De zaak Haanstra (2) De zaak Haanstra (3) Definitie beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zaak Haanstra (2) De zaak Haanstra (3) Definitie beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten"

Transcriptie

1 1 Presentatie 1. Enkele zaken van BBZ 2. Wat zijn beroepsziekten? 3. en aansprakelijkheid 4. Werkwijze Bureau FNV 5. Rol BBZ bij re-integratie Bijeenkomst reïntegratieconsulenten FNV Bondgenoten Jan Warning Utrecht 27 november Wie heeft te maken met beroepsziekten? Kijk eens in je eigen praktijk als re-integratieconsulent. Hoeveel personen zijn er ziek als gevolg van het werk, hoeveel zijn er ziekte door oorzaken buiten het werk, en bij hoeveel is het een combinatie van werk en niet-werk? 3 De zaak Haanstra Baas moet betalen na trauma Door OLOF VAN JOOLEN UTRECHT - Mensen met een gevaarlijk beroep die door het posttraumatisch stress-syndroom (ptss) arbeidsongeschikt... FOTO ANP...thuis komen te zitten, kunnen een schadevergoeding van hun baas krijgen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Utrechtse rechtbank in de zaak van een voormalig machinist van de NS. Het vonnis is ook relevant voor bijvoorbeeld pompbedienden, beveiligers en ambulanceverpleegkundigen die meerdere traumatische gebeurtenissen meemaken en door hun werkgever onvoldoende worden opgevangen. Machinist Haanstra raakte getraumatiseerd door een serie zelfdodingen en gevallen van agressie. De rechtbank bepaalde vorige week dat de Spoorwegen te weinig hebben gedaan om die te voorkomen. Bovendien is de NS tekortgeschoten bij de opvang van de Zwolse treinbestuurder.,,dat is een duidelijke stap ten opzichte van eerdere vonnissen, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam.,,De uitspraak is veel ruimer en daardoor ook van toepassing op mensen die langere tijd traumatische gebeurtenissen meemaken. De rechtbank bepaalt dat een werkgever principieel verantwoordelijk is voor zulke mensen. Dat is een juist oordeel. Het Bureau van de FNV is bijzonder tevreden met het vonnis. Directeur Jan Warning ziet ook perspectief voor beroepsgroepen die formeel onder het ambtenarenrecht vallen. Dan gaat het om militairen onder wie ptss bovengemiddeld veel voorkomt, maar ook brandweermensen en agenten.,,ook in dat soort zaken draait het om de zorgplicht van de werkgever. Wanneer ze er bij de Centrale Raad van Beroep niet uitkomen, bestaat ook voor hen de mogelijkheid van een civiele procedure. Dan is dit vonnis zinvolle jurisprudentie, zeg directeur Warning. Uit cijfers die de bedrijfsartsen bij het Bureau aanleveren, blijkt dat er elk jaar zo n zeventig nieuwe gevallen van ptss bijkomen. Volgens de FNV moet dit getal worden verdrievoudigd omdat veel zaken niet worden gemeld. De NS wil niet reageren op de uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan. 4

2 5 De zaak Haanstra (2) Sinds 1981 in dienst van NS als hoofdconducteur Van de volgende incidenten: 10 zelfdodingen (1 voorkomen) meerdere keren per jaar voetbalsupporters discotreinen meerdere incidenten met risico-treinen (steek incident, hooligan incident) 1999: spuugincident, einde werk als hoofdconducteur Depressiviteit, extreme vermoeidheid, paniekaanvallen, schrikreacties. Dagelijks zware medicatie. Geen belangstelling in omgeving. geen nazorg, behandeling wordt gestopt twee functies aangeboden, geen belangstelling door NS De zaak Haanstra (3) Bureau stelt NS aansprakelijk voor de schade omdat: NS niets heeft gedaan om oorzaken van risico s aan te pakken NS heeft onvoldoende nazorg geboden NS heeft behandeling stopgezet NS heeft onvoldoende werk gemaakt van reïntegratie. 2 mei 2007 stelt kantonrechter BBZ in het gelijk: NS is aansprakelijk voor de schade. 6 Definitie beroepsziekte een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden (arboregeling 1.11) 7 Voorbeelden van beroepsziekten Kijk eens in je eigen praktijk Wie kan er de meeste beroepsziekten noemen? 8

3 9 Bewegingsapparaat Psyche Huid Luchtwegen Gehoor Zenuwstelsel Voortplanting Infecties Kanker 10 Oude en nieuwe beroepsziekten Afhankelijk van arbeidsorganisatie Ontwikkeling 1. Vage signalen, vermoedens 2. Wetenschappelijk onderzoek 3. Ontwikkeling preventie 4. Wetgeving 5. Hulp slachtoffers, claims 11 Epidemiologische betekenis (meer rugklachten in de metaal) Medische betekenis (deze patiënt heeft een beroepsziekte) Juridische betekenis (de werkgever heeft deze aandoening veroorzaakt) 12

4 13 meldingen in 2005 beweging psychisch gehoor huid luchtw. OPS infecties ncvb Aantallen per sector Sector Bouwnijverheid Industrie Gezondheids- en welzijnszorg Aantal 1917 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Vervoer, opslag en communicatie Verhuur en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverlening % 33, ,4 8,8 9,5 6,9 4,3 Financiële instellingen Onderwijs Reparatie van consumentenartikelen en handel Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening Landbouw, jacht en bosbouw Productie en distributie van electriciteit, aardgas en water Horeca Winning van delfstoffen Visserij Extra-territoriale lichamen en organisaties Onbekend Totaal ,0 4,1 3,7 4,0 0,9 0,5 0,6 0, ,0 0,1 1, Meldingen bij BBZ OPS RSI burn out rug lawaai overig % 15 en aansprakelijkheid Geen onderscheid risque professionel en risque social Werkgever kan aansprakelijk worden gesteld 16

5 17 Artikel 7: 658 BW LID 1 De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. LID 2 De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij in de lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De twee voorwaarden voor aansprakelijkheid 1. De werknemer heeft schade opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden (medische causaliteit) 2. De werkgever heeft niet voldaan aan haar zorgverplichting 18 Hoever strekt de zorgplicht? Geen absolute waarborg voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van ongevallen Zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is. 1. Laudy/Fair Play (broodmes) 2. Dusarduyn/Du Puy (dakdekker) 19 Juridisch traject Slachtoffer moet (binnen redelijke eisen, lage eisen) onderbouwing leveren van causaliteit Pas dan komt schending zorgplicht aan de orde Het is aan wg om te bewijzen(binnen redelijke grenzen) dat hij zich aan zorgplicht heeft gehouden Detachering is geen uitvlucht Privé interferenties minder relevant bij schending zorgplicht en bij blootstelling 20

6 21 Vormen van schade door beroepsziekten Wat voor schade hebben werknemers met een beroepsziekte? Vormen van schade door beroepsziekten Inkomensschade Verlies aan levensvreugde (smartengeld) Afhankelijkheid van derden Medische kosten Verlies aan zelfwerkzaamheid 22 Bureau FNV start doelstellingen: a. betere belangenbehartiging b. betere preventie en reïntegratie c. collectieve compensatie 23 Bureau FNV interdisciplinair: deskundigen arbeid en gezondheid, medisch adviseur, letselschade, advocatuur, netwerk deskundigen zorgvuldige dossieropbouw: 10 tot 20 uur vooronderzoek 24

7 25 Werkwijze BBZ een selectieproces naar kansrijke zaken aanmeldingen intake arbo schaderegeling juridisch geregeld 148 minnelijke regeling 46 juridisch Resultaten BBZ /aantal zaken doofheid 5 RSI 60 OPS 33 knie 2 nekrugsch 24 dermatitis 2 burn out 10 allergie 2 astma x1000 euro en de WIA WIA IVA 80% en duurzaam a.o. WGA 35-80% a.o. <35% geen uitkering beweging psychisch gehoor huid luchtw. OPS infecties Maar zelden kan werknemer helemaal niets meer A.o. percentage hangt af van het oude inkomen en wat iemand theoretisch nog zou kunnen verdienen. ncvb 27 Een beroepsziektezaak beginnen? Ja omdat ik heb een slechte gezondheid én leid inkomensverlies gevoel van erkenning preventief effect voor de collega s Nee want het duurt eindeloos onzekerheid mijn medisch dossier wordt ingezien belemmert reintegratie? 28

8 29 Wanneer beroepsziekte, wanneer bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval Eenmalige gebeurtenis Makkelijk aan te wijzen -> letselschade Beroepsziekte Langdurige blootstelling Moeilijk aan te wijzen -> bbz Wanneer beroepsziekte, wanneer bedrijfsongeval? (2) Vragen protocol 1 Is uw ziekte of gebrek in hoofdzaak ontstaan tijdens uw werk of door omstandigheden in uw werk? nee >vraag 2 ja -> vraag 3 2 Is uw ziekte/gebrek ontstaan door toedoen van een ander? (werkgever, collega, verkeersdeelnemer, buurman, arts, winkelier, crimineel enz.) Anders gezegd; is iemand iets te verwijten ten aanzien van het ontstaan van de ziekte/gebrek? nee -> geen aansprakelijkheid ja -> mogelijke aansprakelijkheid, doorverwijzen naar letselschade 30 Wanneer beroepsziekte, wanneer bedrijfsongeval? (3) 3 Is het letsel veroorzaakt door een ongeval of een incident? nee -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar BBZ ja, één ongeval of incident -> ga door met vraag 4a ja, meerdere ongevallen/incidenten -> ga door met vraag 4b 4a Was binnen 24 uur na het ongeval of het incident duidelijk dat u hier ernstig (lichamelijk of psychisch) letsel aan zou overhouden? ja -> waarschijnlijk een arbeidsongeval, doorverwijzen naar letselschade nee -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar bbz 4b Is er sprake van een patroon in de ongevallen of incidenten, waarbij het laatste ongeval/incident de druppel was die de emmer deed overlopen? ja -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar BBZ nee -> waarschijnlijk een arbeidsongeval, doorverwijzen naar letselschade 31 Hoe ernstig moet het zijn? Ernstig = Hoe groot is de schade? Definitief ziek of herstel mogelijk? Leeftijd Oud inkomen min toekomstig inkomen Duidelijke diagnose, getuigen Publicitair, grove schending zorgplicht? Collectieve zaak? 32

9 33 Gevaar van verjaring Verjaringstermijn is vijf jaar Als slachtoffer bekend is met de schade en met de veroorzaker van de schade, begint de verjaring te tellen In de praktijk: als er een diagnose is gesteld door een bevoegd arts U heeft een beroepsziekte Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van schade! Verjaring Stuitingsbrief op 34 Bewijsmateriaal schending zorgplicht De risico-inventarisatie van het bedrijf Bezoek van de arbeidsinspectie Werkbriefjes bewaren Verslag functioneringsgesprek Foto s maken Benaderen van collega s als getuigen 35 Bewijsmateriaal beroepsziekte Vraag bedrijfsarts of het een beroepsziekte is Vraag bedrijfsarts of hij/zij beroepsziekte heeft gemeld bij het NCvB Vraag eventueel om second opinion bij UWV 36

10 37 Beroepsziekte en ontslag Bij ontslag kan een KOO-procedure worden gevolgd (kennelijk onredelijk ontslag) Deze procedure wordt gedaan door DID Let op: KOO verjaart na zes maanden Beroepsziekte en reorganisatie Een beroepsziekte kan soms een rol spelen bij reorganisaties ( kneusjes verdwijnen als eerst) Bij een reorganisatie kun je een beroepsziekte collectief maken (vakbondsbestuurder en BBZ) 38 Vragen? 39

11 Vragen protocol De volgende vragen kunnen gesteld worden aan de telefoon of via dienstverlening door kaderleden of bestuurders als leden zich melden met een ziekte of een gebrek. 1 Is uw ziekte of gebrek in hoofdzaak ontstaan tijdens uw werk of door omstandigheden in uw werk? nee -> ga door met vraag 2 ja -> ga door met vraag 3 2 Is uw ziekte/gebrek ontstaan door toedoen van een ander? (werkgever, collega, verkeersdeelnemer, buurman, arts, winkelier, crimineel enz.) Anders gezegd; is iemand iets te verwijten ten aanzien van het ontstaan van de ziekte/gebrek? nee -> geen aansprakelijkheid, doorverwijzen re-integratieconsulent of wao-begeleider ja -> mogelijke aansprakelijkheid, doorverwijzen naar letselschade 3 Is het letsel veroorzaakt door een ongeval of een incident? nee -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar BBZ ja, één ongeval of incident - > ga door met vraag 3a ja, meerdere ongevallen/incidenten -> ga door met vraag 3b 4a Was binnen 24 uur na het ongeval of het incident duidelijk dat u hier ernstig (lichamelijk of psychisch) letsel aan zou overhouden? ja nee -> waarschijnlijk een arbeidsongeval, doorverwijzen naar letselschade -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar bbz 4b Is er sprake van een patroon in de ongevallen of incidenten, waarbij het laatste ongeval/incident de druppel was die de emmer deed overlopen? ja nee -> waarschijnlijk een beroepsziekte, doorverwijzen naar BBZ -> waarschijnlijk een arbeidsongeval, doorverwijzen naar letselschade

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel Lexlumen Studiemiddag Aansprakelijkheid bij psychisch letsel 25 november 2014, van 13.00 tot 17.30 uur Wyndham Apollo Hotel Amsterdam Abstract Verslag van de door Lexlumen georganiseerde studiemiddag met

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Leerzame Schadeclaims

Leerzame Schadeclaims Leerzame Schadeclaims Leren van worst case scenarios als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten W.A. Eshuis M.H. Schaapman N.J. Philipsen J.R. Popma G. van der Laan J.G. Bakker

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Casus 8 Even Apeldoorn bellen

Casus 8 Even Apeldoorn bellen 2010, Noordhoff Uitgevers bv Casus 8 Even Apeldoorn bellen Helaas komt het maar al te regelmatig voor dat werknemers betrokken raken bij een bedrijfsongeval. Langdurige uitval, hoge rekeningen, veel pijn

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Legitimus. Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje.

Legitimus. Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje. Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje. Enige tijd geleden vroeg mijn collega Frank Verschuur, directeur van Van Ameyde España

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Financiële schade door OPS?

Financiële schade door OPS? HUGO SINZHEIMER INSTITUUT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Financiële schade door OPS? (Onderzoek naar de financiële situatie van slachtoffers van OPS) Hugo Sinzheimer Instituut

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie