen durchgeführt. Sie blieben jedoch auf die Länder und Gesellschaften beschränkt, die in den Vorjahren schwer betroffen waren. In vielen anderen Rückversicherungsverträgen war es Ende 2000 noch nicht möglich, die Bedingungen zu verbessern. Man dürfte auch vorbringen, daß die Zedenten beim Einkauf von Rückversicherung noch in unzureichendem Maße der ständig zunehmenden Konzentration der Risiken sowie der möglichen Kumulation von Schadensfällen über mehrere Versicherungssparten Rechnung getragen haben. SECURA IM JAHR 2001 Die Bruttoprämie für das Geschäftsjahr 2001 beträgt 256,7 M EUR. Dies bedeutet einen Anstieg um 19,1% im Vergleich zu Das Geschäftsjahr 2001 schließt ab mit einem Gewinn von ,72 EUR. Der Verwaltungsrat schlägt vor, ,43 EUR auf die gesetzlichen Rücklagen und ,28 EUR auf das nächste Geschäftsjahr zu übertragen. Trotz der Zunahme der Nettoprämie um 24,1% beträgt das Verhältnis der technischen Rücklagen zur Nettoprämie 227,8%. Die sehr auf Sicherheit ausgelegte Rücklagenpolitik wird also weitergeführt. Unsere technischen Rücklagen werden auf nicht diskontierter Basis berechnet, was bedeutet, daß die veranschlagte nominale Schadensbelastung im Endergebnis gebucht wird. Ein starkes Prämienwachstum insbesondere in Long-tail-Verträgen erfordert eine Vorfinanzierung der technischen Rücklagen aus der Ergebnisrechnung und drückt als solches auf das veröffentlichte Ergebnis. 10

12 Les tarifs sont aussi insuffisants dans les assurances responsabilité. La branche RC auto se bat depuis des années avec une tarification structurellement trop basse. Ces dernières années, les tarifs n ont été adaptés que dans quelques marchés (parmi eux le marché britannique). Les autres marchés ne réagissent que de manière très hésitante. Au cours des prochains mois, le système de bonus-malus appliqué en Belgique sera revu de fond en comble. Ceci va encore exacerber la chasse aux bons clients et augmenter sensiblement le nombre des non-assurés. La facture résultante sera présentée plus tard aux assureurs par le biais du Fonds Commun de Garanties. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Au niveau de la réassurance, une première série d augmentations de tarifs fut appliquée en 2000, pour l année de souscription 2001, dans le segment des couvertures de catastrophes naturelles. Elles restèrent cependant limitées aux pays et sociétés durement touchés les années précédentes. Dans beaucoup d autres contrats de réassurance, fin 2000, il ne fut pas encore possible de modifier les conditions. Il parait très clair qu à l achat de réassurances, les cédantes tiennent encore insuffisamment compte de la concentration toujours croissante de risques ainsi que du cumul de sinistres possible entre différentes branches d assurance. SECURA EN 2001 La prime brute pour l année comptable 2001 s élève à 256,7 M EUR, à savoir une progression de 19,1% par rapport à L année comptable se clôture avec un bénéfice de ,72 EUR. Le conseil d administration propose d affecter ,43 EUR de ce bénéfice aux réserves légales et de reporter le solde soit ,29 EUR à l année comptable suivante. Malgré l augmentation de 24,1% de la prime nette, le ratio des réserves techniques par rapport à la prime nette atteint 227,8%. Notre politique de réservation très prudente est donc maintenue. Nos réserves techniques ne sont pas escomptées, ce qui signifie que la charge nominale de sinistre évaluée est comptabilisée. Une forte croissance de prime en particulier dans les contrats long-tail nécessite un préfinancement des réserves techniques à charge du compte de résultats et déprime donc le résultat publié. Liability insurance rates are likewise unsatisfactory. For years, Motor TPL has been struggling with structurally low rates. In only a few markets (the British market among others) rates have been adjusted during the past few years. Other markets follow this example only reluctantly. The coming months will see a thorough adjustment of the Belgian bonus-malus system. This will possibly further increase the competition for attracting good clients and may increase, even more than in the past, the number of uninsureds. In the end, insurers will be presented with the bill through the Mutual Guarantee Fund. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Back to reinsurance, the year 2000 saw a first series of rate increases being implemented for natural catastrophes, relating to the underwriting year They could, however, only be seen in those countries and companies which had been heavily affected by natural catastrophes the years before. In many other reinsurance contracts it was not even possible to have conditions improved by the end of It seems clear that cedents, when buying reinsurance, do not sufficiently take account of the ever-increasing concentration of risks, nor of the possible cumulation of losses across various classes of insurance. SECURA IN 2001 Gross premiums for the financial year 2001 amount to M EUR. This is a growth of 19.1% as compared with The financial year 2001 has closed with a profit of 563, EUR. The board of directors therefore propose to transfer 476, EUR to the legal reserves and carry forward 86, EUR to the next financial year. Despite an increase of 24.1% of net premiums, the ratio of technical reserves to net premiums amounts to 227.8%. The very cautious reserving policy thus continues. Our technical reserves are calculated without allowance for any discount. It is our best estimate of the ultimate claims amount which is entered into our books. A strong premium growth especially in long-tail business requires pre-financing of the technical reserves in the profit & loss account and as such burdens the published result. 11

13 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR De technische resultaten van 2001 van Secura weerspiegelen de niet-leven resultaten van de verzekeringsmarkt in Europa. Ons premieincasso is voor 80% afkomstig uit proportionele contracten. Het segment brand- en zaakschadeverzekeringen bedraagt 36% van het nettopremieincasso. De technische resultaten van deze portefeuille zijn totaal onbevredigend. Niettegenstaande Secura niet rechtstreeks actief is op de Amerikaanse markten, zijn wij ook door de WTC schade van 11 september getroffen en dit voor een geschat maximumbedrag van 3 M EUR, of 1,4% van ons nettopremieincasso. Onze participatie heeft o.a. betrekking op een pool van facultatieve acceptaties van een Europese cedent alsook op een aantal Europese en Japanse contracten waarin incidental extensions naar de VS werden gedekt. De netto impact van de negatieve technische resultaten van het segment brand- en zaakschadeverzekeringen wordt in belangrijke mate beïnvloed door de significante tussenkomst van onze retrocessionarissen in de schadelast. De negatieve evoluties van de financiële markten in 2001 hebben een belangrijke impact op de latente meer- of minwaarden van de aandelenportefeuille van Secura. Deze portefeuille is inderdaad gemiddeld gezien van recente datum en heeft bovendien reeds het voorwerp uitgemaakt van belangrijke realisaties van meerwaarden in de loop van Ook in 2001 werden meerwaarden op de aandelen- en obligatieportefeuilles gerealiseerd. Na toepassing van onze waarderingsregels, waardoor waardeverminderingen op aandelen werden geboekt ten belope van 1,4 M EUR, bedragen de resterende netto latente minwaarden op de totale investeringsportefeuille einde ,2 M EUR. We zijn evenwel van oordeel dat zij geen duurzaam karakter hebben. In de loop van het jaar 2001 hebben we een belangrijke inspanning geleverd door ons strategisch plan op te stellen met als hoofddoel onze onderschrijvingspolitiek beter aan te passen aan de marktsituatie. Deze politiek is erop gericht om te voldoen aan de door onze aandeelhouders gestelde eisen inzake rendement op het door hen ter beschikking gestelde kapitaal dat als waarborg staat tegenover onze verplichtingen. BERICHT DES VERWALTUNGSRATES Die technischen Ergebnisse von 2001 widerspiegeln die Ergebnisse in den Nicht- Lebensparten auf dem Versicherungsmarkt in Europa wider. Das Prämieninkasso der Secura stammt zu 80% aus proportionalen Verträgen. Das Feuer- und Sachschadengeschäft stellt 36% der Nettoprämieneinnahme dar. Die technischen Ergebnisse im Bereich dieses Portefeuilles sind absolut unzufriedenstellend. Obwohl Secura nicht unmittelbar auf den amerikanischen Märkten tätig ist, waren wir auch vom WTC-Schaden vom 11. September betroffen, und zwar für einen geschätzten Höchstbetrag von 3 M EUR oder 1,4% unseres Nettoprämieinkassos. Unsere Beteiligung bezieht sich u.a. auf einen Pool fakultativer Zeichnungen eines europäischen Zedenten sowie auf eine Reihe europäischer und japanischer Verträge, mit denen vereinzelt Interessen in den USA gedeckt wurden. Die Nettoauswirkungen der negativen technischen Ergebnisse im Segment Feuer- und Sachschadensversicherungen werden in erheblichem Maße von der bedeutsamen Beteiligung unserer Retrozessionare an der Schadenslast beeinflußt. Die negativen Entwicklungen der Finanzmärkte im Jahre 2001 haben große Auswirkungen auf die latenten Mehr- oder Minderwerte des Aktienportefeuilles der Secura. Im Durchschnitt ist dieses Portefeuille tatsächlich relativ jung und hat überdies im Laufe des Jahres 2000 bereits erhebliche Mehrwerte erzielt. Auch im Jahre 2001 hat die Secura Mehrwerte auf das Aktien- und Schuldverschreibungenportefeuille erzielt. Durch Anwendung unserer Bewertungsregeln, demzufolge Wertminderungen auf Aktien in Höhe von 1,4 M EUR gebucht wurden, betrug Ende 2001 der verbleibende latente Nettominderwert des gesamten Anlageportefeuilles 34,2 M EUR. Wir sind aber der Meinung, daß dieser Nettominderwert keinen dauerhaften Charakter hat. Im Laufe des Jahres 2001 haben wir, bei der Erstellung unseres strategischen Plans ( ), erhebliche Anstrengungen unternommen, mit dem Hauptziel, unsere Zeichnungspolitik besser der Marktlage anzupassen. Diese Politik zielt darauf, die Anforderungen unserer Aktionäre an den Ertrag des von ihnen bereitgestellten Kapitals, das als Sicherheit unseren Verpflichtungen gegenübersteht, zu erfüllen. 12

14 Les résultats techniques de Secura en 2001 reflètent les résultats non-vie du marché européen de l assurance. Notre encaissement de primes est constitué à 80% de contrats proportionnels. La branche incendie et dommage aux biens représente 36% de l encaissement net. Les résultats techniques de ce portefeuille sont totalement insatisfaisants. Bien que Secura ne soit pas directement active sur les marchés américains, nous avons cependant été touchés par le sinistre du WTC, et ce pour un montant évalué à 3 M EUR au maximum, soit 1,4 % de notre encaissement de prime net. Notre participation concerne notamment un pool d acceptations facultatives d une cédante européenne ainsi que quelques contrats européens et japonais couvrant de façon incidente des risques aux Etats-Unis. Les résultats techniques nets négatifs dans la branche incendie et dommage aux biens ont été largement influencés par l intervention significative de nos rétrocessionaires dans la charge des sinistres. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Les évolutions négatives des marchés financiers en 2001 ont un impact important sur les plus-values et les moins-values latentes du portefeuille d actions de Secura. Ce portefeuille est en effet de constitution relativement récente et a, qui plus est, déjà fait l objet d importantes réalisations de plus-values dans le courant de En 2001, des plus-values ont également été réalisées sur les portefeuilles d actions et d obligations. Après application de nos règles d évaluations entraînant des diminutions de valeurs pour un montant de 1,4 M EUR, la moins-value latente nette sur le portefeuille d investissement global s élève fin 2001 à 34,2 M EUR. Nous pensons cependant qu elle n a pas un caractère durable. Au cours de l année 2001, un important effort a été consenti pour l établissement d un plan stratégique avec pour objectif de mieux adapter notre politique de souscription à la situation des marchés tout en satisfaisant aux exigences posées par nos actionnaires en matière de rentabilité du capital mis à notre disposition pour garantir nos engagements. Créer simultanément de la valeur pour nos clients et pour nos actionnaires, telle est notre ambition. A cette fin, il a été procédé à un examen approfondi de notre portefeuille et à une révision des règles et procédures de souscription. Ces mesures, combinées avec le redressement général des marchés, ont permis un renouvellement 2002 encourageant en terme de qualité et de rentabilité. The 2001 technical results of Secura reflect the non-life results of the European insurance market. Our premium income originates for 80% from proportional treaties. Property insurance amounts to 36% of the net premium income. The technical results of this portfolio are completely unsatisfactory. Even though Secura is not directly involved in the US market, the WTC loss of 11 September had its effect on our portfolio for an estimated maximum amount of 3 M EUR or 1.4% of our net premium income. Our participation concerns a pool of facultative acceptances from a European cedent as well as a number of European and Japanese treaties covering incidental extensions in the US. The net impact of the negative technical results in property insurance is considerably influenced by the significant participation of our retrocessionaires in the claims amount. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS The negative developments of the stock markets in 2001 have a major impact on the unrealized capital gains and losses of the shares portfolio of Secura. On average, this portfolio is actually of a recent date and was, moreover, subject to important realizations of capital gains in the course of In 2001 also, capital gains were realized on the shares and bonds portfolio. After the application of our valuation standards, depreciations of shares were performed to the amount of 1.4 M EUR. The net unrealized capital losses on the total investment portfolio at the end of 2001 amount to 34.2 M EUR. In our opinion however, this is only temporary in nature. In the course of 2001, great efforts were made to formulate a strategic plan ( ) so as to better adapt our underwriting policy to the market situation. This policy is aimed at meeting the demands of our shareholders with regard to return of the capital put at our disposal and which forms a guarantee against our obligations. It is our ambition to create added value for both our clients and shareholders. In order to achieve this, a revision of the underwriting rules and procedures has been carried out, based on a thorough analysis of our portfolio. These measures, combined with the recovery of a lot of insurance markets, had a stimulating effect during the renewal

15 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Het is onze ambitie om zowel voor onze cliënten als voor onze aandeelhouders toegevoegde waarde te creëren. Om dit te bereiken hebben we een herziening van onze onderschrijvingsregels en procedures doorgevoerd op basis van een grondige analyse van onze portefeuille. Deze maatregelen, alsook het herstel van vele verzekeringsmarkten, waren de motiverende factoren tijdens de hernieuwing naar 2002 toe was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor Secura. Het aandeelhoudersschap wijzigde en de eigen middelen werden met 75 M EUR verhoogd. Vandaag is KBC Verzekeringen hoofdaandeelhouder met 95,04% van het kapitaal, naast DVV Verzekeringen met 4,96%. We vermelden nog dat Ernst&Young, in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap werd verzocht om verslag uit te brengen over de kapitaalverhoging van 17 oktober 2001 en dat hiervoor een bijkomende bezoldiging werd betaald van EUR (inclusief BTW). Rekening houdend met deze kapitaalverhoging en met de bovenvermelde resultaatbestemming, bedragen de eigen middelen 183,1 M EUR, tegenover 94,4 M EUR per In de loop van 2001 werd de A- rating van Secura door S&P s herbevestigd nadat we, zoals vele andere maatschappijen, onder credit watch werden gesteld. De positieve vooruitzichten, een sterke en zeer professionele ploeg en de blijvende steun van de hoofdaandeelhouder zijn belangrijke troeven die, samen met de solvabiliteit, de rating mede ondersteunen. Op het vlak van HR en Organisatie werden belangrijke vernieuwende stappen gezet met als hoofdbekommernissen een efficiënt competentiebeheer enerzijds en het verbeteren van de rentabiliteit anderzijds. BERICHT DES VERWALTUNGSRATES Es ist unser Ehrgeiz, sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen. Um dies zu erreichen, haben wir eine Anpassung unserer Zeichnungsrichtlinien und Verfahren, auf Basis einer sorgfältigen Analyse unseres Portefeuilles, vorgenommen. Diese Maßnahmen bildeten in Verbindung mit der Erholung vieler Versicherungsmärkte, der motivierende Faktor während der Erneuerung in das Jahr war in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Jahr für die Secura. Die Zusammensetzung des Aktionärskreises hat sich geändert, und die Eigenmittel wurden um 75 M EUR erhöht. Zur Zeit ist die KBC Versicherungen der Hauptaktionär mit 95,04% des Kapitals, während die DVV Versicherungen 4,96% besitzt. Wir erwähnen noch, daß Ernst&Young, in seiner Eigenschaft als Kommissar der Gesellschaft, gebeten wurde, über die Kapitalerhöhung vom 17. Oktober 2001 zu berichten, und daß dafür ein zusätzliches Entgelt von EUR (inkl. MWSt.) bezahlt wurde. Dieser Kapitalerhöhung und der obigen Ergebnisverwendung Rechnung tragend, belaufen die Eigenmittel sich auf 183,1 M EUR, gegenüber 94,4 M EUR zum Im Laufe des Jahres 2001 wurde das A- Rating der Secura durch S&P erneut bestätigt, nachdem wir ebenso wie viele andere Gesellschaften unter credit-watch gestellt wurden. Die positiven Aussichten, ein starkes und sehr professionelles Team, sowie die stetige Unterstützung durch den Hauptaktionär, sind bedeutende Trumpfkarten, die neben der Solvabilität das Rating unterstützen. Auf der Ebene der Personalpolitik und der Organisation wurden bedeutende Erneuerungsschritte unternommen, wobei wir uns hauptsächlich auf eine effiziente Kompetenzverwaltung einerseits sowie eine Verbesserung der Rentabilität andererseits konzentriert haben. 14

16 A de nombreux points de vue 2001 a été une année particulière pour Secura. L actionnariat a changé et les moyens propres ont été augmentés de 75 M EUR. KBC- Assurance est maintenant notre actionnaire principal avec 95,04% du capital, contre 4,96% pour les AP Assurances. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Nous mentionnons également que nous avons prié Ernst & Young, en tant que commissaire de la société, de faire rapport sur l augmentation de capital du 17 octobre 2001 et qu à cet effet, des honoraires supplémentaires de EUR (TVA incluse) ont été payés. En tenant compte de cette augmentation de capital et de l affectation du résultat mentionnée ci-dessus, les moyens propres atteignent à présent 183,1 M EUR, pour 94,4 M EUR au Au cours de 2001, le rating A- de Secura a été confirmé par S&P s après que, comme beaucoup d autres sociétés, nous ayons été placés sous «credit-watch». Des perspectives favorables, une équipe forte et professionnelle et le soutien continu de l actionnaire principal sont des atouts importants, qui, avec la solvabilité, aident à maintenir le rating. Du point de vue des ressources humaines et de l organisation, d importantes actions novatrices ont été entamées avec pour objectifs la gestion efficace des compétences et l amélioration de la rentabilité. The year 2001 was a special year for Secura in many respects. The shareholders panel changed and the shareholders funds were increased by 75 M EUR. Today, KBC Insurance is our main shareholder, owning 95.04% of the capital. DVV Insurance has a participation of 4.96%. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS We also wish to mention that Ernst&Young, as auditor of the company, were requested to make a report about the capital increase of 17 October 2001 and that an additional salary was paid to the amount of 8,228 EUR (taxes included). Taking account of this capital increase and the above-mentioned appropriation of the result, the shareholders funds amount to M EUR, against 94.4 M EUR as at In the course of 2001, after having been placed on credit-watch, as so many other companies, Secura s A- rating was affirmed by Standard and Poor s. Favourable prospects, a strong and very professional team and the continuous support of our main shareholder have, in addition to the solvency, greatly contributed to maintaining this rating. Important innovative steps have been taken in the field of HR and Organization. The main concerns are an efficient competence management on the one hand and an improvement of the profitability on the other. 15

17 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOORUITZICHTEN VOOR 2002 EN VERDER Voor de komende jaren verwachten wij dat de herverzekeringsvoorwaarden in een aantal segmenten nog verder zullen verstrengen. De vraag naar herverzekering zal niettegenstaande het grotere eigenbehoud van sommige cedenten (o.a. als gevolg van fusies), toch nog verder stijgen, omwille van de toenemende concentratie van risico s in de verzekeringsportefeuilles en de grotere risico-aversie, in het bijzonder bij beursgenoteerde maatschappijen. Ook de komst van de nieuwe IAS normen zal de vraag eerder doen stijgen dan afnemen. De ART contracten zullen in deze context bijzondere aandacht krijgen. Meerdere cedenten zullen de te sterke concentratie op de herverzekeringsmarkt willen afremmen. Naar aanleiding van de WTC schade heeft men vastgesteld dat met de basisregel van herverzekering nl. spreiding van risico, te weinig rekening gehouden is. Dit opent perspectieven voor Secura. In 2002 zal de interne reorganisatie volledig afgewerkt worden. Wij zullen daarenboven verhuizen naar een nieuwe locatie in Brussel waar de inrichting en de installaties andere manieren van werken zullen ondersteunen, zodat kennisuitwisseling en teambuilding ten volle tot stand komen. De positieve ontwikkelingen m.b.t. de SICS/nt software, die nodig is voor een efficiënt beheer van onze herverzekeringsportefeuille, hebben tot gevolg dat de definitieve implementatie dit jaar zal starten, om te worden afgerond in de loop van Nog meer dan vroeger zullen we onze aandacht toespitsen op welbepaalde marktsegmenten en cedenten. Groeien in de diepte is hier de regel. We willen voor onze cedenten een belangrijke herverzekeraar zijn, een waardevolle gesprekspartner in de opbouw van de herverzekeringsafdekkingen. Indien we onze ruime expertise ter beschikking willen stellen van onze cedenten en als dusdanig een belangrijke toegevoegde waarde willen leveren aan onze partners verzekeraars en makelaars, dan kan dit slechts gebeuren indien Secura ook met representatieve aandelen en premievolumes kan participeren op rendabele contracten. BERICHT DES VERWALTUNGSRATES PERSPEKTIVEN FÜR 2002 UND DANACH Für die nächsten Jahre erwarten wir, daß die Rückversicherungsbedingungen in einer Reihe von Segmenten noch strenger werden. Die Nachfrage nach Rückversicherung wird trotz des größeren Eigenbehaltes gewisser Zedenten, u.a. als Folge von Fusionen, dennoch weiter steigen wegen der zunehmenden Konzentration der Risiken in den Versicherungsportefeuilles und der größeren Risiko-Abneigung, insbesondere bei Unternehmen, die an der Börse notiert werden. Auch die Einführung der neuen IAS Normen wird die Nachfrage eher steigern als dämpfen. Die ART-Verträge werden in diesem Kontext eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Mehrere Zedenten werden die starke Konzentration im Rückversicherungsmarkt versuchen zu bremsen. Anlässlich des WTC-Schadens wurde festgestellt, daß die Grundregel der Rückversicherung, nämlich die Risikostreuung, zu wenig beachtet wurde. Dies eröffnet für die Secura Perspektiven. Im Jahr 2002 wird die interne Umstrukturierung vollständig abgeschlossen werden. Wir werden außerdem an einen neuen Standort in Brüssel umziehen, wobei die Einrichtung und das Gebäude selbst andere Arbeitsweisen fördern werden, so daß der Austausch von Know-how und die Teambildung voll zum Tragen kommen werden. Die positiven Entwicklungen der SICS/nt-Software, die für eine effiziente Verwaltung unseres Rückversicherungsportefeuilles notwendig ist, haben zur Folge, daß dieses Jahr die endgültige Implementation anlaufen wird; sie dürfte im Laufe des Jahres 2003 abgeschlossen werden. Mehr noch als zuvor werden wir uns auf bestimmte Marktsegmente und Zedenten konzentrieren. Hier lautet die Regel, in die Tiefe zu wachsen. Wir wollen für unsere Zedenten ein bedeutender Rückversicherer sein, ein Gesprächspartner bei dem Aufbau der Rückversicherungsdeckungen. Wenn wir unseren Zedenten unsere umfassende Erfahrung zur Verfügung stellen und somit unseren Partnern -Versicherer und Makler- einen bedeutenden Mehrwert bieten wollen, muß die Secura auch mit repräsentativen Anteilen und Prämienvolumen an rentablen Verträgen teilnehmen können. 16

18 PERSPECTIVES POUR 2002 ET LES ANNEES A VENIR Dans le courant des prochaines années, nous nous attendons à ce que les conditions de réassurance deviennent encore plus strictes dans certains secteurs. En dépit de la rétention plus importante de certaines cédantes (notamment suite à des fusions) la demande de réassurance va encore augmenter, vu la concentration grandissante de risques dans les portefeuilles d assurance et une plus grande aversion au risque, en particulier pour les sociétés cotées en bourse. L arrivée des nouvelles normes IAS va augmenter la demande plutôt que la réduire. Dans ce contexte, les contrats ART feront l objet d une attention particulière. De nombreuses cédantes souhaiteraient voir ralentir la trop forte concentration sur le marché de la réassurance. A l occasion de la catastrophe du WTC, on a pu constater que la règle de base de la réassurance, à savoir la répartition du risque, était insuffisamment prise en compte. Ceci ouvre des perspectives pour Secura. En 2002, la modification de notre organisation interne va être parachevée. De plus, nous allons déménager vers de nouveaux locaux (toujours à Bruxelles), dont la configuration et l équipement permettront d autres méthodes de travail, de sorte que le partage des connaissances et le travail en équipe se développeront naturellement. Les développements positifs relatifs au logiciel SICS/nt, nécessaire pour une gestion efficace de notre portefeuille de réassurance, ont pour conséquence que l implantation définitive commencera cette année pour aboutir dans le courant de Plus encore qu auparavant, nous focaliserons notre attention sur des secteurs bien précis du marché et sur des cédantes bien définies. Nous pourrons ainsi leur accorder une plus grande attention. Pour nos cédantes, nous voulons être un réassureur important et un interlocuteur valable dans l élaboration de leurs couvertures de réassurance. Secura ne peut mettre sa large expertise à la disposition de ses partenaires assureurs et courtiers et en conséquence leur offrir une appréciable valeur ajoutée que si elle peut de cette manière participer, avec des parts significatives, à des traités rentables. RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION PROSPECTS For the coming years, it may be expected that in some sectors reinsurance conditions will harden even further. Despite an increase in the retained business of some cedents as a result of e.g. mergers, the demand for reinsurance will continue to grow due to an increasing concentration of risks in the insurance portfolios and a greater risk aversion, especially with companies quoted on the stock exchange. The introduction of new IAS standards will rather increase than decrease this demand. In this context, special attention will be paid to ART contracts. Several cedents will want to slow down the all too strong concentration on the reinsurance market. Following the WTC loss, it became clear that insufficient account was taken of the basic rule of reinsurance, i.e. the spreading of risks. This opens up new perspectives for Secura. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS In 2002 the internal reorganization will be concluded. In addition, we are scheduled to move to a new location in Brussels where the interior arrangement and equipment will support new ways of working, so that exchange of knowledge and team building can flourish. Thanks to the positive developments regarding the SICS/nt software, needed for an efficient management of our reinsurance portfolio, 2002 will see the start of the full implementation. In the course of 2003 this process should be finalized. More than ever before we will concentrate on specific market sectors and cedents. In-depth growth is a blanket rule. We wish to be a major reinsurer for our cedents, a valuable partner in the design of their reinsurance programmes. If we wish to put our large expertise at the disposal of our cedents and as such supply an important added value to our insurance partners and brokers, it is essential that Secura participates with representative shares and premium volumes in profitable contracts. 17

19 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Groeidoelstellingen zullen slechts gerealiseerd worden indien ten volle aan de rentabiliteitscriteria is voldaan. Wij geloven dat professionaliteit, technische transparantie en totale wederzijdse openheid echt vertrouwen doen ontstaan. Daardoor wordt de relatie tussen verzekeraar en herverzekeraar, in plaats van een zakenrelatie, veel meer een partnership dat leidt tot een win-winsituatie. Onder deze voorwaarden zullen groeimogelijkheden in de breedte ook in de toekomst worden benut. Hierbij zal evenwel de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. Rekening houdend met de evoluties en de verwachte ontwikkelingen in Zuid- Amerika, werd beslist in februari 2002 om het vertegenwoordigingskantoor in Sao Paulo te sluiten. Verder hebben zich na het einde van het boekjaar 2001 geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan, noch zijn er omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 96 van het wetboek van vennootschappen, zijn voor onze maatschappij niet relevant. DANK Onze dank gaat in de eerste plaats naar onze cedenten en makelaars voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Ook het personeel en de directie wensen we te danken voor de buitengewone prestaties geleverd in een zeer moeilijke marktomgeving. We nemen ook afscheid van de bestuurders Toon Bullens, Jan Vullings, Nicholas Carter en Alan Harris en wensen hen bijzonder te danken voor hun ruime ervaring, waarop we de afgelopen jaren beroep mochten doen. AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP MAANDAG 18 MAART 2002 OM 11 UUR OP DE ZETEL VAN DE MAATSCHAPPIJ, MONTOYERSTRAAT 12 TE 1000 BRUSSEL. 1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 2. Verslag van de Commissaris aan de Algemene Vergadering 3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december Verwerking van het resultaat 5. Kwijting aan de Bestuurders en Commissaris 6. Beslissing tot niet consolideren BERICHT DES VERWALTUNGSRATES Wachstumsziele können nur verwirklicht werden, wenn die Rentabilitätskriterien uneingeschränkt erfüllt sind. Wir sind davon überzeugt, daß durch Professionalität, technische Transparenz und totale gegenseitige Offenheit (wodurch ein echtes Vertrauen entsteht) das Verhältnis zwischen Versicherer und Rückversicherer sich von einer Geschäftsbeziehung zu einer Partnerschaft hin entwickelt, die zum Vorteil von beiden Seiten ist. Unter diesen Voraussetzungen werden wir auch in der Zukunft Wachstumsmöglichkeiten in der Breite wahrnehmen. Dabei soll allerdings die notwendige Vorsicht an den Tag gelegt werden. Im Hinblick auf die Umstände und die erwarteten Entwicklungen in Südamerika wurde im Februar 2002 beschlossen die Handelsvertretung in Sao Paulo zu schließen. Weiter sind seit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2001 weder wichtige Ereignisse noch Umstände aufgetreten, die die Entwicklung der Gesellschaft erheblich beeinflussen könnten. Tätigkeiten im Bereich der Forschung und der Entwicklung, im Sinne des Artikels 96 des Gesetzbuchs für Aktiengesellschaften, sind für unsere Gesellschaft nicht relevant. DANKESWORTE Unser Dank richtet sich zunächst an unsere Zedenten und Makler für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Auch dem Personal und der Direktion möchten wir für die in einem sehr schwierigen Marktumfeld erbrachte außergewöhnliche Leistung danken. Wir verabschieden uns von den Verwaltungsratsmitgliedern Toon Bullens, Jan Vullings, Nicholas Carter und Alan Harris und möchten ihnen besonders danken für ihre umfangreiche Erfahrung, auf die wir in den vergangenen Jahren zurückgreifen konnten. TAGESORDNUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE VON MONTAG, DEM 18. MÄRZ 2002 UM 11 UHR AM GESELLSCHAFTSSITZ, RUE MONTOYER 12, IN 1000 BRÜSSEL. 1. Bericht des Verwaltungsrates an die Hauptversammlung 2. Bericht des Rechnungsprüfers an die Hauptversammlung 3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember Ergebnisverwendung 5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers 6. Beschluß der Nicht-Konsolidierung 18

20 Les objectifs de croissance seront subordonnés au respect des critères de rentabilité. Nous croyons que le professionnalisme, une transparence technique et une ouverture totale et mutuelle engendrent la confiance. De ce fait, la relation entre assureur et réassureur devient bien plus qu une relation d affaire, un partenariat dont chaque partie tire bénéfice. Sous ces conditions nous mettrons avec prudence à profit toutes les occasions d élargir notre champ d action. Tenant compte des évolutions et des développements en Amérique du Sud, nous avons décidé en février 2002 de fermer notre bureau de représentation à Sao Paulo. Signalons encore qu aucun événement important ni aucune circonstance pouvant influencer significativement le développement de la société ne sont survenus après la fin de l exercice comptable Mentionnons enfin que les activités de recherche et développement visées par l article 96 du Code des Sociétés ne concernent pas notre activité. REMERCIEMENTS Nos remerciements vont en premier lieu à nos cédantes et à nos courtiers pour la confiance qu ils ont placée en nous. Nous souhaitons également remercier la direction et le personnel pour les prestations exceptionnelles qu ils ont fournies malgré la situation très difficile du marché. Nous prenons également congé de quatre administrateurs : Toon Bullens, Jan Vullings, Nicholas Carter et Alan Harris. Nous leur sommes reconnaissants d avoir pu partager leur grande expérience durant ces dernières années. AGENDA DE L ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE LUNDI 18 MARS 2002 A 11 HEURES AU SIEGE DE LA SOCIETE, RUE MONTOYER 12 A 1000 BRUXELLES. 1. Rapport du Conseil d Administration à l Assemblée Générale 2. Rapport du Commissaire à l Assemblée Générale 3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre Affectation du résultat 5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire 6. Décision de non-consolidation RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Growth objectives will only be realized if the profitability criteria are fully complied with. We believe that professionalism, technical transparency and total mutual openness creates real trust. The relation between insurer and reinsurer then becomes a partnership rather than a mere business relationship, profitable to both parties. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Under these conditions, we will also in the future make use of new opportunities for growth. However, the necessary caution will be shown. Taking into consideration the evolutions and expected developments in South America, it was decided in February 2002 to close down the representative office in Sao Paulo. Further, no major events have occurred after the end of the financial year 2001, nor are there any known circumstances which might considerably influence the company s development. Research and development activities, as intended in article 96 of the commercial code, are irrelevant to our company. ACKNOWLEDGEMENT In the first place, we would like to extend our gratitude to our cedents and brokers for the trust they have in us. We further wish to thank our staff and management for their exceptional efforts in a very difficult market environment. We also bid a formal farewell to the directors Toon Bullens, Jan Vullings, Nicholas Carter and Alan Harris and wish to thank them for their large experience on which we were always able to call in the past few years. AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HELD ON MONDAY 18 MARCH, 2002 AT 11:00 A.M. AT THE HEAD OFFICE OF THE COMPANY, RUE MONTOYER 12, 1000 BRUSSELS. 1. Report of the Board of Directors to the General Meeting 2. Report of the Company Auditor to the General Meeting 3. Approval of the annual accounts as at 31 December Appropriation of the results 5. Discharge of the Directors and Company Auditor 6. Decision not to consolidate 19

30 th March 2004. We are pleased to report a number of very positive accomplishments: Overall, 2003 has been an excellent year for I.R.I.S.

30 th March 2004. We are pleased to report a number of very positive accomplishments: Overall, 2003 has been an excellent year for I.R.I.S. 30 th March 2004 # 10 Editorial Dear Madam, Dear Sir, We are pleased to introduce this special edition of our Investor Newsletter dedicated to the presentation of the 2003 Annual Results of I.R.I.S. You

Nadere informatie

Prins Albertfonds Fonds Prince Albert Prinz-Albert-Fonds

Prins Albertfonds Fonds Prince Albert Prinz-Albert-Fonds Prins Albertfonds Fonds Prince Albert Prinz-Albert-Fonds Prins Albertfonds Fonds Prince Albert Prinz-Albert-Fonds 2 jaar ans Jahre 1 Prins Albertfonds 20 jaar Fonds Prince Albert 20 ans Prinz-Albert-Fonds

Nadere informatie

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03 Tax Audit & Accountancy MAI/MEI 2013 Sommaire / Inhoud Editoriaal Voor een meer stabiele en transparante wetgeving inzake belastingzaken Editorial Pour davantage de stabilité et de transparence legislatives

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Conseil d Administration de la FRBE 14 Juillet 2012 Rapport approuvé Bernard Malfliet, 15-07-2012 ; 23/09/2012. Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Verwaltungsrat KSB 14 Juli

Nadere informatie

Sommaire / Inhoud. Oui à une réforme constructive du contrôle legal des comptes en Europe 01. Risk Management in een bedrijfsrevisorenkantoor 24

Sommaire / Inhoud. Oui à une réforme constructive du contrôle legal des comptes en Europe 01. Risk Management in een bedrijfsrevisorenkantoor 24 Tax Audit & Accountancy novembre/november 2012 Sommaire / Inhoud Editoriaal Voorstander van een constructieve hervorming van de wettelijke controle van de rekeningen in Europa Editorial Oui à une réforme

Nadere informatie

Les grandes tendances du management public en Europe

Les grandes tendances du management public en Europe P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Maandelijks n 77 - April 2008 Mensuel n 77 - Avril 2008 Gratis Abonnement gratuit 5 d e Ov e r h e i d s c o n g r e s 5 è m e Co n g r è s du

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T N 45 April/Avril 2004 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E

Nadere informatie

4INSTANCE Conference The developments of lotteries, betting and games of chance in Belgium

4INSTANCE Conference The developments of lotteries, betting and games of chance in Belgium N 37 - Avril - April 2003 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T N 36 - Mars - Maart 2003 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G

Nadere informatie

global EDITION 2007 EDITION 2007

global EDITION 2007 EDITION 2007 global CHAUSSÉE DE LA HULPE 181 TERHULPSESTEENWEG 181 B-1170 BRUSSELS TEL +32 (0)2 676 71 71 FAX +32 (0)2 673 38 68 GLOBAL@GLOBAL-DPM.BE WWW.GLOBAL-DPM.BE EDITION 2007 CONSULTANT COMPANY SPECIALIZED IN

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Festival europalia.russia

Festival europalia.russia N 55 November-December Novembre-Decembre 2005 Tweemaandelijks + 1/Bimensuel + 1 - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une. Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration

BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une. Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration BILAL BENYAICH (réd.) Il est moins une Le temps est venu pour une autre politique de migration et d intégration Ce livre a été réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p.

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 10 Deutschland Österreich

Nadere informatie

Intercommunautaire uitwisselingen tussen scholen Evaluatie van de projecten ondersteund door het Prins Filipfonds

Intercommunautaire uitwisselingen tussen scholen Evaluatie van de projecten ondersteund door het Prins Filipfonds Intercommunautaire uitwisselingen tussen scholen Evaluatie van de projecten ondersteund door het Prins Filipfonds Beheerd door de Koning Boudewijnstichting Intercommunautaire uitwisselingen tussen scholen

Nadere informatie

Gaëtan LEFÈVRE Group Risk & Insurance Manager Group CMI Chairman of BELRIM

Gaëtan LEFÈVRE Group Risk & Insurance Manager Group CMI Chairman of BELRIM Gaëtan LEFÈVRE Group Risk & Insurance Manager Group CMI Chairman of BELRIM Gaëtan is an engineer by background having qualified as a civil mining engineer at the University of Liège. He studied management

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 52896 BELGISCH STAATSBLAD 10.07.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GRONDWETTELIJK HOF Uittreksel uit arrest nr. 90/2014 van

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP Une traduction en Français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas

Nadere informatie

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand

how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand take part how to take part in interieur 2014 There are four options to take part: Option 1 // I create my own stand Deze optie is gebaseerd op een aanvraag voor naakte oppervlakte (units van 4 x 4 m =

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

Onderwaterarcheologie. op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos

Onderwaterarcheologie. op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos Nederlandse Archeologische Rapporten 041 Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) Arent D. Vos Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel

Nadere informatie

Rapport préliminaire du collège d experts

Rapport préliminaire du collège d experts COMMISSION SPECIALE CHARGEE D EXAMINER LA CRISE FINANCIERE ET BANCAIRE *** BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE EN BANKCRISIS Rapport préliminaire du collège d experts 1 ère

Nadere informatie

finance.brussels finance.brussels

finance.brussels finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels LE CONSEIL D ADMINISTRATION. DE RAAD VAN BESTUUR. PRÉSIDENCE

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie