Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan"

Transcriptie

1 Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan weet je er wellicht meer van. Of je hebt een diaken ontmoet in het ziekenhuis, of in een andere omgeving weet je er wellicht meer van. Of je hebt een diaken ontmoet in het ziekenhuis, of in een andere context waar hij aan de slag was. waar hij aan de slag was. Of misschien is je collega op het werk diaken. Maar het kan ook best zijn dat je er nog nooit van gehoord hebt. Hoe het ook zij, dit magazine wil je laten kennismaken met de wereld van de diakens, hun roeping en hun werk. De titel van dit magazine verwijst al naar wat alle diakens proberen uit te dragen: dat de Kerk dienstbaar wil zijn aan de wereld. Diakens zijn als het ware levende tekens van de manier waarop God in de wereld van de mensen binnentreedt: als één van de onzen, een mens onder de mensen. De God van de christenen is een dienende God. Hij draait de verhoudingen om: God is geen heerser die aardse macht zoekt, maar een Dienaar die met de kracht van de dienende liefde naar ons, mensen, toekomt. Diakens zijn daar zo door getroffen dat ze in het spoor van Jezus deze dienende liefde zichtbaar willen maken. Als teken van Hem zoeken zij mensen op die verdriet hebben, gevangen zitten, vastgelopen zijn in ziekte en problemen, arm zijn, op zoek zijn naar zin voor hun leven. Diakens doen dat op hun eigen manier. Dat willen we je in dit magazine uitleggen. We nemen je mee op een korte verkenning van de geschiedenis van het diaconaat. We zoeken naar de betekenis van deze roeping en dit ambt en kijken hoe diaken-zijn vorm krijgt in het leven van deze mensen. We proberen al je vragen over diakens en diaconaat op te lossen. Echtgenotes van diakens vertellen je, als bevoorrechte getuigen, hoe zij het diaconaat van hun man ervaren. We hopen dat je op die manier iets ervaart van wat diakens beweegt en wat hen draagt. En misschien kom je zo ook meer op het spoor van wat jou beweegt en draagt. Want diakens zijn net als alle christenen op zoek naar hoe ze in deze wereld Gods stem kunnen horen en laten weerklinken. Johan Van der Vloet Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk. 1

2 Diakens in de kerk: veelkleurige weergaven van het ene licht Op de vorige pagina zag je een hele reeks diakens in actie. Ze vormen een heel divers beeld: diakens hebben vaak een gezin, een beroep. Ze staan dus midden in het gewone leven. En toch is er iets bijzonders aan deze mensen: ze voelen zich geroepen om dienstbaar te zijn in de wereld en dat in naam van Jezus Christus. Dat doen ze heel uitdrukkelijk binnen de gemeenschap van de Kerk. Staan binnen de kerk Om te weten wie een student of een leraar is, moet je hem plaatsen in het kader van een school, van het onderwijs. Waarom een aandeelhouder zus of zo handelt, kun je maar verstaan vanuit de markt en de beurs. Een profvoetballer wordt alleen maar begrepen in het kader van competitie onder voetbalclubs en een fuifnummer kan alleen maar begrepen worden in de uitgaanscultuur. Diakens moet je zien in het kader van de Kerk van Jezus Christus. De katholieke Kerk heeft een traditie van meer dan 2000 jaar en gaat terug op de historische figuur van Jezus van Nazareth. In Jezus wordt God zelf mens. Hij geeft zichzelf aan de mens en de wereld. Het Oude Testament spreekt veel over de verwachting van een Messias. In het boek Jesaja wordt deze de lijdende dienaar genoemd, de dienaar van God onder de mensen. Dat is echt een revolutionaire gedachte! Want die lijdende dienaar lijdt in de plaats van anderen. In Jezus wordt heel duidelijk wie God is. Hij komt niet als een soevereine heerser die zijn recht opeist, maar als een dienaar van de mens, die hen vraagt zich te bekeren tot wat echt waar en goed is. Hij doet dit door zichzelf te geven ten dienste van de mensen. Jezus zoekt de mens op in zijn echte noden en geneest hem. Hij laat helemaal zien hoe God nabij wil zijn bij de mens in alles wat hem overkomt. Jezus heeft het over zijn Vader die zielsveel van alle mensen houdt en hen allen gelukkig wil zien. Elk mens wordt uitgenodigd om die liefde te ontvangen en door te geven. Jezus spreekt over het Rijk Gods: de ruimte waarin God alle mensen uitnodigt om als persoon en als gemeenschap de voltooiing van hun leven te vinden. Zo ziet Jezus zijn zending als een dienst aan de Vader. Dienstbaar in naam van Jezus Christus: de voetwassing Johannes vertelt in zijn evangelie een gebeurtenis die op alle aanwezigen een diepe indruk moet hebben nagelaten. Deze gebeurtenis geeft treffend weer hoe Jezus zichzelf zag. Het is de passage van de voetwassing bij het Laatste Avondmaal. Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk. 3

3 Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde: Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, míjn voeten zult u niet wassen, nooit! Maar toen Jezus zei: Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen, antwoordde hij: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd! Hierop zei Jezus: Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en Heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. (Joh 13: ) Als je het diaconaat wil begrijpen, is dit een sleutelpassage! Jezus toont hier in woord en daad hoe de kern van het goddelijke werk in Hem dienen is. Zo moeten de leerlingen ook zijn: de voeten van mensen wassen, niet als slaaf maar als symbool van de dienende Jezus, die gekomen is om mensen te helen en te genezen, om mensen te doen opstaan en hun waardigheid te doen beseffen, zodat ze daar ook naar gaan handelen. Jezus gaat heel ver in zijn dienstbaarheid: Hij sterft zelfs als een misdadiger aan het kruis. Hij wilde zijn dienstbaarheid tot in het uiterste toe beleven. Maar Hij verrijst uit de doden, De lijdende dienaar wordt opgericht! Dit mysterie is de kern van het christelijk geloof en bezielt ook de diaken. Tot vandaag Jezus heeft dus de dienstbaarheid van God aan de mensen tot in de dood getoond, en tegelijk is Hij precies daarin verrezen. De Kerk ziet zichzelf daarom als een dienst aan de wereld. Intussen kent deze Kerk al een traditie van 2000 jaar. Zij heeft heel verscheiden vormen aangenomen naar gelang de cultuur en de maatschappij waarin ze bestond. Zij is nu over heel de wereld verspreid. Maar ze blijft gegrond op 4 Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk.

4 Jezus Christus. Ze staat in zijn dienst. Zijn Woord wordt van generatie op generatie doorgegeven en krijgt telkens eigen accenten van tijd en cultuur. De Kerk luistert naar dit Woord en wil er dienstbaar aan worden en zo dienst aan de mensen zijn. Het Tweede Vaticaans concilie heeft de Kerk uitdrukkelijk een dienst aan de wereld genoemd. De Kerk is er immers niet voor zichzelf, ze wil mensen helpen in hun leven van elke dag. Zowel door te spreken over het geloof, het te vieren als door de concrete liefde voor elke mens wil de Kerk Christus aanwezig brengen. Als de Kerk niet zou dienen, dient zij tot niets. Diakens in de kerk Diakens beleven de Kerk als dienst aan de wereld. Zij zijn mannen van de Kerk want zij zullen in hun manier van leven laten zien dat deze Kerk in het spoor van Jezus Christus een dienende Kerk is. Ze herinneren er de kerkgemeenschap aan dat zij voortdurend in dienst moet staan van Jezus en zijn Woord. Diakens zijn daarom symbolen. Door hun wijding stellen ze de dienstbaarheid van Jezus present. Ze zijn op alle domeinen van de Kerk actief. Telkens laten ze daarin zien hoe Jezus de dienaar van de mensen werd en hoe de Kerk uitgenodigd wordt om dat telkens opnieuw te doen. Diakens in de wereld In de diaken is de dienende Jezus aanwezig in de wereld. Diakens willen aanwezig zijn bij mensen, met een bijzondere aandacht voor de kleine en de gekwetste mens. Zoals Jezus zullen zij niet veroordelen maar mensen altijd opnieuw kansen geven en hen uitnodigen om in de kring van mensen te komen. Niemand wordt uitgesloten, niemand wordt afgeschreven. Diakens kunnen dienen omdat zij geloven dat dit niet alleen hùn werk is. Zij weten zich verbonden met de levende Christus. Zij worden gedreven door de Geest van Jezus. Zij zullen de mensen die zij ontmoeten ook uitnodigen om dit dienende gezicht van de Kerk te ontdekken en hun leven te ervaren als een gave van liefde en een uitnodiging om te beminnen. Johan Van der Vloet en Roger Vandebroek Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn; laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten; niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; want als ik geef, zal mij gegeven worden, als ik vergeef, zal mij vergeven worden, als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Franciscus van Assisi Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk. 5

5 FAQ Wat is een diaken? Een diaken is een gewijde bedienaar in de katholieke Kerk. Door het sacrament van de wijding wordt hij een levende verwijzing naar Jezus Christus, de dienaar. Hij is een voortrekker in de dienstbaarheid waartoe de Kerk geroepen is. Moet je gewijd worden om iets in de Kerk te kunnen doen? Vele gelovigen zetten zich vrijwillig in voor de Kerk. Daarnaast zijn er ook mensen die een tijdelijk ambt in de Kerk opnemen: zij worden daar officieel toe aangesteld. Bisschoppen, priesters en diakens ontvangen een wijding. Het sacrament van de wijding bevestigt iemand in zijn roeping en rust hem toe met genade om in de Kerk en de wereld een ambt te vervullen. Dit is altijd een levenslang engagement. Hoe verhoudt de diaken zich tot de andere ambten en tot de leek? Diakens zijn gewijde ambtsdragers en hebben een eigen verantwoordelijkheid in de gemeenschap. In de Kerk staat voorop dat alle christenen gelijkwaardig zijn: ze zijn evenwaardig omdat ze gedoopt en herboren zijn in Jezus Christus. Elke christen, of hij nu geestelijke, religieus is of leek, blijft een gelovige, een leerling van Jezus Christus. Sommige christenen worden geroepen om de kerkgemeenschap te dienen en voor te gaan. Het gaat om mensen die als gewijde of niet gewijde ambtsdrager het dienstwerk van de leiding op zich nemen. Ambtsdragers zijn aan de Kerk gegeven om in naam van de verrezen Heer Jezus in het midden van de gemeenschap leiding te geven. Ambtsdragers die een wijding ontvangen hebben, worden soms geestelijke genoemd. Dit betekent niet dat een gewijde meer aanzien zou verdienen. In de organisatie van de Kerk is er nood aan een samenspel van leken en ambtsdragers, van vrijwilligers en professionals. Kan een diaken de mis doen (voorgaan in de eucharistie)? Neen. Alleen priesters en uiteraard de bisschop kunnen voorgaan in de eucharistie. Maar wanneer een diaken in de eucharistie assisteert, heeft hij een belangrijke rol. De diaken brengt de dienende Christus aanwezig in de eucharistie. Hij verkondigt het evangelie en hij zal desgevallend de homilie houden. Hij zal de tafel van het altaar klaarmaken en de gemeenschap uitnodigen deel te nemen aan het gebed. Hij organiseert de solidariteitscollecte voor de noden van de Kerk en van de wereld. Bij de vredeswens zal de diaken de gemeenschap uitnodigen Jezus vriendschap en vrede onder elkaar te delen. Het samenspel tussen de priester en de diaken tijdens de eucharistie verbeeldt dat het breken van brood en het delen van de beker een waarachtig teken van leven zijn. Kan een diaken biecht horen? Neen. Biecht horen (voorgaan in het sacrament van de verzoening) en ook het sacrament van de ziekenzalving zijn voorbehouden aan de priester. Diakens kunnen wel voorgaan in gebedsvieringen, ook in een gebed om vergeving of in de stervenszegen bij een zwaar zieke. Zij kunnen alle gebeden om zegen in naam van de Kerk uitspreken. Wordt een diaken betaald voor zijn diensten? In het kerkelijke recht is voorzien dat de bisschop aandacht heeft voor een gepast levensonderhoud van zijn diakens. De diakens die een beroep uitoefenen hebben van daaruit hun inkomen. Bij kerkelijke opdrachten kunnen zij aanspraak maken op een kostenvergoeding. Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk. 21

6 Diakens die een kerkelijke zending uitoefenen (als pastor in een instelling of voor een bepaalde beweging of groep) ontvangen een wedde vanuit deze tewerkstelling. Voor alle diakens pastores is de wedde ten laste van de werkgever (bijv. het ziekenhuis, de gevangenis, een socio-culturele vereniging). Diakens die door de bisschop zijn aangeduid om voltijds in parochiedienst te werken, ontvangen een wedde zoals voorzien door de Belgische regelgeving als bedienaar van de eredienst. De meeste diakens zijn gehuwd: wat is de rol van de echtgenote van de diaken? De meeste diakens zijn gehuwd. De roeping tot het diaconaat wordt door het koppel samen gedragen. Man en vrouw delen elk op een eigen wijze in het diaconaat. Het sacrament van de wijding wordt geënt op de stam van het huwelijksverbond. Aan de echtgenote wordt om de publieke instemming gevraagd, net voor haar man gewijd wordt. Zij zal ook in de opleiding en vorming van de diaken betrokken blijven. Het diaconaat kan door beiden, man en vrouw, ervaren worden als een verrijking van hun huwelijk. De diaken ontvangt het sacrament van de wijding, maar de echtgenote zal ook delen in deze genade en in de eigen levenssfeer die uit deze wijding voortkomt. De wijze waarop dit beleefd wordt, hangt af van de eigen gezinscultuur. Zijn bepaalde beroepen onverenigbaar met het ambt van diaken? De algemene kerkelijke regel voor diakens is dat zij zich moeten onthouden van alles wat niet past bij hun staat. Het verbod tot de uitoefening van bepaalde beroepen dat geldt voor de priesters, is niet van toepassing op de diakens. De bisschop kan echter in een eigen recht bepaalde be roeps - taken verbieden. Volgens het burgerlijke recht in ons land kan de diaken als bedienaar van de eredienst geen functie uitoefenen in de magistratuur (rechter, referendaris of griffier). Het opnemen van een politiek ambt is niet aan te raden. Kan een diaken die celibatair gebleven is ooit tot priester gewijd worden? Er is een duidelijk onderscheid tussen het diaconaat als stap naar het priesterschap en het permanent diaconaat. Alle priesterkandidaten worden eerst tot diaken gewijd. Wie permanent diaken wil worden, zal het ook blijven. Het permanent diaconaat is een volwaardig en belangrijk ambt. De Kerk kiest er uitdrukkelijk voor dat er voldoende diakens zijn. Een permanent diaken die celibatair is, kan uitzonderlijk door de bisschop gevraagd worden of hij ook priester zou willen worden. De diaken blijft echter vrij om dit al dan niet te doen. Wanneer een gehuwd diaken weduwnaar wordt, mag hij dan een andere vrouw huwen? Dat een diaken weduwnaar hertrouwt, is voor de Kerk niet vanzelfsprekend. In principe wordt dit zelfs verboden door het recht. Maar na een onderzoek naar de concrete omstandigheden van een mogelijke vraag om opnieuw te trouwen, kan een bijzondere toelating gegeven worden. Hoeveel diakens zijn er in de Vlaamse kerk, in de wereld? In de Vlaamse bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen-Brussel en Hasselt zijn er zo n 350 diakens. In de wereldkerk zijn er momenteel ongeveer diakens. In Afrika: 361 (in 28 landen); Amerika: waarvan in USA (33 landen); Azië: 128 (23 landen); Australië en Oceanië: 180 (16 landen); Europa: (35 landen) België: 543 Frankrijk: Duitsland: Groot-Brittannië: 533 Nederland: 214 Waarom kunnen vrouwen geen diaken (= diacones) worden? In de eerste eeuwen van de Kerk zijn er diaconessen geweest, maar wellicht ontvingen ze geen wijding. Het waren vrouwen die vooral actief waren in de zorg voor weduwen en meehielpen bij de bediening van het doopsel van volwassen vrouwen. Doorheen de geschiedenis van de Kerk is het echter zo gegroeid dat het gewijde ambt voorbehouden werd aan mannen. De Kerk leest in deze geschiedenis het werk van de H. Geest. Er zijn vandaag blijkbaar niet veel theologische argumenten te vinden om vrouwen niet tot het diaconaat toe te laten. We kunnen alleen vaststellen dat de leiders van de Kerk hiertegenover weigerachtig staan. Enkele bisschoppen hebben af en toe verklaard dat ze voor de diakenwijding van vrouwen zijn. 22 Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk.

7 Kan een diaken ook met pensioen gaan? Diakens die een gewoon professioneel beroep hebben of die als pastor in dienst zijn van een instelling of vereniging, zullen op de pensioengerechtigde leeftijd met rust gaan. Diakens die benoemd zijn als bedienaar van de eredienst kunnen aan de bisschop hun ontslag aanbieden vanaf de leeftijd van 65 jaar. Alle diakens kunnen er na hun pensionering voor kiezen als vrijwilliger verder een zending te vervullen. Het is de gewoonte in de Vlaamse bisdommen dat diakens op de leeftijd van 75 jaar hun zendingsopdracht definitief neerleggen. Zij blijven natuurlijk diaken en zullen naargelang hun gezondheid en de mogelijkheden het toelaten, beperkte diaconale taken vrijwillig opnemen. Wat is de liturgische kleding van de diaken? In de liturgische diensten zijn de diakens gekleed in witte albe met een stola (wit, groen, rood of paars) gekruist over de linker schouder. Bij plechtige vieringen dragen de diakens de dalmatiek. Roger Vandebroek, Johan Van der Vloet, Antoon Wullepit Wat doet een diaken? Na zijn wijding ontvangt de diaken een zending en een benoeming van de bisschop. Algemene zending In de wijdingsviering wordt aan de diaken uitdrukkelijk gevraagd door zijn leven en door zijn werk uitbeelding van Jezus de dienaar te zijn. De diaken beleeft een bijzondere band met Jezus-die-de-voeten-wast. Indien de diaken gehuwd is, gebeurt deze dienst met de instemming van de echtgenote. De diaken wordt gevraagd om overal waar hij komt ook en vooral in zijn gewone professionele activiteiten een bijzondere aandacht te hebben voor de mensen die eenzaam zijn, gebrokenheid ondervinden of in armoede moeten leven. Het zijn gaat voor op het doen. Je bent diaken en van daaruit zet je je in. Bijzondere zending: benoeming De bijzondere zending van de diaken is de concrete benoeming. Het komt de bisschop toe iemand te benoemen. Aan de ene kant is er de pastorale nood in het diocees. Aan de andere kant is er het eigen charisma dat de diaken ontvangen heeft van de H. Geest. De bisschop overlegt met de diaken en zijn echtgenote over de benoeming. De diaken zal in de regel zijn profane job behouden; hij wordt deeltijds pastoraal benoemd. Soms wordt hij voltijds benoemd om voor de Kerk te werken. Er zijn de drie klassieke pastorale velden waarin de diaken gezonden kan worden. De dienst van het 'Woord' Diakens verkondigen het evangelie. Ze geven catechese en houden de homilie in de eucharistievieringen. Ze geven godsdienstles. De dienst van de 'Liturgie' Diakens dopen en gaan voor in het huwelijkssacrament. Zij leiden uitvaartdiensten. Diakens zijn voorgangers in alle mogelijke gebedsdiensten. De dienst van de Naastenliefde Diakens hebben een bijzondere aandacht voor de noden van mensen. Sommige diakens krijgen een opdracht in bijzondere sectoren: de pastorale zorg voor gezinnen, voor zieken en ouderen, voor gedetineerden, voor mensen in bijzondere noodsituaties, voor armen, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor gefailleerde zelfstandigen Diakens stimuleren en ondersteunen initiatieven en bewegingen die zich engageren voor mensen aan de rand. Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk. 23

8 Diaken worden. Iets voor jou? Je voelt je geroepen, en dan? Elke mens denkt af en toe aan zijn toekomst. Wat wil ik doen? Wie wil ik worden? Christenen zijn ook bezig met hun levensproject. Hierbij houden ze niet alleen rekening met zichzelf, ze gaan ook op zoek naar Gods wil. Ze noemen dat roeping. Elke christen is geroepen tot liefde: God en de mensen te beminnen. Sommigen dragen in zich een bijzondere roeping. Priester worden, diaken of religieus worden, godsdienstleraar of pastoraal werk(st)er worden... Het is nodig om het onderscheid te maken tussen de algemene roeping, als gedoopte christen, en een bijzondere roeping om een ambt in de Kerk op te nemen. Wie er aan denkt om diaken te worden, stelt zichzelf de vraag naar de aard van dit verlangen. Waar komt het vandaan? Waarop is dit verlangen gericht? Is er echt sprake van een roeping? Alleen vanuit die bijzondere roeping kan je immers een authentieke diaken worden. Je wordt het niet uit ambitie. Soms wordt iemand door een priester, een diaken of een vriend aangesproken: "Het diaconaat, is dat niet iets voor jou?" Deze roepers zien basiskwaliteiten in je om een diensttaak in de Kerk op te nemen. Ze vermoeden de aanwezigheid van de Geest in je. Dit is een uitdaging om op in te gaan. Het is vooral belangrijk om klaarheid te scheppen en te onderscheiden. Je kan dit doen in gebed, in bijbellezing, in het lezen van roepingsverhalen, in contacten met gelovigen. Je spreekt erover met je partner, een vertrouwenspersoon. Indien er een zekere duidelijkheid groeit en je echt diaken wil worden, kan je het best contact nemen met de diocesane verantwoordelijke. Of je schrijft een brief naar de bisschop. Wie denkt aan het diaconaat wordt dan, samen met de echtgenote, uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Wat wordt verwacht van een kandidaat diaken? Van een toekomstige diaken wordt een christelijke levensstijl verwacht. Hij is een biddend mens, kerkbetrokken, solidair met de lijdende medemens. Hij is een gezonde, evenwichtige man. Hij kan goed omgaan met mensen en is vlot in het contact. Gehuwde diakens hebben een stevige relatie met hun partner. De kandidaat diaken is graag gezien in zijn werkmidden. Hij wordt aanvaard en gerespecteerd. Hij zet zich daar in voor een goede werksfeer en hij bemiddelt waar nodig in conflicten. De kandidaat is bekend in de thuisparochie. Hij leeft verbonden met de Kerk en engageert zich er ook voor. Dit wil niet zeggen dat de kandidaat diaken een supermens moet zijn. Hij heeft natuurlijk ook beperkingen en fouten. Hij is en blijft een mens tussen de mensen. Hoe verloopt de opleiding tot permanent diaken? Na een contact met de verantwoordelijke van het bisdom, wordt de geïnteresseerde uitgenodigd voor een oriënterende fase. Gedu ren - de een zestal maanden zal de kandidaat (samen met zijn echtgenote indien hij gehuwd is) begeleid worden om voor zich zelf duidelijkheid te krijgen in dit verlangen. Is diaken worden echt mijn, onze roeping? Na deze oriënterende fase kan de geïnteresseerde een aanvraag doen bij de bisschop om met de opleiding te starten. Na een gunstig advies van de diakencommissie wordt de kandidaat door de bisschop toegelaten tot de opleiding. Naargelang de eigen vooropleiding zal een aangepast vormingsprogramma doorlopen moeten worden. In elk bisdom is hiervoor een eigensoortige opleiding. Deze opleiding richt zich in de eerste plaats op het spirituele. Je wordt begeleid om het Getijdengebed te (leren) bidden. Er zijn bezinningsdagen. Ten tweede is er de theologische vorming. Je volgt lessen over de bijbel, de sacramenten, de moraal Op de derde plaats is er de pastorale vorming. Je doet een beperkte pastorale stage. Je leert stilstaan bij je pastoraal bezig zijn en reflecteren over wie je daar toen was, hoe je jezelf beter kan hanteren. WEBSITES (doorklikken naar de bisdommen) Contactadressen permanent diaconaat in de bisdommen Antwerpen Permanent Diaconaat Bisdom Antwerpen Groenenborgerlaan Antwerpen Brugge Permanent Diaconaat Bisdom Brugge Potterierei Brugge Gent Permanent Diaconaat Bisdom Gent Bisdomplein Gent Hasselt Permanent Diaconaat Bisdom Hasselt Tulpinstraat Hasselt Mechelen-Brussel Permanent Diaconaat Bisdom Mechelen-Brussel Fr. De Merodelaan Mechelen 24 Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk.

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de GGebed Heer, leer ons bidden! Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de leerlingen aan Jezus, nadat ze een tijd met Hem op weg waren gegaan. Ze waren tot de ontdekking gekomen dat Jezus

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

t Salon - Voetwassing t Salon - Voetwassing t Salon Voeten gewassen?!

t Salon - Voetwassing t Salon - Voetwassing t Salon Voeten gewassen?! t Salon Voeten gewassen?! 11 1 Voetwassing Wanneer Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen aan tafel zit, stelt hij een duidelijk teken. Hij wast hen de voeten. In de kerk wordt dit verhaal wordt

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN EN PASTORAAL WERK(ST)ER INFORMATIEBROCHURE 2011 INHOUD Permanent diakens Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

31 mei uur AA Kramer

31 mei uur AA Kramer 31 mei 10.30 uur AA Kramer Orde van dienst: Votum en vredegroet. GK psalm 93 Wet GK psalm 40: 2, 3 Gebed Kindmoment: Jeremia GK gezang 76 Lezen: Johannes 13: 1-30 GK gezang 61: Nu legt Gij in de paaszaal.

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten In de Bijbel In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen met een vraag over het huwelijk (Mt. 19, 1-6; Mc. 10, 1-12): staat het een man vrij zijn

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER EN PERMANENT DIAKEN INFORMATIEBROCHURE INHOUD Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in het ziekenhuispastoraat

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest Homiletische suggesties bij het doopsel van kinderen Inleiding Dit document biedt enige homiletische suggesties aan die gebruikt kunnen worden in een doopviering. Elke suggestie tracht aan de hand van

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal Trouwen voor de Kerk Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal een praktische wegwijzer Sint-Michielsstraat 6 bus 3101 3000 Leuven Tel. 016 32 84 30 E-mail:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK MA AR DA ARMEE KAN IK TOCH NIET BIJ EEN KATHOLIEKE KERK A ANKLOPPEN? Mensen van de katholieke kerk houden zich toch vooral bezig met zaken die zich in of rond het kerkgebouw

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Oosterlichtkerk. Witte donderdag. Water dat zuivert. ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal

Oosterlichtkerk. Witte donderdag. Water dat zuivert. ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal Oosterlichtkerk Witte donderdag Water dat zuivert ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal Stilte Lied 565 Bemoediging en groet v. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest: g. v. Hoor

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Het kwade dat ik niet wil

Het kwade dat ik niet wil DHet kwade dat ik niet wil Het kwade dat ik niet wil HMensen zijn innerlijk verdeeld. We doen het goede, maar niet ten einde toe. We zeggen ja maar het is ja en nee. De apostel Paulus had scherp oog voor

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie