TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen"

Transcriptie

1 TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen

2 De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. HOOFDSTUK I - B.A. UITBATING Artikel 1 - Basisdekking Artikel 2 - Specifieke dekkingen Artikel 3 - Facultatieve dekkingen - Toevertrouwde goederen Artikel 4 - Andere facultatieve dekkingen Artikel 5 - Verzekeringsgebied Artikel 6 - Uitsluitingen Artikel 7 - Verzekeringssommen en verbintenisgrenzen Artikel 8 - Eigen risico

3 HOOFDSTUK II - RECHTSBIJSTAND Artikel 9 - Voorwerp van de dekking Minnelijke verdediging Gerechtelijke verdediging Onvermogen van derden Artikel 10 - Artikel 11 - Artikel 12 - Artikel 13 - Artikel 14 - Artikel 15 - Artikel 16 - Artikel 17 - Artikel 18 - Artikel 19 - Verzekeringsgebied Dekkingsperiode Gewaarborgde bedragen Verplichtingen van de partijen Vrije keuze van advocaat of van expert Belangenconflict Objectiviteitsclausule Indeplaatsstelling Verjaring Administratieve bepalingen

4 HOOFDSTUK I - B.A. UITBATING Artikel 1 - BASISDEKKING A. Voorwerp van de dekking: 1. Wij verzekeren, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, de extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de exploitatie van de onderneming en dit met betrekking tot activiteiten eigen aan deze exploitatie zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden. De bijkomstige activiteiten zijn slechts in de mate van artikel 2. B. 6. gedekt. 2. Bij uitbreiding wordt de contractuele aansprakelijkheid gedekt als zij voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot extracontractuele aansprakelijkheid. De dekking is evenwel beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als aan de aansprakelijkheidsvordering een extracontractuele grondslag was gegeven. 3. Wij kunnen niet gehouden worden tot een ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan. B. Gedekte schade: 1. Letselschade en zaakschade 2. Onstoffelijke schade: Onstoffelijke gevolgschade Onstoffelijke niet-gevolgschade, op voorwaarde dat zij veroorzaakt is door een abnormale gebeurtenis die wat u, uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders en uw leidinggevende aangestelden betreft, onopzettelijk en onvoorzienbaar is. C. Reddingskosten De reddingskosten, zoals omschreven in het artikel 11. D. 1. van de gemeenschappelijke bepalingen, zijn eveneens gedekt. Artikel 2 - SPECIFIEKE DEKKINGEN A. Bijzondere oorzaken In onze dekking is begrepen, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, de schade veroorzaakt door: 1. Brand, vuur, ontploffing, rook, water a. De dekking omvat: letselschade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water

5 zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water met uitsluiting van wat gewoonlijk onder de dekking Verhaal van derden van een Brandverzekering kan worden verzekerd. Onstoffelijke schade die het gevolg is van schade die onder de dekking Verhaal van derden van een Brandverzekering kan worden verzekerd, is evenwel gedekt ter aanvulling van de dekking Verhaal van derden. b. De dekking wordt, binnen de perken van artikel 1. A., uitgebreid tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade door brand, vuur, ontploffing, rook of water: aan lokalen, tenten en andere infrastructuren die de verzekerden bezetten of huren voor een duur van maximum 30 dagen met het oog op het organiseren van commerciële, sociale of culturele evenementen aan hotelkamers of gelijkaardige verblijven die tijdelijk gehuurd of bezet worden voor het verblijf van de verzekerden tijdens een professionele verplaatsing. 2. Milieuaantasting en schade aan het milieu ten gevolge van: a. vervuiling b. voortbrengen, storten of opslaan van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen c. lawaai, stank, rook, trillingen, golven, stralingen of temperatuurwijzigingen. Deze dekking geldt maar als de schade het gevolg is van een ongeval en is niet van toepassing op onstoffelijke niet-gevolgschade. Onverminderd de uitsluitingen bepaald in artikel 6, wordt geen dekking verleend voor schade die te wijten is aan het niet in acht nemen van veiligheidsnormen en -reglementen met betrekking tot uw activiteit of het niet naleven van de reglementering omtrent de milieubescherming, voor zover deze schendingen worden geduld door uzelf, uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en leidinggevenden of door de technische verantwoordelijken, inzonderheid diegenen belast met het voorkomen van milieuaantasting. 3. Burenhinder De dekking omvat de schade aan personen en goederen waarvan vergoeding kan worden verkregen op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wegens burenhinder of krachtens buitenlandse rechtsbepalingen met dezelfde inhoud. Deze dekking geldt niet wanneer uw aansprakelijkheid voor burenhinder uitsluitend voortkomt uit een door u aangegane contractuele verbintenis. Indien het schade betreft die valt onder artikel 2. A. 2., zijn de voorwaarden waarvan dit artikel de verlening van de dekking afhankelijk stelt, eveneens van toepassing. De dekking strekt zich niet uit tot onstoffelijke niet-gevolgschade. 4. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid opdrachtgever Onze dekking wordt uitgebreid tot uw eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van opdrachtgever als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door een van uw aangestelden die ofwel een persoonlijk voertuig gebruikt, ofwel enig ander voertuig dat niet aan uw onderneming toebehoort, waarvan ze noch de houder, noch de huurder is, in welke vorm dan ook. Deze dekkingsuitbreiding geldt binnen de grenzen van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zover, buiten uw medeweten en

6 tegen uw richtlijnen in, niet werd voldaan aan de verzekeringsplicht bedoeld in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Onze dekking is: voor de schade die voortvloeit uit letselschade: onbeperkt Echter, indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken, zal deze dekking begrensd zijn, per schadegeval, tot EUR of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering voor de zaakschade (andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt): beperkt tot EUR per schadegeval of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering voor de schade aan persoonlijke kledij en persoonlijke bagage van de door het verzekerde voertuig vervoerde personen: beperkt tot EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering voor de borgstelling: beperkt tot EUR voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden samen. De bedragen bedoeld in de eerste drie punten hierboven worden automatisch om de vijf jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De volgende herziening vindt plaats op 1 januari 2016, waarbij de basisindex die is van december 2005 (basis 2004 = 100). Er wordt bepaald dat: deze dekking van toepassing is zowel op het verhaal van het slachtoffer zelf of zijn rechtverkrijgenden, als op de verhalen die zouden worden uitgeoefend door de verzekeraar die het gebruikte voertuig dekt, of door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds op basis van de gemeenrechtelijke bepalingen en/of de wetgeving op de verplichte autoverzekering deze dekkingsuitbreiding uitsluitend verworven is te uwen gunste in uw hoedanigheid van opdrachtgever en breidt zich dus niet uit tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de eigenaar, de houder of gebruiker van het voertuig wij in al uw rechten en vorderingen treden ten opzichte van alle aansprakelijke daders, inclusief de bestuurders of gebruikers van de voertuigen. 5. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid Bouwplaatscoördinator De activiteiten van uw aangestelde die conform het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 de functie van bouwplaatscoördinator uitoefent, zijn inbegrepen in deze dekking. Deze dekking wordt toegekend aan de verzekerden, op voorwaarde dat deze persoon: - uitsluitend in deze hoedanigheid voor rekening van uw onderneming handelt, met uitsluiting van iedere prestatie verricht voor andere derde interveniënten, en - met naam wordt aangeduid in de bijzondere voorwaarden

7 B. Aanvullende dekkingen Zijn gedekt zonder bijpremie en tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen: 1. Bouwplaats- of hijstoestellen Schade veroorzaakt door enig vast of mobiel bouwplaats- of hijstoestel, in het bijzonder kranen, bulldozers, graafmachines en heftrucks. De ongevallen die onder het toepassingsgebied van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vallen, of onder een soortgelijke bepaling van buitenlands recht, zijn eveneens gedekt, maar uitsluitend voor wat betreft de niet-ingeschreven heftrucks, en binnen de grenzen van de bedragen bepaald in artikel 2. A Door derden meegebrachte goederen Schade aan het materieel dat meegebracht wordt door derden die werk komen verrichten in uw bedrijf, voor zover dat materieel door de verzekerden niet als gereedschap gebruikt werd op het ogenblik van het schadegeval. Schade aan voertuigen die door derden zijn meegebracht om geladen en gelost te worden, alsook aan voertuigen van derden die tijdelijk in uw installaties geparkeerd staan, zelfs wanneer die voertuigen door de verzekerden worden verplaatst in deze installaties of in de onmiddellijke omgeving ervan. 3. Uitgeleende voorwerpen Schade veroorzaakt door roerende voorwerpen, zoals werkinstrumenten, die aan u toebehoren en die u occasioneel ter beschikking hebt gesteld van andere personen, zonder dat het gaat om huur of test met het oog op verkoop of verhuring. 4. Lenen van personeel Wij dekken: de aansprakelijkheid van de verzekerden en van het geleende personeel voor schade veroorzaakt aan derden door het personeel dat occasioneel ter beschikking van de verzekerden is gesteld en onder hun gezag, leiding en toezicht werkt het verhaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlenende derde, de getroffene of zijn rechtverkrijgenden tegen de verzekerde zou uitoefenen, indien een ongeval, dat is overkomen aan een lid van dit geleende personeel, ten laste moet genomen worden door deze verzekeraar. Deze dekking wordt u verleend voor zover de werkelijke of overeengekomen bezoldigingen met betrekking tot de werken die door het geleende personeel zijn uitgevoerd, ons worden aangegeven. 5. Uitlenen van aangestelden Wanneer schade veroorzaakt wordt door een aangestelde die u occasioneel uitleent aan een derde, strekt de verzekering zich uit tot uw aansprakelijkheid, die van de andere verzekerden en van de uitgeleende aangestelde, voor zover deze aangestelde bij derden werken uitvoert die van dezelfde aard zijn als de verzekerde activiteit en hij onder het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden gebleven is

8 6. Bijkomstige activiteiten Wij dekken: schade veroorzaakt aan derden door gewone onderhouds-, herstellings- of reinigingswerken van materieel, installaties en gebouwen van uw onderneming schade veroorzaakt ter gelegenheid van commerciële, culturele, sportieve en sociale evenementen georganiseerd door uw onderneming schade veroorzaakt ter gelegenheid van deelname aan beurzen, markten of tentoonstellingen. 7. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Schade veroorzaakt door de gebouwen (gebouwd of niet, daarin begrepen de stoepen, binnenplaatsen, tuinen, liften, goederenliften, ) die aan u toebehoren en gebruikt worden in het kader van de aangegeven activiteit. Niet gedekt is dus uw aansprakelijkheid onder meer voor investeringsgebouwen waarin u geen lokaal hebt ingericht voor uw bedrijf. Blijft echter gedekt, uw aansprakelijkheid voor een deel van het gebouw dat bestemd is voor de aangegeven activiteit, waarvan u eigenaar bent en waarin u woont of dat u privé verhuurt. De dekking wordt verleend onder de dubbele voorwaarde dat: de gebouwen en gronden in goede staat worden gehouden en onderhouden als een goede huisvader (bv. onderhoudscontract en regelmatige controle van de liften door een erkend organisme) de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om ongevallen te vermijden (verboden toegang tot de bouwplaatsen en gevaarlijke terreinen, veiligheidshekken, ). 8. LED-reclameborden Schade veroorzaakt door de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden, die u toehoren. Artikel 3 - FACULTATIEVE DEKKINGEN - TOEVERTROUWDE GOEDEREN Worden gedekt, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, mits uitdrukkelijke overeenkomst en met bijpremie: A. Bewerkte goederen Schade aan goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken. Er wordt evenwel overeengekomen dat zonder uitdrukkelijke overeenkomst ook dekking verleend wordt voor schade aan goederen die niet het voorwerp uitmaken van het werk, indien het gaat om werk uitgevoerd bij derden. B. Gereedschap Schade aan al dan niet toevertrouwde goederen die door de verzekerden ten tijde van het schadegeval als gereedschap worden gebruikt

9 C. Gehuurde en soortgelijke goederen Schade aan goederen waarvan de verzekerden huurder, gebruiker, bewaarnemer of houder zijn. Blijven in elk geval uitgesloten van deze dekkingen: diefstal, verduistering of verlies van de toevertrouwde goederen en hun toebehoren schade veroorzaakt in het verzekerde bedrijf door brand, vuur, water, ontploffing, rook en verbranding aan de toevertrouwde goederen, wanneer deze in een Brandverzekering kunnen worden verzekerd schade aan goederen die bestemd zijn om door u te worden verkocht schade aan goederen terwijl zij door u of derden worden vervoerd schade die wordt gedekt door een verzekering "eigen schade" van de toevertrouwde goederen met dien verstande dat het eventuele verhaal van deze verzekeraar gedekt blijft. Artikel 4 - ANDERE FACULTATIEVE DEKKINGEN Mits uitdrukkelijke overeenkomst en bijpremie zijn gedekt: A. Onderaannemers Wij dekken eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor daden van onderaannemers in verband met de door deze laatsten uitgevoerde werken die voorkomen in de beschrijving van de werkzaamheden van uw onderneming, voor zover het bedrag van de facturen met betrekking tot het arbeidsloon voor de door die onderaannemers uitgevoerde werken ons wordt aangegeven. Schade die niet gedekt zou zijn indien de onderaannemers de hoedanigheid van verzekerden hadden, en de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers blijven echter uitgesloten. B. Diefstal Uw aansprakelijkheid als aansteller in verband met een diefstal of een poging tot diefstal gepleegd of in de hand gewerkt door de nalatigheid van één van uw aangestelden in de uitoefening van zijn functie. C. Vervoermiddelen 1. Schade door drijvend materieel en alle zelfbewegende verkeers- of vervoermiddelen per binnenvaart, alsook de schade door de zaken die zij vervoeren of slepen 2. Schade door materieel en alle zelfbewegende verkeers- of vervoermiddelen per spoor, alsook de schade door de zaken die zij vervoeren of slepen. D. Installaties Schade veroorzaakt door de hierna vermelde installaties wanneer zij buiten de omheining van uw bedrijf aangebracht zijn: leidingen voor gas, stoom of ontvlambare en/of ontplofbare stoffen of gevaarlijke substanties, elektriciteitsleidingen, verbindingslijnen met de spoorweg, de buurtspoorweg of waterlopen, kabelbanen en dergelijke

10 E. Schade van allerlei oorsprong De andere schade dan letselschade is gedekt in de mate dat zij haar oorsprong vindt in de hierna opgesomde oorzaken: 1. grondbewegingen wanneer de werkzaamheden van uw onderneming bouw- of grondwerken omvatten 2. steenbergen, slakkenbergen en dergelijke ophopingen 3. afbraak-, bouw- en verbouwingswerken onverminderd de toepassing van artikel 2. B. 6., 1 e alinea 4. de goederen van de verzekerde onderneming die niet meer voor de verzekerde activiteit worden gebruikt 5. het bezit of gebruik van springstoffen. De letselschade is ambtshalve gedekt. F. Kernrisico Artikel 5 - VERZEKERINGSGEBIED De dekking geldt voor schade die zich waar ook ter wereld voordoet als gevolg van de activiteiten van uw bedrijfszetels gevestigd in België. Behoudens andersluidende overeenkomst is schade die voortvloeit uit werken uitgevoerd buiten Europa, uitgesloten. Artikel 6 - UITSLUITINGEN Zijn van de dekking uitgesloten: A. Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde. Echter, indien de verzekerde die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, noch u, noch één van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders of leidinggevende aangestelden is, blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden, onder voorbehoud van het eigen risico bepaald in artikel 8. A. Wij behouden in dit geval ons recht van verhaal tegen deze aansprakelijke verzekerde. B. Schade veroorzaakt door: 1. de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden, of door een zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten volgens de mening van ieder die terzake bevoegd is voorzienbaar waren 2. veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen 3. de aanvaarding en de uitvoering van een werk of een aanneming, terwijl de verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste techniek, noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om dat werk of die aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en onder toereikende voorwaarden inzake

11 veiligheid voor derden, of dat hij aangestelden kiest die duidelijk ongeschikt zijn voor het uit te voeren werk 4. de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 gr per liter bloed of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van drugs of andere verdovende middelen. Echter, indien de verzekerde die schade heeft veroorzaakt welke valt onder dit artikel 6. B., noch u, noch één van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of leidinggevende aangestelden is en deze schade zich zonder medeweten van de voormelde personen voorgedaan heeft, blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden dan degene die de schade heeft veroorzaakt. Wij behouden in dit geval ons recht van verhaal op degene die de schade heeft veroorzaakt. C. Onstoffelijke gevolgschade die het gevolg is van niet gedekte letselschade of zaakschade. D. Schade veroorzaakt door andere motorrijtuigen dan de niet-ingeschreven heftrucks, in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen, onverminderd de toepassing van artikel 2. A. 4. E. Schade veroorzaakt door voortbewegings- of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart, alsook door de goederen die zij vervoeren of slepen. F. Schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering of alle dergelijke handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten. G. Schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen, de te late uitvoering van een bestelling of dienstverstrekking alsook de kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te doen of te verbeteren. H. De gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, de schadevergoeding die als strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegekend (zoals "punitive damages" of "exemplary damages" in sommige buitenlandse rechtstelsels), alsmede de gerechtskosten van strafvervolging en de dading met betrekking tot een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure. I. Schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een arbeidsconflict en van alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag. J. Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest. K. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende fouten in het beheer die zij zouden begaan, in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder. L. Schade berokkend door producten na hun levering of werken na hun uitvoering. M. De aansprakelijkheid zonder fout: krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen krachtens enige andere wetgeving of reglementering daterend van na 1 maart N. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. O. Schade ten gevolge van een kernrisico onverminderd de facultatieve dekking van artikel 4. F

12 Artikel 7 - VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN A. Wij verlenen onze dekking, per schadegeval, ten belope van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen en daarboven voor de kosten en intresten op de in de hoofdsom verschuldigde vergoeding, zonder evenwel de beperkingen zoals vastgesteld voor de reddingskosten te overschrijden. B. Wanneer u zelf de schade herstelt, is onze tussenkomst beperkt tot de kostprijs van het arbeidsloon en van de leveringen voor de herstelling. C. Alle schade die te wijten is aan hetzelfde verwekkend feit, van welke aard ook en wat ook het aantal schadelijders weze, wordt beschouwd als één enkel schadegeval. Artikel 8 - EIGEN RISICO A. Bij ieder schadegeval is het in de bijzondere voorwaarden vermeld eigen risico van toepassing. B. Echter, voor zaakschade aan de kleding, gereedschap en persoonlijke bezittingen van de aangestelden, vennoten, zaakvoerders, bestuurders en leden van uw gezin en andere personen die gewoonlijk bij u inwonen, is er een eigen risico van 250 EUR per schadegeval van toepassing. C. De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade kleiner is dan het eigen risico. Is zij groter dan het eigen risico, dan worden artikel 11. D. 1. e. en 2. van de gemeenschappelijke bepalingen toegepast

13 HOOFDSTUK II - RECHTSBIJSTAND De schadegevallen in rechtsbijstand worden beheerd door LAR, Les Assurés Réunis (De Verenigde Verzekerden), een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in de behandeling van deze schadegevallen, waaraan wij opdracht geven om de schadegevallen in rechtsbijstand te beheren conform artikel 4 b) van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandverzekering. LAR INFO: Wanneer een verzekerde in het kader van de dekkingen van dit hoofdstuk en zelfs zonder dat er een schadegeval is, informatie wil verkrijgen over zijn rechten, kan hij een beroep doen op onze telefonische juridische inlichtingendienst. Algemene telefonische juridische steun Het gaat om een dienst voor juridische inlichtingen van eerste lijn via de telefoon. De juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is. De informatie is beperkt tot het kader van de dekkingen van dit hoofdstuk. Organisatie van de juridische steun De diverse diensten van de juridische steun zijn bereikbaar van 9h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00, van maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen. Artikel 9 - VOORWERP VAN DE DEKKING Het voorwerp van de dekking is: I. MINNELIJKE VERDEDIGING Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, de verzekerde te helpen om minnelijk zijn rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, hem diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te nemen. II. GERECHTELIJKE VERDEDIGING Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste te nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van de belangen van de verzekerde. A. Strafrechtelijke verdediging De dekking wordt verleend in geval van: - schadegeval met betrekking tot de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde wanneer deze vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen, gepleegd in het kader van zijn activiteit, met inbegrip van het professionele gebouw van de belangrijkste exploitatiezetel, de andere zetels zijn slechts gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. In de zin van deze dekking wordt de belangrijkste exploitatiezetel contractueel beschouwd als diegene die gevestigd is op het adres van de verzekeringsnemer, vermeld in de bijzondere voorwaarden. - kosten die gemaakt werden voor de verdediging van de mandataris die speciaal aangeduid werd in het kader van artikel 2bis van de inleidende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de kosten inherent aan deze aanstelling

14 - gratieverzoek voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengt, zelf gedekt is. De verzekerde geniet één gratieverzoek per schadegeval wanneer hij van zijn vrijheid beroofd is. Daarentegen, de dekking wordt niet verleend in geval van: - misdrijven of gecorrectionaliseerde misdrijven - schadegevallen veroorzaakt door terrorisme - tenlasteleggingen betreffende opzettelijke inbreuken. Voor als opzettelijk beschouwde inbreuken wordt de dekking verleend wanneer de beslissing (vrijspraak van de verzekerde of beschikking van buitenvervolgingstelling van de Raadkamer of van de Kamer van inbeschuldigingstelling) kracht van gewijsde verkregen heeft. Onverminderd de bovenstaande bepalingen van dit artikel betreffende de strafrechtelijke verdediging, wordt voor de schatting van de dekking uitdrukkelijk verwezen naar de vordering van het Parket of de dagvaarding. B. Extracontractueel burgerlijk verhaal De dekking wordt verleend in geval van: - schadegeval betreffende vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid (buiten overeenkomst) voor iedere schade opgelopen door een verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit en veroorzaakt door een derde. Het betreft de zaakschade veroorzaakt aan het gebouw, het professionele gebouw of lokaal dat als belangrijkste exploitatiezetel dient. De andere zetels zijn enkel gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. - schadegeval betreffende vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid (buiten overeenkomst) voor iedere schade opgelopen door een verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit en veroorzaakt door een derde als gevolg van diefstal van identiteit - schadegeval betreffende het burgerrechtelijk verhaal gebaseerd op de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval - burgerlijke partijstelling en verklaring van benadeelde persoon voor het strafgerecht voor iedere schade opgelopen door de verzekerde binnen de hieronder vermelde voorwaarden - het aansprakelijk stellen van een derde wegens diens objectieve burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen - onstoffelijke schade die het gevolg is van een burenhinder in de zin van artikel 544 Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat deze schade voortvloeit uit een voor de verzekerde plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis. Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten. Echter, wij dekken nooit de schadegevallen die voortvloeien uit een kernrisico

15 C. Onze dekking zal niet toegekend worden: - bij zaakschade aan persoonlijke goederen - bij onstoffelijke schade die niet het gevolg is van gedekte zaakschade. Wij informeren u dat ingevolge de definitie van zaakschade, diefstal niet gedekt is. - bij schade geleden door personen die bij gelegenheid ter beschikking van de verzekerde worden gesteld - bijj schadegevallen met betrekking tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van producten of na uitvoering van werken - aan een andere verzekerde dan uzelf wanneer deze rechten laat gelden tegen een andere verzekerde - bij een schadegeval met betrekking tot deze Rechtsbijstandverzekering Echter, wat betreft: 1. Schadegevallen in verband met verplaatsingen Wij verlenen geen dekking aan de verdediging van uw belangen of de belangen van andere verzekerden in de hoedanigheid van eigenaar, bewaker of bestuurder van voertuigen ter land, ter zee of in de lucht en met een motorrijtuig, caravan, motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig dat onderworpen is aan de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Gedekt zijn evenwel schadegevallen met betrekking tot het rijden in de onderneming of op de bouwplaatsen en de onmiddellijke omgeving ervan en het gebruiken op diezelfde plaatsen van vaste of mobiele bouwplaats- of hijstoestellen, meer bepaald kranen, bulldozers, graafmachines en heftrucks. Wij dekken niet de schadegevallen met betrekking tot overtredingen van de Belgische en buitenlandse wetgevingen en reglementeringen betreffende het vervoer van koopwaar over de weg, over het water, per spoor en via luchtvervoer. 2. Schadegevallen met betrekking tot de overgedragen rechten Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de rechten die aan de verzekerde werden overgedragen nadat de situatie die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval zich heeft voorgedaan. 3. Schadegevallen met betrekking tot de rechten van derden Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de rechten van derden die de verzekerde in zijn eigen naam zou laten gelden. 4. Schadegevallen betreffende recidivisme inzake de welzijnswet Wij dekken geen schadegevallen wanneer de verzekerde reeds een strafrechtelijke dading heeft gesloten of het voorwerp is geweest van een klacht, een onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, een politieonderzoek of vervolgingen voor gelijkaardige schadeverwekkende feiten met betrekking tot de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, tenzij de datum van de klachtneerlegging, van de dading of van het begin van het onderzoek, van het gerechtelijk onderzoek, van het politieonderzoek of van de vervolgingen meer dan 5 jaar geleden is of de procedure het voorwerp geweest is van een vrijspraak. 5. Schadegevallen betreffende stedenbouw Wij dekken geen schadegevallen die voortvloeien uit een overtreding of het niet naleven van de stedenbouwkundige normen

16 6. Schadegevallen betreffende exploitatievergunningen Wij dekken geen schadegevallen betreffende de wettelijk of reglementair vereiste vergunningen voor de exploitatie van de onderneming. III. ONVERMOGEN VAN DERDEN Indien ten gevolge van de toepassing van de dekking Extracontractueel burgerlijk verhaal een verzekerde door een behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde die onvermogend verklaard wordt, lichamelijke schade oploopt, betalen wij de schade aan de verzekerde. Indien hij de omvang of de schatting van deze schade betwist, is onze tussenkomst slechts gehouden ten belope van het bedrag vastgesteld in een definitieve gerechtelijke beslissing die aan de verzekerde de uit dat schadegeval voortspruitende vergoeding toekent. Indien meerdere verzekerden recht hebben op de tussenkomst en als de totale schade groter is dan het maximumbedrag voorzien per schadegeval in de bijzondere voorwaarden, wordt de vergoeding bij voorrang aan u betaald, aan uw rechthebbenden en vervolgens a rato aan de andere verzekerden. In geval van diefstal, poging tot diefstal, vandalisme, geweldpleging, inbreuk op de openbare trouw en morele schade wordt de dekking niet verleend. Wij staan de verzekerde echter bij om een dossier in te dienen bij het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Artikel 10 - VERZEKERINGSGEBIED De dekking dekt de schade overkomen in de hele wereld als gevolg van de activiteit van de bedrijfszetels van de onderneming in België. Behoudens andersluidende overeenkomst is schade die voortvloeit uit werken uitgevoerd buiten Europa, uitgesloten. Artikel 11 - DEKKINGSPERIODE De dekking van de verzekering heeft uitwerking wanneer het schadegeval overkomt tijdens de periode waarin de dekking van kracht is. Artikel 12 - GEWAARBORGDE BEDRAGEN Wanneer verscheidene verzekerden betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval, deelt u ons de prioriteiten mee bij het verbruiken van de gewaarborgde bedragen. De bevoegdheid van hoven en rechtbanken wordt geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. A. Wij nemen ten laste: De kosten met betrekking tot de geleverde prestaties met het oog op het oplossen van het gedekte schadegeval, namelijk: de kosten voor het aanleggen en behandelen van het dossier door ons de expertisekosten

17 de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, hierin begrepen de gerechtskosten met betrekking tot de strafrechtelijke gedingen, de kosten voortvloeiende uit een uitvoeringsprocedure en de kosten voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord de gerechtskosten van de tegenpartij, indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is deze terug te betalen de kosten en honoraria van deurwaarders de kosten en honoraria van bemiddelaars de kosten en honoraria van één enkele advocaat, want de dekking wordt niet verleend bij verandering van advocaat, behalve indien de verzekerde om redenen onafhankelijk van zijn wil, genoodzaakt is een andere advocaat te nemen. Wanneer de staat van kosten en honoraria van een advocaat abnormaal hoog is, verbindt de verzekerde zich ertoe om te vragen dat de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht op onze kosten uitspraak doet over die staat. Zo niet, behouden wij ons het recht voor onze tegemoetkoming te beperken, in de mate van het geleden nadeel. de reis- en verblijfkosten die redelijkerwijs door de verzekerde gemaakt worden, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een gerechtelijke beslissing. Onze tussenkomst omvat de BTW die de verzekerde niet kan terugvorderen in functie van zijn BTWstatuut. B. Wij nemen niet ten laste: de kosten en honoraria die de verzekerde vóór de aangifte van het schadegeval of later heeft gemaakt zonder ons te waarschuwen de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Openbaar Ministerie de bijdrage aan het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de registratiekosten de schadegevallen waarvan de hoofdinzet minder dan 250 EUR bedraagt de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie, als de hoofdinzet kleiner is dan EUR de kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor een internationale, supranationale rechtbank of het Grondwettelijk Hof. Artikel 13 - VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN A. Onze verplichtingen bij een schadegeval Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen van toepassing zijn en binnen de perken ervan, verbinden wij ons ertoe: het dossier te beheren in het belang van de verzekerde de verzekerde op de hoogte te houden van de evolutie van zijn dossier. B. Uw verplichtingen in geval van schadegeval Bij niet-naleving van deze verplichtingen verminderen of schrappen wij de verschuldigde vergoedingen en/of tegemoetkomingen of eisen wij van u terugbetaling van de in verband met het schadegeval betaalde vergoedingen en/of kosten. Bij een schadegeval verbindt u of, in voorkomend geval, de verzekerde zich ertoe: het schadegeval aan te geven: ons nauwkeurig in te lichten over de omstandigheden, de omvang van de schade en de letsels, de identiteit van de getuigen en slachtoffers, uiterlijk binnen 8 dagen na het overkomen van het schadegeval

18 mee te werken aan de afwikkeling van het schadegeval: - ons onverwijld in het bezit stellen van en ons toestemming geven voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede beheer van het dossier; daartoe dient u, zodra het schadegeval gebeurd is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen - onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken - ons alle dagvaardingen, oproepingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke akten bezorgen binnen 48 uur na hun afgifte of betekening - persoonlijk verschijnen op de terechtzittingen waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde vereist is - alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. Artikel 14 - VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT OF VAN EXPERT Wij behouden ons het recht voor alle stappen te ondernemen om in der minne een einde te maken aan het schadegeval. Wij delen de verzekerde mee of het aangewezen is om een gerechtelijke of administratieve procedure aan te vatten of eraan deel te nemen. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde de vrije keuze van de advocaat, de expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. Wij staan ter beschikking om de verzekerde bij deze keuze te adviseren. Indien het om een procedure in België gaat en de verzekerde een advocaat, een expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen kiest, die in het buitenland is ingeschreven, nemen wij de bijkomende kosten, zoals de kosten van verplaatsing en verblijf, niet ten laste. Wij nemen de kosten en erelonen ten laste voor de tussenkomst van één advocaat, één expert of één iemand wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. Deze beperking is echter niet van toepassing indien de tussenkomst van een andere advocaat, een andere expert of een ander iemand wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen, gerechtvaardigd is door omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verzekerde. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor het optreden van de raadslieden (advocaat, expert,...) die voor de verzekerde tussenkomen. Artikel 15 - BELANGENCONFLICT Telkens als er een belangenconflict ontstaat tussen de verzekerde en ons, staat het de verzekerde vrij een advocaat of wie dan ook met de vereiste kwalificaties in te schakelen om zijn belangen te verdedigen. Artikel 16 - OBJECTIVITEITSCLAUSULE Onverminderd de mogelijkheid een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze raadplegen wanneer er met ons een meningsverschil bestaat over de houding die moet worden aangenomen om een schadegeval op te lossen en nadat wij hem op de hoogte gebracht hebben van onze zienswijze of onze weigering zijn stelling te volgen. Bevestigt de advocaat ons standpunt, dan betalen wij de helft van de kosten en honoraria van de raadpleging terug

19 Stelt de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op eigen kosten toch een procedure in en behaalt hij een beter resultaat dan wat hij zou hebben verkregen indien hij onze zienswijze had aangenomen, dan verlenen wij onze dekking en betalen wij het saldo van de kosten en honoraria van de raadpleging terug. Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan verlenen wij onze dekking, inclusief de kosten en honoraria van de raadpleging, wat ook de afloop van de procedure weze. Artikel 17 - INDEPLAATSSTELLING Wij treden in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering van de sommen die wij ten laste hebben genomen en onder meer voor een eventuele rechtsplegingsvergoeding. Artikel 18 - VERJARING De verjaringstermijn voor iedere rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst, bedraagt drie jaar. De termijn loopt vanaf de dag van de gebeurtenis die de rechtsvordering opent. Niettemin, als degene die het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen, bewijst dat hij pas later van deze gebeurtenis kennis heeft gekregen, begint de termijn pas op deze datum te lopen zonder evenwel 5 jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis te mogen overschrijden, uitgezonderd in geval van fraude. Artikel 19 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Behalve uitdrukkelijke afwijking zijn de gemeenschappelijke bepalingen op deze verzekering van toepassing

20 Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek. Wij helpen u bij: het anticiperen op de risico's het beschermen en motiveren van uw personeel het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar het beschermen van uw resultaten het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden AXA Belgium, NV van Verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België) Internet: Tel.: Fax: KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering of Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

TALENSIA. Burgerrechtelijke producten- en werkenaansprakelijkheid Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Burgerrechtelijke producten- en werkenaansprakelijkheid Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA Burgerrechtelijke producten- en werkenaansprakelijkheid Garages Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. HOOFDSTUK

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Garages Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Garages Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. BA Beroep (Para)medische sector. Specifieke bepalingen

TALENSIA. BA Beroep (Para)medische sector. Specifieke bepalingen TALENSIA BA Beroep Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn ook van toepassing. HOOFDSTUK I - BA BEROEP

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Garages Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Medische, paramedische en zorgsector Algemene Voorwaarden OVERZICHT De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES TITEL I - VOORWAARDEN VAN

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van studiebureaus. Algemene voorwaarden

Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van studiebureaus. Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Algemene voorwaarden OVERZICHT De administratieve bepalingen zijn ook van toepassing. DEFINITIES TITEL I - VOORWAARDEN EIGEN AAN DE VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid Medische, paramedische en zorgsector Algemene Voorwaarden OVERZICHT De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES TITEL I - VOORWAARDEN VAN

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

B.A. van nijverheids- en handelsbedrijven. Algemene Voorwaarden

B.A. van nijverheids- en handelsbedrijven. Algemene Voorwaarden B.A. van nijverheids- en handelsbedrijven Algemene Voorwaarden OVERZICHT DEFINITIES TITEL I - VOORWAARDEN EIGEN AAN DE VERZEKERING BURGERLIJKE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 - Voorwerp van de dekking

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica. Algemene voorwaarden

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica. Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica Algemene voorwaarden INHOUD DEFINITIES TITEL I - VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN EIGEN AAN DE VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen

TALENSIA. Inleiding. Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen TALENSIA Inleiding Voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen HOOFDSTUK I - VOOR WIE IS HET VERZEKERINGSPLAN BESTEMD? HOOFDSTUK II - DE VOORDELEN VAN HET VERZEKERINGSPLAN HOOFDSTUK III - WELKE

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Package AON Burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden

Package AON Burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden Package AON Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Algemene voorwaarden 1 Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen

Nadere informatie

Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica. Aanvullende algemene voorwaarden

Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica. Aanvullende algemene voorwaarden Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica Aanvullende algemene voorwaarden OVERZICHT Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Doel van de dekking Artikel 3 - Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN... 3 1. Verzekerde personen... 3 2. Derden... 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS 1 Speciale voorwaarden Veiligheidsheidscoördinator VCCS Artikel 1- Wie is verzekerd? 1.1. Wie is verzekerd?. de verzekeringsnemer. het personneel en de aangestelden gelast

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Voorwaarden eigen aan de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoofdstuk 2 Voorwaarden eigen aan de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering van accountants en belastingconsulenten Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Afdeling 1 Verzekerden Afdeling 2 Begrip derden Afdeling 3 Verzekerde

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade "Plus" Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade "Plus" Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN BA NA LEVERING VOOR VZW's

SPECIALE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN BA NA LEVERING VOOR VZW's SPECIALE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN BA NA LEVERING VOOR VZW's Deze speciale voorwaarden komen in aanvulling van de algemene voorwaarden «Verenigingen en Groeperingen» met referte AD971Ne

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

L.A.R. Rechtsbijstandsverzekering nv, onderneming toegelaten onder het nr. 0356 ( KB van 3 en 13.07.1979 B.S. van

L.A.R. Rechtsbijstandsverzekering nv, onderneming toegelaten onder het nr. 0356 ( KB van 3 en 13.07.1979 B.S. van RECHTSBIJSTAND ONDERNEMING NEGOTIS 2.0. Plan van de speciale voorwaarden Rechtsbijstand onderneming: - Juridische steun - Luik I bemiddeling & vertrouwelijkheid - Luik II rechtsbijstand Uitbreiding reputatie

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

MUST 2001 Auto. Artikel 1 Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

MUST 2001 Auto. Artikel 1 Wie is verzekerd en in welke omstandigheden? MUST 2001 Auto De Speciale Voorwaarden "MUST 2001 Auto" zijn enkel van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van het contract. Artikel 1 Wie is verzekerd en in

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

3. Letselschade Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een persoon en de geldelijke of morele gevolgen ervan.

3. Letselschade Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een persoon en de geldelijke of morele gevolgen ervan. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van vastgoedmakelaars Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze dekking wordt verstaan onder : 1. Derden

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie