toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07"

Transcriptie

1 toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

2 2

3 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Voorwoord Foreword Leren van elkaar en leren voor de toekomst; kort samengevat is dat het beeld van een aantal hoogtepunten in het afgelopen verslagjaar. World Vision Nederland wil een lerende organisatie zijn zodat we nog beter en nog meer kinderen wereldwijd een toekomst kunnen geven. Het is voor ons belangrijk dat we leren van onze partners en doelgroepen in het Zuiden en zij van ons. Dat proces gebeurt allereerst in het veld. Onze programma s komen tot stand in goede samenspraak met onze partners uit de doelgroepen. Wil duurzame ontwikkeling effectief zijn, dan is het essentieel dat onze partners en mensen uit de doelgroep eigenaar worden van programma-activiteiten en zich er verantwoordelijk voor voelen. Zo ontstaat een proces van wederzijdse duurzame ontwikkeling waarbij ook veranderingen plaatsvinden in denken en handelwijze. Ook in Nederland leren we van onze partners en doelgroepen in het Zuiden. Zo kwamen medewerkers van onze partner in Bangladesh in het voorjaar naar Nederland. Naast besprekingen met de programma-afdeling, organiseerden we een informatieavond voor sponsors. Daar was veel interesse voor en het gaf onze Bengaalse partner inzicht in de betrokkenheid en vragen van sponsors. In het kader van de Zip your Lip actie organiseerden we een uitwisselingsproject met jongeren uit Oeganda. Nederlandse jongeren gingen naar Oeganda om meer te leren over de impact van hiv en aids op het leven van tieners, hun families en dorpsgenoten. Daarna kwam een aantal Oegandese jongeren naar Nederland voor informatie-uitwisseling aan leeftijdsgenoten op middelbare scholen over hiv en aids en de gevolgen daarvan. Wereldwijd zijn alle World Vision partners en de internationale organisatie betrokken bij een veranderingsproces dat Our Future heet. Doel van dat proces is om de effectiviteit en kwaliteit van World Visions werk te vergroten, werkprocessen beter op elkaar af te stemmen en inkomsten voor ontwikkelingsprogramma s te verhogen. Als christelijke organisatie vinden we het belangrijk om ons vanuit onze identiteit in te zetten en tegelijkertijd het werk duurzaam en professioneel uit te voeren. Learning from one another and learning for the future; this epitomises several highlights from the year under review here. World Vision Nederland aims to be a learning organisation, so that we can give still more children all over the world an even better future. We care about learning from our partners and target groups in the South and want them to learn from us as well. The process starts in the field. Our programmes are devised through joint consultation with our target group partners. Ensuring effective sustainable development requires that our partners and people from the target groups take ownership of and responsibility for programme activities. The result will be reciprocal sustainable development, including changes in mindset and procedures. In the Netherlands we learn from our partners and target groups in the South. In the spring, for example, staff from our Bangladesh partner came to the Netherlands. In addition to the meetings with the programme department, we organised an information evening for sponsors. The wealth of interest in this event gave our Bengali partner insight into the involvement of and questions from sponsors. In the Zip your Lip campaign we organised an exchange project with young adults from Uganda. Dutch young adults travelled to Uganda to learn more about the impact of HIV and aids on the lives of teens, their families and fellow villagers. Afterwards, some young Ugandans came to the Netherlands to exchange information with age mates at secondary schools about HIV and aids and the consequences. Worldwide, all World Vision partners and the international organisation are involved in a process of change entitled Our Future and aimed at improving the effectiveness and quality of World Vision s work, coordinating operating procedures better and increasing revenues for development programmes. As a Christian organisation, we aim to highlight our identity while delivering sustainable, professional work. drs. B.C.M. Smit voorzitter van het bestuur (met ingang van 17 december 2007) drs. B.C.M. Smit Chairperson of the Board (as per 17 December 2007) 3

4 4

5 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Inhoudsopgave Table of Contents Hoofdstuk Chapter pag. 1. Visie, missie, strategie 2. Bestuur en management 3. Organisatie 4. Programma s 5. Marketing 6. Overzicht programma s en projecten Jaarrekening verslagjaar 06/07 Lijst van gebruikte afkortingen Vision, mission, strategy 7 Board and management 9 Organisation 11 Programme Department 15 Marketing Department 17 List of Programmes and Projects 23 Chart of Accounts review year 06/07 26 List of abbreviations 35 Colofon Credits Dit is een uitgave van World Vision Nederland. Bezoekadres Amsterdamseweg 16-1 Street address Amsterdamseweg 16-I 3812 RS AMERSFOORT Amersfoort, Netherlands Postadres Postbus 1037 Mailing address Postbus BA AMERSFOORT 3800 BA AMERSFOORT, Netherlands Telefoon +31 (0) Phone +31 (0) Fax +31 (0) Fax +31 (0) Website Website Postbank 99 Postbank 99 Bank Bank account ABN AMRO Amersfoort ABN AMRO Amersfoort KvK Gooi-, Eem- en Flevoland Chamber of commerce Publicatiedatum maart 2008 Date of publication March 2008 Redactie Brigitte Brinkel, coördinator communicatie Editing Brigitte Brinkel, coordinator communication Vertaling Lee K. Mitzman Translation Lee K. Mitzman Grafische vormgeving ReproVinci bv, Layout ReproVinci bv, Drukwerk Callenbach, Printing Callenbach, Over World Vision World Vision, één van de grootste particuliere ontwikkelingsorganisaties ter wereld, wil kinderen in ontwikkelingslanden, en in het bijzonder de meest kwetsbare kinderen, helpen door ze te voorzien van schoon water, goed voedsel, medische voorzieningen, scholing en een veilige leefomgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging. World Vision is een christelijk geïnspireerde ontwikkelingsorganisatie. We werken samen met de lokale bevolking, die daarna in veel gevallen zelfstandig verder kan. World Vision opereert in bijna honderd landen in nauwe samenwerking met andere lokale en internationale organisaties, waaronder Unicef, het Wereld Voedsel Programma en de Wereldbank. World Vision Nederland bezit het CBF keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding en is ISO gecertificeerd. About World Vision World Vision, one of the largest private development organisations in the world, aims to help children in developing countries, especially the most vulnerable. We do so by providing clean water, a nutritious diet, medical care and educational programmes and by building a safe living environment, irrespective of faith, race or political conviction. World Vision is Christian inspired. We work together with the local communities to empower them to develop independently. World Vision operates in nearly 100 countries in close cooperation with other local and international NGOs, including Unicef, the World Food Programme and the World Bank. World Vision Nederland carries the hallmark of the Dutch Central Bureau of Fundraising (CBF) and is ISO certified. 5

6 6

7 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Visie, missie, strategie Vision, mission, strategy 1 Introductie In dit verslag legt World Vision Nederland verantwoording af over het gevoerde beleid in het verslagjaar 06/07 (1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007). Ook geven we een visie op ons werk nu en in de nabije toekomst. Statutair Stichting World Vision Nederland, gevestigd te Amersfoort. Visie Onze visie voor ieder kind: een leven dat tot volle bloei kan komen. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit te realiseren. Bestaansdoel (missie) World Vision Nederland heeft als doel structureel verbeterde leefomstandigheden van kansarme kinderen in een veilige en rechtvaardige omgeving zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging. 1. Kansarme kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen zijn in staat hun lot in eigen handen te nemen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 2. Partners in het Zuiden zijn optimaal toegerust om de lokale bevolking hierin bij te staan. 3. Donateurs en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd en betrokken bij de strijd tegen armoede. 4. De kosten van de organisatie liggen binnen de algemeen geaccepteerde grenzen. Strategische speerpunten met betrekking tot ons bestaansdoel 1. Specialisatie en concentratie in programma s door ons primair te richten op kwetsbare kinderen waarbij in het bijzonder op de strijd tegen hiv en aids en een snelle en effectieve respons op humanitaire rampen. 2. Toerusting van partners in het Zuiden door capaciteitsversterking in de ondersteuning van de lokale bevolking en wederkerigheid in de relatie tussen Zuid en Noord. 3. Beïnvloeding van publiek handelen door het transformeren van de waarden en het gedrag van onze donateurs en door beïnvloeding van beleidsmakers. met betrekking tot onze organisatie 4. Uitstraling van onze christelijke inspiratie door de staf te helpen groeien in de toepassing van haar geloof in het werk en hierdoor het demonstreren van Gods liefde. 5. Maximalisatie van geven door een groei in strategische inkomstenbronnen en duurzame relaties met donateurs. 6. Strategisch netwerken met partners in het Noorden door samenwerking met andere belanghebbenden in het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen. 7. Verder bouwen aan een effectieve organisatie door het ontwikkelen van kennis, leer- en innovatieprocessen met aandacht voor werkprivé balans. World Vision Nederland is houder van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding en is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Introduction In this report World Vision Nederland accounts for the policy pursued in the review year 06/07 (1 October 2006 till 30 September 2007). Our vision on our work, now and in the near future, will be outlined in the following chapters as well. Official data Stichting World Vision Nederland, registered in Amersfoort. Vision Our vision for every child: live, life in all its fullness. Our prayer for every heart, the will to make it so. Ends World Vision Nederland aims structurally improved living conditions of underprivileged children amid a safe and fair environment, irrespective of faith, race or political conviction. 1. Underprivileged children, their families and communities are able to determine their own destiny and to live with dignity. 2. Partners in the South are optimally equipped to assist the local population in attaining this. 3. Donors and other stakeholders are informed about and involved in the battle against poverty. 4. The costs of the organisation are within generally accepted boundaries. Strategic spearheads related to our mission 1. Specialisation and concentration in programmes by primarily targeting vulnerable children, highlighting the struggle against HIV and AIDS and a swift and effective response to humanitarian disasters. 2. Equipping partners in the South by capacity building to support the local population and ensure reciprocity in relations between South and North. 3. Influencing public engagement by transforming the values and lifestyles of our donors and by advocacy towards policy makers. related to our organisation 4. Radiating our Christian inspiration by helping the staff grow in observing their faith in their work and demonstrating the love of God. 5. Maximising giving by growing strategic sources of income and durable relationships with our donors. 6. Strategic networks with partners in the North by working with other stakeholders toward our common goal. 7. Continuing to build an effective organisation by developing knowledge and learning and innovation processes while maintaining attention for work-life balance. World Vision holds the CBF hallmark for responsible fundraising and allocation of funds and is ISO 9001:2000 certified as well. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 7

8 8

9 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Bestuur en management Board and management Samenstelling bestuur op 30 september Mevrouw drs. M. Walrave diversity manager Siemens, Den Haag voorzitter sinds 18 september 2006, bestuurslid sinds 7 februari De heer drs. B.C.M. Smit directeur Horwath de Zeeuw & de Keizer, Amstelveen vicevoorzitter sinds 18 september 2006, bestuurslid sinds 19 december De heer A.S. Ayettey PhD professor in anatomie, universiteit van Ghana bestuurslid sinds 30 augustus De heer P.J.A. Emans management consultant bestuurslid sinds19 febuari De heer Ds. S. van der Meer pastoraal counsellor en adviseur non-gouvernementele organisaties bestuurslid sinds 17 september Mevrouw Mr. M.E. Meijnhardt advocaat Marxman advocaten, Amersfoort kandidaat bestuurslid sinds 2 juli 2007 De heer Ayettey is ook lid van het bestuur van World Vision International. Hij is Ghanees staatsburger en vertegenwoordigt de president van World Vision International in het Nederlandse bestuur. 2.2 Afgetreden - De heer ds. J. van Selms vlootpredikant b.d. bestuurslid sinds 7 juni 2005, afgetreden 27 april Mevrouw M. Kerkhof managing director Mercis BV, Amsterdam bestuurslid sinds 14 juni 2004, afgetreden 2 juli De heer M.W. Buskens business coach bestuurslid sinds 6 oktober 1997, afgetreden 17 september 2007 Het bestuur heeft vijf keer vergaderd, waarvan één keer in de vorm van een bestuursretraite. Tijdens deze retraite vond een zelfevaluatie plaats. Een andere vergadering stond in het kader van het bezoek van de president van World Vision International, de heer D. Hirsch. Tijdens die bespreking is vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen de internationale organisatie en de gevolgen daarvan voor World Vision Nederland en de relatie met haar zuidelijke World Vision partners. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Zij zijn in principe eenmaal herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Door het verlopen van een termijn en door persoonlijke omstandigheden zijn dit jaar drie bestuurders afgetreden. Er is actief gezocht naar drie nieuwe bestuurders, van wie inmiddels twee zijn aangesteld. Het bestuur is hiermee voorlopig weer op voldoende sterkte, maar vanwege de groei van de organisatie wordt gestreefd naar een bestuur van zeven of negen personen. Het voorzitterschap is dit verslagjaar gewisseld van de heer M.W. Buskens naar mevrouw M. Walrave. 2.1 Composition of the board as per 30 September Mrs. Drs. M. Walrave Diversity manager Siemens, The Hague chairperson since18 September 2006, board member since 7 February Mr. Drs. B.C.M. Smit director Horwath de Zeeuw & de Keizer, Amstelveen vice-chairperson since 18 September 2006, board member since 19 December Mr. Dr. A.S. Ayettey professor of Anatomy, University of Ghana board member since 30 August Mr. P.J.A. Emans management consultant board member since19 February Mr. S. van der Meer pastoral counsellor and advisor to non-governmental organisations board member since 17 September Mr. M.E. Meijnhardt lawyer at Marxman advocaten, Amersfoort candidate board member since 2 July 2007 Mr. Ayettey is also a board member of World Vision International. A citizen of Ghana, he represents the president of World Vision International on the Dutch board. 2.2 Resigned - Mr. J. van Selms retired reverend marine board member since 7 June 2005, resigned 27 April Mrs. M. Kerkhof managing director Mercis BV, Amsterdam board member since 14 June 2004, resigned 2 July Mr. M.W. Buskens business coach board member since 6 October 1997, resigned 17 September 2007 The board met five times, including a board retreat, where members performed a self-evaluation. Another meeting was dedicated to the visit of the World Vision International President D. Hirsch. This meeting was dedicated mainly to the changes within the international organisation and their consequences for World Vision Nederland and relations with World Vision partners in the South. Board members are elected for a three-year term and are eligible to be re-elected once. Because a term expired in one case and for personal reasons, three board members resigned this past year. Efforts were made to find three new board members and two have now been appointed. This restores the board to sufficient capacity, although the objective is to increase the board size to seven or nine members following the growth of the organisation. This review year Mr. M.W. Buskens transferred his responsibilities as chairman of the board to Mrs. M. Walrave. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 9

10 2.3 Verantwoord besturen De directie heeft van het bestuur de opdracht gekregen om leiding te geven aan de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur functioneert als toezichthouder. Dit is in overeenstemming met het Policy Governance model van John Carver (geadopteerd in verslagjaar 03/04) en de Code Goed Bestuur (geadopteerd in verslagjaar 05/06). Het bestuur van de stichting World Vision Nederland treedt op namens de belanghebbenden en morele eigenaren van World Vision Nederland. Deze groepen zijn als volgt gedefinieerd: Belanghebbenden: kansarme kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen Morele eigenaren: de donateurs en de zuidelijke partners Het bestuur draagt ervoor zorg dat de stichting haar beloften aan de belanghebbenden en morele eigenaren zal nakomen en dat onaanvaardbare praktijken en voorwaarden worden vermeden. 2.4 Onderwerpen bestuur in verslagjaar 06/07 Voor het bestuur waren in verslagjaar 06/07 de voornaamste onderwerpen: Toezicht op het functioneren van World Vision Nederland; De ontwikkelingen binnen de internationale organisatie, vooral nieuwe besluitvormingsmodellen en de ontwikkeling van een wereldwijde strategie; Vaststelling van de jaarrekening verslagjaar 05/06 en het jaarplan verslagjaar 06/07; Een vergadering met de internationale president; Bestuursontwikkeling. Reflectie op de wijze van besturen, zelfevaluatie en beoordeling van de directeur; Voorbereiding en reflectie van de driejaarlijkse World Vision International Council. 2.5 Management team De heer T. Oscar Pekelder directeur Mevrouw Nel den Boer hoofd programma s De heer Wouter H. Kok hoofd marketing De heer René A. Noort hoofd financiën 2.3 Good governance The board has instructed the management to provide leader ship to the organisation. The board shall act as the trustee, in keeping with John Carver s Policy Governance model (adopted during the review year 03/04) and the Code for Good Governance (adopted during the review year 05/06). The board of the World Vision Nederland foundation represents the stakeholders and moral owners of World Vision Nederland. These groups are defined as follows: Stakeholders: underprivileged children, their families and communities Moral owners: donors and Southern partners. The board shall ensure that the foundation keeps its promises to the stakeholders and moral owners and shall prevent unacceptable practices and conditions. 2.4 Topics of the board during the review year 06/07 The main topics discussed by the board during the review year 06/07 were: Supervision of World Vision Nederland s performance; Changes within the international organisation, especially new decision-making models and development of a global strategy; Adoption of the annual accounts for the review year 05/06 and the annual plan for the review year 06/07; A meeting with the international president; The board. Reflection on the method of governance, selfevaluation and assessment of the director; Preparation of and reflection on the tri-annual World Vision International Council. 2.5 Management team Mr. T. Oscar Pekelder executive director Mrs. Nel den Boer head of programmes Mr. Wouter H. Kok head of marketing Mr. René A. Noort head of finance 10

11 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Organisatie Organisation Organisatieontwikkeling De belangrijkste aandachtspunten voor de organisatie in verslagjaar 06/07 waren groei, kwaliteitsbeheer en organisatieontwikkeling. World Vision Nederland wil meer kinderen en hun gemeenschappen ondersteunen in het bouwen van een hoopvolle toekomst. Daarom is er geïnvesteerd in de groei van het aantal programma s en projecten en - daaraan gerelateerd - een groei van inkomsten. Omdat we een organisatie willen zijn met een breed draagvlak in de Nederlandse samenleving, ligt de nadruk op private fondsenwerving. Het aandeel hiervan is opnieuw gestegen ten opzichte van de totale inkomsten. Dit komt vooral door een toename van het aantal kindsponsoren. Met de opbrengsten worden onze duurzame streekontwikkelingsprogramma s ondersteund. De inkomsten hiervoor zijn de afgelopen drie jaar verdubbeld en dit jaar was er een groei van 26% ten opzichte van verslagjaar 05/06. Het aantal kinderen dat gesponsord wordt, nam dit jaar toe van naar Opvallend dit jaar is de sterke stijging in inkomsten vanuit de jongerenactie Zip your Lip. De inkomsten waren 30% hoger dan begroot. De overheidsinkomsten laten een lichte daling zien, conform de begroting en het hierboven genoemde beleid. De geplande groei houdt altijd rekening met de handhaving en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van het werk. Dit vertaalt zich onder andere in de handhaving van het CBF keurmerk en de ISO certificering. Het kwaliteitssysteem heeft in dit eerste jaar van ISO certificering aangetoond dat het een belangrijk middel is om de doelstellingen te kunnen monitoren en realiseren. Bijkomend doel is een lerende organisatie te zijn. Op basis van interne audits, monitoring en evaluaties zijn de procedures - waar nodig - aangepast met als doel de effectiviteit en efficiency te verhogen. Het World Vision kwaliteitssysteem - Learning through evaluation with accountability and planning (LEAP) - draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsverbetering van onze programma s en projecten. Het hoofd marketing is lid van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers (NGF), waaraan een gedragscode is verbonden. Deze code heeft betrekking op professioneel gedrag, het niet beschamen van het vertrouwen van de donateurs, zorgvuldigheid in alle processen en in het kader van de wet op de privacy, het waken voor tegenstrijdige belangen en het continu ontwikkelen van vakbekwaamheid en relevante kennis. Bij de ontwikkelingen van de plannen voor verslagjaar 07/08 en de meerjarenplanning voor de verslagjaren is een hoge ambitie neergezet. Er is gekeken naar mogelijkheden om sneller te groeien, gebaseerd op testresultaten in de private fondsenwerving in verslagjaar 06/07. Het komende jaar wordt een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkeld voor de verslagjaren 08/09-10/11 welke de basis zal vormen voor nieuwe plannen. 3.1 Organisational changes The most important areas of consideration for the organisation in the review year 06/07 were growth, quality control and organisational development. World Vision Nederland would like to support more children and their communities in building a hopeful future. Accordingly, we invested in expanding several programmes and projects and - along these lines - worked on increasing revenues. Because our organisation aims to establish a broad support base in Dutch society, we focus on raising private funds. The share of such funds in the total revenues has grown again. This is attributable primarily to the higher number of child sponsors. The proceeds are being used to support our sustainable area development programmes. Revenues for this cause have doubled over the past three years and grew this year by 26% compared with the review year 05/06. The number of sponsored children has increased from 5,811 to 7,295. This year revenues from the Zip Your Lip youth campaign increased dramatically and exceeded the amount projected by 30%. Government funding was down slightly, as anticipated in the budget and in keeping with the policy stated above. Projected growth consistently takes into account upholding and wherever possible improving the quality of our work. This is manifested in part by maintaining the CBF hallmark and the ISO certification. In this first year of ISO certification, the quality system proved important for monitoring and realising the objectives. Being a learning organisation is another objective. Based on internal audits, monitoring and evaluations, procedures have been adapted as needed to increase effectiveness and efficiency. The World Vision quality system - Learning through evaluation with accountability and planning (LEAP) - is highly conductive to improving the quality of our programmes and projects. The head of marketing is a member of the Nederlands Genootschap van Fondsenwervers [Dutch society of fundraisers] (NGF), which observes a code of conduct. This code prescribes professional conduct, i.e. living up to the trust of the donors, observing caution in all procedures and - in the context of the privacy act - averting conflicting interests and continuously enhancing disciplinary expertise and expanding relevant knowledge. The plans for the review year 07/08 and the multi-annual projections for the review years are very ambitious. Opportunities for more rapid growth have been considered, based on the results of tests with private fundraising during the review year 06/07. During the year ahead, a new multiannual strategy will be developed for the review years 08/09-10/11 and this will serve as a foundation for new plans. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 11

12 3.2 Medewerkers, vrijwilligers en personeelsbeleid Vooruitlopend op de gevolgen van de ingezette groei voor de organisatie, is aandacht besteed aan de effecten van de organisatieontwikkeling voor het personeel. Met de medewerkers zijn diverse teambuildingsmomenten geweest die anticiperen op een veranderende organisatie. Hierbij is aandacht besteed aan de structuur, cultuur, interne communicatie en personele ontwikkelingen. Deze onderwerpen komen ook terug in de individuele functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Het volgen van trainingen of opleidingen wordt aangemoedigd. Zes medewerkers hebben daar gebruik van gemaakt. Tweemaal in de week vonden dagopeningen plaats. Daarnaast werden weer een dag van gebed, lunchbijeenkomsten met diverse thema s en een personeelsbijeenkomst gehouden. Het aantal medewerkers in loondienst is dit jaar gegroeid van vijftien naar zeventien. Het aantal fte s is gegroeid van 10,92 naar 13,74. Drie medewerkers zijn vertrokken en vijf in dienst getreden. Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan het werk van World Vision Nederland. In verslagjaar 06/07 hielpen op kantoor vier vrijwilligers op de afdeling sponsorrelaties. Op de afdeling Financiën/ICT was een vrijwilliger werkzaam. Ook dit jaar groeide het aantal vrijwilligers dat actief is tijdens concerten en evenementen. Daarvoor hebben 45 vrijwilligers zich ingezet. Gedurende het jaar hebben zes stagiairs gewerkt aan diverse projecten. 3.3 Inkomsten en kosten verslagjaar 07/08 Voor een toelichting op de inkomsten en kosten van verslagjaar 06/07 verwijzen wij naar de jaarrekening in dit jaarverslag. De komende jaren staan in het teken van beheerste groei, waarbij geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. In verslagjaar 06/07 heeft World Vision Nederland getest of er ruimte is voor groei en dus meer kinderen kan helpen. De uitkomsten van deze testen zijn positief, zodat we besloten hebben verder te investeren in groei. Vandaar dat de uitgaven, en ook het CBF-percentage, de komende jaren zullen stijgen ten opzichte van de inkomsten, om na een paar jaar weer te dalen. Zo zal World Vision Nederland in staat zijn meer kinderen, hun families en hun gemeenschap te helpen. 3.4 Netwerken World Vision Nederland is lid van de brancheorganisaties Prisma en Partos. Prisma is de vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties, die armoedebestrijding als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwen. Partos is een branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. World Vision Nederland is lid van de Organisatie voor Capaciteitsopbouw in Ontwikkelingslanden (PSO). Door capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden wil PSO een bijdrage leveren aan structurele armoedebestrijding door Nederlandse organisaties en hun partners in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennisverbreding en financiering. De financiering door PSO is gecontinueerd voor twee medewerkers van World Vision in het Zuiden. 3.2 Staff, volunteers and personnel policy In anticipation of the consequences of the growth charted for the organisation, the staff-related effects of the organisational development have been considered. There have been various teambuilding moments with the staff to provide for a changing organisation. Structure, culture, internal communication and personnel changes have been addressed. These subjects are covered at individual performance and evaluation interviews with the staff members, who are encouraged to attend training sessions or courses. Six staff members have used this opportunity. Day openings have been arranged twice a week. In addition, there was a day of prayer, lunch meetings were devoted to various topics, and a staff meeting was organised. The number of paid staff has increased this year from fifteen to seventeen. The number of ftes has risen from to Three have left, and five have joined us. Volunteers contribute substantially to the work of World Vision Nederland. During the review year 06/07, four volunteers helped out in the Sponsor Relations Department. One volunteer worked in the Finance/ICT Department. The number of volunteers active at concerts and events increased again this year. Over 45 volunteers were involved. Over the course of the year, six trainees worked on various projects. 3.3 Revenues and costs for the review year 07/08 Explanatory notes about the revenues and costs for the review year 06/07 appear in the chart of accounts in this annual report. The years ahead are expected to bring controlled growth, with costs preceding income. During the review year 06/07 World Vision Nederland explored whether opportunities for growth were available that would make aid to more children possible. The favourable results of these tests led us to decide to further invest in growth. Accordingly, expenditures, as well as the CBF percentage, will increase during the years ahead as a share of the revenues and will decrease again after a few years. World Vision Nederland will thus be able to help more children, their families and their communities. 3.4 Networking World Vision Nederland is a member of the Prisma and Partos sector associations. Prisma is the association of Christian development organisations that regard eradicating poverty as a joint responsibility. Partos is a sector association serving Dutch private organisations active in international co-ope ration. World Vision Nederland is a member of the Organisatie voor Capaciteitsopbouw in Ontwikkelingslanden [Organisation for capacity-building in developing countries] (PSO). By building the capacity of socially dedicated organisations in developing countries, PSO aims to further the ongoing struggle to eradicate poverty by Dutch organisations and their partners in developing countries by enriching knowledge and contributing financing. PSO has continued funding for two World Vision staff members in the South. 12

13 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/ Organogram 3.5 Organisational chart Coördinator Private Fondswerving (32) Coordinator Private Fundraising (32) Assistent Sponsorrelaties (32) Assistent Sponsorshiprelations (32) Medewerker Donateursrelaties (38) Officer Donor Relations (38) Coördinator Sponsorprogramma (24) Coordinator Sponsorshipprogramme (24) Office Manager (36) Office Manager (36) Marketing Hoofd Marketing (38) Marketing Head Marketing (38) Medewerker Sponsorprogramma (20) Officer Sponsorshipprogramme (20) Coördinator Communicatie (32) Coordinator Communication (32) Medewerker Jongeren en Bewustwording (20) Officer Youth and Education 20) Stagiair(e) (38) Trainee (38) Bestuur Board Directeur Director Coördinator Jongerenmarketing (38) Coordinator Youthmarketing (38) Stagiair(e) (38) Trainee (38) Coördinator Programma s (24) Coordinator Programmes (24) Assistent Financiën (24) Financial Assistent (24) Financiën Hoofd Financiën (38) Finances Head Finances (38) Programma s Hoofd Programma s (38) Programmes Head Programmes (38) Coördinator Programma s (36) Coodinator Programmes (36) IT-medewerker (32) ICT Officer (32) Coördinator Programma s (38) Coordinator Programmes (38) Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 13

14 14

15 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Programma s Programmes Resultaten verslagjaar 06/07 Het afgelopen jaar heeft het programmateam zich gericht op de volgende activiteiten: 1. Kwaliteitsbeheer van lopende programma s; 2. Starten en begeleiden van nieuwe programma s; 3. Capaciteitsopbouw van zuidelijke partners; 4. Reageren op acute noodsituaties en crises. Kwaliteitsbeheer van lopende programma s Voor het beheren van de informatie van alle programma s en projecten die World Vision Nederland ondersteunt, is dit verslagjaar een internationaal nieuw ontwikkeld monitoringen evaluatiesysteem definitief geïmplementeerd. Wereldwijd ontvingen alle partners specifieke training en begeleiding in de opzet van nieuwe programma s en nieuwe systemen voor rapportages, monitoren en evalueren van programma s. Het systeem hiervoor heet Learning through Evaluation with Accountability and Planning (LEAP). Deze afstemming vond ook plaats met partners op Europees niveau. Het ISO kwaliteitssysteem draagt bij aan het nauwgezet volgen van procedures en afspraken over de wederzijdse verplichtingen die we met partners aangaan. Zo ontstaat er meer zicht op de processen en de kwaliteit van de programma s. Doel is een grotere impact op de levensomstandigheden van kinderen. Starten en begeleiden van nieuwe programma s Vanwege de groei in particuliere inkomsten zijn twee nieuwe streekontwikkelingsprogramma s gestart in Indonesië: op de Noord-Molukken en in West-Kalimantan. Het programmateam bezocht de programmalocaties en werkte met de staf aan een vijfjarig programmaontwerp. De fondsenwerving voor beide gebieden is gestart. Als voorbereiding op nog twee nieuwe streekontwikkelingsprogramma s in West Oeganda en Noord West Ethiopië, zijn er analyses gemaakt. Ook vonden verkennende gesprekken plaats met partners in Vietnam en Cambodja voor de start van nieuwe programma s. Capaciteitsopbouw van zuidelijke partners Het HOPE-programma (Home-based care, Orphans and vulnerable children, Prevention and Empowerment) wordt gedeeltelijk gefinancierd via Thematische Medefinanciering (TMF) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit vijfjarig programma - gericht op jongeren in relatie tot hiv en aids - is goed van de grond gekomen in Oost Congo, Noord Oeganda, Somaliland en Somalië. Lokale partners werden getraind en een uitgebreide beginanalyse in de genoemde gebieden is afgerond. In het kader van de bewustwording zijn er twee uitwisselingsreizen geweest met Oegandese en Nederlandse tieners. Reageren op acute noodsituaties en crises World Vision Nederland heeft programma s voor voedselzekerheid in Zimbabwe ondersteund. Ook is een bijdrage geleverd voor het verlenen van hulp aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan. Door middel van financiële steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie werden programma s uitgevoerd gericht op gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen in vergeten 4.1 Results for review year 06/07 In the previous year the programme team has focused on the following activities: 1. Providing quality control for current programmes; 2. Starting up and guiding new programmes; 3. Building capacity of southern partners; 4. Responding to acute emergencies and crises. Quality control for current programmes During the review year, an internationally newly developed monitoring and evaluation system was implemented for managing information concerning programmes and projects that World Vision Nederland supports. All partners worldwide received specific training and guidance in setting up new programmes and new programme reporting, monitoring and evaluation systems. The system dedicated to this objective is Learning through Evaluation with Accountability and Planning (LEAP). This coordinated effort involved European partners as well. The ISO quality system aids meticulous tracking of procedures and agreements entered with partners about mutual obligations. This provides greater insight into programme processes and quality. The purpose is to achieve a stronger impact on children s living conditions. Starting up and guiding new programmes Growth in private revenues has enabled the launch of two new area development programmes in Indonesia: on the North Moluccan Islands and in West Kalimantan. The programme team visited the programme sites and worked with the staff to design a five-year programme. Fundraising is under way for both areas. Analyses have been performed in preparation for another two new area development programmes in West Uganda and Northwest Ethiopia. Exploratory talks about launching new programmes were conducted with partners in Vietnam and Cambodia. Capacity-building of southern partners The HOPE programme (Home-based care, Orphans and vulnerable children, Prevention and Empowerment) is funded in part by Thematische Medefinanciering (TMF) from the Ministry of Foreign Affairs. This five-year programme - which caters to young adults regarding HIV and AIDS - is in progress in East Congo, North Uganda, Somaliland and Somalia. Local partners have been trained, and an extensive preliminary analysis has been completed in the areas stated. Two exchange visits involving Ugandan and Dutch teens have been conducted to raise awareness. Responding to acute emergencies and crises World Vision Nederland has supported programmes for food security in Zimbabwe and has contributed toward aid for victims of the flood in Pakistan. Funding from the Ministry of Foreign Affairs and the European Union has enabled programmes bringing healthcare, water and sanitation to forgotten crisis areas, such as in Somalia, Congolese refugees in Tanzania and civilians in Chechnya. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 15

16 crisisgebieden, zoals in Somalië, Congolese vluchtelingen in Tanzania en burgers in Tsjetsjenië. World Vision Nederland heeft een wereldwijd World Vision trainingsprogramma ondersteund voor het opleiden van lokale partners, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen. 4.2 Programma s verslagjaar 07/08 Voor verslagjaar 07/08 wordt door de organisatie ingezet op een verdere groei van inkomsten voor structurele ontwikkelingsprogramma s. Dit betekent dat drie nieuwe streekontwikkelingsprogramma s worden opgezet. Het programmateam speelt een belangrijke rol - in nauwe samenwerking met de zuidelijke partners - bij de selectie van nieuwe programmagebieden en de opstartfase van nieuwe programma s. Een inhoudelijke bijdrage zal worden geleverd bij het formuleren van een nieuwe meerjarenstrategie bij onze partners en in Nederland. Daarin zullen strategische keuzes voor geografische gebieden worden belicht, evenals voor specifieke programmathema s. Ook wordt een organisatieplan voor advocacy (beleidsbeïnvloeding) verder ontwikkeld. Het werven van institutionele fondsen wordt voortgezet, terwijl in verslagjaar 07/08 de belangrijkste focus van de organisatie zal blijven op groei van particuliere fondsen. Kwaliteitsbeheer van programma s blijft een hoge prioriteit en zal mogelijkerwijs in de toekomst meer vanuit de regio s worden aangestuurd. In verslagjaar 07/08 zullen de reorganisatieprocessen van de World Vision partnership verder vorm krijgen, wat voor de programma-afdeling mogelijk een gedeeltelijke verschuiving van taken en verantwoordelijkheden zal betekenen richting het Zuiden. 4.3 Samenwerking World Vision Nederland werkt nauw samen met partners zowel in het Zuiden als in het Noorden om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De strategische speerpunten zijn een belangrijke leidraad bij de keuze van samenwerkingspartners. Partners zijn World Vision partners, andere hulporganisaties, maar ook bedrijven en artiesten. We zijn een geregistreerde partner bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. World Vision Nederland has supported a global World Vision training programme for local partners to prepare them to deal with possible disasters. 4.2 Programmes for the review year 07/08 The organisation expects to increase revenues earmarked for ongoing development programmes for the review year 07/08. This means that three new area development programmes will be set up. The programme team is key - while working closely with the southern partners - in selecting new programme areas and during the start-up of new programmes. The organisation will also be involved in formulating a new multi-annual strategy for our partners and in the Netherlands, highlighting strategic geographic choices, as well as specific programme themes. An organisational advocacy plan (influencing policy) will be elaborated as well. Institutional fundraising will continue, while the main focus will stay on increasing private funds during the review year 07/08. Managing programme quality shall remain an important priority and may be more regionally driven in the future. During the review year 07/08, the World Vision partnership reorganisation processes will be elaborated. The result may be that some of the programme department s duties and responsibilities are shifted to the South. 4.3 Co-operation World Vision Nederland works closely with partners in both the South and the North to achieve joint objectives. The strategic spearheads guide the choice of partners. Partners may come from World Vision counterparts and other aid organisations but also include companies and performing artists. We are registered as a partner with the Ministry of Foreign Affairs and the European Union. 16

17 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Marketing Marketing Fondsenwerving Het afgelopen jaar zijn vooral fondsen geworven voor onze duurzame ontwikkelingsprogramma s. De belangrijkste financieringsbron voor deze programma s is de sponsoring van kinderen. Daarnaast is ook geld geworven voor noodhulpprogramma s Gesponsorde kinderen In juni 2007 heeft World Vision Nederland het 7.000ste gesponsorde kind verwelkomd. In verslagjaar 06/07 groeide het sponsorprogramma met 26% naar gesponsorde kinderen. In totaal zijn nieuwe sponsors geworven en 413 sponsors hebben hun bijdrage beëindigd (6,5%). Dit is een historisch laag percentage. In maart 2007 bezochten zestig sponsors een avond met Rebecca Quiah en Zir Kung Shahu van World Vision Bangladesh. Er werd een presentatie gegeven over het sponsorprogramma in Bangladesh, het team deed een quiz en er was veel ruimte voor het stellen van vragen en persoonlijke communicatie over en weer. De gasten uit Bangladesh brachten werkbezoeken aan bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken en een zakelijke relatie. Ook bezochten ze een middelbare school die deelnam aan de Zip your Lip actie. De groei in sponsors is mede te danken aan onze ambassadeurs: Adrian Snell, Annemieke Koelewijn, Choir Company (Maarten Wassink), Continental Singers, Gert Visscher, Kees Kraayenoord, Ralph van Manen, Rivelino en Stonewashe d, 4REAL, Corey, Peter Scheele en Wim Bevelander. In verslagjaar 06/07 zijn daar twee nieuwe ambassadeurs bijgekomen: Bram Rebergen en Rob Favier. In verslagjaar 06/07 hebben twee groepen ambassadeurs programma s van World Vision bezocht. Stonewashed, Wim Bevelander, Peter Scheele en Corey bezochten het programma in Guatemala. The Choir Company toerde door Indonesië en bezocht het nieuwe programma op West-Kalimantan. Alle ambassadeurs gaan mensen in Nederland motiveren om een kind te sponsoren. Testen met fondsenwervingmiddelen In verslagjaar 06/07 heeft de marketingafdeling veel verschillende vormen van fondsenwerving getest. Zo organiseerden we in het najaar van 2006 een stadscampagne in Amersfoort. Door veel verschillende kanalen in te zetten in een geografisch geconcentreerde regio, waren we in staat honderd sponsors te vinden in Amersfoort en omgeving. Ook zijn er testen geweest met telemarketing, huisaan-huis acties en deelname aan verschillende evenementen. Participatie in de Jonge Gezinnenbeurs leverde voor fondsenwerving niet het verwachte resultaat op. De samenwerking met de EO op het Eva Jubileumfeest was inhoudelijk succesvol en leidde ook tot nieuwe sponsors. 5.1 Fundraising and fundraising means In the past year, funds were raised primarily for our sustainable development programmes. Other monies were raised for emergency aid programmes. The following means were used toward this end: Sponsored children In June 2007, World Vision Nederland welcomed the 7,000th sponsored child. During the review year, 06/07 the sponsor programme grew 26% to 7,295 sponsored children. Altogether, 1,897 new sponsors were recruited, and 413 sponsors stopped contributing (6.5%). This rate is the lowest ever. In March 2007, sixty sponsors attended the World Vision Bangladesh evening with Rebecca Quiah and Zir Kung Shahu. A presentation was delivered about the sponsor programme in Bangladesh, the team did a quiz, and plenty of opportunities were available for asking questions and engaging in one-on-one communication. The guests from Bangladesh visited the Ministry of Foreign Affairs and a business contact, as well as a secondary school that participated in the Zip your Lip campaign. The increase in sponsors is attributable in part to our ambassadors: Adrian Snell, Annemieke Koelewijn, Choir Company (Maarten Wassink), Continental Singers, Gert Visscher, Kees Kraayenoord, Ralph van Manen, Rivelino and Stonewashe d, 4REAL, Corey, Peter Scheele and Wim Bevelander. During the review year, 06/07 two new ambassadors were added: Bram Rebergen and Rob Favier. In the review year 06/07 two groups of ambassadors visited World Vision programmes. Stonewashed, Wim Bevelander, Peter Scheele and Corey went to see the programme in Guatemala. The Choir Company toured Indonesia and visited the new programme on West Kalimantan. All ambassadors aim to encourage people in the Netherlands to sponsor a child. Testing fundraising means In the review year, 06/07, the marketing department tested many different types of fundraising. In the autumn of 2006, for example, we organised a city campaign in Amersfoort. Tapping into several different channels in a geographically concentrated region yielded a hundred sponsors in and around Amersfoort. Other tests concerned telemarketing, door-to-door campaigns and participating in different events. The Jonge Gezinnenbeurs [young families fair] did not generate the funds expected. Working with the EO at the Eva anniversary celebration was more successful and yielded new sponsors as well. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 17

18 5.1.2 Overige middelen fondsenwerving Zip your Lip De jongerenactie Zip your Lip is voor de zestiende keer georganiseerd, met positieve resultaten. De totale opbrengst bereikte e , een historisch record. De resultaten van de actie worden besteed aan het HOPE-programma in Oost Afrika. Sinds dit jaar incasseert World Vision zelf het geld van de sponsors van deelnemers aan Zip your Lip. De inschatting is dat deze operatie mede heeft geleid tot een verhoging van de totale opbrengst met e Met deze manier van campagnevoeren zijn voor de scholieren ook gevaren van verlies of diefstal uitgesloten. Bijkomend voordeel is dat jongeren niet zelf het geld hoeven te innen. Daarmee wordt de drempel om aan de actie mee te doen lager. EO-jongerendag Een van de hoogtepunten was de EO-Jongerendag met ruim deelnemers, waar twee tienermeisjes op het hoofdpodium vertelden over hun ervaringen in Oeganda. De collecte op die dag was voor World Vision. De opbrengst was ruim e euro en wordt besteed in Noord-Oeganda. Overige middelen Via ons kwartaalblad Wereldnieuws en via Wereldcadeaus op onze internetsite worden aanvullende fondsen geworven voor diverse projecten. 5.2 Voorlichting en bewustwording In het kader van het bewustwordingsaspect van Zip your Lip zijn er twee uitwisselingsreizen geweest met Oegandese tieners en Nederlandse tieners in Nederland. Op dertien scholen in Nederland is een scholentour verzorgd door het team van Zip your Lip met jongeren uit Oeganda, in samenwerking met de hiphopformatie NOA. Nederlandse jongeren kwamen zo in gesprek met Oegandese tieners, die vertelden over hun persoonlijke ervaringen met hiv en aids in hun directe omgeving. Ook gingen Nederlandse scholieren naar Oeganda om daar met eigen ogen te zien wat de gevolgen zijn van de hiv en aids epidemie, vooral voor tieners in de dorpen en op scholen. World Vision Nederland probeert zoveel mogelijk free publicity te genereren. In verslagjaar 06/07 was er veel aandacht in de pers voor World Vision Nederland. In totaal is de organisatie 386 keer genoemd in de plaatselijke, regionale en landelijke pers. Ook de televisie deed mee (EO programma Nederland helpt, uitzendingen over de EO Jongerendag en programma s bij The Box). De lokale pers besteedde bij de stadscampagne in Amersfoort veel aandacht aan de reis van een Amersfoorts gezin naar hun sponsorkind in Tanzania Other fundraising means Zip your Lip The Zip your Lip youth campaign, organised for the sixteenth time, was a big success. Total returns reached a record high of e 431,904. Proceeds from this campaign will be spent on the HOPE programme in East Africa. This year World Vision started collecting the money directly from the sponsors of the Zip your Lip participants. It is estimated that this operation has significantly contributed to the increase of total returns by e 100,000. This campaign procedure also eliminates the danger that secondary school students will lose money or be robbed. Nor do they need to collect the money themselves anymore. This lowers the threshold for participating in the campaign. EO youth day One of the highlights was the EO youth day with over 30,000 participants, where two teenage girls mounted the main stage and described their experiences in Uganda. Funds raised that day went to World Vision. The proceeds, which exceeded e 30,000, will be spent in North Uganda. Other means Our quarterly Wereldnieuws and the Wereldcadeaus [gift catalogue] page on our website help raise additional funds for various projects. 5.2 Education and awareness The Zip your Lip awareness-raising activities included exchange visits with Ugandan and Dutch teens in the Netherlands. The Zip your Lip team arranged for teens from Uganda to tour thirteen schools in the Netherlands, in conjunction with the NOA hiphop group. This initiated conversations between Dutch young adults and Ugandan teens, who described their personal experiences with HIV and AIDS in their immediate surroundings. In addition, Dutch secondary school students travelled to Uganda to witness the consequences of the HIV and AIDS epidemic, especially as it has affected teens in the villages and at schools. World Vision Nederland tries to generate as much free publicity as possible and received extensive press coverage during the review year 06/07. Altogether, the organisation was mentioned 386 times in the local, regional and national press and was featured on television as well (EO programme Nederland helpt, shows about the EO youth day and programmes on The Box). In the Amersfoort city campaign, the local press highlighted an Amersfoort family s visit to their sponsored child in Tanzania. 18

19 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/ Marketing in verslagjaar 07/08 Voor verslagjaar 07/08 verwachten we opnieuw een stijging in sponsors. In verslagjaar 07/08 worden voor het eerst kinderen in Indonesië en Ethiopië via World Vision Nederland gesponsord. Een fondsenwervingsbureau dat in verslagjaar 06/07 is geselecteerd, gaat World Vision Nederland helpen om de doelstellingen te verwezenlijken. De afdeling sponsorprogramma wordt op de groei in aantal sponsors voorbereid en geherstructureerd. In verslagjaar 07/08 is de hele website vernieuwd en afgerond. E-marketing zal een grotere rol spelen. Daarvoor is een actuele en levendige website belangrijk. Zo is er onder andere meer informatie over onze projecten, het sponsoren van een kind en de organisatie. 5.4 Marketing in review year 07/08 We expect the number of sponsors to increase again during the review year 07/08. Children in Indonesia and Ethiopia will be sponsored via World Vision Nederland for the first time this year. A fundraising agency selected during the review year 06/07 will help World Vision Nederland achieve its objectives. The Customer Relations Department will be prepared and restructured to accommodate the increased number of sponsors. In the review year 07/08, the entire website was renewed and completed. E-marketing will become more important, and a current, dynamic website is essential toward this end. The website now features a wealth of information about our projects, sponsoring a child and the organisation. Visie, missie, strategie Bestuur en management Organisatie Programma s Marketing Overzicht programma s en prjecten Jaarrekening en toelichting 19

20 20

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited Jaarplan 2015 Free Press Unlimited 2 2015 Jaarplan Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari,

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s B E S T U U R S V E R S L A G W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s voor Hoop en Toekomstkansen 2014 Doelstelling Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede Verwey-Jonker Instituut Sterk en samen tegen armoede Marian van der Klein Sterk en samen tegen armoede Gemeenten en maatschappelijk middenveld in het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

DOPINGAUTORITEIT Postbus 5000, 2900 EA Capelle aan den IJssel JAARVERSLAG 2009

DOPINGAUTORITEIT Postbus 5000, 2900 EA Capelle aan den IJssel JAARVERSLAG 2009 DOPINGAUTORITEIT JAARVERSLAG 2009 Inhoud Contents Voorwoord 2 1 2009 in vogelvlucht 4 2 Preventie en voorlichting 7 3 Dopingcontroles 20 4 Internationale zaken 36 5 Juridische zaken 41 6 Wetenschappelijk

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Strategic plan 2012-2015

Strategic plan 2012-2015 Strategic plan 2015 (or: on being lean and meaningful) Mission: The Hunger Project collaborates with grassroots people, organizations and networks to influence governments to implement effective, integrated,

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie