TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen"

Transcriptie

1 TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen

2 De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. HOOFDSTUK I - B.A. UITBATING Artikel 1 - Basisdekking Artikel 2 - Specifieke dekkingen Artikel 3 - Facultatieve dekkingen - Toevertrouwde goederen Artikel 4 - Andere facultatieve dekkingen Artikel 5 - Verzekeringsgebied Artikel 6 - Uitsluitingen Artikel 7 - Verzekeringssommen en verbintenisgrenzen Artikel 8 - Eigen risico

3 HOOFDSTUK II - RECHTSBIJSTAND Artikel 9 - Voorwerp van de dekking Minnelijke verdediging Gerechtelijke verdediging Onvermogen van derden Artikel 10 - Artikel 11 - Artikel 12 - Artikel 13 - Artikel 14 - Artikel 15 - Artikel 16 - Artikel 17 - Artikel 18 - Artikel 19 - Verzekeringsgebied Dekkingsperiode Gewaarborgde bedragen Verplichtingen van de partijen Vrije keuze van advocaat of van expert Belangenconflict Objectiviteitsclausule Indeplaatsstelling Verjaring Administratieve bepalingen

4 HOOFDSTUK I - B.A. UITBATING Artikel 1 - BASISDEKKING A. Voorwerp van de dekking: 1. Wij verzekeren, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, de extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die aan derden wordt toegebracht tijdens de exploitatie van de onderneming en dit met betrekking tot activiteiten eigen aan deze exploitatie zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden. De bijkomstige activiteiten zijn slechts in de mate van artikel 2. B. 6. gedekt. 2. Bij uitbreiding wordt de contractuele aansprakelijkheid gedekt als zij voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot extracontractuele aansprakelijkheid. De dekking is evenwel beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als aan de aansprakelijkheidsvordering een extracontractuele grondslag was gegeven. 3. Wij kunnen niet gehouden worden tot een ruimere vergoeding ten gevolge van bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan. B. Gedekte schade: 1. Letselschade en zaakschade 2. Onstoffelijke schade: Onstoffelijke gevolgschade Onstoffelijke niet-gevolgschade, op voorwaarde dat zij veroorzaakt is door een abnormale gebeurtenis die wat u, uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders en uw leidinggevende aangestelden betreft, onopzettelijk en onvoorzienbaar is. C. Reddingskosten De reddingskosten, zoals omschreven in het artikel 11. D. 1. van de gemeenschappelijke bepalingen, zijn eveneens gedekt. Artikel 2 - SPECIFIEKE DEKKINGEN A. Bijzondere oorzaken In onze dekking is begrepen, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, de schade veroorzaakt door: 1. Brand, vuur, ontploffing, rook, water a. De dekking omvat: letselschade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water

5 zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water met uitsluiting van wat gewoonlijk onder de dekking Verhaal van derden van een Brandverzekering kan worden verzekerd. Onstoffelijke schade die het gevolg is van schade die onder de dekking Verhaal van derden van een Brandverzekering kan worden verzekerd, is evenwel gedekt ter aanvulling van de dekking Verhaal van derden. b. De dekking wordt, binnen de perken van artikel 1. A., uitgebreid tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade door brand, vuur, ontploffing, rook of water: aan lokalen, tenten en andere infrastructuren die de verzekerden bezetten of huren voor een duur van maximum 30 dagen met het oog op het organiseren van commerciële, sociale of culturele evenementen aan hotelkamers of gelijkaardige verblijven die tijdelijk gehuurd of bezet worden voor het verblijf van de verzekerden tijdens een professionele verplaatsing. 2. Milieuaantasting en schade aan het milieu ten gevolge van: a. vervuiling b. voortbrengen, storten of opslaan van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen c. lawaai, stank, rook, trillingen, golven, stralingen of temperatuurwijzigingen. Deze dekking geldt maar als de schade het gevolg is van een ongeval en is niet van toepassing op onstoffelijke niet-gevolgschade. Onverminderd de uitsluitingen bepaald in artikel 6, wordt geen dekking verleend voor schade die te wijten is aan het niet in acht nemen van veiligheidsnormen en -reglementen met betrekking tot uw activiteit of het niet naleven van de reglementering omtrent de milieubescherming, voor zover deze schendingen worden geduld door uzelf, uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en leidinggevenden of door de technische verantwoordelijken, inzonderheid diegenen belast met het voorkomen van milieuaantasting. 3. Burenhinder De dekking omvat de schade aan personen en goederen waarvan vergoeding kan worden verkregen op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wegens burenhinder of krachtens buitenlandse rechtsbepalingen met dezelfde inhoud. Deze dekking geldt niet wanneer uw aansprakelijkheid voor burenhinder uitsluitend voortkomt uit een door u aangegane contractuele verbintenis. Indien het schade betreft die valt onder artikel 2. A. 2., zijn de voorwaarden waarvan dit artikel de verlening van de dekking afhankelijk stelt, eveneens van toepassing. De dekking strekt zich niet uit tot onstoffelijke niet-gevolgschade. 4. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid opdrachtgever Onze dekking wordt uitgebreid tot uw eventuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van opdrachtgever als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door een van uw aangestelden die ofwel een persoonlijk voertuig gebruikt, ofwel enig ander voertuig dat niet aan uw onderneming toebehoort, waarvan ze noch de houder, noch de huurder is, in welke vorm dan ook. Deze dekkingsuitbreiding geldt binnen de grenzen van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voor zover, buiten uw medeweten en

6 tegen uw richtlijnen in, niet werd voldaan aan de verzekeringsplicht bedoeld in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Onze dekking is: voor de schade die voortvloeit uit letselschade: onbeperkt Echter, indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken, zal deze dekking begrensd zijn, per schadegeval, tot EUR of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering voor de zaakschade (andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt): beperkt tot EUR per schadegeval of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering voor de schade aan persoonlijke kledij en persoonlijke bagage van de door het verzekerde voertuig vervoerde personen: beperkt tot EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, tot het laagste bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering voor de borgstelling: beperkt tot EUR voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden samen. De bedragen bedoeld in de eerste drie punten hierboven worden automatisch om de vijf jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De volgende herziening vindt plaats op 1 januari 2016, waarbij de basisindex die is van december 2005 (basis 2004 = 100). Er wordt bepaald dat: deze dekking van toepassing is zowel op het verhaal van het slachtoffer zelf of zijn rechtverkrijgenden, als op de verhalen die zouden worden uitgeoefend door de verzekeraar die het gebruikte voertuig dekt, of door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds op basis van de gemeenrechtelijke bepalingen en/of de wetgeving op de verplichte autoverzekering deze dekkingsuitbreiding uitsluitend verworven is te uwen gunste in uw hoedanigheid van opdrachtgever en breidt zich dus niet uit tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de eigenaar, de houder of gebruiker van het voertuig wij in al uw rechten en vorderingen treden ten opzichte van alle aansprakelijke daders, inclusief de bestuurders of gebruikers van de voertuigen. 5. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid Bouwplaatscoördinator De activiteiten van uw aangestelde die conform het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 de functie van bouwplaatscoördinator uitoefent, zijn inbegrepen in deze dekking. Deze dekking wordt toegekend aan de verzekerden, op voorwaarde dat deze persoon: - uitsluitend in deze hoedanigheid voor rekening van uw onderneming handelt, met uitsluiting van iedere prestatie verricht voor andere derde interveniënten, en - met naam wordt aangeduid in de bijzondere voorwaarden

7 B. Aanvullende dekkingen Zijn gedekt zonder bijpremie en tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen: 1. Bouwplaats- of hijstoestellen Schade veroorzaakt door enig vast of mobiel bouwplaats- of hijstoestel, in het bijzonder kranen, bulldozers, graafmachines en heftrucks. De ongevallen die onder het toepassingsgebied van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vallen, of onder een soortgelijke bepaling van buitenlands recht, zijn eveneens gedekt, maar uitsluitend voor wat betreft de niet-ingeschreven heftrucks, en binnen de grenzen van de bedragen bepaald in artikel 2. A Door derden meegebrachte goederen Schade aan het materieel dat meegebracht wordt door derden die werk komen verrichten in uw bedrijf, voor zover dat materieel door de verzekerden niet als gereedschap gebruikt werd op het ogenblik van het schadegeval. Schade aan voertuigen die door derden zijn meegebracht om geladen en gelost te worden, alsook aan voertuigen van derden die tijdelijk in uw installaties geparkeerd staan, zelfs wanneer die voertuigen door de verzekerden worden verplaatst in deze installaties of in de onmiddellijke omgeving ervan. 3. Uitgeleende voorwerpen Schade veroorzaakt door roerende voorwerpen, zoals werkinstrumenten, die aan u toebehoren en die u occasioneel ter beschikking hebt gesteld van andere personen, zonder dat het gaat om huur of test met het oog op verkoop of verhuring. 4. Lenen van personeel Wij dekken: de aansprakelijkheid van de verzekerden en van het geleende personeel voor schade veroorzaakt aan derden door het personeel dat occasioneel ter beschikking van de verzekerden is gesteld en onder hun gezag, leiding en toezicht werkt het verhaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlenende derde, de getroffene of zijn rechtverkrijgenden tegen de verzekerde zou uitoefenen, indien een ongeval, dat is overkomen aan een lid van dit geleende personeel, ten laste moet genomen worden door deze verzekeraar. Deze dekking wordt u verleend voor zover de werkelijke of overeengekomen bezoldigingen met betrekking tot de werken die door het geleende personeel zijn uitgevoerd, ons worden aangegeven. 5. Uitlenen van aangestelden Wanneer schade veroorzaakt wordt door een aangestelde die u occasioneel uitleent aan een derde, strekt de verzekering zich uit tot uw aansprakelijkheid, die van de andere verzekerden en van de uitgeleende aangestelde, voor zover deze aangestelde bij derden werken uitvoert die van dezelfde aard zijn als de verzekerde activiteit en hij onder het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden gebleven is

8 6. Bijkomstige activiteiten Wij dekken: schade veroorzaakt aan derden door gewone onderhouds-, herstellings- of reinigingswerken van materieel, installaties en gebouwen van uw onderneming schade veroorzaakt ter gelegenheid van commerciële, culturele, sportieve en sociale evenementen georganiseerd door uw onderneming schade veroorzaakt ter gelegenheid van deelname aan beurzen, markten of tentoonstellingen. 7. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Schade veroorzaakt door de gebouwen (gebouwd of niet, daarin begrepen de stoepen, binnenplaatsen, tuinen, liften, goederenliften, ) die aan u toebehoren en gebruikt worden in het kader van de aangegeven activiteit. Niet gedekt is dus uw aansprakelijkheid onder meer voor investeringsgebouwen waarin u geen lokaal hebt ingericht voor uw bedrijf. Blijft echter gedekt, uw aansprakelijkheid voor een deel van het gebouw dat bestemd is voor de aangegeven activiteit, waarvan u eigenaar bent en waarin u woont of dat u privé verhuurt. De dekking wordt verleend onder de dubbele voorwaarde dat: de gebouwen en gronden in goede staat worden gehouden en onderhouden als een goede huisvader (bv. onderhoudscontract en regelmatige controle van de liften door een erkend organisme) de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om ongevallen te vermijden (verboden toegang tot de bouwplaatsen en gevaarlijke terreinen, veiligheidshekken, ). 8. LED-reclameborden Schade veroorzaakt door de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden, die u toehoren. Artikel 3 - FACULTATIEVE DEKKINGEN - TOEVERTROUWDE GOEDEREN Worden gedekt, tot de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen, mits uitdrukkelijke overeenkomst en met bijpremie: A. Bewerkte goederen Schade aan goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken. Er wordt evenwel overeengekomen dat zonder uitdrukkelijke overeenkomst ook dekking verleend wordt voor schade aan goederen die niet het voorwerp uitmaken van het werk, indien het gaat om werk uitgevoerd bij derden. B. Gereedschap Schade aan al dan niet toevertrouwde goederen die door de verzekerden ten tijde van het schadegeval als gereedschap worden gebruikt

9 C. Gehuurde en soortgelijke goederen Schade aan goederen waarvan de verzekerden huurder, gebruiker, bewaarnemer of houder zijn. Blijven in elk geval uitgesloten van deze dekkingen: diefstal, verduistering of verlies van de toevertrouwde goederen en hun toebehoren schade veroorzaakt in het verzekerde bedrijf door brand, vuur, water, ontploffing, rook en verbranding aan de toevertrouwde goederen, wanneer deze in een Brandverzekering kunnen worden verzekerd schade aan goederen die bestemd zijn om door u te worden verkocht schade aan goederen terwijl zij door u of derden worden vervoerd schade die wordt gedekt door een verzekering "eigen schade" van de toevertrouwde goederen met dien verstande dat het eventuele verhaal van deze verzekeraar gedekt blijft. Artikel 4 - ANDERE FACULTATIEVE DEKKINGEN Mits uitdrukkelijke overeenkomst en bijpremie zijn gedekt: A. Onderaannemers Wij dekken eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor daden van onderaannemers in verband met de door deze laatsten uitgevoerde werken die voorkomen in de beschrijving van de werkzaamheden van uw onderneming, voor zover het bedrag van de facturen met betrekking tot het arbeidsloon voor de door die onderaannemers uitgevoerde werken ons wordt aangegeven. Schade die niet gedekt zou zijn indien de onderaannemers de hoedanigheid van verzekerden hadden, en de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers blijven echter uitgesloten. B. Diefstal Uw aansprakelijkheid als aansteller in verband met een diefstal of een poging tot diefstal gepleegd of in de hand gewerkt door de nalatigheid van één van uw aangestelden in de uitoefening van zijn functie. C. Vervoermiddelen 1. Schade door drijvend materieel en alle zelfbewegende verkeers- of vervoermiddelen per binnenvaart, alsook de schade door de zaken die zij vervoeren of slepen 2. Schade door materieel en alle zelfbewegende verkeers- of vervoermiddelen per spoor, alsook de schade door de zaken die zij vervoeren of slepen. D. Installaties Schade veroorzaakt door de hierna vermelde installaties wanneer zij buiten de omheining van uw bedrijf aangebracht zijn: leidingen voor gas, stoom of ontvlambare en/of ontplofbare stoffen of gevaarlijke substanties, elektriciteitsleidingen, verbindingslijnen met de spoorweg, de buurtspoorweg of waterlopen, kabelbanen en dergelijke

10 E. Schade van allerlei oorsprong De andere schade dan letselschade is gedekt in de mate dat zij haar oorsprong vindt in de hierna opgesomde oorzaken: 1. grondbewegingen wanneer de werkzaamheden van uw onderneming bouw- of grondwerken omvatten 2. steenbergen, slakkenbergen en dergelijke ophopingen 3. afbraak-, bouw- en verbouwingswerken onverminderd de toepassing van artikel 2. B. 6., 1 e alinea 4. de goederen van de verzekerde onderneming die niet meer voor de verzekerde activiteit worden gebruikt 5. het bezit of gebruik van springstoffen. De letselschade is ambtshalve gedekt. F. Kernrisico Artikel 5 - VERZEKERINGSGEBIED De dekking geldt voor schade die zich waar ook ter wereld voordoet als gevolg van de activiteiten van uw bedrijfszetels gevestigd in België. Behoudens andersluidende overeenkomst is schade die voortvloeit uit werken uitgevoerd buiten Europa, uitgesloten. Artikel 6 - UITSLUITINGEN Zijn van de dekking uitgesloten: A. Schade die opzettelijk veroorzaakt is door een verzekerde. Echter, indien de verzekerde die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, noch u, noch één van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders of leidinggevende aangestelden is, blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden, onder voorbehoud van het eigen risico bepaald in artikel 8. A. Wij behouden in dit geval ons recht van verhaal tegen deze aansprakelijke verzekerde. B. Schade veroorzaakt door: 1. de exploitatiemodaliteiten van de onderneming, aanvaard door de verzekerden, of door een zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten volgens de mening van ieder die terzake bevoegd is voorzienbaar waren 2. veelvuldige herhalingen van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen 3. de aanvaarding en de uitvoering van een werk of een aanneming, terwijl de verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch over de bekwaamheid of de vereiste techniek, noch over de passende materiële of menselijke middelen beschikte om dat werk of die aanneming uit te voeren met inachtneming van zijn verbintenissen en onder toereikende voorwaarden inzake

11 veiligheid voor derden, of dat hij aangestelden kiest die duidelijk ongeschikt zijn voor het uit te voeren werk 4. de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 gr per liter bloed of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van drugs of andere verdovende middelen. Echter, indien de verzekerde die schade heeft veroorzaakt welke valt onder dit artikel 6. B., noch u, noch één van uw vennoten, bestuurders, zaakvoerders, organen of leidinggevende aangestelden is en deze schade zich zonder medeweten van de voormelde personen voorgedaan heeft, blijft de dekking verworven aan de andere verzekerden dan degene die de schade heeft veroorzaakt. Wij behouden in dit geval ons recht van verhaal op degene die de schade heeft veroorzaakt. C. Onstoffelijke gevolgschade die het gevolg is van niet gedekte letselschade of zaakschade. D. Schade veroorzaakt door andere motorrijtuigen dan de niet-ingeschreven heftrucks, in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen, onverminderd de toepassing van artikel 2. A. 4. E. Schade veroorzaakt door voortbewegings- of vervoermiddelen van de zee- of luchtvaart, alsook door de goederen die zij vervoeren of slepen. F. Schade ten gevolge van financiële transacties, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering of alle dergelijke handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten. G. Schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen, de te late uitvoering van een bestelling of dienstverstrekking alsook de kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te doen of te verbeteren. H. De gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, de schadevergoeding die als strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegekend (zoals "punitive damages" of "exemplary damages" in sommige buitenlandse rechtstelsels), alsmede de gerechtskosten van strafvervolging en de dading met betrekking tot een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure. I. Schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een arbeidsconflict en van alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag. J. Schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest. K. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende fouten in het beheer die zij zouden begaan, in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder. L. Schade berokkend door producten na hun levering of werken na hun uitvoering. M. De aansprakelijkheid zonder fout: krachtens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen krachtens enige andere wetgeving of reglementering daterend van na 1 maart N. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. O. Schade ten gevolge van een kernrisico onverminderd de facultatieve dekking van artikel 4. F

12 Artikel 7 - VERZEKERINGSSOMMEN EN VERBINTENISGRENZEN A. Wij verlenen onze dekking, per schadegeval, ten belope van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde sommen en daarboven voor de kosten en intresten op de in de hoofdsom verschuldigde vergoeding, zonder evenwel de beperkingen zoals vastgesteld voor de reddingskosten te overschrijden. B. Wanneer u zelf de schade herstelt, is onze tussenkomst beperkt tot de kostprijs van het arbeidsloon en van de leveringen voor de herstelling. C. Alle schade die te wijten is aan hetzelfde verwekkend feit, van welke aard ook en wat ook het aantal schadelijders weze, wordt beschouwd als één enkel schadegeval. Artikel 8 - EIGEN RISICO A. Bij ieder schadegeval is het in de bijzondere voorwaarden vermeld eigen risico van toepassing. B. Echter, voor zaakschade aan de kleding, gereedschap en persoonlijke bezittingen van de aangestelden, vennoten, zaakvoerders, bestuurders en leden van uw gezin en andere personen die gewoonlijk bij u inwonen, is er een eigen risico van 250 EUR per schadegeval van toepassing. C. De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen ingeval de schade kleiner is dan het eigen risico. Is zij groter dan het eigen risico, dan worden artikel 11. D. 1. e. en 2. van de gemeenschappelijke bepalingen toegepast

13 HOOFDSTUK II - RECHTSBIJSTAND De schadegevallen in rechtsbijstand worden beheerd door LAR, Les Assurés Réunis (De Verenigde Verzekerden), een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in de behandeling van deze schadegevallen, waaraan wij opdracht geven om de schadegevallen in rechtsbijstand te beheren conform artikel 4 b) van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandverzekering. LAR INFO: Wanneer een verzekerde in het kader van de dekkingen van dit hoofdstuk en zelfs zonder dat er een schadegeval is, informatie wil verkrijgen over zijn rechten, kan hij een beroep doen op onze telefonische juridische inlichtingendienst. Algemene telefonische juridische steun Het gaat om een dienst voor juridische inlichtingen van eerste lijn via de telefoon. De juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is. De informatie is beperkt tot het kader van de dekkingen van dit hoofdstuk. Organisatie van de juridische steun De diverse diensten van de juridische steun zijn bereikbaar van 9h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00, van maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen. Artikel 9 - VOORWERP VAN DE DEKKING Het voorwerp van de dekking is: I. MINNELIJKE VERDEDIGING Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, de verzekerde te helpen om minnelijk zijn rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, hem diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te nemen. II. GERECHTELIJKE VERDEDIGING Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste te nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van de belangen van de verzekerde. A. Strafrechtelijke verdediging De dekking wordt verleend in geval van: - schadegeval met betrekking tot de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde wanneer deze vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen, gepleegd in het kader van zijn activiteit, met inbegrip van het professionele gebouw van de belangrijkste exploitatiezetel, de andere zetels zijn slechts gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. In de zin van deze dekking wordt de belangrijkste exploitatiezetel contractueel beschouwd als diegene die gevestigd is op het adres van de verzekeringsnemer, vermeld in de bijzondere voorwaarden. - kosten die gemaakt werden voor de verdediging van de mandataris die speciaal aangeduid werd in het kader van artikel 2bis van de inleidende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de kosten inherent aan deze aanstelling

14 - gratieverzoek voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengt, zelf gedekt is. De verzekerde geniet één gratieverzoek per schadegeval wanneer hij van zijn vrijheid beroofd is. Daarentegen, de dekking wordt niet verleend in geval van: - misdrijven of gecorrectionaliseerde misdrijven - schadegevallen veroorzaakt door terrorisme - tenlasteleggingen betreffende opzettelijke inbreuken. Voor als opzettelijk beschouwde inbreuken wordt de dekking verleend wanneer de beslissing (vrijspraak van de verzekerde of beschikking van buitenvervolgingstelling van de Raadkamer of van de Kamer van inbeschuldigingstelling) kracht van gewijsde verkregen heeft. Onverminderd de bovenstaande bepalingen van dit artikel betreffende de strafrechtelijke verdediging, wordt voor de schatting van de dekking uitdrukkelijk verwezen naar de vordering van het Parket of de dagvaarding. B. Extracontractueel burgerlijk verhaal De dekking wordt verleend in geval van: - schadegeval betreffende vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid (buiten overeenkomst) voor iedere schade opgelopen door een verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit en veroorzaakt door een derde. Het betreft de zaakschade veroorzaakt aan het gebouw, het professionele gebouw of lokaal dat als belangrijkste exploitatiezetel dient. De andere zetels zijn enkel gedekt indien zij vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. - schadegeval betreffende vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid (buiten overeenkomst) voor iedere schade opgelopen door een verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit en veroorzaakt door een derde als gevolg van diefstal van identiteit - schadegeval betreffende het burgerrechtelijk verhaal gebaseerd op de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval - burgerlijke partijstelling en verklaring van benadeelde persoon voor het strafgerecht voor iedere schade opgelopen door de verzekerde binnen de hieronder vermelde voorwaarden - het aansprakelijk stellen van een derde wegens diens objectieve burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen - onstoffelijke schade die het gevolg is van een burenhinder in de zin van artikel 544 Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat deze schade voortvloeit uit een voor de verzekerde plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis. Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn niet uitgesloten. Echter, wij dekken nooit de schadegevallen die voortvloeien uit een kernrisico

15 C. Onze dekking zal niet toegekend worden: - bij zaakschade aan persoonlijke goederen - bij onstoffelijke schade die niet het gevolg is van gedekte zaakschade. Wij informeren u dat ingevolge de definitie van zaakschade, diefstal niet gedekt is. - bij schade geleden door personen die bij gelegenheid ter beschikking van de verzekerde worden gesteld - bijj schadegevallen met betrekking tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van producten of na uitvoering van werken - aan een andere verzekerde dan uzelf wanneer deze rechten laat gelden tegen een andere verzekerde - bij een schadegeval met betrekking tot deze Rechtsbijstandverzekering Echter, wat betreft: 1. Schadegevallen in verband met verplaatsingen Wij verlenen geen dekking aan de verdediging van uw belangen of de belangen van andere verzekerden in de hoedanigheid van eigenaar, bewaker of bestuurder van voertuigen ter land, ter zee of in de lucht en met een motorrijtuig, caravan, motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig dat onderworpen is aan de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Gedekt zijn evenwel schadegevallen met betrekking tot het rijden in de onderneming of op de bouwplaatsen en de onmiddellijke omgeving ervan en het gebruiken op diezelfde plaatsen van vaste of mobiele bouwplaats- of hijstoestellen, meer bepaald kranen, bulldozers, graafmachines en heftrucks. Wij dekken niet de schadegevallen met betrekking tot overtredingen van de Belgische en buitenlandse wetgevingen en reglementeringen betreffende het vervoer van koopwaar over de weg, over het water, per spoor en via luchtvervoer. 2. Schadegevallen met betrekking tot de overgedragen rechten Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de rechten die aan de verzekerde werden overgedragen nadat de situatie die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval zich heeft voorgedaan. 3. Schadegevallen met betrekking tot de rechten van derden Wij dekken geen schadegevallen met betrekking tot de rechten van derden die de verzekerde in zijn eigen naam zou laten gelden. 4. Schadegevallen betreffende recidivisme inzake de welzijnswet Wij dekken geen schadegevallen wanneer de verzekerde reeds een strafrechtelijke dading heeft gesloten of het voorwerp is geweest van een klacht, een onderzoek, een gerechtelijk onderzoek, een politieonderzoek of vervolgingen voor gelijkaardige schadeverwekkende feiten met betrekking tot de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, tenzij de datum van de klachtneerlegging, van de dading of van het begin van het onderzoek, van het gerechtelijk onderzoek, van het politieonderzoek of van de vervolgingen meer dan 5 jaar geleden is of de procedure het voorwerp geweest is van een vrijspraak. 5. Schadegevallen betreffende stedenbouw Wij dekken geen schadegevallen die voortvloeien uit een overtreding of het niet naleven van de stedenbouwkundige normen

16 6. Schadegevallen betreffende exploitatievergunningen Wij dekken geen schadegevallen betreffende de wettelijk of reglementair vereiste vergunningen voor de exploitatie van de onderneming. III. ONVERMOGEN VAN DERDEN Indien ten gevolge van de toepassing van de dekking Extracontractueel burgerlijk verhaal een verzekerde door een behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde die onvermogend verklaard wordt, lichamelijke schade oploopt, betalen wij de schade aan de verzekerde. Indien hij de omvang of de schatting van deze schade betwist, is onze tussenkomst slechts gehouden ten belope van het bedrag vastgesteld in een definitieve gerechtelijke beslissing die aan de verzekerde de uit dat schadegeval voortspruitende vergoeding toekent. Indien meerdere verzekerden recht hebben op de tussenkomst en als de totale schade groter is dan het maximumbedrag voorzien per schadegeval in de bijzondere voorwaarden, wordt de vergoeding bij voorrang aan u betaald, aan uw rechthebbenden en vervolgens a rato aan de andere verzekerden. In geval van diefstal, poging tot diefstal, vandalisme, geweldpleging, inbreuk op de openbare trouw en morele schade wordt de dekking niet verleend. Wij staan de verzekerde echter bij om een dossier in te dienen bij het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Artikel 10 - VERZEKERINGSGEBIED De dekking dekt de schade overkomen in de hele wereld als gevolg van de activiteit van de bedrijfszetels van de onderneming in België. Behoudens andersluidende overeenkomst is schade die voortvloeit uit werken uitgevoerd buiten Europa, uitgesloten. Artikel 11 - DEKKINGSPERIODE De dekking van de verzekering heeft uitwerking wanneer het schadegeval overkomt tijdens de periode waarin de dekking van kracht is. Artikel 12 - GEWAARBORGDE BEDRAGEN Wanneer verscheidene verzekerden betrokken zijn bij hetzelfde schadegeval, deelt u ons de prioriteiten mee bij het verbruiken van de gewaarborgde bedragen. De bevoegdheid van hoven en rechtbanken wordt geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. A. Wij nemen ten laste: De kosten met betrekking tot de geleverde prestaties met het oog op het oplossen van het gedekte schadegeval, namelijk: de kosten voor het aanleggen en behandelen van het dossier door ons de expertisekosten

17 de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, hierin begrepen de gerechtskosten met betrekking tot de strafrechtelijke gedingen, de kosten voortvloeiende uit een uitvoeringsprocedure en de kosten voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord de gerechtskosten van de tegenpartij, indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is deze terug te betalen de kosten en honoraria van deurwaarders de kosten en honoraria van bemiddelaars de kosten en honoraria van één enkele advocaat, want de dekking wordt niet verleend bij verandering van advocaat, behalve indien de verzekerde om redenen onafhankelijk van zijn wil, genoodzaakt is een andere advocaat te nemen. Wanneer de staat van kosten en honoraria van een advocaat abnormaal hoog is, verbindt de verzekerde zich ertoe om te vragen dat de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht op onze kosten uitspraak doet over die staat. Zo niet, behouden wij ons het recht voor onze tegemoetkoming te beperken, in de mate van het geleden nadeel. de reis- en verblijfkosten die redelijkerwijs door de verzekerde gemaakt worden, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een gerechtelijke beslissing. Onze tussenkomst omvat de BTW die de verzekerde niet kan terugvorderen in functie van zijn BTWstatuut. B. Wij nemen niet ten laste: de kosten en honoraria die de verzekerde vóór de aangifte van het schadegeval of later heeft gemaakt zonder ons te waarschuwen de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Openbaar Ministerie de bijdrage aan het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de registratiekosten de schadegevallen waarvan de hoofdinzet minder dan 250 EUR bedraagt de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie, als de hoofdinzet kleiner is dan EUR de kosten en honoraria verbonden aan een procedure voor een internationale, supranationale rechtbank of het Grondwettelijk Hof. Artikel 13 - VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN A. Onze verplichtingen bij een schadegeval Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen van toepassing zijn en binnen de perken ervan, verbinden wij ons ertoe: het dossier te beheren in het belang van de verzekerde de verzekerde op de hoogte te houden van de evolutie van zijn dossier. B. Uw verplichtingen in geval van schadegeval Bij niet-naleving van deze verplichtingen verminderen of schrappen wij de verschuldigde vergoedingen en/of tegemoetkomingen of eisen wij van u terugbetaling van de in verband met het schadegeval betaalde vergoedingen en/of kosten. Bij een schadegeval verbindt u of, in voorkomend geval, de verzekerde zich ertoe: het schadegeval aan te geven: ons nauwkeurig in te lichten over de omstandigheden, de omvang van de schade en de letsels, de identiteit van de getuigen en slachtoffers, uiterlijk binnen 8 dagen na het overkomen van het schadegeval

18 mee te werken aan de afwikkeling van het schadegeval: - ons onverwijld in het bezit stellen van en ons toestemming geven voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede beheer van het dossier; daartoe dient u, zodra het schadegeval gebeurd is, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen - onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken - ons alle dagvaardingen, oproepingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke akten bezorgen binnen 48 uur na hun afgifte of betekening - persoonlijk verschijnen op de terechtzittingen waarvoor de aanwezigheid van de verzekerde vereist is - alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken. Artikel 14 - VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT OF VAN EXPERT Wij behouden ons het recht voor alle stappen te ondernemen om in der minne een einde te maken aan het schadegeval. Wij delen de verzekerde mee of het aangewezen is om een gerechtelijke of administratieve procedure aan te vatten of eraan deel te nemen. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde de vrije keuze van de advocaat, de expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. Wij staan ter beschikking om de verzekerde bij deze keuze te adviseren. Indien het om een procedure in België gaat en de verzekerde een advocaat, een expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen kiest, die in het buitenland is ingeschreven, nemen wij de bijkomende kosten, zoals de kosten van verplaatsing en verblijf, niet ten laste. Wij nemen de kosten en erelonen ten laste voor de tussenkomst van één advocaat, één expert of één iemand wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. Deze beperking is echter niet van toepassing indien de tussenkomst van een andere advocaat, een andere expert of een ander iemand wie dan ook met de vereiste kwalificaties om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen, gerechtvaardigd is door omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verzekerde. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor het optreden van de raadslieden (advocaat, expert,...) die voor de verzekerde tussenkomen. Artikel 15 - BELANGENCONFLICT Telkens als er een belangenconflict ontstaat tussen de verzekerde en ons, staat het de verzekerde vrij een advocaat of wie dan ook met de vereiste kwalificaties in te schakelen om zijn belangen te verdedigen. Artikel 16 - OBJECTIVITEITSCLAUSULE Onverminderd de mogelijkheid een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze raadplegen wanneer er met ons een meningsverschil bestaat over de houding die moet worden aangenomen om een schadegeval op te lossen en nadat wij hem op de hoogte gebracht hebben van onze zienswijze of onze weigering zijn stelling te volgen. Bevestigt de advocaat ons standpunt, dan betalen wij de helft van de kosten en honoraria van de raadpleging terug

19 Stelt de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op eigen kosten toch een procedure in en behaalt hij een beter resultaat dan wat hij zou hebben verkregen indien hij onze zienswijze had aangenomen, dan verlenen wij onze dekking en betalen wij het saldo van de kosten en honoraria van de raadpleging terug. Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan verlenen wij onze dekking, inclusief de kosten en honoraria van de raadpleging, wat ook de afloop van de procedure weze. Artikel 17 - INDEPLAATSSTELLING Wij treden in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering van de sommen die wij ten laste hebben genomen en onder meer voor een eventuele rechtsplegingsvergoeding. Artikel 18 - VERJARING De verjaringstermijn voor iedere rechtsvordering, voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst, bedraagt drie jaar. De termijn loopt vanaf de dag van de gebeurtenis die de rechtsvordering opent. Niettemin, als degene die het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen, bewijst dat hij pas later van deze gebeurtenis kennis heeft gekregen, begint de termijn pas op deze datum te lopen zonder evenwel 5 jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis te mogen overschrijden, uitgezonderd in geval van fraude. Artikel 19 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Behalve uitdrukkelijke afwijking zijn de gemeenschappelijke bepalingen op deze verzekering van toepassing

20 Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek. Wij helpen u bij: het anticiperen op de risico's het beschermen en motiveren van uw personeel het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar het beschermen van uw resultaten het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden AXA Belgium, NV van Verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel (België) Internet: Tel.: Fax: KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel.

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 99 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-OVTEN-012009. Verzekering Aansprakelijkheid Onderneming. Geschil: aanspraak te verzetten. conflict.

Algemene Voorwaarden 0037-OVTEN-012009. Verzekering Aansprakelijkheid Onderneming. Geschil: aanspraak te verzetten. conflict. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Aangestelde: Iedere natuurlijke persoon, al dan niet bezoldigd, die zijn activiteiten uitoefent onder het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden. Derden: Worden beschouwd

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Wegvervoerder Inhoudstafel Bladzijde Eerste deel : De Waarborgen Hoofdstuk I : De Waarborg Uitbating 1. Algemene omschrijving Het gedekte risico 3 De gedekte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekeringen Rechtsbijstand

Verzekeringen Rechtsbijstand Verzekeringen Rechtsbijstand Algemene voorwaarden GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN RECHSTBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Art. 1 - WAT IS HET

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

PRIVAAT LEVEN. Ref.: 2/2004/04/003 ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVAAT LEVEN. Ref.: 2/2004/04/003 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVAAT LEVEN Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN 1 Begripsbepalingen 3 2 Wat is verzekerd? 3 3 Territoriale grenzen 3 4 De verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Onze Service Citroën Verzekering 5 1. INFO LINE - TEL. 078 16 03 41 5 2. EERSTE HULP 5 1. In België Tel. 078 16 03 41 6 2. In het buitenland Tel. 0032 78 16

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie